Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 19, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
PABU
Zaloicn 1871-Roéník XXIX
01IA1IA 5EBR Y 0TERÍ DNE 19 PROSINCE 1899
Drojtf denníku Ročník VIII číslo 28
OK
nOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
X Republikánský národní vý
bor zasedal ve Washingtonu a 15
t m rozhodl že příští národní
republikánská konvence odbývána
bude ve Filadelfii 19 června
Ucházela se o to města New York
Chicago St Louis a Filadelfie
toto poslední však obdrželo před
nost V řečích tu pronešených se
všichni shodovali v náhledu Že
McKinley bude opět příštím kan
didátem presidenství od strany
republikánské
t Demokratičtí senátoři pone
chali několik míst prázdných v
důležitých výborech pro senátora
Allena z Nebrasky Druhý senátor
nebraský Thurston má tolik vý
boru že se musel několika vzdáti
ponechav si jen výbor právní a
záležitostí vnitrosemních -
Z Washingtonu
$ President změnil trest smrti
vynešený nad 4 vojíny na Filipi
nech v uvěznění na 20 let Vojá
ci Scarborough Coviňe McBen-
net a Donhofer od washington-rt
ského pluku byli odsouzeni k
zastřelení pro násilí spáchané na
ženách filipínských jež jim bude
nyní změněno ve 2oletý žalář
' t Dle smlouvy míru má vláda
Spoj Států poslati Španěly ze za
jetí filipínského osvobozené na
své výlohy do jich vlasti a gen
Otisovi bylo telegrafováno aby
se to postaral Již asi 4000
' těchto zajatců bylo do Manily
posláno
Z kongresu
Ve sněmovně poslanců bylo dl
vle rokováno o peněžní předloze v
jejíž ' prospěch mluvili i někteří
demokraté východních států Mezi
debatou se notně pohádali dva zá
stupci z Kentucky pro poslední
volby při čemž jeden z nich
Wheeler- se vyslovil že řTaylor
byl dosázen podvodně ža guverné
ra státu toho a že konečně bude
Gíoebel přece dosazen do legisla
tury za guvernéra Podrobná de
' bata byla ukončena v sobotu
V pondělním zasedání hned po
přečtení protokolu bylo přikroče
no ku hlasování o předloze peněž
ní Hlasováno bylo vyvoláváním
jmén a předloha přijata 190 hlasy
proti 150 Mimo všech zástupců
republikánských hlasovalo též
8 demokratů newyorských jeden
marylandský jeden pennsylvan
ský a jeden massachussettský
V senátu se skládaly stále před
lohy a jednalo o navržených pre
sidentem úřadnících Ve čtvrteč
ním zasedání předložil senátor
Pettierew dotaz zdaž je na tom
V 1 co pravdy že vlajka filipínská by
la zdravena od lodí amerických
Žádost jeho byla však zamítnuta
41 hlasem proti 20
V senátu byla předložena po
věřující listina guvernérem usta
noveného senátora Allena a přijata
bez opposice
Newyorský zástupce Sulzer
podal v kongresu resoluci v níž
se uznává transvaalská republika
za válku vedoucí mocnost a vládě
se odporučuje šetření neutrality k
oboum stranám Zároveň se v re-
mu vraždění Boerů a odporučuje
vládě aby se přičinila o to by
m - _1 -1
ve válce te Dyio seireno praviaei
lidskosti
Federace práce '
V sobotní schůzi Federace Prá
ce v Detroit bylo Živě rokováno o
podpoře vládní stavitelům lodí
Pro podporu mluvili zástupcové
kotlářských a loďařských dělníků
ale všichni ostatní zástupci byli
rozhodně proti veškerému udělo
vání jakýchkoliv podpor vládních
průmyslníkům Podpory takové
bvlv tu odsouzeny co okrádání
poplatnictva ve prospěch někte
rých vvrabitelů Stavitelé lodí pak
i toho teprve nezaslouží poněvač
-Sichni odporují zkrácení dor-y
