Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 26, 1900, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JPokrokT ZAFJUDU '
Pokrok Západu
4B4I WEEKLT EDITrON
Pabllshed by National Prlntinfr Co
' 509-n 30 íztn est— lei tuvo
Jtatejrtpttoo ty suli $250 per yca
Vyckszi každé étery a pátek
VyMvi r
Národní Tiskána
509-511 1lfilHl-Tlefoi 1001
ftíílcl VeiiaKoř r ' -' J J "osleHí
Predolataél
V rafali sOodáTkou do domu bei přílohy 306
d přílohou
1381
n_ — iiui státe m Kanadu bel
Uiilhnvn Americké ns-nu
Knihovnou Americkou
lio Čech beipriloliy M
aKlhnn
Každí předpl vtitel oprávněn J k premU
1 OhláSky
Drobní a rnzní ohláíky uveTeJBuJem pouze
jen když peníze k objeanavce přiloženy jsou
rínúmi hláív obvěelué velkosti nenře
tohuji í palec iitame 7rcentíi tu třikrát Za
ozna oh(aeai blahopřáni úmni a jiní řítí
IT16 VlUU ' in palce xa aaeuv uivrtjnvni
Kxhi' k nratn nflldží objednávce toll
peníi Jak velko i obláaku miii sl přeje Ceny
ohiáíek na delíi dobu oznámí ae ochotně na
pocadám
' Zásilky peněz
Joou n-jbeipeřnřjři když se koupi na poítt
D'b expressu "Money Orcler" a týž nám ae
za#le Též v res-istrovauéni dopise aneb po
ukrkou lutnkovni Jest zásilka jista Kdo
ebce platili "checkeut" na bank nechť míle
o & centu vice proto ie tolik musíme platit
kanku xa kolekci aneb ar koupi směnku
(drn fina Omahu ťhicago neb New Vork Na
miste drobných penřa přijmeme teí i 1- a
S centové kolky Víechny zásilky nechť Jsou
aaalány pea Jednoduchou aaresou pouze taa
Pokrok Západu
Otnaha Neb
Čouhá Nebr 26 ledna 1900
"CO BY DĚLAL KRISTUS TAŽ E SE
kazatel Sheldon v Topeka Kan
při každé příležitosti kde se jedná
o důležitou věc Kdyby si byl
tuto otázku předložil titěrný Kar
líček schovávající se za České
Bratrstvo když započal pácbati
ty baaliwé letáky zajisté by byly
tyto zcela jinak musely vypadnou-
Jak houká caaziyE nebude z té
' veliké bouřky která se strhla nad
bitvami úplatných pánu školních
rado- veliký déšť tím méně kru
pobití je to bouřka divadeln
před volbou a až opona po měst
ských volbách spadae pojde to za
kulisami našeho městského života
zase tak jako dříve Za to že se
páni radové dali chytiti detektivům
při úplatkách se jim asi mnoho
nestane
Hrdinští jihané osvědčují zase
svoji brdinnost karanténami na
proti neštovicím Každé hnízdo
se hned obtočí ozbrojenou stráži a
nepustí nikoho z města aniž do
města aby nákazu nerozšířil ale
nečistota z níž nákaza vzniká ta
u nich nedochází valného povším
nutí ' Kdyby peníze upotřebený
na stráže karantení obrátili na
čistění více by tím přispěli k ob
mezení nákazy než tou zbrklou
karanténou
Proti mcrmonskému mkohoženci
Robertsovi nejvíce protestovaly
r ženy ale když v kongresu promlu
vil zase to byly ženy které mu
nejhlučněji tleskaly Dle toho se
zdá že ty četné podpisy žen na
' petici proti Robertsovi byly jen
od kněží vymámeny a že by ženy
spíše daly Robertsovi za pravdu
kdyby k nim promluvil než kaza-
- tělům Inu na darmo se nemluví
a nepíše tolik o té ženské vrtkavo
tí a nestálosti
V O A KLAN DU CALSE PODĚKOVAL
Z kněžství mladý kazatel Macinnes
poněvač nechtěl dělati pokrytce
Naši cedarrapidští Čeští Bratří
však chtějí z nás Čechů ameri
ckých nadělati samých pokrytců
Oni cbtějíabychom sestavěli věří
cími třeba nemohli věřiti abychom
dělali temperenclářské pokrytce
třeba pili lihoviny a abychom se
stavěli býtí Amerikány v ohledu
církevním třeba byli Čechy To
mi býtí morálka již nám tady
chtějí hlásati stoupenci Komen
ského? Kdybyste pánové nehy
dily dobrou pověst těch Českých
Bratří lépe by vám to slušelo
1
Otázka fnipinski
'Liga protumperiaJistická svo
lala na den 21 ledna ve Wash
ínitoou veřejnou schůzi která
byla Četně navštívena Z řečí tu
pronesených nejpozoruhodnější
byla ona bývalého guvernéra
tuássachusettského Boutwella z
níž stručný výtah tuto podáváme
Guv Boutwell poukázal nejprve
na to Ie otázka filipínská zahrnu
je v sobě nejen otázky politické
ale i sociální načež pokračoval:
- Bude míti připojení Filipio ku
£-ojeoým Státům na děioictvo
cr!e vliv blahodárný nebo špatný?
