Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 02, 1900, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Horthweitera dráha
pět vlaků deaně d Chietft
640 ráno
1055 fno r
415 odpoledne e
455 odpoledne
730 večer
♦Zvláštní rychlovlaky
S Čítárnami buffettovými a jídel
ními vozy
Poznámka The Northwestern
musí vysýlati více vlaků nei
která jiaá dráha mezi Omahoa
Chicagem
Nová městská úřadovna 1401 —
1403 Farnam St
DT E I0L07TCHINEB
ČESKÝ LÉKAŘ
OFFIOK n rohu ! a Howard nl Sheely'
líloekéíi dveří 810 Telefon I4
▼ pJaárn k naleteat od 10 do 12 hodin ráno
e4 8 do f odpoledne a od T do 8 vater
Telefon residence 1874
HBiIoriID GeíBMi ID
xlruíexa lékaři
ZRAKU t SLUCHU
1404 FARNAM UL OMAHA KBB
dtSBmS '''"""Čftlo telefonu 789
Vyléčím koktání
RartRKNCi: NeJpfedntlM lákaH v Omaae
ťodrobnottí idarma - Julia E Vsufkaa
dUMrl Kam Bldg Omaha Neb
I
1207 DoDfrlas ulice
mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
O D KIPLINGER
xs-a 13 a Famam
DonMMH ' taMCilcIT obctiod
Boaeeláme America favorite TOM MOOBB
HRNUT OKO KUB dobřete doutník
Chas Kmtf man
v ojiiťvjící jednatel —
O SÍiřfjiýMtář 0
7(irtiiioj 'ejlepi oJllfJld apoteřnoetl
prodává knpnje mejatek nenavitý vvdáv
'elavDÍ lístky a Evropy a do tvropy atd
iřv mou aa nemovlt? majetek
Pto'dniaSeTz)rfla 13 a Dosilas ol
4 Dr ČEPELKA
V v Ctcháck promován}
i tkuíený
O ORDINUJI
] V ČESKÉ LÍKÍBSB
4 F NEDĚLY 4 SYNA
! V CRITB MIIASKA
J Velkerá předělav lákahká vyko-
] lovaji e v teto lékáral práva %
i avMoailte s aejtlsválck a atlep
V Meh letebalch proelředká f r-í
CHCETE
LACINOU
FARMU?
Ta sas4 ví Jil kafdý ie LACINÍ
a a01RÍ peseaky Jsoe nyní k doaUnl
Jca Wlsconaleu Vlak ne každý ví ie
aajlépa aejlevnějl a nejspolehlivěji
míl koupit! jen tehdy kdyi kopule od
ialessíciích pleíoU pHmo Jestli
kapajeta od Jednatelů koupíte třeba tél
dobry poceaiek ale ne uk levni Jako
kdybyste te obrátili pHmo aa spoleo
noat A pak aejste Jisti ie pozemek
který jtte koupili takeskuteční máte
Cklcaao Mííwaukee A Bt Paul dráha
má přes 6200 akrft pozemko podél trati
svycb blíže městeček v osadách mají
cích Ikoly kostely atd které prodává
po 3 00 sž nejvýše WOOskr jak násle
dujet Jedna šestina botové ostatek v
pěti rotních splátkách 8 6 procenty úroku
rsmstulte když koupíte od dráb v Jste
Jisti ie máte dobré1 právo majetnlcké ie
vaše penlte jsiu beepef ny a koupíte ts
nejlemétil možnou cena Piite si anglic
ky o cirkulář obsahujíc! popis těchto
pozemka a— -~ mmmmmw
II Q GAUGEN
Und Coro r C M A St P Ry
MILWACIEE WIS
AXEB HA
r t i
ovc
rttsetf
Postarcfte c
o budoucno t
svých rodin
řrlatoepeala
resíHreaeaa
HdaiMBaHaMh
mu & mm
Jral vralael aujletae
prárnt m rrle
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Maji wJuU
k taluSrai aovrh Yfhnda pod
línky
DnetSweundroWwtltnkf arfe aafllck
a vrrheiNo rlilwv
J C ROOT
niftbiy fik0BAiiaEw
Č7aopÍ0 zdarma!