pracovní Retoluce zavrhující
podporu vládní lodním stavitelům
byla přijata všemi blasy mimo třu
Míly do Afriky
Z New Orleanu vyplout v sobo
tu již šestý parník vezoucí 900
' nul pro anglické vojsko do jižní
Afriky jeitě dále se kupují muly
e Spojených Státech pro týl
dlel jichl tam má býti dodáno asi
KRONIKA UDÁLOSTI
Novák zůstane uvžznín
Poslední pokus na obnovení
soudu s Fr Novákem v Iowě se
lhal jeho zástupci Milnerovi Za
dal totiž Žádost za nový soud v
Des Moines u supreme courtu
avšak ta byla 15 prosince odmít
nuta Nyní tedy nezbývá Nová
kovi žádná naděje leč pakli se
někdy podaří vymoci mu milost
od guvernéra Jak známo Novák
asi před 3 roky ve Walfordu zapá
lil svůj obchod v němž zahynul
Ed Murray načež mrtvola pova
žována za Novákovu který ale
prchnul do Aljašky odkud detek
tivem přiveden a na doživotí do
žaláře odsouzen byl
Úpadek banky
Následkem zastavení placení
firmy John Squire Co byla nuce
na 1 banka Broadwayská v Bosto
nu zastaviti placení Squiresové
měli největší podíl v bance té a
následkem toho byl povolán stát
ní examitátor bankovní a banka ta
mu předána Očekávaly se ještě
další úpadky ale mimo Broadway
National baaky nebyla žádná jiná
uzavřena Za to však v různých
městech ohlásilo úpadek asi 5 vět
ších grocerních obchodů které
byly ve spojení se Squire Co
Křivina v Kentucky
V Clay county v Kentucky se
opět utkaly v boji nepřátelské ro
diny Pilpotů a Griffinů Na jedné
straně Sam a James Pil potové s
několika svými přirozenci na dru
hé Rogers Hampton a několik
jejich přívrženců počali do sebe
stříleti Následek toho byl že
Rogers zůstal na místě mrtev pro
vrtán jsa několika kulerti kdežto
jednoho ž Pilpotů odnesli jeho
přátelé smrtelnS poraněného Po
zději se ještě strhl jednou boj v
němž byl Henry Hampton zabit
Platní zápas- -V
St Louisů byl odbýván pěst
ní zápas mezi Henry Neisem a
Fred Bellersonem při němž Bel-
lerson Neise zabil Vyšetřovací
porota uznala Bellersona vinným
zločinu nezúmyslného zabití a od
kázala ho velké porotě S ním
zároveň zatčeni byli svědci při zá
pasu tom přítomní a předseda klu
bu sportovního který rvačku tu
pořádal
Neštřstl na dráze
V Clevelandu vrazil přijíždějící
vlak z Columbus do lokomotivy
nádražní a oba stroje se rozbily
Strojvedoucí a topič na jednom ze
strojů těch byli zabiti konduktor
smrtelně raněn druhý strojvedou
cí si při seskočení zlomil ruku a
konduktor si ruku vymknul z klou
bu Cestujícím na vlaku se však
nestalo nic — V Idahu sjel vlak
naložený kolejemi s tratě na úpatí
vrchu Kendrick Koleje dráhy
byly hladké následkem sněhu a
ledu tak že vlak na svahu jedoucí
nemohl býti brzdami kontrolován
a sjel ohromnou rychlostí do údolí
vyšinuv se s kolejí Dva strojve
doucí topič a brzdič byli zabiti a
jeden zřízenec smrtelně poraněn
Bankrotář avezaŽa
V Cincinati O prohlásil A
Sternberg úpadek avšak shledalo
se že neodevzdal veškeré své
jmění receivrovi neboť na jedné
bance bylo uloženo J7000 na jmé
no jeho manželky Soudce nařídil
Sternbergovi aby oněch '$7000
odevzdal receivrovi ve prospěch
věřitelů a když to neučinil kázal
jej uvěznili na tak dlouho pokud
ony peníze nevydá
Bllzard
V Coloradu panovala v sobotu
silná sněbová vánice Několik
vlaků na drahách Denver & Rio
Grande a Santa Fé uvázlo ve sně
hu V Denver však bylo jasno
neb bouře počínala teprve ▼ okolí
Colorado Spriogs Také z Graf
townu a Jamestownu v sev Dakotě
