Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 15, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    krok ZÁPADU
Ztložen 1871-Roénkv -IX
OMAHA ITEBR V PÁTEK DNE 15 PROSINCE 1899
Drojtýdeitaíku: Ročník VIII číslo 27
PO
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z kongresu
Ve snémovne zástupců se po
krajuje v debatí o předloze pe
nžžnl a řečníci pro a proti se stále
atřídaií Demokraté nechtěli zby
teční zdržovati jednáni nějakou
nhsirulccf chtíce tak nechati re
publikánům úplnou zodpovědnost
za celou předlohu
V senátu isou podávány stále
předlohy a schvalováni presiden
tem navržení úřadnfci Jiné dů
ležitější práce senát dosud nevyří
'díl
Z WasniflftOBO
1 Komisaři vyřejných pozemků
bylo podáno mnoho žádostí na
udělení práva majetmckéno ns
Tyžoviště zlata u Cape Nome ní
severním pobřeží Aljašky Rýio
viště ta se nalézají vlastně v moři
totiž ood čarou nejvySšího přílivu
a komisař Hermann rozhodl že na
takové oozemkv nemůže nikdo
obržeti práva vlastnického
t Výbor vyšetřující záležitost
utažského zástupce do kongresu
Robcrtse odbýval ve středu ve
řejnou schůzi v níž vyslýchal
svědky Výpovědi svědků smě
řovahr hlavně k tomu aby bylo
dokázáno že Roberts má dosud
ženy s nimiž také co se ženám
svvmi obcuje Roberts sice pro
testoval proti některým svědkům
avšak výbor vyslechl všecky
přešel pak v tajné sezení
Gen Wood byl ustanoven za
vrchního guvernéra Kuby Všecky
časopisy kubské přijaly zprávu tu
s radostí Gen Wood odjede
sobotu do Havanv abv se v úřad
svůj uvázal
POLITICKÉ
í Ve Frankfortu Ky byl 12
pros nastolen zá guvernéra repu
blikán Wm Taylor bez velkých
demonstrací Lidu se k tomu
sešlo mnohem méně než kdykoli
před tím a všude panoval klid
Odstupující guvernér ve své řeči
pravil že porážka demokratů zna-
čí porážku pro volební zákon jimi
přijatý a nový guvernér slíbil že
se o odstranění toho zákona vše
možně přičiní
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Jiný Švindl
V Newarkn byl odhalen jiný
druh švindlu podobný onomu
Millerovu Franklin syndikátu Ja
kýsi Osmer W Roper rozesýlal
po celé zemi oběžníky v nichž
nabízel každému zaopatřiti půjčku
peněžní na 4 procenta úroků Kdo
se přihlásil musel složití napřed
jakýsi závdavek prý na výlohy se
zjištěním práva majetkového spo
jené Tak byl pumpován dále o
peníze všelikými vytáčkami až ho
to omrzelo a on přestal se o
půjčku ucházeti Byl-li některý
z ošizených neodbytný a žádal-li
peníze zpátky byl stále odkládán
konečně mu nabídnuta čátt peněz
zpět a ostatní Že bylo upotřebeno
na výlohy Takto manipuloval
Roper po tři roky aŽ míra hříchů
jeho přeplněna a on zatčen
Boofe a saífc
Na jezerech a v jejich okolí ří
dila 1 2 pros strašná bouře která
v severních krajinách byla dopro
vázena sněhovou vánicí Na jeze
rech Erie Michigan Huron a
Superior vál vítr rychlostí 50 mil
za hodinu a ▼ severních Částech
Wisconsinu Minnesoty a Michig
anu napadlo množství sněhu
Bouře ta byla již napřed signalo
vána tak Ze lodi z přístavů nevy
pluly ale očekiv se přec že ně
které na vodě se již nalézající
