Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 08, 1899, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
pokrok Západu
POKROKU ZÁPADU
nVézá se ve znátné
lékárně J£m fíermáka
v tisle 1266 již ij ul
' ii'is FTMůinu
kdež lze veškeré naše záležitosti
vyřizovali
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
Mlézá ht é 509-51 1 jlš 12 al
MASNY KRAM
jíl gtraoS m$at& Tlastnf krajaa
"V" F Kliixiol
tlslo 1244 jilnt rj ul
Největšf zásoby masa všeho druhu
senek salámu Šunek a vůbec víeho co
oíxr tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
— Školní rada zvolila Geo H
Hesse za školního policistu který
mi v souhlasu se zákonem pátrali
po dětech škole povinných které
školu nenavštěvují Zákon ten
mi býti od 1 ledna prováděn
Nově rvolení Členové Školní rady
však nevidí rádi toto ustanovení
poněvadž spadá do jejich právo
moci jelikož policista ten má
sloužili v době kdy již nová
školní rada bude uřadovati Školy
městské navštěvuje celkem asi
19000 žáků kdežto census vy
kazuje 12355 dítek škole povin
ných t stáří mezi 8 a 14 rokem
Asi polovici počtu všech žáků
školu navštěvujících tvoří oni vt
stáří zákonitém tak že by veřejní
školy nenavštěvovalo kol 2001
dětí z těch však mnohé jsou vt
školách náboženských neb sou
kromých a tudíž skutečných pře
stopnuta zákona jest v městé asi
málo Na přestupek zákona jest
určena pokuta $ 10 — £50
Jó H0 se řekne ie je ta neb
0m měuka dobrá Ale nejUpH jett
WiUerskd Zvonetka a Aksamita
— V Millardovu hotelu zahájen
byl v úterý sjezd pěstovatela řepy
cukrové k němuž se dostavili též
zástupcové jiných organisací Ve
jezdu byli zástupcové z Utah
Oregonu Nebrasky Illinoisu
Michiganu a Californie zastupují
cí 1 a různých cukrovarních spo
lečností Dostavili se sem též
zástupci pěstovatela tabáku rýže
a rolnických družstev aby s pě
stiteli cukrovky utvořili spojení
jimž by se mělo působiti naproti
obmýšlenému připuštění tropi
ckých plodin do země beze cla V
konvenci bylo mnoho mluveno o
odporučení tajemníka Roota aby
bylo dovoleno přivážetí sem beze
cla plodiny ostrovů Portorika
Kuby a Filipin Tím prý by se
prospělo velice tamním boháčům
kteří zaměstnávají na svých roz
sáhlých pozemcích laciné dělníky
zdejšímu dělnictvu a rolnictvu
však by se velice uškodilo Kon
vence se dohodla na tom že ve
spojení s jinými organisacemi rol
aickými a dělnickými zahájí ne
odkladně agitaci naproti snaze té
a vyšle do Washingtonu výbor
který by tu pracoval mezi zákono
dárci aby odstranění cla na plodi
ny ostrovů nově nabytých přijato
nebylo Ve Washingtonu se mají
ejíti během tohoto měsíce zástup
cové rolnictvaaby utvořili jakousi
liga kn ochraně svých společných
zájmů
— Znalci výtečného merku u
znávají všeobecně že takové pivo
jako čepuje Henry Vávra ve svých
' hostincích na rohu 13 a Williams
a 15 Williams nelze nalézti v
celé Praze Není tedíž divu že
živnost jeho denně vzrůstá a ho
stů vidy jak by nabil Vejděte k
němu a posilněte se tí
— Geoi Archibald který byl
obviněn z okradení I3000 Pacific
Express Co byl v úterý porotou
aznán nevinným Archibald byl
vozkou expressní společnosti vezl
kdysi na jaře balíček peněz obsá
hající #3000 zastavil se na ulicí s
sr
UHLÍ! xrmÁi
EaMste citera rrfm krajaa&a aejleptf tvrdé a mikě aklí saecav
mlalZU tiné přeaátf a 3~M liber Dovilka rychlá
X JJorrí 71S Co 13tH Ctrwot
TaLcmw ma
kýmsi hovoře' v tom pak se balí'
ček ztratil Společnost obvinila
jeho z krádeže té ale neměla asi
dostatečných důkazů a proto jej
porota uznala nevinným
— Městská rada chce používali
škol a hasičských stanic k volbám
aby se ušetřilo výloh na nové
budky volební nebo nájemné ze