THE Í7ESTERORÍIL
iaatakráilea paknýml pohledy aa nové kra
jiny kterel aa ayal situuji pudil
Rock Island dráhy
V OKLAHOMA A KANSAS Jakož I
V INDIÁNSKÉ TERRITORII
Poilate ! proB Obdrllte Jej tdarna vypláce
li poiion Adresujte:
JOHN SEBASTIAN O P A
CblcafO lil
Na ramlssisslppiké mezinárod
ni vystaví v Omaze obdržel
v odboru pivním
XCxugnatr ledsáic
Cabinet Beer
ZLALOU HEDALII
rikladé jeho CUtoty a Jeho oav(
leieb a puallBuJicicb vlaatnoatl
Objednejte bedničku od
Fred Krue Brewln Co
íoor Jaokton st
TncroN 420
AbKESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Rád Palacký il ZCBJ
(Xlhfvá vé pravidelné chftiB kaídou ítvrtou
neilíll v mřHÍci o 2 b xlp v líni p KlepMky
ua li a Wllllam ul 1'reiís L Berka taj Véc
4„ti tunu it i íříiniu V A Boahra-
da 1317 Williams ulpokl Fr Macb
Tel Jed Sokol v Omaha
odbývá ivé pravidelní whůíi" kidj druhjř
ítvrtek v mřsii l vi-ťr ve tvé mitnftl 2328
) 13th St ťrwlii Kud Ilavi-lka 1457 So I4tb
3t tnjnmnlk H W Brt 141B rear Poppleton
aveo tnik ťr J Hib I4IH Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 So 15th litr
Podp Sokol Tjrš 2 1
odbtvi ivé anhoaso dvakrát mřeiení každou
lnedill a 8 pnudi-li v intuici v aínl Metrové
Cek)níni ncbowí odtaví e I nudil 1 v rijeu
PDlIetni aehfcjie 1 nelřll v rtubnu a ítvrtletni
v Mnu a arpnu Hř-drda fr Svojtek ml
topfelsda Fr fvolxHla taj John Chlelirid
líw lit 15tá ul ořemik Mmtt Kaípar 1420 Jli
la ul Pokladník V F Kunci 13lfo 18 Str
tf bor majetku Jo NSmec praporeínik Jo
Ifen duxorca Vr Vojticb
Jan Has Leie i 5 Byt Pythla
edbfvi achftie kaldou pivní a tfeti středu v
mMci v Nirodni alnl oa lí a Wllllam ul Ve
licí kancléř Fred Sláma Btreíoe archivu a
aefetl P Jelen 15 a Oenter Stráíce flnaool
Vio PHbyl SOB rio lí Bt Pokladník Jos No
vák 1SI jli U ul
Behesala Leie i U AOL W
odbývá ave pravldolné ichnie Národní s!nl
kaMou8 a 4 atfodu veíer Frant BvoJUk
(Tp7f W Bandbaurr Záp 1H 8o18Btr
J V Vacek díetník 2210 o 14 Btr O Roee
water apoL lekat W Ur llulldlnx
Tábor Columbos 2 60 VTOVY
odbývá nehoře kaidé lsíáter r rotaicl v
dni o J Klepet ky na 18 a W lllam oilol
Velkonaul Jau Námítck rolatokonul Vác
Hlatek: pokladn k Ch Kunci klerk F J
Kltle íll NW at So Omaha prftvodíl Joa
J Dnlejl vnitřní atrátce Joaepb KrcJíi) ven
kovní ítraace joaer vanea
Tábor NebraHka l 4771 MWi
odbívá vé pravldolné ch6íe kaídon prvou a
vnínl pana Jana Hrocha Konaul K Smrkov
s u n á ukiii lan H p Aul tt t
1T 1 1 Jf IřlIUllU Míli Cl" v — — — '
bankéř J Vopálka8 a Wllham ulice klerk
vnitrní jwi '" "r T i —
Bart Malbauaer výbor majetku Jan Chlebo-
uw f — Li mb Bliiaaill mi mf I
i J # II 14 unknvnt at rit
rid Mine vouiii narei oiroT( -Haotelío
Tábor KebiMká Líaa č 188 W0W
li kiWrimh m řicrtf Čtvrtek v
Dqutchiv - — " — — - -
(nl Hrochově Joaef Slp předseda 1018 tlorner
Bt: Václav Doleji mKiiopreasena jmi
pokladník 15W WllllaíM! A F Novák taj
ta PaclOc Bts Fr Soukup pro rodil
Sbor TlantlilsTa l 99 JČD
