Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 02, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f V(iu
'- 4--- r jetí- ' VIMC f4V T t '444 ctiS
íí-rf 'lit:: tí
Pokrok ZApadu
'ť1
ZPRÁVY ZAU1UHIČHÉ '
Tlirflké
Rakousko-Uhersko — - V zoolo
gické zahradě vídenské rozsápáo
byl ošetř ovatel dravých zvířat pěti
lvy v okamžiku kdy vešel do
klece v níž lvová se nalézali
atkoli podřízeni jemu posluhové
nalili se hořícími pochodněmi a
proudy vody dravá zvířata od své
obfití odehnati— Počínaje novým
rokem zavedena byla v Rakousku
korunová měna) jejíž základem
jest koruna rovnající se dřívějším
50 krejcarům Také rozdělena
jest na 100 haléřů takže jeden
haléř rovná se dřívějšímu trojníku
— Císař František Josef jmenoval
pruského prince Jindřicha admi
rálem rakouského loďstva — Ú
řádní ministerstvo jemuž stojí v
čele dr Wittek až provede své
poslání to jest až přijme a povo
lí rozpočtovou předlohu a některé
jiné důležité a neodkladné záleži
tosti odstoupí a zřízeno bude mi
nisterstvo nové jemuž bude v čele
dr Koerber na něhož čeká vyříze
ní nejpalčívějŠÍ otázky rakousko
uherské dorozumění mezi Čechy
a Němci — Vzhledem k proti
nčmeckým projevům jež v buda
peštském divadle stále se opakují
zakázala správa vídeňského dvor
ního divadla svým členům hráti v
kterémkoli divadle hlavního ma
ďarského města
Nlmecko — Císař Vilém konal
na nový rok velkou přehlídku voj
ska jež muselo defilovati na uví
tání a oslavení nového století jež
dnem 1 ledna v Německu bylo
zahájeno Při té příležitosti řečnil
císař a tu jako obyčejně vychva
loval svou armádu a své předky
— Heidelbergská lékařská fakulta
rozhodla připustiti jako poslu
chičky lékařství ženy které mo
hou se vykázat! vysvědčením že
vystudovaly na některém gymna
siu — Císař Vilém udělil titul
prince hraběti Eulenburgovi ně
meckému vyslanci ve Vídni — V
německých továrnách hlavně pak
v Kruppově dílně v Hagenovč
hotoví se 40 tun olověných kulí
pro anglické vojsko v jižní Africe
Na anglickém vyslanectví v Berlí
ně hlásí se denně dobrovolníci
kteří nabízí své služby vládě an
glické pro jižní Afriku Všichni
ti kteří se pro vojenskou službu
hodí posláni budou do Anglie
odkud pak vyplují na místo svého
určení — V celém Německu způ
sobila veliký poplach zpráva Že
německá vládní poštovní loď
Bundesrath byla anglickým loď
stvem zabavena poněvadž prý
vezla Boerům táleČný kontraband
Zahájeno bylo ihned diplomatické
vyjednávání a praví se také že
byty vyslány dva ochranné křižá
ky Condor a Schwalbe k zálivu
delagojskému — Suboje mezi
německým dustojnictvem jsou nyní
na denním pořádku a jak se zdá
nejsou již prováděny jen tak leda
byle aby zadostučiněno bylo po
šramoctné cti toho kterého dů
stojníka nýbrž jsou některé váž
ho druhu jak se ukázalo minulý
týden v souboji mezi poručíky
Kissligem a Schlabitzem v Muel
hausenách při čemž poslednější
byl tak vážně poraněo Že násled
kem toho zemřel
Itálie — Z Říma se oznamuje
Že papež Lev vyjádřil se u jedoé
příležitosti že nástupcem jeho
bude prefekt kongregace papež
ských odpustků a svatých pozů
statků kardinál Girolamo Maria
Gotti Tento jest janovským mni
chem je 64 roky stár a je mužem
velice zbožným který vede Život
velice přísný
Franeie — Major Marchand
jenž tak slavně se vyznamenal u
Fašody v Africe žádal ministra
války Gallifeta aby mu dovolil
na neurčitou dobu odjetí do jižní
Afriky kde hodlá vstoupití do
služeb boerské republiky jako vo
jín Žádosti jeho ministr nevy
hověl a jednodušeji odmítl dovo
zuje že by to způsobilo vládě
značné nepříjemností Ve Francii
jsou velice rozhořčeni na Angliča
ny kteří připravili Francii o ovoce
faiodiké a proto očekáváno bylo
