Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 02, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 í r -ř íy"== iwd nuv TunvA iqaa DtoÍ týdenníku: Bcžnfk VHX éíslo C2
— -wů? — I - — -
r rrrrrrř-
a měté uhlí
):r V
- 'i
"4
-
'ra-
fch
asů
yle
áo
la za
Ivérn
po
hlásí
než
Izkou
íálně
V ' i 1 _r # --(-li
L c : ci nnn ano a sko l UCIDICI DoauniRy uiauj
I nového O It ♦ 0 KUSU rreu apoiecuusi umu
to lety kdy " yvateiatvo spoj ern cnce zvym v ubvu
Icía háKtn málo více než oo oítál o 10 procent a nové akcie
lovící nynějšího pbyv-telstf a bylo vydané chce rozděliti mezi své
je&ts o dŤt'"míiVy ovcI vtc v délníky- tak afay 8e každ i£ní
zemi než jich je zde" nyní K tomu mohl státi podílníkem Jen ti zři
ieště vývoz masových výrobku do zencí dráhy kteří nemají větší
miny se zvýšil coz ma numc za roční biusub uc řju! -~
následek zdražení masa V roce státi podílníky a žádný nesmí
iRSo hhnášela průměrná cena ku- vlastnit! více než za 5ooo aacii
su hovězího dobytka $i52íkdež- Podíly budou dělníkům vydávány
to nyní obnáší $26 50 v ceně nominelní ač na bursách
- mail Kurs i75 siuuuwiuij
SráŽkv vlako '
Na dráze Union PaciHc srazily Požár yNew Yorkn
Na 24 unci a ave t v nt
Yorku vznikl na at) pros v noci
oheH v továrně na tapetový papír
Budova sě táhla 200 stop podél
24 ulice a ave A až k 25 uliciv
níž se nalézalo několik závodů
které vesměs vzaly za své Jedno
ooschodí bylo zauimuto společno
cf plplftrirkého osvětlení a část
města osvětlovaná z tohoto zá
vodu octla se pojednou ve tmě
i V továrně na čalouny bylo zaměst
náno asi 400 dělníků a ti jsou
nVní bez práce Při hašení bylo
několik hasičů těžce popáleno
sřítivŠÍ se zdí bylo jich několik
potlučeno žádný ale neutrpěl
smrtelných poranění Škoda po
žárem tím způsobená odhaduje
se na milion dolarů
výhody jež zákon úpadkový po
skytuje aby na jejich cestách po
Spoj Státech nemohli bytí více
stíháni pro dluhy jež nadělali
Ve čtyřech případech převyšovaly
dluhy bankrotářů milion dolarů
každého
uve-
ěhem
átecb
nosti
bylo
a v tak
roce
0000
raícb
chet
'antiku
na pc-
a jeze-
Anglie
en par-
se na stanici Brighton vColorado
dva vlaky 29 pros Nákladní
vlak stál na trati když se přihnal
vlak osobní a vrazil plnou silou
do zadních vozů Ošetřovatel za
vazadel byl zabit a 14 lidí poraně
no z nichž někteří zemrou Jeden
brzdař si sám uřízl nohu pod koly
rozdrcenu abv se dostal ze spod
vozu '—- Jiná srážka se udála v
Ohio nedaleko Columbus Také
tu vražil vlak zadní do předního
při čemž přiSel brzdař o život a 3
zřizeaci k těžkému úrazu
Požár v Chicagu
