Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 16, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
JPOKROK ZÁPADU
Zajímavosti o kongresu-
V minulých kongresnfch zase
dání přijato několik předloh jež
staly se zákonem které však pro
přítomnou dobu se již nehodí a
jsou křiklavým svědectvím plýtvá
ní obecními penězi Jest to na
prvním místě jízdné jež platí vlá
da naše každému Sienu kongresu
v obnosu 20 centů za míli takže
kongresník který bydlí 1000 mil
od Washingtonu obdrží za cestu
ze svého domova do vládního ka
pitolu a nazpět £400 tedy skorém
tolik mnoho li obnáší jeho měsíč
ní služné ($5000 ročně) Čím
dále od Washingtonu bydlí kon
gresník tím větší zisk z cesty mu
kyne Z toho ovšem vysvítá že
kongresníci z pacifického pobřeží
jsou na tom nejlépe poněvadž
bydlí od kapitolu nejdále a proto
také obdrží za svou cestu největší
obnos — {2884 za dvě jízdy tam
a zpět Uvážíme-li že mnoho na
šich kongresníků obdrží jízdné od
různých drah zdarma poznáme
že příjmy jejich jsou velice uspo
kojivé neboť služné jednoho kon
gresníka obnáší $5000 ročně od
zasedání 43 kongresu jenž zvýšil
si služné z {3500 na $5000 kte
réžto ustanovení dodnes jest v
platnosti a bezpochyby také pro
všechny časy platným zůstane ne
boť páni kongresníci nebudou
přece tak dětinní aby sami sobě
snižovali služné když národ ame
rický jest tak bohatý a jest ocho
ten platiti — Neobyčejně vysoké
příspěvky na jízdné jež vláda
naše kongresníkům platí spadá
do doby kdy ještě nebylo želez
niční spojení s kapitolem tak do
konalé neboť v dřívějších letech
museli kongresníci používati po
vozů aby mohli býti přítomni za
sedání což ovšem vyžádalo si vět
šího vydání nežli dnes avšak to
jim nevadí aby obecní peníze ne
brali plnýma rukama když jsou
jim podávány
Další zneužívání dělo se do ne
dávná při výsadě kterou kongres
níci mají v dopravě poštovní Zří
zení toto má sice své pěkné strán
ky avšak také zlé a těch využit
kovali páni kongresníci v míře
vrchovaté Před nedávnem ještě
Členové kongresu frankovali kaž
dou svou poštovní zásilku ač jest
to dovoleno pouze při zásilkách
ůřadních- Tak na příklad jistý
bostonský kongresník frankoval
zásilku psacího stroje jako úřadní
jiný dokonce frankoval své prádlo
jez mu týdne bylo z domova 500
mil vzdáleného zasíláno a opět
jiný zástupce takto rolník dal si
zasílati z ďomova frankované ovo
ce máslo atd vše co farma po
SKytuje
Až do zasedání padesátého tře
tího kongresu členové jeho vyjí
maje předsedy výboru museu si
platiti ze své kapsy veškeré práce
písahké a tu jest samozřejmo že
úřad písaře u Člena kongresu ne
byl závidění hodný Mnozí kon
gresníci ovšem vydržovali si sluš
ně placené klerky avšak to činili
pouze kongresníci bohatí vlastně
velmi bohatí ti ostatní neměli
klerky žádné nýbrž pouze chlap
ce pro posilky Následek toho
byl že páni kongresníci když
jich bylo potřebí v zasedací síni
ku hlasování o důležitých otáz
kách byli roztroušeni v síních
pensijního odboru ve válečném
odboru V' poštovním odboru neb
v odboru pro zasýlani semen je
likož nemohli tyto práce svěřili
hochům pro posylky kdežto kdy
by byl býval měl každý klerka
tento mohl práce podobné konati
a kongresníci mohli býti zasedání
kongresu přítomni A za to brali
