Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 12, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    k7
Y
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
ťeereflcké ' V
Rakoutko-Uhtnko: — Baronkí
Suttoerová známá horlitelka pro
všeobecný mír uveřejnila adressu
jménem rakouské společnosti mí
rové v níž přimlouvá se aby pre
sident MčKinley nabídl se vládť
anglické za sprostředkovatele mí
ru mezi Anglií a republikou trans
vaalskou Po celém Rakousku sbí
rají se podpisy těch kteří přejí si
brzké zakončení vražedného jiho
afrického boje Petice množstvím
podpisu již podepsaná bude za
slána jmenované společnosti míro
vé jež se má zásadití svým vli
vem o to aby válce byla učiríěna
přítrž : -
Nfmecko — Anglická vláda za
slala prostřednictvím německého
vyslance v Londýně odpověď na
dotaz německé vlády ohlHně za
bavení německého poštovního par
niku "Bundesralh plujícího do
jižní Afriky V odpovědi této
praví anglická vláda Že jest volna
nahradili škodu zabavením par
niku způsobenou pokud se to ty
Če zboží jež není válečným kon
trabandem " Vyšetřování ohledně
toho jest nyní v plném proudu
úf ad nich kruzích se tvrdí že vlá
da německá vyšle do zálivu dtla
gojsiteno vlajkovou loď prince
Jindřicha Pruského "Deutsch
laad" kterou provázeti bude dě
lová lodice "Habicht" — Z Ber
lína dochází zpráva že utvořen
byl v Německu syndikát jehož
účelem jest vyráběn jehly — Na
německé burse způsobila značný
rozruch zpráva že společnost Se
vero-Německého Lloydu bude po
treDorau 00000000 marek na
zaplaceol nových parníků na je
jich stavbě se již pracuje Ná
sledkem tobo akcie společností té
značně klesly — V Německu vzrfl
stá v míře netušené jitření proti
zajmutí německých lodí anglický
mi loděmi na pobřeží jiho-afri
ckém
Anglie — - Americký vyslanec
Choate měl rozmluvu s anglickým
premiérem Sahsturym ohledně
zabavené mouky na americkém
parníku poblíže zálivu delagojské
ho Výsledek této rozmluvy byl
že Auglie rozhodla se nepovažo
vat! doveženou mouku do jižní
Afriky za válečný kontraband do
kud nebude přivážena nepříteli
Výsledek této rozmluvy byl naším
vyslancem telegrafován do Wash
ingtonu a všeobecně se soudí že
náš zahraniční ministr záležitost
tuto příznivě přijme — Nedaleko
Londýna zabaveny byly na řece
Temži dvě lodi které měly za ná
klad válečný kontraband určený
pro Boery Lodi tyto byly angli
ckéi a nyní bylo by zajfmavo zvě
děn jestli nenáležely ministru
Chamberlainovi Londýn 'Times'
zabývají se v jednom svém Článku
otázkou ie Boerové zanáší se my
Šlénkou zmocnit! se zálivu Dur-
Dan leot naleza se v Natalu o
jehož získání usilovali již v době
kdy válka mezi Aoglif aTransvaa-
lem ještě nepropukla -—Anglická
vláda obrátila se již podruhé na
Itálii aby tato vyslala do Eg) pta
své vojsko tak aby Anglie mohla
použiti svého vojska tam dlícího
pro nynější kampaS jiho africkou
Žádosti této však Itálie nevyhoví
Ruska — Kalkuttský dopisova
tel londýnských "Daily News"
zaslal svému listu zprávu Že ru
