Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 22, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JPOKROK ZÁPADU
Lee-Glass-Ándreesen Hardware Co
— prodávají ve vdkím i —
Tlačené vyrážené a lakovaní plechové náčiní— Cínovaný" plech
fcelezný' plech a kovov' zboží— Ostnatý drát hřebíky nolINkí
zboží bicykly střelné zbrané náboje a sportovké zboži
l3IO-'223 Harney ulice - OMAHA NEBRABKA
South Omaha Brewing Co
S JETTBE majitel
1TIÍ
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon ▼ South Umaže 8
METZUV
Vyrábí vyhláSen a po celém
eápadě za ncjlcpíí uznán
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
Vtávodo Poklusu £padu pouiívime Oenamore p-i&ci stroje Jli po kolik rokft
iplnrm uapokojenlma m&lene]aavédoinltaoiuorouCeU
SPOLEHLIVÝ DOLlAOÍ ItADCE
lojná sbírka vyikousenVch a Jednoduchých předplsd a rad k potřebí každé
rodiny Užitečná kniha pro každého v místě i na venkoví
AUT IIOVÁK Box 1650 ZIILWAI
©Mi
Trópí-H Vés tácps máte-u I Mnjí-H děti Vaše wx
) ílrtou pleť kola pod očima sláb- nebo cbcete-li aaml jemného léku
nete-li příjemné chuti berte Á
Severfiv Životní Balsim SťverŮY Uxetoa ó
l Táa atdimTÍ dodá Vám nové Iv Účinek pravidelný jako hodiny A
Totníaíly 76ct- 2Sct X
Bolesti hlavy jsou často Prudká bolest' ▼ kna č-
tak prudké ie nemůžete ani pra- často přijde z nenadáni " W
'Severovy PráSky Severova Hojivá niptosť
proti bolestem hUry pomohou zotvl Vás bolestí rychle a trvale V
'Tídy 25ct 25 ct V
Průjem ja mnoho mí usmrta Zánět očí nechC jest tp&so- s&
trláiti pak klesá jím mnoho tisíc „
'détlkiiQWní Throb benHmkoh odstraní
— severův — Severova Zlatá Masť ni oít T
[ Lék proti cboleře a prfljniD ncjlcpíí oční lék na svčti X
má rychl a jiat účinek 25 a 60c 25 ct V
Boláky Tředy hnisavé rány Svrab
(prali vina čili chrást) yř
čerstvé i zastaralé řezy spáleniny tmizi {a to jediným natřením
a opařeniny zhojí nejlépe
: severova Severovoo Mastí x
Masť BirányalíOláky proti mbn a vyraieilnl X
25 ct Dobrá na liieje a vyTálky Met
Červy půaobf dětem mnoho SoUChotInyv ánřt plic a zá
ohtm duch počínají nastuzením akUlem V
! „„"íf1 Severův Balsáo pro pifce X
' vypodí červy a tíla sesflí a upraví
zažívací soustava užívá-li ae ho TČaa Ty léčí každ
35 ct kaleL 25 a 50 e A
J Severova Riiová Masť Severovi Pomáda ca vlisy a
udrží plet čistou a jasnou 25 ct činí je hebkými a lesklými 25ct X
Zvlíštd Uky za $300
PIVOVAR
n IUa+7I°1V ífiiá Iř Objednávkám vřnuje
} llKlLUy IClVailazvláStní pozornost
V Mastné domácnosti jest vždy hudbu
XttílaM ° ""'6e sakoupftl laaa to $500 neb varhany po
250 míní pnk Je técli ktett nu at um! brati Aristoa laujuie miHto
ik)U lacenu kterou I nejuhudil mofediti HkUauy lnou au válcích
eelovf ml iplienil: liáoí papír neb opotřebováni Příjemný ton a blaa
Mko d varhan Hraj vle-bny známe hymny a Jert 4te bou pro utará
hnrave m-tJln k atitoné Bavf pulecnixit výlelut Doprovází iptv
lejoh Ihenějifuh p'ni: Jeat potffcnfm a aábavou pro ditky Moftete
m hráli ilaic plant Tisíce ortuLroteul 'lepi než Jme očekávali'
