Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 22, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POKRO
Založen 1871 ňík XXIX
-0- rv
OHAIU NEBIt Y PÁTEK DNE 2Ž PROSINCE 181)9
Dvojtýdenníkn: Ročník VIII číslo 29
í
I
} NOVÉ ZPRÁYY DOihoVÍ1 8eemž "tcjn6 práT
POLITICKÉ
% Demokraté feoloo kontestovať
Státní demokratický výbor v
Kentucky usnesl se kontetovati
volbu za guvernéra ve stitním sně
mu Jak známo demokratický čí
tací výbor uznal republikánského
navržence Taylora za zvoleného
viak demokratický výbor 8 tím ne
d( spokojen a spoléhá na demo
kratičkou většinu ve sněmu že
bez ohledu na právo a spravedl
nost prohlásí poraženého demo
kratického kandidáta Goebela za
zvoleného
1 Někteří demokraté kansasStí
vyslovili nevoli nad tím že Bryan
neodporučil guvernéru nebrasské
mu demokrata Hitchcocka za
spolkového senátora ba spíše se
vyslovil pro populistu Allena
% Senátor Jones pfedseda de
mokratického národního výboru
vydal provolání ku schůzi výboro
vé která má býti odbývána 22
února ve Washingtonu Ve schůzi
té se má ustanoviti místo a čas ku
odbývání příští národní konvence
demokratické
Z Washlnřtono
% Vrchní poštniistr vypsal kon
kurs na dopravu poštovních zási
lek ze San Franciska pfe3 Hono
lulu Apia do Sidney v Austrálii
Smlouva na dodávání pošty na té
dráze má nabýti platnosti 1 lieto
padu 1900 a uzavře se na 5 nebo
10 let '
% Vláda se dohodla na tom aby
pro ostrov Porto Riko byl užíván
správný Španělský název Puerto
Rico
X Odboru námořnímu bylo o
známeno z Bostonu že oprava
lodi Olytnpie Lude vyžadovat! ná
kladu £500000
X Výkaz úřadní o přívozu a vý
vozu za měsíc listopad jest jak ná
sleduje: tovarů přiveženo bylo do
Spojených Států za $74452283
z čehož bylo za 132226 490 pro
sto cla V přívozu jeví se přírů
stek ptoti listopadu loňského roku
asi o 122375000 Vývoz ze Spo
jených Států obnášel' f 121802-
227 xož jest o f 6600000 méně
než před rokem Za jedenáct mě
síců letošního roku zrostl přívoz o
X535564a vývoz ° 34494-
793- "r 'r'': C'"
í X Minulý týden navrženy byly
dví společné resoluce v poslane
cké sněmovně v kongresu poslan
f cem Williamsem z Mississippi po
poradě mezi čelnými vůdci demo
kratickými ve sněmovně jimi
projevuje se postavení demokrati
ckých vůdců vzhledem ku Filipí
nám První resolucí prohlašuje
se úmysl uznati neodvislost Fili
v- pín a stáhnout! zpět naše vojsko i
} námořnictvo jakmile neodvislá
vláda tamnějšf svolí ku splacení
oněch 20oooooo jež Spojené
i Státy zaplatily Španělsku a dáti
nám přiměřenou namorskou a u
belnf stanici i zaručí právo pfi-
[ stupu do jejich přístavů kdykoli-
věk lodím' naším Druhý článek
5 zaručuje naše přátelské přispěaí i
y ochranu proti míšení se ciziny do
záležitostí filipínských po budou
cích deset roků během kteréž do
by záležitosti zahraničné oněch o-
Vatrovů mají řízeny býti Spojenými
Státy Druhým usnesením Žádá
se zpráva ohledně uzavření 11 lou
Vy se sultánem suluským a zjištění
-výborem pro záležitosti právní
zda-li opatření ústavy ohledně o
troctví a zákony proti mnobožen
st ví vztahují se též na obyvatel
stvo suluské-
X Minulý týden dána byla do
' veřejnosti smlouva uzavření mezi
"Spojenými Státy Anglickem a Ně
meckem ohledně ostrovů samoj
ských Smlouva ta jest o čtyřech
Článcích s nichl prvním zruluje
at smlouva těchtýž velmocí uza
vřeni v Berlíně dne 14 června
1899 a všechny dřívější smlouvy
a usnesení vztahující se na ony
'ostrovy článkem druhým zříká
ie Německo a Aoglicko všech ni-
roků na ostrov Tutnila a všechny
ostatní ostrovy samojhké výcbod-
