Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 02, 1900, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Pokrok Západu
BBHI WEEKLT EDITION
Pabliahed by National Printlnfr Co
599-11 So 12th St — Tel 1008
8ubrtptlofl ly mail - $2-50 per yta
Vychází aaidó Htcrjf pátek
Vyjáva - - Národní Tiskárna
509-511 llžnil Jol— TeleToalOOS
řídící redaktor:
- j Rosicky
Přcdplataá
V místí dodávkou do domutezpríloby #3
ř přílohou 3'
Poltou pro B pojené Stát Kanadu bel
Knihovny Americké ►3U
Knihovnou Americkou
Do Čech bez přílohy 5 00
8 přílohou 45(!
Kuídý předplatitel oprávněn je kpremll
Ohlášky
Drobné a různi ohlálky uveřeJBulem pouze
Jen když peníze k objednávce přiloženy jsou
Za drobné oblUxy obyěejné velkosti nepře
hnuli i palec čítáme 75cent6 za třikrát Za
Airnl ohíŘiiní lilHhonřáni úmrtí a jiní čítá
me 8100 tři palce za kužele uvi-řijněui
Nní-liť h '1 nroto Dřiloží objednávce tolik
peněz jak velkou ohlášku míli st přeje Ceny
ohláíp k na delší dobu oznámí se ochotně na
požádám
Zásilky peněz
teou nejbezpečněji! kdyl se koupí na poltě
neb expressu "Money Order" a týá nám se
zašle Tž v registrovaném dopise aneb po
ukázkou bankovní Jest zásilka Jista Kdo
chce platili "ebeckem" na bank necbť ziiřie
oS5ceotú více proto ze tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupi směnku
(draft) naOmahu Chicago neb New York Na
místi drobných peněz pfijmeme těi I 1- a
S-centowe holky yeecnny znsiiKy necm jsou
zaslány pod Jedaoaucnoo aaresou pouze iaa
Pokrok Západu
Omaká Neb
Ouaha Kabr 2 ledna 1900
TEĎ BY íiAM JEŠTÉ SCHÁZELO ABY
sem byla z Filipín nebo z Havaii
zavlečena hlízová nákaza Máme
dosti jiných nesnází z té politiky
rozpínavosti a tím by přibyla nová
Máme zde vyhlídku že policie
městská bude rozmnožena asi
ao mužů Te to před volbami
tu musí býti vzato do městské
služby několik nových nádbončícb
politických aby stará klika měst
ská zvítězila Možné se nadití
že i některý z našich krajanu do
stane místo v policii městské ne
boť páni tam nahoře nahlédli že
není ráduo více Cechy odstrkova
ti
7V Kansasu byl redaktor oasou
zen na 1 1 měsíců do žaláře pro
obviňování senátora státního
úplatnosti A pak si myslejí ně
- kteří také novináři že svoboda
této země dovoluje novinami zne
uctívati každého Člověka Kdykoliv
se to některému novinářskému zá
keřníku zlíbí Neškodilo by kdy-
bv krajané newyorští poslali něko
lik tamních také novináři a do-
pisovatelských zákeřníků do Kan
sasu
- Společnosti železniční počínají
ieviti vždy větší zájem o dělnictvo
a činí pokusy aby i lid pracující
bral podílu na obchodu jejich
Vyplácením výslužného a prodá
váním akcií zřízencům jest učiněn
~ nrnl Irrnlr v tétn 7PTTI1 bil kflBnP
ť „ - r-
raci v prostředcích dopravních
Kdyby byly dráhy vlastněny nejen
421nfVJ olo i rnlnílrv 9 nhrhodníkv
jejichž ozbu obstarávají bylo by
po monopaiecna po buku u jcjhu
odstranění
Demokraté v Kentucky si teď
vyčítají s republikány všelijaké
šmejdy volební Jedna strana pro
vozovala taškářské prakce při vol
bách jako druhá a kdo je má teď
rozsouditi? Zase politikáři té neb
oné strany Patrně máme ještě
hezky daleko do poctivých voleb
a pak se bojí naše vláda ďáti práva
občanské Filipíncům že by jich
zneužívali" Hůře by to asi nedě
lali než tak mnozí občané svobod
ných Spoj Státu
SouthdakotskV senátor Kýle se