praví Ncnf to braCka Vába v obalu 1 Ib Pouze $6 00 v pěkné ekřinl
cl ZmII vm po oťdrlenf Cl 00 po eiiree Jednatelé vvdilávaji
iwi fee Kvi-hle Jdou i a odl-yt Zatlete ie kolek na kálali
StaadaraMff Ca 6Vilbv St Naw Yohk p o BoiMaS Dbpt48
PSACÍ - STROJE
Jsou nvnl neibvtnou Dotknou v kaldám -
ubchndi a molno Kel že v kaádám laméatná-
ni kde ae více oiie HH knunl nuu-lhn itmlu
dliitno pHhlíletl hlavně k Jednoduchosti a do
konalosti tfíienl neboť to zuruea e trvanlt
vnat V tévbut ohk-dech aniá Jukcbkullvek
lnycu Jest nepředat!! Itslnjm
DE1TSMOEE
Pilu al o popit of katalog na
Unitě Typcwriltr & Surplies Co
XTw TToxle City Omaha STabs
540 velkých stran a přes 2000 předpisů
návodů rad a pokynu jichž pro každou rodinu
knždé znměstnrtiií a kniilý přípid životní třeba jest
Kniha ta jest velmi vřele odporučena od řasopisú
i od kííždťfho kdo ji četl
Jediná kniha toho druhu v české řeči
Cena $100 v tuhé vazbé $135
Proapekt o 24 stránkách to jest ukázka formátu
tisku a obsahu posle se každému na požádání zdar
ma Dopište si o nčj dnes Dopisy adresujte:
LJILEJ
pc&te-ii pcis cecod
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
CROSS Okla— Ctěná redakce
Pokroku Západu I Dovoluji sívám
podati zprávu jakou jsme zde
letos mSli úrodu Pšenice sypala
asi polovic proti jiným úrodám
poněvadž z jara kdy! metala
přišly deštS tak že chytla rez a
nemohla nalévat Kukuřice na
lévala dostatečné ač některá byla
jen jednou ovoraná avšak vypa
dala jako by byla třikrát ovoraná
Na podzim bylo zde na setí tuze
sucho a pšenice nalézala se v zemi
celý měsícaniž by mohla scházet
Ku konci listopadu začalo však
hojně pršeti což značně přispělo
obilí tak že se dostalo opět do
dobrého stavu Pozemky se pro
dávají čtvrť po 12500 některé
dráže a některé laciněji a jsou
jako v jiných státech některé do
bré a některé špatné S úctou
Jan Pšikal
SAN JOSE Cal 14 pros '99
(den ročnice 1799 úmrtí Jiřího
Washingtona)— Ejhle světlo lidu)
jak jsem posledně v P Z psal
máme to nadělení 'již zde Od 1
t m zvláštní rychlovlak každého
dne o páté hodině ranní přiveze
nám ze San Franciska "Call"
"Chronicle" a "Examiner" a zde
s místními zprávami tištěná o 4
stranách a 6 sloupcích příloha
pode jménem "San Jose Retord"
jest k nim přikládána Házejí to
každých pár dní jiný list i nepřed
platitelům s udáuím že se nepla
tí až když se list objedná Jest
to ne j podlejší ničení svých spolu
bližních Zdá se že ti tři milio
náři se nenávidí třeba že Chron
icle a Call jsou republikánské
potírají se někdy až hanba demo
NOVĚ JMENOVANÝ KONSUL V PBETOBII ADALBERT HAT
Nástupcem Chas Marruma našeho konsula v Pretorii stal se ayn minUtra za hra
ničních záležitosti Johna Hty 0 Mladý Hy vystudoval na Harvardově uni
Versi té a Jest vzdor svému mládl dokonale obe-mtmen s zílei tojtml ež test
mu Enáti aby mohl tento dbleftitý úřad zartávati Bfibem trváni války Jiho
africké bude vyřizovatl taká anglické zájmy
kratičký 'Examiner je v novinář
ském bojí až výstřední a čtenáři
se těší t toho jak se ty listy ne
návidí a jak se na papíře rvou!
