Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 02, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i f
'li
v
1
dl
11 ' um— I -I —
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Zbankrotuj kavalír — Na jmění
prince Františka Wmdischgraetze
uvalen byl v minulých dnech kon
kar Pasiva zkrachovaného ari
stokrata jsou značná neboť nase
kal dluh a jako pravý kavalír Pan
princ absolvoval právnická studia
na vldeřiské universitě a když do
táhl doktorátu vstoupil do voj
ika Byl poručíkem 14 dragoun
akého pluku a před 6 lety zasaoubil
te s opěvovanou kráskou rakouské
aristokracie komtesou Margaretou
Harrachovou Nyní jest 33 roky
Stár mi tří dítky pleš monokl
a velké jmění po otcích? Roz
mrhal je v jistém vídeQském vý
hradně aristokratickém klubu je
hož byl stálým navštěvovatelern
Bezprostředně před katastrofou
prohrál ještě u zelených stolků
ohromné sumy peněz Když pak
nebylo více z čeho nestyděl se
kavalír po obchodníčku — zastaviti
platy
Komárovski farář P Rohitek
dostal nedávno ostrou důtku v ně
meckém brněnském časopisu po
poněvadž "znesvětil" německou
půdu černo vického hřbitova českou
modlitbou při pohřbu P Roháč
ka jakožto plnokrevného Němce
pokárání zabolelo a proto se v
listu tom zvláštním přípisem omlu-
' vil Respektoval prý poctivě ně
meckou půdu hřbitova Byl to
pohřeb českého člověka jehož se
súčastnilo příbuzenstvo zesnulého
z Puntovic a Pratce které nezná
slova německy S nimi prý se pan
farář mnsel česky pomodlili Aby
však neznesvětil německou půdu
černovického hřbitova a obhájil
německý ráz obce modlil prý se
napřed německy a teprv potom
přidal český "otčenášek"— Zajisté
zajímavé prohlášení katolického
kněze?
Kubelik ve VldnL V samostat
ném koncertu představil se v mi
nulých dnech hudebnímu světu
vídenskému Jan Kubelik Docílil
neobyčejného úspěchu jaký zde
měl jen král žijících houslistů Sa
rasate Zvláště "Rondem" Paga
niniho a "Rondem'' Bazziniho v
nichž ukázal báječnou svou techni-
kn způsobil neutuchající jásot V
oduSevnělosti své hry učinil proti
loBskn pokroky což osvědčil při
přednesu Ernstova koncertu Fis
moll až ke Spohrovu "Andantu''
Když dokončil došlo k výjevu zde
nebývalému Všecko obecenstvo
hrnulo se k podiu Obecenstvo
vzdávalo Kubelíkovi ' tak hlučně
vytrvale a okázale své pocty že
mnsel přidati dvě skladby Jan
Kubelik pojiitil si odtud cestu
světem do něhož ponese shávu
jména nejen svého nýbrž jak
chceme doufati i slávu jména če
ského Pamltnt deska Tomáíi ze Štltnéhe
— V české veřejnosti proneseny
jii dávno stesky že ve Štítném
není dosud pomníku jímž by byla
oslavena památka našeho nesmrtel
ného Tomáše ze Štítného Všecky
pokusy v tom směru učiněné zů
staly však bez výsledku pro nedo
statek účasti Letos pokus tento
obnoven Bratrské jednoty sokol
ské ze Žirovnice a Kamenice n
L uspořádaly vycházku do Štítné
ho spojenou s přednáškou o ži
votě a významu Tomáše ze Štít
ného na kterouž pozváni občané
% obou měst jakož i z N Etinku
Po přednášce podniknuta sbírka a
zároveň jednáno o tom aby se
utvořil spolek který by si obral
za účel zjednati prostředky ku
zřízení parětní desky ve Štítném
Tohoto měsíce sešli se občané z
vedených míst v Novém Etinku
- kde na základě přijatých stanov
