Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 16, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PADU
A Založen 1871~Boéttík IIU
OMAHA HEBB T tfTEfit DNE 16 LEDNA 1900
Drojtýdenníkn: Ročník TUL éísk 36
71 A
ii vy My x
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z Washlnftoou
i Tajemníku války předložila
anglická společnost manilské drá
hy účet na 237000 co náhradu
' za úroky z kapitálu do dráhy vlo
ženého Společnosti té byly zaru
čeny úroky 8 procentní od vlády
španělské nyní vSak když smlou
vou míru ostrovy Filipinské přešly
' v majetnictví na vládu Spoj Států
žádá společnost ta náhradu od
vlády naší neboť v době války
nic nevydělala
X Výbor- sněmovny zástupců
pro obchod uzavřel podati přízni
vou zprávu o předloze Hepburno
vě týkající se průplavu Nicara
guajského Předlohou tou má býti
presidet splnomocněn ku vyjedná
vání s republkanii Nicaragua a
Costarica o postoupení potřebné
ho území pro onen[]praplav a
"všecky předběžné piáce budou
hotovy má býti přikročeno ku
stavbě průplavu toho Průplav má
býti dosti hluboký aby jím mohly
oroolodti i tv neivětší lodi má
vésti řekou Sao Juan a jezerem
Nicaracrua do Tichého oceánu má
býti zaopatřen všemi potřebami
jako přístavy nádržkami i opev
něními a na jeho stavbu má býti
Dovoleno £140000000 z národní
pokladny
% Tajemník Root byv zpraven
o bídných poměrech soudních na
Kubě odhodlal se k sestavení
zvláštní soudní komise která by
vypracovala návrhy pro opravu
soudnictví kubánského Do této
komise chce usunoviti 3 právníky
Sdoí států obeznámené dobře se
zákony Španělskými i americkými
další tři pak ustanoví guvWood z
právníků bkvanských
Vláda italská prostřednictvím
svého vyslance požádala vládu
naši aby se postarala o potrestá
ní lynčovatelů pěti italských pod
daných v Tululah v Louisianě
Vláďa octla se tu opět v neptíjem
néra postavení ! pooěvač do jejího
oboru nespadají trestní záležitosti
ajpředloží' kongresu žádost aby
přijal zákon jímž by dáao bylo
vládním orgánům právo ku soud
nímu zakročení v případech kde
se jedná o poddané cizích vlád
% Nejvyšší soud Spoj Států
rozhodl že Henry Bolln bývalý
městský pokladník Omany musí
odseděti svých iq let v žaláři k
nímž byl pro spronevěření obec
nich peněz odsouzen Nejvyšší
soud odmítl odvolání se z rozsud
ku vyneseného nad Bollnem a roz
bodl že každý stát mi právo
trestati své provioilce a toto prá
vo že se ústavě Spoj Států nijak
nepříčí
Zkoifreso
V senátu bylo 15 ledna zase
živě debatováno o záležitosti o
atrovů Filipínských neb projed
návány byly různé dotazní resolu
ce Senátor Pettigrew měl opět
delší řeč v níž odsuzoval vládu
pro její politiku rozpíoavou již
zase coloradský senátor Wolcott
hájil Konečně byla delší debata
o resolucích odložena a senát po
čal projednávali předlohu peněžní-
KRONIKA UDÁLOSTÍ
LU M touřl
V St Louisů opomněla městská
práva učinit! náležitá opatření
pro obnovení smlouvy pro osvět
lování Uliček parků a některých
veřejných ústavů Následkem toho
společnost elektrická zastavila dal
ší osvětlování z čehož povstalo
všeobecoé pobouření lidu V pátek
ráoo se shromáždily zástupové lidu
pfed radnicí a kdykoliv se objevil
některý z městských radních bylo
na něj pokřikováno: "Oběste ho!
