Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 26, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z ČESKÝCH VLASTI
Frantihk OndWck proslulý Dáš
nstr houilf odebéře se v době
acjbližSÍ k trvalému pobytu do
Pařile S Českým obecenstvem
rozloučil se v koncertu dne 14
ledna v Rudolfinu v Praze
Masoví dru Riegroví chystají
velikou poctu Chtějí odevzdati
na 'album ze sibiřského stříbra
jeden pud těžké jež obsahovati
bode fotografie vSecb vynikajících
Raso
Královský hrad Před dvěma
lety odebrala se do Vídně depu
tace obce pražské aby mezi jiným
té! o to na stupních trůnu požá
dala by některý člea panující ro
diny zvolil královský brad za své
sídla Od té doby poměr) valně
se změnily a dnes nelze na to ani
pomyslili že by stalo se oč své
ďoby bylo žádáno Královský
hrad mohl by ale přes to Že v
něm nikdo nemá svou residenci
vypadatí drobet jinak Jest sice
pravda že budovy scházejí i když
nad nimi bdí zámečtí hejtmani
nejvíce tím když jsou neobydle
ny ale tráva v jejich dvorech by
nemusela růst tak zvanými "tele
címí hlavami" by také nemusely
býti dlážděny a jednotlivé jejich
trakty by také nemusely býti zne
S vatovány dragounskými četami a
kasárenskými způsoby p t náro
da ve zbrani Vstupte do dvora
královského hradu a veselá ná
rodní troufalost a hrdost ihned s
vámi loučiti se bude Všude pu
sto a prázdno všude mrtvý klid
Jen tu i tam cizinec s Červenou
knížkou v ruce neb v rukou člo
věka cicerona jenž mu jako na
kolovrátku bůh ví co povídá
NaSe minulost A jako by dáti
chtěli na jevo že se více nevrátí
aechírají jednu Část po druhé
apadat Člověk zaslzí když po
starých schodech schází dolů s
hradčanského vrchu
Dr Ed Grigr promlouvaje ve
schází rakouské delegace o po
atirech rakouských tázal se slovy
ostrými ministra zahraničních zá
ležitostí co by se bylo stalo z
Rakouska kdyby národové jeho a
to právi Češí a Uhři nebyli polo
lili základ k této říši a praví
kdyby nebylo regimentů českých
a uherských Že dávno již Rakou
sko bylo by bývalo vymazáno ze
lad živých států Dále činí do
taz co by se bylo stalo z Rakou
ska t roce 1866 kdyby neněme
cké národnosti byly bývaly již
rgermanisovánv? Teokráte byli
by se stali Habsburgové pouhými
vasaly Hobenzolierů!
Železniční rtvisor vlakem přejet
a usmrcen Truchlivá příhoda
stala se ondyno v nádraží rak
abeiské státní dráhy v Hybernské
alici t Praze Blíže etapy Čís a
byla nalezena mrtvola revisora p
Františka Kodeta Mrtvola leže
la mezi hlavními kolejemi trati
Praha-Poftmokiy a dle její polohy
bylo patrno že nešťastník byl
asnrcen vlakem Za přítomnosti
policejního komisaře p Knabla
neprodleně po nalezení mrtvoly
byla vyšetřována příčina neštěstí
a ta zjištěny následující okolnosti:
Osobní vlak čís 15 který měl p
Kodet provázetn odjel směrem k
Podmoklům krátce po 9 hodině
večer s dvouhodinovým opoždě
ním Za příčinou přivěšení dal
ších vagonů vlak blíže etapy č 2
zastavil Dle polohy mrtvoly
jeho čapky a služební svítilny dá
se souďiti že revísor p Kodet
vyskočil v těch místech na vlak
sby konduktory nebyl pozorován
sklouzl však na prknu nalézají
cím se před dveřmi vagonů do
stal se pod vagon který mu způ
sobil tak těžká zranění že smrt v
zápětí následovala K vysvětlení
služby revisora konduktora dluž
ao ' avésti že revisor aby nebyl
personálem vlaku pozorován musí
saaohdy í podloudným způsobem
rSostati se do vlaku aby úkolu
SvémD dostál Neb když kon
daktoři vědí ž revisor jede na
vlak a zajisté pečují o to aby
revisor nenalezl nikde závadu
