Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 12, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Založen 187l--Eo6ník
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z Washingtonu
% Adra Dewey-oví byl dne g
lednu odevzdán památní pohár
(vlastně konev 6 stop vysoká) na
něj! bylo upotřebeno 70000 de
seticentu darovaných školními
dítkami
X Vláda anglická slíbila diti
příslušnou náhranu za zabavené
potraviny amerických občanů do
vážené ďo zálivu Dt-lagoa a jižní
Africe Slíbila dále Že nebude
považovati potraviny za válečný
komraband pokud nebude doká
záno že jsou určeny pro Boery
Však v pádu potřeby si vyhražuje
právo zabaviti potraviny když by
jich vojsko anglické nutně potře
bovalo Vláda naše však není
spokojena s tímto prohlášením a
iáJá o ujištění že nebude více
zboží americké od anglických lodí
zabavováno
Z kongresu
'V senátu byly přednešeny po
chvalné řeči o zemřelém náměstku
llobartovi a pak podáno vysvětle
ní ohledně bank v nichž se uklá
dají peníie vládní Tajemník Gage
udává že se to děje ve smyslu zá
kona kongresem přijatého aby
peníze v národních pokladnách
soustředěné nebyly na újmu v
obchodu Banky new-yorské v
nichž peníze ty se ukládají složily
nej větší záruky a z toho ohledu
se jim svěřují peníze vládní Sen
Allen podal návrh aby všichni
vojáci kteří sloužili v armádě se
verní neb na loďstvujválečuém
běhjm občanské války byli opráv
nění ku prémii $io měsíčně
V senátu se rozvinula 11 ledne
velmi 2vá debata o záležitostech
na Filipinácti v níž bylo prudce
útočeno n vládu Pettigrew
LodgeaHtar útočili ca admini
straci tvrdíce že národ americký
hlavně ale senát spolkový má zvé
dětí plnou pravdu o všem co se
tam dělo a děje Na presidenta
bylo útočeno Že zatajuje důležité
věci jen proto aby si pojistil zno
vu navržení a zvolení za presi
denta Zástupce Fitzgerald z Mass
podal návrh ve sněmovně zástup
ců aby bylo u vojska a námořni
ctva ustanoveno více katolických
kaplanů Katolické vojsko tvoří
prý značně větší procento v armá
dě a jest tudíž třeba v poměru tom
rozmnožit! též katolické duchovní
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zastřelili se
V Chicagu v noclehárně Fewer
ově nalezeni bvli o ledna muz a
žena v loží s prostřelenými blava
mí Když to bylp policii oznáme
no bvl muž teo ještě živ ale
brzy na to v nemocoici dokonal
aniž by přišel k vědomí Později
se shledalo že to byl JAFutrell
bývalý hostinský z Marion Ind a
žena Markéta Ganiblová Oba
byli od svých druhých polovicí
manželských rozvedeni a Žili spolu
v divokém manželství V hoteli
se zdáli býti lidmi velice veselými
nelze předpokládat! co bylo
příčinou smrti obou Zda muž
ženu a pak sebe zastřelil čili na
opak nebylo lze vypátrat
Vzlilivacf společnost
VNew Yorku zařídil loni gen
Wheeler společnost která si obra
la za účel vzdělávání mladých lidí
z ostrovů nově nabvtých Tato
společnost během lo8kého roku
nechala v různých amerických
ústavech vzdělávat! přes 200 mla
d ků z Kuby a Portorika v stáří
