Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 12, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Založen l$ll$n: 6 Jf lX
í
0MAII1 JÍEBH V ÚTERÝ ONE 12 PROSINCE 1899
Dvojtýdcnníku Ročník VIII číslo 2
—
POLITICKÉ
Z kongresu
Ve sněmovně zástupců byl při
jat návrh aby v pondělí byla dána
předloha o měně na debatu De
mokraté i populisté tomu odpo
rovali a návrh byl přijat pouhou
většinou republikánskou Zá-
i I _ l
Stupce Hitt poaai navrn auy
Hawaisku dána byla vláda territo
riální dle návrhu vloni kongresu
odporučeného Dále byl podán
návrh aby gen poštmistr byl
splnomocněn uzavříti kontrakt s
privátaf společností která by po
ložila kabel do Hawaii na Filipí
ny do Číny a Japonska aby do
dávala vládní depeše za obnos
1400000 ročně nepřesahující
Jiný návrh byl podán na povolení
národních bank na Kubě Porto
riku a Filipinech a na zavedení
zákona o kontraktech 8 dělníky
také na Hawaii Výbor na pra
vidla domácí odporučil aby zále
žitosti 'ostrovů poslední válkou
Španělsku odňatých byly svěřeny
zvláštnímu výboru který by se
stával ze 17 Členů Návrh ten
byl přijat hlasy republikánskými
naproti demokratickým
Ve sněmovně zástupců zahájena
byla v pondělí hned po přečteni
protokolu debata o oběhových
prostředcích Zahajovací řeč měl
zástupce Overstreet z Indiány
který nejprve poukázal na to že
v moci tajemníka pokladny spo
čívá možnost znehodnoceni části
naší měny poněvadž jest mu na
vůli dáno vypláceti vládní závaz
ky zlatem nebo stříbrem Dále
poukázal na nutnost rozmnožení
oběhových prostředků tím že by
se národním bankám povolilo vy
dání bankovek za plnou cenu
dluhopisů v zástavu daných
V senátu byla přijata resoluce
v níž se vláda upozorňuje na
zprávy novinářské v nichž se
tvrdí že Anglie' kupuje od repu
bliky Equador ostrůvky Galapa
goe ležící nedaleko pobřeží jižní
Ameriky Tajemník Hay pak na
dotaz sen Lodge odvětil že žádné
úřední zprávy o tom nemá ale že
se obrátí na vyslance Sampsona
u vlády equadorské pověřeného
X Ve Frankfortu skončila sČÍ
tací komise státní své práce v
pátek a vydala nález že uznává
kandidáty strany republikánské za
zvolené Do podrobného vyše
třování mají-li býti hlasy někte
rých okresů vyloučeny se nepu
stila SČÍtací komise podala ná
hled Že v její právoraoci nespočí
vá moc soudní aby rozhodovali
mohla o právoplatnosti odevzda
ných hlasů nýbrž že má za úkol
jen přepočítati hlasy odevzdané a
vydati certifikáty o zvolení těm
kteříobdrželi většinu odevzdaných
hlasů Jeden z komisařů však
podal zprávu minoritní v níž
praví že nesouhlasí s tím aby
byli za zvolené prohlášeni kandi
dáti té strany která docílila vět
šiny podvodem a násilím Repu
blikánský kandidát Taylor bude
tedy do úřadu guvernéra státu
Kentucky dosazen ale demokraté
se obrátí na legislaturu aby uzna
la demokrata Goebla za guver
néra X Z Utahu přijela do Washing
tonu delegace protimormonská
která uveřejnila odpověď na Ro
bertsovo provolání V tom po
ukazuje na předešlého zástupce
Utahu W S Kinga který jest
také mormonem ale proti jehož
zasednuti v kongresu nikdo ničeho
nenamítal Roberta nemá býti
r baven místa v kongresu co mor
mon nýbrž co mnohoženec a že
dosud v mnohoženství žije doka
zuje to že roku 1897 mu porodila
druhá žena dvojčata začež bl
pohnán před soud který však
dosud kdesi leží nevyřízen Při
jetím území Utah do svazku jako
stát bylo mnohoženství zakázáno
mnohožencúm dovoleno jen své
ženy podporovati nikoliv a nimi
dále žiti v manželství Roberti
se však dle toho nedrží nýbrž
páše dále to co je za zločin pro
hlášeno a tím se atává nemožným
co zástupce v kongresu Záleži
tost jeho není náboženská aniž
politická nýbrž rázu soukromého
týkající se jen jeho a mnonožen
stvf které je považováno v Utahu 1
za zločin tak dobře jako kdekoliv!