odbfvá acháte kaldoa t aedjll rneaicl v řtá
rednl síni o 84 hod odp Předeedkvnl Kat
Bartoi tajemnic-M Bucbánek 1124 Ho I3th
Bt pokládalo Karolina Beránek Matnic
Maria Michal 1M Maawa B
Sbr Beleslava I 60 JČD
odbfvá Khlaa haldou 1 nedill ▼ bM v Ná
rodní smi o 8 h odp Předaedka Ant Kment
1817 jli ta aUca tajemnic Fraatllka Čapek
1814 Martha Bt ÉieUlce Maria PHboraki roh
14 a Caatallaa Bt pokladaloa Karolina Flbl
iar18U8jliianl kar H Třída Rer Veky í JČD
ndh#vá ave achfia kaldoa i nedill r miaicl v
t hod odp r alnl Metatvi Předaedkyo M
So 13th Bu Stetalce En
VIL
laler ta) VUDeim na nanuwTa un
Chlaboréd 1418
Poppleton ave
kar Marika Ureva 2 19
odbývá svá pravidelná sohftaa idy 4 nedill
vniMcI Národní síni Předsedkyni NelU
Svobod inlatopředaedkyni Anna Brod II ta
jemnice Uoala David I2U No 10 Bt poaiaani
ce M Hon kalová 1301-14 nl právodkyni
Fannie Peiek
Rhar tWkle D ef H l 161 A0CW
odbývá pravidelná ncbOM kaldy 8 a 4 itvrtek
v nealii va ave noa imwinuiw v
pana J Ilairlka v Národa aínl rTledke
Antonie Hoffman tajem Joule Várek I2
lllnl 14 oU Metnlce A Svojtek 1VI7 JSet
Pokladnlra Anna Slunl'ko apolk lékař C
KuMaater 8X8 Be Butldlnf
8br Lilie t Kraha Dřerařek
dbfvá vá pravidelné Kh&ia vidy ' ítvrtoa
eedttl v meelei v itiactl p i Hioche Před
edkyni Marie Jirák lUáftJHal IS alnilto
nredaedkyni Joa Homola tajeni nle Marie
Samec líhá Jli 18 ul pokladnice Kat Wolf
Ol Jli 13 dl prtvodkyai Antonio Třlika
Padl aker Sekelek Tyrl i 1
odbívá ave arhia jednou mielini a aloe
runtechaaaodbvás HJ pálletnlvdn-
tnu a čivruetni leonu a rp" r ' V
a Frantllha KooUkf tauat9Amá kv o Ma
rie Boiáa taJemalceStaela fteoák I lth
u t IJIM liair'ál Mllll Si a
Uhariea Bt Owaha pokladnic Moi Bnkáiek
S~ IB 0-tOT ATTáV
lei Je) ftekel v 8 Oaaaka
-avváavé Dravtdelaé arhása lednna iniefnt
UČ) "1 IRi Naw„ — ' " —
Jaaa Koataéiýho aa roba Su a Q tamta
JoMf Vooá-i taj řraatliek lUdl H ll
Ol- aéetaih Joaef tlachá pokládala FraatHeh
Májek sn aaeal XtOuL
- _' LaT -I -4111 _ a anlatJlfaatl
Prak Leie I St AOl W
tfdhf vá v pravldeln arhlw L 1 střede
( i i ' _ lí iLk aH _ t _ 1 14
V aB"C VVBI W niWHma na a a w
— — t a U-i k 1 ttU ií til M
H Joa Vái-baU SJWalk 80 a P tiJK Poklad
Bedr UteaHHDter i a u au
Ták-v ŽUklf Bab 1 U WO W
odhvává ai~hSie kafdoa prval txwWH M
MVtlRI a Vnínl' iaiiBT a
Kavaa mopřeheda Praak Hrabik lajrm
Jeewa Formánek k al Bwsl M a M aoklaí
Aatne P1vnfikan aQul
ki Palsssré Dřeva I 7
hrah Ivaff k v Hn Omere odhfvá arhite
ré ka'dé prlnl foniW-ll ííH v tniMno
li Ir tMKť-k Marie Vomiaa ffMtolná
rivaťalr Kalte Voatka aliiiWa-Hl
Ue Vc 8W So 81 tr lal--nl v
IT matka Ptvaa Innkárka FraaiKta 8r
kndn Mixmln Rerlxíra Kewk rávxfH
lawtibla Mutjkal valtlal vtvaJt Aaaa Křcfek
veekuval ri
ČEŠI V AMERICE 4
1 K spolkovému námořnictvu
dal se naverbovot J J Hlavátek
v Clevelandu O Bude poslán
s ostatními na cvičební loď 'Fran-
klin' u Norfolku Va
1 Školní rada cedar-rapidská
zvolila na místo zvěčnělého Josefa
