Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 22, 1899, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
Pokrok ZApudw
nu ZÁPADU
a"é7A m e známé
Ukdrně Jilm fórmáha
UUě WUlůms
kdež lze veškeré naše záležitostí
vyřizovat!
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
alézá se v ř 509-51 1 Již 12 l
& MASNY KRAM
m již itraní mSsta vlastni krajta
"V F1 iECuxiol
físlo 1244 jiini IJ ul f
9)vetM riíioby masa vSeho druhu
Meak nalámu Buněk a vůbec vieho co
tíPox tento spadá
Ceay levnější než kdekoliv jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
— Jediná zábava která na Syl
▼esira bude v našich kruzích po
žádána jest velkolepá mereoda
-Tělocvičné Jednoty Sokol k níž
lonáoy byly již po delší dobu
pečlivé přípravy Program meren
dy bude neobyčejně hojný a sestá
vali bude mimo četné kuplety ze
jpěva sólových výstupů a z krá
sné půlnoční scény Svátečním
iíslem programu bude opereta
Sezení městské rady v Mrkvan
tácícb'' kteiou provedou někteří
{lenové pěveckého odboru T-J S
Vzhledem k tomu že to bude je
diná zábava na Syl vestra pořádá
má jakož i ta okolnost že pořá
dána jest sborem jenž tak horlivě
se zajímá o naše národní působení
domníváme se Že krajané učiní si
aa Sylvestra hromadné dostave
níčko v Sokolovně čímž nejlépe
slaví uvítání nového roku v ušle
chtilé zábavě
r— Dr A P Jobnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
vcu pracovnu těmi nejnovějšími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez
lolesti tf
7 — Příští neděli pořádají dítky
České svobodné školy svou třetí
aesídku v Sokolovně s níž spoje
aa bude slavnost vánočního strom
ka kterou jim uspořádá sbor zá
stapců pro českou škoIu Připo
Biínácae našim krajanům aby této
besídky účastnili se v počtu nej
kojoějším čímž nejen že způsobí
radost dítkám nýbrž připraví si
tak sami pěknou zábavu neboť
yrograru besídkový jest bohatý a
vybraný Vstupné do této besídky
baáší ponze 10 centů pro osobu
tak aby mohly býti částečně vý
lohy s uspořádáním vánočního
stromku spojené kryty Program
zahájen bude o půl třetí hodině
dpolední
' — Dary vánoční koupené v
Uabermannově klenotnickém krá
nu se ochotně dle přání zamřjí
po svátcích roh 13 a Douglas uL
Český prodavač vám poslouží
(273)
Svátky jsou již zde a tu
kaídá hospodyně snaží se aby
seč možno nejlevněji Životních po
třeb nakoupila a tak vydání na
aějaké ty dárky věnované ušetři
la Kejvýbodnějším místem k uše
tření peněz jest řeznický krám V
F Kuncla jenž bude prodávati
dnes a zítra za následující ceny:
Vypařená kuřata 7c libra Vypaře
ac kachny 8#c 1b Vypařené husy
§c Ufc čerstvé kapry 7c libra atd
atd — Mimo toho bude prodá
vati neškvařené sádlo a maso le
valji nežli kdykoliv jindy
Hodinky klenoty diamao
ty broušené sklo umělecké šotky
atdvHubermannově klenotnickém
závodu rob 13 a Douflas Za
gravost zboží s nejlevněji! ceny
aacncX český prodat ač vis ob
tlCL (73)
— Klub jenž za účel mi vel
tasí Riverview Parku tak zvaný
Civerriew Club' odbývá schůze
ttldf pátek veíer o Kesslera na
Garfield a 13 ulici
tJZJSJZX ' v UHLÍ! : TJHCL-ÍI
EsUifai etiaa rrfm knjaafta acJlepM tvrdl s aalki aalí saccay
12 ťíatf tiasié a tw Dwváiaa rjekli
— Nejlepší klenotnické zboží
démanty hodinky okuláry a vů
bec vše v obor ten spadající kou
píte nejlevněji v obchodě Jos P
Frenzer roh 15 a Dodge utice
naproti bývalé poště Jestli chcete
svým milým učiniti na svátky milé
překvapení neopomeňte obchod
tento navštíviti 2 7 pros
— Snaživý vlastenecký sbor
Vlastislava Č 29 J Č D pořádati
bude dne 6 ledna v Sokolovně
velký společenský ples jenž sli
buje předčili všechny dosavadní
sborem Vlastislava dosud pořáda
né Zábavní výbor učinil rozsáhlá
opatření aby každý účastník mile
sé pobavil o Čemž zajisté nepo
chybuje nikdo kdo navštívily mi
nulých létech některý ples sboru
Vlastislava které právem řadí se
