Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 26, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
7
XXOOOOOOOOOÓ
NEMOC ŽALUDKU-
má za následek jako zácpu nadýmání kyse
lost žaludku obtížné trávení bolení hlavy
atd odstraní DRA PETRA H0B0K0
Ve většině případů jedna dávka přinese
úlevu Doptáte na:
112-114 So Hoyne
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— prodávuj! Tcllíéra i —
TlaCené vyrážené a lakované plechové náčiní--Cínovaný plech
ielezn' plech a kovov' zboží'— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraní náboje a sportovbké zboží
I2I9-'J23 Harney ulice OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
J3 JETTBE majitel
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telelon v South Umuze 8
'faijpgLj t k: sinkule
Jediný pivovary Nebra3ce který zaměstnává Českého cestu
jícího zástupce i — — — —
METZUV PIVOVAR
rjrrábí vyhláfien a po celém M vtviW Íí%i4íi Objednávkám vénoje se
jMetzŮY ležák
tipni! ta nejlepii uznán
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
celém západu roze&ýlá výtečný ležák
V h HABKI8 předseda
HARRIS & COMPANY
KOMlSIONÁftl SE ŽIVÝM DOBYTKEM
9 South HtJoteph Jio — Nwth Omaha litb
9 Union tilcek Yatdi t Denter Culo
Denver je neJlepHro trhem ku koupi dobytka k žíru Coloradský dobytek Je
t větllnv ullerblčné krve králkfrobý Uerefordský a černý bezrobý tedy ucjltp
licb plemen lučnivých
Psjčui' m peulza na dobytek k liro — Chreme českým rolnlk&m dokáza'1
CO pro ni mažeme v kterémkoli' obou Jmenovaných třtin udělali Nejlepsi odisv
ručeni vlech téměř bani A aneb n obmfie ohledne nati poienlvostl uu pokladní
ka twiikv v Ord Netir Vlnronce Knkeáe dtďutajo
PKANK K BLISS proanva I JOS BL1HS prod ovci a (fen mni
f O BLISÍ prodavač hoví dobytka J H BLIád prodavač dobvepl
Kterákoliv i olcb pracuje V zájmu svých zákazníka
JOSBPHBLISS
komisionář se živým dobytkem
2J0 New Exchange BuilJing South Omaha Nebraska
Viemožná péče věnuje vlem lá-vlkáni 1 1 Franc Welmann veohecní v Oni fa i Co!
savlatl6m přízeň Vatě Joul ueHvě žádán I známý co řádný a svědomitý mni i ochotou
Tržní ceny na pžidini___MaBBaaa""' nlmioitží krxjan? v řeči feké
Předplatné do Cech na Hospodář obnáší pouze $150
roénc Učiňte přátelům radost a předplaťte jim ho
Ý Již uplynulo od té doby A
kdy lidu českému poprvé byl
y předložen tia zkoušku tiejlep-A
% ší lék proti kašli
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
Pro Pince-
a od té doby obliba jehoJX
Vstále roste
v
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
Ý
v
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
'Moje dcera snila velkjf kaiel zabtiala ho SEVERO VÝM a
"BALSÁMEM pro plic Přljnite ode nae pozdrave I k
SZiduch f
Jchrapot SEVEROVYM
t lemování Balsámom pro plícej
r ooiesil v KrKli
S Choroby plic
J Nastuzení
"Vzdávéaa VáM diky za Val
SEVERU V Olej Sv Gotharda A
"Mil m revaatlftaaaav rakoM že Jean aal spátkacaiolil A
"Mazel Jaeai ee 14 dal a Jeeai aa dobro vykojca S actoa A
Joecf Kozel Moalnee Wia Á
v
MaBaaiaBBBaaJbaiBBlBaaaaaaaBMaMaaaiaBBaaaaaaiaaaakaMBBaBaBateaBrtal
