Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 26, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FOKKOKS ZÁPADU
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Anglie — Celý Londýn tone v
oejistotě jak mají se věci na boji
šti ' Válečný 'ířad jest oblehán
obecenstvem jež touží zvěděli
aspofi nijakou zprávu z bojiště
avšak válečoý úřad důsledně mlčí
jelikož 8lro lidných zpráv od
Bullcra nemá Všeobecni se
ibďdí 'Že'" Angličan oňV daří se
patně jelikož nelze prý se domý
šleli Že by Buller kdyby měl ně
jaké potěšitelné zprávytyto nebyl
do Londýna již zaslal - Válečný
úřad zaslal včera ráno depeši Bul
lerovi žádaje jej o nějaké zprávy
avšak dosud žádné od něho nedo
šly Na ulicích londýnských není
slyseti jiné otázky než: "Víte
něco nového z bojiště?' — Dle
časopisu Pall Mali Gazette objed
páoo jest pro anglické vojsko v
jižní Africe množství nových rajflí
a sedel jež mají býti bezodkladně
zaslány na místo svého určení —
Vláda anglická popírá Že velite
lem pluka Yeomanry stane se Car
ringtoo ba on prý nebude ani ve
litelem brigády jízdoých pčSÍ a
přece vzdor tomu ujišťování Car
riúgton odjel již do jižní Afriky a
to radikálním listům jest velikou
záhadou co tam vlastně bude dě
lati — Poloúfadně se oznamuje
že vláda anglická účinila důvěrný
dotaz u vůdců královských irských
konsteblů zdaž bylo by lze utvo
řiti z tohoto tělesa oddíl vojska
píó jižní Afriku — V Londýně
zemřel prof David E Hughes
vynálezce tiskového přístroje tele
grafického jehož se nyní užívá
po celé evropské pevnině jakož i
při podmořské linii mezi Anglií a
pevninou Hughes byl 69 let stár
vychování dostalo se mu na
Bardstownské koleji v Keotucky
~ V Londýně zemřel slavný spi
sovatel anglický a uznávaný kri
tik Jan Ruskin a pohřbem byl v
klášteře westminsterském —
Chřipka řádí v Londýně neustále
a mnoho lidí jest následkem tobo
upoutáno na lůžko Množící se
nákaza cbřipkavá zavdala někte
rým časopisům podnět ku úva
hám proč neobjevuje se tato ná
kaza také mezi Židy londýnskými
V zápětí na to uveřejnila jistá ži
dovka článek v němž praví že
židovské dívky od mládí jsou pou
čovány o ošetřování nemocných
jakož i o tom jaké pokrmy při
pravovali Mimo to jsou prý Židé
raci lidu který při nepatrném tře
ba nastydnutí neb onemocnění po
volává lékaře což u křesťanů děje
se pouze při vážnějších přípa
dech Francie — Redaktor pařížské
ho časopisu 'Figaro" jenž první
přinesl zprávu o banVrotu hraběte
Castellani ho následkem hazard
ních her a politických agitací za
slal hraběti do New Yorku tele
gram v němž praví že popírání
pravdy se strany Castellani-ho ve
Figaru uveřejněné nic na věci ne
změní jelikož aféra jest po celé
Paříži všeobecně známa — Zolův
soud jenž měl býti v těchto dnech
projedoán byl opět odložen na
týden dokud prý nebude ukonče
no přelíčení s mnichy Assumptio
nisty Také Žaloba právníka M
Labori ho jenž Žaloval Časopis
"Libře Parole'' pro uveřejnění
lživých údajů o Laborim byla od
ložena a sice na den 24 února
Bulharsko — Na srbské hrani
ce vyslány byly tři pluky vojska
pod záminkou že budou tam od
bývány manévry Jest to však
následek neshody mezi bulhar
skou a srbskou vládou ohledně
otázky macedonské které dodává
Bulharsko důležitosti v ppdobě
několika tisíc vojska vyslaného
na bránice aby demonstrovalo
Belgie — V Brusselu a po celé
vlastně Belgii koluje petice jež
podepsána jest již 100000 poJpi
ty a dalšími 100000 podpisy po
depsána bude v několika dnech
Petice tato má účel aby požádán
byl president McKinley o zakro