Nu a ti potfračí jeden druhého
rukáv ruce se spojili naproti svým
venkovským chudým kollegom
uzavřeli kontrakt se společnostmi
železničními na rychlovlak k při
vážení jejich zboží za J800 měsíč
ně a společnému jednateli za ob
starání přílohy I400 měsíčně a
mimo jiných značných výloh ne
chají rozhazovat v městě a po
venkově na tisíce Čísel výrobků
svých s poznámkou: "No charge
until ordered" A to vše čelí ku
zničení domácího tisku ku vyrvá
ní z úst té bídné kůrky asi 125
poctivě se živícím osobám Dle
doslechu obchodoíci v San Fran
cisku se smlouvají a radí ku vysý
láuí jednou v týdnu zvláštního
vlaku odsud ze San Jose ku na
kupování tam zboží což má státi
ti tam a zpět (obyčejná cena jest
f 250) a kdo koupí nejméně za I5
zboží bude mít jízdné n&hraieoo
Kdo rád jezdí je to velice lákavé
avšak je to vyssávání spiklých
velmožů naproti obecnosti Ne
myslím že tím obchod v San
Francisku získá Zdejší obchod
níci kteří mají za sta tisíce dola
rů zboží na skladech dovedou se
brániti a nebudou se dělit ae Že
leznicemi a vyděračskými Časopi
sy od kterých nemají ničeho k
cčekáviní Jak vidět chce si nás
San Francisco anektovat obchod
ně proč také ne v placení daoíT—
Co jsem dema mime zde a vý
chodu pořad nějaké sjížďky svát
ky předjížďky hony a všelijakých
zábav bez počtu Dne ai t m
budeme slavit padesátiletou památ
ka zasedání prvního státního sně
ni a — zde v San Jose Přípravy
dějí sa veliké slavnostní výbor
odhaduje vydání ná 150000' Při
jede sem oddělení pěchoty a jízdy
též oddíl dělostřelectva s nějakou
bouchačkou pionéři sjedou se
odevšad jakož i státní obrana a
komandující gen Shaffter A ty
musíme živiti neboť jsme si je
pozvali Bude-li notně pršet tak
je po parádě a bude se křápat jíst
a pít uvnitř razných síní — Pan
Otto Kubín který meškal ve stá
tu našem skoro rok — v Redland
Los Gatos a posledně v San Fran
cisco odstěhoval se s milou rodi
nou svou do Denver Colo — V
sobotu dne 9 t m byli jsme
mile překvapeni návštěvou dra J
F Chmelíčka který co lékař jest
ve službách strýčka Samuela (Sa
ma) ve Fort Winfield Scott S F
Avšak jak pravil po dopravě po
sledního transportu dobrovolníků
z Filipin není co dělat všecko je
zdrávo a jelikož náš milý doktor
je zvyklý práci stýská se mu a
jak pravil dá prý prozatím dobré
mu "strejčkovi" kvinde a příští
týden opustí armádu a pojede zpět
do New Yorku Dr Chmelíček
je milý společník Škoda Že jeho
návštěva byla tak krátká an v ne
děli navečer se již s námi rozlou
čil Přejeme mu šťastnou cestu
ku návratu a k své milé rodině
Jar Vostrovský
Z NAŠEHO MĚSTA
— Loni v zimě se jakýsi Bens
cokota opil v Plattsmouth až zů
stal na cestě ležeti při čemž mu
tak nohy omrzly že mu prsty
musely býti odňaty Jeho man
želka žalovala hospodského Bro
backa na náhradu $5000 že se
Benscokota u něho opil a soud
ten byl projednáván minulého
týdne před zdejším spolkovým
soudem Porota však se radila
po celé 24 hodiny aniž by se
mohla shodnouti na nějakém vý
roku a soud musí býti obnoven