Na ulici Monroe v Chicagu vy
pukl 30 pros časně z rána ohefl
ve skladišti velkoobchodu Wool-
ley & Co OheS se šířil rychle v
Mxaáhlá budově tak že mu ani
38 povolaných stříkaček a dvě
hasící lodi nemohly zabrániti aby
nerozšířil se i na budovy sousední
Dva iiné obchodní domy vedle
budovy Wooleyovy a dva na druhé
straně ulice byly plameny zachvá
ceny tak že škoda způsobená
hude obnášetí asi milion-dolarů
Při hašení bylo 9 hasičů poraněno
padajícím zdivem a popáleno jak
že asi dva z nich zemřou Zima
pří požáru byla veliká což stěžo
valo hašenu
Studenti vraždy
Když se naše vláda dověděla že
se v boerském vojště nalézají
francouzští němečtí a snad ještě
jiní důstojníci co pozorovatelé
požádala presidenta Krugera o
dovolení aby i vojenský zástupce
Sooi Států mohl u Boerů studo
vat! fálku Vláda transvaaiskauen v sobotu zemřel bkrvacena
dala své svolení a nyní tajemník Uekerka byla nalezena pohozená v
vojenství bledá scnopneno aosioj- pisárné
Z FILIPÍN
a Plukovník Hare se vrátil ze stí
hání Aguinalda a zajatců ameri
ckých jichž stopu úplně ztratil
Má se za to že zajati američtí
vojínové byli rozděleni do různých
částí hor
Povstalci kteří byli rozehnáni
do hor v okolí Dagupanu vracejí
sé v malých četách do městeček a
vesnic od Američanů opuštěných
kde páší různá násilí na lidukterý
se choval k Američanům pratel
skv Proto musejí býti všude
posádky ubytovány aby se tomu
zabránilo
Severovýchodně od San Matea
w 1 1 í
se zmocnili Američane ponorsKe
tvrze hájené asi 600 povstalci
ichž bvlo mnobo pobyto a zajato
Zde oadlo voisku do rukou dělo
iq ručnic 20000 opasku s napojí
a mnoho jiných zásob povstaie-
ckích "''-
Mrtvola gen bawtona pyia ao-
_ it
oraveaa 30 prosince na parm
Thomas s velikou voianskou po
čtou Vojsko pozemní 1 námořní
vhrh dvnamltn se účastnilo průvodu a vsicnni
' J " — " -1 — - I"
T Cl Pa Sliral v Otňci knnsu ové ClZVCtl mocnosti unce
w uiyMoj m - i — 1 1 t
nnUfnncti ipílpn no-1 hvli olnv lidu a z mnonycn odci
inh fbm v kamnech načež v nichž een Sawton zařídil domá-
rozpálený háček věšel na zeď [cí zprávu vyslány byly deputace
Ten však spadl do džberu na ze-1 ku ponrou rarniK u™
m5 alázaiícího v němž byl plul ieště téhož dne z přístavu
dvnamit a zápalky na trhání skal manilského
J - 1 — J£
veinula ctraíni rána která Cien Uttis oznamme sc v wu
j niawww v waw — — 1 I — - i
mrmola nři čemž bvl l vine i Cavite se nalézá aosua asi
nftžtmSstr Bathurst Uooo zoreanisovaných povstalců
— k: A„a KAl l Iru m-iranAni I a nrmiž se Wieanava 9 vzuaui rc
Loupežní vražda - V™™ Z?