I:íika kterou by dělnictvu za
trrpecen byl stálý a slušný výdě-
jst zajisti tou nejprospěšněj
C ~T9 veiieri obyvatelstvo zemi
Ctr=:a cZi szsovala poUtika
ochranného cla aby laciné vý
robky cizích zemí nemohly soutě
žili s domácími a zákon zapoví:
dající dovážení laciných Čínských
dělník A do Spojeoých Států má
zaseebrácíti děioictvo před sou
těží nízké mzdy dělníků cizích
Obyvatelé t Luzonu musejí býti
především buď uznáni nebo ne
uznáni za schopné samosprávy
Počítá se že tam žije asi 4000
000 lidí a připadá tedy 95 obyva
telů na Čtverečnou míli čítaje' v
to i půdu vodou pokrytou Jsou-li
obyvatelé ti tak bojovní jak se
nám praví mnoho li vojska by
vyžadovalo obsazení země asi té
velikosti jako jsou státy Maine a
New Hamshire dohromady? Mno-bo-li
vojska a mnoho-1' času Dy
to vzalo než by v té zemi udržen
byl úplný pořádek?
jestliže jsou obyvatelé země té
neschopni samosprávy jak se
nám praví proč máme vésti válku
s nimi k jejich přemožení? Mů
žeme je sice přemoci avšak udr
žeti je v míru pod našimi zákony
to se nám nikdy nepodaří Obtíže
ty pak budou zdvojnásobeny
pakliže budeme usilovati o pod
manění si celého souostroví
Jsou-li však Filipínci schopni
samosprávy pak jsou nyní v prá
vu a my pášeme na nich bezpráví
Může někdo říci že nynější álka
s nimi jest moudrá a spravedlivá?
Nechť však jest tomu již tak či
onak pod nynější ústavou není
ani možno aby se národové ti
stali Částí této republiky N£-
territoriální vláda není školou
níž by se zločinci polepšovali
nebo polobarbarské plémě vzdělá
valo V "našich územích mají
občané stejná práva občanská
jako ve státech s jejich zřízení
závisí jen od počtu obyvatelstva
Filipínské ostrovy mají dosti oby
vatelstva pro 10 států a jestliže je
podržíme pak je musíme držeti
buď co nám rovné státy nebo co
poddané A kdokoliv radí k po
držení jich ' ať v jakékoliv způso-
bě jest nepřítelem republiky
K jakému cíli se tam tedy vede
válka? Ci jen ku docílení vítěz
ství nad nižším plemenem? Ať
pohlížíme na válku tu s jakého
koliv stanoviska jest to přece jen
první krok k dalším zlům Může
me přijmouti do naší Unie ony
milliony Asiatů kteří s námi ne
jsou v zádoém jiném příbuzen
ství než že náležejí 'k rodině
lidstva? Nemůžeme přece při
jmouti do svazku souostroví 1
obyvatelstvem nám zcela cizím co
do jazyka i obyčejů aniž můžeme
schváliti soustavu vládní kde
jedni vládnou a druzí poslouchají
Naši imperialisté chtějí na
vrbnouti dodatek k ústavě dle
něhož by se stala podřízenost
kolonií ústavní Takto chtějí
jednoduchým prostředkem zahu-
biti republiku a zapnčíti císařství
K tomuto cíli musí býti třída pra
covná podvedena aby president
nebyl poražen Všecky ty nové
državy musejí míti volný obchod
se Spojenými Státy když jsou
považovány za jejich část Tudíž
obchod mezi Manilou a New Yor
kem musí býti právě tak volný
jako mezi Bostonem a New Yor
kem Obyvatelé ostrovů od Lu
zonu az po aulu svobodni
otroci 6tanou se občany Spoje
ných Států
Co znamená občanství? Pře
devším znamená právo bydlení a
usazování se v kterékoliv Části
země bez jakéhokoliv obmezování
jakož i právo nabývání jakéhoko
liv majetku v zemi té Takto
isme nešťastnou smlouvou míru
nabyli asi 10000000 občanů
zcela jiného plemene jazyka
obyčejů neznajících naše práva
občanská Tu není jiného vyhnu
tf než buď těmto millionůtn dáti