mezi nejlepší v našich kruzích po
řádané Že návštěva bude četná
o tom tušíme jest přesvědčen
každý
— Fred Wiese zaměstnaný v
salonu na 15 ulici mezi Howard
a Haroey padl v noci na čtvrtek
jsa na cestě do salonu a nepo
vstal více Vyšetřováním zji
štěno Že zemřel na srdeční vadu
— Dlouhé vyšetřování před
soudcem Scottem mají-li býti vrá
ceny dítky manželům Doddovým
bylo částečně aspoň skončeno ve
středu Dvě dítky rodiny té byly
předvedeny před soudce a vráceny
rodičům dvě však nebyly dosud
nalezeny Soudce Scott při té
příležitosti pokáral společnost pro
ochranu dítek tvrdě že se nestará
o domovy opuštěných dětí a že by
si zasloužila spíše názvu pekelné
společnosti Až budou moci býti
Iruhé dvě děti přivedeny před
-oud bude přelíčení obnoveno
— A B Hubmann klenot
nik od roku 1866 'na rohu 13 a
Douglas jediný importér diaman
tů na západě Má českého pro
davače (27x3)
— Nejlepší a nejlacinější gro
cerii koupíte u Jos Nováka v Čís
1264 jižní 13 ulice dt
— Vojenská kasárna tak zvaná
Fort Omaha byla prodávána mi
nulé středy ve veřejné dražbě
První budovy byly vystaveny r
1868 a stály asi £100000 Po
zději bylo tu stále něco přistavo
váno a nyní za vše to strženo asi
$5000 Jednotlivé budovy prodá
vány od $ 80 až do I180 z nichž
některé zachovalejší budou přestě
hovány tak že mohou ještě dlou
ho sloužiti za obydlí Ku dražbě
se dostavilo asi 200 lidí a celkem
40 budov bylo prodáno
— Před několika měsíci zemře
la vdova Ballonová a ač zanecha
la 12500 na hotovosti mimo ně
jakého pozemkového majetku ne
odkázala svým nevlastním synům
ničeho ale vše poručila presbyte
riánskému knězi Blayneymu Sy
nové tvrdí že veliká čist majetku
toho pocházela od otce jejich a
že jsou oprávnění na dědictví to
spíše než onen kněz následkem
čehož židají za [zrušení poslední
vůle Ballonové
Prodáváme nejlepší Ohio uhlí
za $700 tana Jupiter kasové
$575 tana Tyto dra druhy
jsou nejlepíí v trhozknste nás
Hald & Bice óOC jižní 16 ul
Telefon 123N Skiadičtó 20th
& Popleton Ave Telefon 1222
— České hospodyňky upozor
Sujem na hojně zásobený obchod
grocerní který vlastní pp Bárta
a Heřmánek na Williams mezi
13 a 14 ul Všechno zboží jest
nejen výtečné jakosti ale zároveň
tak levné jako nikde jinde" Zku
ste to! (t 17x001)
— Dopisy na zdánlivě Česká
jména nalézají se na poště jak
níže uvedeno Kdo se bude o
dopis takový hlásiti nechť udá
ře byl uveřejněn ve Čtvrtek —
Ženské: Kalus W J„ Veselý J—
Mužské: Dolizal J
— Včera odpoledne odbýván
byl pohřeb krajana Vici Drozdy
bydlícího na 15 a Center ulici
Zemřelý náležel k táboru Comeni
ns W O W a pohřben byl na
Národní hřbitov Do Ameriky
přijel z Malechova okolí klatov
ské v Čechách
: — Katoličtí Sokolové činí roz
sáhlé přípravy ku maškarnímu pl
sa který odbývali budou dne 13
ledna 1900 v síni p K W Bar
toše Rozumí se že jako obyčej
ně budou í tentokráte rozdány
některé velmi pěkné a cenné pré
mie těm maskám které nejvíce
vyniknou -„
— Za příčinou mnohých dotazů
ctěným vlasteneckým dámám jež
hodlají bazar čili "fair" Sokola
ručními pracemi ženskými oboha
tili a též samy i obsadili uvádí
výbor ve známost že každá dáma
může obdržeti knížku dříve ještě
než práci započne
Zprávy osobni
— Pan Čeněk Duras z Wilber
byl v Omaze minulý úterek za zá
ležitostmt obchodními vsak pou
ze se tu zablesknul a vracel se s
večerním vlakem domů Neza
pomněl se ovšem u nás zastaviti
aby jsme mu mohli potřásti pra
vicí
- — Pan Henry Fisherz Wahoo
Prague Kansas South Omahy a
kdo ví ještě odkud jinud navštívil
nás včera opět jednou po dlouhé
době Jak nám sdělil vystoupení
Čechů v minulé volbě spůsobilo
značnou pozornost a zjednalo nám
náležité uznání Pohlaváři spoje
ných stran prý projevují své ná
hledy že v příštích volbách bude
jedno místo na státní tíketě vy
hraženo pro Čecha A pan Ro
sewater se tázal co piý nám to
bylo platné co jsme dokázali?