štorů Za tím účelem byly zvo
leny výbory v městské a Školní
radě které s výborem hasičské
f "
komise se radí o to zdaž by to
bylo možno provésti
— Dle zprávy zdravotní komi
se jest Omaha nejzdravějším mě
stem ve Spoj Státech tak jako je
Nebraska nejzdravějším státem v
Unii Během měsíce listopadu
zemřelo zde 80 lidí obyvatelstva
pak Omaha má v okrouhlé sumě
160000 a tudíž připadá na 1000
lidí 6 8 úontí Ve všech větších
městech amerických panuje úmrt
nost od 7 až do" 2 5 z tisíce
— - Nejlepší klenotnické zboží
démanty hodinky okuláry a vů
bec vše v obor ten spadající kou
píte nejlevněji v ohehodě Jos P
Frenzeí roh 15 a Dodge ulice
naproti bývalé poště jestli chcete
vým milým učinili na svátky milé
překvapení neopomeňte obchod
tento navštíviti 2 7 pros
— v Metropalitan hotelu se
se ubytoval v neděli mladík asi
25letý který se zapsal do knihy
co Iver Nelson z Central City
Neb V pondělí ráno byl nalezen
zadušen plynem který ucházel z
otevřeného kohoutku
— Loze Jan Hus č 5 Rytířů
Pytbiových již po delší dobu
koni pilné přípravy ku velkému
plesu který hodlá pořádati dne
ij ledna 1900 v Národní síni p
R V Miškovského Plesy tohoto
spolku jsou našim krajanům do
statečně známy jako elitnía proto
není nijaké pochybnosti že 1 ten
to k němuž konají 6e zvláště
ječlivé přípravy bude jedním
lejlepších jaké v našich kruzích
e pořádají zvláště tehdy uváží
ne h že na programu nalézají se
etná sola zpěvná 1 hudební zpě
vy sborové přednesené nejlepŠími
našimi pěvci a některá koncertní
čísla orchestrální Každý kdo
koliv jest milovníkem ušlechtilé
zábavy měl by se účastniti tohoto
plesu na nějž zajisté dlouho'bude
vzpmoínatis milou vzpomínkou
— Chcete dátt svým dítkám
dobrého obchodního vzdělání ?
Zda-li ano nechte je navštěvo
vat Omaha Commercial College
Jestli k tomu se odhodláte tedy
se dříve přihlaste v tiskárně P
Západu a dozvíte se jak v ušetříte
peněz na školném ít
— Příští neděli odpoledne po
řádají dítky české svobodné školy
druhou nedělní besídku s hojným
a pestrým programem Jest žá-
doucno aby besídku tuto navští
vili též rodiče dítek školu navště
vujících jakož i přátelé naší mlá
deže čímž zajisté způsobena bude
maličkým radost nemalá Be
sídka zahájena bude ve 2 hodiny
odpoledne v Sokolovně
— Minulou středu odbýval Tá
bor Nebraska č 4771 M W A
vyroent svou scnazi a zvolil pro
příští rok následující úřadníky:
Konsul Karel Smrkovský návod
čí Josef Fiala klerk J F Přibyl
pokladník Josef Vopálka průvod
číFrantišek Velecbovský: vnitřní
stráž Karel Škrdlandt venkovní
stráž Jan Strnad výbor majetku
Peter Tichý
Originál Budweiter — pravé Bu
dějovické — stále čerstvé na Čepu
v Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chuti nebudete'
Korbelová vína a kořalky stále též
na skladě 'dtiitf
— Jennie Leonardová je chu
dá pradlena ale přece si prací
rukou svých zahospodařila $500
za něž si koupila domek Měla
platili nějaký dluh Jíl o něž by
la Žalována a tu ji Griffin přemlu
vu aby na něj dala domek svůj
přepsat sice že jí bude soudně
pro dluhy zabaven Leonardová to
učinila ale zvěděvši později že jí
nebezpečí nehrozí chtěla svůj do
mek zpět Griffin však jí nechtěl
vrátiti úpis a proto iei žalovala
Po vyslechnuti celé historie roz
hodl soudce že právo vlastnické
mi býti Leonardové vráceno
— PaníTennie Richardionová
zažalovala hospodského Henrv
Bonse který má salon v č 501-3
jižní 11 ulice že zničil domácí
její Štěstí poněvač prodával lího
viny jejímu manželu Richardson
měl dříve zaměstnání které m
vynášelo ři2oo ročně jež však
pitím lihovin pozbyl čímž rodina
do bídy stržena byla Poněvač
prý nejvíce se zdržoval v hospodě