budou poškozeny ne-li zničeny
V Minnesotě uvízl osobní vlak
tažený dvěma lokomotivami ve
něhu nedaleko Prosper a cestující
museli býti dopraveni do Nabolu
Ve Wisconsinu jsou cesty i některé
dráhy zavity tak Že te po nich
jezditi nemůže Stejné zprávy se
oznamují ze sev Michiganu kdel
napadlo na a stopy sněhu
Foaofcl tlila
První národní banka v Sac City
la zažalovala mladého rolníka
Samsona na zaplacení dluhu oa
jeho farmě váznoucího Ten si
došel ta pros do banky namířil
na poklaďoíka revolver a donutil
jtj k vyiirí ca Lrs-iiy tzzko-
vek která nedaleko okénka vý
platčího ležela Po té se odebrs
klidně z města jako by nic ale
asi za hodinu byl již od šerifa při
veden zpět a zavřen
Srážka vlakft
JNa ťennsyivanske draze mezi
Plainsboro a Pricetonem v New
Jersey se 12 pros srazily tři vla
ky Nejprve se jednomu vlaku
vypjalo několik kar a ty vrazily
na druhou část vlaku rozbořivše
se V tom přijel vlak jiný a na
razil na trosky -vlaku předního a
aež mohlo býti dáno výstražné
znamení přihnal se opět jiný
vlak a vrazil do zadních vozů vla
ku předešlého - Zřízenci prvních
dvou vlaků neutrpěli žádného po
ranění ale na třetím vlaku byl
zabit strojvedoucí a topič kdežto
brzdař byl těžce poraněn Srážkou
tou bylo asi 30 kar rozbito
Musejí klopit
V Lima O byla vloni tajem
ným způsobem okradena banka
Shledalo se že pokladna nebyla
v sobotu uzamčena ač umělý zá
mek byl zařízen tak jako když se
zamýká Pokladník a místopřed
seda byli žalováni pro neopatrnost
že nezamkli pokladnu ač oni do
kazovali že ji zamkli Znalci
však tvrdili že umělý zámek do
kazuje že dvéře nebyly zamčeny
a na tom základě porota odsoudi
la oba úřadníkyk náhradě Ji 8000
poněvadž se jejich vinou ztráta
ona stala
Pohřeb norníkfi
V Carbonado byl 12 t m od
býván společný pohřeb 23 obětí
výbuchu třaskavých plynů v tam
ních uhlodolecb Vyšetřováním
se zjistilo že neštěstí to zavinil
horník Ben Zedler který byl na
lezen mrtev v dolu Nedaleko
mrtvoly byla nalezena kornová
dýmka a pytlík s tabákem Patrně
si chtěl od svítilny zapáliti dýmku
bezpečnostní svítilnu otevřel a
tím výbuch způsobil
Památka Washioftonova
Ve čtvrtek 14 prosince uspo
řádána byla v okolí Washingtonu
na hřbitově Mount Vernon
velkolepá slavnost smuteční na
památku stoletého dne úmrtí Jiří
ho Wasbingtona Hlavně Svo
bodníZednáfi jejichž členem byl
slavnost tu učinili velkolepou
sešedše se nejen z celých Spoj
Států ale i ze zemi cizých V
Alexandrii někdejším to domově
Washingtona se shromáždili a
odtud uspořádali pohřební průvod
po téže ' cestě po které se před
100 lety pohyboval pohřeb s tě
lesnými pozůstatky Washingtona
U hrobky jeho na hřbitově Mount
Vernon pak provedeny byly po
hřební obřady Svob Zednářů a
prosloveny některé řeči načež ve
Washingtonu pořádány bankety a
jiné slavnosti na počest otce vla
sti Slavnost byla velkolepá při
níž se podílelo i vojsko které se
v okolí Washingtonu nalézá
ZPortoRIka
Generální guvernér Portorika
žádá aby vláda učinila rychle ně
jaké rozhodnutí ohledně Portori
ka jelikož nejistota zadržuje ve