prohlásil pro stranu republikán
skou poněvač prý strana demo
populistická má v programu mno
ho otázek sociálních Je to nejlepší
když se strany politické dobře
rozdělí dle sociálních požadavků
ať je jasno v národě Kapitalisté
a monopolisté ať jdou na jednu
stranu sociální opravci pak na
druhou- Příští strany politické
budou tak rozděleny: strana práce
a strana kapitálu
DLÍ Vf ROČNÍ ZPRÁVY- OBCHObNÍ
jednatelny Bradstreetovy se náš
vývoz i dovoz zboží velíce rozmno
žit Kdežto vývoz potravin po
klesl ivětšil se značně vývoz vý
robka na druhé straně pak dovoz
surovin z cizozemska se rozmno
žit To kokazuje že země tato
stale více přechází z výroby rolni
cké na výrobu průmyslovou a není
doba ta daleka kdy veškeré své
potraviny spotřebuje lid domácí
sám- Co se však má státi s pře
bytečnými výrobky jel země tato
spotřebovat! ne mdle? Nebylo by
i ta moudřejší zvýšití konsum do
mácí a zmenšiti výroba než vy
tUllvati cizi trhy pro naše výrob-
17 -- " 1
Montansky senátor Clark kte
rý si kupoval hlasy ku svému zvo
lení potřebné po $10000 kus
prohlásil se proti zásadám demo
kratickým na jejichž základě byl
zvolen do senátu ' Zamítl zásadu
volné ražby stříbra prohlásil se
pro politiku rozpínavosti a pro
ochranné clo jakož i souhlasí s
tím aby abchodní loďstvo bylo od
vlády podporováno To vše jest
chytrý manévr aby se zavděčil
republikánské většině v senátu by
jej co nehedného ze senátu nevy
loučila Jestliže senátní vyšetřo
vací výbor shledá sen Clarka ne
vinným úplatnosti a uzná jej za
hodna zasedati v senátu pak bude
každý věděti kolik uhodilo
Vrána k vráně sedá
Na práhli nového roku
Rok právě minulý byl rokem
důležitých světodějných událostí
a nejdůležitějším dojista pro Spo
jené Státy V ohledu národoho-
hospodářském jest rok právě mi
nulý skoro nevyrovaatelným jak
ohromným rozvojem průmyslu a
obchodu domácího i za hranice
tak i důležitým stanoviskem jaké
zaujaly Spojené Státy ve světových
financích
Však důležitějším nezměrně nad
to jsou změny politické jakéž u
dály se během minulého roku Co
byl by nikdo před dvěmi roky ne
uvěřil že totiž republika tato u
chýlí se od své tradicionelní poli
tiky že zavrhne celým stoletím
zdaru a nevyrovnatelného úspě
chu zkušenou a posvěcenou poli
tiku hledění se svých vlastních
domácích záležitosti a nevšímání
sobě záležitostí cizích že dá se
uchvátili pozlátkem slávy a moci
pod nímž skrývá se červ hlodající
na kořenech svobody — to stalo
se skutkem během minalého roku
Ve slabé chvíli z pohnutek osob
nich a sobeckých jež ovládaly se
nátory obou stran svolila panská
sněmovna amerického kongresu
ku schválení politiky presidenta
McKinleyho svolila ku koupi za
20 milionů dolarů od Španělska
práva aby směla na Filipínách
prováděti to co až dosud u nich
odsuzovala a ic vůli čemu doměle
započala válku Svobodná repu
blika nejsvobodnější země ze
všech na světě obývaná lidem
nej vzdělanějším nejintelligentnějj
ším a nejsvobodomilovnějŠím vza
la na sebe úlohu dobyvatele a uti
skovatele a utrácí životy prolévá
krev a mrhá jmění občanů svých
v pokusu aby podrobila sobě ze
mi vzdálenou a poddaným učinila
obyvatelstvo její jež úplně jest
rozdílno od nás jak plemenem
tak civilisací řečí náboženským i
jiným smýšlením a kteréž proto
nikdy s námi v jednolitý celek
sloučiti se nemůže