rozhodnutí ministra války vel
kým zájmem — V Paříži založen
bude nový časopis jenž řízen
bude pověstným poleniistou Geo
Clemenceau-em před několika
dny od časopisu Aurora odstoup
lým kde měl nějaké nedorozumě
ní s f iditelstvem jmenovaného ča
sopisu Peníze na nový časopis
dá bratr nedávno omilostněného
kapitána Drejfuse Matíew Drey
fus Spolupracovníkem nového
časopisu bude také spisovatel Zo
la který týdně napíše dva články
— V kruzích lékařských nyní ro
kuje se hlavni o novém vynálezu
dra Metchnikoya který prý vyna
lezl "elixír života'' pomocí něhož
může býti náš život prodloužen
dvojnásobně a v některých pří
padech i trojnásobně Druhým
vynálezem o nějž odborníci se
zajímají jest sérum proti alkoho
lismu jemuž přikládá se nemalá
důležitost Německá zpěvačka
Šorma jest prý úplně spokojena s
uvítáním jehož se jí dostalo v
Paříži Její hra jest první vystou
pení německé od války prusko
francouzské a všeobecně se soudí
že nepřátelství mezi těmito dvěma
zeměmi není již tak ostré jako
před nedávnou ještě dobou Hlav
ní zásluha o to přičítá se císaři
Vilémovi jenž stále prokazuje
Francii různé zdvořilosti a proje
vuje jí své přátelství Mimo to
jsou Francouzové roztrpčeni na
Angličany jimž nemohou odpusti
ti FaŠodu a lord Kitchener jest
prý větším nepřítelem Francie
než jím byl zemřelý Bismark
Rusko — Na ruský nový rok
který připadá na den 13 ledna
vydáno bude ruským carem pro
volání jednotlivým vládám aby
usnesení na nedávné konferenci
míru v Haagu uvedena byla v
platnost — Generál Gurko od
plul v minulých dnech parníkem
Natal do jižní Afriky aby tam
vstoupil do boerského vojska kde
ujme se velení nad jedním armád
ním sborem Gurko před svým
odjezdem se vyjádřil že jest jist
boerského vítězství Gurko ne
ubírá se na bajiště sám nýbrž
provází jej mnoho ruských důstoj
níků kteří připojí se k němu v
Port Said Dle tvrzení Gurkova
bojuje pod generálem Joubertem
mnoho tisíc ruských občanů
Anglie — Anglické obyvatelstvo
jest roztrpčeno na řiditele nynější
války že veškeré řízení jejich jest
velíce zdlouhavé což může býti
prý pro Anglii osudné Téměř
veškeří činitelové a politikové jsou
odsuzováni a jediná osoba jíž
dostává se důvěry je poslanec
Charles Dilke jenž po dlouhou
dobu poukazoval v parlamentě na
slabé stránky anglického vojska
avšak náhledy jeho byly systema
ticky pomíjeny Nyní došlo na
jeho slova každý uznáváže on to
dobře mínil a kdyby bývalo rad
jeho uváženo nemusela dojiti k
těm velkým porážkám jež vojsko
anglické v jižní Africe utrpělo —
Vévodkyně z Marlborojgh jež v
prvním okamžiku nadšení dovoli
la svému muži aby služeb svých
nabídl vlasti na válečném bojišti
snaží se nyní manžela svého od
úmyslu jeho odvrátiti Vévoda
radí se nyní se svými právníky
stran poslední vůle kdyby mělo
se státi a on padl v boji V tom
případu ustanoven byl by jeho
ďítkám poručníkem Viscount Cur
zon s nímž je spříbuzněný a K
Vanderbilt do doby než by do
stoupily plnoletosti — Angličtí
šlechticové nyní o překot nabízejí
své clužby vlasti a mnozí z nich
v nejbližší době odjedou do jižní
Afriky Mezi přihlásivšími se je
také jeneu člen rodiny Jlotschildů
— Irčané působí vládě anglické
veliké nesnáze tím že hromadně
protestují proti vedení nynější
válečné kampaně a odpírají vstu
povali do vojska Irčané jsou
rozhodnuti způsobiti Anglii po
kud možno nejvíce nepříjemností
jelikož tato důsledně jim odpírá
udělení samosprávy které Irčané
po dlouhá léta se domáhají —
Pověst o odstoupení premiéra
Salisbury ho houževnatě se udržu
je a jest posílena tím že tajem
ník jeho požádal o dovolení aby
směl vstoupiti do vojska jako do
brovolník Nástupcem Salisbury-ho