od národa $16 denně
Padesátý třetí kongres ustano
vil že každý kongresník má míti
svého písaře jemuž mělo býti pla
ceno $100 měsíčně avšak toto u
stanovení platilo pouze pro dobu
dokud kongres zasedal takže plat
písařův kongresních nebyl velký
Tomu od pomohl teprve kongres
padesátý čtvrtý jenž ustanovil že
písař každého kongresníka má mí
ti služné $100 po celý rok vyjí
maje písaře předsedy pro jmeno
vání výborů a písaře jednacích vý
borů Na roční listině nalézá se
dvacet písařů jichž služné obnáší
#2000 ročně a písaři jednotlivých
výborů po dobu zasedání kongre
su obdrží $6 denně ovšem tak
dlouho pokud kongres není odro
čen V druhém sezení padesátého
pátého kongresu bylo ustanoveno
aby předsedové výborů měli písa
ře stálé se služným $100 měsíčně
doknd kongres není odročen
Se služným písařů koniny byly
taká roxaé partiky poněvadž se
stávalo le oiktefí čiperní klerko
vé kteří do povinností svých se
rychle vpravili nabídli služby své
několika členům kongresu za služ
né ovšem nižší na př za $40 neb
$50 měsíčně takže jeden písař za
stával místo klerkovské současně
u několika kongresníků Tím
ovšem vydělal každý takový kon
gresník měsíčně průměrně $50
poněvadž nemohl ho nikdo kon
trolovat! mnoho-li svému písaři
platí On jednoduše podal si účet
na $100 za služby písařovy a ten
byl mu také vyplacen Aby tyto
nepřístojnosti nemohly se opako
vati ustanovil kongres aby vý
platní listiny klerků byly pouká
zány přímo jimi samými na úřady
výplatčí což zajisté jest jenom
správné
Celkem platí národ hotově jed
nomu kongresníků ročně $6325
jako služné jeho služné písařovo
a $125 jako příspěvky na časopisy
tužky péra atd nepočítaje v to
jízdné Tím ovšem není řečeno že
jsou takto ukončena vydání Ka
ždému Členu kongresu jest dovo
leno obdržeti na útraty vlády
5200 paklíčků semen (v každém
paklíčku nalézá se 5 druhů) ro
stliných 400 paklíčků semen kvě
tinových 40 kvartů kukuřice 60
kvartů semen travinatých 140 ke
říků jahodových 40 keřů vinných
což průměrně stojí národ $100
ročně pro jednoho kongresníka
Mimo to obdrží každý kongresník
každým rokem 125 velkých ná
stěnných map Spoj Států z nichž
jedna stojí vládu $125 dále ob
drží 100 výtisků hospodářské kni
hy s těžkými barevnými deskami
Čas od času obdrží také velmi
cennou sbírku Richardsonovu
'Presidentových poselství a listin"
která se nyní prodává po $24 až
$32 dále diplomatickou kore
spondenci z doby velké revoluce
v sedmi svazcích Moore-ovo me
zinárodní právo ceněné na $20
knihu o koňských nemocecb o
nemocech dobytka hovězího atd-
kteréžto knihy jsou vesměs velmi
cenné Každý rok obdrží kon
gresník také 4000 rolnických bul
letinů jež jsou ve vládní tiskárně
tištěny z poštovního odboru ob
drží při každém zasedání skvost
nou železniční mapu svého 6tátu
a ve vládním knihvazaČskérr od
boru může si dáti svázati zdarma
každou knihu vládou vydanou
Jsou ještě četné výhody které
vláda poskytuje našim starostli
vým otcům washingtonským
nichž lid jenž to vše platí nemá
ani zdání — Výhody poskytnuté
kongresníkům platí ovšem také
pro pány sen á tory s tím rozdílem
že písaři senátorů mají větší plat
větší pohodlí ve svých úřadovnách
krátce řečeno žijí a tyjí z lidu a
merickéhe panštěji
Jak je na Porto Ricu
Laskavostí manželů Jelínkových