Ovace kteréž nám tato dříve
netušená a neočekávaná změna
politiky přinesla jest trpké avšak
v slávomamu jejž způsobí] krátký
rozhodný zápas s ubohým sla
bým Španělskem a za snesitelněj
ších poměrů národo-hospodář-ských
nepostřehuje se všeobecně
že opustivše pevné kotviště ja
kým byly zásady Washingťona a
Monroea pádíme vstříc úskalím
vírům v nichž musí pohromu
utřpěti nejsvobodnější a nejpokró-
čilejŠÍ země pod sluncem a její
blahodárná zřízení
Rokem letošním zasedne národ
na stolici soudnou při volbě pre
sidentské a rozhodovati bude hla
sy svými o tom zda-li nynějšímu
nebezpečnému politickému směru
dostati se má schválení zda-li má
v témž býti pokračováno bez o-
hledu na osudné následky aneb
zda-li má vrátiti se státní loď naše
do přístavu bezpečnosti a vyhnou-
tí so bouřím jež by jinak na jisto
ji očekávaly
Rok právě minulý byl velmi
důležitým ale letošní bude ještě
důležitějším neboť jím takmíř
neodvolatelně bude schváleno a
utvrzeno aneb zrušeno a odvolá
no co v minulém podniknuta a
vykonáno Letošní rok 1900
bude pro národ tento rokem
zkoušky nejkrutější a nejnebez
pečnější Doufejme že v zkoušce
obstojí a že zvítězí zdravý rozum
poctivost a oddanost ku věci svo
body -
Co torna říkáte?
kiy vrtpVrt tm který nrmki bt vy-
tu m i m usrrn iure
f i CtwnfT Co malititá- TLn ti _
My mírp-ani Jmu znali p r J ťheney po 1 i
rík a nrnaráme Kj za pnrtlvébo a po£ b4- [
vho r- Twvfa ho rtu-fcortnfc-h tranmkcírk a '
f inannf whepnho Ic fmwrU u tnkefcotooii t
miaNaiuu tou!! jea liíma BCiBt
Vlknohrandnf krnicl TotouTo
WALDnfO KIAXM4RVT!T
vetkoobekv trfcáraki Toleda O
Hairi Oatarrfc Care a# sflri Tnttřm á-'tn-taí
přímo n kr iisn Many lan4
kn aasláaa alaraa f radel a vatek W
Uallz patally PuaikyjBoa
Knbáncl se radují
Do Washingtonu se vrátil 1 ná
vštěvy na Kubě Horatio Rubens
bývalý přední člen junty a ten vy
líčil nynější poměry na Kubě ná
sledovně: V žádné jiné zemi na světě není
lepší klid než na Kubě Presi
dentovo poselství prohlášení ta
jemníka vojenství a brzy na to ná
sledující ustanovení gen Wooda
za guvernéra vše bylo přijato se
všeobecným souhlasem Veteráni
revoluční i ti nejnespokojenější
jsou nyní usmířeni se snahami
prohlášenými generálem Woodem
Oprava v soudnievtí aby byla
spravedlnost rychle prováděna
vyprázdnění vězení od těch kteří
dlouho musejí čekati na soud za
řízení soustavy svobodných Škol a
zřizování potřebných cest jest
všude uznáváno za nejnalehavější
potřeby
Pokud stávalo jaké pochybnosti
o účelích Spojených Států byl re
voluční živel stále vzhůru na strá
ži Nyní však nahlédli že musejí
tvořiti stranu konservativní na
Kubě totiž strana která by měla
podporovati politický program
presidentův Při rozmluvě s mno
hými Kubánci jsem seznal že se
rychle blíží doba kdy všichni ži
vlové i ti již se revoluci opírali
budou povoláni k utvoření nové
vlády v níž by se všichni obyva
telé podíleli Vůdcové revoluční
si velice přejí aby vláda tam u
tvořená mohla zabezpečiti životy
a majetek všem obyvatelům Jsou
žádostiví toho aby jim fcyla dána
příležitost ku obsazení všech od
borů vládních by se takto přizpů
sobili samosprávě která je dle sli
bu gen Wooda očekává
Kubánci očekávají že nová tato
vláda bude zařízena co možno
nejdříve avšak nenalehaji na pří
lišný spěch Pokud jsou spoko
jeni s úmysly vlády Spojených
