Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 23, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POKRO
4 41
_ mr m ar-
01X11U lEHIL t CTERÍ DNE 23 LEDNÍ 1000
Drojtýdeinítn: Roéník TUL ékh 38
UHtvM tul tl H VIUB t
K
MOYÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z Washingtonu
$ Tajemník státní popírá že
'by mu bylo co úředně oznámeno
o zástupci republiky transvaalské
Moatague Whiteovi O uznání za
zástupce zemS té se hlásil pluxov
nik OBeime byl však odmítnut
na základě tom že jest občanem
americkým Jestli se přihlásí bý
valý londýnský konsul White o
uznání co úřadní zástupce republi
ky jiho-africké bude sice přijat od
tajemníka zahraničních záležitostí
cesteu neúfadní avšak skutečné
uznání samostatnosti země té a
jejího zástupce záviseti bude od
dalších okolností
Tajemník Root vydal rozkaz
aby úfadní vymáhání dluhu na
Portoriku bylo ještě o šest měsíců
prodlouženo V nařízení tom však
íiní výminku kdyby kongres do
té doby učinil Ujiná zákonitá
opatření že rozkaz ten bude od
volán Nařízení to vydáno bylo
po úřadě taj Roota se zástupci
Portorika
X" Výbor senátní pokračuje stále
U vyšetřováni úplatnosti moatan
ského senátora Clarka Mnoho
svědků bylo již vyslechnuto kteří
vypovídali o uplácení členů legis
latury z nichž někteří obdrželi
$5 ooo jiní však až $ 10000 za
hlas odevzdaný pro Clarka
X Státní odbor obdržel úřední
zprávu od konsula Morrise z
Dawson City na Aljašce v níž po
tvrzuje pověsti o velikém bohat
ství nalezišť zlata u Cape Nome
Této zimy se vydá mnoho pro
spektorů z Klondiku ku Cape
Nome neb jim tam kyne větší vý
těžek Dle zprávy konsula bylo
vytěženo v roce minulém za $15
000000 zlata na Aljašce
X Plukovník Hilder byl ustano
ven k tomu aby na Filipínách
konal studia ethnologická a anthro
pologická mezi tamním obyvatel
stvem Byl k tomu ustanoven na
radu Hditelstva národního musea
a ústavu Smithsonian
í V kabinetní schůzi byla před
ložena zpráva gen Wooda o se
sazení vrchdího návladního Mora
v Havaně a bylo utneieno pod
porovat! gen guvernéra ostrova
Kuby ve všem co se týče docílení
poctivé správy
X Vojenský odbor koná přípra
vy ku slavnostnímu pohřbu gen
Lawtona jehož mrtvola je v brzku
oiekáváua v San Francisku Po
přistání parníku Thomas na němž
je mrtvola vežena bude vypraven
zvláštní vlak od pobřeží tichomoř
ského do Washingtonu kdež
mrtvola má býti na hřbitově Arl
ington uložena ku poslednímu od
počinku Kudy zvláštní vlak po
jede ze západu tó závisí ještě od
rozhodnutí pí Lawtonové která i
s dítkami na téže lodi jede
Montague Whitedřívější kon
sul transvaalský v Londýně přijel
do Washingtonu 21 ledna aby se
zde ucházel o uznání co úřadní
zástupce" boerské republiky
X Odbor válečný uveřejnil zprá
va o zahraničním obchodu v Ma
nile Během měsíci července
srpna a září bylo přivezeno do
přístavu manilského zboží v ceně
I5802581 peněz zlatých za
153520 a stříbrných za 1588000
Z koif resn t
V senátu se rozvinula v pátek
žívá debata o dotazu sen Allena
který Žádal zvěděti zdaž nějaký
Muiltri rnnhlilrir
se - ucházel o uznání u naší vlády
a pakli ano byl-li odmítnut a
proč Při té příležitosti se vyslo
vili senátoři Allen Teller a Halte
sympathicky o Boerecb tvrdíce
že devět desetin národa americké-1
ho jim přeje vítězství Resoluce
Allenova byla přijata se změnou
tou aby president podal vysvětle
ní jen tak dalece pokud by to
nebylo na újmo mezinárodních
vztahů
V zastupitelstvu bylo pojedná
váno o předloze pensijnL Barney
z Wisconsinu mluvil ve prospěch
povolení Žádaného obnosu na pen
se Pravil Že se sice obnos k
vypláceni pensí tmealí avlak jest
tu opět nových asi 35000 žádostí
nA voiínň a válkv španělská na
mil bode — 6 milionů
třeba I
Vystřídalo s několik řcníkakteří!