od Crete dostalo se nám dopisu
syna jejich Štěpána kterýž jest
kapelníkem při jedenáctém pluku
pravidelné armády která leží po
sádkou v San Juan v Porto Rico
a od něhož jsme již vícekráte zají
mavé dopisy otiskli Píše mezi
jiným v dopise svém datovaném
18 prosince:
Psaní Vaše z 2 pros jsemobdr
zel i dárky vaše jež jste k vánocům
mi poslali Přišlo to v pořádku
a bylo mi velice milým že jste na
mne vzpomněli Ovšem že i já
na vás všechny vzpomínám a po
slal jsem váni několik maličkostí
o kterých soudím Že by vás snad
mohly zajfmati Jsou to jen samé
tretky ale jiného zde není aby
to bylo rozdílným od toho co je
ke koupi v Americe Potom zde
je všechno mnoho dražší co jest
věc potřebná a bylo by zbyteČno
za to peníze vyhazovat
Já myslím že by Janouch byl
lépe udělal kdyby ušetřil peníze
co ho bude stát cesta na Kubu
neboť ho to bude někdy mrzet
že neostal kde byl Tahle krajina
a podnebí se docela nehodí pro
lidi mimo Španělů a Černochů
Zvláště člověku který má rodinu
bych neradil aby se sem přesídlil
Ono to zde vypadá velmi pěkně
aspoň z počátku než to Člověk
zde okouká a konečně jest to do
bré pro člověka který nemá nic
na práci a může sedět v chládku
jako my to děláme Ostatně to
ale nestojí za nic Já bych zde
neostal za nic na světě a zde na
Porto Ricii prý to je mnohem
lepší jak slyším nežli je to na
Kubě Af se sem stěhuje kdo
chce ale ji budu rád až se vrátím
do Ameriky "mezi lidi" Table
pakáž černošská ni se mí přejedla
Zde se ovsem vedou a rostou zde
rozdílné plodiny od oněch v Ame
rice a kdo sde chce hospodařit
rrcií se torna teprve učit a to po
kolik roků Knedlíky zde na stro
mech nerostou Zde se pěstují
pomeranče banány kokosové o
řechy káva mangivy (mango)
ananasy limony atd Obyčejná
jablka tady nejsou ani broskve
víno hrušky švestky a nic tako
vého ani citrony Některé zele
niny se tu pěstují jako rajská
jablka řetkev fazole hrách atd
ale zelí zde není ani obyčejné
brambory Na místě bramborů
pěstují se zde sladké Obilí
jiné ovoce a zeleniny jez rostou
v Americe zde nejsou Výživa
se musí kupovat a to hodně draho
a nejobyčejnější předměty co jsou
v Americe hnedle zadarmo zde
nejsou takměř ani k dostání ku
příkladu jako máslo to zde není
vyjma toho co se sem dováží v
plechovkách z Ameriky
Pšenice ani kukuřice zde nero
ste totiž nepěstuje se všeobecně
a jestli někde trochu nějakého
Dul zaseji tedy to znou srpama a
mlátí cepem a roztlučou to palicí
na místo aby to vzali do mlýna
Na takový spůsob se tu dělá
všechno a na změnu není ani po
myšlení To vyžádá mnoho
mnoho let nežli by lid zdejší při
vyknul jinému životu ajiným způ
sobům Kdo se sem přistěhuje i
není na to zvyklý nemůže se mu
to ovšem líbit
n podstatnému živobyt) na
jaké my jsme zvyklí zde nic není
a nic zde neroste ba ani hovado
tady nenajde výživy tak aby vy
rostlo jak se patří proto je tu
všechno malé zakrnělé jak koně
tak hovězí dobytek prasata drů
bež stromy rostlinstvo — zde
není jeden strom dost veliký aby
se z něj mohla udělat velká kláda
aneb řezat prkna — všechno je
zakrnělé i lidi Stále jest tu jen
leto tak o vánocích jako o čtvrtém
červenci není docela žádný rozdíl
a když je tu Člověk po nějaký čas
tedy zlení že se mu nechce ďo ni
čeho a to každý bez rozdílu je