Avlak konduktoři znají dobře
idy revisor vstoupí na vlak Re
visor p Kodet stal se tedy obětí
S£&o povolání Zanechal vdovu
a syna Mrtvola nešťastníka po
cllrdáaí okresním lékařem p dr
Lelajen byla dopravena do pa
tlatefitkého ústava české kní
Wfsity Ertaé mtlthtl na leletnici Ze
Cxi za -dána byla "N L" dne
ty prosince m r následovní
r-r-ri Vlak rakouské severozá
Alzí dríhy jenž dnes o půl 4
odpolední za sněhové vá
dX Č9 ííejl&o nádraží přibyl
-tavil flZsaf pottel
lokomotivy od Hlinská přijíždě
jící byla krví potřísněna mezi
koly víděti bylo kusy lidského
těla a šatu Tím větší zděšení
povstalo mezi cestujícím obecen
stvem když sbírány a na přinese
ná nosítka naloženy byly zbytky
mrtvoly Zjistilo se že vlak ne
daleko stanice skučské vrazil do
dělnictva sníh vyhazujícího a Že
mrtvola zabitého nešťastníka byla
přes 800 metrů vlečena až stráž
ník vlak očekávající zpozorovav
to vlak zastavil načež zohavená
mrtvola do vlaku vložena a do
pravena do stanice skučské Ze
stanice vysláni byli ihned trať
mistrem dva dělníci na vyznačené
místo kde spatřili hrozné divadlo:
ležely tam ještě dvě mrtvoly k
nepoznání zohavené Tato trud
ná zvěst' rozšířila se bleskurychle
po okolí a přivábila na místo ne
štěstí velký dav lidí Zabiti jsou
dělníci: Kyncl otec dvou dospě
lých dětí z Voldřetic Vojta otec
pěti dítek z Voldřetic a Václav
Háp jediný syn rolníka Václava
Hápa z Rašic který šel sníh na
trať vyhazovati spíše ze zábavy
než snad k vůli výdělku Mrtvoly
všech tří nešťastníků dopraveny
byly do stanice skučské Nářek
pozůstalých byl hrozný Vina
neštěstí přičítá se té okolnosti že
dělníci ve sněhové vánici bez ná
ležitého poučení a dozoru pone
cháni býti neměli Soudním vy
šetřováním pravý stav věcí se
zjistí
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
BOL1VAR Missouri 22 led
na 1900 — Ctěná red Pokroku
Západu: Nastalý nový rok hned
v prvých dnech svých potěšení
přinesl rolnictvu zdejšímu a sice
oznámením spojených nakládáren
rajských jal líček v jihozápadoím
Missouri že letošního roku naklá-
dárny ty platiti budou za 100 lib
jablíček 30 centů za jakost I a 25
centů za jakost II Leta minulá
platily o pět centů na 100 librách
méoě Jest to nepatrný peníz ten
pěťák ale uváží li se Že klidí se z
akru průměrem osm tun rajských
jablíček dělá zvýšení to slušnou
sumičku Mimo toho nakládámv
oznámily že nebudou ku nakládá
ní používali žádných barevných
přísad jaké dávají nakládárny vý
chodní že však následkem zdra
žení plechových konvic musí cenu
výrooků svých zvýšiti To ovšem
pro kupující v městech není no
vinka valně potěšitelná Druhou
potěšitelnou zprávou jest Že kraji
tomuto dostalo se vyznamenání a
uznání tím že jablka loni zde vy
pěstovaná vystavena budou nale
tošní pařížské výstavě Ploých 25
procent jablek jež ze Soustátí v
Paříži vystavena budou pochází z
Missouri z této části státu což
zajisté jest dosti výmluvné Po
ptávka po jablkách jest stále čilá
a cena dobrá buši od 50 do 70c
leč dnes jablek již není tuto ale
spoň ne pro trh pouze pro domá
cí spotřebu Stále dodržující po
hoda valně ovocnému stromoví
prospívá a tak soud letošní rok
vynahradí co loůské mrazy po
škodily Jak sady zdejší se cení
svědčí těchto dnů udavší se kou
pě: U bránic města as před osmi
lety vysázel pan F W Adams na
pozemku akru samá jablka
ďruhu Ben Davis Sad ten prodal
před ne celými dvěma roky redak
toru zdejšího Časopisu Free Press
za 1 1200 a ten těchto dnů prodal
tentýž sad za Í2100 S podobným