čení v nynější válce jiho-aírické
Čína — Ze Shaoghaye dochází
zpráva le mladý čínský cltař spá
chal sebevraždu následkem čehož
bude nyní nástupcem jeho prohlá
šen devítiletý syn princ Tuano
jeni bude prý nastolen dne 31
ledna j
Nikdo vám neprodá lepši uhlí nežli já
neebř cena jest nízká neb vysoká Nikdo vám nedá lepší
uspokojení nežli já
Jest to mým koníčkem le dodám všechno ublí co prodám
v pioé váze tponL polllni jizvena
Sol 1007 1507H1 EjwirtStr
Rakousko Uhersko — Stávka če
ských uhlokopů jest přítomně
nejdůležitějšf otázkou v Rakou
sku Doposud stávkuje 72000
horníků hlavni na Kladně v
Moravské Ostravě a y dolech na
"Karolině'r avšak počet ten není
úplný poněvadž denně dosud
pracující horníci' přidávají se ku
Stávkujícím takže v nejbližšfch
dnech bude stá vkovati nejméně
100000 horníků počet který
vzbuzuje po celém 'Rakousku
značné obavy Sympatie obecen
stva jsou na straně stávkujících a
tito majíce dostatečný fond na
stávku Čtyřnedělní doufají zvítě
zili tím spiše jelikož ve větších
městech hlavně pak ve Vídni a v
Praze není v zásobě více uhlí než
na týden V rraze jiz nyní na
místě elektricky hnaných tramwa
jí užívá se sil koňských jedině z
nedostatku uhlí Jak jsme již
minule oznámili stávka byla hlav
ně vyvolána k včli zvýšení mzdy
jakož i proto aby zavedena byla
osmihodinová doba pracovní — V
novém ministerstvu dra Koerbera
nalézá se takéa Čech o čemž minu
le učinili jsme zmínku avšak nyní
se neví kdo to jest Kdežto an
glické telegramy přinesly zprávu
že českým ministrem stal se uni
versitní professor dr Ant Rezek
přinesly newyorské německé časo
pisy v telegramu z Prahy zprávu
že českým ministrem stal se dr
Herold Ministerstvo Koerbero
vo přijímají Němci se znatelným
povděkem při čemž podotýkají
že lze od něho očekávali že ne
použije Žádného čtrnáctého para-
grafu Cechové čiaí nátlak na
nové ministerstvo aby byl odvo
lán Český místodržitel br Cou-
denbove poněvadž tento jest Če
chům nepříznivým zvláště od té
doby kdy začal z Vídně váti do
Cech nepřátelský vítr a za to
chtějí se Cechové pomstíti místo
držiteli V Rozumí se Že dr Koer
ber Čechům nevyhoví aspoň ne
nyní poněvadž by si tím pohně
val Němce a to on nechce Čá
stečně jim nevyhoví také proto
jak z poštovních zpráv se dozví
dáme Že pro pana místodržitele
není dosud nikde žádné místo
uprázdněno kam mohl by býti
přesazen když byl by z Čech od
volán Až místo pro něho se
uprázdní nastoupí na jeho místo
jiný Němec a Mladočeši budou
volatí do světa jak vláda musí
tancovati podle jejich písničky
O ti Mladočeši 1
NlmeckoS těchto dnech byla
propuštěna poslední německá loď
jež zajata byla Anglií na podezře
ní že veze válečný kontraband
pro Boery do jižní Afriky Jest
to loď "Hans Wagner"' jsž zadr
žena byla dne 14 prosince angli
ckou lodí "Fearless" a zavezena
do přístavu Elizabethského Praví
se že Německo bude požadovati
na Anglii náhradu $1 000000 za
zajmutí německých lodí které
vezly náklad do jižní Afriky- — Z
Berlína dochází zpráva Že utvořil
se tam cukerní trust v němž za
stoupeno jest 260 majitelů rafice
rií za 400 které v celém Německu
se nalézají — Německý misionář
v Natalu pastor Sarms jenž za
čten byl Angličany na obviněníže
pomáhpl Boernm jest příčinou
nového zakročení Německa u vlá
dy anglické Jsou vyměňovány
depeše mezi zahraničními úřady
avšak doposud beze všeho výsled
ku Jak se praví byla zaslána
depeše německému konsulu v
Kapsku aby u anglických úřad
ních kruhů tamních zasadil se o
bezodkladné propuštění zatčeného
pastora Jest ovšem otázkou
