Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 26, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Zaioira 1871--K0V
0JIA1U IEBIL V ÚTERÝ DNE 26 PROSINCE 1899
Drojtýdcnníku: Roéník VIII číslo 30
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z Washingtonu
% Vojenský a námořní odbor se
-dohodl o Dožádání dodatečného
povolení $51 000000 na vojsko í
loďstvo z čehož má obdržet
a k milioná vojensky- odbor 3 mil
námořní odbor a ostatek jiné od
bory vládní Tento požadavek
vlády bude předložen hned po
prázdninách výboru povolovací
mu tak aby se dostal co nejdříve
na debatu
l Před železniční komisi jsou
vyslýcháni zástupcové železpic
obchodu aby se zjistilo zdaž jest
pro ohlášené zvýšení dovozného
podstatných příčin Zástupcové
různých obchodů si stěžují na toto
zvýšení co na nespravedlivé jímž
prý bude' obchod velice ohrožen
Největší zvýšení cen doprivních se
týče obchodů menších které ne
mohou zasýlati své zboží v plných
kárách Obchodníci žádají aby
nový cenník byl aspoň" odložen na
jaro Čemuž se však zástupcové
drah vzpírají Obchodníci před
ložili vrchnímu spolkovému ná
vladnímu žádost aby vydal úřad
ní zákaz by dráhy nový cenník od
nového roku ve skutek uvést! ne
mohly ' ' '
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Souhlas s Boery
V Kanadě mají Boerové vřelé
přívržence nejen mezi Irčanynýbrž
i mezi tamními Francouzi Vyni
kající francouzsko-kanaHský řeč
ník a politik Thebault ve schůzi v
provincii Quebec odbývanépravil:
Válka proti Boerům je zločinná a
varuji Kanaďany aby udělovali
Angličanům nějaké podpory Od
suzuji Lauriera za podporování
Anglie v této nespravedlivé válce
proti' malému ale chrabrému ná
rodu Boerů který bojuje s úžas
nou ' chrabrostí na obranu tvé
vlasti Mám jej v podezření že
je nástrojem Chambtrlaina a Cecil I
Rhodesa Válka s Transvaalem
jest lupičstvfm hanbou Anglie a
hanbou člověčenstva protože ji
trpí bez zakročení
Zvýšení mzdy
Ve všech továrnách Carnegie
ových v Pennsylvanii bylo ozná
meno opětné zvýšení mzdy dělní
kům které nabude platnosti od
nového roku Obyčejným náden
níkům bude zvýšena mzda na
lx50 denně a ostatním od tuny
pracujícím v tomtéž poměru
Zvýšení toto obnáší něco přes 7
procent nynější mzdy a jest to již
druhý přídavek který s prvním
dohromady činí asi 25 procent
Školní dítky uhořely
V katolické škole av Františka
v Quincy Illinois konaly dítky
zkoušku na dětské vánoční před
stavení které mělo býti dáváno
příští úteřý Byla to děvčátka v
stáři mezi 9 a 1 1 lety která se v
oblekárně za jevištěm strojila do
kostumů ku představení poříze
ných Některá z nich se přiblížila
neopatrně ku plynovému světlu
šatečky se na ní vzňaly a v oka
mžení stály 4 dívky v plamenech
Jedna z nich vyběhla ven mezi
ostatní oa schodech za jevištěm
stojící a zapálila i jejich lehké
obleky tak že v několika minu
tách všech 14 děvčátek v kostumy
oblečených hořelo Učitelové a
Učitelky zde přítomní se sice sna
žili oheň na dítkách udusiti ale
nepodařilo se jim to než z části
při čemž se všichni popálili 4
děvčátka zůstala bned na místě
mrtva a zemřela v hodině a dal
ších 5 ještě před půlnocí Je ještě
více dětí popáleno které osudné
obleky ani na sobě neměly
Ledárna do Manily
Vojenský ubytovatel ťondiez v
San Francisku obdržel rozkaz z
Washingtonu aby vykonal všecky
potřebné přípravy k zařízení velké
budovy v Manile v níž by byla
zařízena ledárna chladírna a či
stírna na pitnou vodu Budova