Států a vidějí ony praktické pří
pravy k uskutečnění jejich nadějí
mohou se na jejich spolupůsobení
američtí úřadníci úplně spoleh
nouti Kubánci sami se přičiní o
to aby pořádek nebyl porušen
neboť chtějí vzbuditi všeobecnou
důvěru tak aby cizí kapitál byl
hojně do domácích podniků uklá
dán Oni dobře vědí že mír zna
mená blahobyt a ten zase zabez
pečí trvalý mír
Národ kubský jest vděčen ná
rodu americkému za jehozakroČe
ní a za pomoc udělenou v zařízení
lepší politické budoucnosti Uzná
vá se že Spojené Státy musí při
hlížet! k tomu aby příští vládá
ostrova mohla zabezpečiti veškeré
zájmy poněvač je to ale také úče
lem Kubánců samých proto bu
dou státi při Spojených Státech a
napomahati jim v každém ohledu
Mluvil jsem s lidmi různých zá
sad se Španěli i s těmi kteří si
přejí samosprávu a všichni jsou
spokojeni s nynějším stavem Ne
považují sice dobu tuto ještě za
příležitou aby vyšli ze svého
ústraní a vstoupili na politické
zápasiště avšak nalezl jsem mno
hé z Kubánců účastnících se po
slední revoluce kteří jsou botoví
zapomenouti na minulost a s ra
dostí uvítají: tyto své dřívější od
půrce při společné práci a náma
ze na ustaient poměru politi
ckých Tento duch u někdejších
vůdců povstání vzbudí úžas ale
jest to skutečnost již jsem seznal
z rozmluvy s nejedním z nich
Generál Wood jednal s lidmi
těmi velice přátelsky a zdvořile
žádaje od nich aby jen vyjádřili
svá přání přímo a bez obavy A
Kubánci mu slíbili všemožnou po
moc Keorgamsace která oyla
mu svěřena jest velice obtížná
avšak jeho schopnosti spojené se
spoluúčiokováním vůdců lidu ob
tíže ty přemohou
Pan Rubens líčil pak uvítání
generála Wooda v Havaně od
lidu a vypravoval příhodu která
se stala na přístavišti Guvernéra
přišel uvítatí také starý válečník
povstalecký generál Rodriquez
Od četných ran v bojí utržených
jest na nohu chromý Generál
Wood spatřiv jej poručil zasta
vit! kočár a zavolal starého bojov
níka aby si k němu přisednul
Ohromný jásot lidu následoval na
tuto pozornost věnovanou zmrza
čenému vojevůdci od nového gu
vernéra
Generál Wood si brzy po svém
příjezdu do Havany nechal zavo
lati generála Gomeze s nímž se
radil o všem čeho by bylo pro
ostrov třeba Bývalý velicí po
vstalecké armády ujišťoval gen
Wooda Že Kubánci # něj mají
důvěra a Ze mu budou nápomocni
v provádění jeho úkolů Na to
generál Wood na rozloočenou
pravil generálu Gomezovi: "Ge
nerále přeji si abyste ke mní
přicházel jako vojín k vojínovi"
Kubánce velice překvapilo a
uspokojilo jednání gen Wooda v
záležitosti města Cardenas Obec
ní zastupitelstvo města toho žá
dalo o svolení k zadání nějaké
smlouvy soukromé což však gu
vernér odmítl následujícími dů
vody: Žádný podobný kontrakt nebu
de uznáván pokud obce neprove
dou volby do čehož není příliš
daleko Tak se por ná přání lidu
a kdyby i nebylo žádné překážky
kladeno vláďou ústřední v záleži
tostech obecních budou míti obce
všecko právo ku zvelebování ze
mě aniž by se jim bylo co obáva
ti nějakého obmezení z Havany
nebo odkudkoliv
Kde jsou cizinci
Springfieldský časopis Republi
can píšeotransvaalských cizincích
pro něž nynější válka v již Aíríce
povstala následovně:
Nej podivnější ale málo povším
011tou skutečností v jihoafrických
událostech jest že se outlandeři
(cizinci) z Transvaalu ztratili jak