Ave Chlcágo III
zvláštní pozornost
E K HABBI9 pokladník
A
A
A
A
A
A
A
A
A
n nn
A
A
8 6ctoa Mary DavIs
Coal City III
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Jisté se vyléčí
25 a SO ct
A
A
lek
VOJENSKÉ HUMORESKY
Napsal Luděk V Arebleb
Ruurská krev
DokonCent
Csoroor spal první noc v kasár
Dech jako strážmistr Dle všeho
vžil se velmi rychle v nový ivflj
atav neb ráno vesel pobíhal již po
kasárnech a prohlížel sobž přidě
lenou čtvrtou četu
O deváté hodině odbýval se
oznámený proJej koní ' Na radu
Csomora koupil baron dva koně
kteří pouze pro malou chybu k
vojenské službě schopnými nebyli
pro statkářský kočárek však byli
jako stvořeni Učinil skutečně
dobrou koupi a děkoval Csomoro
vi za radu
O půl jedenácté bylo po prodeji
Důstojníci odešli do svých bytů a
my tři zůstali na návsi před kasár
nami s notářem Szombathegyim a
baronem Békésym
"Nu tak pane barone nyní se
pojďte podívat k nám předvedu
vám našich 140 koní jež se právě
nalézají v konírně" zval Cscmor
ku sázce -
Šli jsme a vešli do konírny
kterouž jsem již v úvodu popsal
dveřmi v rohu kterými obyčejně
vcházelo mužstvo
Koníci stáli hlavami ku zdi a
odpočívali po přestálých štrapá
cích dvouhodinného cvičení na
jízdárněostatně byla stáj prázdna
husaři odešlí právě ku vydávání
ovsa
U vchodu stál trubač švadrony
Čekající na povel služby vedoucího
Szalmy by dal obvyklé znamení
polnicí "ku krmení"
Znanení toto dal Szalma oby
čejně když již veškeré mužstvo
I 1
LOUD CHESÍIAM KOMANDANT PLUKŮ TEOMANRY
V nelhliJ51 době bíiii posláno z Anfjlie do
Yeumanry McrrtZlo llarft orgnmsflce BeslAva z ohOHnskeuo vojska anglickčuo
1'luky Yforaanry pozfistAvajl blnvní z Jlzrty a ílenové třehto pluků jsou ven
kovítf fjeDlpmn(v ktt řl jitou zvykli řnst avébo života tráviti jízdou na koni
Vrchním velitelem tfclito pluků bude výfte Imenovaný lord Cbesbum
obrok "vyfasovalo'' tak Že toto
hned po signálu do stáje vešlo a
krmení započalo Pořádek při
krmení bývá všude u jízdy přesně
dodržován
Baron pohlížel se zjevnou záli
bou na krásnou stáj a na čistotu
zde panující v
"Tak pane barone pohlédně
te počíná Csomor stoje mezi
dveřmi "jak koně nyní nevšímavě
pohlížejí před sebe a jak na povel
můj: 'Lpvakl balra éi jobra néz!'
(koněl v levo a v právo hleďl)tito
zde na levé straně stojící na levo
tito na pravé sa právo hlavami
hodí
"Tak tedy pozor t" a Csomor
povelel: "Lovakt balra és jobra
nízl"
A ble všichni koníci napjali uši
a na povel obrátili hlavy ku dve
řím kde stál Csomor s Békésym
notářem a se mnou Szalma byl
zatím odešel rea
"Notě ku podivu!' diví se notář
baron nevěří svým zrakům
Csomor žmolí španoletu a pohlíží
úkosem na barona usmívaje se
pti tom jeduím koutkem úst tho
černý knír se mu taškářsky čeří
"Podívejte se pane barone
koně čekají ještě na další povel"
poukazuje Csomor na to že koně
dosud! poblíží ve směru povele
ném
VFyní povelím opáčně Hleí
Lovakt jobra és balra néřl'' (Ko
ně v právo a v levo hleď!)
A skutečněkoně počali obraceti
hlavy na druhou stranu— Lu pro
tějším dveřím
"Vy jte chlapík pane stráž
mistře! Gratuluji!