— v w 1 _ _ imiiiin 11111 aiicui — a
V bioux Uty ia veseisiavi- _
tel mostů John Robson do své """
- 1 2itt aa Kraie
P'f"y u I Plukovník Socket svedl opět
' r 1 nnvEtalri u MontalDanu
loupíc paK seDrai asi iuu uťiiui --- ( „i
v K — vi i zahnal z lench opevnění uko
i vMomí nebvl však iiž vzkří- potravin
+rm - — — — " — J ~ r
Nejlepší tvrdé
mevýmzákBi íkůin aby is uhlím na mVáwí]ll'11P?n' oSe3!í
v braku itoupuo - Prodáváme též víeho druhn uhlí mfikó od $4 00 do
760 tuna -' ' ' ' _ f
COUTANT & SaUIBES
Telefon 930 Sklad: 17 a Mason Písáraat 1406 Farmám
Válečný člun Laguna de Bay
vzal dva pov3talecké parní čluny
a i pramice naložené rýži
Zabavením bomb v wanue
ořišel Američanům do rukou též
seznam asi 1000 ťiupincu kirh
bvli zasvěceni do onoho spiknutí
Včasným zakročením Američanů
byl plán ten překažen a vojenský
velitel manilský požádal o seslleni
posádky města vzdor tomu že se
tam nalézá íooo amerických vo
iínů
u
Z Hongkongu se oznamuje že
Lichanco pokladník tamní junty
filipínské prostřednictvím jedno
ho amerického občana vyjednává
jí
b konziliem wuamanem o vzaam
úřadům Sdoí Států 9 celou
juntou
DROBNÉ ZRPÁVY
se po
ské po-nejkrat-
Irozdělen
rsky na
dbývány
ovoroční
' lionarchi-
h panov-
Stí ňřad-
mocností
Ení přání
sledovala
ponejvíce
sací Vše
láště dámy
mocností
: dodávali
níbo Po
y hostiny
diplomati-
jemníkem
bSTÍ
ti
vstoupili na
i každý do
Ikrabošky
8 lidem zde
ti ruce Na
jí rozkazu počal
páliti na lupi
řelil tři rány co
o také jeden z
Kleti To lupič
au na utea ai
Jménem Plimp-
do páže a do
nalezla policie
(noho pfepadouti
mrtvého 'i'
nika ieiž bv co nejrychleji vyslal
do Transvaalu Na straně anglické
již mají Spoj Státy pozorovatele
nvníbude poslán jiný na stranu
druhou aby pro národ americký
bodně mooho t té vražedné války
vykoukali '
Prati more
lakmile se donesla do San
Franciska zpráva o mora že se
vyskytl na Havaii ihned přikro
čeno ku opatřením bezpečnosti
Všecky lodi které připlují z
Havaii budou dány do karantény
vykouřeny aby nákaza do mě
sta přinesena nebyla V Honolulu
e též koná vše možné ku zabrá
nění šíření se moru Jak ozna
mují poštovní zprávy tam odtud
zemřeli tam čtvři čífiané a jeden
domorodec na hlízový mor který
tam byl zavlečen t Číny Také
do Manily byla již nákaza rozšíře
na kdež se proti ní silně pracuje
a lodi x Filipin přišlé budou nyní
podrobeny přísné karanténě všude
kde přistanou "
Okraďeil vťřltelove
Ve Filadelfii prohlásila 29 li
stopadu brokerská firma Stáhl &
Straub úpadek s dluhy přes mi
lion dolarů Věřitelové firmy té
Proti Anrlil
V New Yorku byla v neděli ve
čer odbývána obrovská schůze v
Academy of Music v níž vyslove
ny byly sympatie s Boery a odsou
zena dobývačná politika Anglie
SrhňKe té áe sáčastnilo mnoho
členů kongresu a jiných vynikají
cích mužů obecenstva pak sešlo
se tolik že jím byla ještě náplně
na prostorná sífi Irviog halí po
něvač se vše do Academy oí Music
směstaati nemohlo V řečfch tu
pronešených byla válka Anglie s
Boery prohlášena za zločin loupe
že jímž mají Boerové býti olou
oeni o svoji vlasť Řečníci tu
prohlásili ze devět desetin ameri
ckého národa přeje vítězství Boe-