mile válka započala Ve válce
není o nich ani slechu ač tato
způsobena skrze ně jak se říkalo
Bydleli v Johannesburgu říkali o
sobě Že jsou zvelebovatelé země
a požadovali politická práva za
výhodných podmínek Proč pak
nyní nezůstali v Transvaalu a ne
pozvedli tu občanskou válku v
samé zemi pana Krugera? Pravilo
se že co do počtu převyšují Boe-
ry Kdyby byli zůstali v zemi té
třeba i beze zbraní jejich veliký
počet by ohrožoval Boery v zádech
a vyžadoval by silný sbor vojen
ský k jejich střežení Pakliže
považovali Transvaal za svoji do
movinu tedy by dle přirozenosti
lidské tam bylí zůstali až do konce
hájíce domov svůj Občanská
válka v samé zemi Boerú by úplně
změnila povahu nynějšího boje
tak že by mu nikdo nemohl vytý
kati jeho nynější soběcký účel
Outlacdeři však zmizeli a Johan
nesburg jest jako malá opuštěná
vesnice Není po nich v jiho
africké republice ani památky
Cizinci kteří žádali stejná poli
tická práva s Boery ve vlasti
Boerů rozptýlili se do všech úhlů
světa Někteří se vrátili do Anglie
jiní do Evropy opět jiní do Spoj
Států kdežto nejbohatší z nich
žijí v Cape Townu v hotelích oče
kávajíce tu zakončení sporu Není
ani dosti malého sboru outlandrů
ve vojště anglickém To přece
nejlépe dokazuje pravdu tvrzení
Boerů že outlandeři nejsou trvá
lými osadníky Transvaalu a zem
tu nepovažují za svůj domov Je
to neuvěřitelné že by lidé kteří
na první poplach válečný ze země
uprchli byli částí jejího obyva
telstva Je tudíž samozřejmé že
lidé kteří nedovedou setrvati na
půdě a nechtějí bojovati za to co
svým právem zvou ba nechají jiné
za sebe bojovati a sami uprchnou
že lidé tací se nemohou dovolávali
sympatií světa
Tento útěk outlanderů z Trans
vaalu přivádí na přetřes jinou
otázku týkající se stálosti britické
říše Jaká jest vlastní příčina že
Anglie chce vládnouti nad jižní
Afrikou? — Všichni spisovatelé
angličtí pojednávající o již Africe
dokazují Že půdu tamní vzdělává
jí jen holandští osadníci kdežto
Ángličané se zabývají jen obcho
dem a hledáním zlata neb diaman
tů Angličané tamní jsou více
méně dobrodruzi ' kteří se chtějí
obohatit rychle v zemi a zase ji
opustiti Vláda anglická zaujila
tedy stanovisko těchto dobrodruhů
a knřisttiíků kdežto Boerové se
drží půdy považujíce ji za svůj
domov
Tento úkaz jeví se všude v
državách anglických Britové pře
stali již i ve vlastní své zemi býti
národem rolnic-ým shánějíce se
po obchodu a dobrodružství v
koloniích Takto se celý národ
stává národem kořistníků jemuž
na stálých sídlech nic nezáleží
Stav rolnický v něm mizí ten
stav který tvoří kosti svaly a
nervy těla státního národ pak ve
snaze po rychlém zbohatnutí a po
hodlném živobytí spanští a stává
se neschopným k ovládání tak ve
likých držav jaké vláda anglická
nyní drží a stále šíří V národu
zeboulostivělém téžké práci ne
zvyklém nenalezoe se tolik stat
ných lidí mnoholi jich potřebuje
vláda k uhájení svých rozsáhlých
osad a tuto skutečnost potvrzuje
právě nynější válka v jižní Africe
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou Pouze 1 100 roční
NEBRASKA
— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 79tí
— Claude Collins bydlící asi
6 mil od Stantonu přišel o všecky
prsty pravé ruk v droliči kuku
řice (
— V Hastingsu vyhořela v
noci na 29 prosince stáj Camp