škerou obchodní Činnost Kabi
net vládní se radil o té záležitosti
rozhodl odporučili kongresu
aby dal ostrovu vládu podobnou
jaká byla zařízena v Louisianě po
přejmutí jí od Spoj Států Gen
guvernér Davis zakázal další vy
věšování Španělských vlajek nad
veřejnými budovami V 17 mě
stech portorických byly provedeny
obecni volby ve t a z nich zvítězi
li republikáni V Ponce obdržel
ístek republikánský 19 blasů vět
šiny a v Saa Juan bude prý také
velkou většinou zvolen Ještě zbý
vá 85 místi ▼ nichž volby dosud
provedeny nebyly a které mají
býti během dvou měsíců prove
deny
Z FILIPÍN
Nedaleko Malasqui byla voj
skem Spojených Států obklopena
vesnice v níž e nalézal malý
sbor povstalců a všichni byli za
jati V bandě té nalézalo se mno
ho hrdlořezů kteří v okolí pácha
li vraždy a loupeže Oni to byli
jíl povraždili 7 obecních ůladní
ků města Malasqui za to Že uví
tali Amerikány Klade se jim za
vinu že okolí tom povraždili bě
hem krátké doby t$ lidí Banda
U posilná byla iren UcArthnrovi
do Bayambongu aby byla souže
na a očekává se že pro výstrahu
jiným budou potrestáni dle záslu
hy Celá krajina mezi Manilou a
San Fernando se hemží podobný
mi malými sbory povstalců které
budou ještě rozmnoženy rozehna
nou armádou generála Pillara
Přepadají kurýry vozy zásobovací
a vojáky americké kteří se od
hlavních sborů vzdálí a činí vše
možné aby Američanům škodili a
domorodce zastrašili Boj s nimi
jest obtížný neb když jsou stíháni
ukryjí zbraň a staví se přátelský
mi Američané chtějí tomu učiniti
konec tím Že 8 lidmi toho druhu
budou jednati co se zločinci a ne
co s válečnými zajatci
Z Viganu do Manily bylo do
praveno již 500 osvobozených špa
nělských zajatců a dalších asi 2800
jest tam opět shromážděno mezi
nimiž se 1 gen Pena nalézá
Generál Young oznámil že o-
svobodil dva americké vojíny ze
zajetí filipínského Povstalecký
generál Tino jest na útěku do hor
pronásledován americkým voj
skem které by rádo osvobodilo
ostatní Amerikány nalézající se v
moci tohoto vojevůdce Také
Aguinaldo je pronásledován na
útěku do hor jeho tělesná stráž
pak se již rozběhla byvši napade
na vojskem americkým při čemž
gen Del Pilař byl zabit
Generál Concepcion se vzdal
Američanům Provincie Lepanto
jest povstalců prázdná
Generál Bates oznámil ze Zam-
boanga že povstalci tam složili
veškeré zbraně Gen McArtbur
oznámil z Bayambongu že zajal
Mabiniho hlavu někdejší vlády
povstalecké Aguinaldo byl prý
jen loutkou v rukou Mabiniho
který nejen vzdělaností ale i bo
hatstvím svým povstání řídil
Aguinaldo jest nyní osamocen a
posledně byl viděn v průvodu asi
50 mužů své tělesné stráže na útě
ku do hor rS---
Důležitou událostí ve válce
Filipínci jest též zmocnění se po
břežního místa Port Appari které
má dobrý přístav a ovládá vtok
řeky Rio Grande do moře Po
řece té možno s dělovicemi vnik
nouti daleko do středu ostrova
Luzonu a možno tak dodávat zá
soby všeho druhu vojsku ameri
ckému u vnitrozemí Vzetím Ap
pari padlo Američanům do rukou
mnoho zbraní a zásob Filipínců
Z Manily bylo oznámeno ' Že