vyhlédnut je vévoda Devon
sbirský Válka jihoafrická
V kapské kolonii panuje do
mněnka Že příchodem generála
Robertse a sirdara Kitchenera do
jižní Afriky změněn bude úplně
válečný plán a provedena bude
radikální změna v celém vedení
války Ty však nemohou se rychle
prováděli jak mnozí se domýšlejí
a bude to dlouho trvati než určité
stanovisko bude se moci zaujmou
ti Někteří dopisovatelé angli
ckých časopisů telegrafují svým
listům že mezi vojskem svobod
ného státu oranžského a vojskem
bocrským panuje jakési napjetí a
není prý vyloučena možnost Že
nastane mezi nimi roztržka Voj
sku boerskému jest prý stále na
držováno na úkor vojská oranž
ského jel také vysýláno jest prý
do prvních řad spíše než vojsko
boerské Jest molno Že něco na
tom jest pravdy avšak vliv na
postup válečných operacf to míti
nebude
Gen Buller obdržel na řece
Tugele opět pomoc a- boerské
vojsko se tam pečlivě opevfluje—
Praví se že velké anglické námoř
ní dělo gen Methuena prasklo
Zpráva z Ladysnithu oznamu
je že denně jest město bombar
dováno a dle všech známek po
mýšlí Boerové obyvatelstvo vyhla
dověli avšak to se jim prý sotva
podaří jelikož obležení mají hoj
nost zásob Od počátku obležení
zabito tam bylo 70 osob a 236
jich bylo raněno Gen White
byl povážlivě nemocen horečkou
avšak nyní se opět pozdravuje
Otázka ohledně zálivu delagoj
ského jest přítomně nejdůležitějšf
o čemž se jedná Anglie ráda by
se zmocnila tohoto jediného záli
vu na východní straně jižní Afri
ky avšak obává se že jiné evrop
ské mocnosti by proti tomu prote
stovaly a po případě by i zakro
čily Dle poslední zprávy z
Lisabonu došlé bude míti dnes
(v úterý) král Karel v kortesích
řeč v níž prohlásí se pro zacho
vání neutrality v nyrější válce
jihoafrické což značí že záliv
delagojský nedostane se do rukou
anglických Král Oskar hodlá
zachovali neutralitu avšak přece
jen smýšlení jeho kloní se více na
stranu Angličanů než na stranu
Boerů Otázka neutrality Portu
galska jest pro panující dynastii
této země velice důležitou jelikož
příležitosti této uchopili se od
půrci této rodiny a v pádu že by
král Karel vyslovil se ve prospěch
Angličanů svrhli by jej s trůnu
Anglický oddíl vojska jenž se
nalézal na obhlídce 7 mil od Dor
drechtu směrem severním srazil
se minulou sobotu se silným
oddílem vojska boerského a vý
sledek toho byl že Boerové opa
novali pole a Angličané byli
nuceni ustoupiti se značnou ztrá
tou '"-
Zástupce transvaalské republi
ky v Evropě dr Leyds vyjádřil
se že není pravdou že by veške
ré potřeby vojenské do Transvaalu
přiváženy byly skrz záliv delagoj
ský Zpráva tato byla roztrouše
na Angličany jedině z toho ohle
du aby nrěli příležitost zmocniti
se tohoto důležitého zálivu
Cecil Rhodes a jeho manželka
obývají prý nádherně zařízenou
podzemní chodbu v diamantových
polích takže kule a granáty na
obležené město boerským vojskem
vrhané nemohou jim ublížiti
Dle vyjádření jež Rhodes jedno
mu zpravodajovi učinil nehodlá
se tento nikdy vzdáti do rukou
boerských živý Jeho přátelé se
však domnívají že on jest příliš
praktický než aby přesvědčení
cenil výše než svůj život
Z KUBY
V Cienfugos zastřelen byl Dio
sino Gill brigádnígenerál povsta
lecký černé pleti Učinil útok na
zdravotního úředníka a"] měl býti
zatčen čemuž se protivil a byl za
střelen od policistů jej zatýkajících
Tentýž vojevůdce byl zatčen ne
dávno pro pokus vojenské výpra
vy na San Domingo
V Havaně se sjíždějí všichni
vynikající Kubánci aby vešli v po
radu s gen VVoodem ohledně pří
štích osudů ostrova Vojevůdco
vé Rabi a Maso byli na nádraží u
vítáni velikým zástupem lidu
Také všichni civilní gubernátoři
se sjeli ku poradě