ta bude míti 250 stop do čtverce
a 45 ct výšky vchladírně její bude
místa pro 5000 zabitých volů pro
7500 ovec a pro 100 tun másla
vajec zeleniny a j v V lednici
této se bude moci vyrobiti 50 tun
ledu a 6000 galounů destilované
vody denně Tímto zařízením
bude možno zisobovati vojsko
Čert tvým matem všemi potřeba-
iak ledem a čistou
voaouv '
Kaz 4 Moody zemřel
V East NbrthfielduMasdoko-
nal svoji životní pouť po celé Ame
rice známý kazatel Dwight L
Moodydne 22 prosince Posledně
kázal v Kansas City k velikým zá
stupům lidu který se vždy na jeho
kázání hrnul a tu pocítil prvně
slabost Lékaři mu radili odpo
činek načež se odebral ku své
rodině avšak nemoc se nelepšila
Slábnul stále ale až do poslední
chvíle byl při vědomí V úterý
seznal lékař jej ošetřující že se
konec jeho blíží načež byla svo
lána celá rodina v jejíž kruhu do
konal život svůj '
Důležité rozbodnntí
V Des Moines byl odsouzen
mlékař Schlenker ku pokutě za
to že prodával mléko s přísadou
Odvolal se k vyššímu soudu a ten
rozsudek zrušil Soudce Bishoo
rozhodnutí soudním praví že
Schlenker se nedopustil žádného
přestupku tím když dal do mléka
něco málo boraxové kyseliny aby
se nezkazilo jelikož je to látka
zdraví lidskému neškodná Legis-
atura pak že nemá práva přestu
povat svou právomoc sděláváním
zákonů jimiž by se obmezoval pro
dej jakýchkoliv potřeb obecenstvu
neškodných
Prérijní požár
V sobotu při silném severozá
padním větru vypukl prérijní po
žár v Aberdeenu v jižní Dakotě
který se rychle šířil "a zachvátil
mnohé stohy sena i hospodářská
tavení Panuje obava že mnoho
farem vyhořelo a že i lidské životy
padly požáru za oběť "
Parník se stroskotal
Ze záchranné stanice u Cape
Henry Va bylo do Washingtonu
telegraíováno že se tam strosko
tal anglický parník Aríosto Plul
do Norfolku z Galvestonu aby se
hlím zásobil na cestu přes moře
narazil na skaliska u Hoterasu
21 mužů posádky utonulo při po-
kusu dostati se z tonoucího korá
bu na pevninu v člunech které
bouře převrhla Kapitán a osm
mužů bylo zachráněno od muž
stva záchranné stanice Parník
může prý býti ještě zachráněn
pakli se v brzku pomoc dostaví
Úkladná vražda
V Kansas City byl v sobotu ve
čer postřelen Wm Richart řiditel
tamního telefonického spojení Ne
daleko jeho obydlí na něj vyskočili
dva zákeřní vrahové a vypálivše
do něj tři rány dali se na útěk
aniž by se byli pokusili o nějakou
loupež Poranění jest smrtelné a
poněvač se neví o Žádných nepřá
telích kteří by ukládali o jeho ži
vot má se za to že přepadení to
platilo někomu jinému a Richart
mu padl za oběť náhodou
Dva černoši lynčováni
U Boltonu Miss zavraždili 2
černoši váženého občana Haire a
pokusili se o znásilnění jeho sy
novkyně Byli zatčení a jeden z
nich se přiznal k Činu V sobotu
večer přišel zástup asi 150 občanů
čítající k vězení vyvedl odtud oba
Černochy k blízkému mostu zde
hozeny byly kličky provazů na
krky černochům druhé konce u
vázány k mostu a zločinci pak
svrženi
Potrestal se sám
Z Yanktown S D zmizel 10
listopadu pokladník okresní Pal-
terpon zpronevěřiv asi 115000]
Ve městě zanechal manželku a 4
dítky aniž by od té doby kdo o
něm co slyšel Minulé soboty byla
v St Louisů vytažena mrtvola
muže a dle listin u ní nalezených
poznán v ní z Yankton uprchlý
pokladník Patterson Zo zoufal
ství vrhl se do řeky sám se potre
stav za svůj zločin
Čtyři lidé uhořeli
Asi 11 mil od Chillicotte Mo
byl nalezen v neděli ráno dům