zdaž Angličané Žádosti této také
tak rychle vyhoví — Říšská rada
přijala předlohu kterou má býti
německé válečné loďstvo zdvojná
sobeno během příštích patnácti
roků Vydání na toto loďstvo
bude ročoě obnášet! 11 milionů
marek které budou sehnány no
vými daněmi — V Drážďanech
zemřeli velkovévodkyně Šlesvik
Holštýnská matka cíiařovny Au
gusty Viktorie Vzhledem k to
muto úmrtí budou odloženy veŠké
ré slavnosti které byly chystány
rf příležitosti císařových naroze
nin — V Berlíně řádí prudce a
epidemicky chřipka Za minulý
měsíc zemřelo na tuto na pohled
nepatrnou nemoc celkem 117
ojob
Válka jihoafrická
j '
Výsledek posledních srážek me
z Angličany a Boery které bez
odooru bvlv velice prudké není
dosud znám ppněvaďž Buller ne
zasýlá Žádné zprávy ohledně toho
Poslední Bullerova zpráva dato
vaná dne 24 ledna oznamuje že
gen Warren se svým vojskem
udržuje posici kterou vybojoval
před dvěma dny Jak známo
Warren v poslední srážce postou
pil o 1400 yardů západně nd
Spionskopu avšak dále nemůže
ani o krok
Válečný úřad londýnský - neví
nic o tom kam gen Koberts po
slal oněch 6000 mužů kteří jej
očekávali při jeho příjezdu do
Kapská ani o oněch 6000 mužích
kteří krátce na to vystoupili na
půdu africkou V kruzích vojen
ských panuje domnění Že vojsko
toto bylo vysláno na pomoc gen
Bullerovi a těší se z toho že Voj
sko Bullerovo jež mimo těchto
12000 očekávaných mužů čítá
19000 vojska zmaří rovnováhu
mezi počtem vojska boerského a
počtem vojska anglického takže
snadno bude moci Buller ve sve
dené bitvě zvítěziti
Anglická ztráty od počátku vál
ky udávají se = na 8216 mužů
avšak soudíme-li dle francouz
ských ' zpráv dostoupily ztráty
anglické již 10000
Válečný expert -Williamson
ohledně anglického postavení není
valoě potěšen jelikož prý Angli
čanům staví se za každým krokem
velké překážky Pomocí poloho
pisné mapy možno seznati že
Spionskop jest nejvyŠší částí hor
ské vysočiny odkud 8 mil vý
chodně podél řeky Tugoly rozpro
stírá se boerské vojsko Severo
západně pak vysočina stoupá a
končí v ostrém výběžku u Dra
kensburgu Mezi řadovým vojskem a osad
níky povstaly třenice následkem
Čehož někteří osadní důstojníci
odebrali se do Kapského města
aby postěžovali si guvernéru Mil-
nerovi Neshodu zavinila prý ta
okolnost že osadní mužstvo ne
může a nechce si zvyknouti na vo
jenské způsoby anglického vojska
Jest tudíž na bíledni že plán Ro-
bertsův utvořili zvláštní osadní
divisi vojska tak brzy se neusku
teční a když se tak stane nebude
míti divise osadního vojska valooi
cenu
Ze Spearmans Campu ve stře
du došlá zpráva dí že Boerové
střílí z Creusotových děl avšak
škody dosud nebyly jimi v angli
ckém vojsku nadělány '
Z britické kolonie v západní
Africe dochází zpráva Že kapitán
Carroll od Norfolkského pluku
byl přepaden se svými 150 muži
kmenem Mitchi 2000 mužů číta
jícím a při nastalé srážce bylo 80
domorodců zabito kdežto na stra
ně Angličanů bylo 12 mužů pora
něno neb zabito
Zprávy spolkové
Praha Lole cis 828 AOUW
odbývá svou pravidelnou schůzi
dne 7 ánora 1900 a jelikož důle
žité jednání jest na pořádku žá
dáni jste bratři v plném počtu do
schůze té se dostaviti
F J Fitle tajemník
Tábor Columbii fis 601 WOW
Oznamuji Vám že naše pravi
delná schůze připadá na 6 února
1900 a poněvadž bude se jednati
o záležitosti velmi důležité Žádá
ni jste bratři byste se v plném
počtu dostavili
F J Fitle klerk
1 Dr Edťard Šumpík za po
sledních několik let usazený v
Minnesotě a dříve občan Racin-
skýbyl minnesotským guvernérem
