Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 02, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 o
-
Dopis Pařížsko-řesky
V Paříži 14 pros '99
Vlatská nahrmniínt politika
Ministr vlašských zahraničních
záležitostí pan Visconti-Venosta
pronesl ve vlaSské sněmovně při
rozpočtových debatách svého re
aortu se týkajících velmi význam
nou politickou řeč ministr pro
hlásil předně že zastane Itálie
svým starým spojencům věrnou
an trojspolek atd za mocnou zá
štitu míru považován býti musí
V dalším proběhu řeči se vyjádřil
pan Visconti-Venosta následovně
"Podařilo se nám na dlouhou do
bu raznými vzájemnými opatření
mi zajistiti přátelské styky mezi
Itálií a Francií které spojeným
zájmům obou zemí odpovídajíce
u celého obyvatelstva země s hlu
bokým zadostučiněním co jedině
výhodné uznány býti musily!" P
ministr vlašských zahraničních zá
leŽitostí konstatoval před shro
mážděnou sněmovnou fakt o je
hož dosahu se šířiti nehodláme
Starý vlašský státník nemluvil
jistě na piano a dal takto četným
vlašským poslancům a žurnali
stům kteří se gallophobie zříci
nemohli skvělý příklad umírně
nosti a diplomatické prozíravosti
Přípravy k uvítáni výstavních ná
vitlv — Jelikož změny ozdob a
zařízení za příčinou návštěvy car
ských manželů v Elysejském pa
áci před třemi lety nařízené při jí
macím slavnostem oficielních o
sobností které pařížskou světovou
výstavu příštího roku a náčelníka
francouzské republiky navštíví ú
plně nevyhovují povolen obnos
655000 franků na okrasu a zoo
vuzařízenf sídla presidenta hlavně
velikých přijímacích síní jídelen
zimní zahrady slavnostní dvorany
atd Kromě toho bude i presi
dentova lóže v Opeře a na závodi
šti Longihampském a Auteuilském
opravena Jednotlivá ministerstva
obdrží taktéž více neb méně znač
né obnosy jichž bude k znovuza
řízeni atď upotřebeno Mrnistr
spravedlnosti žádal o 100000 ír
ministr zahraničních záležitostí o
120000 franků ministr námořni
ctví o 140000 fr ministři války
kultu a vyučování vnitra obcho
du orby veřejných prací a osad
po 50000 fr veliké kancleřství
řádu Čestné legie o 25000 franků
na různé renovace a adaptace
Kromě celé carské rodiny která s
velikým komonstvem světovou vý
stavu navštíví očekává se dle
"Journalu" i příjezd císaře rakou
ského a většiny representantů
evropských panovnických rodů
Arménská národní píseň — Po
dávném a úplném vydání lidových
písní jednotlivých evropských ná
rodů obohacena konečně letos
folkloristická literatura í soubo
rem krásných originálních armén
kých písní kterých pováŽíme-li
že co duchový majetek malého in
doevropského kmene uprostřed
národů semitského původu po
vstaly a se přes vše pronásledová
ní Arménů udržely tím více ceniti
dlužno První "Sbírka armén
ských lidových písní pořfzena
právě panem Lvem Eguiazari
ánem v Petrohradě a vydána tam
též péčí a nákladem známého ar
ménského mecenáše p Arakela
Tzaturova Pro prozíravost Ar
ménů je velmi příznačným úka
zem okolnost že se sbírka lido
vých písní ne pouze v arménštině
ale i v pečlivé převedení ruské
francouzské vlašské anglické a
německé na knižním trhu objevi
la Je to pokud nám známo kro
mě jednotlivých úkazek ruských
národních písní kterýasi Slavjan-
skv sfrančtil jediný úplný do
frančtiny atd přeložený sborník
lidových _ písní! Přes vší svou
krásu nápěvu a textu se arménská
národní pfsei slovenské neb če-
ko-moravské vyrovnati nemůže a
je přec již do pěti světových jazy
ka přeložena a cvičí se dokonce
již co "sublime nouveauté'' v Pa
řili 1 Uslyšíme jí příštího roku na
světové výstavě — arménskou ná
rodní písefi přednesenou Armény
a Francouzy Slovenské a česko
moravské lidové písně by se roz
hodného úspěchu neminuly zá
jem pro Slovanstvo je v Paříži
jistě větší než pro Armény slo
vanské písně lidové jsou jistě
krásnější a dojemnější arménských
ale!