Lynčujte bol Vyrazte dvéře rad
nice" atd Městská rada přijala
zatím asoelenf jímž se postará o
smlouvu pro příští osvětlování
města lid se pak utišil
á
Sjczi stavetafek resme)
V Vilwankee byl odbýván sjezd
zástupců jednot dělnických pra
cujících na stavbách Sjezd ten
byl zakončen ta ledna zvolením
výkonného úřadu pro příští rok
Poplatek z hlavy za člena byl zvý
šen t }i na # ceotu do ústřední
pokladny a organitace které ne
mají ústředních těles budou odvá
diti 5 ceoto na místě dřívějších
3 c za člena Příští sjezd bude
odbýván v Muncie Ind Výkon
nému výboru dáno hylo právo aby
co smírčí výbor zakročil při spo
rech dělníků se staviteli kdekoliv
by o to byl požádán Dále bylo
usnešeno by cestovné lístky čle
nů byly ve všěch městech od míst
ních výborů uznávány
Bllzard na Jihu
Z jihozápadní části Nového Me
xika došla zpráva že tam řádil v
úterý a ve středu 9 a 10 ledna
silný blizard v té krajině dříve
neznámý V celých horách Sacra-
meto v sirce asi 50 mil sypal se
hustě sníh za prudkého větru tak
že cesty byly všecky zaváty Na
dráze El Paso & Northeastrn
uvázl vlak v závěji z níž byl
teprve třetího dne osvobozen Vá
nice ta zahubila několik lidí a
množství dobytka Poštovní vozka
a jeden prospektor byli nalezeni
zmrzlí ale panuje obava že bouře
ta více lidských životů zahubila
Počet ovcí zahynulých se páčí na
500000 kusů
Skočil s okna
Do soukromé nemocnice dra
Bartone v St Louisů byl dodán
obchodník James House z Blue
Mound III aby tu byl léčen
třeštivky opilců V sobotu učini
útok na svého ošetřovatele pora
nil jej smrtelné načež se vrhl s
okna prvního poschodí na ulici
Za několik hodin na to byl House
mrtev a jeho ošetřovatel ranám
utrženým též nejspíše podlehne
Střílel novináře
V Denver Colo se cítil práv
nik Anderson uražen nějakým
článkem v novinách Post vydává
ným od Tammena a Bonřieldse V
sobotu 13 ledna vešel Anderson
do písároy vydavatelů kdež se
strhla hádka a Anderson vytáhna
revolver počal do novinářů střílet
Bonfifcldi byl střelen jednou do
prsou a po druhé do ramene Tam
tnen pak byl střelen do páže Bon
fiedls je raněn nebezpečně neboť
kule mu uvízla v krku nad ráme
nem Anderson udává že se Tam-
men a Bonňelds na něj vrhli když
vešel do písárny a on Že je v sebe
obraně střelil Oba poranění však
tvrdí že Anderson vešel do písár
ny a počal ihned stříleli po nich
Také pí- Pryová která se v té
chvíli vpísárně nalézaladotvrzuje
to a její zakročení prý zachránilo
život Ťammenovi poněvač jej za
stoupila chráníc jej vlastním tě
lem aby jej Anderson nemohl
střelili i !
Nepokojní Indiáni
V severozápadních končinách
Kanady se počínají bouřiti Indi
áni následkem vaiky iihoatrické
Bylo odtud staženo mnoho jízdné
policie která má býti vypravena
do jižní Afriky proti Boerům mezi
Indiány je však mnoho bílých
dobrodruhů kteří toho vyuŽitko
vali ku pobouření Indiánů Pouká
zali jim na to Že vláda anglická
chce učiniti Boerům totéž co uči
nila jim vyhnali je ze země již
vlastní a ti se nyní bouří
Vzpoura vízni
V Belleville III ve vězení okr
St Clair se pokusili vězSové o
útěk 13 ledna Když žalářník
vešel do vězení s večeří přemohli
á svázali jej vězňové Jeho pokřik
však upozornil šerifa a ten spě
chal po schodech k Žaláři když v
tom po něm jeden z vězňů střelil
revolveru jejž odebral žalářní
kovi Sérií byl střelen do před-
oktí vypálil však dvě rány po věz
ni a skutu jej k zemi atim pyio
dáno poplašné znamení policii
která se rychle dostavila musela
však dvéře násilím rozbiti než se
do vnitř dostala poněvač se věz