V Havaně byl o půlnuci na no
vý rok uspořádán veliký průvod
lidu s pochodněmi a hudbou kte
rá hrála za jásotu lidujnárodní
písně kubské i americké Lid jest
velice uspokojen tím že generál
Wood sezval ku poradě všecky
přední Kubánce aby od nich při
jal dobré rady pro uspořádání po
měrů kubských
V Cienfugos se shromáždil veli
ký dav černých Kubánců který
hlučně demonstroval žádaje za vy
kopání a nové pohřbení s vojen
skou poctou černého gen Gilla
Gen Maso ve městě přítomný s
mayorem Alemanem však uklidnili
rozezlené černochy tak že se ro
zešli Při koňských dostihách na nový
rok v Havaně pořádaných se ú
častnila veliká část obyvatelstva
jak amerického tak kubského
Generálové Wood Lee Chafíee a
Ludlow byli přítomni se svými
rodinami
Knihkupectví Pokroku Zapaáu
Mime na skladé velké mnoi-4ví spi
u zábavnýď poučných ze všecl
ložných oborů Uivadclnf spiy má
ne viochny jel jvu k dostání T rťn
ných sbírkách Put si o seznam a
obď-iítc jej zdarma Adresujte jeJno
VOe lfceoh Západu
OvMkaw Pec-
SOUTH OMAHA
— Cudahyho masový závod vy
řidil již dvě objednávky nakládá
ného masa pro anglické vojsko do
jižní Afriky a nyní pracuje na třetí
Očekává se že ještě více podob
ných objednávek bude následova
ti — - Mayor Ensor prohlašuje že
letos se hlásí jen velmi inálo lidí o
podporu v nouzi V některém
týdnu jen jedna v některém dvě
rodiny žádají o poukázku na po
traviny neb uhlí kdežto vloni v
této době se hlásilo každý týden
15 — 20 lidí o podporu Také nově
přicestovalých se velmi málo hlásí
o pomoc a noclehářů v městském
vězení žádajících o nocleh Ee
málo hlásí Ze všeho toho se dá
souditi že poměry obživné jsou
daleko lepší než byly vloni
— Městský písař Carpenter
činí přípravy ku zapisování správ
ných statistických dát o porodech
a úmrtích ve městě Tento rok
jest rokem statistiky a tu je přesné
zaznamenávání dát nutné aby se
mohla posouditi zdravotnost mě
sta dle příštího censu V letech mi
nulých se na správné zápisky úmrtí
a porodů mnoho nehledělo letos
však se bude vše pilně zázname
návati
— Bohaté korporace platí měst
ské daně až na samém sklonku
roku za uplynulý rok Čas ku
placení propadá 1 lednem od
kteréhož dne se přirážejí úroky k
daním nezaplaceným a tu bohaté
společnosti čekají až na poslední
týden s placením aby pokutě ušly
a peníze co nejdéle v rukou podr
žely — Policie zatkla jakéhosi Ja
mese McCoye Oněmž se domnívá
že provedl některé loupeže v uli
cích So Omahy Byl ubytován se
třemi společníky v jedné nocle
hárně ale ti ušli zatčení ač se má
za to že byli společníky McCoy
ovými při loupežných výpravách
Hospodský Thompson na 24 a K
ulici zjistil McCoye co jednoho
ze Čtyr chlapů kteří jej před tý
dnem oloupili o Í25 a o některé
cenné předměty
' — Z výročních účtů pokladní
ka městského vysvítá že obec So
Omaha měla v roce minulém pří
jmů $69817 z nichž vydala
$46585 tak že na konci roku
zbývá v pokladně $23231
- V dobytčích ohradách bylo
za minulý rok přijato 837590 ku
sů hovězího dobytka 2216527
prasat a 1086 313 ovcí
— Polák Jan Fyda který byl
před 14 dny postřelen ve svém ho
stinci od Fr Pyszky pozdravil se
v nemocnici již tak dalece že se
vrátil do svého domova na 27 a
L ulici Kule z těla jeho vyndána
nebyla a vězí mu zádech lékaři
však mají za to že mu to škoditi
nebude a později až se pozdraví
úplně že mu bude moci býti sná
ze vyndána Na Pyszku podána
bude žaloba pro útok
Příchod Dítěte
přinese bud radost neb bolest Záleží
oa matce aby se rozhodla Při dobrém
zdraví a silném ženském ústroji ma
téfstvi přídi pouze ženské vibnoatl
McELRECS
"Wine of Cardni"
bér pryč vieckny hrfizy tím ie posi
luje životni ústroji Ono připrav!