Haška za člena rady k doplnění
oedosloužené lhůty p F V Ha
ška bratra zemřelého a sice 4
hlasy proti 2 odevzdaným pro
A M Zahoříka
H V Cedar Rapidsích otrávil se
kyselinou karbolovou Frant Dvo
řák v č iai6 — 5 ul bydlící
Byl od jisté doby churav což asi
přivedlo jej v zoufalství Nešťa
stník vzal jed ve stáji načež man
želce své sdělil co učinil Ta po
spíšila pro pomoc než nebylo již
možno nešťastného muže zachrá
nit i Byl 35 roka stii Zane
chává zde vdovu
% Neivčtíí sdruSení řeslítfch
" — ' '
žen Jednota Českých Darn pořá
dala včera 1 ledna odpoledne o
2 hodině novoroční schůzi ve
velké dvoraně Plzeňského Sokola
na Ashland ave v Chicagu Schů
zi tu pořádal Velkovýbor a Ústřd
ní výbor JČD Program schůze
té pozůstával hlavně z řečí vzta
hujících se ku povznešení otázky
ženské a k záslužné práci kterou
dámy v sdružené Jednotě Českých
Dám vykonaly na poli národním
kulturním i dobročinnosti ve
prospěch svých rodáků
1 Josef Janda z č 1012 Brook
ave a Alois Bílek z č 203 Cham-
bers ul v New Yorku onehdy
předvedeni k pol soudu v Jeffer
son Market na žalobu že z obcho
du firmy Poucher & Co v Gran-
sevoort Market odcizili 1500 kro
canů a hus Bílek jest zřízencem
POLNÍ PEKÁRNA V JIŽNÍ AFRLCE
Poskytování chleba anglickému vojsku v i2oí Af ice není tsk tocduým úkolem
lak se někomu snad zdí tvláSté nalézá-li se tisíce vojínu ve inaíné vzdáleno
sti od hlavního skladiítč Obrátek nás představuje nám Jak takový oddíl
vojska od hlavního tábora oddělený si počíná Zásobovací koaiisariát vozi
za vojskem řadu ocelových peci jež se umístí do vykopaného prokopu kdyi
Vojsko zaujalo nějaké postavení Pece tyto poloJÍ se vedle sebe v dlouhé řadě
nahází se do nich ibavéuhlf a po té v pekáčích chlebové těsto Chléb tento
není oviem tak bil a jemný na jak bylo vojsko dema zvyklé avšak jeat ho
bojnost a proto Jsou vojáci s nim spokojeni
firmy a Janda majitelem grocerní
ho obchodu na Brook ave Soud
ce Mayo chtěl již obžalované pro
nedostatek důkazů propustili na
svobodu když Bílek předstoupil
a pravil že poví úplnou pravdu
Přiznal se že drůbež ukradl a
Janda se s ním dohodl že mu od
vede polovinu výtěžku z prodeje
kradených krocanů a hus Na to
bylí jak Janda tak i Bílek pod zá
rukou po 1500 odkázáni k proce
su 1 Dítky krajana Filipa Haus
knechta v Chicagu byly by se má
lem staly obětí slavnosti vánoční
ho stromku Radovaly se a skota
čily kolem stromku na němž byly
rozsviceny svíčky a nějakou ná
hodou se stromek vzňal a různé
papírové ozdoby hned hořely pla
menem Štěstím blo Že právě
v tu dobu ubíral ae kolem český
policista pan Josef Pita Ten
spozoroval ohnivou záři v okně a
valící se dým a nerozmýšlel ae
ani okamžik Běžel nahoru a do
stavil se právě v čas aby ohrože
nou rodinu před těžkým popále
nin ochránil Paní Hausknech
tová byla dýanem tak omámena a
poděšena Že ani nepomýšlela na
záchranu svoji a svých 6 dítek
které již také byly dusivým dýmem
a strachem napolo v bezvědomí
