Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 12, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mUÚ ( JLCRESST
Ka t!es
TypravaJ Táelavyirlk
Desátníci Knírek a Fousek
stoulili jakožto jednoroční dobro
svlntci u téže setniny
Oba společně vystudovali spo
lehne do kaváren do hostinců a
plesa chodívali společně bydleli
a téš společně i nouzi í přebytek
saáltli
Nadešla doba vojenské disci
pliny Odhodlali se že půjdou k té
snnl pluku a náhoda tomu chtěla
le sesli se i u téže setniny
Vojákovali dobře
Hejtman všeobecně nazývaný
sUrý' byl přísný ale jinak
dosti hodný pán který rozuměl
vtipu a žertu
Ani Knírek ani Fousek nemohl
si na něho bez příčiny naříkati
Jednoho dne však bylo to prá
vě v době radovánek a plesů totiž
v masopustě stihla naše desátaí-
ky krutá rána Oba prohřešili se
proti přísným zákonům discipliny
a — "starý" ač nerad byl nucen
oba společně též potrestati a sice
týdenním kasárníkem
Rozumí se že se naši hoši
vzdávali již v duchu té naděje že
podaří se jim "starého" obměkčili
a vydobyti na něm odpuštění trestu
neboť věděli že jednou vyřknuté
slovo nebere nikdy zpět
A masopust s plesy a jinými ra
dovánkami byl tak vábivý a zvláště
pro naše ubohé vězně neboť oba
byli výtečnými tanečníky
# v
Bylo to v pátek asi třetí den
co i oba přátelé nastoupili svůj
trest Setnina stála při odpoled
sum rozkaze a šikovatel Sekáč
oznamoval všem svým věrným
chovancům ústy rozkazu mimo
janéito že pan hejtman vůdce
etoiny o održel čtyřdenní dovo
lenou kterou zejtra v sobotu od
poledne nastoupí
"Zítra ráno bude ještě pan hejt
aaan odbývati raport ' vykládal
dik šikovatel Sekáč "a všichni ti
kteří si něčeho přejí ať již v ne
děli 'přes čas' aneb cokoli jiného
nechť se zítra u raportu hlásí!"
Rozkaz byl přečten a vojáci se
po IBZQU rOítIl£CJl
_ l t i :
Knírek a Fousek loudali se
volně zpět do světnice Oba
byli zamyšleni
Pojednou ozval se Knírek:
'Četl jsi dnešní noviny?''
"Četl Co chceš?"
V sobotu večer pořádá beseda
"Jaro ' ples ' ozval se opět Kní
rek "Považ takový krásný ples
n my se nemůžeme zúČastnitil '
"Bohužel nemůžeme!" vypra
vil ze sebe flegmaticky Fousek
"A můžeme a přísahám ti že
také na ples půjdeme!' vzkřikl
ohnivě Knírek ihned však se
ohlédl zdali ho snad někdo ne
slyší Nikde však nebylo livé duše
"Co to mluvíš?" nedůvěřivě a
diveaě hovořil Fousek "myslíš
abychom jako udělali írria
snimo to zůstali 'přes čáru'! Ne
tojneudělám!" důrazem pronesl
a awedl klidně na postel v pokoji
svém kam zatím byli již došli
VNe na to nemyslím" odpo
vídal se Šibalským úsměvem Kní
rek "ale mám myšlénku! Povím
ti jí Poslyš"
A desátník Knírtk naklonil se
ka svému příteli a dlouho mu Še
ptem cosi vyprávěl
Druhý den v sobotu byl pan
hejtman Kos obzvláště dobré my
tli Snad proto že měl jeti na
dovolenou snad i z jiné příčiny
Stál před raportem a nebylo
prosby kterou by byl vojákům
odepřel "Přes časy'' jen pršely
U raportu stáli i naši dobrovol
nicí desátníci Knírek a Fousek
Konečně došla řada i na ně Hejt
nu postavit se před Knírka
Q Knírek v tu chvíli vypjal prsa
tank! rukou k Uítku čepice na
pozdrav a již to šlo:
"Pane hejtmane poslušně pro
tím o povoleni východu po rozka
se al do jedné hodiny noční'
Hejtman Kos po slovech děsit
wSkm Knírka zakroutil mohutný
nvftj knír prohlédl ai prosícího od
LU vy al ku špičce o nohou a opět
t££aa utkvěl konečně pronikavým
tanvým okem na tváři desátníkově
který rovařl smělým pohledem
ssil svého představeného
Wetnf lím-H se" počal po chvíli
traao "jste zavřeni Kterak se
cI-e tedy odviliti lidati o piet
ta !akJtřesť_yil nevypršel?"