Lindera jmenován členem státní
rady zdravotní Minneapolis Tri
bune ze dne 14 ledna píše o něm:
"Dr Eduard Sumplík který byl
nd guvernéra Linda ustanoven
členem státní rady zdravotní na
rodil se v Rakousku roku 1865 Je
graduovaným žákem Racinské vyš
ší Školy a Chicagské kolleje far
maceutické Z tohoto ústavu gra
duoval r 1885 Téhož roku přišel
do Minneapolis a od té doby zde
provozuje lékárnictví Studoval
zubní lékařství na státní universi
tě graduoval r 1897 a poslední
dvě léta provozuje praxi'
V Baltimore Md usnesl se
Sokol postavili vlastní tělocvičnu
Peníze na stavbu budou sebrány
vydáoím akcií a pořádáním sboro
vých lábavJedenáctičleňný výbor
Mavebof bude pečovali o provede
nf stavby Základní stavební fond
bude tvořiti polovici botového
jmění jel nalézá M r pokladně
SOUTH OMAHA
— Mlékaři south-omaŽští dosud
strajkují neboť teprve 4 z celého
iněsta si vzali licensi a zaplatili
povinný poplatek Ostatní pro
dávají bez povolení a městské
úřady je nestíhají
-— ' Do ' ohrad dobytčích počíná
se opět dodávati více dobytka - Ve
třech'' týdnech lednových bylo
letos sem dodáno o 11547 kusů
hovězího dobytka více než loni
během těchže prvních tří týdnů
— Armáda spásy tato nábo
ženská orgaoisace potřeŠiěných
lidí) provozuje po hlavních ulicích
své bláznivé komedie pozdě do
noci na což si občané mnoho stě
žují Koluje nyní žádost ku pod
pisování mezi občanstvem aby
obecní zastupitelstvo zakázalo ono
rámusení po ulicích do pozdní
noci
- Spolek Čechie Čís 1 1 Č S
D P J zvolil si následující
úřadníky pro příští rok: Václav
Schneider předseda Jan Kubát
místopředseda Adolf Zezulák
tajemník 20 & Qulj Jan Hajný
úČetník 19 & N ul Josef Vocá
sek pokladník Do výboru ma
jetku zvoleni byli následující:
Václav Suchý Josef Novák Jan
Pospíchal Do výboru účetního:
Frank Kunci Anton Maršík Dále
byl zvolen Josef Kubín prapo
rečníkem Václav Bouchner F
W Staněk a Frank Bláha na vý
bor nemocných Anton Hon prů
vodčím Josef Kotrč nitřní stráží
Frank Radil venkovní stráží a
Joba Koutský zástupcem spolku
— V dobytčích ohradách bude
zařízena jedna železniční kára ku
hašení obpě Vypukne-li tam
někde ohefl nemají hasiči pro
trati a káry všude stojící k němu
přístup ktežto kára by se po kole
jích mohla všude vsunouti Na
káře té bude zařízeno mocné par
ní čerpadlo hadice žebříky a
všecko potřebné náčiní bude při
tom tak Že se bude moci rychle
ku hašení přikročili
— Minulou neděli sešlo se ně
kolik českých občanů 2 wardy v
síni pana Koutského a tam zalo
žili klub který nazván "Česko
americký zvelebovací klub 2 war
dv Předsedou klubu zvolen p
Filip J Zelenka a tajemníkem p
JrM Tobiáš Klub tento or-ral
si 'ti úkol především pracovati o
zvelebení 2 wardy a první krok
učiněný : po svém zorganisování
jest ten aby nová Škola na 20
ulici pojmenována byla jménem
některého našeho vynikajícího ro
dáka Příští schůze tohoto klubu
odbývati se bude příští neděli v 7
hodin večer v síni pana Koutský
ho a tudíž jest žádoucno aby i
ostatní naši krajané 2 wardy při
šli do schůze a v jednání klubu
podílu brali Jménem klubu
J M Tobiáš taj
Red Osvěty se žádá o laskavé
uveřejnění
- Nedávno byl kontaktor Mc
Donald napaden tesařem Deva
nym začež jej nechal zavřít De
vany byl propuštěn na záruku
i ioo když se měl ale dostaviti v
úterý před soud nebylo ho tuto a
praví se že uprchl z města Nyní
McDonald naléhá na to aby byla
záruka soudně vymáhána ale jest
pochybno Že ji bude možno z ru
čitele vyrazíti Podobných stížno
stí je proti soudci Babcockovi
mnoho
Co torno říkáte?