matka pro příchod dítěte Oživením
clvního ústředí přineslo macaté čilé
hoiíky tlstc&m nemocným íenÁm které
se JH obávaly ie jsou neplodné Ono
čisti hojí opravuje a posiluje a Jest
dobré pro vieckny ženy ▼ každém
čase Žádný lékárník není bei neho
Cena $100 od lékárníka neb od vyrá
bitelS : "The Chattanooga Medicíně
Co Chattanooga Tenn"
P"Ckl ílUrl látka m luli aa požádáni
Paši LUDVIKA HALE z Jcrfcrsoa Ca
sravi t — "Kdjt jaro pm vzala Via of
Cardul kýla Jara rdui jil tri teta vaa a
Boall Jtmrn niti litn dittjr DevM aatatet
poxoVjl )mb m la ptknos kolclíka"
Ct odběratelů -Ti
Zásoba knihy "Zlaté mládí"
kterou jsme před nedávnem uve
řejňovali za 25 centů jest úplně
rozebrána
VjJéVět Pokroku Zápi
i Zprávy spolkové
Česko-Nár Hřbitovní Spolek
odbývá výroční schůzi v neděli
dne 7 ledna 1900 v níž budou
voleni novf ú radnici Všechny
spolky jsou žádány aby své vy
slance do schůz této vyslali
Frank Svoboda taj
Členové Jan Hus Lože í 5 H P
Všichni členové jsou tímto vy
zváni by neopomenuli do pravi
delné schůze se dostaviti a sice ve
středu dne 3 ledna 1900 určitě
v 8 hod večer Důležitá jednání
jako zapravení dlužných příspěv
ků zasýlání půlletní zprávy a kva
pem blížící se doba slavnostního
nastolení úřadníků vyžadují pří
tomnosti jednoho každého
Fred Sláma V K
Tábor ColumbuH čís 69 W0T
bude odbývati svou pravidelnou
schůzi dne 2 ledna 1900 v síni p
Jos Klepetky na 13 a Williams
Dle nového usnešenf Tábor Co-
lumbus bude nyní odbývati své
schůze každé mí a 3tí úterý v mě
síci Žádám by bratří se v hojném
počtu dostavili
Frank J- Fitle klerk
Praha lože čís 828 AODVř
bude odbývati svou pravidelnou
schůzi dne 3 ledna 1900 ve spol
kové místnosti a poněvadž bude
uvádění úřadníků proto jsou bra
tří žádáni by se v hojném počtu
dostavili F T Fitle taj
Tábor Nebraska ě 4771 X W A
Zítra ve středu dne 3 ledna
odbývati se bude pravidelná schů
ze ve spolkové místnosti určitě v
hodin večer Všichni sousedé
jsou důtklive zadáni aby se do
schůze této v plném počtu dosta
vili poněvadž předléhá táboru
jednání nanejvýše důležité
J F Přibyl klerk
Spisy vydané naším nákladem
Leietínskv kovář báseB Svatopluka Ce
cha dle původního v Rakousku skonfl
skovaného vydínl Čitá 88 stran Cena
25 centů Do Cech zasýláme ji se zaru
čením správného dojití za rift centů Bě
hem Jednoho roku rozebráno bylo vy
dání prvé a uspořádáno druhé americké
vydání
Památky Českých emigrantů Naosai
Tom Čapek 8 9 původními vyobraze
ními Uena vůzane 73 centu
ValdUtén historicko-romantický obraz
od Karla Ilerloše Cena 60 centu
D' dietní Aztikův román ve třech dí
lech od Duplesiae Cena 60 centů
Po půlnoci román od Vác Vlčka 480
velkých stran Cena 80 centů
Ntbcvptint tajemství román z anglické
ho od Chas Iteada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centů
Elba a Waterloo historický román od
F Btolle 329 stran velkého formátu
Cena 60 centů
Rukopuy Králodvorský a Zelenohorský