vojsko americké dobylo poslední
tvrz povstaleckou v horách tzva-
nou Biacnabato Tam bylo uko-
istčno mnoho zbraní a potravin
povstalců kteri se vzdali a pro
hlásili že se poddají americké
svrchovanosti
Ze zajetí osvobozených Španělů
bylo již 1300 posláno do Španěl
ska přes 2000 se jich nalézá na
cestě do Manily a ve městě je jich
asi 1800 Všichni jsou v dobrém
stavu
Z JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKY
Z bojiště mexického došla zase
zpráva že 3 prosince svedl gen
Torres krvavý boj s odbojnými
ndiány kmene Yaqui u řeky stej
ného jména RudoŠi se soustře
dili u veliké síle nedaleko tábora
vojenského v němž se nalézalo
asi 4000 mu2u a udeřili na net
Do otevřeného boje se však nepu
stili nýbrž bojovali jen ze zákry
tu Čímž způsobili vojsku znač
ných škod Co na jedné straně
Yaquisové s vojskem bojovali na
jiné straně menší jich sbor přepa
dal a olupoval okolní osadníky
Vláda povolala do zbraně domo
branu chtíc odbojné ndochv ob
klíčit! a neškodnými učiniti
Z Caracasu ve Venezuele se 0-
znamuje ze vláda Colombie se
zmocnila města Cimatoa Čímž by
byl revoluci konec učiněn Za to
ale přes Panamu se oznamuje že
se revoluce v Colombii šíří a zprá
vy vládní Že vše umlčují O veliké
bitvě o níž zpráva vládní tvrdila
že znamenala veliké vítězství pro
ní zmiSuje se ona zpráva panam
ská jen jako o malé šarvátce v níž
povstalci neměli ani 500 mužů
kdežto zpráva vládní udávala tisíc
padlých povstalců Sbory povsta
lecké jsou malé po a— 300 mu
žích které se rychle pohybují s
místa na místo znepokojujíce
vládní vojska Nějaké rozhodné
bitvy ještě nebylo jen tničení
parníku povstaleckého způsobilo
jim valných škod
DROBNÉ ZRPÁVY
Z Cincinnati bylo posláno
velké množství lahvového piva do
Manily kdež prý jest velký odbyt
na ně '
V Chicagu zasedala konvence
vyrabitelů nábytku která se usnes
la zvýšiti cenu svých výrobků o
50 procent
V Charlottě N C se sešli
pěstovatelé tabáku a založili jed
notu pomocí níž by mohli zvýšiti
cenu své plodiny
Výbor ligy protitrustové svó
lává na 12 února 1900 schůzi zá
stupců všech organisací protitru
stovýcb do Chicaga
V Mitchell S D odbývala
schůzi společnost mlékařů a jiná
společnost máslařů obě konvence
pak se dohodly na spojení a zalo
Žily společnou jednotu '
V detroitském sjezdu Fede
race prače nebyl přijat zástupce
omažské Central Labor Unie W
H Bell poněvadž je členem jed
noty natěračů která nepřináleží k
Federaci
V Salt Lake bylo pocítěno
13 pros silné zemětřesení
V Tyudall S D byl odsou
zen hospodský Levinger k zapla
cení $1425 pí Staflordové za to
že prodával jejímu muži lihoviny
a ten z opilství zahynul
Z Fort Madison la jelo ně
kolik opilých tarmafu domu a na
cestě se dali do pračky při čemž
Mayhew bodl Fieldse nožem do
prsou zabiv jej na místě Nyní
se vrah nalézá v obžalobě z vraždy
prvního stupně
I NAŠEHO MĚSTA
— Nejlepší a nejladněji gro-
cerii koupíte u Jos Nováka v čís
1264 jižní 13 ulice dt
— Dopisy na zdánlivě česká
jména nalézají se na poště jak
níže uvedeno Kdo se bude o