ská předstráž postoupila na hrani
ce afganistanské zajisté ohle
dem na to aby zabralo Rusko
tyto krajiny Vzhledem k tomuto
aktu jest prý Německo nečinné a
souhlasí s plánem Ruska poně
vadž očekává za tu odměnu ve
způsobu železniční koocesse Jak
viděli ruská i německá vláda vy
užitkují nynějších nesnází angli
ckých v plné míře
Francit -Prudké vichřice kte
ré podél pobřeží francouzského v
minulých dnech řádily byly příči
nou stroskotánf se mnoha rybář
ských lodí při čemž v mnohých
případech i mužstvo jejich se uto
pilo — Ze středozemních přísta
ve oznamují se taktéž prudké bou
ře vichřice — Z města Haley
vyjede dne 30 ' ledna do New
Yoiku Maude Gonne-ava jel zvá
na jest všeobecné "Irskou Orlean-
skou pannou ' ' Gonne-ova zdrží)
Nikdo vám neprodá
nechť cena jest nízká neb vy
nspokojení nežli já
Jest to mým koníčkem ie dodám všechno uhlí co prodám
piné váze pom foliím tfavens
Tel 1007 1507-9-11 KJWlrf StT
se ve Sjojených gtájech asi měsíc
a hodlá zete uspořádat! řadu před
nášek o anglickém utiskovápf Jr
čanů a jiných národů čistý výnos
těchto přednášek včnován bude
fondu ve prospěch Boerů — V
posledním vydání humoristického
asopisu "La Caricature ' uvtřej
lěna byla karikatura královny
Viktorie jak ji president přes za
lek plácá maje ji ohnutou přes
kolena následkem čehož byl kre
slič této karikatury zatčen na ob
vinění z kreslení nemravných o
brazfi Soud však obžalovaného
po krátkém výslechu propustil bez
trestně — Nejstarší "syn presi
denta Loubeta měl souboj s M
Delauney-em který vyslovil se
proti stanovisku zaujatému presi
dentem v záležitosti odsouzeného
Pavla Derouléda — Dreyíusovské
Časopisy francouzské navzájem se
potírají Časopis Auroře obviňuje
Figaro Že zradil stranu k vůli
svému prospěchu
Válka jihoafrická
Na bojišti jiho africkém neudá
Iy se v posledních dnech žádné
větší změny neboť žádná větší bit
va nabyla svedena Nečinnost tato
nebude míti dlouhého trvání zvlá
Stě nyní když vstoupili 'na půdu
jiho-africkou nejvyšší velitelové
angličtí generál Roberts a sirdar
Kitchener Vojsko anglické nen
však tak jaré mysli jak anglický
tisk rád by světu namluvil a pro
slýchá se také že zdraví generála
Bullera jest podryto Mimo to
zdravotní stav gen Methuena jest
prý velice povážlivý takže v mno
hých kruzích se kalkuje že oba
tito generálové budou posláni do
mů a na jejich místo nastoupí prý
generálové McDonald a Tucker
kteří nalézají se právě na cestě z
Indie
Za generálem Robertsem přibu
de do jižní Afriky během třicet
dnů dalších 30000 vojska načež
hodlá Roberts ' zahájili ' vítěznou
kampaň která prý nastane po tří
měsíční aoglické porážce Cel
kem nalézá se nyní na bojišti asi
120000 mužů anglického vojska
kteréž dosud ani jedno větší ví
tězství nedobylo naopak jest stá
le zatlačováno a většinou obklíče
no nepřítelem Anglické listy prá
vem poukazují na toto povážlivé
postavení a neustále stěžují si na
ministerstvo války které počíná
prý si ve všem velice zdlouhavě
