Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 26, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
NOVINKY Z ČECH
rtrorial Informace od tprarodaja Tok Sáp"
Audience ta aulleacl — Kdo apraruJeBa
kourikor — tlí král liiteroaolouala —
Autonoiubtluká v 14(1 14 — Oaiuda ríaařaaá
b radca — rtníniovol řvaní — "Veucele
etaat" — Zeiuek4 eoáuiy — BcbOie —
Čeltlna strali — Zima Prate — Čtveřici
kaH - Vtdílávánl klerikála - Ceátl
udebnlcl — Drotioty
V Praze 10 ledaa 1900
Audience m audienci Při vše
obecných audiencích u císaře byla
přijata cell řada vynikajících a
politických osobností Mezi ji
nými byli přijati: Mořic kníže
Lobkovic hrabě Jan Harrach(
Ervín hr Schoeborn dr Gautscb
František hrabě Thun-Hohen-
stein dr Josef Kaizl a j Audi
ence min Kaizla je zvláště ná
padnou Poradil on co bývalý
ministr mnohé co obstrukci Če
ské vyhrálo a teď as na3 nátlak
aby nečinil obtíží naopak aby
státnicky radil!
Kdo ie v Rakousku stát udriujet
O tom právě v Berlíně přednášel
známý sociální politik Naumann
Jsou to dle něho: 1 dynastie
2 vojsko 3 sociální demokracie
Stačí vám to k poznání socíuků?
C a i sociální internacionála
Nevěříte že je cis a král? Nuže:
1 § 14 vládne v Rakousku
zas ve vší slavě a kdo mlčí je —
sociální demokracie "Revoluční''
strana dala se ochočili za pouhý
novinářský kolek Proto docela
klidně přihlížela také k tomu Že
zdražení cukru zůstalo v platno
sti V parlamentě sociální demo
kraté rámus již se činili neopová
žili — Tak provádí se s dělným
lidem komediel
2 C k vládní "Pražský Den
nik" a c k "Právo Lidu přiná
šejí na puntík totožné referáty o
veřejné národně sociální schůzí u
"Štajgro" v Praze Před nedáv
nem opět státní návladní v Mostě
dovolával se sociálních demokratů
proti ceatralistum řka že jsou
stranou která v každém případě
respektuje rakouské zákony Po
těchto případech nebudou snad
"soudruzi'' ještě vyvracet že si
doIicíí a policie s nimi dobře roz
umí
3 Poslanec Březno vský na sně
rou král Českého podal ostrý
dotaz k místodržiteli který ví že
jen nepoctivostí a podvodem soci
álnf demokracie opanovala po
kladnu dělnicko-nemocenskou
Praze ale přece místodižitel tuto
neoprávněnou nadvládu chrání
proti všem protestům národně
sociálního dělnictva Jak skuteč
nost je víme že práva nedovolá
se nikdo A to proto že c k
místodržitelství a c k sociální
demokracie jsou dnes navzájem
tichým obchodním společníketu
Atktonomistická vláda I nynějš
vláda Wittkova jest vlastně "au-
tonomistická"' poněvadž jak
se dovídáme ani nejmenšího proti
tomu nemá aby sněm království
českého měl zaručené neodvola
telné právo — zadlužit království
české třeba jako Jan Lucem
burský Ostuda t k patentovaného poli
tika a ůfadnlka tisařského _ Baron
Chlumeckýjemuž z výnosu jižní
dráhy rostla kapsa má to teď na
brvndu: prozradilo se jak na
prospěch své kapsy dráhu o mili
ony okradl a zřízence aby mlčeli
terorisoval — Snad mu pro příště
zajde chuť osnovat intriky proti
slovanským národům kteří nedají
si ovšem líbit aby se s nimi na
kládalo jako se — zřízenci jižní
dráhy
Blahodární snfmornl — řvaní