Pan PíSa se nejdříve postaral aby
se rodina dostala v bezpečí a vy
nesl dítky veo Potom za pomo
ci Heřmana Jandta dal se do ha
šení ohně a spojeným jich silám
podařilo se za nedlouho hrozivé
plameny udusili Ouc ohrožené
rodiny Filip Haustnccht nebyl
právě doma když se nehoda při
hodila 1 Městský písař clevelandský
Burgess obdrZel onehdy z Prahy
Čechy) výroční zprávu o stavu
města toho a jelikož tato psaná
je v češtině marně namáhal se po
delší dobu zvědčti o co se vlastně
jedná a co se mu z Prahy sděluje
Mohl si uspořiti hodně času kdy
by si byl vzpomněl že na té samé
chodbě je též úřadovna řiditele
policie a v ní tajemník pan Vaněk
jenž co dobrý Čech umí také do
bře čisti česky Ten byl by mu
přetlumočil celou zprávu v době
nej kratší i správně k tossu Tak
to ale pan Bnrgess čekal až do
stavil se radní Lapp jenž těší se
věhlasu že — 'taky umí tak če-
sky trochu číst a "hatlačit" Rad
ní Lapp se sešitku z matičky Pra
hy a duší i tělem vnořil se v jeho
obsah z něhož po delší době vy
četl Že Praha musí být město vel
mi krásné a že život v ní musí být
přímo rajským Pravil o tom do
slovně: "z této zprávy vidím že
mají tam společné městské ban
ky municipální osvětlení a muni
cipální pojištění My tady máme
hodně těch kteří touží po něčem
podobném a ti učinili by dobře
kdyby běželi do Prahy pro někte
ré pokyny"
1 Pan Hromas z Weston sdě
luje nám že manželka jeho ob
držela nedávno patent na stojánek
na nitě na kterémž se může umí
stiti 18 i více špůlek nití rozlič
ných velkostí Stojánek buď může
státi na stole aneb být zavěšen
na stěně Dle sdělení pana Hro
mase jedna východní společnost
nabídla se mu poskytnout! ř 10
000 kapitálu ku zřízení továrny
ku velkovýrobě tohoto vynálezu
kterýž dojista hojného rozšíření
dojde
1 V New Yorku provedena byla
na vánoční boží hod s roz
hodným úspěchem světoznámá o
pera "Martha" od Flotowa Ope
ru nacvičil osvědčený učitel zpěvu
pan Raboch
1 Rakouské ministerstvo vnitra
dovolilo opět poštovní dopravu
"Sok Americkému" vydávanému
v New Yorku Americkou Národní
Jednotou Sokolskou
1 S potěšením se dočítáme že
český New York konečně má co
již dávno mftí měl českou firmu
pozemkovou Utvořili jí rodáci
Tomáš čapek a Jaroslav Vostrov
ský poslednější jest jediný syn p
Jaroslava Vostrovského z Kalifor
nie Nová firma zařídila si a již
otevřela pěknou kancelář v Čísle
300 72 ul Nemůle býti pochyb
ností Že nedostatek takové kan
celáře byl v New Yorku příčinou
že tamní krajané naši tak málo
půdy nabyli ač příležitosti k tomu
v minulých létech hlavně založe
ním Velkého New Yorku dosti V
Morrisanii a jiných vůkolních
městečkách mohli Čechové vlast
niti na sta stavenišť a domů
podobně jako vlastní Čechové v
Chicagu Člevelandě a jiných vel
kých městech kdyby tam bylo
bývalo svědomité prozíravé a e
nergické kanceláře pozemkové
Tím byla by i váha Čechů jak v
společnosti tak ve veřejném a ob
čanském Životě značnější bývala
neb v Americe jako všude jinde