"Pravda pouhou pravdu přejeme
si vedéti o situaci volají stále
časopisy avšak přání toto zůstane
pouze přáním jelikož válečný úřad
pravdu za Žádnou cenu do veřej
nosn nedá
Poslední útok Boerů na město
Ladysmith pří němž jak minule
jsme oznámili bylo prý 400 Boerů
zajato líčí generál White ve své
depeši následovně: "Útok pod
niknut byl v sobotu na náš tábor
při čemž byl blavní zřetel brán na
Wagonův vrch Nepřítel byl silný
útok byl prudký a některé záko
py nalézající se na tomto návrší
byly třikráte nepřítelem 'dobyty
avšak vždy byli znovu odtud vy
puzeni Na tomto návrší velel
plukovník Hamolton a velíce se
svým vojskem vyznamenal Ne
přítel měl na všech stranách veli
ké ztráty mnohem větší nežli my
ódám o nich zprávu jakmile do
jdou mne seznamy" V Londýně
ovšem nemohou pochopili kterak
mohl generál White zvítězili když
před několika dny ještě oznamo
val Že se mu veJe velmi zle a že
jest mu podpory nevyhnutelně za
potřebí Útrapy bojujících vojínů musí
býti hrozné při panujících ve
drech Nejen že nedostává se jim
potřebné stravy ale oni trpí také
nedůstatkem vody takže nemo
hou mnohdy ani pokrm sí připra
vili rri jedné bitvě která se u
udála poblíže Železniční dráhy
nabízel vojín strojvedoucímu vla
ku téměř báječné peníze za dou
šek vody avšak byl mu odepřen
poněvadž prý má přísně zakázáno
vodu někomu dávati Někteří vo
jíni lehli si pod stroj a hltali vře
lé kapky vody utvořené z přebý
vající FÍry
Dle ruských listů nebude prý
učiněn žádný krok k ukončení vál
ky se strany velmocí poněvadž by
prý tím přišli Boerové o ovoce
lepží uhli nežli já
sok á-
Nikdo vám nedá
lepší
t
avých bojů neboť není nijaké po
chyby Že Boerové zvítězíti musí
' Některé zorávv hlavně z pra
mene francouzského tvrdí že
vrchní velitel boerského vojska
iest oDět nemocen takže nemůže
prý se účastniti bojů Naproti
tomu některé zrrávv Draví Že bo-
slední útok na město Ladysmith
řízen bvl samotném Toubertem
Čímž ovšem zprávy první byly by
_ „ j j „ _ j
vyvráceny
Anglické ztráty od zahájení vál
ky obnášejí celkem 8000 jak vá
léčný
dává
úřad sám ve své zprávě u-
Až dosud mail Angličané
127 mrtvých 3675 raněných a
3511 se jich pohřešuje Do tohoto
počtu není zařáděno ještě 140 mu-
žů kteří zemřeli následkem růz
ných nemocí
Dle poslední zprávy londýnské
při sobotním útoku na Ladysmith
fíyio zabito 14 důstojníka 34
jich bylo raněno a z mužstva bylo
raněno
mužů
neb zabito celkem 800
Naproti tomu uvádí se
že na
straně Boerů bylo zabito
neb raněno 2000 až 3000 mužů
NEBRASKA
— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve
Wilher Nfh — Zkuste ie intt
— ieskeno dne na sjezdu rol-
nickém který se odbýval včera v
Crete súČastnilo se přes 500 osob
x
— Krajan Václav aistek ze se-
verovýchodní části okresu Buffalo
byl uznán pomateným a poslán do
blázince
v „
nici Atlanta se srazily lokomotivy
dvou osobních vlaků a rozbily se
obě Nikdo však nepřišel při tom
k úrazu
— V Crete zemřel Aug Mead
starý osadník a vysloužilec z ob