stejná s nimi práva nebo při
jmout! dodatek k ústavě jímž by
osadnická podřízenost byla do
volena
Nyní se naskytuje otázka Má
pracující třída Spojených Států
býti vysazena stálé soutěží laci
ných a polonahých dělníků asij
skycn nebo republika severo
americká má býti přeměněni v
koloniální říši? Tato důležitá
otázka dnes předléhá celé zemi
o té bude rozhodováno při příští
istopadové volbě Republika
nebo císařství? to bude nejdůleŽi-
tější otázkou příštích voleb a
ostatní budou míti důležitost již
daleko podřízenější
Někteří zastanci této politiky
císařské dokazují Ie připojení
ílipin a Portorika nemusí míti
ta následek soutěž oněch národů
pracující třídou Spojených Sli
to Kterak ala můžeme ' nutiti
tyto miliony lidu aby se nim
podrobili pak jim odepf íti právo
pracovali a obchodovat! v zemi k
níž přináležejí? Máme na nich
vynucovali poplatky v míru a do
nucovali je ke službám vojenským
v čase i války a pak jim odpírati
právo ku návštěvě země které
slouží? t
Vláda naše vyžaduje otevření
přístavů čínských pro náš obchod
kterak by mohla uzavřití přístavy
filipínské obchodu -Čínskému
Kterak by se zachovala k Anglii
a k jiným zemím? Tu se nelze
již zastaviti a musí se jiti dále na
cestě k volnému obchodu Když
se však stanou Filipíny částí
Spojených Států pak se promění
v útočiště celého mongolského
plemene Ostrovy v té části ze
mčkoule jsou od sebe tak blízko
ze ku přeplaveni se z jednoho na
druhý jest třeba jen pár minut
nebo několik hodin Tak 'stanou
se Filipiny branou jíž se k nátn
pohrne obyvatelstvo mongolské
valem a k čemu pak nám bud
dobrý zákon o zápovědi čínského
přistěhovalcctva?
Žádáme svobodu Filipíncům
pod vládou jaká se jim líbí bez
ohledu na nějaké diktátorství se
strany naší Tím donutíme vládu
a přívržence její k činu tak že se
budou muset vytasiti se svými ná
vrhy na zavedení imperialismu
Praví se Že se již připravuje do
datek k ústavě jímž by bylo moŽ
no nabývati a ovládali osad) Na
Štěstí však podobný odstavec
ústavy musí ještě poČkati kdežto
náš návrh musí býti vzat na pře
třes co nejdříve V příští hsto
pádové volbě očekáváme'rozhod-
nutí této otázky hlavni od tříd
průmyslových "ř'
Dělnictvu se chce namluvit! že
se nemá co biti soutěže lidu těch
to ostrovů Máme však již svojí
zkušenost s Cífiany kteří svojí
učelivostí a lacinou prací zmocnili
se každého oboru průmyslu Oni
dovedou spravovati banku tak
dobře jako prádelnu a ve všem' sé
dodělají úspěchu naproti soutěži
všech národů ať Angličanů Ame
ričanů nebo Židů ' - 1
Je tomu již 11 měsíců co válka
s Filipínci započala Tisíce rola
dého lidu zahynulo v bitvách
močálech a v nemocnicích ČímŽ
do tisíců rodin zanesen byl zi
rmutek Co za to máme a ťo
máme ještě k očekávání? Bude-li
válka ta do roka skončena bude
násstáti 200 millionů dollarů
ještě značnou část z dodatečného
úvěru 51 millionů Výsledek pak
jest ten že vojsko naše má obsa
zených trochu mest a že jest po
koj tam kde jest naše převaha
Dle Žádosti presidenta máme míti
na každé Čtvereční míli jednoho
vojína na Luzonu jest 95 domo
roďců na Čtvereční míli na ostat
nich pak 75 President tam žádá
vojenskou správu dle níž tedy
oněch 75 — 95 domorodců mi po
sloucbati jednoho vojáka A pak
nám chce namluviti Že svoboda
rovnost a spravedlnost kráčejí
poJ našimi prapory
Naším požadavkem jest a bude