si od 171 stupně Naproti tomu
} Spojené Státy zříkají se veškerého
nároku na ostrovy západní od to
"so stupně ležící kteréžto postu
yii m Německu článkem třetím
jbraloje s na vicefa ostrovech
::r_a souostroví pro všechny
Atvrtý ustanovuje že
jtoupí v platnost jakmi
le h ní dojde
X Komisař berního úřadu Wil
son rozhodl minulý týden že když
sládek zasílá pivo znamenané pro
jisté osoby které si je objednaly
avšak zašle zásilku na místního
jednatele a ne přímo na osoby pro
kteréž je objednána pak dlužno
povazovat! zásilku takovou co 1
prodej místní a jednatel takový
aneb sládek musí zaplatiti license
(vládní) v místě do kterého zásil
ka je určena
Z kongresu
Ve sněmovně zástupců měl bý
valý předseda Grow dlouhou řeč
ve prospěch podržení Filipín co
přirozeného následku vítězství De
weyova Dokazoval v řeči své Že
by obyvatelé distriktu Columbia
měli právě takové právo rebelova
ti jako se přičítá Filipíncům Ve
své řeči přiiovnal nynější protiv
níky politiky rozpínavosti k od
půrcům války občanské na seve
ru nazvaným "copperheads'' Ta
jemník Long předložil kongresu
žádost adm Deweye aby byli do
Spojených' Států připuštěni oni
Číňané kteří bojovali na ameri
ckých lodích v bitvě u Manily
Není jich prý mnoho a bylo by to
zcela spravedlivé abv se iim do
volilo usadili st v zemi pro níž
životy své nasadili Konečně bylo
20 prosince zasedání odročeno až
na v ledna
V senátu spolkovém byl 19 t
m vzat pod přísahu nebrasskv se-
nátor Allen a řádně dosazen do
svéh úřadu Senátor Pettigrew
žádal o vysvětlení proč vláda po
tlačuje různé zprávy a fakta která
byla zaslána senátu od vojenské
vyšetřovací komise Sen Morgan
uavrhl dodatek resolucí Baconově
jíž se žádá o zařízení republikán
ské vlády na ostrovech Hawaii
Porto Riku a Filipínech : Senátor
Hoar pak podal resolucí v niž
žádá aby národům "na" ostrovech
nově nabytých byla zařízena vláj
da taková jako jest v této zemi
President předložil též senátu
zprávu vyslanců kongresu míru v
Haagu a žádal za rychlé vyřízení
záležitosti té Senátor Fairbanks
předložil návrli aby vdově po
padlém generálu Lawtonovi povo
lena byla pense od kongresu v
obnosu $2000 ročně Podobnou
předlohu podal i ve sněmu zástup
ců Landis z Indiány
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Odsuzují presidenta
V Indianapolis odbývala se v
polovici tohoto měsíce schůze ligy
pro opravu v úřední sluřbě v kte
réž přijato bylo usnesení jímž ká
rá se president pro nařízení vyda
né dne 21 května kterýmž jisté
úřady jež dosud obsazovány byly
dle zákona o dosazování úřadní-
ků vyjmuty byly z působnosti zá
kona tcho TéŽ kárá se vláda
Spojených Států proto Že sekre
tář Gage odepřel úřadníkům ligy
úředních výkazů v této záležitosti
kterýžto krok odsuzuje se příkře
co jednáni neobvyklé v zemi svo
bodné v kterémž úřadnici jsou
sluhy lidu a ne jeho pány
Otázka lenské práce
V St Paul Minn poutá již
po nějaký čas pozornost reverend
Smith svými kázáními o ženské
otázce Dovozoval totiž v kázá
ních svých že není dobře Že žen
ské vyhledávají si nové působiště
poli průmyslu a obchodu Mi
nulou neděli pravil v kázání svém
mezi jiným: "Při všem tom kal
ném tupení mých nedávných pro
jevů o otázce ženské práce nebylo
vyvráceno ani jediné mé tvrzení
co nepravé ani jediný mÓj důvod
co neoprávněný číslice jel jsem
uváděl byly vesměs z nejnovějších
úřadoích zpráv Hrozný ten stav
zůstává nezměněný Umenšení
dětské práce bylo nabraženo zrů
stem práce děvčat v stáří mezi 14
a 18 rokem coi se falešně nazý
vá "ženskou prací" Poměry dří
vějších dob kdyi ženy předly a