ostavil se Spolek pro pořízení pa
mětní desky Tomáši ze Štítného
pro Štítné a okolí Zasazením
desky zjednána bude trvalá upo
mínka na našeho milého Tómu a
zárovefi přispěje se ku posílení
národního uvědomění na českém
jihovýchodu
Ttbáktvá Inirna v Písku Do
Píská došlo ministerské rozhod
nuti o stavbě továrny na tabák v
Písku plány strojním zařízením
a ústředním topením Budovy
továrny na něž je povolena dvě
stě tisíc zlatých počnou se stavěli
jii na jaře Konkurenční řízení
je ustanoveno na 28 prosince s
radiem 20000 zl
UmriL Nejvýše zasloužilý bu
ditel pracovník národní vynika
jící spisovatel a paedagog český
íasp J- Ev Kosina zemřel po
krátké nemoci v Olomouci pod
lehnuv zápalu plic a pobřišoice
Blahodárná činnost zesnulého by
la obsáhli na Moravě jmenovitě
jeho působeni na českém gymna
sia v Olomouci jehož byt prvním
ředitelem utkví v trvalé vděčné
paměti — Jan Ev Kosina narodil
se 22 pros 1027 v Josefově
Stoleté jubileum narozenin vyná
lezce litografie AI Senefeldra
oslaveno bylo v neděli dne 10
prosince v Typografické besedě
pražské přednáškou a slavnostním
zpěvem Senefelder byl pražským
rodákem K slavnosti vvšel také
obsáhlý pamětní spis četnými
vyobraními a uměleckými inserty
farem litogranckýcb opatřený Spis
byl uspořádán a vydán zástupci
pražských sdružení litografických
redakcí p V Korandv nákladem
vlastním obálku tiskl a věnoval
závod Vrat Vítka v Praze Spis
18 stran velkého formátu poskv-
tuie cenných nřfsnřvlrft V Hěiinim
i — — i
litografie v Cechách
Slavnosti Čeehú nldeňsUtk Dne
7 m m konali vídenští Čechové
ďvě slavnosti které ve vší ticho
sti připravili Účastenství bylo v
obou ohromné ledna konali v
Národním domě v Pětidomí a
druhou v Prátru
Šťistný poklesek
matné lntormeizo a veselí m koncem
Napsal Václav Hedvik
(Dokoníeoí)
Přešla noc nastalo smavé jitro
Ženíšek se probudil a pomaten
ohlížel se kolem Znenáhla se
rozpomenul na vše S nepokrytým
studem ba hanbou pohlédl k lůž
ku neznámé však to bylo
prázdno
Postrašen sešel Ženíšek do ho
stince
Šenkýřka jako by četla jeho
myšlénky rozpovídala se o ne
známé: "Slečinka už odejela hned
čtvrté hodině ranní poštou ku
Praze Přišla dolů celá uplakaná
Snad ocburavěla do opravdy chu
dinka"
"A nevzkázala ničeho?'' vyhrkl
Ženíšek
Nikoli nechala zde pouze
tento lístek pro postiliona Má jej
doručit dle adresy''
Zenišek vytrhl hostinské list
ale jako bleskem zasažen klesl
na židli
Adresa zněla jeho matce!
Kdo byla ta dívka? Přece seji
nepředstavil a ze šetrnosti až u-
pjaté nepídil se ani po [jejím jmé
ně Odkud tedy zni jeho matku?
Či je s ní známa a on bídák
? Patrno že před ním
prchá proč by se tak náhle vra
cela do Prahy? Hrozný chaos
myšlének
Hostinská stála nad Ženíškem
všecka udivena Nedovedla si
jeho vzrušení vysvětliti
Trapné intermezzo přerušil po-
stilion Vracel se s druhým vo
zem a oznamoval že ihned se mu
sí vydati na cestu aby byli před
devátou v Xaverově
Vyjeli
Ženíšek byl ve voze jako na
trní Doma zlíbal matku ale byl
i zde roztržitý zamlklý
Postilion donesl staré paní lí-
sték z hostince
Tato zvědavě roztrhla obálka
ale přečetli obsah zavrtěla hla
vou a podala list synovi
Jako odsouzenec Ženíšek četl:
Předrahá kmotřičko!