Na - sněmu Dolnorakouském ve
Vídni trvalo při zahájení 1 hodi
nu na Moravě }í a komedie s
Wolfem v Praze V% hodiny V
ostatních sněmiČcích této ne
šťastné říše zástupci lida — chru
pali
Stát Václavův lili ' Wencelsstaat '
píše vídenská "Arbeiter Zeituog"
— chtějí prý Cechové vynutit na
"spravedlivém" Rakousku svými
barbarskými kousky Čechové
Žádají prý na základě nepráva a
nespravedlnosti do níž uvrboouti
míoí příslušníky německé národ
nosti — Jedno jest z toho refe
rátu vidno že totiž fistfednf ví
denské vedení sociálních demo
kratů stojí ve slulbách spravedli
vého c k Rakouska
Zemikí snmy taťdaty dia dny
Tak sc respektuje autonomie a my
v&icbni jsme již tak ochočenými a
tak "státnicky moudrými" že
skoro krev se v nás nepohne Kde
není krve z citlivosti pro urážky
aem&ie býti parlamentarisraa a
£ sta v noit i To tíkáme po léta a
ffirám í dne lak dnešní
pir!i=it7 tt KXkf ař temský
— - er
vypadají je absolutismus přiroze
oy a íe prirozeno Ze vláda ze
"zástupců lidu' ničeho si nedělá
Arciť kdyby lid opravdu své zá
stupce do sněmů mohl vysýlati
tento úpadek byl by nemožným
To znamená: Nemá-li občanstvo
kapitulovali před absolutismem
nemá-li nastati všeobecné zbahně
nt korrupce a reakce — musí se
volební právo rozšířili a volby ko
nati — bez komanda volně]
Schům Velké schůze konaly
se na Žižkově v Nov Benátkách
a v Jičíně V Praze byla židov
ská demonstrační schůze prot
nařčení z rituelních vražd Pozdě
braši! Neboť právě obnovuje se
proces první polenské vraždy
když pro druhou odsouzený Hile
ner ještě — definitivně nepo
praveni
Ta f cit in u vojsk tořád strali'
Minulý týden ve čtvrtek přišel d
kasáren příslušník doplňovací zá
lohy Karel Barták rolník z Nov
Vši Tam spatřil známého nad
poručíka Popeláka a oznámil mu
že jest obeslán k dodatečném
kontrolnímu shromáždění Nad
poručík poukázal jej na majora
Nasswettra jemuž oznámil sám
účel příchodu Bartákova Major
vyzval rolníka aby" se tedy po
vojensku hlásil načež Barták do
slovné spustil: "Poslušně hlásím
pane majore že Karel Barták j
zdel' Major diktoval mu ihned
14 dní arestu Dle názoru páně
majorova měl se hlásit: "Karel
Barták jest hierl' — Jestli major
neomdlel není známo
Ctveráci pekaři Když byl zru
Šen novinářský a kalendářní ko
lek nechtěli zůstali pražští pekaři
taky pozadu a honem zrušili krej
carová housky A jak chytří
proti vládě Kolek je zrušen do
cela ale oni housky zrušili jen na
papíře a ve skutečnosti je prodá
vali po dvou krejcarech Ale
probudilé obecenstvo tu Čertovinu
hned prohlédlo a zahájilo stávku
po pekařích A to pomohlo
Když nepeklo obecenstvo s peka
ři pečou pekaři zas — dvouhalé
řové housky!
Vidflávacl (asopisy strany kře
šťansko-sociální čili klerikáln
jsou: "Hlasy svatých'' "Život
světic" "Anděl strážný" "Škol
božského srdce Páně" "Květy
mariánské" "Kříž" "Maria"'
"Listy farských kuchařek a ho
spodyů" "Život kněžských hod
nostářů' "Spravedlnost křesťan-
sko-katolická" "Hlas andělů"
"Svatá žena" "Katolický výboj
nik" "Snahy klerikalismu"
"Sborník jesuitů "Duše klášter
níků" "Srdce černých" "Obrana
svatých' a "Přítel tmy" Hezké
vzdělání!