Bonsově kdež také největší část
svého výdělku propil žaluje je
Richardsonová a s ním zároveQ
jeho ručitele Rollioga a Howella
Richardsouovi mají 5 dítek nej
mladší jest 9 měsíců nejstarší 10
let staré a rodina ta musela býti
podporována od dobročinné spo
lečnosti následkem zanedbání
otcova
— České hospodyňky upozor
Bujem na hojně zásobený obchod
grocerní který vlastní pp Bárta
a Heřmánek na Williams mezi
13 a 14 ul Všechno zboží jest
nejen výtečné jakosti ale zároveQ
tak levné jako nikde jinde Zku
ste to! fti7xmi)
— Doutníkářská Mezinárodní
Jednota zažalovala Wm Stoecke
ra pro používání padělané známky
uniové na své doutníky Soudce
vydal prozatímní zákaz aby znám
ky oné Stoecker pouŽívati nesměl
a soud s ním byl položen na 15
t- m
5y Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo
vané plzeSské jako malvaz To
je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepičkal A což ta chuť! Ja
ko křen! Když jste "v městě"
neopomeSte zajít na 'jednu' plzeB
ského třeba tu velkou a oč že se
budete se cítit jako doma
— NeopomeSte navštíviti příští
týden Metzovu síň kdež pořádati
bude představení cestující společ
nost Stereo-Kinetoscopic Travel-
ing Entertainment Co — Před
stavení společnosti této jsou nejen
zábavná ale i poučná Představe
ní pořádána budou v úterý vi
středu a ve čtvrtek Vstupné pou
ze 15c Bližší na plakátech Ne
opomeSte vzíti sebou své známé
— Na jiném místě přinášíme
oznámku české grocerie kterou
vlastní známý krajan Josef Novák
v Čísle 1264 jižní 13 ul v pěkné
nové budově do níž se před krát
kou dobou přestěhoval Každý
kdo v oboru grocerním něco po
trebuje ucinl dobr když k panu
Novákovi zajde neboť větší výběr
zcela čerstvé grocerie za mírnější
ceny nenalezne nikde
— Dr A P Johnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějšími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez
bolesti tf
— Co se dá spojenými silami
dokázati osvědčilo se opět v mi
nulých dnech Někteří horliví
Sokolové zejména Bureš Havel
ka Miškovský a jiní vědouce že
němečtí turnéři neplatí ze své síně
žádné okresní ani městské daně
zasadili se též o to aby daně byly
zrušeny na majetek české tělo
cvičny a školy Pan F W Band
hauer jim v tom bvl nápomocen
docíleno toho Že nejen na na
léhání pana Bureše odpuštěny
staré daně okresní za kolik roků
majetek pro příští rok daní zba
ven nýbrž 1 městská dan pro rok
budoucí byla prominuta Vydat
nou podporou ph úsilí o zrušení
městské daně byl předseda
městské rady pan Bingham kte
rýž sice není v stálém styku s
Cechy ač v druhé wardě bydlí
přec vždy jest ochoten pro nás
udělat co v jeho moci stojí
— Dopisy na zdánlivě česká
jména nalézají se na poŠtějak ní
že uvedeno Kdo se bude o do
pis takový hlásiti nechť udá že
byl uveřejněn ve čtvrtek Ženské:
Bracha W H — Mužské: Buř-
dick J Joestra F a Swaricek F
— Hledá se český hoch asi 14
neb 15 let starý k rozličným po-
silkám atd Musí umět anglicky
a znáti přibližně ulice města Při
hlaste se v písárně Pokroku Zá
padu
— Nejlepší a nejlacinější gro-
cerii koupíte u Jos Nováka v čís
1264 jižní 13 ulice dt
— Va čtvrtek' před polednem
střelil G C Porter zlatníka Ed
holma v č 107 sev 16 ulice do
tváře Porter si prý dal spraviti
zlatníkovi knoflíček od rukávu a
kdyi si pro něj přišel nemohl jej
Edholm nalézti Z tobo povstala
hádka při níž Porter střelil Ed-
holma a uprchl Odpoledne se
dostavil na policii s právníkem
ale popírá ie by byl vystřelil
oýbri tvrdí ie udeřit Edholma
palbou revolveru Dal za sebe
REUrlATISrlU
ihKubaluii apod MnuMumprentoM
-¥ 17-1 z 1 ň A
nemecKvcn zanonu
připravovaný wornuny
DR RICHTRA
oi# rrnTifAiivinZ!