Odpusťte že kazím Vám ra
dost kterou Jste si slibovala z mé
návštěvy u Vás o vánocích Na
cestě přihodilo se mi něco hrozné
ho že o tom ani psáti nemohu
Promiňte a politujte Zdrcena
vracím se domů Snad někdy
zvíte více o své
Marii Rudovských"
"Rudovských!?" vykřikl Žení
šek "Nu ovšem" dokládala matka
"snad přece víš že jsem ji pozva
la jela snad s tebou?'
Ženíšek zbledl
Náhle vyskočil a popadnuv ma
tku bez odpovědi a se slzami v
očích líbal její vrásčitou leč mi
lou tvář
"Můj bož- děsila tato "jaké
to hádanky?
"Mami ko musím domů zpět
hned'
roč?''
Nemohu nesmím pověděli "
"Synu neděs mne ty víi něco
utiš mne! '
nikou — vím jen r
hnedle zvíi vše — jeitě an-'
— Přes matčino naléháni ještě
odpoledne ujížděl Ženíšek zjedna
ným kočárem ku dráze a po té
rychlíkem zpět a po poledních o
třetí hodině hnal se již ulicemi
hlavního města
Zde známí divili se pročte tak
náhle vrátil z dovolené
"Zapomněl jsem doma klenot
pro svou matku'' Ženíšea spěšně
odbýval tázající se a kvapil dále
lim
SQVY DŮLEŽITÝ PODNIK
Když jsme před devíti léty pojali myšlénku započíti vydávání hospodářského časopisu činili jsme to
v nejistotě ba v obavě zdali podnik ten potká se se zdarem Bylyť před tím činěny pokusy ve smíru tom
avšak nevydařily se a nechybělo na těch kteří byli v pochybnostech že rolnictvo česko americké pociťuje potřebu
listu odborného věnovaného cele jeho zájmům a potřebám listu kterýž by je seznamoval s nejnovějšími výzku
my vědy hospodářské a udržoval na výši pokroku ve směru tom A přiznáme se že my sami ač pochybnosti
takové plnou měrou jsme nesdíleli přece jen nebyli jsme jisti zdali podnikem svým přijdeme vhod a zdali plného
ocenění dojde '
Nuž máme nyní za sebou devítiletou zkušenost a to přesvědčení že český rolník jest tak pokročilým a
uvědomělým jako rolník kterékoliv jiné národnosti že chce se poučovali že chce poznávati co věda k jeho pro
spěchu zjistila že chce pracovati nejen rukama nýbrž i hlavou že chce vynikati nejen výsledky práce a přičinění
nýbrž i pokročilostí Nejlepším toho důkazem jest prospívání časopisu našeho jehož kruh čtenářstva každým rokem
se šíří a zrůstá
Majíce toto ujištění pojali jsme myšlénku učinili krok další vyplniti citelnou mezeru přikročiti k vydá
vání hospodářských spisů odborných v nichž by nalézti mohl čtenář důkladného zevrubného a obšírného poučení
o všech předmětech k hospodářství se vztahujících a jež by mohl míti vždy po ruce k vyhledání potřebného poučení
Po zralé úvaze všech poměrů a okolností přišli jsme k náhledu že nejlepší spůsob vydávání takových spisů
bude ve formě podobné v jaké nyní vydáváme Knihovnu Americkou Prostřednictvím Knihovny té rozšířili jsme
nesčetné tisíce svazků výborných knih zábavných po vlastech amerických neboť poskytovali jsme je za cenu mno
hem levnější nežli bývalo by možným kdybychom byli knihy jednotlivě vydávali a co celá ukončeqá díla prodávali
Proto jsme se odhodlali k započetí vydáván
É
66
Hospodářské Knihovny
Knihovna tato bude vycházeti co měsíčník o 64 stranách i více ve velkém knihovém formáte"