čanské války který pod generálem
Shermanem prodělal pověstný po
chod k moři
— U Yutanuse vyšinul z koleji
zvláštní vlak sestávající jen z lo
komotivy a káry vrchního ředitele
dráhy Uvolněná kolej spůsobiia
vyšinutí které ncjpúsobilo žádné
další neštěstí
— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto-
váky větrníky pumpy kádě po-
stroje na koně a všeho druhu
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— Ve Stelle i2letý chlapec
Timermanův šel večer s galooovou
baňkou gasolinu zobchodu a na
cestě ji upustil při čemž si polil at0 ná býti do 14 dnů dohoto
též oblek RoeŠkrtnul sirku aby vena Bude to jen malá budova
si posvítil na nádobu ale rozlitý
gagolin se vzflal a zapálil i oděvlnost pro zavazadla která má býti
oa hošíkovi Lidé přispěchavší
udusili sice oheň na chlapci ale
ten byl přece zle na hlavě a obli
rít nnnálAn
— V Lincolnu odbýván byl
a 10 ledoa sjezdu historické
- m
společnosti státu Nebraska oři
němž bvlo ořednešeno mnoho
j„k
vani inu opoienoosi pnjaia
nova pravidla pro spirani potreD
„ 1
ných listin a zápisků důležitých
legsuluru V vyšší přísvek na (
výdaje sve
— V Ames započal konečně
pracovat! cukrovar který má v
krechtácb složeno asi 20000 tun
řepy Pro příští sézonu si chce
společnost zajiuiti vétší množství
řepy a tu se snaží pohnuuti rolní
ky podél dráhy ku pěstování cu
krovky Ames leží na dráze U
P a Elkhoro jest jen 44 míle vzdá
len od umany tak že by se pro
onen cukrovar dala řepa s výho
dou pěstovali i v okolí našeho
města
— Z Clarkson Nebr se oám
sděluje ie pan Rozmarm prodal
Lf
Rrocernl oDcbod ftrmé Uubský &
biniQaek zkušeným to obchodní
kam kteří poslouží s ochotou
vsem krajanům Místnost zcela
jinak zříJíli a v&ím potřebným v
obchode tom se zaopatřili — Pan
F Rezmaria ponechal pro sebe
rozsaniy strizni obuvni a odfivni
obchod — Minulý tíden přistčho-1
val se do Clarkson Nebr krajan
F Hicka který zařídil si ele
gantní restaurant coi zde dosud
nebylo 3 í
— VjKearoey byli podrobeni
výslechu koronerovn Členové ro
diny Nelsonovy pro zavraždění
otce Vyslýchini bylí svnové za
v _ _ _
vraidoého 7 a aoUtý a pak itríc
manželky Nelsonovy QrpiiuL Ob P-autojU Jaeno DoanV sebe!
synové vypravovali kterak je otJtJloá
- tec trýznil a starší Theddor tvrdi
že jej Grahut ku vraždě navádě
- Porota vynesla nález že Nelso
"mřel následkem rány mu synem
Theodorem vidlemi zasazené Jak
dalece Grahut a ostatní Členové
'"diny byli při vraždě zúčastněni
nebylo výslechem vypátráno Na
'"mě Nelsonově bylo dále shle
dáno a nalezeno 10 kousků kostí
vesměs z lebky pocházejících roz
troušeno v ohradě pro prasata
Asi 3 míle od Spencer se
přihodila 11 ledna truchlivá udá-
lost M lacoby šel do Butte a
zastavil se pro souseda Nelsona
aby Sel s ním Poiednou vytáhl
I lacoby revolver a střeliv Nelsona
dal se na útěk V malé chvíli však
obrátil prchající zbrafi proti sobě
a padl mrtev k zemi s promele
nou hlavou Byli vždy dobrými
sousedy a nikdo si nemůže vy
světliti truchlivou tu událost jinak