— Dr J F Chmelíček z New
Yorku který při počátku války se
Španělskem vstoupil k vojsku a
co vojenský lékař působil na Ku
bě posledních 6 měsíců pak v
Pjesidio v San Francisku jel vče
ra Omahou z Caliíornie do New
Yorku Po roční shiŽbě v
armádě resignoval a hodlá seopět
v New Yorku věnovati praksi lé
kařské v kteréž ovšem službou
vojenskou nabyl mnohých zkuše
ností Bylo nám potěšením s do
ktorem se setkali a seznámili
Zprávy spolkové
Sbor Martha Háj čís 10
odbývá svou výroční schůzi příští
neděli dne 24 prosince ve spol
kové místnosti Pončadž před
léhá volba úřadnic a též jiné důle
žité záležitosti jest přítomnost
všech ČlenkyS nutná Přítomné
podléhají pokutě 25c dle stanov
Rosie A David klerk
ť TelŤOTinor JČD státn Nebraska
Schůze naše odložena byla za
příčinou dětské besídky na neděli
dne 31 prosince v Národní Síni
Zástupkyně jsou žádány by se
určitě dostavily "
Marie Míchal předsedkyně
Em Bandhauer tajemnice
tii Palacký i 1 ZČBJ
Všichni členové jsou Žádání by
se v neděli dne 24 prosince t- r
v I bod odp sešli do spolkové
místnosti za příčinou vybírání pří
spěvků by schůze určitě započala
ve a hodiny Vác Šebek taj
Háj Lily ě WC
odbývá výroční schůzi příští ne
děli odpoledne dne 24 prosince
vé dvě hodiny odpoledne Jelikož
předléhi volba nových úřednic a
jiné důležité jednání jest přítom
nost všech ČlenkyS nutná
Marie Samec tajemnice
"Veřej titi dražba
Tímto dávám vědomost všem
již jsou mně dlužni aby mí zapla
tili nejdéle do 20 ledna 1900
Kteří se nevypořádají do toho
dne prodám jejich dluhy neb účty
ve veřejné dražbě která se bude
odbývat dne 25 ledna o 2 hod
na rohu 13té a Williams ulice v
Omaha Neb Peníze zasílejte po
štou aneb je dejte M Šimánkoví
S úctou Frank J Kašpar
1424 So I3tb St Omaha Neb
NAYŠTÍVÍTE 0MA1IU?