ziskem prodávají se i sady jiné ač
nemnoho majitelů se sadů zbavu
je ba každý spíše sad přikupuje a
vysazuje Jako s jablky tak seto
má i s brambory Dnes nemožno
větší množství zemčat koupiti ač
nabízí se za ně ta samá cena jako
za jablka Zemčata po sklizni
hned byla skoupena do Kansas
City a St Louisů a kdo nepřispí
Šil si v čas koupiti dnes toho li
tuje To potkalo i mne takže
chtěj neefitěj k sázení budu nucen
kupovati brambory severní ač
zase mám při tom tu útěchu že
větší výlohu s tím spojenou mi
mnohonásobně nahradí Ozimka
stojí si krásně a louky s pastviny
vesele se zelenají — - Nemine jedi
ný týden aby nepoplašil veřejnost
zprávou o nálezu bohaté rudy olo
věné a zinkové kteráž dle velké
podobnosti své ku Čištěné kalafu
ně nebo smůle nizývá se zde "re
sin jack'' V sousedních okresích
panuje pravá horečka a již se chy
tá i v okresu našem- AtespoB v
skalnaté části totiž v severní části
našeho okresu se již pilně vrtá a
ctečně také našly se vydatné
žíly obou těchto rud Tuna zinko
vé rudy má cenu od $25 do I40 a
výše NeŽIi však ku pravideloernu
dolování dojde myslím ie nějaký
rok uteče Prozatím my ve střední
a jižní části okresu hleděti si bu
deme na rovinách a prériích rolni
čení ovocnářství a zehnářství za
jisté s tím samým zdarem jako
kdybychom našli toho ncibohatší
ho smolného džeka Úrodné role
jest právé tak Výnosné jako zlato
dol neb pole démantové — V za
svěcených kruzích pilně rokuje se
o tom kudy nová dráha má jiti
Jedni snažíse by vedla severněji
druzí jižněji přes sousední okres
Dallas přímo do Lebanon Čímž
by cesta do St Louis byla as o
75 mil zkrácena Jsou v tom jako
ve všem všudy všelijaké háčky
leč jak se mi zdá zvítězí druzí
hájící zkrácení cesty do Saint
Louis Ostatně rozhodnuto bude
o tom prý do konce tohoto měsíce
a s prací pak hned se započne —
Spojení máme na všechny strany
dobré jen kdyby krajané dokud
jest častoho použiti chtěli a přišli
se také sem podívati Jsem jist
tobo Že mnohý nalezl by zde to
co maně po leta v jiných státech
hledal a na co Čekal Těžko však
nutiti a přesvědčit! mnohé dokud
pozemky zde nejsou všude rozhlá
šeny totiž ty nejlepší rozebraná
Až společnosti zakoupí velké lány
pozemků a cenu na akru o nějaký
dolar zvýší a po "obchodníčku''
budou oznamovdti pak přijdou ji
stě ti kteří dnes váhají A to zvý
šeni nedá již dlouho na se čekati
Jsem dobře zpraven o tom že dvě
východní společnosti vyjednávají
o koupí nejen lánů pozemků ale i
vzdělaných zcela neb jen Částečně
farem Že pak pozemky ty kupce
naleznou o tom nepochybuji Má
me my Češi věru divnou povahu
Sháaíme se po tomkuy vládi ote
vře nějaké reservace v horoucích
až skalách ale abysme výhodně
usadili se mezi lidmi v kraji civi
lizovaném úrodném bohatém ve
středu Čilém jak v obchodu tak i
průmyslu poblíže tepen obchod
ních a jich středisk kde dosud
možno dobré pozemky koupiti
toho se vzdalujeme a po většině
přicházíme do míst těch až s kříž
kem po funuse — Něco nového z
politiky? Nemnoho Láteříme na
vojnu a trusty a jsme pro Bryana
a Dockcryho Bývalý koogresník
Dockery uchází se o úřad guver
néra Jest dle mého náhledu nej
fchopnějším pro úřad ten mužem
Jmenování Dockeryho což jest
stejné se zvoleoím prospělo by
straně demol-ratické AlespoS u
ražena by byla ostrá — a pravdi
vál — ipička vtipu: Jistý cestující
jednatel v politice republikán
ptal se na venkově farmera zuři
vého demokrata proč volí demo
kraté takové všeliké lidi do úřadu
A dostal za odpověď: "Proto