od 14 do 18 let Letos očekává
též mladíky z ostrovů Filipín
ských jel chce nechat vzdělali
v růzuých ústavech států západ
ních Zas řenoil
Koosteblové Turner a Durharn
s Ripley vTennessee zatkli Černo
cha Gingery na venku a vedli jej
do města Dva bratři zatčeného
e zticha připlížili za policisty a
ranami s pistolí' od zadu oba za
střelili oačei se zatčeným uprchli
ZáUup asi 1500 lidu hned se jal
stíhali vrahy slíd ní psi byli puště
ni k vyhledáof jich a dva t Gin
fetfl byli jeSti večer v půl desáté
dostiženi a ihned na nejblížsím
dostiženi a innea na nejDtizsim
itminl oMUnL ledaímj nich I
byl ooea satčený její koostéblo-l
X$lfytí
vé vedli do x Za třetím
Gingerem se hniti stíhatelé dále
při čemž napadali a týrali černo
chy jiné Jak se praví ozbrojil jí
se í černoši a jest se co obávati
velkého krveprolitf Jeden čer
noch byl od stíhatelé smrtelně
poraněn
Lékař se zbláznil
Do Harnptonu Iowa přijel na
návštěvu z Bristow lékař Appleby
a naléhal se v úřadovně tainuejsi
ho dra Hobsona když tam přišli
manželé Wearlyovi a ioměsičním
děckem na poradu Poněvač dr
Hobson musel v tu chvíli kamsi
odejiti požádal dra Appltbyho
aby dítě prohlédl a potřebné lé
kařské pomoci mu poskytl Ten
při prohlížení dítěte smáčkl mu
obličej až mu krev z úst a nosu
vystříkla a uchopiv nemluvně za
nožičky počal se jím ohánčti jako
klackem Zděšení rodiče nemohli
šílenci dítě vyrvali a když se jim
to konečně podařilo bylo ubožát
ko již mrtvo Šílenec byl dopra
ven do nemocnice a praví se že
se zblážtiil z náboženství
Starají se o zlodžje
Bývalý kapitán ženijniho sboru
Spoj Států O M Carler nejen
e pro své zlodějství dosud se ne
nalézá v káznici do níž odsouzen
byl nýbrž činí se stále nové po
kusy k jeho osvobození Jak zná
mo byl odsouzen do káznice za
okradení vlády asi o 1 x% milionu
dilarů při kontraktech na upravo
vání přístavů nyní pak jsou žalo
váni jeho pomocníci kontraktoři
Gaynerové a Greeae Této žaloby
však využitkovali advokáti ve pro
spěch Cartera a započali nový
soud civilní chtíce tak rozhodnu
tí soudu vojenského odstranili
Bitva v soudní síni
V malém mississippském mě
stečku Oak Ridge byl 9 ledna
odbýván soud s několika občany
pro stlučení jakéhosi černocha
Sotva že soud započal padla střel
ná rána po níž následovalo více
jiných a nastal všeobecný zmatek
Když boj dozuřil a rozehnáních
čané se vrátili do soudní síně na
lezli tu Rolanda Stephensona a
Austina mrtvé dra Austina a syna
zabitého Rolanda těžce raněné
Rozezlený lid
V Clevelandu Broadway-ská ká
ra vrazila do farmáře Addise vle
kouc jej daleký kus cesty než
zastavila Tu se ihjed seběhl
veliký zástup lidu který chtěl
konduktora a motoráka lynčovati
avšak zřízenci dráhy z ostatních
kár zatím zastavivších spěchali
ohroženýnKsoudruhům na pomoc
s revolvery v rukou Rozezlený
lid byl teprve policií přispěchavší
v patrolním voze rozehnán
Tižká práce basIČS
Na záp 59 ulici v New Yorku
vypukl onen ve sklepě velké bu
dovy kde se nalézal kuželník
Hasiči kteří vnikli do domu byli