Jst-9 ino irzapoaxlta ut?itl T ikTost
v ěisle lítí jliaí 11 allee
Mima vfutaě Hfcorlay inmXmíkj Wrtll (
rttkrt pofcwffl JU v kmšóém fcoul pté tff
ij JMU MpiMmM feM 41 splaofea CwUfe
I MMrieUh Burtta tankor ftaa) m
rrláitmi aoaafMrt odo pokodB feko
Jediný éeskýTD
0 zivd tiaveScký strcjsScty
t ii=s!cký v Osizt
H100 Barooli
os
lat atNM
Tvkrtoa BS7
Zaváf !! vody plvaa a
V St Louisů panoval spor
mezi jednotou tiskařů a vyrabiteli
časopisů který byl vlak smírnou
cestou vyrovnán Jednoho dne
nevyšel Žádný z velkých 'denníků
st-louiských pak se ale vrátili
tiskaři do práce a spor byl urovnán
dohodou
v - -Tnu " 4 mmrwut
BTÍU proti 0tt
nEUCIATISUU
HKUBltAIIapod MmcMmvnjMOM
německých zákonu
DR RICHTRA IV
asIkUI vuvi
PAK! EXFELLER
lan m Ksámlna kot
' 31 zlatých a J medailí
lSAUilalcbdaaa YlMtoitkalailuri
MkCOetá Dala odooraita
CTIDMIMimr 1 íiarau mt- mrj
- - £ M
1 prijma tklad bbmmhb
OCHRANNÉ PÁSY
GUMOVÉ PUNČOCHY
Berle
Supporters
Baterie
-r Gumové zboží
Oblodnávky poMou
vy řízu ií se rychle a
ipráruě
U08 Farnam uh
Omaha Neb
Ježíšek
V BOSTON
ST URU
ZáBoToy laraóefe jsou
tt tfetini pcsc-acdl
Letos nčínili Jsme příprary neobyčejné
T6iy t nas:m oddeieul-HraCeic
Skoro celé třetí poschodí naše
ho závodu zaujímá sklad zboží
tohoto druhu jakož i jiných před
mětů ozdoboých-i užitečných a
vhodných za vánoční dárky
Nikde na celém západe není
obchod kterýž by se mohl vyká
zat tak velkým množstvím a roz
manitostí zboží tohoto druhu
Jest to v podstatě veliká výstav
ka kteráž nyní jest otevřena ku
návfitěvě v8ech
"Ježíšek" s veškerým svým
komonstvem a a úplnou hudební
kapelou bude předsedali
'JeŽÍŠe k"pan rozdělí 150
tisíc krásných předmětů na památ
ku mezi kupující
Jeho obrovská poštovní skřínka
bude umístěna při našem hlavním
vchodu a bude pfijfmiti veškeré
dopisy jemu adresované
Modrá jeho kniha bude na
jeho trůnu kdež každý maličký
bude moci zaneebati svou adresu
aby na něho nezáporně! s něčím
pěkným Celkem vzato zboží
kteréž vyložené v Boston Storu k
vánocům a svátkům jest událostí
v Omaze jakéž se nevyrovná nežli
blavnosti Ak-Sar-Ben —
: Dáváme do prodeje tento rok
úplně novou zásobu zboží ani za
dolar zboží starého z dřívějších
dob není v tomto oboru Minulý
rok jsme vyprodali všechno na-
čjsto My dovážíme zboží tohoto
druhu přímo z Evropy Po celý
rok jsme sbírali hračky a ozdobné
zboží pro tento odbor Kupujíce
ve velké zásobě a za botové mů
žeme prodávati za oejlevnějšíceny
v Naše dřevěné hračky houpací
koně kočárky pro loutky bednič
ky a nádobím bubny Židle atd
kupujeme na celé železniční ná
klady tak ie máme výhodu nej
nižší možné výlohy dopravní Vů
bec používáme každé příležitostí
k úspoře a docílení levných cen
Návštěva našeho závodu a zejmé
na tohoto oddéleof v době vánoč
ní přesvědčí každého le u nás
nalézá se hlavní stan pro zboží
toho druhu
Přijďte st naší zásobu prohléd
nouti a vezměte dítky a sebou
Ježíšek chce si s nimi rakoo
pOtlástL t: - _ -
I
ratotwv"
KOUPÍTE-LI svrchníkzde máte peníze v kapse Může
te koupili dobrý černý neb modrý kersey svrchník ▼
tomto storu za % 450 — - to jsou peníze v kapse Aneb
můžete koupiti pěkný černý aneb modrý nevroubeoý kersey
svrchník za $675 kterýž stojí za % 1000 — nejsou to peníze
v kapse? Velmi dobré oxfordské šedé svrchníky dobře zhoto
vené módního střihu ceny daleko pod oněmi v jiných krámech
mají prošívanou aneb jednoduchou neb ozdobnou salinovou
podšívku vroubené neb neb aevronbené sametové límce všech
velkostí Začneme u vás s $1000 a budeme pokračovat! ku
Jtloo f 13 50 $1500 $1500 $1650 $1800 a $19 50 váš
krejčí žádá cenu dvojnásobnou avšak nedá vám lepší zboží
ani lepší střih Můžete státi se majiteli jednoho z těch oblíbe
ných vicuma za $1300 většina krámů dostávají $15 a $17 50
za ně Chcete-li nositi ty nyní módní Newmarkets máme je
jsou z oxíordských šedých vieuna dokonale zhotovené a jsou
to nejnovější a nejmodoější svrchníky ne tak drahé jak si mů
žete myslet $16 00 a $1750 Jestli Váš hoch potřebuje svrch
ník máme největší zásobu ve městě — chinchilla svrchníky
pro hochy 4 až 8 roků pouze $100 nejsou to peníze v kapse?