se oznamuje silná sněhová vánice
která tam panovala v pátek a v
sobotu
Obel v ofcclodl
V Chicagu na Divisíon ulici
vypukl ohefi ve střížním obchodu
Mandlová v sobotu večer když
byl krám plný lidí Dva elektrické
dráty te křižující zapálily bavlně
né látky a rychle ae Šířící ohefi
spůsobil veliké zděšení mezí množ
stvím lida v krámě se nalézajícím
Dlti a ženy byly povaleny a po-
prodavač a jedna prodavačka pak
byli velice popáleni při pokusu
ohefi uhisiti Hasiči však rychle
ohefi opanovali tak že spůsobil
jen asi za Í5000 škody
Zbraní do Afriky
Konsul Oranžského svob státu
v New Yorku zvěděl že továrna
na náboje v Bridgeportu Conn
obdržela od anglické vlády objed
návku na 5000000 patron jež
mají býti zaslány do Afriky Do
psal o tom tajemníku vnitra do
Washingtonu obdržel však odpo
věď že vláda nemá právo zabra
fiovati kterékoliv válčící moci v
nakupování potřeb v zemi této
Dle toho by ovšem měli Boerové
totéž právo ale poněvač nemají
loďstva ani přístavy nemohou jim
zbraně neb náboje býti dodány
Poruíík Brumby zemřel
V Garfieldovu hospitálu ve
Washingtonu zemřel v neděli 17
prosince poručík Thos Brumby
pobočník adm Deweye ve váleč
ném tažení filipínském Byl 44
roky stár a svoboden s admirálem
pak žil po mnoho roků v úzkém
přátelství Co jeho vlajkový dů
stojník vykonával za Deweye vše
co mu uloženo bylo a byl o svého
velitele velice pečliv Roznemohl
se 27 listopadu na tyfus a v ne
děli večer zemřel -
Ohefi v činžáku
V New Yorku vypukl krátce po
půlnoci na 15 prosince ohefi v do
mě č 655 — 657 na 1 ave kdež
se nalézalo několik továren V
podzemí byla stáj v níž uhořelo
50 koní- V horních poschodích
se nalézala doutníkářská továrna
Neyova a několik menších dílen
jinycn vse pak shořelo v sou
sedních domech bydlící lid byl ze
spaní vyburcován a prchal v zdě
šení na ulici Některé dítky byly
vynešeny z domů kouřem již omá
mené Stopa po zloději
Pacific Express Co v Cheyenne
Wyo byla oloupena o značné su
my peněz před týdnem a zřízenci
její byli v podezření že čin ten
spáchali Nyní se Vyšetřilo že se
nedaleko ofíice zdržoval v jednom
domě cizinec který téže noci co
se krádež stala zmizel Tajní
zřízenci policejní jej stopovali do
Laramie kamž odjel nočním vla
kem Finanční Irise
Na new-yorské burse panoval v
pondělí poplach následkem nedo
statku peněz Všecky cenné pa
píry poklesly v ceně některé ne-
isté klesly až o 20 bodů a ty
nejbezpečnější o 4 až 9 Hojové
peníze vystoupily v ceně tak veli
ce že bylo za ně nabízeno až přes
100 procent Přílišné soustřeďo
vání peněz do spolkových pokla
den potřeba zlata v Anglii a ú-
padky v Bostonu zavinily tíseň
peněžní jejíž následkem byl onen
pondělní poplach na burse Ná-
sjedek paniky té byl že Produce
Exchange Trust Company udělala
úpadek Základní kapitál banky
této obnášel 12500000 a obchod
ní přebytek také asi tolik a přece
udělala úpadek Tím byla i bo
stonská bursa opět poplašena a
oásledky této peněžní tísně se ne
dají dosud předvídati Cena ba
vlny poklesla též velice ale obilí
stouplo v ceně
Z KUBY
MČšťanosta malého městečka
Tunisu nedaleko Holguinu na
Kubě vydal do rukou amerického
vojska tri děla a 10000 ručnic a
množstvím nábojů Zbraně ty byly
ukryty v místě velmi nepřístup
ném ▼ horách a zakryty byly pal
movými listy že by je tu byl ni
kdo nevypátral ťatrné skryli je
tu Kubánci pro případ povstání
na proti Američanům — Kubánci