Franfíina ve velkovévodstvi lu
cemburském — Že ve velkovévod
tvf lucemburském němčina pře
vládá bude asi všeobecně známo
a nebude snad nikoho tajno že
byla frančtina odtamtud pfVd ji
ttým časem úplně vyloučena Sta-
rousedlí Lucemburčané mluví až
ao anesica raai a obcnodnlci na
mnoze Němci z přinucení fran-
couzsky vlastně německo-fran
couzsky vlastně německo-fran-
couzsko-vlámskou hatlaninou I
lucemburská mládež navštěvuje od
několika let soukromé běhy fran
čtiny ve vlasti a zdokoaaluje se
pak buď na francouzských neb
belgických vyšších ústavech v řeči
Racina a Voltaira Oznamuje se
nám že se od nového roku zvlášt
ní hospodářská škola s francouz
ským vyučovacím jazykem zřídí v
Prienvichu jejíž správa učitelem
francouzského řádu Maristů své
řena A Saissy
Následnlctví trůnu carského
O posloupnosti ruských carů
píší Chicago News:
Přetřásá se otázka proč nemůže
býti žádná zdcer carových násled
nicí trůnu na němž se veliká
Kateřina tak dobře osvědčila Vy
jmutí žen z následnictvi spočívá
jen na úkazu cara Pavla syna
Kateřiny Veliké Ten nenáviděl
matku a uchopil se každé příleži
tosti aby vyjádřil po její smrti
svou nelibost nad ní Jedním z
nesynovských vyjádření pocitů
jeho bylo i zbavení žen trůnu na
němž matka seděla Každou jinou
opravu již Kateřina provedla ať
se týkala zákonitých nebo spole
čenských zařízení Pavel odstranil
tak rychle jak jen to možno
bylo
Celkem byl car Pavel nepodá
řeným potomkem té znamenité
ženy Právě pro její směr po
krokový a opravný ji nenáviděl
Národ si liboval panování čarovný
Kateřiny za to nesnesl dlouho
vládu syna jejího Pavla neboť
byl od dvorního panstva zavraž
děn po 4 kletém panování Byl
to skutečný tyran a k tomu ještě
mysli tak pošetilé že se stával až
šíleným při zachovávání své auto
rity a samoviady Ma jeho roz
kazu jedině závisí nynější zármu
tek na Rusi nad zrozením tří dce
rušek carových
Na ukázku kterak despota Pa
vel vynucoval poslušnost ku svým
rozkazům uvádíme některé udá
losti Vydal rozkaz aby každý
člověk ať jde či jede při potkání
cara nastavil a padl na zem ať
muž či žena Tento obyčej pano
val na Rusi z dob bývalého otroč
tví cařice Kateřina jej však od
stranila Pavel hned po nastole
ní svém jej počal vymábati a po
slal mnoho lidí do žaláře kteří
toho nečinili
Jednou stará paní přijela do
Petrohradu aby svému nemocné
mu manželi zjednala rychlé lékař
ské pomoci Ani ona aniž její
služebníci neznali cara aniž ne
dávno vydané nařízení a proto ne
zastavili když jej potkali Car
je rozkázal zatknouti čtyry sluhy
nechal odvésti k vojsku a starou
paní poručil uvězniti Tam byla
držána po 4 dny a ze starosti o
chorého manžela i o osud svých
služebaíků se zbláznila Manžel
její zatím zemřel z nedostatku lé
kařského ošetření a ubohá žena
nikdy více nenabyla zdravého roz
umu
Jedním rozkazem zapověděl ta
ké car Pavel používání slova "ma
gacín na obchodech soukromých
občanů jelikož se slova toho uží
valo k nápisům na vládní skladi
ště Dále zakázal hvězdářům pou
žívání slova "revoluce0 při nazna
čení otáčení se těles nebeských
poněvadž ve Franců v době té