vidy: Ponechte Kubě Portoriku
Filipínám vládu jejich vlastní
bez našeho komanda Toto jest
politika spravedlnosti a míru
Jeu ta skončí válku na Filipínách
a zastaví další oběti na životech
statcích odstraní nebezpečí hro
zící lidu pracujícímu a zajistí nám
přátelství tří nových republik
Falešné nauky
K událostech jez se sběhly v
Omaze ve Školní radě píše řeve
rend Mackay v Časopisu Cburcb
and Home následovně:
"Pan Hayward člen menšiny
školní rady najme si schopného
detektiva aby podskočil pana
Cowieho vůdce většiny v radě
Tento řpehouo se představí své
oběti co prodavač chicagské firmy
a stane se dl věrným přítelem Člo
věka jejž mi zničili za dobré za
placení Ano ještě jej navštíví v
domě jeho na krátko před tímneŽ
pasť svou sklapne a nechi se
představili manželce Cowieho: Zí
ská si úplnou důvěru své oběti a
když jest jist Ze již to nejhorSÍ
provedl nechi se poznali co de
tektiv
Nechceme zastávat! náhled že
by odhalení nesprávností ve škol
ní radě nebylo na místě přejeme
si aby obecenstvo seznalo pravdu
aby každý z vinníkú byl vyzra
zen a potrestán Avšak spůsob
jímž se to provedlo není bodea
odporučeni V tom se jeví zavr
žení bodný spůsob lidské pokle-slosti-
Tajný Hayward jest Čle
nem Svobodných Zednářů pan
Cowíe též Obt ti molové jsou
přísahou zavizioi sebe hijiti za
stávat! a jedea druhého varovali v
pádu nebezpečí Dle této přísa
by bylo povinností p Haywarda
aby svého mladšího bratra v skry
tě napomenul když seznal 'že
kráčí po špatné cestě a varoval
jej aby toho nečinil'' Každý pří
tel by fo učinil a bratr to měl uči
niti tím spíše ' Ale na místě toho
eň kuje plán na jeho zničení
Ilení ' sice žádné pochybnosti
vině Cowieově "ale tu před lehá
otázks zdaž není vinen í ten' kdo
jej zúmyslně--nabádal ku zlému'
Takové mravní naučení vývozu
je z toho kazatel který má prý ua
zřeteli nejvyšší stupen veřejné
mravnosti a dobré správy
Chce-li poštmistr zkoušeli ně
kterého poštovního zřízence jejž
má v podezření oznámí to zvlášt
nímu jednateli vládnímu který ta
kového zkouší zasíláním známe'
naných bankovek ve psaních
Kdyby poštmistr s podezřelým ni
ležel k téže církvi nebo k témuž
spolku měl by jej varovali? Ne
byl by to Čin trestuhodný kdyby
to vskutku učinil? Podobně se
zkoumá poctivost úředníků v od
boru berním a ve všech jiných úřa
dovnách kde úředníci a zaměst
nanci jsou podrobeni velkému po
kuŠení
Pan Haywaid a jeho spojenci
provedli plán jímž míla přijití na
světlo nepoctivost spiklencůr je
jichž vůdcem byl Cowíe Nebyl
to spor bezmocné menšiny s vlád
noucí většinou nýbrž pokus o od
stranění soustavného podvodu 1
vykořisťování
Tvrzení že se Cowie stal oběti
spiknutí by dobře příslušelo práv
niku zjednanému ku obhajobě
jeho a oněch s ním spojených
avšak poctiví lidé se nemohou
stáli obětí podobného činu Žádný
člověk zdravého rozumu nevěří
že odhalení detektivovo jest tím
jediným činem nepoctivosti oněch
vinníků Oni dovedli zakrýtí
veškeré stopy svých nepoctivostí
až tím tato pasť byla nalíčena
Ani upiaceci aniž uplacena ne
a # w ' w
zaopatří přece důkazy o jejich
vině tak že tu nezbývá jiné cesty
než obrátili se na tajné vyzvěda-
če aby ti je zaopatřili
Snad se ale nedomnívá rev
Mackay o řádu Svob Zednářůže
členům svým ukládá za povinnost
cnranui ziocince avarovati ie
před vyzrazením jejich zločinů?