yensijního ko
iačež předloha
misaře Evan-Al
r
pensijní byla schválena Zástupce
new-yorský Payne předložil sněmu
zástupců návrh zákona odporuče
ný výborem na cesty a prostředky
aby naše zákony celní a berní byly
za platné prohlášeny na Portoriku
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Vyšetřováni v Kentocky
Výbor zákonodárného sboru
kentuckého pokračuje u vyšetřo
vání volebních šmejdů aby roz
soudil jsou-li nyní dosazení repu
blikánští státní úřadníci oprávněni
k úřadům nebo mají-li je zau
jmouti demokraté Vyšetřovací
komise sestává skoro ze samých
demokratů a ta vyslýchala napřed
svědky strany demokratické —
Svědci ti podali mnoho důkazů že
byli voličová od republikánských
nádhončích zastrašováni práva
volebního zbaveni a Že bylo při
volbě používáno průhledných hla
sovacích lístků Teď zaae zapo
čato a výslechem svědků se strany
republikánské a tu jest jich 350
předvoláno Vyšetřovací výbor
chtěl obmeziti výslech svědků těch
na 4 dny avšak legislatura přijala
usnešení aby bylo u výslechu po
kračováno tak aby ze svědectví
bylo jasno kde jaké šmejdy se
páchaly
Zase zákon neustával
Legislatura státu Kansas přijala
v loni zákon jímž byl poplatek za
telegrafické depeše pravidlován
V Lyons Kansas rozhodl však
okrskový soudce že zákon ten je
neústavaí Soudce nalezl chlup
v tom zákonu že prý náhrada k
níž by společnost telegraíaí s byla
odsouzena v pádu nezaslání tele
gramu za cenu sníženou jest prý
pokutou Ústava státní předpisuje
že veškeré pokuty mají plynouti
do fondu školního zákon ten však
ustanovuje jen náhradu zasílateli
telegramu která jest dle mínění
soudce pokutou Teď je celý ten
zákou nepotřebný ač neprohlásf-li
jej ještě vrchní soud státní za
dobrý Až posud udělali do zá
kona toho ďva soudcové notné
díry '
Chicagský průplav
Výbor chicagského zdravotního
okrsku uzavřel jednohlasně požá
dati kongres o přejmutí průplavu
chicagského a o přeměnění jej v
průplav spojovací jezero Michigan
s řekou Mississippi a zálivem me
xickým Výbor kongressní pro
obchodní záležitosti odporučil aby
president ustanovil tříčlennou ko
misi vyšetřovací zdravotní účinky
průplavu toho Rozhodnutí soud
ní ohledně průplavu se očekává v
brzku
Mor v Boaotnfii
V San Francisku přistál parník
Doric který přinel zprávy z
Havaii o moru jenž se tam roz
mohl Parník odplul z Honolulu
13 ledna do kteréhož dne tam
zemřelo na hlízový mor 28 lidí a
26 nemocných se nalézá v lékař
ském ošetřování Celá čínská Část
města byla již spálena a zdravotní
rada Činí vše možné ku potlačení
nákazy Lodím není dovoleno
přistáti a pošta se na ně dodává
jen po Člunech
První telefraii
V New Yorku zemřela 21 t m
ve stáří 73 let pí Smithová která
co ijletá dívka zaslJa první tele
grafickou depeši z Washingtonu
do Baltimore Otec její byl prvým
komisařem patentním a byl spolu
žákem prof Morse který se uchá
zel n kogresu o podporu 130000
na postavení první telegraíaí linie
z Washingtonu do Baltimore O
podporu tu se Morse ucházel od
r '1838 ale teprve v zasedání r
1843 — 44 bylo žádosti jeho- vyho
věno Druhého dne po' přijetí
návrhu v kongresu na udělení pod
pory proí Morseovi vyslal komi
sař Ellsworth dceru svou do Bal
timore se zprávou o přijetí před
lohy a když byl pak první Morse-
ftv telegraf z Washingtonu do
Baltimore hotov určil vynákzce
sl Ellsworthovu nyní zemřelou
pí Smithovou k zaslání první de
peše Vojsko cH toido
U Bastropu Texas' byl zavra!