panovalo revoluční hnutí Ba za
kázal 1 vyrábění francouzských
trojbarevných stužek Kulaté klo
bouky nesměli také lidé nositi a
policajti donucovali každého kdo
měl kulatý klobouk aby si stře
chu leho přišpendlil na straně
DroŽkářům nařídil aby nosili na
kloboucích chocholy žíněné a koně
jejich aby měli zvláštní řemení
Yystčfcavalectví v Rakoaskn
V minulých dnech byla z Ra
kouska telegrafována krátká zprá
vička o hromadném stěhování se
obyvatelstva rakouského do Spoj
Států Byl to výrok hraběte Go
lucbowského zahraničního mini
stra rakouského jenž poukázal v
jedné z minulých svých řečí na
neblahý tento úkaz jenž prý za
viněn je vysokými daněmi a nízkou
mzdou-
Přihlédneme li však blíže k zá-
klada tohoto množícího se stěho
vání obyvatelstva rakouského
hlavně pak slovanského přesvěd
číme se ie jsou to jeŠt! jiné
důležitější příčiny jel nutí oby
vately tyto aby hledali budoucí
své štěstí v dálných zámořských
krajinách Je-li v domácnosti ne
spokojenost a nepořádek nedo-stává-li
se stále peněz a otec ani
matka nečiní žádných kroků aby
rozháranosti v rodině učiněna byla
přítrž tu pak není {divu že dítky
když odrostou rozprchnou se do
všech úhlů světa aby hledali si
Štěstí mezi cizími lidmi
A právě tak jest to s říší rakousko-uherskou
a její obyvatelstvem
Vláda rakouská jest tou rozhára
nou domácností která hroznými
nešváry je stižena a peněžními
nesnázemi stále pronásledována
Kdyby ti nešťastní vystěhovalci
kteří v takovém množství svou
rodnou zem opouští měli nějakou
třeba maličkoů čáku že zasvitne
jim a vlasti jejich v blízké budou
cnosti jitřenka svobody a blaho
bytu jistě by nepomýšleli na to
aby s rodinami svými odloučili se
od země v níž zrodili a žili i zmí
rali rodičové i předkové jejich a s
rodostí by dále platili téměř ne
snesitelné již daně a do úpada by
pracovali jen když by měli nadě
ji že bude později lépe Avšak
ani jiskry této naděje se jim ne
dostává naopak pronásledování
národnostní a utiskování se strany
vládnoucích živlů se množí a pře
svčdčuje každého že lepší budouc
aost nikomu ve vlasti nekyne
proio ac s tezicym srdcem a se
slzou často v oku loučí se slovan
ský vystěhovalec 8 rodnou půdou
z níž štve jej rozháranost politi
ckýcb poměrů rakouských
Pan Goiuchowski a ti ostatní
páni u vládního vesla stojící jimž
je nepochopitelné toto hromadné
stěhování z říše získali by si vel i
kou zásluhu o rakousko-uherské
mocnářství kdyby konečně při
blédli k základu a původu množí
cioo se stěnovaní a snažili se je
I _ _ VI m w
zamezitt To však ie zbvtečné od
nich žádati neboť oni jsou vlastně
původci veškeré rozháranosti říše
rakouské neboť oni hoví něme
ckým a maďarským křiklounům a
utiskují na všech stranách lid slo
vanský Než každá nešlechetnost
tresce se sama a třeba nezastihla
nynější utiskovatele Slovanů ra
kouských stihne jistě říši Fran
tiška Josefa jejíž základy podrý
vají nejvíce její chvástaví přátelé
a není pochyby že i zde osvědčí
se staré české přísloví že každý
si tak lehne jak si ustele Snaži li
se řiditelé rakouské říše rozbhi
toto císařství Slované proti tomu