A LladiS teUt fial fecsunovo
V té policí byl pan hejtman
nejhezčím — a to napadlo našemu
desitníkovi v tu chvíli též — - ale i
nejhoriím a na W vzpomněl si
Knírek rovněž a proto dodával ti
v duchu odvahy
"Poslušně projím" počal od
hodlané "dnes v deset hodin v
nocí přijede vlakem moje sestřeni
ce dověděl jsem se o tom od jisté
ho příbuzného který mne včera
navštívil a mně oznimil ře za pří
činou jisté důležité příčiny rodin
né si přeje sestřenka se mnou
mluviti a proto abych ji na nádra
H očekával aby mi onu zprávu
ihned sděuti mohla poněvadž se
zde přes noc pozdrží a ranním
vlakem opět dále pojede Záro
veB mám prý vzíti sebou i přítele
Fouska který jest naší rodině
znám a jehož se revněž záležitost
ta týká "
Desátník Knírek jedním dechem
domluvil velikou svoji lež: neboť
nejen žs u něho vůbec nikdo nebyl
nýbrž neměl vůbec Žádné sestře-
nice
"Je-li tomu tak' jak pravíte
ozval se hejtman Kos po krátkém
přemýšlení "amluvíte li pravdu"
a hejtman Kos jaksi nedůvěřivě
pohlížel na desátníka Knírka 'chci
vám dáti výminečně povolení
východu do jedné hodiny noční
Jest to tedy pravda?''
"Jest!" ozvala se unisono odpo
věď desátníka Knírka i Fouska
"Tedy opakuji že dovoluji"'
a hejtman Kos úsečoě zavelel
"Rapor odstoupit!'
b nevýslovnou radosti mnuli st
desátník Knírek a Fousek potají
ruce neboť nečekali že tak hladce
žádost jejich bude vyřízena
#
V taneční síni besedy "Jaro"
byl pestrý veselý taneční rej
Rázem sedmé hodiny večerní
započal tanec který slavnostně
zahájili naši desátníci ostří hoši
Knírek a Fousek A přítomné
panny div se o ně nepraly
Jak by také ne
Oba mladí statní hezcí a vese
lí svižní a vtipní a potom — oba
nastávající doktoři
Hodiny ubíhaly oběma desátní
kům tempem více než rychlým
Bylo právě půl desáté když
oba dokončili první čtverylku'
Desátník fousek pohlédl na
hodinky a pojednou se zamyslil
Přišla mu na mysl lež o sestřenici
přítelově která v deset hodin měla
přijeti
Jakýsi pocit nevolnosti ctřásl
mu tělem
Tu přicházel k němu Knírek s
tváří červenou a potem zvlhlou
"Poslouchej Kaírku" oslovil
Fousek přicházejícího přítele
"nevím co to jest ale je mi nějak
divně bezmála bych řekl že mám
jakýsi — strach Zdá se mi stále
jakoby náš 'starý' měl přijíti na
nádraží přesvědčili se zdali jsme
ho nepMbali — Nesměj se mám
jakési tušení Že tam přijde'
Po chvíli dodal: "Víš co?