belleva v níž uhořelo 7 koní a 5
kusů hovězího dobytka
— Železniční jednatel Thomp
son z Tahuage který nedávno
zmizel a z Omahy byl přiveden
do vězení v Nebraska City byl
uznán za choromyslného a bude
dodán do blázince
— Nedaleko Humboldtu ze
mřel náhle a za podezřelých okol
ností rolník Lester Wilson Vešel
do světnice a stěžoval si oa veliké
bolesti v žaludku načež brzy
skonal než mu mohla býti lékař
ská pomoc poskytnuta
— Slavnost řádu Svoboda č
60 Z C B J do svazku bylo
v sobotu provedeno v Howell za
velikého účastenství obecenstva
Dopis p A Odvárky o průběhu
slavnosti té musel býti pro množ
ství jiné látky odložen do čísla
příštího
— V Syracuse vyplenili lupiči
jídelnu a cukrářský závod Reifíův
sebravše tam asi ra I35 doutníků
Reifí nechal přivézti z Lincolnu
dva slídné psy kteří šli po stopě
ku domu Johna Braye aviak tam
nebylo nic z ukradeného zboží
nalezeno
— V Sheltonu odsoudila vyše
třovací porota koroaerova správu
dráhy za přejetí rolníka Lippin
cotta Klade jí vinu za neštěstí
to poněvadž na křižovatce měl
býti umístěn strážce Lippincott
jest již čtvrtý člověk který byl ná
křižovatce té zabit
— Historická společnost státu
Nebrasky svolává na dny 9 a 10
ledna schůzi všech členů této spo
lečnosti a starých vozků do uni
versitní budovy v Lincolnu Při
té příležitosti budou předneseny
některé řeči o prvním osazování
státu a o pionýrech této krajiny
— Společnost dráhy Burling
ton se vyrovnala s pozůstalými
zabitých tří dělníků ve West
Lincolnu minulé zimy nabídnouc
jim odškodného řooo všem
aiopy o nanradu byly podaný v
Lincolnu a společnost se raději s
rodinami vyrovnala než by to
byla nechala rozhodnouti soudu
— TDuda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhu
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí)
— V Papillionu byli konečně
přece pohnáni před civilní soad
desátník Fair a vojín Jockens pro
zastřelení vojenského sběha M or
gana Okresní návladní na ná
tlak guvernéra podal žalobu a
šerif zatknul oba vojíny kteří
budou v hotelu pod dozorem še
rifa drženi do 2 února na kterýž
den soudce ustanovil soud Spol
kový návladní z Omahy byl vo
jenskými úřady ustanoven k ob
hajování obou vojínů
— Na rozloučení se starým
rokem byly v baptistském kastele
ve Stromsburgu odbývány modlit
by když tu se pojednou v půl
dvanácté v noci udál výbuch kte
rý kostel rozmetal a zapálil Pří
činou výbuchu byl acetyléaový
přístroj ku osvětlování kostela
který se nalézal ve sklepě V
kostele bylo v tú chvíli asi 70
lidí kteří byli ze sedadel vyhoze
ni ale na štěstí se nikomu nic
nestalo jen kněz a kostelník byli
popáleni v obličejích Kostel ten
byl teprve před rokem dostaven a
shořel úplně Čímž způsobeno
škody za #3500
— Sjezd učitelské jednoty Neb
rasky byl skončen v pátek 29
prosince Přijata byla resoluce
v níž se odporučuje podání odvo
lání se k vrchnímu soudu v zále
žitosti rozsudku ohledně zákona
přijatého legislatnrou aby i vy
učování na vysokých školách bylo
bezplatné Učitelská jednota k
tomu účelu povolila #100 nebo
více bude-li třeba a vyzývá vše
cky okrsky vyšších Škol ku spolu
působení aby zákon ten před
vrchním soudem obstát Večer
po skončení schůze učitelské jed
noty měl Murat Halsted před
náška o Filipínách kdež seznal
poměry z vlastního názoru Vy
líčil Aguinalda co úskočného a