se snímkem několika listů prvnčjMho s
poutavou přednáškou o nich od p J A
Ollveríusa obsahuje 144 stran Cena 25c
Tajemství tloliuv na Porter Squarů
Napsal B C Farjeoni přeloženo z an
gliciny 240 stran velkého formátu Ce
na 40 centů
Školní tákony v Nebrasce ZčeStil Jan
Rosický Cena 50 cent
Novů líonU Kristo napsal Jul Verne-
obsahuje 576 stran cena 75 centů
Větný lid velký román vélilaaného ro
manopisce Éugena 8ue 1216 stran pou
ze $100
Tajemný hrad v Karpatech román od
Verriea 170 stran cena 20 centů
Uhrám Matky Bolí v PaHii čili Esme
ralda spanilé děvče cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 stran cena 50 centů
Osudnou stopou poutavý román od Em
Gaboriana Obsahuje 415 stran cena
35 centů
DM kapitána Oranta jeden z nelvčt
Meh a neJpoutavčjMch románů Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60a
V cizích sluibách povídka z dčjin ře
ských od Aloise Jiránka Čítá 256 stran
cena 20 centů
Mezi proudy histencký román z dčjin
českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centů
Bílá ř raaneb tři léta z třiceti histo
rický román z dčjin českých za války tři
cetileté od Lud Rellstaba Cítá 1536
stran cena f 100
Moderní otroci Velepoutavý román
od B V Hacklander a Obsahuje K20
stran pěkného formátu Cena ioc
AW tajnosti paHlski Román od Pon
son du Terrail I čásf románu: "V saloné
a na galejích" Cítá 608 atran cena 50c
Klub srdcorýeh kluků Román od Pon -son
ďu Terrail II samostatná řásf vřak
zároveň pokračování románu "V saloně
a na galejích" Cítá 448 stran cena 35c
Jlřilná Turkynl Román od Pon son du
Terrail Třetí samostatná část vJak ti
roven pokračováni románu "V saloně a
na galejích' Obsahuje 4(8 stran cena
35 centů
Itoeambolo Román o I Ponson du Ter
rail Samostatná čtvrtá část vřak zároveň
pokračování románu "V saloně a na gale-
jicn uosanuje o4 strany fjenaooc
Cechové a jejich zápas
o samosprávu
Xáktaifrm PoV Z&b rvdána bvla %
jrožurce přednáška íxid výše uvedeným
- -
názvem kterou připravil p 1- j i-ai-la
pro literární kíub Autorovy knihov
af v New Yorkd a upravil ak pro mi
hiční Midland Monthty Tertořeský
překlad přednáíky tvoří biožůrku M
J Vlil
Hua Jana Žižky Tana Amoae Kc-
menskéhoa Joela Junemana cena
ponze 10ctMa v kolkách Dva aeřity
(p-íTníku Midland Monthly obsahu
jící tutéi předtiikn v aneličině M
5cft Pokrok Zpd
Ostaka řleh
ALLEN 'S
LUÍJG BALSAfl
Skládá M a vydá
Neodklidejte nfch tona-tek kofia
vyléilU len a a reH)o kterf
Ir o áal ckemíckjr jaoo TjrUic
JíaBBA dt lak Ie ptdrií ama
poaJltím Plno? MfivoB vItot
Paiobí pcílíilví na
ALEPTS t
LUnlf m aoTisbiizaje odmi-
BALSAM iováuiítnkrv m
tanicraoB a podraidi
™~™"~~ noa illnaicl poutaje
trárlcl árítrojí a dodává tily celéma tělo
takoré jaoa okamžité 1 uspokojiví vf-
iledky tak řt lz ručitl iaŤyléčeuíl toho
nejhorDih kuile Neobsahuj opium Na
prodej a Tieck lékárníků
TŘI VELKOSTI
25c 50o a $100