rům nad hordami anglických žol
dáků a prohlásili boj jejich za
stein ý s bojem za neodvislost této
země Resoluce tu přijatá vyznívá
v steiném smyslu řečmi proslo
venými a odsuzuje zabavování
potravin zasílaných do Transvaalu
ořeš neutrální území jelikož tím
jest ohroženo obyvatelstvo zeme
boje se neučastnivsl
Ledová sláva
V Manile bvlo odhaleno spiknu
tí domorodců které mělo za účel
vrhnutí několika bomb do zástupu
Američanů při pohřebním průvodu
Asi 6 mil od Monticella ve
Floridě chtěl šerif zatknouti čer
nocha obviněného z vraždy Čer
noch však se bránil a zastřelil
šerifa byl pak na útěku sám za
střelen
V Butte Mon rozhodnut
bvl soud o bohaté doly Heinzovy
na něž si činila též nárok těžař-
ská společnost východních kapita-
listů Doly ty přiřknuty Dyiy
Heinzovy a jeho společnosti ma
jetek sporný pak cení se na
$2000000
nn rtavU voíenakv euver-
nér ostrova Porto Rico povolán
byl do Washingtonu ku poradě o
spúsobě vlády
býti zařízena
V Trentonu Tex' servali se
Sittrell a Groy ' načež vytasili re
volvery a počali na sebe stříleli
Sittrell padl mrtev na místě a uray
zemřel doma
souboji
ren American Window Glass Co
které od června zahálely 15000
sklářskýclT dělníků bude tu míti
zaměstnání a jak se očekává stálé
aspofi pro příští rok
V Kalifornii založejí někteří
z newyorských a chicagských ka
oitalistů velký závod na výrobu
voňavek V jižní části Kalifornie
bylo k tomu účeli zakoupeno mno
ho pozemků pro pěstování květin
z nichž pak k tomu účelu již v
Německu a Francii najatí chemi
kové budou vyráběti všeho druhu
voňavky
V Providence R I spojují
se banky v jednu velkou trustovou
společnost jakou v Bostonu již
také několik bank založilo Tedy
i bankovní kapitál se ještě sou
střeďuje ' :
V Mount Vernon uNew Yor
ku zastřelil profesor Morrison
svoji manželku v domění že je to
zloděj Paní šla cosi po tmě slá
něti nemocnému dítku a Morris
po ní střelil aniž by byl dříve na
ní zavolal :
# V Wkitw Pltw Ta ndenřel
T 11 vuaivi ví j f — — -1 — x
United Workmen vyplatiti
a w m 0 — j tr —
úmrtí I2000 rodině bratra který
v nemoci na místě lékaři dal se
ošetřovatí modličům
V Chicagu nebyla povolena
souďoí zápověď na spojení Wag
aerovy a Puilmanovy společnosti
spacích vozO železničních "'
UAdmore I T chtH pře-
iaká by tam měla I jeti farmář Xhapman roííyodneny
pOtOK pil CCHlí c icua m hvwb
jeho utopily Když matka Chp
manova zvěděla truchlivou ivlsf
leknutím také zemřela
v: Následkem úpadků několika
asi za 2 hodiny po hrem postonskycn museia 1
cagská firma msllisova zavnw
V Oklahomě nedaleko Mc krám s dluhy 768891
gen Sawtona Čtyry bomby něco Kinley zastřelil farmář Thomas
palných zbraní a 500 liber naooju sveno cio ť"— —
1 2letou dcerou Thomasovou proti
vůli rodičů z čehož vznikly sva
ry až skončily vraždou
Obyvatelé městečka North
Chamberlain v jižní Dakotě obdr
želi rozkaz od spolkového soudu
hvin nalezeno v tednom dome
takřka ve středu města
Pnliríe se dověděla že vůdce
novstalců Recarte se nalézá v mě
r
stě aby zde spůsobil vzbouřeni a
nátraiíc 00 něm přišla na stopu
a j a -
anikautf iímž měla býti bomba
bozena do zástupu cizých konsulů
nři pohřbu aby tak bpoj btaty