Půjdu na nádraží a tyčkám tam
aŽ do příjezdu vlaku a přesvědčím
se zdali nás tam nikdo nestopu
je" Po slovech těch desátník Fou
sek rychle se vytratil do šatny
oblékl plášť opásal se řemenem a
nedbaje posměšných poznámek o
'zajíci' a 'strašpytlů jimiž přítel
Knírek ho zahrnoval vyběhl na
ulicí a chvátal k nedaleko ležícímu
nádraží
Konečně stanul na peronu —
Chvatně ohlížel se na všechny
strany aby vypátral někde v úkry
tu snad již číhajícího hejtmana
Avšak marně
Byl zde téměř sám Jak byle
mu volno při tomto poznání
Klidně přecházel sem a tam
Tu však co to?!
V dálce mihla se mu uniforma a
zaleskly vyleštěné knoflíky vojen
skébo pláště
Kdo to?
Ah — již poznával přítel
Knírek!
"Příteli jsem ridie jsem zde"
chvatně hovořil přišedší Knírek
"Jakmile jsi odešel zachvátila
mne také tak divni nálada Že ne
mohl jsem si pomoci a běžel jsem
za tebou Jak vidíš jsem jil zder'
V tom zazněl signál oznamující
příjezd vlaku
V témže okamžiku rozletěly se
dvéře čekárny a na peron vstoupil
— — hejtman Kos a postavil se
těsni k východu
Naši desátníci leknutím div ne
omdleli
"Co teď? I Jsme ztraceni!" bě
doval polohlasně Fousek dívaje
se úkradem východu
Desátník Knírek atil ta chvíli
beze slova a hleděl strnule na
načfcf vlak který přivě do nádra-
"Co teď? I Co teď? tM bědoval
polohlastě Fousek
Vlak zastavil Pasažéři vystu
povali a ubírali se k východu
Hejtman Kos stál nepohnutě na
svém místě blíže východu a přísně
měřil oba desátníky
"A nejsme ztraceni 1" kvapně
pronesl dobrovolník Knírek vy
trbna se ze zadumání
"Nemáme-li sestřenici musíme
si ji zaopatřit!"
"Hleď Fou3ku onu slečinku
která právě sestupuje s poslední
ho vozu: Ta musí býti naší sestře
nici!'' "Rozuměls?!"
"Anol'
A oba desátníci přistoupili k
neznámé slečně
"Slečno ctěná slečno!'' oslovil
překvapenou mladou dámu desát
ník Knírek "máme čestnou žá
dost k vám!'
"Zachráníte nás od velké ne
příjemnosti dáte-li se z peronu
námi doprovodili do první ulice
za nádraží!"
A desátník Knírek nečekaje ani
na odpověď mladé dámy chopil
se její ruky a galantně ji políbil
mezi čímž desátník Fousek dvor
ně slečnu pozdraviv uchopil ji za
volné ještě rámě a kvapně kolem
u vchodu stojícího hejtmana ji
odváděl '
Šťastně dostali se na ulici
Myšlénka se zdařila bylo vy
hráno Rozradostněni vysvětlovali nyní
desátník Knírek a Fousek nezná
mé a v nej vyšší míře překvapené
dámě trapnou situaci z které je
zachránila! — : — —
Hejman Kos vyšel z peronu na
ulici
Ve vzdálenosti několika krokS
pohybovalo se tré postav: dva
desátníci a mtadá dáma : -
Hlasitý smích rozléhal se ulicí
Dle všeho bavili se dobře!-— -r-"Nepřelbali
mne!" bručel si v
tu chvíli hejtman Kos spokojeně
do velikého kníru a odcházel opač
ným směrem do města
#
'' -
Uplynul týden
Bylo nedělní dopoledne a set
nina u níž sloužili desátník Kní
rek a Fousek vrátila právě "z
měsíčního chodu z kostela" do
kasáren ' _
Sotva že se vojáci odebrali do
svých pokojů a s nimi i naši dob
rovolníci a sotva že odložili "pa