tkaly doma byly ovšem poměry
těžké práce však tyto Ženy vyrá
běly pro sebe a své rodiny za pro
spěšných zdravotních i mravních
okolností Viak nedostačí doká
zat! ie svět jest lepším nežli byl
druhdy nýbri mojí kritikovi by
nalii dokázat! zároveS le jest na
tom tak dobře jak býti může
Jsem optimistou avšak ne tako
vím kterýž má za to že všechno
je dobrým a není třeba činiti to
lepším Pokrok není slepým i
nyní více než kdykoliv dříve po
krok lidstva ' měl by řízen býti 1
rozumnou opatrností Nejsem po
vinen abych hledal napraveni
poněvadž jsem objevil křivdu
Však chci učiniti některá připo
menutí Čtyry státy zakazují za
I městnávání Žen v dolech Zákon
měl by býti rozšířen aby zahrno
val aspoň 100 nynějších zaměst
nání všech kteráž jsou příliš těž
ká neb nezdravá Pak mělo by
býti též zapovězeno zaměstnávati
všechny dívky pod 18 roků stáří v
obchodních neb průmyslových zá
vodech Tato opatření by odstra
nilo Ženskou práci z polovice Pak
by měla být zahájena agitace a
ženské zorganizovány tak aby
ženské jož konají stejnou práci s
mužskými dostávaly také stejnou
mzdu Pak by rodinné měřítko
mzdy nastoupilo na místě indivi
duelního měřítka Útokům na ro
dinu musí se odporován neboť
jest společenským celkem Ma
donna s jejím vlastním dítkem v
náručí nesmí býti svržena s trůnu
aby učinila místo obecné ženštině
Rozvody v této zemi se množí 2lt
rychleji než obyvatelstvo Vy
rovnávají se množení se ženské
práce v průmyslu Ve dvaceti le
tech rozvody se zdvojnásobily ve
státu Ohio kdežto sňatků ubylo
Ne každý krok ve společnosti jest
bezpečným a konečným Žádná
civilizace nemá ujištění zajištěné
trvání To záleží na její cnosti a
pokročilosti Když Řekové zvo
lili Aspasii ženského filosofa za
svojí hrdinku na místo Penelopy
ctnostné ženy nebylo to pouze
jen svržením Penelopy s trůnu
nýbrž zkázou Řecka"
Zvýšení cen dopravních
Z Chicaga se sděluje že s no
vým rokem nastoupí zvýšení saz
by dopravo í po dráhách jak z vý
chodu tak i na západ na tisíce
různých předmětů a sice zvýšeni
značné v mnoha případech 35 až
40 procent Cukr mýdlo káva
mouka uhlí polní stroje a všech
no bude dražší následkem tohoto
zvýšení cen dopravních Doprava
uhlí bude dražší o 25 centů na
tuně za dopravu hovězího dobyt
ka se bude muset platiti 25 centů
za sto liber dobytka vepřového a
skopového 30 centů a masa 40c
z sto liber Doprava na seno
bude zvýšena o fiio na tuně
Jak se podobá chtí dráhy vy vola
tí opět proti sobě nevolí a docílili
nových kroků zákonodárných kte
rýmiž by omezeny byly ve své
hrabivosti
Klid na burse
New yorská bursa se již v úterý
uklidnila tak Že dřívější ceny té
měř všech papírů opet zavládly
Hotové penise klesaly v ceně až
přišly na 24 procenta Banky v
clearinghousu zastoupené daly do
oběhu 1 10000000 v penězích a
prohlášení tajemníka pokladny
vládní že uloží asi {7000000 pe
něz v bankách národních vrátilo
opět klid burse Následky popla
chu pondělního nejsou zlé neb
mimo Exchange Trust Company
v New Yorku a jedné brokerské
firmy v Bostonu nebyly Žádné jiné
úpadky oznámeny
Sedm lidi ohořelo
V New Yorku na rohu 3 ave a
102 ulice vypukl v noci na 19 t
m onen v ciozaku kde mneno ro
din bydlelo a rozšířil se tak rychle
že lidé nemohli v čas býti zachrá
něni Pět osob tu zahynulo a asi
to jich utrpělo popáleniny V tu
též dobu vyhořel také dům na 10
aveně v němž matka s dítětem
3 Jí roku starým uhořela
Z Federace práce
V úterní schůzi kocvence Fede
race Práce byla přijata resoluce
odsuzující veškeré války výbojné
ať v Africe nebo na Filipínech