tn A RarforfLiva leňía X okresu
Colorado Z vraždy podezřelí
jsoa Reeceove kteří tu mají četa
nrndř-ň
přívržence jichž se každý oblvá
Vyšetřování má býti započato ve
středu 24 ledna a aby byl soud
chráněn u vykonávání spravedlno
sti vyslal guvernér dvě setniny
státních ranžerů do Bastropu K
soudu bylo povoláno 1240 svěd
ků a ranžerové budou každého
prohledávat! kdo přijde do města
nemá-li zbraně Guvernér vydal
rozkaz aby se hledělo zabránili
krveprolití ale spravedlnosti aby
bylo zadostučiněno
Soudce Lynch
Ve Fort Scott Kan byli k
srrrti odsouzeni nevlastní bratři
Meek a Silbee jakož i jejich po
mocník Phillips V sobotu večer
vešel žalářník do celi k oběma
bratřím a byl od nich napaden
kusem železa Volal o pomoc
načež se seběhli strážníci kteří na
zločince vystřelili několik ran
Před vězením bylo shromážděno
mnoho lidí kteří když střelbu
uslyšeli vrazili do vězení Zvěděv
še tu co sestálo vyvedli zatím již
spoutané zločince ven a pověsili
je na stromě v nádvoří soudnice
Oba zločinci jevili velikou chlad
nokrevnost přiznali se ku zločinu
a nadávali' občanům až jim byly
chřtány zadrhnuty Pbillipse zatím
úřadníci schovali aby nebyl :éž
od lidu lynčován Je prý to starý
člověk o němž se myslí že není
při zdravém rozumu Všichni tří"
byli porotou uznáni vinnými za
vraždění mladého užmeckého far
máře Ediíogera jejž stopovali po
několik dní než jej přistihli na
odlehlém místě a tam zavraždili
Divadelní řldltel lupičem
V Kansas City vynutil v neděli
časně z rána jakýsi muž s napřa
ženým revolverem $35 z číšníka v
jednom salonu : Byli tu však na
blízku policajti a po krátké honbě
ptáka lapili Na policejní stanici
byl v zatčeném poznán řiditel di
vadelní společnosti Metropolitan
známý pode jmény Morledge
Marley a Martin Ten se přiznal
bez mučení že on to byl jenž
před týdnem podobným způsobem
oloupil dvě jídelny a ještě na ji
ných místech z lidí vynutil peníze
napřaženým revolverem Právě
prý sehnal divadelní společnost
Metropolitan s níž chtěl podnik
nout! uměleckou cestu po jihozá
padě k čemuž potřeboval hodně
peněz jež si chtěl tímto způso
bem zaopatřili
Souhlas s Boery
Ve washingtonském Grand Ope
ra House byla v neděli večer od
bývána schůze v níž vysloveny
byly sympatie s Boery Veliká síá
byla do posledního místa naplně
na a obecenstvo projevovalo veli
ké našení s řečníky Mluvili tu
příslušníci obou velkých stran po
litických a zákonodárci obou sně
moven byli schůzi přítomni Po
dobni velkolepá schůze lidu byla
odbývána v neděli v Buffalo N
Y kdež četně shromážděný lid
bouřlivě tleskal k slovům řečníků
odsuzujících válku Angličanů s
Boery Při schůzi této bylo vy
bráno přes 800 dolarů na podporu
Boerů
Italové se vraždí
V New Yorku na východní 11
ulicí strhla se v neděli dopoledne
rvačka mezi Italy v kteréž byly
utraceny tři lidské životy V so
botu pozdě večer přišel Colletti
domů a nalezna dveře zamčené
způsobil lomoz a vyrazil tabuli
skla Ráno se pro tu příčinu do
stali do hádky Colletti se synem
domovníka Spinelly hned se kol
hádajících seskupilo mnoho kraja
nů Z bádky povstala pračka mzi
členy obou rodin při níž padlo i
několik střelných ran Když se
policie dosUvila bylo rázem po
patálii rviak na zemi leželi v krvi
dva bratři Colleti a jejich bratra
nec Salvatoro kteří všichni krátce
na to skonali Spinella a jeho syn
byli zatčení třetf Spinella však
uprchl
Dělníci zasypáni