rádní uniformu" již tu byl "de
sátník ode dne" který se chvatně
poptávat po našich dobrovolní
cích t 1
"Co je?" tázal se flegmaticky
Fousek který doslechl že se po
cěm očkdo ptá a slézal zvolna s
postele na kterou se dle zamilo
vaného svého zvyku právě byl
posadit
"K panu hejtmanovi s frajbilik
Knírek taky! Honem! Pan hejt-
~ af ar a # IfVae
man na nicn uz ceká v aanceiaru
mluvil rychle "desátník ode dne"
Na chodbě před kanceláří sešli
se oba naši dobrovolníci
"Co ebee "starý''?'' tázal se
polekal ě Fousek svého soudruha
"Nevím" odpovídal poloblasoě
Knírek a v předtuše čehosi po
bledl ve tváři
Stanuli přede dveřmi
Knírek zaklepal
Hřmotoé "dále" ozvalo se
uvnitř
Vstoupili
S usměvavou tváří přecházel
hejtman Kos po kanceláři a vlídně
děkoval za pozdrav příchozích
Po chvíli zastavil se před Knír
kem Úsměv s tváe jeho zmizel
a oči hluboko a zpytavě zabodly
se do tváře Knírkovy
"Byla to vaše sestřenici kte-
a #
rou jste onenay aoprovazei z
nádraží do města?'' fezavě otázal
se Knírka -
Pevným hlasem odpověděl
tento:
Anol Bvla!M
"Byla to Knírkova sestfeoice 1
kterou jste onehdy doprovázel i
nádraží do města?" opětoval hejt-
man Kos svou otázku a obrátil se
k Fouskovl
Nesměle odpověděl tento:
"Aní pane hejtmane byla!''
Po těchto od po věd ech zamrači
la se tvář hejtmana Kosa Černé
jeho oči zaleskly se hněvem a
prsty pravice pošk obávaly na vel
kém kníru Se rtů jebo zahřmělo:
"Lbářir
Po tomto výroku změnil hejt-
man Kos svon tvárnost neoor
postřehl kterak výrok jebo účin
koval
A vskutku
Knírek a FvMck Milí před
ním jako opaření v trapném oče
kávánf co se dále díti bode
Hejtmaa Kos osedl na lidli
skfSil aohy a pohrávaje si se zla
tým střapcem spustil aa pohled
klidně:
"Ano lháři jste a povím vám
proč! Slyšte:
Včera pořádal se zde v místi
ples Byl jsem také zván a šel
jsem Bavil jsem se výborně
zvliště s jistou mladou a hezkou
dámou která mi byla jedním z
mých představených představena
Mezi řečí pravila mi pojednou:
"Ale mátetam u své setniny dva
veselé a ' čiperné dobrovoloíky
poslyšte jaké dobrodružství jsem
onehdy s nimi zažila!'
Zbystřil jsem sluch neboť rád
slyším něco chvalitebného o svých
dobrovolnících Vždyť býval
jsem jím také A ejhle co jsem
slyšel?
Dáma vypravovala:
rřijela isem aoes tyaen v
nocí dráhou do našeho města
Náhodou nebyla jsem na nádraží
nikým očekávána Sotva však
jsem sestoupila s vozu přistoupili
ke mně dva dobrovolníci dvorně
noe pozdravili jeden z nich mne
oslovil a ruku políbil a druhý rá
mě nabídl "Probůh slečno"
pravil dobrovolník mne oslovivší
"dovolte abychom vás doprovo
dili! Zachráníte nás tím! Vše
vám na ulici vysvětlíme!"
Než jsem mohla odpověděti a
se vzpamatovat' již vedli mne
východem na ulici Tam vše se
vysvětlilo! Vypravovali mi atd
atd" "
Pan hejtman Kos vypravování
nedokončil vyskočil ze židle po
stavil se přeď Knírka a Fouska
kteří strachy bledli a se červenali
a vzkřikl:
"A víte kdo ti dva dobrovol
níci byli kteří se odvážili svého
hejtmana podobným způsobem
napálit?'