nebudou neboť hůře nepovede se
jim pod žádnou vládou ať již jest
Rakousko rozděleno v budoucno
sti tak nebo onak
Provolání fc americkémo lida
bet ohledu na jeho politické smf fit ní
náboženské vytndnl a národnost
Když minulé léto anglický kon
sul v Pretorii pan Cunningham
Greenenaléhal na Pavla Krugera
aby povolil nej větší koncesse An
glii vyslovil se president trans
vaalské republiky následovně
"Dám vám vše vše vyjímaje ne-
odvislost Avšak nic nemohlo
upokojiti pana Chamberlaina kte
rý byl odhodlán zničiti Boery a
urovnati otázku Afrikandérskou
pro vždy
Boerové jsou pronásledováni po
65 uplynulých let oni třikráte vy
táhli do boje a opět a opět domá
hali se své neodvislosti Dnes
učinili poslední krok a bojují za
svobodu největší boj jakého svět
kdy byl svědkem Národ Čítající
250000 duší bojuje proti nej
mocnější vládě na světě
ran namperiain právu ve své
řeči dne 30 listopadu v Leiceste-
ru v Anglii: "Spojení a doroz
umění mezi dvěma velkými náro
dy (vztahuje se na Anglii a Spoj
Státy) jest zajisté zárukou světo
vého míru"
Spojené Státy americké které
vždycky stály na straně svobody a
volnosti jsou nyní viněny celou
Evropou že jsou hlavní podporou
a sloupem Anglie o nějž tato se
opírá a pomocí něhož hodlá dospě
ti svého ničemného cíle
Jakkoli velice si vážíme "šle
chetné Anglie" již representuje
královna zdaž můžeme dívati se
bez protestu jak deptána je svo
boda jejími rádci kteří usilují o
vítězství a zveličení bez ohledu na
lidská práva? Či je naší povinno
stí vyjádfiti své pocity a ukázati
světu že milujeme svobodu jako
v dávné minulostí že naše sympa
thíe nemohou prouditi jinou ce
stou ie tentýž lid jenž krvácel a
peníze obětoval pro svobodu Ku-
bv zameziv další krveprolévání a
pustošení tohoto krásného ostrova
nemůže schvalovali politika An
glie kterou země míra a blahoby
tu stržena bfa&války dlouhé a
kruté války jež bude ukončena
až jedna z válčících stran po
hrdinských bojích bude nadobro
vyhlazena? Rozhodně anol Všichni
věrní Američané všichni milovní
ci svobody mají pozvednouti svých
hlasů žádný důvod nemůže nás
zbaviti této povinnosti když svě
domí mluví tak jasně
Seskupme se muži všech stran
muži všech vyznání a všech ná
rodností a projevme světu své
mínění nechť hlas váš zavzní v
zřejmém výrazu My nechceme
snižovati Anglii ona je velkou a
zůstane velkou a často bojovala
pro svobodu proto však že ji ctí
me pro její minulost my ji varo
valí právě tak jako ji varovali
její nejlepší obyvatelé před zapo
četím a při započet! války varovali
jsme ji že ačkoliv prokázala nám
mnohé cenné služby během naší
války se Španělskem my nemůže
me jí oplatiti služby nám proká
zané chceme-li si zachovati svě
domí čisté
Američané pamatujte že velké
věci dnes se dějí Velké účely
zahrnuty jsou v této válce Ame
rické mínění má vyjádřeno býti
buď smírným vyrovnáním této
války aneb krutým pronásledová
ním vedoucím ku trpkému konci
My nežádáme aby vláda naše
zaujala to neb ono stanovisko my
přejeme si pouze projeviti mínění
amerického lidu tak mocné a
zřejmé aby hlučelo šlechetnou
Anglií a pohnulo ji k zastavení