než že se Jacoby pomátl na roz
umu a spáchal čin ten v nepřičet
Pém stavu Oba muži byli u sou
sedQ váženi a lacoby byl zvolen
1 _ u -
do okresního zastupitelstva kam
se právě ubíral aby v první schú
zi sboru toho zasedal Oba zane
chali osiřelé rodiny
SOUTH OMAHA
— Nová cihelna jest jíŽ tak da-
iece dohotovena že se
v příštím
týdnu v ní započne již pracován
SuŠírna 100 střevíců do Čtverce
jest již hotova ku přijímání syro
vých cihel a v úterý byly již par
ní roury naplněny parou na zkou
sku Nyní se bude pracovati jen
málo avšak s nastalým letem se
I '
— ťoplatníci danfse hrnou
M k výběrčímu tak že dva jeho
pomocníci nemohou postačiti
přijímáním daní Takový nával
poplatnictva prý ještě v úřadovně
south-omažského výběrčího nikdo
neviděl
— Modlivý lékař James který
y Council Bluffs pomohl umodliti
k smrti Etelku Yatesovu jest oby
vatelem So Omany kdež se za
Dýva všelikými obchody donazo
vačskými hlavně prodejem šicích
strojů Oa tvrdí že za své tno
dlení nic nedostal len 50 centů
na výdaje cestovní a že nebráni
nikomu aby lékaře k dívce nepo
volávali - Také se ani u ní nenio-
dlil nýbrž ve vedlejším pokoji
Má teď strach že bude žalován
pro zabití dívky a najal si již ad
vokáta který ho má obhajovati
kdyby z Council Bluffs bylo Žá-
dáno o jeho vydání tamním úřa-
d0ra
— Na stavbě nádražní budovy
h 36- a L ulic by'o j'ž započato
v n'ž bude čekárna office a míst
jen prozatímná Tak bude doho
toveoa budou tam vlaky stavová
" cestující přijímati
1 th ictainiK iu'wi 11 latuuu iaur
Chamb?rUu's Co uch Reniedv a vrátí
—
Hnidému peníze kdo by m-byl spoko
íen P° dti třetin obsubu
¥ 10 njiP ™ 'ě prnti
cliřípce kéli iiHttiizení krů o a tet
„ uv4nf Zabrání tomu lv nntlu
— —
ní pMlo v sánět jillo
SXOTO K D611VČÍBI)Í
Kdyby toto tvrzení nepřichá
zelo z Cmahy třeba by
někteří nevěřili '
Není divu ie oř kteří lidé pochy
bují
Tvrdí ne mnohé a ětto
Tvrzení činěna jm cizinci
Lidmi bydlícími ve vzdálených mě
stech
Nemáte je a ornfi?ets ]e vidět
Takov& vyjádřeni jsou trochu mlha
Omaiití lid chtf niMní dokazr
To Je co máme tuto
Xenf to k nemetení jelikož to Ire
dokixati
Oiéte sřdectv( tolo: S!řn Nellie
Mitchell Ni 413 Si llih St praví:
' Upadla jsem a ak pozornvida jaeni
časem bolesti v tidech a konečné na
rjri0val stíle Vrrfinknly takíe jm
roohla leietl oouie ieo zcela rviiě a
často byla jsem nurena soátl na po
dlaze no 'a to na posteli ' Dre ikatulky
Doo's Kidney Illls koiipvé v Kuho
ACoU Iťkarné na rubu 15 a D-iuglas
8u zbavovaly mne pnnenáblu bolestí
až tjto kont-eně oplně zmizely -
DoaVs Kidueý filU iřnil4ajf vil
ehni lék Šrnfcl Ona 60 centů ikatul
ku SUttotf fe K olxJrilenf en v Foster-
laiivma vu nuiiif ta i- juiuui
i„l e-i -
UllL — Wir r f 1 _ V Jl
TRŽNÍ ZPRÁVY
CblMjM ll Ii4m IN
Trh obllui cialirá nyní klidním bet pndrtať
nich imřn Jevtll otktttf lýtl a oujevi m po
níknd lrpft punoit ni v tipHl opít ao4
i babami Dn- urodáfiilii t térwni oxlmki
íío 9 km t70874 pro kilicn t7nSS pro fr-r-thiicc