Celti umllci Frant Ondříček
vrátiv se z Rusi mešká právě
všude oslavován v Německu až do
14 ledna kdy se vrátí do Prahy
jeho nástupce mladistvý J Kube
lík vrátiv se na vavřínech z Pešti
okouzlil Prahu a chystá se přes
Německo na Rus České kvar-
tetlo (pp Jiránek Hofman Ne
dbal a Wihan) projezdivši vítěz
ně Cechy chvstá se rovněž do
ciziny co zatím doma v ťraze
utvořili mladší profesoři konser
vatoře Hofmeistr Suchý a Váška
české trio jež právě všude vítáno
chváleno objíždí Cechy Ejhle
národ kulturní! Mají tohle
Němci? Jejich dnes nejlepší mu
zikanti jsou Wolf a Scboenerer
ale ti hrají na — sklenice
Droboty Žieint v korunách
Od I ledna vše se počítá v koru
nách a v haléřích Proto ale
přece zlatou desítikorunu ještě
jsme v oběhu neviděli a pětikoru
ny stříbrné přijdou až prý v
březnu-
Zima polevila Z oblevy plno
nemocí K tomu bláto Tu a
tam sprchne i zasněží Pěkná
neřesf
A málem bych byl zapomněl
13 a 14 ledna nás fešák arci
biskup přijede konečně do Prahy
ku svému nastolení Neštěstí se
snad při tom nestane až na nějaký
přecpaný žaludek ale v tom jsou
naši panpáleři — otužilí
Pozdrav! — ica
Syn jednoho obchodníka oliioskrho
vyléčen s Arinlckébn průjmu Syo
moj trpěl po Ista chronickým pra
aen Před nějakým taseni přiměl
jsem Jej k tomu aby oilval Chamber-
Nin's Culic Cholera & Diarrbuea Be-
asedr Po využiti iu libvice k ptl_
eeotnvýcb byl vylíčen Divám toto
vysvědčení v te naději ie někdo jeni
podobri 4r je bude číst a bode mu
prapein i on Thomas C Bower
Giencoe O Na prodej ve všech lékár
nách
JPředpldcelt irým přdtalim im6
mndmým da Čech Hospodář sloji
pově $160 roimi-
Dopis Pařížsko-český
Paříž dne 6 ledna
Přípravy k výstav — Městská
rada pařížská nařídila právě by
se zvláštní zvací a pořadatelský
komitét pro slavnosti světové vý
stavy ustavil Veškeré výdaje bu
dou jak se nám sděluje kryty
obnosem 3 milionů franků které
obecní starší v poslední schůzi po
volili Z peněz těchto bude uži
to jednoho milionu na slavnosti
výstavní 600000 fr určeno na
slavnostní pt úvody v městě dal
ších 600000 fr na mžsUký pavil
lon 545000 fr na výstavu města
Paříže a 255000 na běžné potře
by v době výstavy Oběžníky
francouzským a zahraničním purk
mistrovským úřadům a domácíma
cizím korporacím atd svědčící
mají býti k vůli zjištění počtu a
času návštěvy co nejdříve roze
slány
Japonsko na svttové výstav
"japonská vláda jest odhodlán
súčastniti se pařížské výstavy
bude co do množství pavillon
a výstavních objektů důstojně za
stoupena" tak zněl asi před dvém
lety exposiční správě svědčící te
legram z Tokia Z počátku po
volený obnos 881475 yenů (asi
2200000 fr) zvýšen za krátko
na 3042000 fr- organisace ja
ponských oddělení odevzdána do
rukou v Paříži asi od deseti let
žijícího japonské! o umělce pana
Tadamasa Hayashi který na to
veškeré exposanty navštívil a za
pomoci svého sekretáře Saita ta
jemníka japonské leerace Adatci
průpravnou výstavku v Tokiu za
hájil Dsmácí výstavka bvla jaks
generální zkouškou pařížské expo
sice při níž asi 5000 účastníků
obstálo a všem požadavkům vy
hovělo — Rozmanitost japonské
části která nejen na "Poli Marto
ve ale 1 pod 1 rocaderem a na
esplaoádě Invalidů své stánky
rozbije je věru úžasná a svědčí o
nepopiratelně velikém pokroku
který se v malém ale neúmorně
pilném Japonsku jeví Dle právě
sestaveného zvláštního - katalogu
bude japonský domácí průmysl
výroba nábytku hedbávnictvf a
polní kospodářství v XII XV 1
XIII skupině zastoupeno Gene
rální správa obchodu připravila
pro výstavu zvláštní velmi zají
mavý úfadní spis o japonských
poměrech správa dolů a hospo
dářství se zahradnictvím pošle
memorandum a na tisíce objektů
Japonské umění hlavně malířství
bude zastoupeno školami obou
směrů: čistě domácího a japonsko-