V Los Angeles Cal se pracuje
na tunelu který má vésti pod tři
ulice a v noci na neděli se tunel
náhle sesypal S předu byl prů
kop opatřen jen bedněním v délce
28 stop dále však byl již vykle
nut a ve vzdálenosti 175 stop od
vchodu bylo zaměstnáno jedenáct
dělníka N -íhle se po t hodině v
noci bednění lešení v přední
čisti tuaela- ařkilo vletb 11
dělníků bylo za živa pohřbeno
Poněvai se však nalézají v klenuté
části tunelu není obavy že by o
život přišli Dozorce Lambine
však právě opouštěl tunel když
se vchod zasypal a on v ssutinách
byl pohřben Byl sice vyhrabán
ještě živ ale brzy zemřel — V
pondělí ráno byli vysvobozeni dva
z dělníků úplně zdrávi a ti praví
že ostatní jsou dále zasypáni a
zdrávi jen jeden že se pohřešuje
a musí býti zasypán kdesi u vcho
du
' Z FILIPÍN
Gen Hughes oznámil že se sbo
rem svým pronikl horami až k zá
padnímu pobřeží ostrova Panay
na cestě té rozehnal povstalce jimž
vzal dvě moderní děla Veškeré
obyvatelstvo se však rozuteklo do
hor
Gen MacArthur také oznámil
že rozehnal povstalce a odebral
35 ručnic Na jiném místě padlo
vojsku americkému do rukou 130
ručnic a mnoho zásob povstale
ckých Schwanova kolona osvo
bodila 6 důstojníků 54 vojáků 4
civilní úřadníky a 11 n nichů
vesměs zajatců španělských Do
Manily by'o dopraveno asi 200 ze
zajetí filipínského osvobozených
Špančlů
Karavana dopravující na sou
marefih zásfiby vojsku byla mezi
San Tomas a San Pablo přepade
na povstalci Karavana sestávala
z 20 "soumarů a provázena byla
stráží 50 mužů na niž ze zálohy
povstalci vyslali salvu výstřelů
Dva vojínové klesli na místrě
mrtví 5 bylo raněno a 9 se jich
pohřešuje neboť se do San Tomas
vrátilo jen 34 mužů zanechavše
veškeré zásoby v rukou povstalců
a přinesše mrtvé i raněné sebou
Námořní velitelství na Filipí
nách požádalo odbor vojenský ve
Washingtonu o zaslání 120J ruč
nic magacínek pro vyzbrojení
vojska námořního a o 250000
patron
Filipínci zahrnují papežského
vyslance Cliapelle žádostmi aby
nepřipustil na obsazování kněž
ských míst mnichy Časopisy
španělské tvrdí že president Mc
Kinley souhlasí s tím aby byli
mniši dosazeni zpět na své fary a
vojsko ametické Že je bode chrá
nit! ' Zprává tato vyvolala vše
obecnou sensačí néjen mezí Fili
pínci nýbrž i mezi Amerikány
O přepadnutí průvodu karavany
došly ještě další podrobnosti v
níchi s udává Že oněch 50 vojí
nů byli z nemocnic ku plukům se
vracející reconvalescenti Ustu
povali přesile v dobrém pořádku
a bojovali s povstalci je pronásle
dujícími tři míle cesty až byli
sesíleni jinou četou
O vzpouře na ostrově Negros
došly zprávy které udávají že to
bylo velmi vážné povstání smě
řující k vypuzení Američanů z
ostrova Obecní úřadníci zvoleni
všeobecným hlasováním s jejichž
dosazením se tolik hluku naděla
lo byli vůdci této vzpoury Z
těchto bylo 11 uvězněno z nichž
někteří na velkou záruku byli pro
propuštěni Jsou mezi nimi nej
zámoŽoější občané ostrova Po
sádka americká byla následkem
toho dvěma setninami sesílena
Z JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKY
Vlády republik Costa Rica a
Nicaragua zaslaly odboru za h rad
ničních záležitostí ujištění že jsou
volny pronaj-nouti vládě Spoj
Států na 100 neb aoo let všecku
půdu potřebnou ku stavbě prů
plavu Nicaraguajského Bude-li
předloha o stavbě průplavu toho v
kongresu přijata přikročí se ihned
k dalšímu vyjednávání s vládami
obou zemí