poněvač ohrožují svobodu národů
Dále se žádá v resolucí té zmen
šení stálé armády na dřívější počet
25000 mužů Zpráva předsedy
Gomperse byla schválena a s nl i
jeho stanovisko vůči trustům v
níž se praví Ie organisovani prá
ce dovede čelili trustům jimi by
mělo býti jen zákonitě zabraňová
no v ovládáni správy obecní nebo
státní Dála byla odáoaztaa jiaou
resolucí politika rozpínavosti kte
rou se chtějí přirozená práva k sa
mosprávě vzíti lidu jak na Porto
Riku tak na Filipínech a touha po
nabytí bohatství v zemích těch po
vede jen k ujařmení lidu Bylo tu
přijato též usnešenf jímž se žádá
za odstranění nevolnictví na Ha-
waj kdež se nalézá asi 10000
dělníků kontraktně ku práci zavá
zaných ve stavu skutečného otro
ctví Poslední schůze Federace
byla odbývána- ve středu 20 pro
since v níž byla přijata resoluce
aby byl dán národu k odhlasování
dodatek k ústavě jímž by se dala
stejná práva politická ženám s
muži Do výkonného výboru byli
zvoleni opět titéž úřadnici Sam
Gompers za předsedu McGuire
Duucan OConoell Mitchell
Morris a Kidd za náměstky Fr
Morrison za tajemníka a John
Lennon za pokladníka Dva vy
slancové byli zvoleni do sjezdu
anglických jednot dělnických a je
den do kanadského sjezdu Příští
schůze Federace práce bude od
býváua za rok v Louisville Ky
Důležitý rozsudek
V Columbus O vynesl supre
me court rozsudek že společnosti
telefonní mají podlehati dani dle
obchodu a ne jen dle ceny telefonů
používaných Společnost Bellova
cení si jeden telefon na $3 40 a
chtěla platiti daň jen z takového
obnosn kdežto bere nájem Í233
jednoho Soud nyní rozhodl
že může společnosti té býti ulože
na daň na taxový obnos jaký zisk
jí z obchodu plyne
Proti vlkům
Do Laramie ve Wyomingu byla
svolána schůze pěstovatelů stát v
níž by se mělo státi dohodnutí o
společném hubení vlků a prérij
nich psíků Tato zvířata se roz
mohla v krajinách pastevci osaze
ných v takové míře Že činí veliké
škody stádům tak že jest nutno
spojenými silami o vyhubení jich
se zasaditi
Pohřeb Brumby-ho
Mrtvola poručíka Brumby ho
bývalého pobočníka Dewey-ho
byla z Washingtonu dopravena
do Atlanty Ga a tam zá veliké
slávy pohřbena 20 prosince - Ve
Washingtonu byla mrtvola ve vo
jenském průvodu dopravena na
nádraží kamž ji i admirál Dewey
doprovázel v Atlantě pak byla
opět 8 velkou poctou přijata Stát
ní i městští úřadnici se účastnili
pohřbu jakož i ohromné množ
ství lidu
Pro rodino generála Lawtona
Ve Washingtonu se utvořil vý
bor s vysokých hodnostářů vojen
ských který vydal provolání ku
sbírkám pro rodinu gen Lawtona
V provolání tom praví výbor že
po důstojníku tom zbyla rodina
která mimo dobrého jména skoro
nic jiného nevlastní Má koupený
jakýsi majetek v Kalifornii na
nějž jest jen polovice kupní ceny
zaplacena a výbor onen žádá na
občanstvu aby sebralo aspoň to
lik by dluh ten mohl býti dopla
cen Vlak oloupen
Vlak dráhy Misaouri Pacific
jedoucí z Kansas City do Omany
byl v noci na středu navštíven tře
mi lupiči z nichž dva byli masko
váni třetí však s tváří odhalenou
Brzy po vyjetí z Kansas City se v
kuřácké Pullmanově káře objevili
tři chlapy s revolvery a sehnavše
všecky lidi zde se nalézající do
řady vybrali jim z kapes peníze
hodinky a jiné skvosty Sebrali
takto as 125 v penězích pateré
zlaté hodinky a ještě nějiké kle
noty načež poručivše vlak zasta
viti seskočili pokud byl ještě v
pohybu Mnohým cestujícím se
podařilo ukrýti peníze a skvosty
tak Ze je lupiči nenalezli a tím se
stalo Ze kořist jejich nebyla tak
velká Do dalších vozů již nešli