Ani největší nepřátelé Zednářů
jim nikdy nepřipisovali takové
nauky odporující veřejné mravno
stí a dobré správě obecné Rád
který by podobné věci prováděl
nemohl by v žádné zemi existo-
vati v
Na místě odsuzování p Hay
warda a uvádění jej u veřejné opo
vržení mělo by býti povinností
každého dobrého občana pochvá-
liti jeho jednání a blahopřáti mu
neohroženému vykonáváuí jeho
povinnosti
Zprávy osobni
— Pan J J Koupal obchodník
Doťge syn váženého krajana
pana Víta Koupala z West Point
redaktora včelařského oddělení v
Hospodáři byl v Omaze tento
týden na koupi nových zásob pro
svůj smíšený obchod Pan Koupal
jest obchodníkem tak obezřetným
jako správným poctivým a spo
lehlivý r a proto těší se neobyčej
ně hojné přízni všech kteří měli
příležitost jej poznati
— Pan Jakub Votava bývalý
náš spoluobčan kterýž před pěti
lety přesídlil se do-Cheyenne
Wyoming kdež pracuje stále v
U P dílnách ph svém oboru
totiž strojoictví zavítal mezi své
přátele tento týden a zdrží se do
zítřka Jak nám sdělil bydlí v
Cheyenne asi tucet rodin českých
všichni dosti dobře prospívají
Dráha U P od té doby co pře
vzata byla novou společností za
vádí novi mnohá zdokonalení a
opravy a roésto Cheyenne zrústá
Byt jest tam těžko k doslaní jeli
kož se tam neustále lidé stěhují
Byli jsme potěšeni z návštěvy sta
rého přítele
— Ve středu navštívili naši pí
sárnu bratří Lapáčkové z nichž
jeden bydlí v Colfax County a
druhý blíže Market Lake Idaho s
otcem svým Poslednější sdělil
nám Ie úroda byla v Idaho minu
ý rok jeo skrovná a to hlavně
proto žt ranně seté obilí poško
zeno bylo mrazem Kobylek- kte
ré je po kolik roků sužovaly se
nyní zbavují a sice ničí je pomocí
petroleje českých osadníků tam
nepřibývi avšak jioí se tam stě
hují a zaujímají pozemky kteréž
určeny byly pro Českou osadu
— Pan Vic Vondra řezník a
dobytkiř t Wilber přijel sem vče
ra do teha nákladem vepřového
dobytka Cestou zažil malé do
brodružství na kteréž bude doji-
sta pamatovat dlouho a gratulovat
li že to nedopadlo hůře' V pen
ton udála se totiž při připínání
čekajících tárrf vozů k vlaku sráž
ka kterou dva vozy byly roztří
štěny Všichni kdož tyli v "ka
bůse" totiž posledním vozu byli
nárazem vrženi na zem a někteří
až přes celý vůz utrpěvše boule á
modřiny1 Pan Vondra hledal zde
pro ně liniment a jak se zdi
nalezl jej neboť dnes rino již prý
pouze hlava jej trochu brněla
NEBRASKA
— NejlepŠÍ doutníky jsou Porto
Rico jež vyribí V Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 79tí
— Fremontská továrna na ko
nopné výrobky byla již v činnost
uvedena a pracuje se v ni plnou
parou
— V Kimball Nebr spadl ja
kýsi Kroutwick s vlaku osobního
na němž se tajně vezl a byl potlu
čen tak Že se o jeho uzdraveni
pochybuje
— Minulý týden psal časopis
Dorchester Star v Salině County:
Někteří farmeři jižně od města
orali v p oděli připravujíce se k
seti obilí
— V Plattsmouthú šel óoletý
Vermilyea do práce do dílny dráhy
Burliogtonské na cestě však
klesl a v malé chvíli skooal Byl
v dílně té zaměstnán přes 35 let
— V Ashlandu ošlbalil jakýsi
chlapík hezkého zevnějšku a hlad
kého jazyka mnoho lidí a zmizel
Prodával jim zboží na splátku
vzal od každého závdavek a neza