Z Mexika se oznamuje Se vlád
ní vojsko svedlo bitvu odbojný
mi Indiány kmene Yaquis jež
porazilo Na bojišti zůstalo prý
asi aoo Yaquisů mrtvých a asi 500
jich padlo do zajetí
V Mexiku bylo v pátek v noci
ca sobotu prudké zemětřesení
které bylo pocítěno od San Blas
na pobřeží Tichého oceánu až k
městu Mexiku Nejvíce však škod
nadělalo v městech a provinciích
Guadalajara a Colima kdel bylo
mnoho domů pobořeno' V Colimí
bylo 7 lidí zabito a bezpochyby
později dojde více zpráv o ztrá
tách na Životech lidských Mnohé
Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí
me tvým zákazníkům aby uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne — Prodáváme též TÍeho druhu uhlínieké od $4 00 do
750 tuna
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930
Sklad! 1 7 a
C
ze starých a velice pevných sta
veb vzaly za své takže se buď
s bořily nebo musejí býti strženy-
Z KUBY
Gen Wood se vrátil z krátké
inspekční cesty ale brzy opět se
vydal na delší cestu do Ciemfugos
Las Tunos Manzanilla a Santi
aga V"průvodu jeho se nalézají
mnozíQz amerických vyšších dů
stojníků i předních Kubánců ně
kteří doprovázení rodinami Gen
Wood se hodlá zdržeti na této
cestě asi 14 dní a navštíví všecka
větší města ja ostrově
Nalezeno bylo mnoho bomb
ukradených z vojenského skladiště
a několik lidí z krádeže podezře
lých bylo zatčeno Policie se do
mnívá Že lidé kteří bomby odci
zili neměli v úmyslu nějaké po-
Vstání ~— ~-
VGibaře postřelil reďákf oř tam
ního časopisu celního výběrčího
Smitha který následkem toho za
několik dní zemřel- Spor celního
úřadníka s redaktorem povstal prý
následkem článků jež novinář o
celním úřadníku uvefejfioval po
dezřívaje ho z nehoposďářství
Major Runcie který byl od ge
nerála Wooda ustanoven ku pro
zkoumání vězení podal zprávu o
strašných poměrech jaké nalezl
ve vězení pro Ženské Ve zprávě
dí že je to pařeniště špíny a neČi
stoty v němž není ani loží aniž
přikrývek a několik set ženštin že
tu žije v poměrech za něž se musí
každá země civilisovaná styděti
Až posud bylo z vězení propu
štěno 318 osob a zápisky vězení
Carrol byly prozkoumány kdež se
očekává opět propuštění mnohých
Nyní se vyšetřuje vězení v Pre
sidio Dělníci pekařští v Havaně stáv
kují avšak nejeví prý se tam ne
dostatek pečiva jelikož mnozí ze
stávkujících započali péci samo
statně DROBNÉ Z R PÁVY
V dolech na rudu železnou v
Crown Pointu N Y bylo horní
kům přidáno 10 procent na mzdě
z čehož však %Y% procenta bude
ponecháno v pokladně podpůrné
' Severozápadní vyrabitelé ko
šťat uzavřeli opět zvýšiti cenu
svých výrobků od 25 do 50 pro
cent což jest již druhé zvýšení
cen ve 3 měsících
Ve státu Missouri v okresním
vězení Hovrell Co zabili vězňové
Richardson a Grady žalářníka
Henryho a uprchli Vypsána
byla odměna $ 1000 na jejich po
lapení a četný zástup stihatelů je
pronásleduje
V New Yorku se sřítil jed
nom skladišti zvedák s lidmi při
Čerrž byli dva zabiti a tři po
raněni V Kanadě byl přijat zákon
dle něhož horníci nesmějí praco
vat! déle než 8 hodin denně
Proti tomu se teď majitelové dolů
bouří žádajíce za odvolání zákona
toho jinak prý musejí buď doly
zavfíti nebo dělníkům na mzdě
utrbnouti
V Kansas City se utvořila
jednota rolníků a zasílatelů rolni
ckých výrobků která mi od větve
ve všech jihozápadních státech
Účelem jejím jest společné zasí
lání výrobků rolnických do trhů
za ceny co možno nízké