farmáře Thomase shořelý a v su
tinách jeho byly spálené mrtvoly
tří dětí i Thomase Asi před ro
kem se žena jeho otrávila a před
avou smrtí prý žádala svého muže
aby ji a dětmi v brzku následoval
Sousedé mysl[ že Thomas dítky
i sebe svedl se světa a stavení za
pálil Nejbližií soused bydlil asi
mílí cesty od Thomas a když
rino přišel k jeho obydlí nalezl
je jíl úplni shořené
nu V '
3 1
Opét neštěstí v uhlodolu
Přes 40 mrtvých
U Brownsvillu v Pennsylvanii
se přihodilo opět v sobotu strašné
neštěstí které bude míti za násle
dek ztrátu tolik Životů lidských
jako ono neštěstí v Carbonado V
důlu Stockdale Coal Company asi
čtyři míle od Brownsvillu brzy po
vpuštění asi 50 dělníků do šachty
otřásla se země strašným výbu
chem a brzy na to stroj důlní vy
pověděl službu Zděšení obyva
telé hornické osady pádili k důlu
ale tu se hned seznalo že padák
důlqí jest rozbit a ze šachty se
valil dusivý dým Záchranný sbor
se tedy odebral ku Šachtě vzdušné
asi 1000 stop vzdáleně ale i tuše
shledalo že jest výbuchem poško
zena Muselo se tedy použiti lana
na válci a touto cestou vytaženo
bylo z důlu 14 horníků z nichž
někteří byli omámeni dusivými
plyny a jeden 1 3letý chlapec brzy
po vytažení skonal Zatím byl
spouštěcí stroj 've hlavní šachtě
opraven vějíře spuštěny a hlavní
štola provětrána avšak zachraňo
vatelé nenalezli již žádného horní
ka živého Chodby jsou velmi
poškozeny a zasypány tak že jimi
nelze proniknouti Jest však jisto
že žádný z lidí dole se nalézajících
živ býti nemůže jelikož důl jest
plný dusivých plynů a provětrova
cí zařízení do chodeb nepracuje
Celou noc na neděli pracovali
lidé u dolu pokoušejíce se o za
chránění nešťastníků avšak shle
dalo sej že ' veškerá práce jest
marná Vytaženo bylo na povrch
12 mrtvol ale tak strašně zohave
ných a roztříštěných že nebyly k
poznání leč dle šatů a jiných zná
mek Celá chodba spojující hlavní
šachtu s větrem jest zasypána ja
kož i chodby Výbuch byl tak
mocný že i tlusté kameny byly
rozdrceny a trouby odvodfiovací
jako papírové rozlámány Důl se
naplňuje vodou a čerpadla musí
býti dříve do pořádku uvedena
než se bude moci k vynášení
mrtvol přikročili
O počtu lidír kteří při neštěstí
tom zahynuli nejsou žádné spole
hlivé zprávy Braznell předseda
dolovnické společnosti udává že
počet mrtvých v důlu nebude vět
ší než 20—25 avšak lidé na povr
chu pracující tvrdl že hlavní šach
tou bylo do důlu spuštěno asi 35
až 40 lidí avšak větrnou šachtou
v které byly železné schody jich
tam také asi 20 slezlo Poněvač
jen 12 živých se na povrch dosta
lo vyžádala si katastrofa tato více
než 40 životů lidských
Výpovědi některých dělníků u-
dávají Že neštěstí to bylo zavině
no zločinnou nedbalostí správy
důlní Bezpečnostní svítilny ne
byly používány a když se jich
užívalo nebyly zamčeny Důl byl
v mnoha místech naplněn třaska
vými plyny již v noci před výbu
chem a přece bylo dovoleno hor
níkům sestoupiti do něho se svítil
nami nechráněnými Koroner tam
ního okresu již sestavil porotu
která má vše vyšetřiti
Dle poslední zprávy byly z důlu
Braznellova vytaženy další tři
mrtvoly a celkem jich bylo až
posud 15 nalezeno Zpráva důlní
udává že se pohřešuje již jen 12
mužů kdežto členové slovácké
jednoty kteří prošli všecky domy
svých krajanů udávají že schází
8 jejich krajanů a mnoho-li schází
jiných se s jistotou neví Mezi
rodinami horníků panuje také ve
liká bída tak že musely tam býti
poslány potraviny z okolních mě