pořád unavený a lenivý To už
nese to podnebí sebou protože je
tu stále stejné létože se tomu člo
věk neubrání Za tři dny to bude
rok co jsem přijel do San Juan
Doufám že za rok budeme v Ame
rice ač nemám na co si stejskat
mimo to Že je tu pořáde teplo a
leto Mám pěkný byt a zachovám
si pěknou částku peněz Jak čtu
v novinách tak snad už bude po
všem na Filipínách Pokrok Zá
padu dostávám pravidelně dvakrát
týdně pořáde Přeju vám všem
veselé vánoce a šťastný nový rok
Váš Štěpán
Čechové v Prusko
Z dějin emigrace Ceskl podává Karel Pleskat
Král pruský Fridrich Vilém I
jenž roku 1713 nastoupil na trůn
znám byl karabáčnickými choutka
mi kaprálstvím zálibou pro sáho
dlouhé gardisty a — kolonisační
politikou Fridrich II zvaný
"Veliký'' zdědiv po něm dobře
vycvičenou a disciplinovanou ar
mádu a velký válečný poklad stal
se také dědicem a pokračovatelem
velmi pevné a dobře promyšlené
organisace kolonisační kterou na
plniti chtěl království pruské čet
ným spořádaným a pracovitým o
byvateistvr: jez oy zároveň po
mohlo napl&ovati pokladnu státní
Dnes již zřejmě historikové něme
čtí uznávají hluboký význam Fri
dricha Viléma I bez něhož Fri
drich II nebyl by se nikdy stal
"Velikým"
V době pronásledování nekato
líkův ano i z nekatolictví pode
zřelých jest pochopitelno že
emigrace v Prusku vysílala do
Cech zahraoičné posly jejichž
činnost dařila se znamenitě K
tomu povstal nekatolíkům mocný
ochrance Fridrich Vilém I Lá
kaje svými jednately emigranty do
Braniborska nevytýčil si účel ná
rodohospodářský aby tak nebilo
do očí nýbrž da! věci před veřej
ností směr více ideálnější a mrav
nější — prohlásiv ochranu utisko
vaných souvěrcův Politika kolo
nisační razila si v Prusku šťastně
cestu neboť od r 1713 — 1740PM-
bylo tam 600000 obyvatel (čtvrtý
díl tehdejšího obyvatelstva) z
Francie Solnohradska zemí oě
mecko-rakouských ovšem také
značně z Čech a Moravy
Evangelíkům bylo v Čechách
naprosto zakázáno by svobodni
vykonávali víru svou poněvadž v
království českém nejenom podle
nového zřízení zemského r 1527
nýbrl i podle snesení sněmovního
r 1650 císařem Ferdinandem
IV r 1651 schváleného nemá být
trpěno Žádné jiné aáboženstvf mi
mo katolické Z týchž příčin ne
dovoleno také stěbovati se podda
ným ze země poněvadž byli dle
zákonů zemských nevolníky a tedy
vrchnostem nižádným způsobem
nemohli býti odjímáni zvláště i
proto Že dotčeným snesením sně
movním roku 1651 stavům bylo
zaručeno Že se nikdy a nikterak
nesvolí by jejich poddaní smělí
se vystěhovati
Princip a systém kolonisační
politiky pruské i za Fridricha II
byly věcí hlavní Náboženství a
národnost nových osadníků praví
německý historik Stadelmann by
ly králi věcí lhostejnou jemu Šlo
jen o to aby zemi svou naplnil
pořádným a pracovitým obyvatel
telstvem K tomu cíli používáno
nespokojenosti poddaných v sou
sedních zemích kteráž rozdmy
chována i uměle a potom dobrý
mi sliby nespokojenci byli vyláká
ni by vystěhovali se ze země A
když potorc emigranti přišli do
Pruska dbal král toho aby se s
nimi nakládalo slušně aby pří
spěvky na cestu a transport věcí
pro nové osadníky zvětšovaly se
dle potřeby ovšem za to aby ni
kdo kdo se jednou usídlil v zemi
nebyl více do vlasti své puštěn
raději mělo se osadníkům ve všem