mnoho na drleaf půdy záleží
Která národnost nezakládá své do
movy na tu se pohlíží jako na s:ě
hovivého ptáka a často jest mu i
schopnosť k zakládání stálých do
mová tedy jaksi spůsobilost civi
lisačnř upírána- Naši Newyorští
krajané jsou právě tak hospodární
a bystří ne-li I Mfejší jako Čecho
vé jinde Jesi eii nimikapitilu
a snahy po zámožnosti dosii Ne
měli vlak příležitosti a pobudky k
ukládání úspor svých v pozemcích
jako na př v Chicagu — nebylo
tam žádné pozemkové kanceláře
české která by budila zájem v
nabývání půdy a v stavbě příbyt
ků V tento úkol uvázala se nyní
pozemková firma Tomáš Čapek a
Jaroslav Vostrovský jíž co nej
srdečněji tamním krajanům odpo
ručujeme 1 V St Louisů sloužila v domě
Morrisově Agnes Novákova která
prý má rodiče v Chester 111 Dne
26 prosince přiběhla do pokoje
v němž spal syn Morrisův měst
ský policista a s nářkem vypravo
vala že ji ve sklepě nějaký čer
noch střelil Morris veběhl rychle
do sklepa ale po nějakém černo
chu nenalezl ani stopy Nováko
va zatím omdlela a přivolaný lékař
shledal poranění její za povážlivé
Byla odveŽena do nemocnice a
tam na ní provedena operace
Kule jí prošla životem šikmo s
hora dolů a poněvadž byla Nová
kova ve vysokém stupni těhoten
ství bylo i dítko ze života vySato
a žije Lékaři se velice zajímají
o to aby matku i dítě na živu udr
želi poněvadž by to bylo velikou
vzácností Avšak i postřelení No
vákové jest velice podezřelé a má
se za to že si to udělala sama a
povídačku o černochovi který ji
ve sklepě postřelilže si vymyslila
Vysvítá to již z rány která na
svědčuje že byla vystřelena z bez
prostřední blízkosti a s pravé stra
ny s hora Dále byl před něko
lika dny pohřešován nabitý revol
ver a ten se po události objevil na
starém místě s vystřelenou jednou
komorou Také ze psaní jež psa
la jakémusi Poutlerovi do Evans
ville 111 a které bylo u ní oale
zeno vysvítá že se zanášela sa
movražednou myšlénkou Ona
však tvrdí že ji postřelil černoch
a není známa příčina proč by se
byla chtěla svésti se světa
1 Ze statistické kanceláře chi
cagského koronera vysvítá že v
uplynulém roce spáchalo v Chica
gu 19 Čechů sebevraždu U po
rovnání s jednotlivými národnost
mi jest to vedle Irčanů a Švédů
nejmenŠÍ číslo sebevražd v Chica
gu loni spáchaných Statistická
čísla koronerova usvědčují opět
cedar rapidské a benediktinské
hanobitele svobodomyslných Če
chů amerických ze lži neboť čí
slicemi dokazuje se že Čechové
chicagští v největší osadu česko
americkou soustředění nepáší sa-
movraždy nic více spíše méně
než katoličtí Irčané a protestant
ští Švédové
1 Kancelista okresního soudu
ve Vyškově na Moravě p Jan
Walter snaží se dopíditi adresy
jistéhoQIgnáce Kuchařského ro
dem z Radomyšle v Haliči jenž
má za ženu sestru paní Waltrové
Kuchařský vystěhoval se do Ame
riky asi před 10 roky a -veškerá
stopa po něm zmizela
T Koroaer Kortsch a doktor
Selbach telefonem povoláni byli z
Rockfalls Wis{třinát mil mezi