nOYE ZPRÁVY DUfflAU
r-O-
ych Státech Výbor
ktefy volání toto podepsal
praví že ' Členové jeho náleží k
různým církvím a někteří k Žád
né že jsou mezi nimi republikáné
i - demokraté proti Robertsovu
připuštění do kongresu tedy ne
pracují z ohledů náboženských
aniž politických
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Ruský uprchlík
Z VilnavRusku zmizel dne 20
února kněhvedoucí banky Ant
Petrov Schulten a s ním zmizelo
12575 rublů v penězích a za 4000
rublů cenných papírů Teprve
20 října byl vypátrán v Seattle
Wash pode jménem Klučinkov
a na žádost ruského generálního
konsula zatčen Do New Yorku
byl dopraven 7 prosince kdež
bude postaven před soud spolko
vý aby bylo vyšetřeno má-li býti
vydán ruským úřadům
Rolnictví na Aljašce
Profesor Georgeson se vrátil ze
zkušební rolnické stanice na Al
jašce do Washingtonu a přinesl
sebou ukázky četných plodin tam
vypěstovaných U Sitky a Kenal
pa Cook's Inletu jsou stanice
kde se vypěstovalo několik druhů
jarní pšenice která úplně dozrála
Dále ječmen oves len pohanka
zemčata mrkev a jiné užitečné
rostliny se tam daří jako kdekoliv
ve Spojených Státech Profesor
Georgeson tvrdí že na celém po
břeží možno pěstovati užitečné
rostlinstvo které jest otužilejší
proti mrazům
Dělnický vůdce Rees
V St Louisů přivolil spolkový
soudce k tomu aby John Reese
uvězněný ve Fort Scott byl pod
zárukou propuštěn Záruka jeho
byla ustanovena na $3000 a na
den 27 prosince bylo ustanoveno
soudní řízení o tom má-li býti
Reese zbaven trestu mu uložené
ho Zatím 1 se o propuštění jeho
zajímá ve Washingtonu senátor
Baker který předložil presidentu
McKinleymu žádost mnoha pod
pisy opatřenou v níž jest presi
dent žádán za omilostnění Reese
Strašné neštlsti v uhlodolu
V sobotu před polednem událo
se strašné neštěstí v uhlodolu u
Carbonado ve státu Washington
V dolech nahromaděné plyny se
vzňaly s velkým výbuchem když
se v útrobách země nalézalo asi
80 dělníků Obyvatelstvo dělni
cké osady zděšeno pádilo k dolům
neb každý věděl co výbuch ten
znamená Práce zachraňovací
byly ihned zahájeny na všech
stranách a podařilo se z dolu vy
vézti asi 20 dělníků zachráněných
Bizy však přicházeli na povrch
lidé strašně popálení k nepoznání
z nichž mnozí byli mrtvi Obli
čeje byly od výbuchu tak opálené
a od uhlí zčernalé že ani nejbližší
přátelé je poznati nemohli Do
večera bylo z dolu vytaženo 21
mrtvol a ještě mnohé se nalézají
pod zříceninami skal a pilířů vý
buchem stržených V neděli bylo
v zachrafiovacích pracích pokra
čováno a z dolu vynešeni ještě
někteří horníci Živímimo několika
mrtvol Dle seznamů důlních
bylo shledáno že se v oddějení
onom nalézalo 76 lidí z nichž v
neděli bylo 39 úplně zdravých a 5
v nemocnici opálených Z dolu
bylo vytaženo 27 mrtvol a násle
dovně musí býti ještě 5 pod ssuti
nami Šachty pohřbeno jejichž
vytažení vezme však nějaký čas
než trosky budou odklizeny
Koasol Macrum
Přátelé konsula Macruma kteří
bydlí v East Liverpoolu O uve
řejnili v chicagském časopisu
Chronicle zajímavou zprávu v
níž vrhají na záležitost konsula