ňové uvnitř zatarasili Na to bylo
opět všech 30 vězná zahnáno zpět
do cel a uzavřeno postřelený vě
zefi vlak to zaplatí životem
Válečná ailral
New-yorská exportní společnost
obdržela od čínské firmf Holi
mann A Co žádost a vymožeoi
válečné náhrady v obnosu 1 250
000 za iboží zničené firmě té v
Iloilo na Filipínách Než bylo
město ono bombardováno byl dán
cizím občanům čas 60 bod by své
zboží ukryli a sebe zachránili
avšak lodi válečné započaly bom
bardovat! město jíl za ta hodin
po dané výstraze tak ie zboží ne
mohlo býti uklizeno n přišlo na
zmar Ve skladišti Hollmannovt
se nalézalo ještě více zboží cizích
obchodníků a ti všichni budou
žádati naši vládu o uáhradu
Drzý lupič
V Kansas City spáchal v neděl
časně z rána jakýsi zakuklený lu
pič ' dvě loupeže s neslýchanou
drzostí Bylo asi 6 hodin ráno
když vešel zakukleoec do Lewiso-
vy jídelny na ulici Walnut a s re
volverem v ruce přistoupil k zá-
sůvce z níž vybral všecky peníze
jichž tam však mnoho nebylo
Vyjda ze dveří vešel na protější
straně ulice do jídelny McClinto
ckovy kdež se mu tímtéž zpflso
bem podařilo zmocnili se (146 V
první jídelně se nalézali tři lidé
druhé však 5 a nikdo se nepokusil
lupiči vzdorovati tak že ušel bez
nesnází do temné uličky a zmizel
Vrátil se z Kuby
Do New Yorku přijel Robert
Hall z Missouri který hledal štěstí
na Kubě ale mnoho nepořídil
Vypravoval že v malé 11 městečku
LaGloria 30 mil od Nuevitas na
lézá Se mnoho bývalých farmářů z
Floridy a Novoanglickýcb států
kteří jsou úplně schudlí a beze vší
pomoci Nechali se pěknými sli
by agentů přilákati na Kubu v té
naději že tam za "babku" koupí
báječně úrodná pole Nalezli ale
jen bažiny které někteří podnika
ví kapitalisté chtěli teprvé vysuši
ti hlavním výrobkem krajiny byli
moskyti a zimnice Při bídné
mzdě museli nebožáci stavěli sil
nice a kopat odvodnovací strouhy
a potraviny které jim společnost
za nestydatě vysoké ceny prodá
vala uvrhly je do dluhů tou mě
rou že nyní nevědí jak z nich vy
břednou A při tom musí přeno
covati ve stanech Půdu kterou
teprvé měli zurodniti prodává
společnost po Í30 až $40 za akr
kdežto v jiných částech ostrova
jest pěkná půda k dostání po Í20
za akr
Stroskotsná loď
No pobřeží Nového Fundlandu
řádila minulého týdne v pátek a v
sobotu krutá bouře která vehnala
nějakou cizí loď na úskalí při se
verním pobřeží kanadském Ze
vzdáleného pobřeží bylo viděti
pomocí dalekohledu loď zápasící
s bouří která se koaečně vzňala
ale pro veliké vlnobití nemohlo
býti přikročeno ku zachránění lidí
na lodi se nalézajících Čluny k
záchraně na vodu spuštěné se buď
převrhly nebo rozbily tak že ani
jediný člověk z tonoucí lodi za
chráněn nebyl Již v pátek večer
byla loď pozorována uvízlá na
skalisku v sobotu však byly vidět
již jen trosky z rozbité lodi Na
břeh vyvrženy byly některé před
měty znamenané písmenami S- M
SFalke což by nasvědčovalo že
to byla loď německá Dle známek
pozorovaných na komíně parníku
než se potopu soudí se však že
to byla loď pro dopravu petroleje
společnosti Warrenovy z Bostonu
PovodeB na západe"
Ve státech Washington a IJaho
pršelo po tři dny v týdnu minu
lém a déšť roztál i sníh jebož ve
liké množství bylo po krajině
Tím byly potoky a řeky velice
rozvodněny takže rozsáhlé plochy
rolí byly zaplaveny a veliké Škudy
tím způsobeny Reka White se
u městečka Kentu rozlila na tři
míle do šířky sebravši mnoho
mostů Z Kendricku v Idaho se
ozoamuje že tam utonuly tři dítky
dva Línané Město to bylo téměř
celé odplaveno i nákladní vlak
byl spláknut do řeky