abychom vám zatr republiká
nům ukázali že my demokrati mů
žeme v Missouri zvolili každý sta
rý brak" — J Em Kroupa
H emoci ramasal ''Jaké to podivné
jménu!" sMají nékteřr uaái čtenáři
a přece jméno to Je velmi případné
Jim řemesla maji ta následek Jisté
ueduby Kamenufk bílič dělník s
mosazí zlalotepec atd vyaareoi jsou
nebezpečím o nichž my nemáme ani
potuchy Lidé tato s Jljiá řemesla
piovi zující na pobled jmou zdrávi aě
mnohdy bf z výurahy tílo podlehne a
ochrnutí žaludku něho tápal plic se
dostaví Lidem takovými nemocemi
sklíčeným s dobrým svědomím odporu
čit! múžemr onen starý spolehlivý
tijlinný lék Dra Petra II uboko odpo
ručeni své stvrzujeme následovním
dopisem:
Olean N T
"Po celou řadu let byl jsem zamést
náa v jedué továrně v Cuttaraugus
jako brusič nástrojů- Za tu dubu
vdýcbal J-e u do sebe hojné practiu z
oceli a kamr ue což vážué rdr-ivf mé
poškodilo Kooečuě Jtem podlehnul
Počalo mi bolet! oa prsou cítil jem
píchaní po stranách v zádech a nékdf
pokoušela se 0 utiě závrať Když
j-tem se sehnul abych něco z Jviboul
solva j-wtn byl sto se zase narovnali
Dech se mi zkrátil a stal se bolestný tu
Kamarádi moji pravili ie mám "sou
chotiny bruslin" Kalil Jsem se s
několika lékaři ale tentýž pocit růstá
val2 já už počal vzdávati se naděje
ie se kdy uzdravím Al v onu dobn
četl jsem v časopisu ěUnek o jistém
bylinném léku nasvauéa Dra Petra
Iloboko ftiskl Jem sáto k sobě
"pro5 bych ho nezkusil nepomůie-li
mi sajisté noa nezabije" a objednal
si bedničko na zkoušku Důvěr moje
byla odměněna Brzy se dostavilo pa
trné zlepšení Užíváním booatyl jsem
opět zdraví a dnes Jsem silen a zdráv
Vzdávám léka tomuto plooq tisluhu
s viem spoludělnlkOai Jej odpnrtěujl
KABEL HALVEK
Není k dostání lékárníka Z I Ut
ni jed-jstelove jej dodávají 1'iite ua
jediného majitele Dr Petrr Fahrney
112 114 S Hyne Ave Chieago III
rníze cdélite
JratH Mil drSrar pravého (trnka a
rit )ak aí saď Mi -iirvirM
rrh a wj ? frt
rtfa of tw m v twmuim
"Hnafcn OaMaT- PoU-a- J rskt
ěrlt Vk a s- hiarU
sdravt l
rotu jej za u cvata:
Jr SM 19) rreaaort Mlas
PUE PRO SOK 1900
K
aždérau z našich předplatitelů ať starému či novému
kdo zaplatí na rok ku předu poskytujeme opět letos
tak jako po minulých a a roku cenné prémie a sice máme
letos hojoější a rozmanitější výběr než kdy dříve
Novým odtšratelům zvláštní výhody !
PBEMIE JZI-A-I11WC-A
ROMÁNŮ A JINÝCH SPISŮ "bAízíme v5e™ ce?roí ní? Ipícdfpfali-
tělům na výběr jeden z následujících:
Moderní Otroci VelrponUr romia od
B V HackUidera OUshajc 1130 Ktrin píkní
ho fonnita Cena 75c
Zločin a Iá8ka 'U Crlmt d Jd MiU-ty)
Román ol ira OsodeU pruL J BoroTj{iti
S 0 ttran Cena SOc
Besedy slovanské Dii i o i r ota
bow CioguliKa hiřinr koxť-koa povětť Tarw
Baltu cca SOc Dii Zl o 1S1 sir obnhole hlt
povMkjr i r IÍH: Nájezdy od Marllvk!Jho
pmfdkn ámoř iik Mkltlnod tťboí (1TntelH
Ona dílu II V Oba dilj t tub vásuná d"b ro
lími? ra jedm pn-nill
Chrám niatky Boží r Paříži fin Eme-
rtlrtn rpanflé ií cikámUé Román fěio
ynimibo apinii!le Vlhl Iluco fyii ftS2 Hr
ctna toč Tajt-mný hrad v Karpatecti
Veli-pontnvý runáu od rově-tiiílio r'innuoplM-
franC"Uíkého Jole Varaoni 19 almo Celil
25c Ob t)to rouiá'ij xa jedno premll
1'0 púlnwl Velepootatf román e cb
dilrcb od Vác Vlila 470 velkých Hron Cena
SU centu
Dřdiťtví AztékŮr román w tlrnU na dle
kim iáMuli tmtrkkém ve S dil oh 8eaa
P Ilnptcntia: Zii velkých irr Cena 9 c
Dřll kapitána Granta ja-n a nejvřiílb