farmy aby odbyli inkvest na če
ském dělníku Michalu Kříhovi
Týž je 60 let stár Byl venku pod
širým nebem od půlnoci až do
7 hodin následujícího rána a my
slelo se že zmrzl na dobro Ko
roner jakož i lékař nalezli ho
studeného v demě farmáfky vdovy
Tomáškové Hotovili se k odbý
vání inkvestu když "zmrzlý' ob
živl Oba lékaři přičinili se vše
možně aby "zmrzlý' krajan byl
vyléčen Kříha na cestě k domo
vn byl stižen padoucnicí
Z KRUHŮ Č S D P J
HAYWARDMinn a8pros
— Spolek Jan Amos Komenský č
6 CSDPJ v Hayward Minn
zvolil sobě následující úřadníky
pro příští lhůtu: Předseda Frank
Sístek dozorce Anton Čech ta
jemník Albert Pacovský Glenvil
le Minn účetník Josef Svatoš
Oakland Minn pokladník Josef
Nerad Oakland Minn důvěrník
Josef Plevka Glenville Minn
účetní výbor Josef Plevka Matěj
Benel a Karel Funfar
Syn jednoho obchodníka ohioského
vyléěen a chronického rrojmu Srn
moj trpěl po leta chronickým prů
Jnem Před nějakým časem přiměl
jsem VJ k tnti o aby užíval Chsmber
lln's Collc Cholera & Diarrhoea Re-
n řdj Pu vjulití dvou láhvičvk pěti
eentovýcb byl vyléčen Divám toto
vysiřrtenl v té naději l někdo jenž
pňdoht ě trpí je bude číst a bude tnu
ir e-ř'í m _ Thomu C Bvr
(nc O Na pr 1ej ve všerh lékir
nich
Předplácejte aa Kaihavau Ame
rická peaia i roiai
Spatné zprátjr z pevniny
Londýn v poplacho
Chřipku u objevila Ůmrtnott vytoká
Zkušenost minulých let poučila nás
že tajemná chřipka ubírá se směrem
západním Ježto na výčtu dní pevnině
se objevila zprávy z hlavního města
Velké Britanie jsou poněkud pobuřu
jící ač mezi námi leží oceán
Meil jsme v minulých letech přlle-
iitost dopodrobna déjlny této zrádné
nemoci podatl a skutečnost v blízké
budoucnosti dokáže ie předpověď na
še byla správná a patřičné opatrnosti
by se mělo použiti dříve nei obávaný
ten nepřítel k nám přijde Jakou po
dobu na se vezme jest dosud nejisté
jako bývá u každého nového objevení
se vzdor tomu má pro nás nová pře
kvapení Zvěsti z Londýna mluví o
nové podobě chřipky tuto sézonu kte
rá v hlavničku se vyvíjí — podoba to
nanejvýš nebezpečná b velkou úmrt
ností
Dřívější zkušenost ukázala že
chřipka nedbá na osoby Napadá bo
hatého i chuďasa se stejnou zuřivostí
a Kréaus ve svém paláci právě tak
jako chuďas ve své chatrči jest její
obětí Než zkušenost poučila nás ta
ké že 'býti varovánu jesi býti napřed
ozbrojenu' pakli tento poplach nedo
lehne na hluché uši Pozorování dří
vějších zkušeností v této nemoci uká
zala že prvními cběťmi jejími byli
lidé se slabou rozrušenou soustavou
tělesnou se špatnou krví slabými pli
cemi a ti kteří již dříve nemocí byli
zachváceni Naučení jaké bychom si
z toho měli vzíti jest jasné a zřejmé
Učí nás to abychom se na setkání s
nepřítelem připravili a když k našim
břehům přijde normálním stavem
zdraví silným zdravým tělem — jej
odehnali K dokázání toho musíme
svoji soustavu tělesní vyčistiti musíme
různé ústroje pravidlovati a jim v
konání jejich povinností pomáhat!