evropského Co do staveb japon
skýcb bude hlavní pavilloi v za
hradě pod Trocaderem umístěn
palác v starojaponském slohu kol
kolem sady a fontánami obklopen
miniatura hradu z Kudy (zlatá
pevnost) který do podnes v pro
vincii Kara se nalézá V přízemí
budou sbírky 6tarojaponských
umeica v prvém a druhém po
schodí vyhraženo místo správě
národní výchovy aothropologické
společnosti a hvězdárně v Tokio
dále správě ostrova Formosy V
sadech na Poli Marta v Elysej
ských Polích a na esplanádě In
validů budou roztroušeny japon
ské čajovny atd Provedení staveb
svěřeno pp Petitcrrandovi a Reer
nierovi známým pařížským archi
tektům
Ústavy Past eur a v citinl —
L'Institut Pasteur" nejen ve
francii ale 1 za hranicemi zajisté
velmi chvatně známý ústav se stal
jak se zdá právě nyní četnými
vynálezy a hlavně výzkumy nové
ho léčivého sera proti alkoholismu
předmětem nevšedního obdivu ce
lého světa Nový prostředek se
osvědčil "Academie de médicine"
vyslechla v posledním sezení pou
tavou přednášku zpravodaje a uvá
že 6e v další akci proti "metle lid
stva' Jmenovaný ústav má ale
kromě privile j na epochální vý
zkumy ještě linou specialitu která
mu k nemenší slouží slávě a sice
rařizovati napoláj a všude nové
poboční ústavy v nichž se dle
systémů a met ho J Korifeje lékař
ské vědy Pasteura léčí Teprve
nedávno otevřen obvyklým 'zců-
ohem nový a pečlivě zařízený
institut v Lyoně a opět se nám
sděluje jte se dostane ruským stá
vajícím ústavům nového a to v
Samaře ' Rusko čítalo dooosud
šest ústavů a sice v Petrohradě
Moskvě Varšavě Oděse Charko
vě a Tiflise které se vesměs vzor
nou správou a númoroou činno
sti v plné míře booositi moblv
V ostatních státech evropských
se jeví počet ústavů Pasteurových
jak následuje: Itálie čítá pět: v
Boloni Miláně Neapoli Palerm S
a v Turině Rakousko-Uhersko
čítá pouze dva: ve Vídni a Pešti
Dále působí Pasteurovy ústavy v
Saragose na Maltě Bukurešti
Cařihradě a v Alepu Severní
Amerika čítá dva: v New Yorku a
v Chicagu Jižní Amerika se ho
nosí od krátké doby dvěma ústavy
v Rio Jaoeiro a Buenoe Ayres
Všecky ústavy pravá to ohniště
nejoovějŠÍ lékařské vědy jsou od
sebe úplně neodvislé pracují ale
přece společně a za vedení pařil
ského institutu který v šlépějích
zesnulého a mnoho oplakávaného
zakladatele kráčí
Malý boerský slovník který pa
řížský "Le Journal'1 právě uve
řejňuje obsahuje jistá pro polohu
terénu a topografickou disposici
významná pojmenování míst ba
něž a jeji-h okolí zraky celého
vzdělaného světa obráceny byly a
které z jmenovaného denníku tuto
opakujeme: "Spruit" znamená v
hoerském nářečí malý potok —
Doormpruit Bronkhorstsspruit —
"Modder" (Modder-Jiver Mod
derspruit) znamená bažinu močál
"Doorn" jest malý lesík háj
"Kop" neb "Kopje" jest strmý]
vrch "pan" je kotlina (Graspan)
"Laagte'L(Elanslaagte) je rovina
"nek'' "poorť "nawte" (Ní-cholson's-nek)
jsou horské cesty
v jisté výši se vynoucí "ricť' je
rákosí "kloof" (Groblerkoof jest
rokle "klip" je skála "bosch"
je les "aar" (De Aar) podzemní
tok vody atd A Saissy
Podmořský tnnel pod úžinou
Gibrattarskoo
Jak známo že Francouzi mají
značnou zálibu v dalekosáhlých
technických plánech Takovéto
obrovské technické podniky dove
dou poutat živou jich obraznost a
zároveň ukájet 'jich touhu po slá
vě Tím se vysvětluje jejich nad
šení jež jevili pro zřízení průpla
vu buezskéno jehož tvůrce přes
to přese všecko co se událo po
zději zasloužiťsi jména "velkého
Francouze" Stejné nadšení je
vili pro obrovský podnik průpla
vu Panamského jenž ovšem ' do
čkal se konce tak' žalostného
Ovšem Že tu jde také o zisk ale
přece jen jest záliba Francouzů ve
velkolepých podnicích nepopira
telná -
V poslední době přetřásá se ve
veřejném mínění nový velkolepý