onoho zcela jiné světlo Dle této
zprávy Žil Macrum transvaal
ským presidentem Krugerem v
dobré shodě a nepoděkoval se
tedy proto že se dostal do sporu
s ním Příčina toho jest zcela
jiná a konsul Macrum ji nechce
svěřiti ani telegrafu poněvadž
veškeré telegrafy v Africe nalézají
se v rukou Angličanů Místo
jeho zastává prozatím jeho príručí
o němž se však roznáší zvěsť že
jest to bývalý Svindler který s
odcizenými penězi ze Spoj Států
do Transvaalu uprchnul Na
místo Macruma byl vyslán již syn
tajemníka Háve ale vezme to
hezky dlouhý čas než se do Pre
torie dostane
Sjezd Federace práce
V Detroit se sjelo 180 zástupců
největších amerických jednot děl
nických náležejících k Federaci
práce Ve Federaci jsou zastou
pena nejen řemesla zorganisovaná
po celé zemi v jednoty národní
ale i místní organisace Poněvadž
předseda Sam Gompers jest ne
mocen následkem pádu s bicyklu
zahájil schůzi druhý náměstek
předsedův
Veliká krádež
V neděli večer mezi 9 a 10
hodinou provedena byla v úřadov
ně Pacific Express Co v Chey
enne Wyo smělá krádež o níž
však úředníci společnosti tají po
drobnosti KdvŽ vlakv Dřiiížděií
noční dobou neb v neděli vezmou
se zásilky expressní z vozů slcží
se do office a zamknou To se
stalo i v neděli večer když však
se asi po dvaceti minutách vrátili
zřízenci expressní nalezli dvéře
úřadovny otevřené pokladnu vy-
páčenou a obsah její vybrán Po
pachatelích není ani stopy a ex
pressní úřadníci nechtí dáti do
veřejnosti mnoholi bylo peněz
uloupeno Praví se že z poklad
ny byla vzata též zásilka zlata
která náležela jedné bance ve
středním Wyomineu lišto iest
jen to ze od $5000 do $25000
bylo uloupeno a zřízenci společ
nosti jsou bedlivě střeženi
Zvýšení mzdy
Z Fall Riveru Mass docházejí
další zprávy o zvýšování mzdy
dělníků nejen v oboru textilního
ale i jiného průmyslu zaměstna
ných Dělníci železářští započali
pracovali za zvýšené mzdy již
před týdnem a jiná zaměstnání
mají slíbené zvýšení mzdy ještě
do nového roku Tímto zvýšením
se dostane mezi dělnictvo každého
týdne o mnoho millionú dollarů
více a mzda dostoupí výše na
jaké se nalézala roku 1892
Parník ztroskotán
Parník Niagara plující po jeze
ru Erie byl po bouři která řádila
na jezerech 5 prosince pohřešo
váa Vyslány byl) lodi ku hledá
ní parníku a ty se vrátily minulé
soboty do Buffalo s částí trosek
které nasvědčují že parník ten se
stroskotal kdesi u Looer Pointu
Nalezena byla střecha paluby
část kajut a mnoho dříví na jeze
ru pocházející z lodi Niagara
avšak po posádce lodol nebylo
nikde ani památky Na parníku
nalézalo se 16 lidí a bezpochyby
všichni utonuli s lodí
Spory v podpůrných spolcích
Podpůrná organisace Rytířů a
Dam Cti se počíná trhati pro
usnesení vrchní lože která za
vedla poplatky dle stáří V New
Jersey odtrhlo se 46 loží od hlav
ního tělesa a utvořily vlastní orga
nisaci Rytířů a Dam Ochrany k
nimž se bezpochyby přidá mnoho
jiných loží nespokojených V
jižních státech si zase zavedli
Dřevaři Světoví nízké vstupné fa
aby získali nové členy v čemž jim
vrchní správa nalézající se v O