nechav nikomu ani dosvědčení
uprchl '
— Krajané íosef Aksamit a
Josef Čeraý z Wilber kteří byli v
Omaze v nemocnici byvše zde
operováni doktorem J Šimečkem
Wilber vrátili se ku potěše 1
radosti svých rodin koncem min
týdne pozdravení domů
— v coiumbus se rozšířil ve
značné míře Šarlach a panuje oba
va že budou muset býti školy
zavřeny V jedné rodině zemřely
dvě děti na šarlach a třetí je těžce
nemocno V okolí města byly již
některé školy pro tu příčinu nza
vřeny
— V Lincolnu se sjeli nebrasští
novináři ku 26 výročnímu sjezdu
Nebraska Press Association Dle
zprávy tajemníka Čítá společnost
ta již asi 200 členů Ve schůzi
bylo předneseno několik řečí o
různých věcech prospěchu státu
se týkajících a pak jednáno o zá
ležitostech spolkových
— V Coiumbus zadal James
Hamous žalobu na náhradu Jtio-
000 proti sousedu svému lohn
Mirrovi poněvadž jej podezříval
úmyslného zastřeleni Ducyho
Hamous zastřelil Ducyho náho
dou na honu což bvlo i soudně
prohlášeno ale Mirra přece tvrdí
že to byla zúmyslná vražda
— - T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče Šroto-
vany větrníky pumpy kadé po
stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— V Grand Island bylo chyce
no 7 chlapců kteří tam přijeli po
nákladním vlaku z Omahy Klou
Čkové uprchli z domu a policie v
Uraod Island je sebrala s vlaku
Mayor však si nevěděl s nimi rady
a pustil je aby se dostali zpět jak
mohou Na vlaku prý bylo ještě
více chlapců a ti jeli s ním dále
— Asi 2 mile od Dubois se
roznemohl na neštovice dělník
Cope na farmě Vanierově a zdra
votní výbor státní nechtěl se o
nemocného postarati jelikož legi-
slatura nepovolila žádné peníze
ku zdravotním účelům Bylo tu
oznámeno guvernérovi a ten hned
cestou telegrafickou povolal z
Omahy dra Townek nemocnému
Lékař seznal těžký případ nešto
vic a nařídil karanténu domu kde
se nemocný nalézá
Vil lesirnía ruíl 1% každou lábe
Cbaitrlalua Coiifh Ifemedy vrálf
každému peníze kdo by wbyl apoko
len po využiti dvou třetin oUabu
Jett to nejlepii lék oa svélě dtoU
chřipce kašli nastuzeni krOpa a ěr
ntvu kakil a Jest rffjemnf a bezpečni
k až iránf SUbriot tomu aby oastu
tbí přešlo v zánět plic
vYtttVd Mátami ? JNssej émmT
tnirrfw Lai-eatve ftmeja Os ala tabletky
Ufeiraicl rál a ras nevyMfi £
mm p wmmmnwm m w wwrm
Silné svědectví
Toto jest omaiské vysvědčení
a snese vyšetření
1
Pochybujete II o následujícím a
chcete II to yjšétřlti nemusíte chodit
do některého jiného státu Unie aby
Jste se přesvědčili Není to dloubá
povídka otištěnu v omaiských ěasopl
šech o obyvateli Kalamaroo Mích
aneb Tampa Fla Je to o obyvateli
omaiském a předkládá se v Jeho vlast
nich slovech Není zapotřebí důkazu
slluřjSíbo
Pan E M Scbnellbacker od Omaba
Truck Co No 607 S) 10 St piaví:
''Když jnem byl mladým namohl jsem
se v křižl zvedáním a od té doby Jaki
koliv zvláštoí práce přílišné shýbání
aneb nastuzení usadilo se mi v led
vích účinkovalo na ledviny a působilo
bolesti Ohláška o Doan's Kiduey
Pills přimřla mne k tomu koupit! si
škatulku v Kuhn & Co lékárně rob
15 a Douglas st Lék tento mne
ozdravil"
Doau's Kidney Pilh prodávají vši
chni lékárnici Cana 60 centů ikittul