vražedného boje
Nemůžete se omluviti netečno
stí z ohledu na stranu Toto není
žádná otázka strany aniž se mů
žete vymluviti že to ublíží vašemu
obchodu Každý věrný Američan
nechť použije této příležitosti a
neobává se svobodně a otevřeně
projeviti své svědomité mínění
Fritz Koch
W Siwart Smit
Theo F Koch
V St Paulu Minn 20 pros '99
HOVORNA
ore iottiy plmfm )vtiatm tantato prta
jujuou poTimnBii a oaporoai uopuy
HfWpiM a aaonynai aaleaaou
ashodlnéba aítta v koti
PRAGUE Nebiaska — Prosím
sdělte v Hovorně: 1 Zda li může
majitel farmy udělati stoku na
veřejné cestě (linie) dvě aneb více
stop hlubokou když voda škodí
na poli 2 Pakli by Člověk sám
o své vůli stoku po veřejné cestě
udělal a někomu se stalo třeba
neopatrností neštěstí zda-li by
mohl být potahován k soudu 3
Kde rostou vlašské ořechy 4
Proč se zde totiž ve zdejší kraji
ně nepěstují podobné stromy 5
Jakým způsobem lze nejlépe za
chránit víno před zmrznutím
J T M
Odp — 1 Pan j J Král ve
svém výborném spisu "Americké
Právo'' kterýžto jest k dostání v
knihkupectví Pokroku Západu za
ř 1-75 praví ohledně cesty na
stránce 347: "Majetník nesmí
užívati cesty veřejné ke svým
vlastním účelům takovým způso
bem aby překážel použití obecné
mu' Dle toho nemá právo aby
používal cestu za dvůr a pooechá-
val tam vozy aneb jiné nářadí
aniž může v cestě stavětí plot
totiž za hranicí mimo svůj poze
mek v cestě obecné a tím méně
má právo udělati v cestě stoku 2
Ohledně tohoto praví ta samá au
torita na téže stránce: "Učini li
to a vznikne z toho někomu škoda
může žalován býti o náhradu
Škody i pro překážku na cestě
veřejné" Na stránce 313 praví
dále: "Právo užívati silnic náleží
jednak veřejnosti jednak každému
členu veřejnosti Zahradí-li tedy
kdo cestu nebo ji zamezí právo k
žalobě náleží především 'veřejné
korporaci a byl-li některý jednot-
ivec poškozen 1 on má právo se
dožadovati náhrady Dle toho
může býti žalován okresním resp
okresním zástupcem i občanem
kterýž poškozen byl 3 Ořech
vlašský jest původem z Peraie
Nevíme ie by se bylo podařilo
kde ě úspěchem jej pěstovali v
této zemi vyjma v Kalifornii 4
Ač nevíme nic bližšího o zkouš
kách kteréž byly ve směru a
ohledu tom podnikány máme za
o ie buď z příčin podnebí aneb
jiných se mu východně od Pohoří
Skalního nedaří ač bychom ne
chtěli nikoho zdržovati oi pokusu
tom směru 5 Sejmutím treláží
přikrytím slámou neb senem
Pieto úraimkĎn spolků
ČřcoI (obcbodnf) knihy jaw Led
en loaroaja denní kninj Jtnt M
Je Mboro Fokn-ka ZAsvan
SBÍRKA PÍSNÍ
A VLASTENEC
Jest to sbírka nápé
y sionii íemem
pro piano neo o
CfBÍRKA tato e 064
mhJ ce délky při 7 pale
národních a vlasteol
tanou v každé rodině kde
jisti že přicházíme tímto díl
všech milovníků hudby a Ses
likož cena téže jest velice mfrl
noty samotné v pěkné úhled
pouze I125 a se zpěvníČke
těchto písní rovněž v plátně
písněmi kteréž sbírka obsah
domov můj íazete se pro
Přicházím přímo z Moravy
Čechách tam já jsem zrozena
Vystavím si skrovnou chaloi
Písně dcery ducha mého My
muže nad kováře Kde můj je
Tetínem a vůbec nejoblíbeněj
necké : : : :
Posudky našich čc