maze chce zabránili nechtfc od
vstupného f 10 upustiti Pro tuto
příčinu hrozf též vypuknout! roz
tržka neb vrchní správa mi býti
odstraněna čemuž se lože tamní
asi oprou
Poliry
V Augusta Ga vypukl v noci
na pondělí oheň ve velké budově
obchodní který se rychle rozšířil
na sousední obchody a zachvátil
celý čtverec domů obchodních
Ztráta požárem tím způsobeni se
odhaduje na million dollarů — V
Gloucestru Pa vyhořely dva ho
tely v jednom z nich uhořeli staří
manželé Youngovi — V Eofieldu
N H vyhořela továrna na sukna
Čímž způsobena bvla ztráta asi
f tooooo
V Chicagu odbývali spojeni
řezníci sjezd a uzavřeliže příštího
roku se budou domáhati zkrácení
doby pracovní na 7 hodin denně
Ve Washingtonu se srazil
kap Ayers jedoucí na bicyklu s
vozem a padna pod kola byl pře
jet a na místě usmrcen
Na ostrově Jasaice řádila v
minulém týdnu krutá bouře a veli
kými lijáky která zničila mnoho
majetku a poškodila ůredu
Z FILIPÍN
Z Viganu do Manily připloula
nemocniční loď s 272 nemocnými
vojíny americkými a s 232 španěl
skými zajatci Ve Viganu nalézá
se ještě několik set španělských
zajatých pro něž byla poslána
jiná loď
- Aguinaldo v průvodu asi 300
povstalců se obrátil k městu Bon
toc v horách kamž jej stíhá plu
kovník II a re Město ono nalézá
se asi 60 mil od Viganu směrem
jihovýchodním z Čehož se soudí
že se chce vůdce povstalců dostati
zpět do provincie Cavite Poně
vadž se však v oné krajině nalézá
mnoho vojska amerického na růz
ných místech padne některému
-Doru do rukou pakli v přestro
jení někam bez průvodu neunikne
Na ostrově Negros vypukla
vzpoura domorodců vyvolaná fa
lešnými zprávami o vítězství po
vstalců na Luzonu a Panay
Vzpouru vedli domorodí policisté
kteří byli ozbrojeni springfield-
skými ručnicemi Vzbouřenci se
obořili na nečetnou posádku a La
Carlota zabili poručíka Ledýarda
a dva vojáky americké poranili
Ze zajetí ňlipinského osvoboze
ní Španělé tvrdí že v bitvě sve
dené s povstalci nedaleko Cervan
tesu 3 prosince byl zabit povsta
lecký generál Gregorio del Pilař
Dále ae oznamuje že gen Alejan
drino se vzdal s celým svým
štábem gen McArthurovi Tvrdí
se že byl poraněn ve srážce s
bandity a že se chce odebrati do
Manily k léčení
V okresu Tassan zmocnil se
major bpence nového tábora po
vstalců na jehož opevnění počali
teprve pracovati
V Mangatoromu byly nalezeny
účetní knihy bývalé vlády povsta
lecké něco papírových peněz a
dělo soustavy Nordenfeldtovy
Přepadání malých hlídek ame
rických stále se opakuje Na
cestě ze San Fernando do Ange-
es se ztratili tři mužové a na
cestě z Angeles do Bamboanu
jeden U Balsnagu napadlo asi
100 povstalců povozy vezoucí
zásoby vojsku americkému a stře-
žeié 30 muži pěchoty Strhl se
boj který skončil zahnáním po
vstalců jichž 18 zůstalo na bojišti
mrtvých a 9 zajatých
Z JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKY
Z Argentiny se oznamuje skvě
lá sklizeň pšenice již prý zbude
asi 2000000 buslu pro vyvoz
Stříž vlny vynesla' asi 225000
tun
Ve Venezuele se lepšf vyhlídky
vlády na potlačení revoluce Mě