hlavně bývalí vojínové revoluční
chystají velkou oslavu gen Wood
ovL až se vrátí na Kubu — V
Havaně bylo propuštěno 13 taj
ných policistů za to že brali
úplatky od obchodníků — Bývalý
drsný jezdec a pak poručík policie
bavanské Cassím byl odsouzen
na a roky a a měsíce do Žaláře za
zabití íubského majora Martineze
jehož rodině má dáti f 1000 ná
hrady
Ústav pro chluchončmé l
Edeewoodu Pa vyhořel večer
14 pros- všichni chovanci byl
Z FILIPÍN
Maior Pevton Marsh se vrátil
z hor a ustál od dalšího pronásle
dování Aguinalda Dověděl se
od domorodců že Aguinaldo v
průvodu jen dvou vojáků a tří žen
se ubíral před několika dny smě
rem jižním do provincie Muova
Vizcaya Vojsko majora Marsche
bylo velice vysílené neboť v ho
rách nenalezlo dosti potravy Ta
ké sbor zvědů se vrátil nemocemi
á namáháním velice seslabený
Malá četa zvědůasi 30 mužů číta
jící dostihla horského města
FJamposa kdež se jí vzdala setni
na povstalců i se zbraněmi a ná
boji' -"
I Válečný křižák Brooklyn při
plul do Manily 16 pros vykonav
cestu z Fortress Monroe Va
skrze průplav suezský do Manily
y 60 dnech Křižák New Orleans
který vyplul z New Yorku o 5 dní
později se očekává v Manile také
v brzku
t Jakýsi plukovník filipínský kte
rý měl velení nad 150 povstalci
vzdal se Američanům Jeho lidé
prý drží 23 americké zajatce v
Cabugaonu a těm vzkázal onen
plukovník aby vydali zajaté gen
Youngovi Vojsko gen Younga
jest rozděleno na 6 — 7 sborů a
operuje v horách kol Laoagu
Kap McCalla z křižáku Newark
zmocnil se pobřežních měst Cla
veria a Pantelona kdež mu po
vstalci vydali asi 1000 ručnic
DROBNÉ ZRPÁVY
Porota vyšetřující neštěstí v
uhlodolu Carbonado vynesla roz
sudek v němž zbavuje majitele
uhlodolu toho veškeré zodpověd
nosti za neštěstí
V Bostonu udělala úpadek
velká firma John Squire & Co- ob
chodující potravinami 6 dluhy asi
$31000000 má však majetek od
hadnutý na $5000000 v
V Maríu Tex přejel vlak
dvě ženské nalézající se v povozu
a zabil je jedno dítko bylo při
tom též smrtelně a jiné lehce po
raněno i
Z Tacomy Wash se ozna-
v 1 _ _ 1
muje ze je tam veiiky neaosiaieic
lodí pro dopravu obilí 1 dříví do
Havaje jižní Ameriky Asie a
Austrálie
Na jezeru Superior ' se při
bouři minulého týdne ztratila jed
na vléčná loď a veškeré pátrání
po ní se osvědčilo marným Bylo
na lodi té 9 mužů a nejspíše všicci
s lodí zahynuli
V Cincinnati zastřelil v ne
děli právník Ferguson sluhu otce
svého Meebona protože mu brá
nil jiti do domu otcova
Od nového roku zvýší všecky
dráhy vycházející z Chicaga do
vozné oď 25 až do 40 procent
Mezi obchodníky vyvolalo to vše
obecné rozhořčení avšak řiditelé
drah dokazují Že zvýšení dopravy
je nutné následkem vyšší ceny
na veškerý materiál železniční
Proíesorům pennsylvanské
university západní Fessendenovi
Kiotuerovi podařilo prý se vy
nalézti přístroj ku telegrafování
bez drátu který jest aoookráte
citelnější ku přijímání než jest
přístroj Marconiho
Ve schůzi zástupců řádů Hi
berňáků v St Louisů bylo usne
Šeno zahájiti sbírky ve prospěch
Boerů a vypraviti jim ku pomoci
vyzbrojený sbor
Bitevní loď Texas přistála v
Havaně aby tu vyzvedla a do
Spoj Států dopravila všechny
mrtvoly námořních vonná kteří
zahynuli při výbuchu lodi Maine
V Louisvílle Ky odešli
manželé Riceovi oa návštěvu
zamkli doma tři dítky Když se
vrátili nalezli dům v plamenech a
dítky upálené
V Moorheadu Minn pře
kvapil šerif Murphy lupiče Collin