projekt Jest to plán civilního
inženýra Jeana Berliera prokopat
pod úžinou Gibraltarskou tunel a
tak získali přímé spojení mezi
Evropou a Afrikou
Tou měrou praví Berlier ve
svem pamětním spise jakou se
pevnina africká otvírá civilisaci a
stává se cílem soupeření a závistí
mezi národy evropskými pozná
váme ohromné poklady jež chová
ve svém lůně tento díl světa
Faktorem rezbytně nutným k
využitkování nových oblastí jest
pořízení potřebných dopravních
prostředkův A jest skoro jisto
že v nejbližŠÍ budoucnosti pobřeŽ
ní dráhy v Africe budou vysílati
pobočné trati všer i směry do nitra
země
Kdyby tudíž bylo moíno spojití
tyto posavadní železniční trati
jakož t trati jež budou zřízeny
později se železniční sítf evrop
skou tak aby zboží i cestující bez
překládání dostali se do Afriky
byl by následek toho zcela neoby
čejný rozmach v hospodářském
využitkování Afriky Pan Berlier
vypracoval tudíž proiekt abv iižní
cíp Španělska spojen byl se sever
ním cípem Maroka podmořským
tunelem Návrh tento setkává se
ve Francii se značnými sympatie
mi Neboť všichni rozšafní chá
pou Že jest pošetilé sháoět se v
dalekých končinách světa po no-
ých zemích když mají nejkrá-
snější země takřka za humny Jest
rozumné využitkovatí těchto zemí
podle možnosti A k tomu by
neobyčejnou měrou přispělo přímé
spojení obou pevnin
Tunel pod úZioou Gibraltarskou
ze dle Uerliera snadno provést
proto že zde dno mořské záleží z
pevné skály takže se stavbě ne
naskýtají obtíže větší než na př
při tunelu gotthardském Co se
týče nákladu páčil se u tunelu
gotthardskébo na 3800000 fran
ků na kilometr U arlberského
unelu stál kilometr 4 miliony a u
simplonskébo bode státi asi 3 mi-
tony Tunel gibraltarský jenž
by měl délku 41 km hodlal by p
Berlier zřídit nákladem 123 mil v
seami leiecn na území maro
ckém bylo by pak nutno zřídit
spojovací dráhu do-Alžírska z
Tangem do La Maroía jež by se
připojila k velké ústřední dráze
m
alžírské měla by délku 590 km a
bude státi asi 1 18400000 franků
Celkem tudíž vyžadovaly by tunel
a spojovací dráha úhrnem nákla
du 242 mil franků Vůči tomuto
nákladu počítá p Berlier ročnf
příjem 15 a jednu pětinu mil což
by se rovnalo zúrokovánf kapitálu
6yi proc
Tento rozpočtený příjem nenf
celkem nikterak pravdě nepodob
ný Elužno uvážit že tímto pří
mým spojením Evropy Afrikou
jež se tím jaksi stane přívěskem
Evropy otevře se hospodářskému
využitkování ještě jiná země jež
po celá století byla zanedbávána
Je to Španělsko Doposud bylo
v Evropě popelkou jež byla od
strkována Ve svém zákoutí le
želo z pola mimo svět Z věnčí
neudál se dosud nijaký popud
aby ohromné poklady země nále
žité byly zužitkovány A uvnitř
nebylo také nijaké snahy Obje
vení Ameriky jež zavedlo do Špa
nělska proud zlata ochromilo tam
na dlouhou dobu hospodářskou
energii A tak až doposud ohro
mné poklady této země nejsou zu
žitkovány Zde by mohla způso
biti změnu stavba dráhy evropsko
africké Španělsko ocítilo bv se
tím ve středu obchodního ruchu
jenž zajisté se bude rychle vyvíjet
a pocítí z něho již jako země prů
vozní jistě mnohem větší hospo
dářské prospěchy než na př Ja
nov proražením tunelu gotthard
skébo jenž tomuto přístavnímu
městu v době velmi krátké zjednal
ohromný rozkvět
Není tudíž divu může li p
Berlier již nyní oznámiti že špa
nělská vláda svolila ku stavbě tu
nelu Španělsku névzroste tím
nijaký výdaj a může očekávat
ohromný zisk Také Maroko jest
prý ochotno svolit! ku podniku
A nebude-Ii diplomacie Činiti vět
ikou rarban Hraje
Staidard Mff Co S
ZDARMA i11 Mlwo'rwhknhpofíir„ý „6i rldlieita a lilo pěkná bed
rjvlMJiA nlfce aaále e kldiuu kdo p-iie SSOU a objednávkou
Rlťhler ImpoHInit Co 157 Huslí Inirton 8t Depanment 99 Chlairo IlllnoN
I ~~ '" ~ 11 =
Ca
Žádné peníze!