totiž 6#x9# palců 1'rvní číslo vyjde dnem 1 února 1900
99
V ITotpodařski Knihovní budeme podávtli hospodářské spisy
různého obsuhu a sice budeme vždy pokraěovati v podávání spisu
až cely vydán bude načež následovat! bude spis jiný
Jelikož uznáváme za nejnaléhavěji potřebu dfiklndný a obšír
ný spis o zvěrolékařství započneme nejdříve spisem "O nemocech
koňských" Není Miad zápol řeby dovozovali potřebu spisu takového
Rolnictvo americké má téhož mnohem více zupotřcby nežli rolnictvo
▼ Čechách Zde každý Je sám pro sebe a o sobč na své farmě a nemá
po ruce zvěrolékaře tak jako v Čechách ve vsi neb městef ku kterýž
by mohl v pádu otemocnění domácího zvířectva poriditi a přispěli
Zde je každý sám na sebe odkázán a na pomoc domácí Jediné co
v tom oboru až dosud zde máme test "Zlatá kniha pro farm ra" vy
daná zvěčnělým Karlem Jonňňtm V době kdy spis ouen vydán byl
dojista prácí záslužnou byť i jen byl to překlad aneb patisk práce
jiné a staré Však od té doby co vydán byl nčinila věda zvěrolékař
ská nesmírný pokrok Mimo toho spis onen jpst vfea méně jen kníž
kou příruřnou stručnou kteráž ve vseeu případech nepostačuje
Spis kterýž my chystáme k tisku a který první vyjde v UutpodáHki
Knihovni bude dokladný spis o nemocech koňských zaujlmaiící
neméně než 500 stran velkého formátu jak předem uvedeno pojed
návající obšírně a dokladně o všech vadách a nemocích koňských a
obsahující kol 300 vyobrazení namnoze povodních Bude to neivětší
nejdQklsdnější a nejobšfrnější apis toho druhu v Jazyku českém vy
daný na světě vůbec nevyjímaje ani žádných spisů ve vlasti vyšlých
Ze spisu lékařského a zejména o koňských nemocích a vadách
pojednávajícího jest nutná potřeba toho důkazem jest naše hovor
na v kteréž ne j větší mÍBto zaujímají dotazy ohledně neduhů koň
ských Z hovorny poučí se ovšem odběratelé a čtenářové velmi mnoho
s přece nemůže posloužit! tak jak poslouží spis který chystáme
Spis ten bude hovornou kterou může míti každý při ruce do kteréž
může v každém ohledu nahlédnout! v kteréž pro každý případ ne
moce nalezne poradu na kterou nemusí čekati nýbrž bude mltl ji po
ruce hned a tak bude mu lze v mnoba případech zachránit! se od
ztráty a škody kdežto dvd! porada v Hovorně přichází ččsto pozdě
Máme za to že podnik náš totiž vydáváni spisů hospodářských
uvítá pokročilé a uvědomělé čtenářstvo Hospodáře % pravým potěše
ním a dojista žádný spis nebude vítanějším nežli budí 1 rávě tento
spis o nemocích koňských i'o něm ovšem následovat! budou jiné
spisy z obora hospodářského sice chystáme pro nejbližšf budou
cnost po tom obšírné pojednání o štěpařstvf a sadařství vůbec a bod
láme uči niti spis ten tak jako bude tento o nemocích koňstva rovněž
nejdfikladnějším a nejobšlrnějším ze všech jež kdy v českém jazyku
kdykolivěk vydány byly Dále pak chystáme též spis o vinařství
viničném i sklepním o dobytku a plemenění o nemocech ostatního
zvířectva domácího o včelařství vůbec o všech oborech hospodaření
Každý spis bude vfce méně původním opírajícím se ovšem o nej no
vější zkušenosti a výzkumy a spracován bude na slovo vzatými
odborníky