a nejptiutaTějiíi b románii JnlU Verner Zaaji-
má 7)2 ftr Cena Orte (
OT j Monte KrUtO Kapinary n mán t de
jln poTeláni ťbrácb od Julea Vtmea 670
clran Ceoa TSc
LIBUŠE
Výborné knihy vycházející nákladem Libuše poskytujeme
těm kdož na celý rok iqoo se předplatí ZDARMA Též
prodávime }e a sice-odběratelům po 50c neodbčratelOm po 75c
Máme na skladě následující ročníky:
Ročník 1 — Dví matky román od M Ž
ívare'V — Vynlkajici iVny nilmo krub roilnny
od Lod řlméřkove — Rodina alanMil a ra
ďti od Brd Brnorrové— Johana a Hotmltála
maiiclk JiHho s Poděbrad od Lai cká — ( el-
ki-m leat aratika o I2S3 alranárb
Rořník 4 — Ti prav romáa od U ŽoSx
Švarcové 4 díly — r-kJotky borb romáa od K
Flygará Karlenová t diíy Celkem S avikíl
obMbnjtei 144ireo
Roěllík 7— Kěwc vavKnovy romia od Tic
Vlřka trell v) dici S kulb o (SI atraii
RoěnAl 9— O tláv term-ké román od l 3
KUBkovakéhn t díly — Anička Přemvelova W
rtrlcky roo án od ŽSV PodHpk t díly — Klav
py drn hlíWirirky obrat od AI Jlrá-ka— Povíd
ky a milého mé-ta od V Lolirké Celkem
0va7kň nlwabniicicb liSlrtraa
Roěník 10 - Tri f té ilvota romáa a aoglle-
káno od Wil kfíki'ae- Thaekeraye PM V
K M uirk : S -vnikl obnhajirteb IKd atran
RoCDÍk 11— Jaroalav gunberk hlatorleky
román od Ž- í Pllipke aaiky— vyl a vy
ron án od V Lužické Z avaxky celkem f avakfi
08"tr
Koěník 17 má obh aialedajícív Dví po-
vidkv ihI Fr Ilenteaa 104 airan— Zemanka pov
od AI Jlrá-k 134 "trun— 7 opullíii h min
cnkrorari-ká oWrá'í vrt MA Slmácka 148 atran
Fehratá polaká povídky a novelly l'relo2il
Armét 8cbvab Polahky 14S airan— Z nali ná
palní aplecBoil drobná Črty fa) Terezie No
vákové 148 atran— Halomi-aa román od V Lo
ti ké 384 atraa Celkem avarkfi o 1010 tr
RoCBÍk 18 -Sevolnlca povídka od Alnlae
Jlráfka — Upomínky od Karoliny fvťé —
V reiařck cukmvnrní povídka od M A slmá-
řka - HU druhy abor bamortatii ká povídka
od Klifky Brá'noaoraké — Drotmé povklky ad
Boteny Konětlrká — Ve-lé povídky od O K
tól-ckébo — Oelkrm S fvaaka lH)4atna
Rsěafk 19 — Samnhrady román od Váe
VWka S avarká — BraiK iv-ia od Simáíka
1 traark — Celkem S avazkl 1104 alma
Ročník 20 — PovWky od P Ileritam —
l mojí Kal~le obrázkl ad V B-irla Samaveká-ho-Právo
UVky rrmáb od Z PodllMa— Cblo
my pohoralá obraty tny a povertl arpaala V
Laii-Jiát rvaaky— R-ajáa aa bo'Hil a apoatl
n k na poeledui válka rork'H4areckoa napral
rfT U-Uer Celkem S kaih o 14 atr
Za jednu prémií poskytujeme dvě kapesní mapy
kteréhokoliv z následujících státfi: Arkansas Cali
íornia Colorado Idaho Illinois Michigan Moc-
Mapy
rfizných Státfi tana Ohio ťennsylvanía lowa Kansas Missouri
North Dakota bo
consin aneb mapu celých Spoj
nejdůkladněji z proslulého
& Co kterýž jak známo má v oboru tomto povět nejlepší Mapy
Idaho Montany a obou Dakot
ostatních států jiou 31x28 palcích mapa Oklahomy 26x34 a mapa
Spojených Států 22x32 palců Pfi kaŽJé mapě jest seznam vSech
měst městečerf a pošt vykazující obyvatelstvo každého místa okresní
sídla expresní a Železniční společnosti pošty na kterýchž se vydá
vají poštovní poukázky telegrafní stanice dráhy a vůbec velkeré po
učení jehož jest zapotřeby Cena těchto map jest 30 centů
UaDY čech Každému je dojista milá mapa vlasti své a
proto abychom přišli vstříc plání našich před-
Uoravy SleZSka platilo připojili jsme ku prémiím též mapy
vlasu Ceskycn
vy a Slezska Obě tyto mapy poskytujeme dle přání na mÍMo jedné
mapy kapesní Totiž dáme tyto dvě mapy a jeďnu některého z výše
uvedených státfi za jednn prémii Cena každé z těchto map je 15c