Vzkřísili mrtvoB
V East St Louisů zemřela paní
Kristina Hirthová vjnemocnici a
konaly se přípravy k jejíma po
hřbení Manžel ieií stál n mrtvolv
zdálo se mu jako by zaslechl
její povzdech Oznámil to lékaři
ten provedl některé zkoušky zdaž
by se neosvědčila na mrtvé zdánli
vl smrt ale konečně prohlásil že
je mrtva Pohrobnfk ji měl bal
strnovat! a kdyl se hotovil ku
práci dal na oči mrtvé jakési po
kličky aby udržel obočí zavřená
Tu však jedoa z pokliček spadla
když ji chtěl opět dáti na oko
pozoroval slabé škubnutí obočím
To se opakovalo dvakráte tak le
pohrobník konečně přišel k při
svědčení že paní Hirthová dosnd
Žije Kyli zavoláni lékaři kteří
poulili všech prostředků ku křite-l byly napadeny od povstalců v po
ní zdánliví mrtvých al konečně' hoří Zoambale átaínfci vlak
se jim podařilo vrátili ženu živo
tu Není ošem jistoty zdaž
bude na dále při životu zachová
na avšak byla tak dalece přivede
na k sobě že můžejúdy pohybo
vati a dáva znamení ze ví co se
kolem ní děje
Chtél zastřelit soudce
V St Paul vynesl soudce spol
kový rozsudek nad jistým James
Walshem v pondělí 15 ledna
tom však odsouzeny vytáhl revol
ver a namířil jím na soudce který
však hlaveň odrazil tak že ráns
šla mimo Welsh po té se vrhl s
prvního poschodí soudní síně na
unci ale neublíživ si dal se na
utěk byl však zatčen
i
Z KUBY
Frederico Mora návladní nej-
Vyššího soudu kubánského byl
sesazen z úřadu svého nařízením
generála Wooda Na místě aby
byl hleděl porušené celní úřadníky
pohnali před soud vynasnažil se
všemožně o potlačení všech důka
zů proti nim Mimo to si úřadu
svého nehleděl a sháněl se více po
zábavách tak Že jeho sesazení se
stalo t nutným Lid nechtěl ani
věřiti pověsti- že by byl Mora ve
spojení podvody páchanými v
celnici' aŽ když byly důkazy toho
provedeny laké se propuštěné
ho žádný časopis nezastal vyjma
La Disěnsione jeho vlastního to
orgánu t
Generál VVood se vynasnaží o
vyhledání do úřadu toho dobrého
poctivého právníka a na místo
to mají nejlepší vyhlídky Andrade
nebo Pierra oba velice oblíbení u
Kubánců : -
Časopis El Cubano byl pokuto
ván $10 od generála Ludlowa po
něvač uveřejnil zprávy nepravdivé
a nechtěl jo odvolati když byl o
to požádán El Cubano se dovo
lává generála Wooda a tvrdí že
by mčl býti spíše generál Ludlow
pokutován než redaktor poněvač!
si osobuje právo které mu nená-
eŽÍ
Veteráni povstalečtí z provincie
Matanzas odbývali sjezd a usnesli
něm požádat! generála Wooda o
zavedení všeobecného práva hla
sovacího
V Havaně odbývána byla v ne
děli schůze svolaná výborem ná
rodní strany v níž bylo jednáno
o nynějším stavu událostí Řeč
nici se tu vyslovili uspokojiví o
stávajících poměrech a projevili
vesměs důvěru ku politice Spoj
Mátu Nescházelo tu vsak ani
na projevech výstražných aby
Kubánci byli sjednoceni by do
vedli sjednocenými silami možné
nebezpečí odvrátiti ' O sesazení
vrchního návladního havanského
se vyslovil jeden z řečníků po
chvalně
Z JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKY
' Z Mexika se oznamuje že bě
hem minulého roku tam bylo zaří
zeno 26 továren na bavlněné vý
robky a nové se stále staví To
várny všeho druhu tam vznikají
následkem zdražení všech výrob
ků ze Spojených Států tam ďová
ženýct Časopis ElTiempo nabá
dá Mexiko a země latinské Ameri
ky aby se spojily průmyslově a
uhájily obchodní samostatnost
před obchodem Spojených Států
který hrozí pcbltiti všecky jiho
americké republiky
Do San Dominga připloula a
merická válečná loď Macbias a
ještě jedna francouzská loď váleč