hustým kouřem omátneni a museli
býti vynášeni na ulici Asi 40
hasičů bylo kouřem omámeno
mnozí z nich však když byli při
vedeni k vědomí opět se vrátili
ku své práci 15 omdlelých hasi
čů však nemohli lékaři vzkíísiti a
proto museli býti posláni do ne
mocnice Teprve když byl sklep
úplně vodou zatopen byl ohefl
uhašen Rozšířila se však zpráva
že jeden hasič který ve sklepě
omdlet tam se utopil
Dvl složky ohořely
V New Yorku vypukl 9 ledna
časně z rána ohefi v domě J Puli
ttera vydavatele denníku Woild
Rodina x největŠÍ části ještě spala
a jen některé služebnictvo bylo
vzhůru oheB pak se šířil tak
rychle Ze se bdé a tíží z hořící
budovy dostali Přece však dvě
služky zahynuly jedna se vrátila
se střechy do hořící budovy pro
nějaké cenné věci druhá pak za
chvácena byla kouřem ještě v loži
a zadusila se Dům vyhořel úplně
čímž způsobena škoda asi $150
000 Při práci aneb zaměstnání na
venku během této doby měl by
každý býti opatrným aby nedostal
revmatické bolesti' v kříži St
jscods irei jesi va prosueuea
kteříž v každém případě rychle a
jist vyléčí
OMAHA HEHR T PÁTEK
Z HAWAII
Hlízový mor v Honolulu zachvá
til již 17 lidí a jiStě několik přípa
dů moru podobného onemocnění
bylo zamlčeno Kolem čtvrti čín
ské jest postavena stráž ozbrojená
která nedovolí z ní nikomu vychá
zeti aniž tam přicházeti Obyva
telstvo čtvrti té nemá potravy a
nemůže si ničeho vydělati z čehož
povstala velká bída Lodi nechtí
phjímati cestující obávajíce se
karanténních opatření v přístavech
amerických Stavení v nichž se
nákaza objevila jsou spálena ano
i velká skladiště byla sežehnuta
aby se Šíření nákazy zamezilo
Z JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKY
Z Kolumbie zase došla zpráva
že tam vypukla revoluce a vzbou
řenci se zmocnili dvou měst bez
boje
Cizí peněžníci nabízejí vládě ve
nezuelské půjčku 16000000 tam
ních dolarů když jim dá do zásta
vy solné doly
Do San Dominga přistál válečný
parník francouzský aby tu vymá
hal náhradu přiřknutou občanům
francouzským President Jiminez
přijal v audienci francouzského
admirála s jeho družinou a po
ulicích byly veškeré demonstrace
zakázány Vláda Spoj Států na
řídila veliteli válečného člunu Ma
chias aby se s lodí tou odebral z
portorického přístavu San Juan do
přístavu San Dominga ku ochraně
amerických občanů
V Brazilii byla zahájena vozba
na 220 kilometrech nové dráhy
která se staví ze St Paulo do Rio
Grande de Sul na hranice státu
Uruquai Až bude dráha ta do
hotovena bude míli délku 900 ki
lometrů a bude spojovati nynější
dráhu z Rio Janeiro vedoucí s mě
sty ve středu státu se nalézajícími
Katolickému biskupu Peirerovi
v republice Nicaragua bylo dovo
leno vrátit se do země ale musel
slíbiti poslušnost zákonům
Američtí měřiči kteří v Colom
bii vyměřují směr pro dráhu byli
u vnitrozemí velmi přátelsky uví
táni od kmene Indiánů Darien
Povstalci kolombičtí byli prý po
raženi u Cerrittos a Bucarawange
Z KUBY
První schůze ministerstva kub
skébo s gen guvernérem Woodem
byla odbývána 9 ledna Tajemní