A tvář jeho se zaškaredila až
oba dobrovolníky závrať pojí
mala "Mluvte!" přísně poručit hejt
man
"Byli jsme to my" skrouŠeně
přiznávali se naši delikventi
"Dobře! Nyní promluvím si s
vámi rozumné slovíčko!' pravil
klidně hejtman Kos tak klidně
jako by se nic nebylo přihodilo
"Znám vás a vím že jste jinak
dobří hoši Dvakráte jste mne
přelhali Jest to zajisté nehezké
od vás avšak odpouštím vám pro
vinění vaše a to proto: předně
že jste ve vážné chvíli v jaké jste
se nalézali před týdnem nepozbyli
duchapřítomnosti a za druhé že
jste mne starého lišáka přelstili
Mimo to odpouštím vám zbytek
trestu! Můžete si vyjiti na pro
cházku Dnes jest neděle a na městském
korsu bude se též procházet! oua
dáma kterou jste v noci dopro
vázeli Snad byste se ní rádi blíže
seznámili" a pan hejtman Kos
při těchto slovech potutelně se
usmíval
"Povím vám kdo ona dáma
jest
Jste zajisté zvědaví:
Jest to choť nově k našemu
pluku přesazeného majora X"
Jjssé zvony hulí drsné
a fcez tosa"
0r Jm mmU mUumjUmá skomhM
MRMl-tMUnUmfa ttrfm naim
ileh Mrii Mfaal nUnleaaay se cAuJI
ltk tf emar smaW s Sm toaa Meksa
ncELREE'S
Tino cf Cardu"
Oa Wrf aaskf sifot t0m Tsfmdt
airtwHtiMNMniai jota
ěokmt Wk J7 kt kyt Ulm+T vy
WH tUH Saarsaaljla Aksaal4 aiami s
£W1 atartafal lUMmL ffJJSwIsbw
yitk Máraikt % nitMtill t Tk
CMaaarc
tr Cum tkarf IStsa as ssA m
amo%o
tv i w aaun s Cailta %mtO
1Uto — alis astate TterfCaM f
fcllaa mm JI asM vyMOta
f ?tti! {ohthoánO knihy Jako Ue
r JHtraiU áemmi knihy a J V1
2Ledotaalif šicí stroj?
Motané právem ffel I licí stroje "Pokrok Západu" které Jme po minutý ea
8 neb 7 roka aeMut odběreťelna Babíseli Jsou" dokonalejšími aettt stroj naf
sené kterýmkoliv Jlnm časopisem eakfm Kařdý rok otvrsuja nás v te-wto pf
svědčení neboř stkoliv ttr J Pokrnkj Západu nabízíme as skoulku na 80 dnt a
komu by st nelíbil v Jakém o: v ohledu tomu vrátíme penise apět a přijmeme
itroloa něho po skont 'skové ph-re rsud nepřihlásí! se nikdo Jen! by byl
chtěl stroj vrátltl Ta Jest dostatenym dDkez?m to sici ptrc' "Pokrok Západu"
Jsou neJdokonaleJXfml tak dokoni Wmi Jak vftheo které strojí n 'sti mate
Ai posad prodávali Jíme prixuviune a ovsem prodávat! btde e stroje s obv '
lejným zařízen 'm při kttréras svrVk to II ř ást oNsahujíní hlavni prsou licí třást
troje nKnevaěn jtt na ploa tťlku nehybně Viuk móda vylAdnla si těl směno
ve stavbě iirlrh strojů VnellepMch dnmicnmiterh cbtfcjí mltl nyní strojů při
kterých! svršek čili Část obsahujte! celé prvujlcl nstrojf stroje spoušti se pod
plocha stolku licího a na m'l4 oyr]né bťiiaiíkr kterou! se pracující Sáat při
obyčejných strojích přikryti přikloní e trl pouze deskou na pantech savci
nou tak tvoři licí stroj kdyi Jc-t i o p ii i o vřeny rovny stolek Jak vllíil
jest e stroji tuto vyobrazením Teoto uovy druh soustavy licích strojů nasývá se
- Drop-Head Cablnct