sto Maracaibo bylo se strany
mořské uzavřeno obchodu a z
Caracasu tam bylo vysláno vojsko
ku vzetí jeho
Revoluční hnutí v Colombii jest
prý skončeno jak oznamuji veli
tel americké1 křižáku Detroit
avšak vláda stahuje vojsko na
hranice Venezuely chtíc prý ztre-
stati gen Castro za to že podpo
roval revoluci v Colombii
Z KUBY
V Santiagu odbývali 7 prosince
černí Kubánci schůzi na výroční
památku zavraždění Antonia Ma-
cea bešlo se lích asi 1000 a
někteří z nich pronesli výhrůžné
řeči naproti Spojeným Státům
Odsuzovali politiku presidenta
McKinleye a jeden řečník pravil
že ' by bylo již na čase aby cizí
dobyvatelé byli vyhnáni ze země
Také některé časopisy odsuzují
presidentovo poselství ohledně
kubské jeho politiky
Stávka uhlokopů v Diamonds-
ville Wyo je nejspíše prohrána
neboť společnosti se podařilo do
stati do práce značný počet lidi
nových
Kotláři v Chey en ne Wyo
Lapočalí již pracovati dohodnuvše
se s ředitelstvem dráhy o mzdu
Tím jest zabráněno dalšímu Šíření
se stávky
V Cheyenne bylo dáno v ob
žalobu několik bohatých obchod
níků a dobytkářů pro sváděni
malých dívek
V Racině Wis zastavilo asi
400 železolitců práci a dojde asi k
výhostů všech slévača v městě
tom Jedni se tu o uznání unie
Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Docbfizí niís nyní lesklé suché a dobře prosáté" tvrdé" uhlí a radí
me svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne - Prodáváme též všeho druhu uhlí měké od 4 00 do
(750 tuna
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad: 17 a Mason Písárna: HOGFanum
II
DROBNÉ ZRPÁVY
Asi 50 velkých rančí dobyt
kářských na jihozápadu se spojilo
v jednu společnost Ustanoveni
byli tři odhadčí kteří na základě
vyšetření odhadnou každého z ma
jitelů jeho dobytek a v poměru k
majetku tomu každý obdrží akcie
společnosti
V Chicagu vešel zloděj do
ložnice paní Schutzenburgové a
chtěl jí uloupiti klenoty ta však
se probudila a bránila svou ozdo
bu ze vší síly utrživši od lupiče
četných lan
Nakupování mul ve Spoj
Státech pro anglické vojsko v již
Africe děje se stále Již prý jich
tu bylo nakoupeno asi 10000 a
ještě asi tolik jich mají angličtí
agenti koupiti
Generální poštmistr ve Wash
ingtonu nařídil aby poslíčkové
při roznášení psaní přijímali a
registrovali též dopisy zasílatelů
Toto registrování se bude zatím
díti jen v domech soukromých
později teprve bude rozšířeno i na
obchody
Samuel Gompers předseda
americké Federace práce spadnuv
ve Washingtonu s bicyklu poranil
se těžce
Mezi majiteli uhlodolů illin-
oisských a horníky bude odbývána
úrada na nový rok aby se dohodli
o mzdě dle ceny uhlí Se stoupá
ním ceny uhlí bude stoupati mzda
a na opak
' V Kansas City se umořila
hladem z náboženské přepjatosti
pí Lansdownová Po 14 dní
nejedla aniž co pila v posledních
dnech pak již ani nemohla mluviti
a raději zemřela než by jedla neb
pila
U Phillipsburgu N J za
koupila společnost v jejíž čele
stojí Th A Edison rozsáhlé po
zemky na nichž bude vyráběli
cement
V Hagerstownu Md byl 8
t m oběšen černoch Johnson za
útok a pokus znásilnění I4leté