kům byla ponechána úplná správa
jich oborů a jen mají vrchnímu
guvernéru oznamovati co který z
nich podniká Gen Wood pouká
zal tajemníkům na to aby přidr
žovali podřízené jim úřadníky
ku práci od 9 hodin ráno do 5 od
poledne s ponecháním hodiny k
obědu neboť je tn všude práce
dosti Mají úplné právo úřadníky
přijímati i propouštěn a musí za
ně býti zodpovědní
V Santiago byli nadšeně uvítáni
bývalí revoluční generálové Rabi
Mirio Laria a Castro Na náměstí
byla odbývána schůze lidu{ kdež
mluvili tito vůdcové o výsledcích
porad s gen Woodem v Havaně
Při té příležitosti se vyslovil gen
Mirio příkře o gen Woodovi
avšak pravil že důvěřuje presi
dentu McKinleymu Gen Castro
sc tu vyslovil aby se lid hotovil
k odporu proti novému mocnější
mu nepříteli bude-li toho zapotře
bí Všichni však vyslovili naději
že ustanovení gen Wooda guver
nérem opravňuje k nadějím na
brzkou samostatnost Za to Ča
sopis Cubano Libře v ostrém Člán
ku píše že Kubánci jsou hotovi
prolévati znovu krev svou k vy
puzeni uchvatitelů
Gen Rabi požádal amerického
dopisovatele novinářského aby
vyvrátil zprávu jednoho Časopisu
santiagského jako by chtěl pobu
fovati Kubánce proti Sp Státům
Lid provincie Santiago důvěřuje
vládě i gen Woodovi který spů
sobil v zemi již mnoho dobra
Zvláště jeho organisace domácího
Četnictva pod dozorem amerických
důstojníků se velice osvědčilacož
bude miti velikou důležitost pro
Kubu až vojsko americké ji opustí-
Gen Wood jest očekáván v
Santiaga a vezme sebou generály
Rabiho a Csstro na přehlídku po
oroviocii 1
V Havan) bylasopia LaLucha
pokutován od gen Lodlowa tak
též Časopis Cubano nyní vlak re
I)XE 12 LEDNA 11)00
daktoři jejich útočí na genLudlo
wa tvrdíce že se nepodvolí vo
jenským soudům pokud k tomu
nebudou donuceni zákonitými
soudci Spor ten bude předložen
gen Woodovi
Z vězení havamkých bylo již
asi 200 lidí propuštěno kteří byli
buď bez soudu nebo nespravedli
vě vězeni
Z FILIPÍN
Vojska americká postupují v
jižní části Luzonu se dvou stran
proti povstalcům jichž je tam asi
2000 ti však ustoupili do hor a
rozdělili se na malé tlupy Všecka
místa v té krajině jsou obsazována
americkým vojskem aby sezamezi
lo tvoření nových tlup povstale
ckých V bojích tu svedených
bylo prý asi 200 povstalců zabito
ale málo zbraní u nich bylo nale
zeno Arcibiskup Nozaleda prý žádá
na papežském ltgátu Chapellovi
aby veškerý majetek církve kato
lické i klášterní byl jim ponechán
ve školách aby se vyučovalo ná-
ženství katolickému mniši aby
měli další dozor nad osadami i nad
hřbitovy a aby církev vykonávala
veškerou správu duchovní bez do
zoru od státu
Obyvatelé ostrovů Leyte a La-
mar si stěžují na nedostatek po
travy která jim byla pobrána od
povstalců Na obou ostrovech
jsou guvernéři ustanoveni od Agui
nalda a ti terrorisují svými po
chopy obyvatelstvo které je úplně
bezmocnéponěvadž nemá zbraně
jimiž by se bránilo násilníkům
Gen Otis oznamuje že nemá
dosti lodí s malým ponorem aby
mohl vyslati vojsko do přístavů z
nichž se vyváží konopí Teprve