steček Zemětřesení
V jižni Části Kalifornie pocítěno
bylo v pondělí přede dnem prudké
zemětřesení Střed jeho nalézal
se v městečku San lacinto kdež
byly všecky cihelné budovy po
škozeny a horní patra mnohých se
sřítila Celé Riverside County po
cítilo otřes a v indiánské vesnici
Sabola bylo 10 Indiánů zabito
spadnuvšími zděmi budovy v níž
se bavili Zemětřesení to bylo
pocítěno také v Los Angeles Sao
Diego Santa Ana a jinde mimo
rozpukání zdí a poděšení obyva
telstva se však jiné neštěstí nestala
Kanaďané -vzdorují
V Kanadě to vyvolalo velkou
nespokojenost když první sbor
vojenský byl odtud vypravován na
pomoc Anglii proti Boerům nyní
však kdy se jedná o druhý výpo
mocný sbor propuká na všech
stranách nevole Někteří členové
provinciálních sněmů se poděko
vali a protestují veřejně proti dal
šímu vypravování vojska z Kana
dy do Afriky V časopisech se
ozývají hlasy že nemá předseda
ministerstva Laurier práva vysí
lali do Afriky vojsko z Kanady bez
svolení sněmu Válka s Boery je
prohlašována za nespravedlivou a
násilnickou v níž Kanada nemá
bráti podílu
Bankovni president zatčen
Vyšetřováním účtů padlé banky
Globe v Bostonu se shledalo že
předseda společnosti bankovní
Chas H Cole se dopustil zpro
nevěry Vybíral peníze z banky
na svůj účet ku spekulačním pod
nikům a tím zavinil její úpadek
Jak to bylo seznáno nařídil
distriktní soudce ihned zatčení
Cole-a který se nalézá v Los An
geles Cal Tam byl také pan
president zatčen a bude poslán do
Bostonu k soudu Vzdor tomu
však neutrpějí prý vkladatelé do
Globe banky ztráty již ponesou
en podílníci
Neštžstíína dráze
Nasev pacifické dráze nedaleko
Bear Mouthu v Montaně se sra
zily dva nákladní vlaky při čemž
byli dva železniční zřízenci a dva
trampóvé zabiti a tři poraněni z
nichž jeden smrtelně Neštěstí
zavinil výpravčí vlaků na stanici
Bonita který po té uprchl Jiné
neštěstí se stalo v Kalifornii u Po
mony kdež přišli o život tři lidé
21 raněno
Z KUBY
Gen Brooke opustil přístav
havanský za hřímání děl a za prů
vodu vojenského načež odplul po
parníku do Floridy Gen Wood
navštíven byl všemi kcnsuly ci-
zých vlád a četnými zástupci měst
ostrova — Celní odhadčí kteří
byli zatčeni pro podvodné odha
dování a braní úplatků byli z
části propuštěni z vězení někteří
šak proti nimž jsou dostatečné
důkazy jsou dosud držáni ve vě
zení Z FILIPÍN
Na ostrově Panay jsou Ameri
káni v držení jen míst pobřežních
neodvážili se dále do vnitrozemí
než asi na tři míle Nyní bylo voj
sko sesíleno novými pluky dělo-
třelectvem tak že se mohlo po-
kročiti dále do vnitř ostrova
Dobře opevněné místo Santa
Barbora bylo dobyto a 4 vesnice
zákopy opatřené Povstalci byli
zahnáni zanechavše na bojišti
mnoho střeliva Město Iloilo bylo
též obsazeno ale poskytuje smut-
ý pohled neb jest z dobré třetiny
zničeno požárem
Z Manily oznámil gen Otis že
plukovníci Hare a Howe dosud
tíhají se svými sbory Aguinalda
Na honbě té osvobodili 4 americké
zajatce ale poručík Oilmore se
alézá dosud v zajetí povstalců
Z Aparri bylo do Manily doprave
no dalších 200 osvobozených Špa
nělů a jiných asi 200 se Um ještě
nalézá
Plukovník Wilder oznámil že
Aguioaldo překročil hory a obrátil
se na jih Jeho manželka která
byla od posledního porodu chura
va podlehla útrapám cestovným a
zemřela ve vesnici nedaleko Bay-
ombongu
Z Porto Rlka
V Guayamu byly odbývány vol
by za velikého rozčilení obyvatel
stva neboť obě strany osvědčily