tn% Jaikii íílo 1 ja c ti%®L9% Urdá
ÚZU' % i
KokiHca Jerttrď rnj trocho pamiili I
ftm pro Isiten lOK pro krltva 33% Kutí
Ow Mirávi itile Ml v f tejné ceuCCUlo S u
Zim yrodav ííulo t u flAOi'i%
Jttaion Jnt ceny iiezměuění ÍÍHto %' t SBO
11 ' :-
Lni ní temeno jut ceny tii Tjtokí íUlo 1
Doiitk ztricl ponikad na pernoatl cenj eol
vtiiihojt) nu píku jatelný 1 Tkohen oUtni
Pt-kul iiWiní toIjt prodávali re pd $í Qfi 45 ob-
"lojna ni proaifedni pc ti l(l@VI5 jaue n krávj
(Ji J'íiii jil„1ce 14 24® T5 volf k liro
I3IKK&4 76 litreki krmeué Jut Cuí rolr ti-tS
IgpvS
Vř dobytek pomd Jelií atonpi Pékn#
2 naiiepai Ulf prudívnl ae dn a po 14 66®495
a Uhki f4 S11QI6ZK Vétíina prodejů liyla po
445® 156
Omnha 11 ledna l0
FFÍvoa dobytka l doavnd tt nf i týden byl hoj-
2JimnSr tydnl mlnoléin avgnk cena byla
piae ochable íí 8e atrnny knpuliclch nejevila
ptilii Telkí oi bota a i-řerlédí mezi nimi
iiibled la v ťinito trhu plsti re dobyiek poměrné
lepe m í v jiných Jrden z kopujicicn divoovl
ie vypluti re knpovati dobyk k v Kneaa (Jity a
odtainind rtovížetl Jej k prodeji do trhu zdejiibo
l éknétio tíulné ví krmeného dobytka ae poeud
io hi-duítt-čné přiváži Unea tnkovélio ve
kiitrCuoHtl iiylo poue jediné iádo to prodáno
bylu a ? 9 ovtaini douyvek byl pouze jen
roiřední a prodával H po 14 5 @V-5 Jatť£nf
krávy b jalovce pluceny po i2 5 g)4 25 a roly
k žirn 30 @Si
Veifvýdiiytfk prodává ae nspokojlvš Dnelnf
prodeje byly po ii 37K@4 S0vtiinon k il I442VÍ
Vejce přiváži e aice poaod ve fkmvném muoi
ftvi ali cena je ochableji! iSu tucet
Márlo Je cny pevné ibyfiejná dobré domácí
V% pěkné aťlui 18&IV z mánii) ven 22®28c
l)r'ib I prooivá ae za ceny lepili řl pice vypa-
Fei é !4i37Sc kachny a buay 8®9c krocani 1(1
(Silic
Z irina ena-talym novm rokem obmezena na
vodni p'HCtTi- aajiie a králíky Kachny mallardky
n OO® 26 jiné II 25©2(JH
Janíka pékni ipadni jsou po IJ(Xť35 aad
New Toraká I37S®1 00
Kiie jaoa Ceny orbahlejli { 1 ayrové za 9c
C í 7c tU 1 rolené 9% íie t t teleel g@c
8 nove fipitTceni zlenil loj nejlepii iviin
l 6ts proaiHdiii $t0 a niílii (SUO
StLonia 11 ledaa 1K0
I leníce t adejaím trku Jevi irocbn více pevno-
li ČVrTeni íía t prodává ae elevatora ra
(6'i na tm ti 71MS pro kviten 70@7i% pro
rveiei- ST Jí TvrJáiialo t- t&SKieH
KukuHo- jeettél ceny pevněji! tíflo 2 30%
pro leHt-n Stii pro kviten Šili
Havlna je ceny pevné praairedui aa 7 7 lto-
ADSESÁŘ SPOLKŮ
esko-Slov Dřlulcké Podpor Jednoty
pro aeverozápadni státy:
Minnesota Iowa Wisconsin Nebra
ska a obS Dakoty
Hlavní Jednota v Montgomery Kinn
oilbývAsvé aciiuze kuMou 4 aol)tu v inSiíoi v
Iv v Manka o u večer vetkiipredseoa
Nestával VeUotajemuík V V ůína&H
VelKoácutuík Jo £ tokul Vulkopukiudnik
Jusc-f Maruéktt
Č I v MoatgTonicry 2!!ns
odbývá av achnze kažilou čtvrtou neděil v
6icl ťreUaeUa tr K Cttanek Tajemuk
Kr Mixa Cčetnik Jos E tíokol Pokladník
Toiual Uavtíl
II Mladočech v Le Saenr Center
Minnesota
odbývá svá achnzo řažiluuii nedSII v měsíci
111 mur rreaseaa jukuu nreuiK lajemnia