vyhověli aby novému domovu tím
snáze uvykli než by se dopustilo
aby odcházeli zpět Tímto způ
sobem docíleno že v marce bra
niboiské přistěhovalo se v letech
1740 — 1756 50000 lidí ve Slez
sku od 1742 — 1705 přibylo 200
osad s 61152 obyvateli a v celém
Prusku za vlády Fridrichovy
300000 duší zejména z Francie
a ostatního Německa avšak také
mnoho ze zemí rakouských zvláště
z Čech a Moravy V Čechách při
tom že mnoho protestantův za
válek slezských pod ochranou
pruského vojska odcházelo do ci
ziny zakládat sobě nové domovy
zbylo jeste dosti těch kterl ne
spouštěli se naděje v ochranu
mocnou podporu pruského krále
Osobu jeho opřádaly báječné le
gendy lez v lidu českem strni ne
snad nějací přívrženci té víry
nebo ti kteří měli různá vidění
nýbrž chytří agenti a prodavač
nekatolických knih
Roku 1742 podařilo se chytré
mu a čilému agitátoru berlínské
mu Janu Liberdovi kazateli če
ská církve berlínské se šesti sou
druhy vylákati ze severovýchod
ních Čech z Prahy a z Moravy
ke 2Coo duší jež usadily se kolem
Minsterberka v Pruském Slezsku
Slibováno jim že mají hned ob
držeti svobodné byty a jistou vý
měru půdy aby v budoucím roce
již vlastní jedli chléb a zemi nebyli
na obtíž Každý čtení znalýemi
grant měl také při svém příchodu
do Slezska obdržeti od krále český
Nový zákon a kancionál Záro
veS měly se pro emigranty vysta
včti potřebné kostely a školy
Takto zřízena první osada Htisi
nec k níž v létech následujících
do roku 1750 přibyly ještě osady
Horní Střední a Dolní Poděbrady
Roku 1809 konala se tam slav
nost 150 výročí kdy v osadách
těch založena reformovaná církev
husinecká čeští emigranti ta
mější tvrdili a potomci jejich do
dnes praví o sobě že jsou potom
ci českých bratří Ačkoliv zařídí-
di se jako reformovaná církev
přece náboženství jejich se lišilo
původně v některých částech od
evangelického smíšeno jsouc -s
někdejším učením víry husitské
Český lid tamější v počtu 5000
duší žije ve jmenovaných čtyřech
obcích blíže města Streblen Ja
zyka svého užívají jen v domá
cnosti Školy jsou semeništěm ger
manisace Kazatel Chlumský káže
po dvě neděle po sobě česky třetí
oěmecky
Slovo královské že pěstiti mo
hou v Pruském Slezsku dle libosti
svou národnost bylo dáno i če
ským emigrantům v různých do
bách leč tím dnem kdy stalo se
Německo velikou a slavnou říši
také tento závazek byl roztrhán
Privilegie jež jim mučeny byly
pod slavnými sliby a pečetěmi
králův osekávají se Čechům ta
mějším již do tuhého Života a ne
daleká jest doba kdy domlkne
navždy zvuk jakyka českého po
nivách slezských
Yernostkavéma zaměstnavateli
Tea mladík který dal (i otetHU Mu a
odebrat! níco své krva aby tacbráoil ži
vot sfébo ramřatoavatele potkrtonl po
sornbodoý pKklad hrdlnatvf PHpnd
tento dokazuj jakitíla Je v dobré krvi
Jakmi'e tělo oelablé obdrželo čiaton krev
tohoto mladéeo řlovřka nabyl pacient
ihned afly "Krev )et fivot" U pouze
Jedna přirozená eeeU Jak nabyti krva a
to Je nkrse laludek Potřebu )e-li týl po
moci sáhnete ka Hostetteťs Btomack
Bittera Tente obdivuhodný lék pomáhá
pH tra rea ( potravy a poekvtaje tile bo
bntoe tervenoe krev Cd ji takte tlaae
pak ovsem sdrnvi při rocen aialedaje
Naším svobodomyslným spisova
telům učitelům a přá-
tělům vůbec!