Svoboda Došly nás dvě knihy
vkusné úpravy Jednou z nich jest
sbírka slovanských písní pro piano
varhany na dvě ruce Sbírka
tato sestavena je v abecedním po
řádku a obsahuje 100 národních
slovanských písní
Druhou knihou jest "Zpěvník
česko-americky" jenž přináší text
nápěvů ve sbírce obsažených v
témž pořádku
Obě tyto knihy nelze dostatečně
odporučiti i připomínáme pouze
že není vhodnějšího novoročního
dárku nad tuto sbírku národních
písní — Učte dítky své národním
písním a zachráníte je před odná
rodněním se Cena 'Sbírky písní'
pro piano a varhany obnáší I125
cena zpěvníku 25 cto Objed
návku adresujte:
'Pokrok Západu' Omaha Neb
Domácnost Sbírka písní ná
rodních a vlasteneckých Nápěvy
zoěvt českých upravené v slohu
lehčím i těžším pro piano aebbsir-
monium na dvě ruce - Vřnováno
mládeži českoamerické Cena
fi2 Tiskem a nákladem Ná
rodní Tiskárny Omaha Nebr
Zpěvníček česko-americký ob
sáhující zpěvy ku nápěvům ve
Sbírce písní národních a vlastene
ckých upravené pro piano neb
harmonium Cena 25 centů Ti
skem a nákladem Pokroku Zápa
du Omaha Nebr
Vydání dvou těchto knížek lze
nazvati myšlénkou opravdu šťast
nou V tak mnohé české domác
nosti mají piano nebo harmonium
ale v kolika rodinách uslyšíte z
klavíru toho znfti libé zvuky našich
písní národních? Tuctové amer
odrhovačky které jako jepice jsou
v modě zrovna tak dlouho za jak
dlouhý čas celá jejich sláva stojí
ztrpčují i na pianech život lidem
kterým náhoda vnutí příležitosť
obdivovati hudební schopnosti to
ho onoho slibného dítěte Národ
ní Tiskárna v Omaze vydala teď
sbírku 100 nejlepších a nejoblíbe-
nějších písní Českých v lehounké
celkem a v lahodné harmonisaci a
aby ta naše mláď dovedla si k pů
vabným nápěvům- i slovy zazpí
vat vydala uvedený zpěvníček v
němž obsaženy jsou celé textv
písní do sbírky pojatých Obě
knížky vyšly v úhledné formě a
vazbě a cena jejich je opravdu
nízká Doporučujeme obě knížky
všem čtenářům svým co nejvřeleji
New Yorské Listy Sbírka písní
národních a vlasteneckých vydána
byla právi nákladem Národní Ti
skárny v Omaze Neb Jest velice
slušné úpravy a nalézáme tu 100 'stojí dohroil
nápěvů upravených pro piano neb 'jest velmi pěl
harmonium na dvě ruce Ve zvláít-J zavázány v
ní knížce nalézá se text všech těchto deskách čer
písní a oboje totiž kniha s notami I —
a zpěvníčekstojídohromady f 150 1 Američan
Odporučujeme našim pěveckým níček česko-
sborům 1 rodinám jež hudbu pě- krokem Zápl
stujL Objednávky adresujte: Ná-' dakčnf výtisM
rodní Tiskárna 509—11 So izth Knížečka je
St Omaha Neb obsahuje 105
Připomindmt poznovu li cena not obnáti
obé ho dohromady $100 Cena muii objedná c
Zasílejte objednávky pod adresou:
POKROK ZÁPADU
1 '-
- 1
I
siř'
3
o
ki
ne
ai
ve
ha
těcl
kéi
mil
1
krl
níčl
ve
jest
vazí
obzl
1
aoc
nati
Or
rick
pčki
náchl
kýchl
lých
Cké 1:
abece]
"Žež
dala
prodáš
Skvofl
pianoj
lze taj
jí bodl
a cení
nfzkál
padu
Keú
národ
líce p
velkéh
tách n
vene v
piano
Věnov
Cena
Národní
Písně j
pořádk
níček Č
text k p
děných
Obé
měla b
vých kd
mum U
českých
nostech
chách vy
dobnédílo
nfek písní
klad celý kráj
Celé díle
i