Ciáie D'ii nabdku:
„ — — -i e--—--- su unm rjn nouinty a PHtent ať oj kun
rok Um potlačeni moi- te míl pontiíni eele nlklorái til petiranorf r-r
nlklovoný i jyoá rukojeti t tiU& kalibru klerý UJi -íkn aáreaek k
m Jur uem auoma auru jelínci napnul jet ae
iV " " ""' paa aapiauie j ya a ryioliy tax k J nek au uent
AlbANk vÍknf fSporIov]n !♦"' o" drái1 áeňky rytihorákeni na tátky ořei
tartem ! doutníka a h-táikem na aklo ceny áoc jeatll poálev W iw iblednáraou Jell-"
koá nabílíme rácl tylo ta afelera otnamoráol ti poáleme rlce nel drě Rarnllury jedná óaoM
acinr IIrwitl Co Ift? Wahlnuton Bt Department M Clvleaváro Illiaol
fiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiiiiiiitiiiiuiiiHiMiiriiiiiiiiu iiiiiimiiiiHtiiiiiiifiiiitiiiiiiiniMiiiaiiiti
Ceký aetiHiiar
s Kuroia
„„„„„„„„„MMnMiHM „
mj£EME A PUODAVAME SEMeÍaÍ
3 II3-P-J hhnpart k Oyrra Seed ( CoBBc BI„rT U
3 "HUInBOLDTSKA STROMrAA
PAUL XĚ3IECEK majitel
4 -
V LiPln7 'J"r vSebo druha ovocných
'1
orouneno ovoce tsictho druba
ir it a t _
- jaioB ee na požádáni Filte si o oé
spoktijenoat ee ručí
jlumholdb tyurseriea
-rvi v iv iv-tv-tíI
j m
ších obtíží než příroda považuje
n TWIíer avfli oodnik za zabezpe
čený O peníze není starostí
veřejné mínění francouzské jeví
ku projektu značné sympatie a
mimo to jde tu o rozkvět Alžír
ska nejdůleŽitější osady francouz
ské Jisty lék proti eroapn
BBHUU wldU pouUtánl vidy m tfartm
Prvnf známkou croupo Jest oebrap
tění a spozurujeme-ll to u dítka může
se to viltl ta jistá znamení ie nemoc
tu dostane Po cbraptěnt následuje
tvláitní hrubý kašel Divili se k
niíviní Chamberlalns Congh Remedy
tak brzo jak dílko ochraptí aneb I
když se jli kašel 1oataví pfedejds se
onemocnění Používá se ve mnoha
tisících domovů v této zemi a neskle
me nikdy starostlivé matky Ještě
jsme nezvěděli o Jediném případu
v kterém! by se nebyl osvědčil vydat
ným Žádni jiná připravenlna nerafl -ie
se výkátHtl takovými výuledky _
25 roků t e istálého používání bes
nedHrnN prodej ve vš-h lékárnách
IfcTeJlepěl 259 vóscHI
Po p členité let Mra Wlnslo'i BoottalDf
Pyrnp maikmnl p idiván Jluta ditlitio T iloba
kily diMMrajl loutiky aule vyrufcivtol v
noci azbuvovánl pánit rhiiravm tiáaloď
ken bolení tuhá plnííclin dílkem? Jenlll no
laileM ni Ihned pro láhev "Mra Wlnln'
8xahlii ťyrup" pro dílky drwitáii](clu!ky
Cena Jeho Jeitneodhiwlnuloluá ulnvf ubohí
nu trpícímu dítku lboed Hixiletintte te Dal
mittky Vyléčí průjem iifnulole laludek a
Ktreva rylétl kolika iraekne diiné zmírni
fipal dodá irělnatl celému íntrojL "Mra
WdmIow' ikjolhtnK 8yruii" pru dítky souhky
doUJM Jmi pKteoinÁ cbutl ajet p edpf
aem ledoé nrjtiurlicb nJlepiicb tonak jub
lékařek a opatrovnic re rSpol SUfcb Jral
na prodaj u viech lékárníka po celém avtl
Ona Sic Uher Buďte JUtl a pulidejw o
Mra Wlnalow't SoothlnK rty rop r