M nlhfxlme Itilno atoóVilará nc]inr 9
kMf iHpail kataru kinrf nemUi bt ?
Mvn lek m Mali Catarrh Cure
F J Cheney a Co majitelé Tnledi O —
Vy nlvn)nme mail p V 3 Cneney po U
nlcB uznáváme Jej u poctivého a polih'1
váho ve vktrh Jeho chobodnfob Iranwkclrhe
flnanfni arhoptiého k nrivedoul Jakéhokoliv
Obchodníka 7ÍVUKU Jel firma ucíni
WE8TTRACX
vcikoobcnodnt lékárnici ToleUoCU
WALDIXO KINAN4MARVW
veUoolKb lékárnici Toledo C
Rairi Catarrb Cure M olrá rnltrnf í'ln
tulte Dtiuio na krer Utni blánr Itouvtd
trn! nilána Klrrtna Ka Drodel u Tlecb 14
káraikd Cenar- láhrr
Kaira Kamil j rilulkjjaoo neJIepM
Do South Omahy
Tento následující týden započne
Jednatel náš pan J M Tobiáš ko
lektovati doplatné i předplatné na
naše Časopisy a Žádáme tudíž
všecby aby prof větší neb menší
částky měli připraveny
Vyd Pokroku Západu
Kukuřice na semeno
' jei se Tjp!atí za bjřJeej reaa
farnihkť flOObaSI
Nřnpnmřňle zaslat V v kolkách na 8
vjtorký kukuřice která obdržela slatnn
iredahi v Omíké výstuvé ) Urin
kvou knDkn ' Iliota on Ccrn Grovinř "
Iowki noapolářaká kole! TvpAstoval
po akru M htiilft a s kaiirVh ÍO Ih klaft
vylrolila 63 hnila trna Mnozí farmáH
IritA rfr1iiiib'i tuto obdivuhodnou kli
ul Adrcaulttt - dlMm
J B Anastronf
Heauit Vallcf Setá Cora Fara
Sfteatiáoaa lowa
AIXETTS
LUfJG BALSAM
Skládá m ' vjda
afcb mu(á-tck kMn
kfi jwtllo kUará
chimirk Jmu yjt lé
ny itk le BMirir Tra
plium léč rou Tlrtnot
Ptrabl pudttlii na
pllc kU-rél aá-led-kein
tobo jhtmJ1
mj povibuxnje odmt
tivánl Utl krev Mfi
riiilcinoo a podráldi-
nun Hzniftl nnallnt
Neodkladejt
vyléčili ten
lsaěí
pouiltfm
ALENS
LUNG
BALSAM
tráflcl ťtroji a diidáá itj celému tělu
laková jton okuminé a ni-pnkojlá vý
řlertky tak Se lze ruíiil ita vylétnu! I tobo
nejhoriíbo knllx NonahuJe opi Dm Na
prodej o YÍeih lékárníku
TŘI VELKOSTI
i 25c 50c a $1-00
C H Brewer fc Co
pohrobníci n pnjčovatelé koní
m-m aev nl Ho Omaha Neb
tf- aBBanTelefonCialo80
W G SLOANE & CO
obchodnici t
v tUJe 401 408 411 aev SS ulloe
South Omaha
£SffJBjBBMB_ Telefon
Zboil ae nrodává dle llboatl buď ta hotov
neb na (plátky — 41 tf
jJdělujeme ceny
a pudahýs
Zaileme vám zdarma seznam cen
íi prémii jel udilujeme kal
dému odkupntku Piíte:
SO OMAHA
NEB
Předplácejme na Hospodáře $i
narok Do Čech {150
P4
DfflOBi S Mfil
Kočáry k polířloťim
obdržíte vždy nejlepší a nejlevnější
NlPukiujSí Máry s enmovýmí ráfy
Telefon 257 si-ir Paláce
V wlvrn p!! ittHi nnnfivámA
4pnm ni'-olo)enlm nillcme le evřilmnlt (Vlnrouřetl