dcery farmáře Kerfoota
Ve Vancouveru se spojily
všecky nakládárny ryb což však
přimělo též rybáře ku spojeni se a
nynf chtějí míti rybáři také část ze
zvýšení ceny nakládaných ryb
Asi 12 mil od Cheyenne Wyo
se srazily dva nákladni vlaky při
čemž jeden strojvedoucí byl zabit
a dva jiní zřízenci smrtelně pora
něni
V Butte Mont se hádal
prof Mal Dwyer s věroléčitelem
Charleboisem a v rozčileni chtěl
prý jej udeřiti Modlič si však
zavolal na pomoc pánaboha a ten
prof Dwyera skolil Lékařským
vyšetřováním se sice zjistilo že
Dwyer zemřel srdeční vadou ná
sledkem rozíi euí ale Charlebois
v tom vidí přece prst boží jako
trám
Střežte se masti proti katarrha obsa
hujících rtuf
ponivadl rtof tnlci eifta a Optat poikodi celý
svalem vnlknnvíído nrjsliinalyui povrch rm
Takovéto předměty nenimjf bytí nikdy použí
vány lei na předpis smisenábo lékaře Jellkoi
ikona Jimi apAtobená Jest desetkráte vitsi
nelil dobro Jet vám nad i nich vt-ilknoutl
moblo Hnlrs Catarrb Cure vyráběná K J
Cheney Co v Toledo O neulmahuje lid
nou rt f a byvil braná vnltrué ácinkajepři
mont nrev nievpejseKceienosysientii nayi
SoDui le HaH'eCtrrh Care oresvWfte ae
abyste doslali ten pravf Uiiva ae vnitro a
Cheney Co - Odporučeni tdarma
hotoven jest v loieau umo apoiecaosu r J
Ha prodej a všech lékárníku rse Uher
XT HalCa Family Pilulky Isou nejlpti
PRO VÁNOCE 1899
Mime velmi ptknf vyber aHpperal vlect
drubi a nejnoréjií mody šaceny které
vin al překvap! Zalíbí se Tái dojlsta a
setnáte tesobi aneb svým domácím ne
auáiemtelepM pbodii saopaihti oeft koa
p páru llppentá třeba daru svatebního
V nás ďwtanete iH koupi váaoCoich dárkk
cj vire ta své penise Máme vrllk vynér
aa riioé ceoyod nejlevotjiícb k oejlepéím
To m rwtaati It proddrdme til
ttřerrirt rotnU facta#_aaBBBaaaCaaV
Po mnohá leta Jjl obsluhuje v tomto -vod
na Anton Bílek své kralxnv a r'iní
tak ochotná I teatokrát Zajdete do tni a
107 B- Mta ?tr asprou Hardras
C J CARLS0" 107 So 16tl Str
aástupee po W j( Wk liney
naproti Haydea'e
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze #100 ročně
3C
TRŽNÍ ZPRÁVY
CblcsKo 11 prosince 18M
V posledních dtech minulého tjMne Jevila se
'éiBi pevnost a Jistota v tržních cenách obilních
vJík dnes podlehnul trh vlivu znepokojeni
buríy peněžní ? New T"rko kdež ceny různých
akcii a fennvch papir6 poklekly co neslítalo
hz účinku na bursn obilní OzImkH C-rwrii iís
J tboží hotové prodávala e dne r 8a@08K pro
květen 3!í@89Jí a pro ft-rvenec ?u$í Jarka čís
2 je ra 66®68 a tvrdá C4®M
KnkuFjie kteráž koncem minulého týdne též
tt v ceně nuevnila u zlenil) byln dnes také
ochablejší a sice za Wr pro květen SJH©18
Oves prodává se lilo Z za 22Jí@2í bil U%
@2-'3l£
Žito je znova levně jii i i za 5m@5Sc
Ječmen je ceny ustálené prodává ne dle jakosti
tis 2 za S7K@43c
Semene lněné je ceny vysnké íís 1 za 1148
Nejlepií jateční voly proi iral se za ceay pevné'
ooiatni dobytek je levuějii Voly plemen
oílechtěnych pro vyvoz prodávají se až za $7 S5
píkné voly jateční po t58S®oS0 a proptřední al
obíťjná po I4 50@585 JMeční krávy jsoa po