se při dobýváni se do domu lupič
střelil šerifa a dal se na útěk při
čemž však upadL Raněný Murphy
lupiče dohonil střelit jej do hlavy
a teď oba zápasí se smrtí
Dle výroční zprávy vězeňské
státu New York ubývá tam znač
ně zločinců v káznicích ač počet
obyvatelstva přibyl ' Roka 1895
nalézalo se ve všech káznicích
4605 trestanců roka 1897 již jen
Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře prošité tvrdé uhlí a radí
me svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne — Prodáváme též všeho druhu uhlí mčké od $4 00 do
$750 tuna
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930
Sklad: 17 a Mason
V Perry O T klesl právník
Williams při soudu mrtev k zemi
v té chvíli kdy hájil obžalobu
tamního šeriía pro přijímání ú
plalků V Tacoma Wash zastřelil
Adam Crist svého 81etého syna
smrtelně poranil manželku o 5le
tého syna načež sebe sám svedl
se světa Příčinou toho byla prý
žárlivost
Ve filadelfické mincovně bylo
započato s ražením Laíayettovýcb
dollarů z nichž první bude daro
ván presidentem americkým presi
dentovi francouzské republiky
Ve Frantenacu Pa vybuchl
v uhlodolu třaskavý plyn při čemž
dva horníci zahynuli a několik jich
bylo poraněno
V New Yorku v okresu Willi
amsburg vyhořel 15 pros činžov
ní dům v němž 3 staří lidé uhořeli
a jedna žena skočíc s okna zlomila
si nohu
Námořní odbor vládní ozná
mil veřejnosti že přátelé zahynu
lých námořních vojínů při výbuchu
lodi Maine mohou obdržeti mrtvo
ly jejich bezplatně zaslané do do
movů svých ku pohřbení
& Tfnef r1 V v? Vr ca vnXfrt ÍhÍ
ivvuvvr aviu ca jan
si hroutit Před dvěma lety pro
dával se cínovaný plech za $225
bedna Na to založen byl trust
a nynf Vystoupila cena již na $530
bedna a nové zvýšení 10 procent
prý lze očekávati do dvou týdnfi
Tato hrabivost povzbudila stavbu
nových továren na plechá zřízeny
byly podobné ve Wheeling W
Va Washington D C Rogers
a Muskegon Mích a chystají
1 T _
se stavby v ruisDurg uenver a
San Francisco To se rozumí že
všechny tyto nové továrny způsobí
soutěž a trust bude muset dolů ze
svého vysokého koníčka
Stoletá památka smrti Waeh-
mgtona oslavena byla ve Wasn
ingtonu různými organisacemi
Svobodní zednáři odbývali smu
teční slavnost v bývalém domově
Washingtonově v Mount Vernon a
položili na hrob věnce Spolek
rudochů (Red Men) odbýval smu
teční slavnost v Convention Hall
kdež-řečnil mezi jinými i senátor
Depew V kostele "Zjevení Páně"
odbývala se slavnost pod řízením
několika vlasteneckých spolků
při kteréž řečnil David Hill vý
pomocný sekretář zahraoičný U
večer odbývala se pak slavnost v
opeře na Lafayette Square pod ří
zením spolku George Washington
Memoriál Association
Velké solné jezero mizí
Velké solné jezero onenáhlu Tysýchá
Zemřznalci tvrdí že zmizí úplně bčhem
lednoho století Nebude pak nic nežli
r r t f 1 11 í Jt 1_ 1 _
lesknoucí se iozisko boii db iuikio uc
(put nvni leden z divu svéta To jest beb
vesKerenozivoiaa přece muraieii puuyi
na zemi prodloužili jestliže chceme
Žádný smrtelník není prost nebezpečí
XX -! __1
nemoce avšak Jestliže stolice udržuje se
nravidclnou % fcreT řistou občasnými
dávkami Hostetteťsstomach Bitters pfe
ArAe se mnobfat nemocem Ony lečí
Tíiech ny takové neduh v jako zácpa ne-
straTitelnost ayspppsie ziuenauwi a
řinná tátra a slabé ledviny Aby jste vy
Varovali se ieu paueianycu preiveuuic
se jestli zvláštní náá berni kolek kryje