"Něco podobného jsem dosud
neviděl diví se baroa a notář
podivením kroutě hlavou hledá v
kapsách tvojí pěnovku již drží v
zubech
S protější strany přicházel nyn
Szalma potutelně se usmívaje za
ním šlo mužstvo nesoucí oves a
seno Počalo krmení a my vyšli
z konírny
"Páni dle daného slova vás
zvu tedy na pokračování včerejší
pitky přátelské na můj účet pro
hrál jsem sázku Pane Csomore
vy jste chlapík!"
"Přijímáme pane baronel ' ve
ce Csomor "večer se opět sejde
me Szolgájo urakli' A páni odešli
z kasáren
My tři šli k menáži kteráž se
odbývala vždy u mne v kanceláři
švadrony
Odpoledne došel Csomora tele
gram a tento musel ihned odejeti
koBmo do plukovní stanice vyžá
dat! sobě delší dovolené Nějaký
bohatý strýc se rozpomenul v pra
vý Čas a zemřel zanechav Csomo
rovi velké jmění Csomor mohl
nyní zaplatiti dluhy zadati o re
habilitaci a státi se opět důstojní
kem Přáli jsme našemu novému
kollegoví mnoho Štěstí na cestu
který douíal že se již ani zpět
nevrátí — Joláňku kyprou sklep
nici v csárdě vzkázal pozdravo
vat Večer jsme se opět sešli všichni
v csárdě — bez vítěze bez Csomo
ra ten měl dnes šťastný den
Mluvilo se výhradně o něm
Baronovi se nad míru líbil jeho
humor a pak— prý něco vypil
' Konečně se zeptal nedůvěřivý
notaros jak to bylo vlastně s tím
povelem V konírně
Tu se Szalma rozesmál "Az
ebadta barátom byl to taškář
tenhle Csomor to bych byl sám
neřekl co v něm vězí Ten vás
dnes dostal'
Jižní Afrikv 1(1000 muJft vojska z pluků
"Jak to jak to?" tázali se ba
ron a notíros najednou
"Zasmějete se sami až vám to
povím Ovšem jednalo se nejprvé
Csorrorovi o žert a pak teprv o
sázku to zajisté prominete že
ano?"
"Vždyť jsem si myslel že v tom
bude nějaké husarské šelmovství"
míní notář
"Dobře to však navlékl slyšte
páni Jest to zcela jednoduché
— kdo to ví" vykládá Szalma
směje se na celé kolo "Naše
koně jsou zvyklí že v půl jede
nácté je druhé krmení a jakmile
povelím "Zabolmi'' (krmiti) dá
trubač na polnicí znamení 'ku
krmení1' a kde jste stáli vy tam
tudy vcházejí husaři s ovsem a
pak se senem Když zazní tento
toužebně očekávaný signál obrátí
hladoví již koně vždy hlavy ku
dveřím Kudy se jim píce přináší
a to bylo tam kďe jste stáli O
koně znají lépe signály než ti
hoši to je známá věc Neslyšeli
jste v okamžiku kde Csomor velel
pohyb hlav koním že na dvoře
zavzněl signál ku krmení? Povelu
Csomorova si koně ani nevšimli
ale jak usiyšeli signál hned se
obraceli hlavama ku vchodu"
"To jsme skutečně nepozorova
li'' divěji se oba civilové
"Však jak to bylo s tím dru
hým povelem vždyť Csomor jim
velel dvakrát a oni poslechli
opět" táže se notáros
"Též zcela jednoduše Uvedl
jsem odpusťte mé kollegiilnosti
naveden Csomorem dnes výmin
kou husary druhým vchodem do
stáje a když Csomor viděl že u
dveří druhých na druhé straně
stáje volám své každodenní "za