ar — a -
zanletenv do sooru s línými vlá
1 1 - WV
dami Mezi domorodci se rozsiina
zpráva že Aguinaldo sám bude v
čele povstání Američtí důstojníci
však se neobávají nějakého po
vstání v městě Manile poněvadž
i?:i:rn- ca hnít oustiti v bol s
iiiuiuvi — j - r -
vojskem americkým
Americká vojenská posádka
na ostrově Guamu žádala ve Wash
ingtonu o zaslání nějakých kněk a
časopisů Námořní odbor sebral
928 knih 3217 sborníků 214S
illustrovaných týdenníků 72 her
domina 72 her šachů a 72 her
špaličkových s abecedou pro děti
což bude zasláno na Guam aby
aby se do 30 dnů z místa toho vy-jsi vojáci měli čím ukracovati dlou-
stěhovali Občané ti zauimuu ony nou cnvili
pozemky roku 1885 a nyní mají
je z rozkazu soudního opustiti co
nezákenitě zaujaté
Posledně oznámený prérijní
požár v jižaí Dakotě řádil v šířce
od s až do 15 mil a v délce 50
mil Zničeny tu byly tři farmy
jskem americkým g Uk kusft dob
V nrov nc Cavite se připravuje sKoio upiuc u
_-::r" b ranému ootře- te zanynuio a muout
VUJ9AU mcuvw mm j
Af nnvctfltrft 11 CD 2 tam 2000
mužů dobře opevněno v horách
těžko přístupných Všecka mě
stečka a vesnice v jižní části pro
vincie jsou nyní vojskem obsaze
na Oznamuje se že u talamby
jest asi iooo povstalců obraženo
a na hoře Arayat jest pry jicn asi
ínoo v opevněném postavení
Pobřeží ostrova Luzonu jest
„vnf dobře voiskem střeženo tak
ie obchod v přístavních městech
nabývá opět živosti Mnoho ko
nopí a tabáku jest připraveno k
vývozu a obyvatelstvo jest zbave
no tísně finanční
lak dříve oznámeno že Aguiaal
dtlrtka
dovna washing-
data t nichž
žení masa není
1b trustů nýbrž
lkem poklesnutí
mi Kdežto v
h se obyvatel-
izmnozilo asi o
má země tato asi
iflt hovězího do-
tRna ae změn
VéLo dobytka ve
Město St Paul Minn připra
vnie nro letošní karneval zvláštní
zřídili vyšetřovací výbor který po divadlo totiž ledovou oslavu vf
prozkoumání účtů shledal že pro tězství Deweyova Z ledu bude
i nThvi ani centu ač maií zhotovena slávobrána podobná
"~ "-"-—7 — I v
celkem- přes 1300000 za firmou oné new-yorské ku poete ueweye
i nnhirliirán( Tahn Straub zbudované a taktéž % ledu bude
-l x—t I kMa lvf twulohaá Olvmoiu
Dyi xaicea aic ua utiuu yiyu-1 uui- r J i j —
i-iri cui I M ísuti 14 hud noaldka au tool mnlllii zemřela neosvědčí
SICD alC SDVICID1 uíui Y J i m ~ w w — — r— íUKIvm lu—v-- 1
mi 1 v a H X anAnK I J ř _ttf Mamuta
a nemohl bytí zatčen z anemaz 400 muiu n cijr "K"3"" i 10 se pravuivyuiucuui m%
vysvítá patrně le lide aten pro- jaao pyia na uiympu u t Manuyze o vyu i~ "
rvnm in v nu n keuud m— i v l mfmm wuwwi 1 — " — i amri iibiiih ' wwmm —
avHw 1 1 — " - - _ 1-
tv a onnostroie laae poorezu s nf ae vzdalv tez sestry akuiubi
batsrie t ledu budou zřízeny z Lovy a 1 8 Filipínců kteří ženské
nichl bude házen oh Bos troj Ku nrovázeli iakol i dva američtí
alavnosti té obdržel adm Dewey dva španělští zajatci
zvláštní pozvaní aby se jí zú- Na jižní straně Laguna de Bay
častnil byly vysazeny z lodí dva prapory
t lir na éAadkAvtf 2o duku které se zmocnily mě-
V New Yorku bylo během uply- sta Cabugo Město bylo dříve
nulého roku podáno 1694 žídostí bombardováno z válečného Člunu