Omaha a Lincoln obdrží po
jednom dělu pro parádu od vo
jenských úřadů z Washingtonu
Jsou to děla vzati Španělům u
Santiaga
V St Louisů zatčený bankéř
John Baker vylákal z lidí přes
1 2 00 000 slibuje jim veliké úro
ky Platil správně dividendy
ovšem ale z kapitálu jejž žádný
z ošizených již více neuvidí
Město Ottumwa la obdrží
od Carnegieho také 150000 na
knihovnu Již přes dva millioay
dollarů rozdal tento dobrodinec
na knihovny f Spoj- Státech
Mason
Písáraas 1408 Farimm
DE
2
V přístavech kubských bylo
vybráno v roce 1899 cla v obnosu
$14072114 z Čehož jen na Ha
vanu připadá $8500582 Peněz
zlatých a stříbrných bylo tam ze
Spojených Států dovezeno za
17688438
Organisace máslařů bude od-
bývati v únoru sjezd v Lincoln
Neb při němž bude rozděleno
$4000 v cenách a odměnách
V bance ve Willow Lake
S D se ztratilo $500 ve zlatě za
bílého dne aniž by bylo možno
vypátrati zloděje
V uhlodolu pennsylvanském
u Pottesvillu byl hned 18 prosince
zasypán dělník Galloway ale
teprve 18 ledna mrtvola jeho na
lezena Dle v§ech známek byl
ve svém hrobž asi tři dny Živ
neb na železné desce napsal }ou
řeaí se ženou s djtkamj
Ve Fort Scott Kan byl! od
souzeni Phillips a bratři Meekso
vé na doživotí do káznice pro
zavraždění a oloupení rolníka
Edlingera Zločinci stopovali
člověka toho po dva týdny než se
jim nahodila příležitost jej za
vraždit! a oloupni
V osadě Gales Minn byl
před 12 lety zavražděn Mos
Lufkíns a zločin ten odpykal
Wm Rose na šibeuici Nedávno
zemřel v Kalifornii jistý Slover a
ten se na smrtelném lůžku při
znal že on zavraždil Lufkinse a
že Rose popraven byl nevinně '
Lincolnský právník Ames s
jakýmsi Oasovém ' se - hlásil ve
Wyomingu k dolu jejž si vlastnil
také horník Adams ze Silver
Crowu Povstala hádka při níž
Adams střelil Amese dvakráte ale
poranění jeho není nebezpečné
V Elletsvillu Ind- se dobyli
lupiči do banky roztrhli nitrogly
cerinem pokladnu a sebravše z ní
asi $1300 uprchli bege stopy
Pullmanóvá společnost spa
cích vozů Železničních oznámila
konduktorúm snížení mzdy které
bude v některých případech ob
nášeti až 20 procent
V North Brookfieldu Mass
zavraždil Mart Bergen manželku
a dvě dítky načež i sám sebe se
světa sprovodil
Společnost dobytkářů v kon
venci ve Forth Worth uzavřela
odporučiti kongresu stavbu prů
plavu Nicaraguaiského prohláše
ní území Nového Mexika Arizony
a Oklahomy za státy a zařízení
rolnických kolejí po celé zemi
Z New Orleansu opět od
ploula loď se 1400 mulami a vel
kým množstvím píce do jižní
Afriky což jest určeno pro angli
cké vojsko
Vězeii Richardson který ve
West Plains Mo zabil Žalářní
ka a uprchl byl zatčen v Mam
moth Springs Ark
Ze Santiaga na Kubě bylo
do Washingtonu dopraveno 76
mrtvol vojínů kteří tam zemřeli
na Žlutou zimn:ci Mrtvoly budou
pohřbeny na národním hřbitově v
Arlington
Do l?nřížc
Kdo se chce letos podívali na
výstavu učiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob
držetL Firma FBrodský & Co
1389 Second Ave New York
zastupuje všechny evropské linie
a může každému poslouži'i dle je
ho přání Firma F Brodský & Co
mi jednatelství pro následující li
nie: North Germaa Loyd přes
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red
Star Line Holland Amarican
Line Compagnie Générale Trans
atlantique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dovědět! se ceny přeplavu
a lístků želesoíčnícb stačí zaslali
poštovní lístek t8tf