— Znalci výtečného moku u
znávají všeobecně že takové pivo
jako čepuje Henry Vávra ve svých
hostincích na rohu 13 a Williams
a 15 Williams nelze nalézti v
celé Praze Není tudíž divu že
Živnost jeho denně vzrůstá a ho
stů vždy jak hy nabil Vejděte k
němu a posilněte se tf
— Illinois Central dráha zapo
čala v tomto týdnu dojížděti již
do Omahy po tratích nedávno do
končených z Fort Dodge la Z
Omahy prozatím budou vypravo
vány jen nákladní vlaky osobní
pak z Council BluíÍ3 Nebude to
však dlouho trvatí že i osobní
vlaky tohoto velikého systému že
lezničního budou dojížděti do
Omahy
— Dva známí ničemové Hugh
Landy a Ray Brown byli zatčeni
na podezření že provedli několik
zlodějských kousků v městě Hlav
ně se jim klade za vinu dvojí lou
pež provedená na konduktorecb
pouličních drah Při loupežích
těch měli sice oba darebové dolní
Části obličejů zakryté šátky avšak
oloupení konduktoři přece si dobře
zapamatovali mnohé podrobnosti
na lupičích které se hodily na
Landyho a Broarna takže je poli
cie zatkla a uvěznila Oba byli
již mnohokráte trestáni pro růtoé
zločiny a jsou policii zdejší dobře
známi
— Ve velkých obchodech se
nynf hemží plno lida a pozorova
teli by ae zdálo ie ai ta každý
může nabrati co m ma líbí bez
zaplácaní aniž by se másel obá
vat! vyzrazení Avšak V" obcho
dech těch jsou velmi zkušení po
licisté kteří dovedou přistihnouti
při krádeži i toho nejvypálenějšího
zloděje ' Během úterka byli tři
proíesionelní zlodějové zatčeni ve
městě dva muži a žena kteří v
přeplněných obchodech kradli co
se jim dalo Jedna žena kteří
udala své jméno co pí Brownová
měla ve dvojité sukni velikou
kapsu do níž byl otvor pod plášti
kem a když byla zatčena v Boston
Storu měla tam množství ukrade
ných věcí V domě pak kde
bydlela nalezeno bylo asi za $500
kradeného zboží které pocházelo
z nejrůznějších obchodů Jakýsi
muž který udal své jméno co
Jones byl také pozorován od de
tektivů při zlodějských manipula
cích v různých obchodech nebyl
tu však zatčen nýbrž stopován od
tajných zřízenců do jeho bjtu
Zde byl zatčen a jak ve velikých
kapsách zimníku tak v bytě jeho
bylo nalezeno množství zboží kra
deného ve všech velkých obcho
dech v městě Ještě jiný podobný
zloděj jehož jméno se však neu
dáva byl zatčen během úterý
který měl množství vánočních
dárků v kapsách jež však koupil
asi v 6 různých obchodech za pět
prstů
Originál Budweiser — pravé Bu
dějovické — stále čerstvé na čepu
v Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
na skladě dt4itf -
— 1 Ze západní Nebrasky přijel
sem v pondělí bohatý dobytkář
Odell a hned se k němu přidružil
jakýsi Člověk který mu namluvil
že je také zámožným íarmářem ze
západu Flámovali spolu a uby
tovali se společně v hotelu na
Farním ulici Když se však ráno
Odell probudil byl jeho nový ka
marád ten tam a s ním zmizel i
veškerý oděv Odellův Ve vy
půjčeLém obleku šel v úterý ráno
stěžovati si policii ale ku své ra
dosti tam nalezl veškerý svůj oděv
a svého dobrého přítele také
Policajt zatkl v noci podezřelého