Jednoduchý rostlinný prostředek při
dřívějších návštěvách této nemoci
osvědčil se býti zvláště cenný nejen
ve vyléčení ale i co mocný ochranný
£ - 1 ~ t~ T~ 1 4 TT „ l I „ _A
pr'mireuBK xia xebitt iiuuusu yu
čtivý bylinný lék švýcarský za minu
lých epidemií chřipky vyléčilo více
lidí než každý jiný lék v trhu Pan
S G Bart z Indiaoapolis Ind nazý
vá je dobrodiním ježto jej a rodinu
Jeho z prudkého záchvatu chřipky vy
léčilo Paní Aduer Ilaversticková z
Lancaater Pa praví že ono zachrá
nilo život když chřipkou byla zachvá
cena Pí Verona Mesnerová z č 1303
sev 24 ul ve Filadelfii Pa píše o
něm následovně: "Celá naše rodina
já moji dva synové a Jedna z mých
derr onemocněli jame na chřipku ale
milosti bozi všichni jsme se uzdravili
obdivuhodným lékem Dra Petra
Hobokem" Mohli bychom na sta
dalších podobných dosvědčení uvésti
kdybychom měli místo ale hořejší
postačí Rádi bychom svým čtenářům
na srdce vložil!: nečekelte cítíte-Ii se
unaveni zastavte onen kašel ono
píchání na prsou a v plících pno pí
chání v kříži ony zvláštní bolesti
hlavy a onen zimničuý pocit Neče
kejte až vás chřipka do svých spárů
dostane ale buďte připraveni na útok
včasným použitím onoho osvědčeného
rodinného léku Dra Petra Hoboka
Lék tento není na prodej v lékár-
inách ale muže se obdržet! od pravi
delných místních jednatelů Kdybyste
jej ve svéso bydlišti obdržet! nemohli
dopište hned majiteli Doktor Peter
Fahrney 112—114 So Hoyne Ave
Chicago IUs
WENZEL LEGRO
Veřejný notář
Peníze pojCuJe na mírná procenta obatará
vá prodej a pronajímá majetek kolektaje pe
nise pojlltení proti ohni 1 na tlvot apole
hlivýcb společnosti jako! i vlechnj práče do
oboru notářského přináležející
BOOM I nad South Omaha National Baak
87-f BODTH OMAUA NEB
Lešetínský kovář
Před níkoiika lety vydána byla v
Praze úchvatná výpravná básefl Svato
piuka Čf cha "Lešetínský kovář" Lí
čeno v ní otrýml tahy poněmčování
českých dědin cizozemskými fabrikan
ty a vřelá láska lidu českého k řeči
otců svých Lešetínský kovář vzor
pravého Čecha vzdoruje snahám pc
oěmčovacím a "uplatí vzdor svůj živo
lem neboť za pončmčovately stojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Básefi pianávslohu lehkém a přece
úchvatně zajímavém apůsobila veliký
rozruch Vsak ten trval na krátcel
Vláda ii skonfiskovalaf Jen níco málo
výtikku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
e přijdem vstříc přáni každého milov
níka Ulechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele básefl tuto v
plném tnřnl konfiskovaného vydáni
A v očekávání tom jame ae nemýlili
Bčhem prvého ro!cu roiebránoprve vy
láni akrovné ovSem a uapořádalt jame
vdáni druhé v mnohem lepil a doko
salejáí úpravě a větším formátě nei
bylo prvé Básefi tvoří knihu o 88
stranách a prodáváme jipo2Sct Do
Cech se zaručením za 50c s druhihc
vydání (ana kniha valně tíiií) za 65ct
K dostáni za hotové u
Pokrok ZtfpadM
Oaaaka lek
Ochotníkům a milovníkům
divadla
' knihkupectví PoV Záp jsou k
ii4nC víechny divadelní spisy jeí vy
ély Utkeai v Čechách a nejsou rzeb
oy Úplný seznam v -ech tpi-ú tailc
ve všem na požádán? tdrma V eezoo
tnu jon uvedeny viechny kny ú't
ivých táxvú a pft kaUiin je jr-derjj
-ekí ku j kolik jednání a kolik osol'
vviaduje Pisteo seznam pod adr
u- Pokrok ápndt
n— á a — a
á aT-B-aTVL-v-aarvvwvwww-s-Brvvvrevvararw a