ATLAS
Každého dojista
Filininách tak i
VÍLEK sledovati bedlivě
" " 1 '" brou a důkladnou
DVOU
dvou válek který co prémii odLčratelům poskytujeme Atlas tento
má ta itran map a 4 strany anglické četby a mnoha vyobrazeními
Mapy jsou jak následuje: Mapa
(na dvou stranách) mapa ostrovu
(s Msnillou) mapy Kuby Puerto
stráni mapa celé Afriky mapa jižní
Ukého stáru mapa Natalu kde
Eličanv a Boery a mapa oranžského státu Natalu a části Boerské
republiky zavaalské Popisná čásf má mnohá krásni vyobrazení
jako dokonalou podobiznu ' pres Krugera a jiných vyDÍksj'c(cb
osobností i předmětu Tento "Atlas
co prémii zdarma Velkost tébol
Elba a Waterloo historicky romia od F
Stolí CcnadOc
Mezi prond hirturlcky román s dijln O
kych a ak-e a dobjr pFrdi bázejlei rálky bntlUká
a líčící poměry fc-hdejil a kTani v lida pana
lirí j l TKllo konrtnS kn Tán od AI Jiránka
Cena 00c
Kebezperné tajemství mmán a anCi od
Cha n-la: rena 40c Tajcmstrí ZlěÍDU
na Porter Square mmán a angi erus oc
Oh tyto romány ca Jeduu premll
OsudnOD Stopou velt-poaUvy román od ob
llbmébo romanoplaca Km Ohorlin Hrwahoje
410 atr Cena S5- V cizích službách po
rldka a delln l-rkfcb vyprataju Alitla Mritk
nejatarnějll nii nuTodoty aovellau Či'á 2S0
flraa eeua ''Ov Oba apl? aa jedna prémii
Školní zákony v Nebnwce Niínorju'
opravná a doplniua vydáni ZicíilUan Koelck
o-na S'V
1'amátkr íeskýc h emigranta Vynái i
ond6 prviif- b pFirlrhovalrft Čch dn Anieriky
l'4volní pl p Toináfcs Čapka a 9 porodními
TyolirLiilrlil Oiwabnje ] S utran Vá 7S
Rukopisy kralodvorský a zelenohorský
auiinkvui uík'lika liatú prve libo a puutavo
leriiiákoit o nich ol J A illr1oa Oeiia
25c Lt-ictínnký korář !á B Svaiopt C ba
dle piiKÍ'ho v Ilikourka ikont-kovanébo vy
dáni Čítá 88 lr Cena SSc Oba tyto aplay aa
Xdna pn mil
Ročník 21 — Štřtf román napatí M A
ft máček — Kreahy a (rty nai-aaln Tereaa Nová
ková— Powmpky prach novela ol Ž"fie Podlip
rká — loži vybnaiiri blat povídka od Jowfa
Branná — Kniha uowrí napaa' 1 M Hovorka
— Celkem 7 ívaiia o 1124 atrnái h
Raěník 22 — Botník Hnlaborl romáa od
Vác Vlf ka t avaaky — Čím ardre fím jal %hb
lilo pniidka od 1 D Konráda — Kvitlny a Seny
povirtkr V Luilcké — Kniha povídek od K V
Halaa — Vhxová vila povídka s hor od Věnce
tlavy Luiícké- Celkem 7 avukt o 120S vtr
BtWfaík 23 — £erns )euro romia mtariébt
ardca od Vác Vlf ka t vazky— PFemyat Otoka:
II román od Ž-Je Podliuaká 4 avatky — Nov
povídky od Boleny Vlková Kinetická - Celkem
7 evazkA 1184 atran
Ročník 24- Dvi povídky a malome takého
llvoU napal P Iť-rltea — Selrké Črty od T
Hvalové— Dvě bUlorli ké pntlilky a lit pozAata
Wll Jo nrauiia — "lavin Ceaky- h i a podává
Ter Nováková Dii I -d nviaUiiích dob d
movainiMTii národa Ceakébn t avaky — Z
aviu pro avte od K J Kronbaur Cvikem 7
evaks cíiajirich 114 atian
Rořník 25 — nbaahnje ná-L-najívl aplay:
Hermina od 8 B Heltwa: Na piaf té p6 I od
H Svobodovi Stalá pia-B od 8 P1llké:
Mela Uddrutova prvk ad a frsnronxakéao od
A B Smět lertu I Sula od P X Kvobody (
Dvoa KfKtnirA nd i D Konráda Květiny a
f-ny od V Luliké Culkem 7 avazka o 1189
traná h
Ročník 26 - rovidky Rileny 8vobndová
142 atran — Pi-fátky a konce Nad pripaalí dvě
povidky od Man Jarkovakého 180 "Irán— Za tli
ao a jaal liti otíraný ae firoia lidi napaala
Vlaeta Plttnerova l0 stran — Dvě novelly od
Soda Podlliiaká 1M atraa — Vychová rodinná pra
nale roliCe a vychovatele aeuaal Vác Gabriel
S S atraa — V bílém dvorci romáa od Věiata