ka Zailoo je po obdržení ceny F iater
Milburo Oj Buffalo N Y výhradní
Jednatelé pro Soj Státy
Pamatujte jméno Djan's a neber '
te jiné
ZiChvaty trvala vrléfany ZJcbva'7 a ne
rnaiioat ztnUl po Jednodenním otiráol Dř '
Rllne' Graat Nerve Rertorer Zatlete al pro
tl-00 láhev na akonlko Obdrirte jl adartna
Dr U kUlna Lul B31 Arab St Philadelphie
Pa
MOtJTí
nrcr
a vfce tUlm výtMkn aare
tojeme kafriémn kdo pře
velme jednatelství BaiVb
latrneckýcb loveckyrh
přírodních a náboáen-Líck
obrub Nemějte tkáni oba
vy snad před ztrátou
O 8 KILBErtMANil
PS St Paul Minnesota
OMAHA LOAN HUtXDINQ AS-OCIATIOM
11 á lot na Megeatb bl tt xvte nll-e (u Han-
acom ťraui na kterama jmi ochotna rr
réti uhliyiek pro nekobo do by ch"i lot
Natlinger Becy Běs Blilf
Koup 11 na iesicni splátky Hlaste ae u: O m
sni
II lořrt irt ufsto pro obchod a dojiáXm
IlICUitlII nbytkem a rakrl mezi Cechy
buď o r Nebraoce Miawiurl neb Iodlana 1 er-
ritiiry žádám uctiv krnjnny by mně o nija
kém příhodném minu adél lil noa adresou: -J
J Havlífe
S3I8 lt Ave Seattle Wash
PMItTléa ba krejii na kalhotovou a ve
I IIJUIC ttV stovou práci Ulsate e a
o3 ANT BCCHÁSEK Albion Neb
Ntt nrnrtnl obo-od e amUenfm almiim
n MFUtJ rdénJdGm aux 1110 r top dvo
je po bodl cl mil mima pro obydli dvou ro
din 1 klenuté sklepy 5 loift na uli-h etore
akladiltl pru sbuli a Jiná atavby pékni ta- :
hrada Majetek jeat t dluhu frudá ne lni l
no ae rbotim neb ni-b beze itxifl V pHpnde ae
rýmem aa Jln nml-tek Hlaateae majitele
3Wril John Vrba Hplllvlll- Iw
Vi urnilol aa botori amiieny nbebod v
a a 'IUUtJ buMu S OiJO Iw: muioébl
lataira v pllnoioi vjcbodbiin Kana-u Oby
vatelstvo vKřlxou NmrlaČol dvS ielea
nllm drhy a dlvll 1'fífmu vfjjrod Je jat
vyaoKáatáH MtHÚf obchudnik nio-n ansil
Cka német-ké a eeké te'! nenajde lepéf prile
tiuml k obcluido nikde Adreaajie:
avu4 Utck Hox No W nauover Kansaa
Hledám iníst ?£Tfrm&ífc
aneb hu b vvkonnil lif obc-hod taknvf Kdn
akrajani byo ukovám mia í vedel neebř
mě laakavá oznáiui Josef Kran
WuJ HuuiboIdL Neb
Odporučení
Jsem nucen touto cestou vyslo
vili své nej vřelejší díky Dr J F
Kašparovi Iterý jediný mi záslu
hy o mé uzdravenj a nikdo jiný
Operace kterou na mne se vším
zdarem vykonal byla nanejvýš
obtížnou a proto jemu ku jménu a
cti vždy sloužili bude Jeho dlou
há a úspéšni lékařski studia zaji
sté jsou tou nejlepši zárukou kaž
dému kdo pomoci lékařské u ně
ho se dovolává O iebo zdařilé
praksi po tu dobu co zde trval
možno se přesvědčiti v lékárně p
Mašindy
Pročež směle každému odporu
čili mohu Dr J F Kašpara kte
rý každému s tou největší ochotou
poslouží ' ty
Adresa: Dr J F Kašpar
55 E 72 St New York City NY
SAJ
Objednejte
dnes
$300 Ss
nám ta&le obdri!
ou obaabujicf 100 ka-
praUkéKn mramor— 4
mídla niitenhn ka
raní i myli ae Nadavkem přidáme tět
roý obral kallé tMxlobiznv dl liUml
nbiedaavatele nám taalanf jebof krám
k cena ti rovná 93 00 Ukie mýdlo Jest
Liarmal Cialme nabídka lato hf v
léčné to mf illo kieré bv nemělo fiAmt
řeake rodinft chybili ryebleji v trh ae
avedkr Fp obchdnfci a kluby br
mell U to nabídky poulili
Objednejte dnes u
Tiio [(iíctiman Co
českých mýdlařů
55 CsmMI fsk Ckkěgv ÍÍL
Z r - - f_
MIMIff IIIMf HlflUilf
i