bolni' kdežto prvé trubač pouze
na můj rozkaz zatroubil a Že nyn
vcházím s husary obtíženými "fu-
tráží" do stáje tu velel podruhé
a koně instinktivně ne na povel
jeho nýbrž na rhé zvolání "zabol
ni" jim tak známé obraceli hlavy
ku dveřím druhým Bylo to pra
jednoduché ale já sám jsem se
divil Csomorovu nápadu jak vše
vypozoroval a použil musel jsem
mu být ovšem při tom nápomocen
což mně zajisté nezazlíte Já ne
dovedu kamarádovi ničeho odříci
ale škoda že jsme jej tak brzo
ztratili mohl nám ve zdejším
hnízdě ještě lecČíms prospěti"
končil Szalma
"Nuže ať Žije Csomor nechť
je Šťasten opět se zlatým porté ď
epéem ' volám plně sklenky ru
dým viláBským
"Eljén a Csomor!" volá Szalma
i oba páni Sklenky zvoní o sebe
Cigáni opět notují bujný tuš
Joláňka která dosud tiše seděla
v koutě setřela slzu s tmavé brvy
a přistoupivši ku stolu vzala
Szalmou jí podávanou láhev a
držíc ji nad hlavou počala tančit
zoufale bujný esardás připíjejíc
také Csomoru do něhož se za
jeden večer byla nehorázně zami
lovala
Vesele zněla cigáfiská hudba a
Jolkfi zpívala slováckou píseň jíž
sem ji kdysi naučil:
Husar jsem a husar budu
černé Čižmy nosit budu
Černé čižmy od čižmára
ostruhenky od kováral —
ZAJÍMAVOSTI
Jak si hrávali nalíi předkové V
dějinách hraček dětských obráží
se čásť dějin kulturních Při tom
je zajímavo že zakládají se hračky
dětské snad od pravěku na těchže
charakterech na těchže myšlén
kách liž děti starých Reků po
poháněly obruče- malé Římanky
a několik tisíc let před nimi malé
Egypťanky hrály si s panenkou
Zcela jako naše děvčátka Dětská
ničivost nezná mezí ale hračky
mají tuhý život Klučina dříve
rozbije dřevěného panáka než ho
výrobce shotovil — a přes to
dřevěný panák "přežil'' tisíceletf
a škbbí se dnešní doby rovněž tak
na tříletého našeho caparta jako
na osmáhlého prince v dobách
Faraónů Káčy jež popohánějí
šestiletí naši školáčkové bičíkem
vrbového prutu a motouzu vy
ráběli již soustružníci starých Ří
manů "Vlk jehož bruČivý ta
nec na hladké podlaze uvádí děti
naše v nadšení v dobách Plato
nových tancoval po miamorových
deskách nádherné síně partheno
nu athénského Ovšem vyráběli
hotehdy ne z plechu ale ze zlata
slonové kosti cypřišového dřeva
aíd Podobný "vlk" vyskytuje
se též ve 14 století Tehdy ba
vili se chlapci též dřevěnou řech
tačkou A jak dnešní doby též v
šedém dávnověku jevila se u ho
cha dospělejšího touha po hrač
kách "vojenských" přilbách stu
hách Šavlích i koních Houpací
koně jiŽ počátkem středověku po
taženi byli pravou srstí koňskou
černou bílou i hnědou Děli bo
háčů mívaly ovšem koníky živé
válečné lovecké i pro všední pro
jížďky — Roku 1540 vyráběny
loutky z hlíny hmoty papírové
sádry i ze dřeva Mlýny větrné z
papíru podobné dnešním hotovily
sobě děti již koncem 16 století
Malé čertíky vyskakující z krabi