úplatného člověka který lid svůj
tyranisoval a odíral
Ztráta životu t Transraln
Moralisté pojednávají o hrozná ztráto
životů (působené tranavalskou válkou
Viak tu životy te obětují ss účelem — za
poctivým účelem Bylo by lepe kázali
proti zbytečnému obětováni životů TI lí
ce lidí podléhá nemocem Je mohly býti
nadnw zastaveny v samém počátku
Dyspepsie bubí více lidf nezlí co Je za
bito ve válce Užíváni Hoatetters Sto
mach Bitteri zachránilo by mnohé živo
ty Zácpa e maže zdátl věci malichernou
avíak skoro bez výminky vyvine se s nf
něco horšího a tím déle se to ponechává
tím tfže Jest to vyléčlti Bitters léčí ne
travitelnoat zácpu dyapepaií a ilučna
tost přirozenou cestou a trvale bez po
Škození tel a Jest dobrou pro každého
TRŽNÍ ZPRÁYY
Chicago 1 ltdna 1MQ
Dum Je tvátek zákonitý v kter burza nezsM
dá Proto taká není cihelních zpráv Koncam
min tdne byl Irh klidu bez Jatých d61ežilJ
iíi h změn Plenice olinkz červená tíz 2- pro
dáváni za 87tt368tt pro květen t0% a íerrenea
70c Ja-ka lir Je za ůhV8H% a tvrdá 6M
Knknřice Jest těl ceny klidná a v podtttě ne
zmíněná ílřlo a !í®31 pro květen S3%
NofáčiilaS Je tuto
Ovez ííílo e prudárá M za K%®Ui bil
Zito Jíft eeny nrzměněná Ciilo I za ÍJ4
Jrimea prodává te lít sil zt tá e etejnjcb
cen dle Jakosti tíelo I za 3AQ44 -
Lnění semeno setrvává ni vytoká ceni na
kterýsi doetonpllo ílřlo 1 $144
Dobytek dobře krmeny Jeet ceny pevná
Jliy JitecnI dobytek vhk Jert ceny achablá
Pěkit volt JiteSni plití se pe $5 3:tM oby
íejní piotřednlpoíttOi26 Jateční krávy
IlOrOM I jateční Jalovic 10SJ)4VJ voH k
Sira tS OT e4 76 1 trzaiiti voli Jilecul t4iaOoIS
Vepřovy dobytek v posledních dnecb min
týdne v cea trocho ochabnul Pěkný ti aejla
pll těíky prodává se si tiKQAAV leeky StlO
4S3 Vátiina prodána byli po ti S0O4Su
Omaha 1 ledna 1S0S
Přivol v tydoa Blinlám byl ikrovny velice a
proto trn tet nejevil valně tiloitl Přívoz byl Jak
následuje:
Hov Vepř Skos
Celkem za ssln týden 7'3 V78M 10008
Týden konc 2a pros Isc8 64K4S 7IM)
Týden kane 16 pros lnfcS 47220 19Í8T
Týden koní 8 pros ltMf 46363 1347
Tjden kouč I pros 16820 470x4 1004
Stavtrho zastává nerměaěnym Jstrintch velt
dobře krmených přiváli se velmi skrovná a neo
čekává se hojněji! přívoz takových dříve aei si
kouče za tohoto měsíce Dle prodeji sobotních
sotva lze st nCInitl pojem o trf nich cenách Oel
kéat visto Jsou ceny semeněny
i Vepřového dobytka til skrovněji s přiváli
Cesy Json nyai lepil ni byly kdykolirěk po
mlsaiycb 8 ruko V sobotu prodával se vepřov
po 14 KI&4 17 vělllnon po 1418
Vejce přiváží se Jen v skrovném anoZstvt a
Cení Je pevná 18c tucet
Máslo Je eny pevná obyčejná dobrá domácí
18010 pěkná stolní 16&10 s másloven ti$2oo
Drfbff máčeno ocbabloo slrpice vypařená
SQSVic knebny s boy 838c a krocani OíííKc
tierina nasiaiym novým rokem onmezem oa
vodní ptactvo Kachny millardky t300&I 28 Jiná
f i ř5@2un
i Janlks pěkuá západní json po t275@3Ut sod
New Yorská 13 74400
Kitie Json ci-uy psvuá í t syrová za 8Kc í„
7c ří I rolťiiá 10 íis I t teleel 8® 10c
Srno Jest levná náalerikrm bojnoail téboi a
mírného podzimn nejiepii i vyiin 86 00 prostřed
ni 8560 a niáin 14 60
St Loois 1 ledns 1000
Plenice skonělls minuly tyieu cenou pevnějlí
Ozimka cerv-ná iis í prodávali re v sobota za
Ji@73c pro květen 71 Ji i iVrvenec tJ% Tvrdi
za flIV®!