Chicago leden 1900
P T
Sbor pro dobro Svob Sob a
Ned škol sídlem v Chicagu 111
obrací se k vám touto cestou a
žádá vás o literární příspěvek po
případě o stálé přispíváni do Svo
bodné ŠKOly jediného to toho
druhu měsíčníku pro mládež naši
Znáte dobře že vedení listu
podobného jest pro jednotlivce
věcí nad míru obtížnou a za plu
jících poměrů našich též prací více
méně nevděčnou a že nedostane-li
se nám pomoci z kruhů vašich
nikdy cíle Žádoucího nedosáhnem
Proto v naději se k vám obra
címe! Příspěvky- literární vyhovující
tendenci listu budou na žádost
pisatele honorovány neb v opá
čném případu k dobru Vašemu u
sboru připočteny
Doufáme že se strany Vaií
žádosti této pozornost a dobrá
vůle věnována bude a že pomoci
Svobodné Škole neodepřete
V naději na uspokojivou odpo
věď za výše uvedený sbor zname
náme ie jménem tiskového výbo
ru Váš v úctě
Fr Dag Novák 1060 So Ked
zie ave t č redaktor
Fr Feujan 514 W 18 St tč
obchodvedoucí
SBÍRKA PÍSNÍ HÁRODUÍCH
A VLASTEITECKÝCH
Jest to sbírka nápévů upravena částečné
v slohu lehkém částečné téžším pro
pro piano neb organ na dré ruce
S1
IBÍRKA tato je o 64
ce délky při 7 palcích Šířky a obsahuje 98 písní
národních a vlasteneckých a bude dojista veleví
tanou v každé rodině kde český zpěv se pěstuje Jsme
jisti že přicházíme tímto dílem vstříc všeobecnému přání
všech milovníků hudby a českého zpěvu a to tím spíše je
likož cena téže jest velice mírná v dosahu každého Stojíť
noty samotné v pěkné úhledné a trvanlivé plátěné vazbě
pouze $125 a se zpěvníčkem obsahujícím text -všech
těchto písní rovněž v plátně vázaném pouzeki50 Mezi
písněmi kteréž sbírka obsahuje jsou: Hej Slované Kde
domov můj Tážete se proč jsem Slovan Žežulinka
Přicházím přímo z Moravy Těšme se blahou nadějí V
Čechách tam já jsem zrozena Zasviť mi ty slunko zlaté
Vystavím si skrovnou chaloupku Má zlatá Mařeoko
Písně dcery ducha mého My jsme hoši od Šumavy Není
muže nad kováře Kde můj je kraj Nad Berounkou pod
Tetínem a vůbec nejoblíbenější písně národní a vlaste
necké : : : : : : : : : s
Posudky našich
SUvtnská Pravda "Zpěvníček
česko-americký obsahující Zpěvy
ku nápěvům ve Sbirce Písní Ná
rodních a Vlasteneckých upravené
pro piano neb harmonium Vě
nováno "mládeži česko americké
Cona 25 centu Tiskem a nákla
dem "Pokroku Západu" Omaha
Neb 1900' Knižočka tato ob
sahuje v sebe sto najobl'úbenej
ších českých národnýcb a vlaste
neckých pesničiek
"Sbírka Písní Národních a Vla
steneckých Nápevý zpěvu čes
kých Upravené v slohu lehším i
težšim pro piano neb harmonium
na dve ruce Věnováno mládeži
Česko-smericke Cena f 125 Ti
skem a nákladem "Národní Ti
skárny " Omaha Neb 1900''
V knihe tejto sú nápěvy k vyšie
uvedeným "Zpevom" Kto rozu
mie hudbě a chce počuť jemno-