alavy Lalirká 228 atran Celkem S svaakl o
tlU atraiiát-h
Ráník 27 — iaa Hemdea -al l D Kon
ráda II bs od SoS PiKjlIpeká City aa apolaC
noall lal Tmj Svalová D-ora proleaaorova a
Jiná povídky od Sianlalava Jarkovtkám Tri
ánaká podobiany od Terez) Noáková Kětny
a SVay cd Véncealavy Lalkko 'Kytice trVil) Z
tatranl od Ontaamannvá Brod-ki Celkem 7
evexka ííujicik 1122 atraa
Uakota Texas Washington Wis-
Států Tyto mapy jsou uejnnvějií
závodu tukafského Rand McNally
jsou velkosti 14x21 palcích mapy
totiž mapu Cech 1 mapu Mora-
zajímají válečné události jak oa
v Africe Abv každí řtenář mohl ie
k tomu potřebuje mapu a to do-
mapu Takové nalezne v "Atlasu
Spojených Státfi mapa celé zemi
filipínských mapa ostrova Luzonu
Ricca Hawajska a AlaŠky na jedoé
Afriky mapa svobodného oranž
nynf u Ladysmith zuří boj mezi Ao
dvou válek" obdrží předplatitelé
j n4 fi 14% palcích
Promio za doplatek
Kdo nepMI by sl iiídnou s vedle uvede
ných premll zdarma má na v bér nokte
ruu z následujících premll sa doplatek
Atlas celého svita tlViZ°Pb£
nim opatritl
nalfm ctenAroro pohodlný a dokladný
atlas totiž mapy vlecb zemí na svité Jíl
dávno pátrali Jsme po spisu takovém
kteří byl bf dokladný a dokoualý a
v mírné ceně a také Jiz uěkolikrAte Jima
zaopatřili nékteré na rknuJku nabízejíce
Je odběratelům našim Vsak to v Milném
pMpitdu nebylo co Jsme sobe prali co
bycbooi riUil poskytli natím předplati-J
lelůni Letos vsak vydán byl spis takový
kierýi v každém oble lu vvhivu1a a
spiaujo naftě o£ekáánf Jak v obleilu do
konalosti tak i spolehlivosii Atlasovíem
ie anglický ktt-iý nakint otibtratelftm
nabízíme fit celkem 193 atran a nlchi
90 bude anglického popisu a G0 map 63
stran zaujímají mapy Severní Ameriky a
ovaem Jest tu mapa 8J SltilA mapy
vseca leanniiivycu limo tak jakf 1 11
nady Kuby a Porto Rica Kvropa xa
iillmií 13 atran map a lce jak ni(lrdiije'
Evropa Anglicko a Waleskrm Školsko
Irsko Souostroví Britské Francie s Bel
gickem a Švýcarskem Nřmecko s NIío-
eiHlm SpanřUko s Portiiiralskem Itnlle
Hiikoimko Švédsko s Norvékem s Diín-
skem Rusko Turecko ítecko a štíty
linlkiinakií Mapy Asie zaufínajf test
síran Afriky Austrálie a Jinf Aneriky
po pí-tl stranitch Mapy Jsou v:sinéa zře
tlné a řknfi tiAióny se vAt ml irnviBÍ
hí iloleloftka neboť Jest to ailns ueino-
vcjai uim rya uiy rodo- ne l veškeré
imiiisy prnviiKeilul many obaabull neino-
vcj&f stHtisliku tak le Jmi to kniha
v každ:m obletlu Dd ofrkiividif tenná
T-nto bIIhhI pnuliivitme zt Sl W všit co
premii Je poskytujerne v3em celoročiím
přcilplatiielŮm za nepatrný donlaiok Zó
cenin
un 1 Z-iy f K'dvm rokem do-
velke nástěnné cnui nu ioi7v a
"— vaiaaaaaaa aaiaaa popěvky O UlíSlfO-
mapy zdarma né "" a Kwt0
r' opntnli jHtne lelos
k ní sin a vrlkt tiupy růntfch stillft ma
lí ( po struně drobí1 mapu ct lóbo svéta
Mapy tylo j-ou rovnřž jako mnp- kapu-nf
nejilnKladiiOJál a nejdokonalvjáí ze viech
vy Mvanyrb z věhlasného nívoilu Rand
McNsHv & Co a krimská rena jeiicb
jeal 2 00 kus Jsou 10 mapy lk zvané
aeki ioniilní totiž uajfe( naiin-ené brá
nice Sťkt í i ranire Íownsiilth a jeiicb
jména a fiala bránice a jména viuch
okrean všecliny fekvokn S'ií snila tišené
siliiijsím písmem vHechny dníiiy vs-ch-na
rofsta a oty všct bnv potoky i Jeze
ra atd Mapa celého avda oa
druhé straní vykazuje všechny pevniny
more proudy viechny dfileitjsi mosta
a siručn4 (Hipisy v-ch zemí Každý
čtenrtř kterýž poněkud chce sledovali
uďilosli denní měl ly míli tuto inau pH