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
iflIlfiDi]
to
KAŽDÝ ČTVRTEK
DO KALIFORNIE
Vyledte t Omaby — kterákoliv řtvrtek odpo
ledne — s jedním t BurlingtoDikch osohnft říze
ných Overland výlvto a přijedete do San Franclsco
niUledujfcí neilřll do Los Angelos v pondělí
Toriatský pac( vbť v bPmi cestujete Jest
neJIepM vfix toho drubu ze tšech kdy třízených
M4 Široké vestibuly Pintsch plynové oetleot
sedadla s vysokými lenochy Povlaky a prádlo jsou
fiaty dobrého drubu Mfiiete jeti na lístek druhé
třfdy a stolí Vas postel s Omahy do Kalifornia
poutě $5 00 Bližif správy poskytnou se ochotni
TICKET OFFICE:
1502 Faraa Street
i TELEFON a$0
Díkůvzdáni
Tímto vzdáváme srdečné
díky všem kdož nám ja- ÍP
kýmkoliv spasobem v oe- 5
moci a při pohřbu milého !
strasť dali na jévo Záxó-'
ven nechť přijmou srdečný
dík dárci kvétin na rakev
a ti kdož" se
častnili
pohřbu 6Ú-
Rodina F Slámy
% Omaha 24 ledna 1900
itoioitotostoatoitoitos:ostoitotota
o o
O
tí
O
Xílců vzdání
Tímto vzdáváme srdečné i
o
díky ctěným sborům Sokolky
Podp Sokol Tyrš číslo I r o
tt Omaha a Podp Sokol Tyrš o
a? č 2 v South Omaha za hoj- o
y né súčastnění se našeho ple- 5
2 su ZároveS nechť přijme 5
o díky kapela Eliášova za vý-
o tečnou nudbu a četné obe a
o censtvo které k áscěchu Ji
_ - — --- ~- :
o plesu přítomností svou při-
Sboru Tyrš číslo I S
ř
o Omaha 22 ledna 1900
Výbor
s
OkttStOfcOfcOelOXOMOfcOfcOalOetOlaoH
Projevení soustrasti
Projevnlemé vřelou - sonstraaf
svémi milému bratru
JANU KRECHLER0VI
nad ztrátou jeho drahé máti paní
Anny Erecblerové
jen mužné překonej svfij bol
příteli drahý !
Lože Jan Hos cis 5 E T
Omaha Neb 23 ledna 1900
Do Dodge Neb
Vykoupiv smíšený obchod firmy
W M Parr & Becker pozůstává-
jící ze zboží střižního galanterní
ho střevíců mužského prádla
grocerie nádobí atd budu vždy
pečovati o to abych každého -plnou
měrou ubpokojil Děkuje
svým příznivcům za přízeň dosa
vadní prosím o zachování téŽeif
budoucnosti
P3gh23X3 J J Koupal
opatřené zaUMvaflly pro nonj y mi
Stables 1623 Davenport St
PSACÍ - STROJE
ison nvnl nezhvtnnu potřebou v katdenj
obchodí a innínn říci ie v kuiúém ramísirá
ni kde tm více pile PH koupi psucihoatroje
(lluíno přihlíželi hlavně k jednixluohOHtt a ao
viMt V těchto oli li dech anlá J kcbkollvik
mjco jest nepreatitiiitinyra
rilteal o pofilvn katalog na
- United Typewriter & Supplies Co
DnnrAnrfl n4iuí atrnle liš nn kolik ruki al
BURLIUCTON STATIOU
10tl aai Masoi Streets
TELEFON 3M
' Safe