i --T n ' ~ if7"t"T i 1'niiiTTNm
DROP HBAD
Jelikož nefnleme vždy o to aby
rZdvto neifeoM a nelnoví W proto a
Iřeni taková abychom mohli fiicístrojo
ovati a sice za cenu ai omne nízkou vznieiiem au onycejno ceně krámské
Drop head cibinet stroje prodávány Jou Jednateli ca f65 botové aneb ta t75
na splátku My obstaráme našim předplatitelem 'drop b ad cabineť' stroj I ok rok
íáDdu se zaručením ú plné spokojenosti a vrácenínr peněz do třiceti dob kdrl
by se nelíbil jak následuje:
Stroj Drop-bead Catlnet Pokrok
šuplíky 90 každi straně a jedním uprostřed $2600
Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky
oprostřed jak Yideti jest na
Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním oprostřed
Ovlem Ce mimo "drop-head cablnet" prodávali budeme té! nadále Jako dotud
troj o obyěejné soustavy Jtklijsma po minulá léta od bera tel tm naiim k Jejiob
úplné spokojeno-tl obstarávali sice atroj "Pokrok ZApadu" Jak vidétl Jest na
vyobrazeni náaiedujicim prodáváme sa následující ceny :
'm'ZTJ- " --w-"
filcl stroj "Pokrok JUp T ii
V cení kteráž jest výše ověřeni zi stroje zahrnuto Jest již
! předplatné na ča:o„is na rok
Ktiiý stroj opatřen Jest íeskya I aagllckn eávodem k uchizeoí
Tiechny tvto atroje zboiovry
jtoti co nejdokludněji srnen mi fi
mezníky a neltepfhojmsteriiílu a
Jsou elřRuntnl opry Clnnfk Jrst
nejnovejsino a aejjedDOdauiao ca
Huní tak sváný samoaavlékact (
Civ
aa konee niti Jrst clunek Bsvleěen J-h ia
pravvm spi) sobem do zubka tady usaat
bym csstronim sama flo pravé polohy
ým csstrtVnlm aama do pravé ploby
všechny potřebné p Hit roje Jako oliiabovAk
sbírku '
V úhedne skřínce klervt obdrZl se
Vtnirm ehcbnd Iwk k (tr)ich s Bfprodlámu )t k vtll f dtlka AbII Jwa stnH ktarit
aibťlaf IpatnOh prula Ja ) iSclnSIL Jdi len Jra pnwDSVhs Ana
{unlPtrpiram tyto strajs irima a Stvirny bolavá a rnf Inrámt a aťtHaia Kat ktk
p-Mcl U t tHilny lr ku riá bf plaala eo Adélek in ki itáinlrk k-doaWe a atHalak I
poduoiiif- k JmluatlD ktrrt Hlrhnl rli l-a Basf hfů 111 a Bul ytotu ijdtlintl
OiwkBjame to Jana trcta prUI:
ZarncnJem áplnon spekojeneot a nabízíme vtem kdo! straje eé nás keapí Jest
Ilie by shledali de 80 dno le by v Jakémkellv ehleda ba v dekeaaleatl
Ahlcdnsutl prárl neb v čemkoliv Jiném arvyrevaal se aejlepiim strejisa
mále Jej de té dby kdykoli vrátiU a ebdrii své nesize aazpiL
Kiňf a ttefato ftnil urntea Jetf S rukt a #lct aataCal a% la t aJaotiM eoattavyt
da4n sbot-mn a M-]iKSyJ!nl asokuaab-aiial to J l Uk til a labea Jk a který troj JIH loUt
ktrrákllrik tV by ae rx-UiU vidma ] kyakbUrik apuobeai a aoláaala at bod
Ziraka atritaba)a aa aa rlatruja ni tklr al4
Rodina z
Mlmottiojl
ttro) larlutjK
IraS Jt
amtatirh ti
4éVI a pruit i— p-ík4 fknmtiU a kli pro rrtktn m doaíM pri- parata) pln a knaá
Jt auknnsk pro prád krrjtorakna breboa laj aipanhmU avokll a ij itato Jt itnU nika