se stejně silnými Federalisté zví
tězili jedním hlasem většiny a re
publikáni si vedli stížnost na fal
šování hlasů Soud prozatimní byl
žádán o vyšetření a ten shledal
že měli federalisté většinu 12 hla
sů odsoudil však dra Vazqueze
ku Ji 00 pokuty pro různé šmejdy
volební Gen guvernér Davis vy
dal nařízení že se španělské vlaj
ky nesmějí více vyvěšovati leč za
zvláštních svátků španělských
Při slavnostech se všude vyvěšují
jen Španělské Žlutočervené prapo
ry -kdežto americký hvčzdaatý
prapor jest málo kde k spatření
Nejlepší tvrdé a mžké uhlí
Dochfizí nás nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí
me svým zákazníkům aby ee uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne - Prodáváme til vSeho druhu uhlí mCké od $4 00 do
760 tuna
COUTANT & SQUIRES
Telefon 030 Sklad: 17 a Mason Písáma: 1400 Fannui
DROBNÉ ZPRÁVY
Horníci marylandští budou
odbývati 26 prosince sjezd v
Cumberlandu na němž se usnesou
požadavku zvýšení mzdy o 10
centů na tuně uhlí a na zavedení
8hodinové doby pracovné
ridge a Harrell měli před soudem
nějakou právní při každý z nich
zastával jednu ze sporných stran
Když šli ze soudní síně střelil
Ethendge Harrella íkr&te načež
ten brzy skonal
Kontrolor finanční ve Wash
ingtonu rozhodl že má býti Ar
mouroví zaplaceno za 300000 liber
masa které se při loňské válce se
Španělskem zkazilo Maso to
mělo býti složeno na Portoriku
tam ho ale vojenští velitelově ne
přijali a když bylo více než za mě
sic doveženo do New Yorku bylo
zkažené Poněvač to nezavinila
firma Armourova nýbrž správa
vojenská musí spolková pokladna
škodu nésti
Andrew Carnegie známý vy
rabitel ocele daroval na zařízení
obecné knihovny v Lincoln Neb
$75000 Před nedávnem tam vy
hořela obecní knihovnacož zavda
lo Carnegiemu příležitost osvědčili
opět svoji dobročinnost ku podni
kům obecním na něž již vydal asi
$ 2000000 ' "
Parník Dixie byl zařízen co
školní loď pro výcvik námořníků
pro válečné lodi jichž se nedostává
Na novou tuto školní loď bylo
přijato 300 farmářských mladíků
ze států pomississippských kteří
teď budou míti příležitost obeplouti
zeměkouli
' V Perry Kany zastřelil hote
liér Kirby svého stráv nika Foleye
poněvač prý mu svedl dceru
' Ve West Naticku Mass za
střelila řleč Morseova Lewise
Perryho 4 ranami z revolveru
Jsouc uvězněnapravila že k tomu
byla oprávněna
Ve státu Michigan se vyna
lezlo zpronevěření státních peněz
při výdejích na vojsko zaČež vo
jenská komise byla od guvernéra
vyzvána aby se poděkovala
V jižní Dakotě přišla těžařská
společnost Vigilante nedaleko Cu-
ster na žílu měděné rudy nej bo
hatší prý na světě Také u San
Diego Cal nalezena byla nová
žíla křemene který vydá z tuny
za £247 zlata
V Cheyenne Wy o byl odsou
zen na 6 let do žaláře Fr Cooper
zu zúmyslné zakládání ohřiú Byl
hasičem a zapaloval na výdělek
V Diamond ville Wyo se
strhla opět řež mezi stávkujícími
uhlokopy avýpomocnými šerify v
níž byl jeden horník zastřelen
V Gillette Wyo se dali Dean
a bpeelman v nospode do sebe a
stříleli po sobě až všecky rány z
revolverů vystříleli Dean za ně
jakou chvíli po boji skonal za
strašného klnutí svému odpůrci
V Atchinson Kan žil pode
jménem Henry Kolb jediný syn
bavorského barona von Kloben
schlaga když pak otec nedávno
zemřel podědil syn všecky statky
Železnice západně od Chicaga
byly dopravou obilí tak zaplněny
Že jednatelové železniční nemohli
přijímati žádné dalšízásilky Nyní
