Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 08, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok západu
7
proti
„
♦♦♦♦ -♦♦ -4-
St
Jacoďs
Oel
St
Jacobs
Oel
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— prodivujl ve velkém j —
Tlačené vyrážené" a lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
železný plech a kovoví zbožf— Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zbožf bicykly střelné zbraně náboje a sportovaké zboží
l2l9-'223 Harney uHoe - - - - OMAHA NEBRA8KA
South Omaha Brewing Co
B TETTEB rxiajitel
vsM
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaže 8 '
METZUV
vyrábí vyhlášený a po celém rLlA-ftfiir ÍaíAÍ Objednávkám věnuje se
tápadS za nejlepSÍ uznaný 1T1CHUT IvLatk
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
pucejte na Knihovnu Americkou
Předplatné obná&I pouze $100 ročně
2acc2 každý předplatitel obdrží 26 velkých sešitu nejlepších románu každý
aeiit o 64 ktranách celkem 1664 stran Ádrra :
Krlhora Airrlcki Omaha Vth
SPOLEHLIVÝ DOUÁCÍ RÁDCE
loini sbírka vyzkoušených a Jednoduchých předpisS a rad k potřebí každé
rodiny Užitečná kolna pro každého v místi I na venkori
AUT HOV AK Box 1650 UXLVIATJKEEm
Trápí-H Vás -ácpa máte-li
' iltrtou pleť kola pod očima sláb-
nete-li
Severův Životní Balsára
Vás uzdraví dodá Vám nové Ži
votní síly 75ct
Bolesti hlavy jsou často
tak prudké že nemůžete ani pra
covali
Severovy Prášky
proti bolestem hlavy pomohou
vidy za ct
Príí jettl ji mnoho lidí usmrtil
svláité pak klesá jím mnoho tisíc
' déti každoročně v hrob
SEVEKfjV—
Lék proti choleře 8 průjmu
má rychlý jistý účinek 25 a 60c
BolákV a vředy hnisavé rány
i čerstvé i zastaralé fezy spáleniny
a opařcniny zhojí nejlépe -
SEVEROVA
Misť na rány a boláky
25 ct
' CClVy působí dětem mnoho
obtíží
Severúr červokaz
vypudí červy t třla sesflf a upraví
i táiívacf soustavu
35 ct
Severova R&iová IvUsť
udrží plet Šitou a jasnou 25 ct
Zvláštní léky za $300
revmatismu
neuralgii
bolestem y kyčlích
bolestem v zádech
vymknutinám
pohmožděninám
strnutí
bolestem
PIVOVAR
tzvlá&tnfpozornoat
540 velkých stran a přes 2000 předpisů
návodů rad a pokynů jichž pro každou rodina
každé zaměstnání a každý případ životní třeba jeit
Kniha ta jest velmi vřele odporučena od časopisu
i od každého kdo ji četl
Jediná kniha toho druhu v české řeči
Cena $100 v tuhé vazbé $135
Prospekt o 24 stránkách to jest ukázka formátu
tisku a obsahu pošle se každému na požádání zdar
ma Dopiíte si o nřj dnes Dopisy adresujte:
Mají-H děti Vaše acpu
ocbo cbccte-H sami jemného léku
Severfiv Laxotoo
Účinek pravidelný jako hodiny
25 ct
Prudká bolest kus t
často přijde z nenadání
Severova Hojivá náplasť
zbbvf Vás bolestí rychle a trvale
25 ct
Záflét OČÍ nechť jest rpfiao-
ben čímkoli odstraní
Severova Zlatá Mast na oči
nejlepií oční lék na sviti
25 ct
Svrab (pralivina čili chrást)
zmizí často jediným natřením
Severovon Mastí
proti ambit a vyraíeilnása
Dobrá na liicie a vyrážky 50 ct
Souchotiny pi -'
duch počínají nastuzením a kaliem
Severfiv Balsám pro pifce
oiÍTá-li ae ho v řas vyléčí každý
kaieL 23 a 50 c
Severova Pomáda na vlasy
fini je hebkými a lesklými 25ct
pošlete-11 popis cecod
ČEŠI V AMERICE
1 Na výboru jenž uvítá v pří
štím květnu v Chicagu admirála
Deweyhó nalézá se též p Karel
VopiČka
1 Krajan Alois Skala známý
stavební kontraktor z č 4424
Deaborn ul v Chicagu který 13
dubna 1898 vydal se na sever hle