r Bárta Leďueur Center Minu áíet J Bl-
cek poklailuik Váu Kráva
Č III v St Pani Minu'
odbývá svá sebtte každou 3 atřeulu v milici
I rtdseda Jan Bednář tajeuinik Krank Skok
f3 West ?ih 8b úceioik Krant Bělka 671 W
lín au st faul miud
Karel Havlíček Borovský Č IT v
Minneapolis Xlnn
odoy vá svá avbfiae kaidn 1 cedili v méaict v
ui c til crner ui waeniiigton a veaar ave
Ju-ef straka Ou miltttr 8 pkl Eull Au-
mi fftMBedtt Ketr Hlraka bio as A v a laj
breebt účetuik AuuK KouOlliek 1417 Waaln
av 8
Č T v Nové Fráze Minn
odbývá svá erhfite kadon 4 ncdf ll v mislcl
Hiedxmla Vuj'a Uhalupeky taj K J Novot
ný dietní k Vicluv i-wwl pukladuik Jakub
Svoboda New ťraaue Mino
Komenský ž TI v Hayward
Minnesota
ndbyvásvá scbtzv I neděli v mtaicl Předa
Joh Peil doru Joa Funfár taj K Funfár
Ulenvllio Minn lietnik J Kutera poklad
Maléj Heně Oaklaud Minn
Karel Tellký l VII v Hevé Třeboni
_ Minnesota
ohy vá svá aohfiie kaldoa 4 neděli v inéafrt
1'hHÍaeda Jan Klein poklndnik Jan M Klein
ťetuik Jan Nok tajemník Jan Jindra
Kllknnvv LeBueurOo Minu
Č TIII Rovnost Owatonna Minn
i
odbývá svá schtae kaidon L neděli v méíicl v
Inlí' 8 P 8 Predarda Frant iloráa tajem
dík Joa F Martine áietiiik Karel Kina
bofer poklad AI laSjkjra Uwatonaa Minn
Spolek č IX f Fine City Minnesota
odhjvá avá srhics kaidna itvrtoa neděli v
méaicl prvdsaoa Antou ťávek mistopNHliteda
Jan étorhl tnjem Joa Bárto boa JX Beroun
áčelnik Jan Hejda flneCItr Miun poklaá
rraut Pávek j
Č X cVchosUvaa v Ollvia Mina :
Pře1aela Karel Koha mtauiprtarla M
Pethika tatrnnlk Krant Stlnril áfetník B
Koček pokladník Václav O ťloyhart
Čechie č XI v So Omaha 5eh
Odbývá -cb&ie VulAf druhy (tvrtek v m
cl o ora bovtla veder v iol J Kuniekybo Pred
nedá Vic Snajdr tajennlk Jan KomakynaSB
aQuLatetaia Jan Uajuy pokl i Koirí
fiale XII Chradím v Raelne Wls
odbývá svá scháae kaťloa třetí aohota v m
clv1 b1ln vreer PredMda Joa Irotek I!
Hairer-T taj Jos 8 elihk Itt Milwaukea
St áfetnik J U 8ya Itttt Hlgh u
ísle XIII Český Lev v Behlew Mlaa
orlby vá schlse kaidoa dranou neděli v safaicl
Prlamla F Slalek tajemník Jaa Pnaekany
Bokladaikt Vc 1'Mala Belvlew Kedwuui
Co Mlaneeuta áietaik P SS Belvlew Mlaa
- Clsle XIT Ladimír Kláeel
v Haagea Wis -
odbyví acntes kaido draboa awitll v a-trl
PheKia Vránu Koalik Sajeasnlh Váe Kin
áietaik Jna Meadťk Haufra Wtau poklad
niaVJKaL Předplaťte se oa Hospodář pou
tě iou ročal
ALLENS
LUÍJG BALSAM
Skládá a vyd
NeodkUdeJts
Tjléťai ten
použitím
ALEiYS
LUNG
BALSAM
nýcb oťá-tk koKa
kt a ro-tlln které
chamicky Jaoa vyt Je
ny tak ie pfdrtl avaa
plnna léčvoa vlataot4
Ptraki po{liil m
pifce kterét BÍ4e4K
kem toho vyb-zji Ikf'
my povzbuzuje udmt
iíiváni {lati krev léS
zanici-Boa a podráldt-
non řlUnlcI poallaje
trávicí á-troji a dodává aíiy celému tilu
takové jaoa okumiité a napokojlvé vf
alelky tak Ie lze ruCIti za vylécVni I tobe
nejhoriibo knile Neobvahuje opium Na
prodej a vlech lékárníka
TŘI VELKOSTI í
25c 50c a $1-00
Do Tobias a okolí!