se mu podařilo otevřití dva přísta
vy z nichž se může konopí vyvá
žeti jehož je všude dostatek na
bstrově
) U Calamba podél dráhy bylo
silně ohraženo několik set povstal
ců na něž vojsko americké pod
niklo útok Povstalci kladli tuhý
odpor ustupujíce na bojišti pak
zanechali 24 mrtvých a 60 jich
bylo zajato Jeden americký vojín
byl zabit a dva důstojníci raněni
DROBNÉ ZRPÁVY
Do St oj Států jede čínský
revolucionář Leon Ki Čó který
přistál v Honolulu odkud sem na
některé příští lodi má přijeti Čí
ňané v San Francisku iru chystají
slavnostní uvítání
V Sacramento Cal mají teď
dva městské mayory - Nově zvo
lený Clark chtěl své místo zauj
mouti jež mu ale starý mayor
Loud nechce uprázdniti pokud
jej soud k tomu nedonutí
V San Francisku měl nastou
piti místo nově zvolený výběrČí
daní Scott avšak starý výběrčí
Sheehao nechce mu místo postou
piti pod záminkou že nebyl do
úřadu toho volitelným V pisárně
se strhla pranice v níž bylo ně
kolik lidí potlučeno a jeden po
střelen Podvodník Joe Swartz který
v Council Bluffs ošidil lidi o pení
ze daje jim v zástavu falešné kle
noty nechal prostředuictvím svých
přátel vyplatiti ony zasUveoé
předměty a bezpochyby bude další
soudní řízení proti němu zasta
véno
Koronerova porota v Council
Bluffs sice uznala že Etelka Ya
tesová zemřela následkem nedba
losti matky a modliče Jamese
avšak obžaloba na ně vznešená
nebyla
Toledský mayor Jones zalo
žil s Alb Dulinem z Filadelfie
společnost která v Moorestownu
nedaleko Filadelfie avšak již ve
státu NewJersey založí socialisti
ckou osadu
Nějaký washingtonský občan
dle všeho k černému plemenu ná
ležející protestuje proti tomu aby
v hotelu Lindell v Lincolnu byl
hlavní stan republikánského stát
ního výboru Majitel hotelu toho
nechtěl dovolili jednomu vzděla
nému a slušnému černochu seděli
u stolu ve společné jídelně aniž
používati boteloího zdvihadla s
jinými hosty a za to černi přísluš
níci strany republikánské žádají
pomstil nebo le odpadnou od
strany
Dvojtýdcnníkii:
Nojlopší tvrdé a m8ké uhlí
Docbilzf niís nyní lesklí4 sticbé a dohře prosfíté tvrdé uhlí a radí
me ivým z4kHZufk(im aby s ublfra na zimu zásobili potiťvntJ cena
v brzku stoupne — Prodáváme též vfiebo drubu ublíiněkó od f4 00 do
$760 tuna
COUTANT & SQUIRES
D
Telefon 030
Sklad: 17 a Mason
Řiditelstvn dráhy Burlington
nařídilo všem strojvedoucím a
konduktorům že od t únon mu
sejí si nechat každého čtvrt roku
prohlédnouti a urovnati hodinky
čehož důkaz musí správě vždy pí
semně předložití Nespolehlivé
hodinky již často zavinily neštěstí
tomu se má tímto nařízením
předejiti
Vyrabitelé-tabulového skla se
dohodli a odvolali nedávno ozná
mené snížení cen tak že bude
opět cena skla všude zvýšená
V New Yorku se sešli zástup
cové 50 dráh a usnesli nezvýšova-
ti ceny dopravné prozatím až jak
o tom rozhodne mávni senoze
zástupců která má býti odbývána
v březnu Rozhodnutí to se vzta
huje na polovici všech dráh ame
rických V mydlárně Beachově v Du-
buque la praskl 9 t m parní