UUlVUfl
PAlíl EXFELLEIL
Had n! nlo nral lmilh -
I Pravý Jan m m ém Ircnx Jcotveruu
f 1b Bionru Oo 3U Hul Sk Xw VwkJ
81 zlatycti a 1 medailím
]f miiv-h HTj TliT"' Vrtf
MaMcti Unta a tivcnUm
tmi léUK Utíral
prada!
tyiipaeteUatj I línými TTnl-
ji jinrmiT
vrUAalkj
mmnii
5tehtOo1
otyo-TStomaoltMl n
přen olcppr4jma Ul u4 nuoooMB
Vánoce! Vánoce!!
Již JSOU PÍtEDE DVEÍtMA A FKOTO
mAm nesmírnou zXsonu zboží
VHODNÉHO ZA DÁKKY !-: :-:
Pnmyiletei Jedno řto desftiilolarr
vých sametových kejpft po 93 00
MúŽe bít IrnXí dar vánoční než nČknf
módní kfjp I
DceetidQlarové žakely po M:i 50
a 09 00
Látky na šaty spodní prádlo vlním
pro dorostlé i děti a vfibec vše naft Jen ti
pomyslíte za itrrUnu neb třetinu cenv
co linde
1'riiďte ba podívat a tfeba Iste neknu
pili aspoň se chvíli pobavíte — nikdo
vás tak Deroz veselí jako:
ftloÍ2Íet gelená
1314 William ul v Omaze
8k
Heyn-fiv dar ješté misie
Katdj vt to udělen nim brt střibmř
koflík — první cena -za krásnou fotografu
oedšvné konvenci itof rnfliti — vtdor to
mu budeme vtek dáva tdarma krásnou po
doblinu ve TJdovfch bsrvíoh v píkutm
rámci kaidm }dnotllvm tuctem plaUno
kabloetoích aneb víUIch fotografii Podo
blina v vodových barvách tam a má cenn
ti 60 Preiiidctset
fotografista
818-815-817
J 15 ni Omahaj
I VBTtMal
J7
TELEPHONE 431
a&zmw I
Hli- FAUNÁM ST
Můžeme Vás zásobili
nejlepSím i—
TVRDÍM a MEKff1
UHLÍM V TRHU
Nejniíší eeny
plná váha a
rychlá dodávka
Ntbratka Fuel Company
f KAMNA
na
4 splátky í
i
MlllOII
Nakoupivše hojnft dříve nežli
výhodu starých cen při koupi kamen a
pro Vás úsporu od 15 do 23 procent
A
t
Tbe Sterilní Prie Art Kinjrřold
Base Burner Dokonalá vytápíi I ka
mna spodním Ubem elenantné ni
klovaní a otdibená s masti VBÍm spod
kem ceny $1700 výlc
Jsme výbraduími jednateli pro Omahu a South Omabu pro prodej Radiant Home Garland
pravých Round Oak vytápěcích kamen a mnohých jiných druha známých i spolehlivých ku
chyňských kamen a rangl Kamna prodávají se na splátky aneb se srážkou za hotové Do
South Omany doválí se kamna bezplatní
□ILTOn ROCGnS tt OCH I4th end Fcrncm Gto
Koupě
V každém
městě
jest jeden
nejlepší
obchod
s obuví
Kde je to
?
7r
naS brát1 iIhic pfsni
praví Není to
enl to bradka
Zaile ae vam po
a vi iei
pel ir8 Ut hleldon l
SWtdardMff CotfVasav 8t Naw Yohk PO BozWftS DanM
jfVt JlHr-'1?"- a#
in wziii Yynroaei
v a i r a
zimníků pro muže a hochy
Před zvýšením cen vlněných látek nakoupili
jsme obrovské zásoby za hotové při velké
srážce a proto můžeme nyní Šatstvo
prodávat levněji než kde jinde
la 4íl Q p£kné obleky pro muže zhotovené z kas
lili 9 O O mfrft s tweeds Jednoduché i dvouřadové
mají cenu 1760
Zi 47 pékné zimní a podzimní obleky z imper
ii 9? i tovaný anglických clay worateds kaš
mírů péknýcb ebeviotu Jednoduché i dvouřadové
saka 1 fraky mají cenu tlii 00
7a Q velmi pékné podzimní a zimní obleky v
tia vovo neJrozmanitésfch vzorcích s importova
DÝcb černých a barevných clay worsteds a péknýcb
chevioiech átály by jinde $15 00
7a "A krásné obleky z nelhledanéi&ícb látek a
£tt worků Btóly by Jinde I8 00
7 A SS1i OA niuiské vkusné podzimní a zimní obleky
tu íiifVV i hotovené z nejlepsícb importovaných
a domácích vlučných látek tf ižecé dle ne J novějšího
' střihu Stály by Jinde $3000
7 o k íí koupíte módní svrebník v barvách od
AU yoVXJ twtl]6 do tmavohnědé Stály by $760
7 n MQ& koupíte neJnovřJM druh i vrch nik ů k no
uu Vtžoo enl v podzimu a v zimě ZvlAltě pěkné
Íiodsitý a zhotovený kapsy viebo druhu Nelze
e nikde koupit! pod 19 00
ÚSPORNÁ PRODEJ KAMENH
Rogers k Sou
ceny stouply mfižeme naším příznivcům poskytnout!