Ilotpodířihi Knihovna jak svrchu zmíněno vycházeli bude
v sešitech o 64 i více stranách velkého knihového formátu každý
měsíc Když vycházeli budou v ní spisy větší tedy ovšem každý ná
sledující sešit bude pokračováním předešlého tak jako nyní kadý
sešit Knihovny Americké jest pokračováním Všech dvanáct sešito
do roka bude obsahovat! neméně než 800 stran a to spisů ve způsobě
knih z oborů v nichž každý hospodář poučení hledali musí
Předplatné na celý ročník obnášeli bude $200 což vzhledem
k tomu že všechny spisy opatřeny budou hojností potřebných vy-
obražení namnoze původních bude cena dojista velmi mírná
a levnou
První spis kterýž uveřejňovat! budeme jak svrchu uvedeno
totiž nemocc koňské zaujímali bude jak již řečeno asi 500 stran
tedy asi osm sešitů Kdo by nedbal předplatili se na celý ročník
Hospodářské Knihovny a chtěl by míti pouze jen spis o nemocích
koňských přijmeme od něho předplatné na týž v obnosu $160
Každý sešít Hospodářské Knihovny bude spíchnut drátem tak
jako jsou sešity Knihovny Americké a proto když papír se rozřeže
nebude nebezpečí že by některé listy se mohly ztratili neb vytrousili
Desky pro Hospodářskou Knihovnu
Každému milovníku knih působí největší nesnáz to když nemá
jich svázané Vazbu lze obdrželi pouze jen ve větších městech a
jestli má Jednotlivec knihu posílali k vazbě plaiiti tuto draze a pak
nésti vydání zásilky sem i tam zdraží se tím kniha nesmíraě To do
jista uzná každý Za vazbu knih ve větším množství čítá se obyčejně
50c a 60c za knihu Jednotlivě požadují knihafi za vazbu obyčejně
75 centů apřipočte-li se k tomu výloha zásilky jak praveno přijde
ledy svázání každého svazku knih na dolar neb výše To zdržuje
mnohé od koupě knih aneb odblrání spisů jako jest kupříkladu
Knihovna Americká My však nalezli cestu kterouž tato nesnáz
bude odstraněna a za nepatrnou cenu bude každý míti knihy své tak
dobře jako svázané Při skončení vydáván! každého spisu budeme
míli v zásobě a poskytovat! za cenu levnou totiž 25 centů vyplacenou
poštovul zásilkou desky na každý spis v Knihovně vyšlý Desky
tyto budou na hřbetě opatřeny zlaceným názvem knihy a budou
právě náležité velkoiti ku pojmutl všech sešitů dotýčného spisu a při
krajích kde se otvírají opatřeny budou tkaničkou tak aby se mohly
tavázati Každý bude moci tedy uložiti sešity obsahujíc! dotýčný
spis do desek a chovali je v nich právě tak Jistě a bezpečně jako
jsou knihy v deskách svázané Pro knihovnu domácí budou knihy
Hospodářské Knihovny právě tak úhlednými když si na každť 4pis
odběratel desky opatři tak jako byly by to knihy vázané neboť se
budou moci do skříně právě tak ukládali jako knihy ve vazbě
Ovšem že od podpory které se našemu užitečnému podniku
dostane bude záviseti jeho úspěch a prospívání — i pokračování
Naše starší čtenáře a odběratele kteří práci a snahu naší sledují po
více let není zapotřeby ujišťovali o tom že Hospodářská Knihovna
bude tak dokonalou jak bude nám možno li nči niti vxhforlpm kn
podpoře které se nám dostane Kdo 1 námi kráčel od začátku založení
Hospodáře a pamatuje se Ještě na to Jakým Hospodář byl při začátku