Kukuřice prodává se tis t za itf pro kvi-
teD314@3l4
Bivlna Je ceny pevná prostředni zi 7H-
Vyléťltl aattniesí v jedioai Um
dívejte Lazatlve Bromo Qnlnlne tabletky
Lékárníci vráil p-olse Jestli via nervleíí zoo
Podplt na kaadá bedníce E W O rov lm
Záchvaty trvale vytáčeny Záchva'y a oer-
vnHiiost zmisl po Jednodenním niíváni Dr
Kline' Oreat Nerv Kestorer Zaálet sl pro
$2 00 labev na zkonlku Obdráite JI zdarma
Dr K KUoe Ltd oai Arch ÉU Phlíadflpbla
Pa HlOUTtBtř
IJ3TVJVE
a víoe stálého vytiiku zara
ěajeme kizdému kdo prá
vním Jednatelství nalich
vlasteneckých loveckyrh
phrodnírh a nábotenLyoh
obrasA Nemějte iádná oba
vy snad ptad ztrátou
OftgHILUEHMAN
PI 8U Paul Minnesota
íthaliwl mlékařaky dptně zavedeny a do
JIIIIIOU hlesevyplfa-ejícl l eprodi-t vy-
proděl vy
iV esl L Bt
hodně
lllifcte se u N i) Holme wesl L Bt
Bo Omaha Nebr
Ak-Bas-Iieo Dilry 2K
OMAHA LOAN4 HUIIDINO AHMKJI ATIU!
n i lot na Mepeatb bl íeifvté ulice lu Han
srotn Parku) na kterém! Jest ochotna vysta
věli příbytek pro někoho Kdo by chtěl lot
koop ti na měsíční splátky Hlasteseu: fj M
NaUínfft r brey tíea HIIk 3if
i? A H II A k pronajmu ti neb prodeji —
[ AIVHA IJobře otxltlaná farma o let
akrech blilo Crete Srbr p-onajme se lacino
ni I al & roka aneb prdi vhodná partii na
saadné podmínky Adresulte:
L I E KTKWAKT
Kootns ! J7
TJ 8 National Uank Bulldlnř
DTS5— 8k Omaha Nsbr
Oznámeni
Dr A Conrad vrátil se z Ně
mecka a započal znovu praksi
lékařskou
Přihlášky prljímA-
ED J STEIDJj
31— 4k lékárník
CRETE - - - XEIHt
Za sníženou cenu!
Mime posud nČ kolik výtlaku ipi
Královské vénné mésto Mělník
a okres mélnický
tcry a lkon pí'i aeatavil ka velká
vé Ikoái vlaMnlm nákladem vydal
f'dttcl méataké (koly pan Lud IV hm
Jest to apia objemný neboť ř'tá 934
Mrdri velklho formátu a 55 obrazy a
mafii okresu mělnického a mésta
Kaidjf rodák mřínu mil by chovatl
tento obsahující popi a ďjiny
jeho rod i -té" l'aa siriovatei 0[fivřlu
je nia ku nabídnntf fbytka pisu ta
cenu valné" aníženoa a aice bodem tji
prodávati nynfaa 12 00 i a poštovní
tf ykn tJfívřiC: cena $400 žádají
Mélniean nemusí ae nynf vymloavaú
na ceaa kuihy neboť ta toto cena je
r pravdě" levoott Hlaste e brzy
Atfreirtjta Pakrak Zipaáa
ijasaka Xes