ná Jak se ale sděluje byla zále
žitost náhrady francouzským pod
daným vyřízena smírně
Z republiky Colombie dochází
zpráva po kabelu ' přes Jamaiku
že vojsko vládní utrpělo porážku
u Búcaramanga a Cerrita načež
ustoupilo k Bogotě aby ušlo ú
plnému potření Povstalci oče
kávají též pomoc z Venezuely
Z FILIPIK
V horách zvaných Sudleon do
bylo vojsko americké pevné tvrze
povstalců kdež bylo jim vzato dělo
a něco ručnic V Heminganu byli
též povstalci rozehnáni a mnoho
koal jim odňato Město Magalla
nes bylo obsazeno americkým voj
skem kdež bylo zajato ao povstal
ců a plukovníkem
Dvě setniny vojska amerického
nr
Nejlepší tvrdé a měkó uhlí
Dochází nás nyní leskli surbé a dobře progáté tvrdé uhlí a radí
me svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili ponévadz cena
v brzku stoupnu — Prodáváme též vSeho druhu uhllmekó od 4 00 do
$7 50 tuna
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad: 17 a Mason Písáraa: 1406 Farnatn
0
byli odraženi a rozehnáni zane
chavše na bojišti 50 mrtvých
Jiný sbor americký se střetl v
boji s povstalci na cestě ze Santo
Tomas do San Pablo kdež bvli
povstalci také rozehnáni Tu bylo
60 španělských zajatců osvovoze-
no a pokladna povstalců s £20000
padla Američanům do rukou
Gen Schwan osvobodil 200 za
jatých Špaaělfl kteří se nalézají
na cestě do Manily
V provincii Záp Cavite jsou
všecka větší místa obsazena ame
rickým vojskem které střeží celou
krajinu Mnoho Filipínců vrací
se do svých domovů a má se za
to že jsou to povstalci domů se
vracející
DROBNÉ ZRPÁVY
Ve Port Jarvis li Y od
souzen byl na o let do káznice
pokladník banky Lewis Gold
smitn pro zpronevěřeni asi
rooooo
V Siouz City byli zatčeni již
80 letům staří lidé bratr to se
sestrou poněvadž se pod nepra
vými údaji chtěli domoci pense
Ze státu Iowy bylo během
minulého roku vyvezeno 91683
184 libry másla
Ve státu Iowě se nalézají 33
venkovské poštovní stanice na
nichž jest dodávána pošta do do
mů asi 16800 obyvatelům
V Corona na Long Islandu u
New Yorku uhořely tři osoby v
dřevěném domku 13 ledna Pů
vod ohně jest neznám
V St Louisů byl zatčen John
Baker pro zneužívání pošty ku
podvodům Rozesílal poštou lá
kavé dopisy jimiž z lehkověrných
lidí vymámil asi £100000
V Des Moines la vypálili
občané
chtějice
hospitál neštovifní ne
jej trpěti v poblíží svých
obydlí
ní ale
v
Pacienti tam nebyli Žád
měli tam být teprve dáni
Dean vili: Pa vyhořela
H ledna železárna při čemž
bylo 6 mužů poraněno
Pěstovatelé tabáku ve schůzi
odbývané v Cincinnati uzavřeli
požá Jati kongres aby nedovolil
přivážení portorického tabáku do
země beze cla
S registrováním dopisů od
poslíčků má býti započato od 15
ledna v 60 městech a když se to
osvědčí bude novota ona rozšíře
na dále
Ve státu Kansas se vyrobilo
v minulem roce 1 103000 noer
sýra pro obchod jehož cena ob
nášela £101730
Dráhy Santa Fé a Lake
Shore učinily dohodu se svými
dělníky dle níž byly mzdy značně
zvýšeny
V Anthony Kan uznals po
rota loletého Kornstetta vinným
vraždy prvního stupně za to že
svou toletou sestřenici hodil do
staré studně kdež byla po dvou
dnech teprve nalezena ještě živá
brzy na to ale zemřela
V Hiodman Ky zastřelil
kazatel Hall svoji švakrovou
Isaacsovou za to že si ho nechtě
la vzíti načež i sebe střelil do
břicha Isaacsovi jest sestrou
Hallovy první manželky
V New Yorku byl prodán
dvoucentový kolek poštovní za
£1710 Byl to kolek z britické
Guiany t roku 1850 velice vzác
ný n tato ohromná cena byla za
něj zaplacena anglickým sběrate
lem kolků '
V Montrealu zemřel náhle na