a vt JL _ 1 _i IJli
hrdlo láhve
Do Western College la a okolí I
Tímto sdělujeme příznivcům na
šich listů že pan W W Dobrov
ský přijal jednatelství našich 11
stú a jest oprávněn doplatné
předplatné pro závod náš přijímá
ti Doufáme že mu přijdou od
běratelé naši a ochotou vstříc
Vydavatelstvo Pokroku Západu
aru Hospodáře a Knih Amer
Do Mosinee Wis t okolí □
Ctěním krajanům tamním ozna
mujeme tímto že pan F E černý
převzal laskavě jednatelství našich
listů a jest oprávněn před - 1 do
platné na naše listy vybírati aneb
jinak nás obchodné zastupovat
Doporučujeme pana Cernýbo kra
janům našÍTi aby tnu byli v snaze
jeho nápomocni
Vydavatelstvo Pokroku Západu
Písárna: UOGFarnam
1U
J en strpení
Podle objednávek kteréž nás
došly jest patrným že zavděčili
jsme se ' naším čtenářům ohláše
ním že budeme dávati důkladný
a pěkný atlas za prémii za nepa
trný doplatek Však musíme žá
dati ještě o strpení neboť jsme
týž dosud od vydavatelů neobdrže
li Vydavatelé jsou jak jsme jiŽ
sdělili největší a nejznámějšf vy
davatelská firma v Chicagu Rand
McNally & Co a když nás ujišťují
že vydání zdrželo se neočekávaně
pouze jen proto že jisté statisti
cké údaje bylo potřeba zjistiti
aby byly docela spolehlivými pak
jest to pouze jen důkazem opatr
nosti s jakou dílo toto se provádí
a zárukou že až bude hotovo a v
rukou odběratelů bude každý míti
spis nejnovější a v každém ohledu
důkladný a věrohodný Jelikož
spis posud nevyšel nemůžeme jej
ovšem rozesýlati avšak máme uji
štění od vydavatelů že budeme
první my kterým odeslán bude a
jakmile jej obdržíme rozešleme
jej na všechny kteří jsou k němu
oprávněni
Vyd Pokroku Žápadu
TELCPHONE 431
Ml FARNAMST
Můžeme Vás zásobiti
nej 1 epším —
TVRDÍM a MEafl
UHLÍM V TRHU
Nejnižší eeny
plná váha a
rychlá dodávka
Nebraska Fuel Company
Heyn-ňv dar ještě mésíc
KaMf vi e udílen nám byl střibrn?
koflik — první cena - za krásnou fotografii
nedávné konvenci itogrsflstí — vzdor to
mu budeme viak diva idarma krásnou po
doblznu ve vodových barvách v pekntm
ritnel s kaldým Jednotlivým tuctem platino
kablnetnich aneb vřtSích fotografii Podo
bizna ve vodových barvách sama mi cena
1360 PřesvidCtese!
fotografista
813-319-317
j 15 nl Omahat
PRO VÁNOCE 1899
Máme velmi přkn výbřr sllppersa viech
druhi a nejnověji! mody šaceny kteréš
vás ž překvapí Zalíbí se vin dojuta a
seznáte i sobi aneb ivjm domácím ne
m&íemte Inpii pohodli zaopatřit) neá kou
pi páru sllpiiersto třeba daru zváteóního
U nim dostanete uti koupi vánočních dárka
nejvice za své peníze Máme relikt wýbir
za r&zné cenyod nejlevnějiích k nejlepSim
To $e rotund te proddtdme tíl
střevict rovna lacino
Po mnohá leta li otmluhnje v tomto zá
vodě pan Anton Bilek své krajany a nř lni
tak ochotně 1 tentokrát Zajděte do fiala
107 8 16th StrM naproti Haydens
C J CARLSON 107 So 16 ta Str
nástupce po W N Whltney
naproti Haydeo a
Vánoce! Tánoce!!
JlŽ JSOU PŘEDK DVEřtMA A PKOTO
MAM NESMÍRNOU ZÁSOBU ZBOŽÍ
VHonnÉHO za dárkv :-: :-:
Iovnya1tei Jedno rto desltidolaro
vých sametových kejpft po 03 OO
Mile být lopíí éar váaataí ati fikmf
dníkfjpt
Deaetidolarové iskety po 13 BO
aL OO
Litkf na laty spodní prádlo vlnéné
pro dorostlé i děti a vfibec vie nač Jen si
pomyslíte ta čtvrtina aeb třetina eeny
co Jinde
Přijďte te podíval a třeba Jste Beton
pili aapoS se chvíli pobavíte — aikdo
váa Uk erotvetelf jako:
tfíloíaie JZelend
mu
r