rngí pokud nynější zásoba na5e stačí To znamená
Tbe Monitor Tbe Majeatle Tbe
Qulck Meal ocelové rmoge zhoto
vené 1 besemerské ocele a kojné
litiny VTlr£ná asbetem Mnohé
druby s velkosti od $2500 výie
I 'M 'A A +~4lJJ
Pokrok Deol
obuvi
VYŽADUJE premaiení-vítSIna obchodníku nepře
" mýilí nýbrž bťfou tvé mySlínky botové nemJ'ce
řkuRcucgtl aby Je vedla— vy platíte za Jejich řkuSenott
Jejich ohlašování a vaře řifilrost pojí se ku Jejich do
bru Dobrá slova neudiilalí dobrou obuv Drobty
piavdy kteříž z tohoto píra plynou mají důležitý
vztah na šetrnost obuvi
Ženské střevíce
Tu 'Jest ítfevíc který Jest divem mezi obuví Jett to
kozlový střevíc ie svríky toukennými aneb bez pro
nosenf na venku pro neděli 1 teletinky aneb vlci pftkné
úhlední trvanliví dobrá atievíce pro kohokolivčk —
Stolí #325 ve vitálně krámft mnohé krámy tu cenu
dostanou my nemfifeme Vy neočekáváte abychom
vydřlBli tolik na střevících Jako níkteré Jiné Story— my
to ani nechceme My chceme vám prodávali střevíce a
1 říkáváme že tak ufinímo— litě— vsak my očekáváme
že to bude nazákladé pečlivého a spravedlivého obcho
dování My dfivřřujem vítm střevícům kteříž neiou
naRI vlffnetu— my důvěřujem vám Cena výie uvedenéli
střevíce Jest pouze
$198
V každém niřstJ Je Jeden nejlepM obchod s obuví—
kde to Je v Omaze?
V Stastné doniiícnosli jest vždy hudba
VHlInai náa nemfie takoupltl plana po $500 neb vtrhisrpo
$250 méně pnk je léch kteH na nř unii brati ArlStOB laujme i ikVO
ulwu ta cenu kterou I nejcbuclii nití- dáli Hklndhy Jmiu na vájcli h
zelovými iplceml: tádn papír nti opotřebováni Pří lemují ion a blaa
jakou varhan Hraje víechoy mám hymnr a Jet úiť bnu pmatart
uhuravá neb jln- k iMen 6hí pileťnoxt vjíteíii Dopruváxf ipev
nejoh lhecějifťh l'uí: leat poUienlm a aábavou pro ditkv Miete
Tlofce odniruíeiil "ln! nel lme nťekivaU'
Viha v obalu 18 Ib Pouze $6 00 pí kné ikřini
olidrienf tH 00 po exprw-a Jednatelé vydílávaji
aodhvt Zalte 2c kulek na kataluar
BOSTON STORE
J L BRANDEIS 4 SONS máj
N W Coraer 18th Douflat Bt
lt tfl tfl tfi W
r
KAMNA P
za
hotové y
Hraví BatkwlU 0k — pivodnf a M]
lepti Oak kaana — #ptrbaj ai4 aklí
a drti obvl 6iW arl kteta jlo Oak ka
oa Cmv 4 lil 00 vyta Ju4 Oak k
d44 $1t te Jwi eoM oW
akotnvrai plknt niklovaní a alkkivaaoa
tnotí a pnpclnikta ala awjwa to pmi
Roacd Oak
fj
š JI
Z
záruka #1000 a byl propuštěn