nýbrZ spokojili se tím co dostali
Vojenská továrna zavřena
Ve Filadelfii byla skoro úplně
zastavena práce v továrně Schuyl
kill na výrobu vojenských stejno
krojů a jiných potřeb Bylo tu
právě na svátky zbaveno 2500
dělnic výživy a na opětné otevření
dílny té prý není pomyšlení před
příštím červencem Před vypuk
nutím války se Španělskem byla
továrna naplněna lidem na nej vyš
ší míra tak Ze se ta vyrobily sko
ro všecky vojenské uniformy nyní
lil
Nejlepší tvrdé
Dncnrízf nfts nyní lesklé surbé a dohře prosil té tvrdé ublf a radí
me svým ziikHZulkfim aby s uhlím na zimu zásobili pončvadz cena
v hrzku sloupnu — Prodáváme lét všeho druhu uhlí míkó od $4 00 do
1760 tuna
COUT ANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad: 17 a Mason ťísarnn: 140(1 Farnm
1
Ibwm
však po skončení války není pro
další výrobu potřeba Žáduá Ještě
odbor na výrobě stanů pracuje
ale ostatní odbory byly uzavřeny
všecky
Z Porto Rika
Na Porto Riku odbývají se vol
by pod správou a dohlídkou Spo
jených Států a sice podle nového
jižního systému K volbě opráv
něni jsou pooze jen ti obyvatelé
kteří buď platí daně aneb mají
jisté profese Podle censu z roku
1897 bylo tam v kraji Ponce 45
000 obyvatelů avšak z těch pouze
jen 4466 oprávněni jsou nyní ku
hlasování Volba v Ponce odbý
vala se dne 9 prosince O jakých
otázkách se tam voličové různí
toho jsme se posud nedočetli
pouze jen tohože různí se ve stra
nu republikánskou a federální a
že v Ponce strana republikánská
docílila většiny 1500 hlasů Volby
neidbývají se tam jako zde všude
stejnou dobou nýbrž po evrop
ském způsobu a nepochybně po
dosavadním tamnějším způsobu v
různých místech v různých do
bách asi proto aby vláda mohla
soustředili své úsilí jistým směrem
ve všech místech Naše republi
kánská vláda učí se pěkně vlád
nouti po způsobu despotickém ač
připouštíme že třeba v osadách
jest těžko jinak vládnouti
Z KUBY
Gen- Wood připlul 20 pros do
Havany kdež od veškerého oby
vatelstva byl co generální guver
nér slavnostně uvítán Přístav
havanský prý ještě nikdy neviděl
podobné slavnosti jakou uspořá
dal lid i vojsko americké gen
Woodovi Všecky časopisy píší
pochvalně o něm a o jeho ustano
vení za guvernéra považujíce to
za záruku splnění slibů daných
Kubáncům od vlády Spoj Států
—Ze Santiaga se oznamuje vy
hoření nemocnice pro nakažlivé
nemoci která byla vystavena na
ostrůvku v zálivu Nenalézali se
v ní žádní pacienti ale shořelo
tam mnoho hospitálních potřeb
jako stanů loží přikrývek atd
Ku znovu vystavění nemocnice té
se ihned zase přikročí
Z FILIPÍN
Z Manily došla telegrafická de
peše že generál-major Henry W
Lawton byl zastřelen u San Ma
teo Byl vyslán z Manily v pon
dělí večer k San Mateo kdež se
zdržovala tlupa povstalců asi 300
moŽů čítající aby ji rozehnal
Vytáhl se Škadronou jízdy a dvěma
batailony pěchoty opůl noci z La
Loina a ráno již v 8 hodin hna
lo vojsko jeho útokem na San
Mateo ač urazilo 15 mil cesty
velmi obtížné Boj se rychle rez
zuřil a tu gen Lawton osobně ve
lel u samého řetězu svých harcov
níků kteří stříleli ze zákrytu
kdežto mocná postava generálova
vystavena byla za terč kulím ne
přátelským Náhle vykřikl "jsem
střelen'' a skácel se mrtev do náru
čí důstojníků svého Štábu Zatím
co vojsko jeho se hnalo s vítězným
pokřikem do dobytého města le
žela již tuhnoucí mrtvola na pol
ním loži nedaleko v lese
San Mateo bylo od povstalců
dobře opevněno ale po boji tři
hodiny trvajícím byli povstalci
zahnáni a Američané vtáhli do
města utrpěvše jen několik pora
nění Za chvíli na to tam byla