Pouze f 150 stojí Hospodář na
rok do Čech
Mohu ráa aauíitl poltou aa IH mteloa tav
flleky mlttrltl tíatla uaátl polla ri-a Jeda
olohu oa ikonlku Také Jsem pal a talia as
RtodeJ tH rtta knihy a učeni ae ha aag llok
yní aplaajl a rydárám v aeálteoh Spíná nor
ancllcka-feakf aloraík který hada aajritet a
neilepát: aola ráaa aa ukáika Plle ajral
Adreaa: Alt laakia SaS W Ith at Mlten
Sta tloa CfeloatfC Ul tflS-lr
V Šťastné domácnosti fest vždy hudba
-rVulD?Dílne5aiaon't! '00- neb virtasyse
250 ran pak Je técli ku-H na n( umí brali Anttot lanjine miato
ikju ta ceno kterou I aeji-hiidál 01 Medii i HkUdby ou n rálcli-b a
-elovýml lpi eml: tidof papir neb opoireboráni Příjemní ton a blaa
vfcwbny máiná hrmnr a let bte- bou nro utaré
unrare neh jln k atlton UbI polednot výtetiie OoprorUi idít
ejonnoecíJtíLb Hní: Jeat poU-lenlm atáhavoa pro dllkr M6iete
a britl iUic písni TUlce odpi ruíeol -pl ne lme oíekárall'
rV: "n Uohrařka Váha obalo 18 Ib Pouiť $6 00 ' pékné akhní
i lei Zkále tam po ojidrienl l OU po rxpnMi JednKtelé ydiláajl
Vmkt (St Na VoHa: V O Box MtiS Dipt 48
Hudba obveseluje kaldoo mysíl
OfIVESKLTE 8VÍ5j DOMoV
Pof lt nám tíuu a my rám málem tento
krany táleékový H-ln t k proliláuuti
Jet lo nrjmiviiti nejlevnélái a ncjleplibo
deftni nátrjteerb kdy aatilieaych imt
phj-mníji n M IOo orMn Hraje pM 100O
u péri vM hny ouiilwné p(ní mlflky půl
ky atl jnkox t nejlepáí liurlbu ko~lelní —
Každé dití můe niil brát Uáetří vám co taB
daie ta JedMiy eíer táhary pio apolenoat
Neual tnete nic co by pJovuío tolik dobrých
via notí ani u budetinlch akHnek Jeá alojí
áiuuuu ťrodiváme Wrno náatm] v kráané
ryK-táranákřinceiietfeoiI 'álefky ta I&U0
M 6eie nm uklat líoo pH objednarce a
www" uuf fci iri ouuryeill
PJlele nám wImhim
reanl ataníct a mr
vtra poileiueku prohlédnuti Je lna bedničku nailch Itfuentovfi
ancene
rer pěkné
hodfiikáni
prodává pnii oo Prohlédnete! raenaatanlcl
jeoa aejlrpil k tkrtiA kdekollr aa tápadi pmloie
ptda a podoaU kdel jaoa ryptatoraar je trlálll
rpteoblloa k í cílení dokmiakbo dutraiil PMerda
Ia Seed Cpoipnay M KarWwrlt amujil ae C
tháth a rycboria byl aa farní Jéu teail (a rl
trala dobré ee jbo pláu-lé (áil frmerl AaMrire
potřebuji a ryrltaje jcjl b objedurkr oeobal Mál
kaiali a je tiliéa r airlkk4 IÍL k objed4kr
mUrU ciiilU f Ml feké Jeatll chcete HertJI ráa
to ta nero aby jeta i by Jlrt I Val objednSka
f Dál lit ryřidiř Na relky ll a-trorauy kulof
obMbej rf kraabá brern4 ryebraarnl a u aopll
rlebo tuae to Jwt twábo a dobrého obora ká'l
Iářr1 aelmářrtrl Mam polafck aaawra kakaH
ce braBb rt k tána! atd a al!e a Via acbetaS
ao)t aa taiulta o lloapodárl
iiMiiiimiHiiiiiiuMiiimiiiMiiHiMiiimiHiiiimii5
ř
r
I otdobnýcb stmmaklni
ca nejlevnéJSf cenv
'
dnes Za
8W II24_J
- jfumbolďb JZehr
í
w
Tf ivrvft
— - re