krfaotlacbé proto trranďá ' aeattaa jr ll MrnnHi tt-j ahb a ua4laaýa aavt
)akaa a sookaaaktnf wl pHwmJI lak J"ko Mm) Paknfe ZSpada a snaa Jaat aa ptt rokk Tyl
prwátaa a o't-)tn aliai adhri'láai aa rt-lnlmal ÉUn Jcrné tmj
ti t s t iaslíky K (to 4 s i iapUky 117 tU 8 se7iapl$t8
VUiaeaaSaabraaloJaaHaabklJIl pMplataá aa rok aa Tknk tapaáa aaa BoapoaaV
E (Sála atrejla fc-vki laknal aaanima
Stroje "Pokrok Západu1 opatřeny jase
lOJLIČKOVÝMI O LOŽISKY
VI naft čtenáři co to znamená To znamená jeéle asnobea vltif lehkost
v eboda aékoliv stroje "Pokrok Zápdu" jii nyoi iljr seels tile a vel ml lehce
tímto tařfsenf docíleno bude toho ie pojdou Jest! lehéell nejlehčeji se viech
Snad neol apotřby naiim éieoářSm dlouho vysvětlovali eo znamenají
kaliéková loilaka ale mftie býti ie některým t naěieb Čtenářek to bode přece
k sooéenf Chceme proto pár abv k vysvětlení arésil Kaldé koteéko se most
toéltl ea nápravě neboli oe 'Tato oaa na obou koneteb apoéfvá v loltokáeb
teboli loikácb v nieh! ae toéí Ohjéejnl Janu nviea UU 161 ka rovná a v alek
re se oaa ploou svmi délkou V minulých několika leuch viak sejmena od
té doby kdy zavedeny byly Mokly a olcbi předeviím snadný chod m vyl
doje saváděny byly oprava v Uma směre h lAika v nichi osy koleéek ae no
aybuji vytoteny maiymi kaiickmi aoikoiem a ty lf vlastně ICtko v kte
rém ae osy pohrbejf a třno Tf o o am tření h veder m h a uejmfutf míra a
rajilUn Uk nejlehčí m iný chod Tento vj nálet kuličkových lořek oavédčll
se Uk snamenllé n blevklA #e ae Jej chi i' vyrabiUié aarfnlch atmla U
oOecně nyní boovt stroje xuse s kaliékovýml vlhékový lAiky Teď
aosie i aa siroie aici a ravaai ae Jara
hlavaíbo hnacího kla
adreseJU Jedoedast:
Polirok
f 0 ni
CAB1XET tli 4
naifm řtnnářfím a odhřrstelfim dostMo se
potMeniw silťlujcme ře ine uíinili opa-
tohoto drobu nNÍIm odbčratel&m posky-
Západu lis 5 s třemi
po každé straně" a jedním
vyobrazeni $2500
šuplíkem na každé straně
$2400
Stroj "Pokrok Západn" ífa 8
s 8 luplfky po každá straně
a Jedním uprostřed — -4SÍM
Tentji stroj ěís 4 s 2 lopll
ky po k'dé straně a jed
ním dlouhým uprostřed jak
viděli na vedlejáím vyobra
zení 82801
Ten týl stroj ěís 8 s Jedním
lumíkem po kitJŠdé straně
a jeduíta uprostřed 83208
Viřcliny tyto stroje Jsou té Je son
íUvy a tébi dokonalého se
stavení Rozdíl v ceně Mni
pouze a jeriruě jen počet iup
I kň 8trje dodáváme b"ď t
t-'4ořťcijoveho — trnavé aneb
i outxjvébo světlá dle přání
Vlozi se o tiuDfcu d uuvi
jest
ssmousasovaci toli! vloiíme "
ae Mt jsktkonv sviáttni posornostl poa
Ktfdf stroj m4 té! ss
nar stroj mt tes semocini
inař navlláka
sapbiiváky sběráky atd aplaoa
susr
sdsrma
Tjk araaVa-h abUua edbarataltni ttmKm taé -
JakI obrStJal ípl-y jlna nfm oHhéraf Ita
la finJ 'BrnHna" (Hro) inita II si m 4 í a
la ! poam )ra prt 'mlrwamu m prtel
lullčkovA pf nich toiii nřl osách
Západu OzLha Neb