Tímto se uvádí v známost že
založeu byl dne 7 ledna 1900
klub pode jménem "Křivoklát
který bude co řád do slavné a pro
spívající Západní Česko-Bratrské
Jednoty dne 4 únoru t r uveden
Každý kdo by si přál státi se za
kládajícím -členem onoho řádu
nechť se přihlásí do 3 února n
tajemníka klubu Přístupné obnáší
pouze {300 Členové přijímají se
obojího pohlaví od 1 8ti do 50ti
roků stáří Jos Dvořáček
31 tajemník kluba
DoManitowoeWis a okolí
Náš dlouholetý ochotný oběta-
vý a nezištný jednatel pán Vác í
Čížek oznámil nám že následkem
pokročilého svého stáří nelze má
jedoatelství oadále zastávati a na
vrhnul nám za nástupce svého p
JANA JIŘÍKOVCE 810 igth St
Krajan tento ochotně uvolil se
přijmouti na se jednatelství listí
našich a jest proto oprávněn nás
ve všech našich záležitostech za
stupovati a předplatné na listy
naše přijímati Minulému příteli
p W Čížkovi vzdáváme srdečné
díky za jeho dlouholeté nezištné
služby přátelské a přejeme mu
aby ještě dlouho a dlouho těšil se
Životu a užíval ve stáří svém za
slouženého odpočinku
Vyd Pokroku Západu
Hospodáře a Knih Amer
Kukuřice na semeno
jež se Ty platí za obyčejnou cena
farmářské $100 buši
Neopomeňte zaslat 5c v kolkách nal
vzorky kukuřice která obdržela zlato
medaili v Omažoká výstavě a 30 strán
kovou knfžku ' HirJts on Ccrn Grovinr"
Iowská hospodářská kole) vypěstovala
po akru 95 bušili a z každvrh 70 Ih klást
vydrolila 62 buSla zraa Mnozi farmáři
Jeítě předstihli tuto obdivuhodnou skli
zen Adresujte: ' dth4
J B Armstrong
Pleasant Valley Seed Corn Fam
Shenandoah Iowa
Jest počátkem muotaýcli ae
bezpečných nemoci Krade w
dál a dále a vleče za aeboM zá
rodek souchotin
SEVERUV1
TJžfvá-liseho veaaJ
zabráni vnika kal- i
BALSÁM
PRO
PUČE
aasaÉakJBaasyaah
dé plicní choroby
Nejplatnějáí lék
proti kašli zaale
movánf chronické
mu záduchu křupa
zánětu chřipce
Cena 25 50ct
SEVERUV
Oloj sv Gotharda
Svým rychlým a Jistým ůílnkeai]
siaie naoyva vcistno rozšířeni
Bolesti všeho Irohu rázem zahinf
Cena 60 ctiL
W- F SEVERA český lékárnfk
CEDAR RAPIDS IOWA
fáaaasaskasaahasaasasat ié il il il il il il asaásasaai
C H Brewer & Co
pohrobnfei a pfijéoTttelé [kori
tSS-eef aer SS al So Umaba Nen
tT- aMsjajaaa Telefon fial St
W G SLOANE é CO
obcbodatds 7
liWto lĚto rditr
e Bal 97 ns 411 aev SS allaa
OTtaOsMaa
sj)B)aaaMTslafsi
Ctaét aa araaart Ala lOMfetJsWaa