ce doporučuje již Jan Jaques
Rousseau ve své knize "O výcho
vě dětí'' Hry na slepnu bábu
vojnu se špačkem i míčem jsou
rovněž původu prastaréhoneméně
loutky jež možno dle libovůle
oblékati a svlékati Ovšem uží
vali za starých dob též mnohých
hraček zhotovených na základě
věrných vymožeností technických
hraček to jež jako dnes mají
význam toliko dočasný Loďky
ze skla nádobíčka hrací stroje
později nápodobené lokomotivy
atd jsou takovými hračkami
Úhledné a mnohdy umělecky cen
né takové věcičky pocházejí z do
by rokokových
Histjrie tlatnlku Zavedením
korunové měny v Rakousku a sta
žení zlatníků z oběhu naskytujese
zajímavá historie tohoto penízu
jehož původ v různých zemích
spadá do 13 století Rodištěm
zlatníku (tlorin) byla jak tomu již
nasvědčuje jméno "fl renus"Fro
rencie Odtud rozšířil své pan
ství podél břehův Rýna: tamější
kurfiřti zalíbivše si v něm zavedli
jej do svých zemí- Zlatníky byly
ovšem původně ze zlata a razilo
se jich 64 z hřivny ryzé Později
ovšem v ceně klesly V roce 1559
zavedl je Ferdinand I v Něme
cka od té doby ale rozšíření je
jich klesalo Byly čím dál tím
více vytlačovány dukáty V po
lovině století osmnáctého ale do
byly si zlatníky opět půdy uebyly
ale již raženy ve zlatě nýbrž vé
stříbře Nejznámější byl zlatník
saský Po něm nastoupil zlataík
bavorský zlatník polský pak
zlatník konvenční a konečně zlat
ník rakouské měny Všecky ale
znenáhla ustoupily mincím jioýai
praktičtějším jedině v Nizozeta
sku ještě těší se zlatníkem ieoi
dělí se ve 100 centíkú a má cena
asi 1 korunu 30 halířů ve zlatě
Vypočítávání čtverečný obsak
kruhu
Pil HrU ttafnfk rnlř ft enherrA a nnankAitl
mysle snažili se rozluSiiií zíbadu kterái
se naživit ' vypořítati čtverečný obsah
kruhu- Tak mooho nesprávných odpo
vědí bylo přeloženo že v roce 177) přija
lo hv'n tlarlpapnf 1iat
—w--u jiic-ii 1 uvii nuimoi
- J — v j M CJCTItl C3Mj llle
ZAIiJKIr t knMŽillt nu Llornn L lurtlí Krti
— — — nu n v iwu U I Vs' 1111 IMl
odpovědi od počitlku života a to jeslzi-
umia zuruvi _ ja je minyii a jaa jeunr
žeti Jestli jste ztratili zdraví zanedbá
Vllním Hnťll IlřHflfniinf nhlrtlf 11 niulřta
bned Ilostelters Štonacb Bitiers Odo
varn iiavnitl zdraví a urirí V sis zdravý
mi Po nnrlHasfi mkft lóM A
- _ „ „ vssu Uj crfw-
811 nftRtrMviiflnrtut alrMuomi
muluii nečiunost jater a slabost ledví
0 jídelních železničních vozech
Všeobecně se uznává obecen
stvem že velká Rock Island Routě
má nejlepší posluhu na světě a
nikdo to nebude popírati kdo po
té dráze kdykoliv jel Tisíce dopi
sů o tom svědčí Lepší jídlo nedo
stane v žádném hotelu ani re
staurantu v New Yorku neb Chi
cagu než se poskytuje na Rock
Islandských jídelních vozech
Jídlo se připravuje dle objed
návky Pěkné pojedení na vladcb
coloradských za 50 ctů 36x4' -
ADSESÁŘ SPOLKŮ
Česko-SIov Dělnické Podpor Jednat?