sladké zvuky českých piesní
doma nasvojom nástroji rozveselí
sa keď zaopatří si tieto dve knižo
čky šottk Ctitelům české hudby
zaVděčil se zajisté "Pokrok Zápa
du" vydáním sbírky oblíbených
písní národních a vlasteneckých
Jest to sbírka nápěvů upravená
částečně v slohu lehkém Částečně
těžším pro piano neb organ na dvě
Připomínáme potnoou le cena not obndil tltS a textu tS ctů
obiho dohromady $150 Cena muti objednávce j Holena býti
Zasílejte objednávky pod adresou:
POHiOK
Jistý lék proti croupu
tStileU MUitdU poulítáni tldy u tdartm
První známkou croupu jest ochrap
tění a spotorujeme-li to u dítka může
e to viíti A jisté znamení ie nemoc
tu dostane Po cbraptěnf následuje
zvláštní brubý kašel Dávili se k
uiívání Chamberlalns Cough Remedy
tak brzo jak dítko ochraptí aneb I
kdyi se již kaiel dostaví předejde ae
onemocnění Používá se ve mnoha
tisících domovů v této zemi a neskla
né nikdy starostlivé matky Jest
jsme neividéli o jediném případu
v kterémž by se nebyl osvědčil vydat
ným Žádná jiná připravenina nemů
že se vykázat! takovými výsledky _
90 roků neustálého používání bas
netdaruNa prodej ve viecn lékárnách
Rock Islandská nástěnná mapa
Spojených Států
jest nejlepší jež se nabízí obecen
stvu Jest velmi velkou a zvláště
spůsobilou k účelům školním
Každý učitel zeměpisu a každá
obchodní písárna by jí měla míti
Zašle se vyplaceně na jakoukoliv
adresu po obdržení 15 ctů v kol
kách aneb v hotovosti 36x6
Adresujte: John Sebastian
GPA Chicago 111
Kalend éiře
JSOU
rozebrány
a tudíž jimi více co prémiemi po
sloužiti nemůžeme Všechny pří
znivce naše žádáme aby zasýlají
ce předplatné na Pokrok Západu
neb Hospodář žádali za prémii
jinou Vyd Pok Západu
a Hospodáře
stranách velkosti ioj pal
českých časopisů:
ruce a obsahuje 98 písní národ
ních a vlasteneckých Cena jest
velice mírná v dosahu každého
Stojíť noty samotné v pěkné úhled
né a trvanlivé plátěné vazbě pouze
1 125 a se zpěvníčkem obsahují
cím text všech těchto písnírovněl
v plátně vázaném pouze fi50
Objednávky vyřizuje Pokrok Zá
padu Omaha Nebr
Dtnnice Sbírka Písní národ
ních a vlasteneckých jmenuje se
pěkná kniha obdélního íormátu
obsahující nápěvy zpěvů českých
upravené v lehčím i těžším slohu
pro piano nebo harmonium na dvě
ruce Věnováno mládeži Česko
americké která zajisté obsahem i
zevnějškem pěknou knihu rozebe
re Cena vzhledem k velkému
nákladu jejž vydání knihy té jistě
vyžadovalo jest mírná 1 125 de
sky jsou Živě červené tisk titulu
na nich jest stříbrným písmem pro
veden se stříbrným lvem v rohu
tedy v barvách českých a s Če
ským znakem Sbírka vydána byla
nákladem Pokroku Západu Oma
ha Neb
Zpěvníček česko-americký ob
sahující zpěvy ku nápěvům ve
Sbírce předešlé mi stejnou úpra
vu a prodává se za 25 centů
ZÁPADU OHAIIA NEB
í f