Člověka který nesl balík Šatů v
nichž se nalézaly dvoje zlaté ho
dinky a peněženka s I50 a ráno
poznal Odell že jsou to věci jeho
i svého dobrého přítele který jej
den před tím tak ochotně po mě
stě prováděl
— Já ono se řekne ie je ta neb
ona mouka dobrá Ale nejlepii jest
Wilberská Zvone tka a Aksamita
— Občanský klub západní stra
ny přijal ve své schůzi v pondělí
večer usnešenf v němž odporuču
je mayora Moorese k opětnému
navržení a zvolení V resoluci té
praví klub že mayor Moores vy
konával své povinnosti svědomitě
I ku prospěchu obce a tudíž by to
bylo v zájmu veškerého občanstva
bez ohledu na strany politické
aby byl na dále v úřadu tom pone
chán — Reverendi Mackay Herring
a Hartford požádali prostřed a i
ctvím právníka o nové slyšení
před soudcem Scottem chtíce bý
ti zbaveni pokuty jim uložené za
nevážnost k soudu Soudce Scott
však nepřipustil k tomu a Žádost
tu odmítl tak že reverendi musejí
buď zaplatiti nebo jiti do vězení
Zástupce kněží těch oznámil soud
ci Scottovi že se odvolá k su pře
me kurtu soudce pak se tomu jen
pohrdlivě usmál řka: Supreme
kurt oemá k tomu práva ač má
moc k tomu Zatím však páni re
verendi ani nezaplatili aniž byli
zavřeni a tak to nejspíše zůstane
až do odstoupení soudce Scotta se
soudní stolice v
3"Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo
vané plzeňské jako malvaz To
je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepičkal A což ta chuťl Ja
ko křen! Když jste "v městě"
neopomeňte zajít na jednu? plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se
budete se cítit jako doma
— Následování hodný krok pod
niklo několik našich krajanů U
mluvivše se mezi sebou složili po
třebnou částku k zakoupení nád
herného skvostného obrázkového
díla "Letem českým světem'' v
němŽto nalézá se 500 vyobrazení
zajímavých a památných míst ve
vlastech českých spolu i se zará
movaným obrovským pohledem
na město Prahu kterýž měří šest
střevíců délk a věnovali obé ško
le Komenského s následujícím pří
pisetn princípalce: "Miss Ellen
White principálka Školy Komen
ského — - Madam: škola Komen
ského nalézá se v největlí osadě
občanů Českého roda a pAvoda a
jest přirozeně zdrojem vzdělání
velkého počtu dítek původu české
ho Musí býti ovšem přirozeným
že dítky takové touží nabýti vše
možného poučení o rodné vlastí
svých rodičů a předků a aby uko
jena byla touha po poučení v tom
směru mvnížepsaní v zájmu jisté
ho počtu Čecho-američanů dovolu
jeme si věnovat vaší škole jedno t
nejnovějšfch obrázkových děl vy
daných v naší vlasti zvané "Letem
Českým světem 'Taktéž velký po
hled na hlavní město Čech staro
slavnou Prahu tak velice zajíma
vým každému znalci dějin našeho
lidu Doufáme že tato díla umě
lecká vnzftí v srdcích žáků českého
původu lásku k rodné zemi jejich
otců a nadchne je k téže aspoň čá
stí úcty jakou chovají pro ni ti
kdož ve svém mládí měli hojně
příležitosti pozorovati krásy její
svým vlastním zrakem" — Dar
ten podán byl princi pálce pro