JCJLn nn HrAvAmil I narPZ MITlPTll-álUC UUUVll av
n nrnn awoi uuauiu uwiawvnn
sena bylo spáleno
V sousedním městě Council
Bluffs opálil jakýsi vypálený ko
stelník několik občanů vypůjčiv
si od nich na zástavu falešných
drahokamů několik set dolarů
Ve Walsenburgu Colo tyl
před hotelem přepaden ode dvou
lupičů bohatý dobytkář Mislap a
oloupen o 1 12000 Byl na cestě
do Mexika aby tam nakoupil ao-
twtek a nroto měl u sebe tolik
brli napáleni a za-
firmy vše svádí na I
stíny svěřili
zatčený Clen
uprchlého - '
Silková Doaře
V severozápadní části Pennsyl-
vanie zuřil 28 a 29 prosince silný
blizard který přerušil železniční
dopravu na kolik dní A01 obrov
ské pluhy sněhové nemohly udrže
li dráhy sjízdné neboť na rovině
Andrew Carnegie daroval
$50000 na zařízení obecné kni
hovny v Cheyenne Wyo
Ředitel mincoven Spojených
Států udává výtěžek zlata za min
rok na $70694 170 v této zemi
a výtěžek stříbra na $74424696
Vrchní návladní Spojených
Států odmítnul vynésti zápověď
na novou železniční tarifu doprav
ní jelikož prý zákon zvýšením
poplatků přestoupen nebyl
V Pennsylvanii hrozí opět asi
1000 uhlokopů zastavením práce
nebude li jim mzda zvýšena
Z Danville la bylo opět
oznámeno 8 případů onemocnění
na neštovice
V New Yorku se jedná mezi
některými náčelníky trustů o to
a %
napadlo 18 palců sníhu a závěje soudu Dluhy těchto všecn uan- okou pnwr--byly
obrovské Mnoho obcí bylo krotářů obnášely $61000000 a k Santa Rosa Dva američtí vojíni
odříznuto po kolik dní ode všeho a jmění asi 9oooooo Z tohoto byli zabiti a 4 raněni 24
ostatního světa a mráz při tom počtu bankrotaro oyio 24 oiyaaei- r F V 7
panoval krutý pohybující se kolem nich herců a 35 Hditelů divadel a 150 jicu iai
iera I kočujících kteří požádali soud o' vzata povstalcům
hotových peněz Po lupičích není aDy BVé obchody přestěhovali do
ani stopy Kanady kde prý budou s otevre-
Bouře na pobřeží atlantickém nou náručí přijati
vyžádala si nejen 25 lidských ži-1 Chicagská universita obdrže
votů z anglického parníku ale ha novoroční dar $3370000 Pre-
ještě asi 15 Životů z neznámé identu university se podařilo se
bárky která několik mil od před- hnati mezi obchodníky darů v
holí Hatteras utonula obnosu přes milion dolarů a po-
Právě vydaná zpráva obchod- něvač milionář Rockefeller slíbil
ní jednatelny Bradstreetovy udá- m airojr osuom
vá letošní vývoz zboží ze Spoj ho co jiní universitě dají dostou
Států na $1:280000000 dovoz pily dary ústavu toho částky výše
na $800000000 Vývoz potravin naznačené
se o něco zmenšil za to však vý- Záležitost v Los Angeles
voz tovarů se značně rozmnožil Cal zemřelého Wohlfsohna není
V Troy Kan odsouzen byl ještě objasněna neboť pojišťovací
redaktor Grinstead na n měsíců společnost tvrdíže má Wohlfsohna
do žaláře za obviňování státního živého ač ho ještě nikomu neu-
senatora z úplatnostu Pan redak- aazaia
tor bude prý z vězení dale časopis y Lancastru Pa se ztratil
redigovati I okresní pokladník Hersbey a
0 I _aaatf#
V Hartford City Ind byla prozkoumáním úcta bylo snieoa
xapočata práce ve 44 pecích sklá-1 no že zpronevěřil asi $65000
V
V
f7