přinešena i mrtvola gen Lawtona
již vojínové přijali s nepokrytými
hlavami a slzami v očích Byl od
svého vojska velice milován co
statečný i laskavý velitel
Henry W Lawton byl narozen
ve státu Ohio před 57 roky z ro
dičů rolnických a požíval jen
skrovoého venkovského vzděláni
Při vypuknutí občanské války
vstoupil do 9 pluku indiánských
dobrovolníků od kteréž doby se
trval ve službě vojenské Za jeho
statečnost a odvaha r vilce ob
a měké uhlí
čanské byl stále povyšován až to
přivedl na plukovníka v r 1865
Vstoupil však opět do pravidelné
služby vojenské co poručík a tu to
přivedl na podplukovníka Tuto
hodnost měl Lawton až do své
smrti v pravidelném vojsku avšak
u armády dobrolnické měl hodnost
brigádního generála 'Vyzname
nal se v bojích s Indiány jimž se
stal pravou metlou V boji u San
tiaga velel brigádě s níž dobyl
El Caney načež na jeho žádost
byl poslán na Filipíny kdež se v
bojích s Filipínci velice vyzname
nal Mabini bývalý člen povstalec
ké vlády filipínské vyslovil se
zpravodaji novinářskému že příští
klid na Filipínech bude záviseti
od toho jakou vládu Spoj Státy
ostrovům dají Bude-li vláda ta
lidu příznivá tak že se mu pod ní
dobře povede fcuie pokoj pakli
ne budou stále potyčky s povstal
ci jichž se v národu nespokoje
ném vždycky dosti nalezne
Na ostrově Cebu se vypravil
malý sbor amerického vojska se
160 domorodci ku rozehnání po
vstalců z jedné vsi na západním
pobřeží Tu byli ze zákrytu na
padeni povstalci domorodí vojáci
se dali na útěk a zanechali Ame
rikány na bojišti Malá tato četa
vojínů se sice ubránila povstal
cům musela se však vrátiti s ne
pořízenou přinesouc sebou dva
zabité a dva raněné zpět
Velké obtíže činí vládní naříze-
ní dle něhož smějí konati dovoz
zboží na pobřeží ostrovů Filipín
ských jen lodi které plují pod
vlajkou Spoj Států Obyvatelé
ostrova Panoy se obávají složiti
přísahu věrnosti Spoj Státům aby
se za to na nich povstalci nemstili
a majitelové lodí kteří přísahu
podobnou nesložili neobdrželi
právo ku používání americké vlaj
ky na svých lodích - Angličané a
ČíSaňé vlastní mnoho malých lodí
ti pak nesmějí obchod ve vodách
filipínských provozovati násled
kem čehož se nedostává dc pra vá
ných prostředků
Mrtvola gen Lawtona byla při
veŽena 20 pros do Manily kdež
tyla prozatímně uložena v hrobce
na hřbitově El Paco Manželka
generála Lawtona a čtyři dítky
činějí přípravy k odcestováoí do
Spojených Států aby doprovodily
mrtvolu až bude moci býti dána
na některou loď do Spoj Států
plující -
Zvědové přinesli zprávu že A
guinaldo se nalézá u sboru povsta
leckého pod velením gen Mari
quina Ve státním sněmu illinois
ském přijatý zákon naproti tak
zvaným department storům byl
prohlášen tamním supreme court
em za neústavní
Syn Jednoho obchodníka ohioskeho
vyléčen z chronického průjmu Syn
můj trpěl po lsta chronickým prů
jnem Před nějikým časem přiměl
jsem Jej k tomu aby užíval ChamlxT
lain'a Colic Cholera & Diarrhoea Be
medy Po využití dvou lábviěek pátí
centových byl vyléčen DAvám toto
vysvědčení v té naději ie někdo jeni
podobně trpí je bude číst a bude mu
prospěšným — Thomas C Bower
Giencoe O Na prodej ve všech lékár
nách Srdečné dí)ky
Nelíčené díky jsme povin
ny vzdáli úředníkům a mnoha
členům Řádu Palacký čís I
ZČHJ za služby proká
zané nám při uvedení našeho
řádu Eliška Přemyslovna čís
77 do ctěné Západní česko
Bratrské Jednoty Buďe uji
štěni Ze služeb nám proká
zaných vždy pamětlivi bude
me Za Řái Eliška Přemy
slovna č 77 ZČBJ
Antonů Kmentová ýřed
Jeifýns Sttigrtvi taj
ytttfftfUftMfUfttttn1
I
v