dopis takový hlásiti nechť udá
že byl uveřejněn ve čtvrtek —
Ženské: Bartoň E Polaček B—
Mužské: Klas F Housh F M
Paulis J
l5F~Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo
vané plzeňské jako malvaz To
je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička 1 A což ta chuť! Ja
ko křen! Když jste "v městě"
neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se
budete se cítit jako doma
— Paní Richardsonová která
žalovala hospodského Bouse na
náhradu 15000 za to že jejímu
muži prodával lihoviny vyhrála
při svou Porota jí však přiřkla
náhradu J99 což asi sotva stačí
na výlohy soudní tak že se jí
vlastně nedostane náhrady žádné
— Hodinky klenoty diaman
ty broušené sklo umělecké sošky
atdvHubermannově klenotnickém
závodu roh 13 a Douglas Za
pravost zboží a nejlevnější ceny
se ručí Český prodavač vás ob
slouží (27x3)
— Příští neděli odpoledne o 2
hodině uváděn bude do Z C B
J druhý existující ženský řád oné
jednoty Eliška Přemyslovna a
sice v síni v hotelu "u města
Prahy1' Nový řád tento dojista
počíná nadějně a zdařile neboť
jak vyrozumíváme mimo více než
30 členkyS jež přestoupily od
řádu Palacký bude uváděno též
asi 30 členkyh nových a započne
tedy činnost svou nový řád se
značným počtem Uvádění díti
se bude s pomocí úřadníků řádu
Palacký a bude dojista dojemné i
zajímavé Nepochybně že členo
vé řádu Palacký i členové a Člen
kyně řádu Hvězda Svobody ze
South Omahy se uvádění též
zúčastní neboť tento krok člen
ky fl provázen jest pouze jen přá
ním veškerého zdaru a prospívání
nového ládu
— české hospodyůky upozor
Bujem na hojně zásobený obchod
grocernf který vlastní pp Bárta
a Heřmánek aa Williams mezi
13 a 14 uL Všechno zboží jest
nirn rCteíná iakosti ale lírovpň
— 1 — j 1 ' 1
tak levné jako nikde jinde Zku-
ste to! (Lt7tmt) I
Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře proeáté tvrdé uhlí a radí
me tvým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne - Prodáváme též vleho druhu uhlí mčké od ti 00 do
$760 tuna -
COUTANT & SQUIRES
Telefon 030 Sklad: 17 a Mason Písárna: 1406 Fanua
1 1
— Tábor Columbus č 69 W
O W zvolil v minulé své schůzi
následující úřadníky pro příští
rok: Velící konsul Jan Náměstek
místokonsul Václav Blažek ban
kéř Chas Kunci klerk Frank
J Fittle průvodčí Jos J Dolejš
vnitřní strážce Joseph Krejčí
venkovní strážce Joseph Vaněk
výbor majetku na tři roky Chas
Štěnička
— 'A B Hubermann klenot
ník od roku 1866 na rohu 13 a
Douglas jediný importér diaman
tů na západě Má českého pro
davače (27x3)
Resoluce
přijatá ve schůzi odbývané n
pros v síni Osthofově v Omaze:
Uznáváme že požadavky an
glické vlády na lidu holandské
republiky byly nespravedlivé í
rázu takového žé by proveden i
jich vésti muselo ku zničení boer
ské samostatnosti Anglie neměla
práva vnucovati zákony politické
aniž jiné svobodnému státu jakým
jest republika holandská Štát
onen jest svobodný samostatný a
svrchovaný co takový má pak
právo uděliti cizincům občanství
za podmínek takových jaké zdají
se prospěchu lidu a zabezpečení
domácích zřízení nejsvobodnější