ruce Odbcrtelnm v niíaift pnskvittje
tuto mapa "V CEiTĚ $200 co
premii k ceroc nímu piedplnceuí ipl
31© x ' ar na a Oiicraielnin na ven
kově ZHŠIemn í za nábrarlti 20tí vrlohy
zAsilky M5žeme posoužiti uiapainl ná
sledittftifmt Sebranka flix3t pal lowa
4Sx-M Kanans Mi:)'J Miont-soU 4)x'i8
Missouri 48l40 Hvcrní Dnkola 5(u:Jd
4oi Dak-ta '2jt lfl Wísconsin 41x5ti a
Sp lené Státy 6fl4
Pimniujte tuto dvoudolnrovou mapo
mVete o dr Jeli co nremil zia-ima
To z vaslio Aopl t0cv a potíce
Je 1 kde muilme néati značně vysokou
viiotio ziailky po exnresa nožadulema
20ceol& uábrady ku krytf téže
V saloně a na gatejích rmL
srsti
diJ"V ?e í:to ptí řakéiio od řranc us
skvbo soíaoVNtele Ponxm ilu TYfrail
Koman tento Cílit přes 3Ji)i) stran a krim
sk cena Jeho v Ctrhl h jt zl 1380
Předpialitelnm co premii nabízeititt týl
za doplatek pouze II 00
The Story af Bohemia by c z imnoí
Marilca Kejnnrřili a iicjlauai elf lltiv (eka vv-
dniié v ři ti anrllrké Rirdlav I oa na IS Sapl
tot a o-jdíilelltiaím doháro v díllná- k víuoiáaa
jeat l najvtili Kinn7iKM a aoivlcc- nfata Jaka
áu) vfvlim eaakého atiia dobí rrormara a
AiM I ělnhnraké J—t to dílo ) blnrlc ka
aflirí tánivB I kriilcki a s Hwl pitéanl hfa
ntlm k nára apravJllv Zaajiaiá itt atran
aii 41 vyubranní mapa cWb a Mravia a opa
th an )aat ka k cl dskladnm rJtrlkem d
ntl'l raadno vtbMatl uw kaUna o-oba a kt
ra Jai pj-dBÍv4uo CVna p ia 4kii( váianéh
SlMI aacb va akvnatnd poliaarkovd vaM
llTa Co pramll pokvtajaie H BaSl a odtiérat
Iiim ss doplatek TO eanta va vab ub{iu4 a sa
$1 w vaabt pol marokova
TaJnoittI pařUaké od Kacena Sna aplao
vatola VMného ildM "Salamandr- "nttí
ikv" "Prorokoviiil oanda'' a Jlork alioiai
mj k tt Jamlul dliv va doa avau Irk v ao
bré varM a ola la valiad dilo víaihí a prodá?
po f Z lat I aa aiallkoa Vana aama alojl u dolar
a'b vaa ro pramic aa doplatek TSo
Palarkéba Dřllny nlroJa k4h v 6a-
chá h a aa Mnr Hpia lama ptH i- knlhov-
11 ř kI Kfio ha nábor sniu df jiujr rmla avdbo
)M pviinutl kab' Ctyrj rif Ijr Vi-lkdbu far
aátn 134 airaa Co premí! naiiiií ns nalita
(khIIdo h velmi snilcnnk tra) ťHi vťbaf
dilv aitlund aa d plátek li'0 riaaad u O řO
NEOBYČEJNÉ VÝHODY
NOVÝM PŘEDPLATITELŮM
RW aov# pfadplatllel abdrll
iv!iltii prvmil ktaral aaiaotaa mi na r lha
praIpMpílH to kvat valkf rti aWtdilny
av saloně a aa ral-Jíťh" ktrrji vr-
cfcaVI V KaloovtiS Atanlrki K máa tanta
)a aallvoia phí-kbo 4 řrasw - apiaovaiata
Ponvoa da Terrall Pttái aa SvaU díla
El klM kaldf díl Wt Mnauataina ask
tiackav d broaadv tvoN Jrd'"f rak im f
olly aiWdal'cl: 1 TJnotl rfilaaa SS atraa
SSeaail a Klab r4rofk Klaké 4Satiaa
caa B oral a BH Tarkru 44S atraa m
SV 4 Hnraaalnla S9 atraa £Or a Raiauls
va vf ani Mb airaa Caaa SM a S HlAaaa Bd-
S a aru v cand % Olkaai Mr obdrB
kaidd awvd pMpiatltH Ira to aKravak Saatldll
af maaia vks av-i St straaé-fc fcr-vf I 6
ckdeb pvmttvi a aa IS al Sl kr éklai SUma
ea arraiil k lak raka Upadla
Tk vi aibidka plail anaas a bradnl Jaa
pro aovd pfrdpUttwla ktři aa sa bod má rok
pMptati f ptatitt taoa jaa pra kratkca
rUw al fiala aa akiika Adraaa jadaodatai
PUK KOK ZÁPADr
OMAHA KIS
ProrlaM aasawmlia svd SoasrSr kl P Arok
ZApada aaaalblrajl aa lata aatvaalraA vk alta
aibidka a vybidodta abv ao oHWraaHl ataH
Kcíhkiipca ví Pokroku ZJpaso
Klm na sklací velkť mnoiatví api
ta zábavných a pinýcn te victh
molaýcll obori llivadeliil apiiy mi
me všechny jt Ja- fc doVini v ra
ýcb i aMrvách ťUt { 0 iiom
ottUtajejsaaraa Adreatvjte jeda