jest však blokáda vlaků obilních
odstraněna a další zásilky budou
zase přijímány
V New Yorku zadal jeden
akcionář Wagnerovy společnosti
vozů železničních žalobu k su
preme courtu aby bylo zakázáno
společnosti té spojení se s Pull
manovou společnosti téhož druhu
Asi 6 mil od Meridianu Mo
se strhl boj na veřejné cestě mezi
bělochy a černochy který skončil
poraněním tří bělochů Šerif s
25 pomocníky e vydal na stíhání
černochů kteří to způsobili
TI
V Le Hařp Kan v hořela
tavírna na zink při Čemž dva děl
níci byli zabiti sřítivší se zdí Je
to největŠí tavírna zinková na svě
tě která bude ihned zase posta
vena Bárka která byla před tý
dnem na jezeru Superior ztracena
s 8 muži posádky bvla nalezena
na pobřeží kanadském a všichni
lodníci na ní
V Portland Me se počali
vkladatelé hrnouti pro své vklady
do tamní spořitelny až ji dohnali
k zastavení další výplaty pro ne
dostatek hotových peněz Spořitel
na vyplatila Ji 25000 a nemajíc
více peněz musela odložiti výplatu '
na příští den až si je zaopatří -
V Cheshire 0se vzňal v noci
dům Luk Darsta v němž na
prvním poschodí spalo 8 dětí
Otec vyběhl z hořící budovy a
dítky pak skákaly s okna jedno po
druhém do otcova náručí a zachrá
nilo se jich 7 ale ioletý chlapec
přece uhořel
' V New Yorku odbývalo asi
500 amerických boháčů banket v
němž se mluvilo pro udržení Fili
pín obchodu americkému čímž
prý jest podmíněn příští blahobyt
národa
V Bostonu jest peněžní trh
ve velikém rozčilení následkem
uzavření banky Globe Shawmut
banka se uvolila půjčit! vkladate
lům do banky Globe polovici na
jejich vklady a tím se rozčílení
trochu utišilo
Dakotský státní inspektor
hornický udává ye své zprávě že
letos bylo v již Dakotě vytěženo
za 19000000 zlata o $2000000
více než vloni
V Des Moines la usilují vo-
daři o vypuzení salonů z města
jimž naproti stojí nejen hospodští
ale i velkobchodníci lihovinami
Zápas na obou stranách bude ve
lice urputný
V posledních dnech minulého
týdnu bylo v New Yorku naloženo
$3750000 zlata k vývozu do
Anglie Až posud objednávky zla
ta ze Spoj Států do Anglie obná
šejí přes $5000000
Peníze pro rodinu gen Law- '
tona se scházejí velmi rychle tak
že v těch málo dnech od uveřejně
ní provolání sběracího výboru se
sešlo přes $7000
Pohrobnící Thompsonové z
Memphisu Tenn byli za prodá
vání mrtvol mimo pokuty $150
pro každého ještě odsouzeni do
káznice na 11 měsíců a 29 dní
každý Odvolali se z rozsudku k
vyššímu soudu
V Pensacole Fla zastavili
dělníci na pilách práci žádajíce o
zvýšení mzdy která jim byla ve
spůsobě roprocentního přídavku
od 1 ledna zvýšena
Mrtvoly námořníků
Válečná loď Texas přijala v
Havaně 166 kovových rakví s
mrtvolami námořníků kteří zahy
nuli při výbuchu na válečné lodi
Maine Z těchto bylo jen 22 sto
toŽněno a budou vydány přátelům
jejich ku pohřbení pakli se o ně
přihlásí Loď Texas přistála v
pondělí v Newport News Va
odkud byly mrtvoly dopraveny do
Washingtonu kdež budou ve
Čtvrtek s veškerou poctou vojen
skou pohřbeny na hřbitově Ar
lington oiioHoHoHoVioHoitoJjoJioHolioHoVi
ochotníkům a rrHovníkOD
divadla
V knihknpectrf Pok Záp json k a
stínf vSechny divadelní spiy jci y
šly tiskem v Čechách a nejnou rozebri
ny Úplný seznam Tilech spisů rašle
se vSetn na poiádánf (darmá V sezna
mu jsou o vedeny viechny kasy dle
svých rásvA a při kaid éra je uvedeno
aký kn je kolik jedcíni a kolik oso
vyžaduje Piíte o seznam pod adre
ou: krok Západ
Onaká Neb-
ooooooofcoHolioooo