mi aniž by se potřeboval tázati
jiných národů a obávati jich za
kročení Angličané nemohouce se ve
drati v postavení které by jim za
bezpečilo kontrolu oné republiky
chtějí nynějším vpádem vyrvati
Boerům jejich svobodu a národu
tomu jeho svrchovanost Tak jako
se chtěla Anglie zmocnili zlatých
n?lezišť ve Venezuele sporem o
hranice tak jako podobným spo
rem se chce zmocniti bohatých
rýžovišť zlata na Aljašce podob
ným sporem chce holandské repu
blice vyrvati svobodu aby se mo
hla zmocniti zlatých ložisek jižní
Afriky Při své rozpínavosti a
lačnosti po zlatě nešetří aniž kdy
šetřila hranic zemí a jich zákonů
Lakota po zlatu a po rozšíření
území hledí zničiti vládu založe
nou na souhlasu s ovládanými a
podaří-li se jí to zařídí tam vládu
koloniální naproti vůli lidu boer
ské republiky
Co občané Spoj Států věříce
v republikánské vládní zřízení a v
zásady vyslovené v našem prohlá
šení neodvislosti vyslovujeme své
sympatie s národem holandské
republiky a její spojencem Spoj
Státem Oranžským Prohlašuje
me tak jako Řekové hájili své
svpbody a neodvislosti u Thermo
pyl proti hordám asiatských ná
jezdníků jako otcové naši bojovali
na Bunker Hillu za neodvislost
proti násilnictví Jiřího III jako
Kubánci bojovali za svržení de
spotického jha španělského právě
tak bojuje národ jihoafrických re
publik naproti cizým podmanite-
lům kteří chtějí zničiti obě repu
bliky Národ těchto republik jest
oprávněn od Spoj Států ameri
ckých a jich národa k veškeré
mravní podpoře která vzniká ze
sympatií s lidem bojujícím za svo
bodu a neodvislost proti despoti
ckým a necitelným dobyvatelům
kteří chtí na něj uvaliti poddanství
tyranii a křivdu
Aby nájezd tento byl odražen a
útočníci poraženi to jest přáním
každého svobodymilovného Člově
ka Nechť dlouho žije republika
Jihoafrická a OranŽský svobodný
stát jako každý jiný stát založený
na souhlasu ovládaných nechť se
jim podaří svržení jha které jim
ebee vzíti právo ku vládnutí sami
nad sebou dle své vůle
Uzavíráme že pozvedneme vždy
hlasu svého naproti každému po
kusu o allianci mezi vládou Spoj
Států a Velké Britanie ano my
protestujeme i proti tak zvané
dvornosti aby vládě anglické byla
prokazována od civilních neb vo
jenských úřadů aa újmu hrdinské
ho národa jihoafrického bojující
ho pro tutéž zásadu pro niž i
američtí vlastenci zápasili
Uzavíráme vysloviti naše díky
senátoru Masonovi z Illinoisu za
navržení resoluce v senátu Spoj
Států v níž se vyslovují sympatie
tohoto sboru s národem Jihoafri
cké republikv v nvněiším iehn
boji s Anglií
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicaze 14 prosince UN
Trh pieniCní setrvává dotud t staro nezmí
něném Ochablost kteráž zavládla nepomiaala
viak přívozu ubývá jelikoi natrně rolnici nedbají
za nynějií ceno pokleslou prodávat! a to je snad
1a jooroa prictna kteráž zabraňuje dalšíma klea
nutí Ozlmka Červená Sis 2 zboží hotoví nrn
dává ae za o7K@68 pro květen M% a pro červe
nec 70X Jarka Sis 2 ie za 81!iafl8 a tvrdi
Kukuřice jcnt ceny DonEkud nemfiUí : fiínln