8-0 @4 60 jateční jnlovice $:i'@5 10 a voly k lira
)tl@4 60 Texasské voly s pastvy 1346(24 H
jtteSui $ 11005 25 Jateiul voly zápudal $4 003
i 25 -
Vepfov dobytek se koncem minulého tdne
opět v ceně upevnil a tento týden počiai acenoa
slninnu Pěkný ai nejlepií těžký prdáá se po
I4i 0410 chatrný těžký $i7®3 85 a lehký
$39034 07 Větíina prodeji byla po $3 i(5®4(
Omaha 11 prosince 18M
Zdejlí trh dobyti! byl celkem dorti sepokojlaý
během min týdne Náležitě vykrmený dobytek
Jateční prodávul se v ceně pevné a uesiněněné
V polovici týdne přiveženo bylo něco zvláště
pěkných ttid oilecbtěnýcb plemen a docílena
byla cena tt $725 Voly nedoatHtečně vykrmené
jakož 1 vlechen ostatní dobytek byl méně tornám
a ntrpěl klesnuti během týdne o W&X) centi
PFivoa v týdni minulém byl jak náxleduie:
Hov Vepř Skop
Celkem za min týden ItMrt 4K3IS3 14498
Ceikem přeumln týden 1-VU6 47W5 9H04
Týden konč list 26 17IWÍ 54154 Biill
Týdeu konč list 18 27IW8 5117IÍ 18143
Dnes byl trh v celku ochablým Zcela pěk
ných vykrmených jatečních voln takřka neby
lo větiinou pouze prostředních Platili se po
M55 do ř565 Krávy a lalovice prodávaly ae
po 12 3o@U5 a voli k žíru 13009 10
Vepřový dobytek zde tak Jako na východě
stoupnul a prodává se po 3 9IKÍM00 což vůči
ceně chicagské Je cenou doj leta dobrou
Vejce přiváži se jen ve skrovném množství a
cena je pevná 18c tucet
Máslo Je ceny pevné obyčejné dobré domácí
14c pěkné sMui 18@20 t máslnreti S2@26-
Drůbež mi cena pevnoa sleoiceiivé po SS4
vypařené 6®7c kachny a husy 9384 vypařené
r@9c a krocani 849c vypařené liQllc
Ztěřiny je stále skrovně v trho Prelrní sle
pice Jsou P" K00@VRO křepelky ll 25 Kachny
mallardky ti 0OQ125 jiné l 25321)"
Jablka pěkná západní Jsoa po t27SdS00 ssé
New Yorské 13 503100
KíiZe jsoa Ceny pevné č 1 syrové zs t%t„ I
7%c čís 1 solené 10 čís t t telecí 8l0e
Seno má cena ustálenou nejlepií a výila
1050 prostředni $6 OJ a nížin 15 00
St Louis 11 prosince 1M
Plenice v tdeliim trhu jest Ceny ochblejii
Ozlmka červeni čís i prodává rs 8370 pře
kveten 7I@7!K Tvrdá číslo 2 s 683M-
Kuksřics koncem týdne sa trocha upevnila
vi k tento týden počíná tas ochableji Cislo S
alic pro květen 8IXSÍ31X-
Bavlna e ceny pevné prostředni tt T 7-1S
Nepořádky jater jsou v zimě
tak zlé jako v letě ale jakmile se
použije Dr August Koenig's Ham
burger Tropfen vyléči se jaterni
neduhy rychle
Vánoce! Yánoce!!
Již jsou přede dveřma a pkoto
MÁM NESMÍRNOU ZÁSOBU ZBOŽÍ
VHODNÉHO ZA DÁRKY
Pomyslete! Jedno to detftidolaro
vých aamelOTyTh kejpft po$)3 OO
HůZe být lepSí dar TánaČat nei pětrný
módní kejp t
Deaetidolarové žakety po 03 SO
ai SJS oo
Látkr na Sáty spodní prádlo vlněná
pro dorostlé i děti a vůbec ve o ač Jen al
pomyslíte za čtvrtinu neb třetinu ceny
co jinde
Přijďte hi podívat a trrba jste nekou
pili aspoň ae chvíli pobavíte — nikdo
váa tak nerozveaelf jako:
ffloisle gelená
1314 William ni v Omaze
3k
OCHRANNÉ PÁSY
GUMOVÉ PUNČOCHY
Berle
Supporters
Baterie
Gumové zboží
Obledoávkjr polkw
vytím II m rychlá a
právně
um
K
a?
U08 Fanua
Osuta M