C H Brewer fc Co
pohrobníci íi pĎjčoratelé koni
420-429 se v SS ul Ho Omaha Neb
tf- an Telefon íísloaa
W 6 SL0ANE & CO
obchodníci a
étí! ittiui mulin
v Šišle 407 409 411 sev 86 ulloe
South Omaha
jaBaMBTtlefoi
Zboii se orodává dle libosti bnď aa hotov
aeb na splátky 41tt
JXu o Žižku
Krásné dva lito crraf ováné obraz
představnjící České velikány Husa a
Žižku hodící se pro spolkové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny máme
nyní na skladé Prodáváme je oba po
f 100 aneb co prémii k Pok Západu ta
aopiatek iOc PO&roK apaaa
umaua r-o-
JAN SOMBERKT
upozorňuje všechny své krajany
že jeho hojně zásobený
řeznický obchod
nalézá sena robn 13 aPierce ni
I 1 X A — I X t r X i Hlliinlíl Ja -
Btvým masem každého druhu Jukni t tnama-
íkym zbožím vlastní výroby (Hotoveným a
ji i j t
nejiepimii uruuu uioni
VSechno zboží v čenich njlevnřj8Sch
Prmim zkuste u mne koupili a přesvědčíte so
JAN SOMBEKK roh 13 a ťlerce Qu
Nejhojněji zásobenou
grocerii
vlastní nyní
JOS O NOVÁK
v lín 1240 jižní 18 alle
Nová budova nová zisoby nová eea
levněji nelil kdykoliv Jindy:
Do Mosinee Wis a okolí
Ctěným krajanům tamnfm ozna
mujeme tímto že pan F E Černý
převzal laskavě jednatelství naších
listů a jest oprávněn před -i do-
platné na naše listy vybírati aneb
a_i V a
jinak nas ODcnoane zastupovali
Doporučujeme pana Cernýho kra
janům naším aby mu byli v snaze
jeho nápomocni
Vydavatelstvo Pokroku Západu
Hospodáře a Knib Amer
0IOVlOHOHOJlOHOilO-40V0-40HO-Oj
Lešetínský kovář
Před nf kolika lety vydána byla %
Praze úchvatná výpravná iáei! Svatek
pluka Čecha -Lešetíusky' kovář" Lí
ceno v ní otrtni tahy ponétnčovánl
českých dMin cizozemskými fabrikan
ty a vřelá láska liJu českého li řeš
otců svých leSetínský kovář vzot
pravého Čecha adoruje snahám í p
nřmlovacím a zaplatí vzdor evůj živa
tem neboť xa ponémeovately stojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti
BáseB psaná v sloha lehkém a přeoa
úchvatné zajímavém spúsobila velikjr
rozrach Však ten trval na srátcel
Vlála ji skonftikwalaf Jen něco mál
výtisku před konfiskací rozprodanýcls
přišlo mezi lid Jsouce přesvWřeni
ie přijdem vstříc přání každého milov
níka ušlechtilé četby vydali jsme s
avolením spisovatele LáseS tuto t#
plném znéní konfiskovaného vydánL
A V očekávání tom jsme se nemýlili
ilčhem pn !lvroku rozebráno prvé vy
dání skrovné ovšem a uspořádali jm
vydání druhé v mnohem lepší a deko
nalejší úpravě" a vřtším íormátě nel
bylo prvé Báscfl tvoří knihu o 8t
ttranach a prodáváme ji po 23ct I
Čech se zaručením a 5oc t drnrK-ha
vydáni (ana kniha valné tčžší) ta (kScL
K do? táni za hotové a
Pokrok Západu
Oman "llv
olaolioViolaolicJaoUoUouojaonoliojB
TRPÍTE HLUCHOTOU?
S %Uf druh plho tlarha Ire svirf
Mfitl: por blBf-hrrnini mfjrrm k v t lift i
Soá jedsodarhá nthoda HlďnlMHt
kaaiité ts-i fcé tT mj jthn
radiBMsdarata UkU
DIR DALTOlťS ADR AL CLIR IC
f$t LbSmB Ati„ Chiemf 10