pro severozápadní štíty:
Minnesota Iowa Wisconsin Nebra
ska a obě Dakoty
Hlavní Jednota v MontRomery 11
odbývá své sch&ze kaSdou 4 sobotu v m?3id V
aíiil F V HtaSkaoB b večer Velkophxtseda
J Nestával Velkotajemník I V Sunik
Velkoůčetník Jos E okol Velkopokladaik
Josef Maruika
Č I v Montgomery Minn
odbývá sví schilzo každou čtvrtou nedřll a
mfeiol rreaseda rr li stanék Tajemník
Fr Mixa Účetuík Jos E Sokol Pokladník
Tomáš Uavel
Č II Mladoěech v Le Snenr Ceater
Minnesota
odbývá sváfichftze V užilou 2 neděli v mteel
síni IDOť Předsedu Jakub Kreník tajemník
Kr Bárta LeSueur Center Mino účet J Bé
ček pokladník Váe Kráva
Č III v St Pani Minn
odbývá své schůze každou 3 st ředu v mislcL
Předseda Jan Bednář tajemník Frank Skok
m West ?ih St áčetnik Frant béika 671 W
7tn st St faul Minn
Karel Havlíček Borovský ě IY
Minneapolls Minn
odbývá své schůze kaJdou 1 nedřll v mésicl
slul č JWl C"ruer of Washington & Odnrave
Ho Přelseda Petr Straka !tó2 Av S taj
Josef Straka Co mil sir S jokl Emil Au
brecht úíetnik Adolf Uoubitzek lili Wasl
Ave S
Č V v Nové Praze Minn
odbývá své sehlíze kadon 4 nedřll v méstcl
Piedserta Volia Ohalupský taj F J Novofr
ný úfetník Václav Posel pukiadnik Jakab
Svoboda New Pragué Minn
Komenský L YI v Hayward
Minnesota
odbývá své seh&ze 1 nedíll vměicl Prnda
Jo Pel l dozorce Jos Funfar taj K Funfar
Hlenvllle Minn ářetnik J Kačera poklad
MatřJ Benei Oakland Minn
Karel Veliký ě VII v Nové Třebeal
Minnesota
oHbývá své sch&ze každou 4 nedřll v měsíci
Předseda Jan Klein pokladník Jan M Klela
ďetuík Jan Noski tajemník Jan Jindra
Kilkeney LeSueurCo Minn
Č VIII Rovnost Owatonna Mlaa
odbývá své schftze kaidou 1 neděli v mesicl
síni Č 8 P S Předseda Frant Horía tnjeov
nik Jos F Martinek účetnik Karel Klnc
bofer poklad Aluls f-jkura Owatonna Minn
Spolek i IX v Pine City MinnesaU
odbývá své sch&ze každou čtvrtou neděli v
měsíci Ptedseila Anton Pávek místopředseda
Jan Štochl tiijem Jos BartoS nox 3Z Berou
ářetnik Jan Hejda Pine City Minn pokla
Frant Pávek
C X Čechosloran v Olivia Mina
Předseda Karel Kohn místopředseda
Petříčka talemnik Frant Htlndl účetnik B
Koček pokladník Václav G Ployhart
Čechie í XI v So Omaha NeV
Odbývá rchSie každý drnhý čtvrtek mčsi
ct o osm bislln večer v fini J Kontvkýha pled
seda Vác dnajdr tajemník Adolf Zeznlika
9itO uU áčetník Jan Hajný pokl JVucásek
ÍíhIo XII Cbrndím v Raeiae TFla
odbývá své schnie kaž ion třetí soboto v má
ícl v í hoilin večer Pted-tda Jo KuHek M
HHřerrSt taj los 8 eliiik IHOÍ Milwauke
Sl áčetnik J L Sja 1(KÍ High BU
í ÍkIo XIII Český Ler v IIcMevr Miaa
odbývá tchtze kažiloo druhou neděli v nbSeš
Předseda Fr Šistek tajemník Jan Piwkaaf
poklailnik Vác 1'iNtula Helview Uedvuai
Co Minnesota áčetnikF St fl Belview Mlaa
Číslo XIT Ladimír Kiácel
T Ilaajrrn YiU
odbývá onie každou druhou neděli v mWct
Pfeel Frant Kozlík tsjemnik Váe Kia
dčrtník J' Mendk llaua-en Wia poklait
nia F J Kousl
Iť::'! i ijisj
Za Vc n k'4
kárhl anebzaMcaa-
álti piAtou arHita
porreiámivou dýmka
pra nu Tlrí
troubeli a 4hmm
pí kou Kaěiai aav
uravv zhrži Kul v
liě Ut rnrličBá dbs
rěnkv řrKt) v aar
-m I r veiktaa Ť
m o ecaaik Uf
Jan MojtíA soatružník
MSPBlXOntLD ATEKCS - _
EWiaK 93