kotel výbuchem byla strojovna
sbořena a v ní strojvedoucí s to
pičem pohlbeni Jeden z nich
byl vytažen ze ssutin živ a bude
snad vyléčen ale druhý byl mrtev
Ve výroční zprávě udává new
yorský mayor Van Wick že mě
sto New York madluh $252676
035 V Plankintonu S D byla
zavřena jediná tamní banka v níž
každý z obchodníků domácích má
něco peněz a okres asi $6000
Z New Yorku odploul parník
s 1300 tunami sena a potravin pro
anglické vojsko a jeho koBstvo v
jižní Africe
Ve stítuím senátu iowském
podal sen Titus návrh aby byla
ve státní káznici zakázána výroba
perleťových knoflíků
V Youngstownu malém mě
síeČku iowském se stále ještě ob
jevují neštovice
S okna vezu železničního
mezi jízdou nadráze Northwestern
nedaleko stanice West Side la-
upustila nějaká paní ruční kabelu
s klenoty v ceně {2000 Dělník
pracující na trati kabelu nalezl a
odevzdal začež obdržel $100 ná
hrady
V Newtonu la st srazily
vlaky při čemž přišel strojvedou
cí o život Obě lokomotivy se
rozbily a mnoho zboží přišlo na
zmar
V New Yorku při banketu
Albany society byl soudce Wood
ward vypfskán a vysyčen za to že
se v řeči své pochvalně zmínil o
Boerech
Ve Wyomingu přešla velká
dobytčí renč do Warrenovy spo
lečnosti jejíž pastviska a stáda
tvoří nyní největšf závod dobyt
kářský na západě
Leigslatura státu Ohio má
před sebou návrh zákona aby
byly knížky železniční 500 a 1000
mílové prodávány po 2 centech
za míli a platily na všech dráhách
po celém státu
V Kansas City podřezala Jose
fina Christisová krčky svým dvě
ma dětem i sobě a zapálila dům
Muž její pro opilství byl uvězněn
což zavdalo zoufalé ženě příčinu
ku strašnému tomu Činu
Šestičlenní zárodční na bicy
klech Jedná ze o to lapovMíti iestldenní tá
vmly bicyklové s li pH' iny ie jet tu
nelUlakým Není pohyby o tom le la
dloubá duba namáhaní ternu se musí ti
paaofd podrobili jest zhoubnou pro tři o
Vlak nWiolliJl ae mnohé kaidodenné co
účinkuje podoboéT Vemte ra příklad
člověka kutý raoedbtivá ivfij řaludek
To znamená tcbadlou krev slabost a
ochablo! Je pouze Jedna cesW jak do
cílili dobrého zdraví a to Jeat ulívAnfm
Hosielter'1 Slomach Bhtera Tento
obdivuhodný h k napnm-iba irívenl po
tí oje tf-lo a plní tily bohatou červenou
krví Vr H iluénaloM zácpu dyapepeii a
tn-rvoanrst Jest celným Idkem amen
ckého lidu po padesát roka PKblédot-te
k tnmn Jestli privátní berolkolek kryje
hrdlo 1 Ue
Sbírka na stavbu Tél Jel
hokol v Humpolci
F Strádal WaKenney Ka % aoo
Dříve ohlášeno ' 1650
Celkem i8jo
Ročník VIII číslo 35
Píxárna: 1400 Farnm
3
Kalendáře
JSOU
rozebrány
a tudíž jimi více co prémiemi po
sloužiti nemůžeme Všechny pří
znivce naše žádáme aby zasýlajd
ce předplatné na Pokrok Západu
neb Hospodář žádali za prémii
jinou Vyd Pok Západu
a Hospodáře
Zprávy osobní
— Pan Josef Šmatlan ze
Schuyler jeden ze starých a zá
možných osadníků tamnějších jel
Omahou včera jsa na cestě za zá
ležitostmi obchodními do Minne
apolis — V minulých dnech odbýval
se zde sjezd obchodníků s polní
mi stroji k němuž zavítali též