ulici kanadský milliooář a mlynář
Ogilvie když Šel ze schůze ban
kovních věřitelů
V Owecsvillu Ind dostali
se lupiči v noci na' iz ledna do
banky kdež dynamitem roztrhli
pokladou a z ní vybrali asi za
£15000 peněz a cenných listin
Výbuch poškodil i budovu lupiči
pak unikli na ručním železničním
vozíku
V Buffalo byl smířlivě vyrov
nán spor mezi řidicelstvem výsta
vy panamencké a dělnickými
zástupci Na stavbách budov
budou zaměstnáni jen dělníci
unioví a všude se dá přednost
dělníkům zorganisovaným
Mezi studenty Ann Arbor a
Chicago universit odbýván byl
řečnický závod o předmětu je-li
lepší obecné vlastnictví pouličních
dráh či vlastnictví soukromé
Závody ty byly odbývány v Ann
Arbor Mich a komise přiřkla
vítězství studentům michigan
ským kteří hájili náhled o sou
kromém vlastnictví drah
V malém městečku Almy
Tenn bývalý dobrovolník Phil
lips se jal stříleti po každém kdo
mu vešel v cestu Postřelil dva
lidi a jednoho zastřelil načež se
dal na útěk v
V Iowa City minulé soboty
odpoledne vznikl oheH ve střížním
obchodu Horného který zničil
nejen tento ale i vedlejší obcho
dy Škoda způsobená obnáší asi
£600000 a jeden hasič byl při
tom též popálen :
Chicagská rada řemesel sta
vebních uzavřela aby veškeré
jednoty v radě té zastoupené uči
nily potřebné kroky k odstranění
práce ženské v jejich oboru Jest
prý nyní asi 200 ženských zaměst
náno v továrnách pro výrobu po
třeb stavitelských což prý není
práce pro ženy a proto má býti
odstraněna
Němečtí farmáři Lehman a
Woesner na své cestě z Ackley v
Iowě do Německa se ubytovali v
New Yorku v hotelu na 2 aveně
kdež sfoukli plyn Ráno byli na
lezeni bez vědomí a nepodařilo se
je více k životu přivésti
Řezbáři cincinnatští žádají o
zvýšení mzdy o to procenta hrozí
stávl ou pakli jim povoleno ne
bude U Butte Mont byli dva
horníci zabiti při trhání skal aá
sledkem opozdilého výbuchu ná-
—
boje
Vjrtéťitl oaitoieii y jfOioa dan
Uíívejt LaxatlTB Rnimn On nlna tihUtb
Mkárnicl Tráií pniie leirll ria nevyléM Sta
rodpls n kafdé bednlíca E W Ořové Umt
Zácbvatv trvale vvlétanv Zkhn'i
veiot imisi po Jednodenním utíráni Ďr
Ktlne'fl GrAt Nnrva RMitarAr Z„šia ! um
£200 láhev na tlcouiku Obdržíte JI idarma
í)r K Kline Ltd 931 Arch 8t ťhlldtpbla
Pa UlODTSHf
a více stálého výtěžku zaru
čujeme kKáriemu kdo pře
velme Jednatelství naflrh
vla-u-nerkch loveckých
přírodních a náboien-LjV-h
obraiů Nemíjte áádne oba
rj snad před ztrátou
O 4 8 S1LBKKMANN
PS St Paul Minnesota
AMAHA LOAN A BUILDINQ ASOCIATTON
v má lot na Moiteatb bl ie xvté ulice (u Han
Scom Parkul na kterémž Jest ochotnu vvata-
větl příbytek pro nikoho lo by chiel lot
kouD tl na luřniční snlátkv Hlat u
Nattlnger Secy- Bee filůg tetf
ÍÍFdií
íim
mfxto pro obchod a do-náeim
ntbtkflm a mkvf u-hv
buď o v Nebrace Mlswmrl neb Indiána ler
ritory Žádám uctivi krajany by mné o nija
kém příhodném místi sdéllll uod adresou:
J J Havlicek
8318 lt Are Beattle Wash
Do Mosinee Wis a okolí
Ctěným krajanům tamním ozna
mujeme tímtože pan F E Černý
převzal laskavě jednatelství našich
listů a jest oprávněn před - i do
platné na naše listy vybírati aneb
jinak nás obchodně zastupovati
Doporučujeme pana Černýho kra
janům naším aby mu byli v snaze
jeho nápomocni '
Vydavatelstvo Pokroku Západu
Hospodáře a Knih Amer
Do Atklosoo Nebriska
Ctěným příznivcům tamním sdě
lujeme Že pan František Kaplan
jest oprávněn vybírati předplatné
doplatné na naše Časopisy přijí
mali neb jinak v obchodních zále
žitostech nás zastupovali
Vydav Pokroku Západu
Hospodář a Kaik Arn
1