1 zboží hotové prodává ae ca 81 nro kvit™ a
ČÍBlo 3 nové kukuřice 30!4@303í
Oves jest též v podstatě cenv nezniínřné fMn
í prodává ee za 225Í bílý 24@ž5}4
Žito l 2 prodává se za 5'J@53c
Ječmen Je ceny vylši prodává se dle Jakosti
Cis 2 za86@46c
Nejlepíí vykrmené voly Jateíuí mají cenn
nezměněnou vsak nedokrmené a jiné druhy do
bytka jsou ceny ochablé a níži! Dnes docílena
byla neobyčejné: vysoká cena za několik zvláitě
pěkných "vánočních'' kusu a sice $700@£-5
Ostatně prodávány byly pěkné voly jateční po
5 2'x&9J a obyčejná až prostředni po $410®
25 Jateční krávy platí se po 3-0®í50 Jalo
ce j 25®500 voiy k žira t300®4 70 atezasské
Oly jateční $400a525
Vepřový dobytek byl v dnech minulých ceny
pevnější vlak dnes jaksi ochabnul Pěkný až
nejlepíí těžký prodává se po 380@410 a lehký
$385@405 většinou po I390®4 05
Omaha 14 prosince 18M '
Tento týden jest přívoz dobytka hovězího až
dosud slabým a dovážené voly jateční json větíi
nou pouze jen "ohřáté" Slabý přívoz posled
ních dní by byl měl za účinek zlepieni se cen
viak vzhledem k tomu že Jen pranepatrně rol 6
dokonale vykrmených se dováži a v chicagském
'trhu vie co není úplně vykrmené má cerr
ochableji) zde též na větilně prodejů jevilo se -klesnutí
Jateční voly prodávány byly po S430
©600 větiinou kol $4 85 Krávy a jalovice byly
též ceny ochablé 1 nlžií po $S50@425 a voly
k žirn $300@440
Vepřový dobytek má zde poměrně cena lepi!
nežil v Chicaga neboť placen dnes $392H@405
Vejce přiváží se jen ve skrovném množství a
cena Je pevná 16c tucet
Máslo Je ceny pevné obyčejné dobré domácí
14c pěkné stolní 18®% z másloven 22® 28-
Drlbež má cenn pevnou slepice živé po
8c vypařené 6®7c kacbny a husy o@c vypa
řené fl@9c a krocani 8íj9c vypařené lU@Uc
Zvěřiny je stále skrovně v trhu Preirní sle
pice json po t500@550 křepelky $125 Kachny
mallardky t300®825 Jiné $125@20O
Jablka pěkná západní jsou po $27S@3M sud
New Yorské $3SO@400
Kůže jsou ceny pevné 1 1 syrové za Wc i
í 7%c lit 1 solené 10 cis S t telecíl®10c
Seno má cena aetálenoa nejlepií z výiia
$50 prostředni $800 a nížin 16 00
St Louis 14 prosince ltW
Plenice v tomto trhu jest dnes ceny pevněiií
a vylil Ozlmka Červená lis 1 prodává seWHtl
71 pra květen 72®72í Tvrdá čísle 2 r®S8
Kukuřice jest také ceny vyili Cis 2 aa SI pro
květen 32
Bavlna i ceny pevné prostřední za 7%
Vánoce! Tánoce!!
Již jsou přede dveřma a pkoto
mAh nesmírnou zásobu ZBOŽÍ
vhodného za dárky :-: :-:
Pomyslete! Jedno sto deiítidolaro
Týcb sametových kejpb po 0800
Hule být lepší dar vánoční nei pěkný
módní kejp I
Desetidolarové žakety po 93 SO
a t)ft OO
Látky na šaty spodní prádlo vlněné
pro dorostlé i děti vbbec vie nac jen
pomyslíte za čtvrtinu neb třetinu ceny
cojinde
Přijďte te podívat a třeba jste nekou
pili aspoň ae chvíli pobavfte — nikdo
vá tak nerozveself jako:
ftloÍ3Íe jtelená
13U William nl v Omase
3k
OCHRANNÉ PÁSY
GUMOVÉ PUNČOCHY
Berle
Supporte™
Baterie
Gumové zboří
Obiednávky poitou
vyřiauji te rychle a
právně
UQSTuumtU
— Předplácejte se na Hospo
dáře pouze lioo ročně