mnozí 7 našich rodáků Mezi tě
mi kteří z nich navštívili naši pí
sárnu byli pan Filipi z Clarkson
F Plaček a Vít Laun z Milligan
Josef K Schmidt z Verdjgrěe á
Tomáš Duda z Linwood
Vyléčltl nastuzeni v Jednom dnu
THiveite Iiixntive Bromu Ou iilne tublctkv
Lékárnici vráw p niw J-si II vás iievyléíí Sk)
Hudpw na kaiilé bednldctí E WQrove lUuií
Táchvatv trvale trvléfenv ZAulivii v m ner-
niHiKmt mnUi po Jeilnodenníui nZiváni Dr
KUne'8 nrmt Nerve Kestorcr 'híWív si pro
?2 00 láhev ou zkmiiku Ohdr?ite Ji zilarma
r i: Kline Ud Kil Arch St 1'liliHd-lphis
Pa HlODTSÍtf
n víre nlňlého výltika uml
čujeme kuždému kdo pře
vezme Jediiateisl vi naften
vla-tt-nerkjícb l)ve-kýh
přírodních a nálmjSřn-lýrh
obrazu Nemějte tiiini oba
vy Hiiad před trátim
O 4tSSH UElMANJÍ
V 2 St Paul Mlnnemita
AMAHA LOAN& BUIIDING A9-OOÍATION
" 1 á lot na Meiteaih hl Je Haé ill e (u Han
scom I'Hkui na kterémž J st ochotna vysta
ven pnnyivK pro nexono hmo oj cnui 101
koup ti na ru5si£uí oplátkv Hlaste se u: (i M
Natlinger Becy Bee Bldg 8lf
Po padesáte let Mra Wlnslov'g Sootnlng
Syrup matkami p idiván Jluh ditkm v dobí
když dostávají zoubky Jste vyrušováni v
noci a zbavováni spánku churavýtn násled
kem buleni zubA plačícím dílkem? Jestli ano
xailete sl ihned pro láhev "Mra Winttlow'
goothlim Syrup" prodilky dostávající zoubky
Cena Jeho Jest neodhtidnuteluá Uleví ubohé
11 u trpícímu dílku Ihned 8iolehnie se naB
matky Vyléíi prfijera rrtguluie ialudek a
střeva vvléči koliku změkne dásue zmírní
áual a dodá svěžesti celému d-ťojí "Mra
Wnslow'8 Soothlrnc Syrup' pro uitky zounkjf
rem lední z neistarí ch a nejleuíicn renských
líKařrk a opatrovnic ve Spoi Blátet-h Jest
na prodej u viech lékárník 6 po celém svita
Cena i"- láhev Buďte Jifctl a požádejte o
"Mru Wlnslow' 4oothlnk° Syrno
Do Mosinee Wis a okolí
Ctčným krajanům tamním ozna
mujeme tímto že pan F E Černý
převzal laskavě jednatelství našich
listd a jest oprávněn před - i do
platné na naše listy vybírati aneb
jinak nás obchodně zastupovat!
Doporučujeme pana Černýho kra
janům naším aby mu byli v snaze
jeho nápomocni
Vydavatelstvo Pokroku Západu
Hospodáře a Knih Amer
Do Atkinson Nebraska
Ctěným příznivcům tamním sdě
lujeme že pan František Kaplan
jest oprávněn vybírali předplatné
i doplatné na naše časopisy přijí
mati neb jinak v obchodních zále
žitostech nás zastupovati
Vydav Pokroku Západu
Hospodáře a Knih Am
KoottotoooooitooKooaio
Čechové a jejich zápas
o samosprávu
Nik'adcm Po Zip rydlna byla
jrožúrce pfednářka pud v jie gvedenf m
názvem kterou připravil p L J I'ai
da pro literární kub Aatorovy knihov
o v v New Yorku a opraví! Pak pro m#
sičník Midland Monthly TertořeskJ
přckljd přednášky tvoří brožurka 44
stránek obaahujicí vyobrazeni Jam
Hjsa Jana Žižky Jana Anioae Ke
meiitkflioa Josefa Juumana Cena
pooxe 10ctFcba v kolkách Dva neii?
xí"níku Midland Mjnlhly l-ah-j'cl
twéi přelfc--k v nclifirté r '
'Vtfi Pokrok Zřjmún
aioatoatooitoaioaioatoaiooatoatuaio
f f
1
1 '
1 %
r
V
t ' i
ř
t i
l 'v