střednictvím pp R V Miškov
ského Antona Kmenta a Frank
W Bandhauera — Není snad
to poprvé co škole Komenského
věnovány byly spisy a obrazy če
ské Knihovna školy Komenské
ho chová Vickersovy dějiny a jiné
spisy poučné o národě českém a
dojista že se nemůže lépe vzbuzo
vat úcta a vážnost pro rodiče než
li způsobem tímto kde již v ú
tlých myslích dětských vštěpuje se
poznání že bývalá vlast rodičů
jejich nestojí v žádném ohledu za
žádnou zemí jinou
Sjezd Českých hospodářů
v Crete Nab
Z Hospodáře
Jak )sme již minule sdělili bude se-
odbývati sjezd českých hospodářů dne
11 ledua v Crete Nebraska v kterémž
přednášet! budou razní odborníci me
zi nimiž profesor Simek z university'
iuwské F J Olšan zahradník z Amea
Iowa Dr Draský zvěrolékař z Crete
pan Jan Musil hospodář ze Salině
County pait Tůma ze Salině County
a pan Jan Janák redaktor Hospodáře
z Omahy Nebr Jak se dozvídáme
bude od víech přednášejících požado
váno aby předoáaky své připravili a
upravili tak aby mohly re pak použiti
pro tifk tak že hospodáři kteří nebu
ďou mfti příležitost se zúčastnit! bu
dou přece moci hspoO čisti přednášky
zde odbývané Taktéž bude ve sjezdu
"Hovorna" Stává se často že mnohý
má otázku k předloJeuf ale ostýchá
se vstáti a promluvit! a proto bade
upravena skřínka do kteréž může
kHŽdý otázku napsanou vložiti a pak v
prázdné chvíli se předmět ten předse
vezme Jakékolivěk otázky vztahující
se k hospodářství mohou býti před
kládány Také mohou býti otázky
ústně kladeny přednášejícím a po od
bytí každé přednášky bude rozhovor o
předmětu onom při kterémž může
každý vysvětleni požadovat! Bude to
teJy v pravém smyslu slova škola což
dojista bude vítaným všem účastní
kům bez výminky Vždyť právě ta
kovou to společnou a všestrannou de
batou o věci může se př:jíti teprve
všemu na kloub Přednášející nechř
je odborníkem jakkolivěk důkladným
třebas vždy nepřipadne na všechny
stránky svého předmětu kdežto roz
předeJi se o věci hovor všeobecný
připadne se dojista na všechny strán
ky a předmět probéře se důkladně
Očekáváme s veškerou důvěrou že
uvědomělé rolnictvo salineské a dou
fáme též i jiné osvědčí svou probodl
lobt účastenstvím tak hojným že bude
až překvspnjfcfm
Pohled' do svého zrcadla
Vidlí JUkroé' o& adiavon jasnoa káli slafkf
vfraaamnytvart Tato vátawť Jest alsMa
dobrAo adravL Pak li ona aehád Jnt akoM
vtdy aéea v aopoUdka v dírtlnktnlch Saaa
kfea aatrojleh Zdravá BenatraUaJ aattafl
adnvf a ktaaa aa viwh
McELREE'S
"Vine of Cardui"
dal umy kisaaé a sdravé Oso trati kata
vaaeafieaaaanast Hastavs sWealk bms
tadas koteatt ak kolani ktatd ky — sř
hoJOa Oaa )aat pra vyMtaJtet dívka a
aailatkaaaaa S—as pra pani doapfvajtal ka
V katd pokaaaf Mat
sada Sfvort umm prUMn adravL afn a
Stoj! SIjOB od prodtvaeá MM aak od vyctM-
Mt: "Tko Ctiattaacaga Ki
Caská atad laika aa saBa as
faat BOZERA LEWtS I
sravi :--BTla }bm a avtaUalaU
uapa— sliaáaa kolivtrnl slávy a aad Viak
kyki jaa Ipial vyaajaas TbMt ad
Předplácejte aa Knihovnu Ame
rickou Pouze f 100 ročal