a porovná jej 8 nynějškem dojista že musí nám přiznat! že Jsme
stále list zdokonalovali právě takovou měrou jak přízeii oběratelů
mu levena byla a umožňovala Potká li se i tento nnvv niti nortnib a
zdarem pak můžeme připovědíti 1 jistotou že vložíme do rukou na
šich čtenářů spisy důkladnější a obšlrnčjšl nežli které Jiné jež
v těcbtýcbž oborech v řeč! české až dosud vydány byly
Doufajíce že podnik náš přivdán bude každým uvědomělým
hospodářem s potěšením odotýkáme že předplatné na spis ovšem
Jii nyní přijímáme buď na celý ročník Uotpodářtké Knihovny Jak
svrchu uvedeno $200 aneb na spis "Nemoce kubské" pouze kterýž
bude obsahovat! kol 500 stránek $150
Znamenáme se v úctě
Yydavabelé fóospoddře
1
U domu Rudovských stanul
Nebyl zde nikdy neboť nevěděl
ani že Rudovští v hlavním městě
dlí Teprve dnes zvěděl od matky
že uchýlili se tam v listopadu
koupivše tam dům Změna pro
překvapeni měla mu býti tajena
až do nového roku
S tlukoucím srdcem stanul Že
níšek u dvéří Služka uvedla ho
stě do salonku Chvíli čekal
Bjlo mu hrozně — byl vědom si
celé své viny
Náhle zaslechl iustot šatu
vzhlédl a sotva stačil skokem za
chytili klesající postavu
Pfivítati přišla jej v matčině ne
přítomnosti — Mařenka Vidouc
hosta se srdcervouctm výkřikem
klesala k zemi "Slečno Mařen
ko vzpamatujte se odpusťte!"
volal Ženíšek hluboce dojat bo
lesti dívčinoua uchopiv odmítající
jej probouzející se dívku za ruce
usadil ji do křesla- a se zřejmým
pohnutím klesl na kolena
"Mařenko nezapuzujte mne!
Vím co jsem "áchal ale — stalo
se taŠtnfch okolností
za omluvných že nelze nikomu
viny klásti Chci napravili vše —
ulo" mí pokání jakékoli ale pře
n vězte: miluji vás miluji ne
konečně Staňte se mou zenou
jsemf vám beztoho matkami na
šimi souzený Ženich Vojtěch Ze
nísek"
"tenisek?"
Ano týž kterého poznali jste
jela Nyní prosím o drahé vaše
slovo
Temni zardělá dívka nesměle
nozvetili zraků A vidouc UDří-
- j
mnost a opravdovou lítosf Zení-
škovu cítíc vřelou jeho láska
vzdychla hluboce a s prudkým po
hnutím vrhla se v náruč toho je
hož neznajíc milovala od prvního
setkání
Ženíšek šetrně mlčel Rozuměl
Vrátivší se matce Rudovské ne-
zbylo než požehnali co dříve
matky usoudily a co děti předešly
Však o tajnosti obou nezvěděl
nikdo Stud dívčin tajemství po
choval Ještě téhož dne — večer po
šesté hodině věděla telegramem i
matka Ženíškova o štěstí svých
dítek
— Po devíti měsících as — o
malounko dřív než obyčejně
povila paní sekretářová panu cho
ti roztomilou dcerušku
"Co tak brzo?" škáJlíval choť
milovanou žíoku Ale ta v rozpa
čitém usmívání zakryla mu' vždy
prostořeká ústa
Obchodní loďstvo svéti
Plachetní loďstvo všech náro
dů provozujících plavbu čítá tou
dobou 37867 lodi nejméně o nos
nosti 50 tun v celkové výši 8347
626 Roku předloňského čitalo 28
885 lodi o 8693769 tun Ubylo
tudíž od předloňska 1018 plachet
nícb lodi a nosnost jich zmenšila
se o 246143 tun opětný to dů
kaz ie loďstvo plachetní je stále
zatlačováno ačkoli se ději poku
sy aby bylo zdokonaleno Nej
větší plachetní loďstvo má Anglie:
7706 o 266a 168 tunácb proti
8125 lodím o 2910355 tunácb
r předloňského Hned za ní přijde
Amerika s 3497 loďmi o 1291
954 tuoách Norsko má 2306 lodí
o 956678 tuaácb Německo 981
lodi o 548053 tunách Itálie 1557
lodi o 492138 tunách Rusko
2455 lodi o 473689-tunách Fran
cie 1371 lodi o 309831 tónách
Švédsko 1423 lodi o 277651 tu
nách Turecko 1380 lodi o 261-
780 tunách Řecko 972 lodí o
196658 tunách Španělsko 1052
lodí o 151946 tunácb Dánsko
752 ladě o 138031 tunách Ni
zozemsko 663 lodí o 118158 tu
nách Brazílie 364 lodi o 80178
tunách Chile 132 lodí o 60520
tunách Portugalsko 237 lodí o
60430 tunách Rakousko-Uher-sko
142 lodí o 49288 tunách Ja
pansko 310 lodí o 40966 tunách
Argentina 155 lodi o 28963 tu
nách Peru 60 lodí o 23898 a
Uruguay 58 lodí o 14861 tunách
Ostatní národové mají vesměs
loďstvo plachetní jež má méně
než 10000 tnu uusuosti
Paroplavební obchodní loďstvo
naproti tomu opět za předloňský
rok vzrostlo ne sice co do počtu
ale co do nosnosti: ubylo 120
parníků ale nosnost stoupla o
834250 tun Jest totiž tou do
bou celkem 11456 parníků o 19
711382 tunách proti 11576 par
níkům o 18887132 tunách v r
předminulém Také zde a to mě
rou velice značnou zaujímá přední
místo Anglie měla v minulém ro
ce ne méně nežli 5453 parníky o
11093807 tunách proti 5707 par
níkům o 10993111 tunách v roce
1898 Také zde tedy počet lodi
klesl ale nosnost jich stoupla
Počet parníků Německa vzrostl o
22 a nosnost jich o 247867 tun
Německo má tou dobou 900 par
níků o 1873388 tunách proti
878 parníkům o 1625521 tunách
roku předloňského Na třetím
místi jest Francie s 526 parníky
o 985968 tunách proti 547 par
nfkům o 952682 tunách roku
předloňského I zde se tudíž jeví
zmenšeni počtu lodí ale zvýšeni
nosnosti o 23286 tun Po Francii
přijdou Spojené Státy severo-ame-
rické jež maji 551 parníků 0970
881 tunách pak Norsko 657 par
níků o 672549 tunách Španělsko
377 parníků o 551887 tunách
Japonsko 332 parníků o 455535
tunách Itálie 258 parníků 0443
365 tunácb Rusko 435 parníků o
4°7436 tunácb Dánsko 318 par
níků o 388670 tunách Nizozem
sko 224 parníků o 365995 tu
nách Švédsko 497 parníků o
339879 tunách Rakousko-Uhersko
167 parníků o 335314 tu
nách Belgie 73 parníků 0146615
tunách Brazilie 211 parníků o
140055 tunách Řecko 108 par
níků o 139987 tunách jrecko
79 parníků o 78181 tunách Ar
gentina 68 parníků o 58254 tu
nách Čína 37 parníků o 56101
tunách Portugalsko 29 parníků o
53630 tunách Chile 39 parníků
o 51597 tunách Rumunsko 13
parníků o 21707 tunách Egypt
15 parník! o 17111 tunách Ha
vajsko 11 parníků o 16288 tu
nách Uruguay 19 parníků o 10
012 tunách a Mexiko 14 parníků
o 6222' tunách Ostatní námořní
státy mají méně než 5 parolodí o
meuě aež 6000 tunách
A PureMalt
Bií
av
mm iyhisiíey
DISTlLLED AND
BGTTLED AT THE
VfřitL0vSpí?i!::s
DlSTlUEltY
CUARANTEIO -—
PURITY —
STRCNGTH AND
F LA VOR
KdoaUnfa lékáraácb hotelích iti
ecb známých obchodech
'Illllllllllllllllllllllll
Pánflm úfadníkfici spolkl
CcVtní (obchodní) knihy jako Led?-
r Journala denní knihy a j"eAl
r a hurá n Vokroka ZáM?ft J
UM H I I IMIHII H t Mil ll