Chinchilla svrchníky pro hochy s vysokými límey do bouře za
$150 a výše tak jak si přejete Tohle je velký Krám pro Šat
stvo pro hochy
Mru-
ÁML
3 každou koupi galonu vina aneb litiovm
(vyjma piva a alkoholu) dáme též pěkný
VÁNOČNÍ DAR
Nakupte si své lihoviny pro svátky u
M Wolstoin Sc Co
čelných obchodníků s lihovinami
fc522- 524 So 13th Str
OdTrétTrí:
CHICAGO LIQUOR HOUSE"4oa Ni6St
M WOLLSTEIN & CO
' 2610 N St So Omaha
M WOLLSTEIN & CO
535 Broadway Council Bluffs la
15tý- Výroóni Ples
UBPOŘÁDá
1 Sbor Tlastislava ž 29 JCD
v Sobotu Dne 6 Ledna 1900
V NOVE S OZOLS2CÉ! SÍTX
T8TIPSÉJ Vin dima KOernto dalíl dáma 25 řfsti
& O TÍtrtní pobv#nl ho! chutni likoky riohrnu bndbakvftbao vto enbyk
C bu láhavr pHitpCIo pmitari v pioé mlh via hojr řioio- olr tér
Heyn-flv dar JeStž mésíc
KiUf rl U udílen nám byl iHbmř
koflík — proi cena krišnou řotofrnfll
v oedáD konvenci Hovnflia — vidor to
mu boHeme viak diva triartna krisnno po
doblxnu ve vjdoTch barvách v pfkutra
rtmcl kaidf m jdaall ym tuctem platino
kablnetnh h oeb vřUích fotografii Podo
bizna v vodovcb barvách aama mi eaao
BW Ffetdttaa!
fotograf ista
8IS-3U-SI7
J 15 ul Omaha
PRO VÁNOCE 1809
Máme rtlmi pfkn vhť
dr ihS a m-Jnivi-Jlf oJ
vbír a ippTBÍ vlarb
t rnr kirrét
vá af přrkvupf 7hHIh
vá dojita a
arimáiH twtié amh avjm itomit im a
motefoie Im p- bndu sw-pairiil n km
p' píru eilpprna tfrbadru ilnih'i
l' na ďtam-tr h kouil ánodnichlrká
Mivire ca v penw Mki ryHUfofUt
ta ráma teajrud o Jlevtijwb k Bcjleplim
T m rotu ml te proddtém Ul
ttřevin rotnU Uirfo—~maBC3±
Po mnohá Irt ) I nb-liihnV v tomto lá
' vidě psa Aotun Hiťk vé k rajony a l ílnl
tak nctHt I lenuikrát Zajléi dotiala
WJ S Ibtb au aaprutl UaytRaa
C J URLSON 107 SO léta Str
aaatupc pn w H Wkltary
aunitl H vydan á
IVože
BritHlc
IVůásky
"Voase jky
I£rt%{ccí nože
Hojní sbofí oa výbír Ty nej
lepU a nejtrvanlivijií dárky Nic
oemůle býti rozumnéjiíbo a pli
měíeníjSího Mime otevřeno večer
tento týden
rn£iáaw téi
Pokrok Dm 0
au rlAkrCliA iiSnA
HLdllUY UUUIUIIU Vllltl
7nAD¥A
do eiio ledna
TCLEPHONC 431
lil FAUNÁM IS'T
Můžeme Vás zásobiti
nejlepSím r
TVRDÍM a DEatt
UHLÍM V TRHU
Nejnižlí eeny plni váha a
rychli dodávka
Ntbratka Fucl Company
'i fc
ZL IotI TIS Co lSt2x Ctrcct
vidi as leva a dobfa
tCStf
„Boctor[Ctořcf
1314 f==i cl C=la '
sí:3 ci cern e=±
crvsfjL títl Doc!xa td