dat zlata objevil se tyto dny neo
čekávaně v městě zahrad Pan
Skala má v Klondiku několik
"klejmů" na kterých už začal ko
pat a ruda jejíž vzorky ukazoval
jest velice obsažná Šťastný pro
spektor zdrží se nějaký čas doma
ale na jaře vrátí se zase na sever
aby se do dobývání pustil a celou
energií Nabízeli mu už za jeho
klejmy sto tisíc ale nabídky ne
přijal Krajan Skala je 54 roky'
stár členem svob zednářů Rytířů
Cti a Royal Arcanum Svého Ča
su rozšířila se v Chicagu zpráva
že Skala na cestě utonul jež
ovšem k potěšení jeho rodiny í
přátel ukázala se býti nepravdi
vou 11 Denní Hlasatel v Chicagu
jest opět žalován na odškodné v
obnosu {5000 za lživé prý na cti
utrhání Žalobu proti Hlasateli
podal tamní krajan p Fr Kosa
1 Jak z orgánu Bratrstva ČS
PS vysvítá povolila methodisti-
cká missionářská komise ve Wash
ingtoně ve prospěch pomethodiso
vání Čechů a Slováků $9500 na
příští rok Za to ovšem můžeme
ďěkovati pisateli pověstného pam
fletu cedar-iapidskému v němž se
mluví o samovražedné mánii mezi
českoamerickými svobodomyslný
mi občany
MAPA ESTCOUR1U
Estconrt nalézáte 43 mil od Ladyemilhu a
tato WK) obyvatel Ud prouiásenl války ubytováno Jest zde kolem 1U 000 voji
nd pouevadž jest místo toto velice dfilezité odkud možno vygýlati pomoc oble
že nému městu Ladysmythu Vrchním velitelem anglické posádky v Estcourtu
jest (ren Hildysrd
1 Ve sjezdu řádu Rytířů a Dam
Cti který v minulých dnech byl
odbýván v Pittsburgu Pa pro
jednávána byla též otázka odstou
pení českých loží od tohoto řádu
které nemohly déle pohlížeti na
nespravedlivé řádové řízení se stra
ny nejvyšŠfch úředníků NejvyŠší
protektor tohoto řádu aby vinu
se sebe smyl vyjádřil se o této
záležitosti následovně: "Členové
kteří byli suspendováni jsou vět
šinou agitátoři a čeští anarchisti a
já jsem rád že už nimi obtěžová
ni nebudeme Působili nám je
nom mnoho nesnází Assessmen
ty byly změněny tak že každý
Člen bude musit platit podle
stáří a to popudilo agitátory k ta
kovým krokům proti řádu Že mu
sili být suspendováni Celá řada
jich byla zatčena pro jejich jedná
ní a organisace je na tom lépe bez
nich V řádu je úplný pořádek a
je na lepších základech než kdy
koliv před tím' Mimochodem
podotýkáme že zpráva tato byla
telegrafována angl listu "Inter
Oceánu"
1 Divadelní představení "Julius
Caesar" pořádané v Clevelandu
ve prospěch základního fondu pro
zbudování české ivob školy a
místností besídek přineslo pořa
datelům £25243 čistého výtěžku
1 Český mladík C D Houdek
zaměstnaný pří městské pokladně
clevelandské povýšen byl za pří
ručí výplatčího (paymastra) a pla
tem I5900 měsíčně
1 V posledním Čísle "Národního
alba'' vycházejícího nákladem J
R Vilímka v Praze nalézají se
tél podobizny některých vynikají
cích Čecho-američanft Jsou to:
Frautišek Korbel zemřelý Karel
Joníl aFr M KláceL V předchá
zejícím čísle nalézala se tél podo-
bizna spisovatele Pavla AI bieri-ho
' V české osadě Chelsea la
shořel český kostel jenž byl te
prve před několika měsíci poBta
ven Kostel byl pojištěn takže
ztráta nebude žádná '
1 Jeden z nejstarších českých
kněží v této zemi zemřel minulý
týden v St Paul Minn Jest to
páter Alois Heller jenž přijel do
Ameriky jjž před rokem 1871 4
1 V Clevelandu byl za hojného
účastenství na Monroe hřbitově k
poflednímu odpočinku uložen p
Matěi Kviz zemřevší v sobotu v
noci ve věku osmdesáti tří let
Zemřelý byl jedním z pionýrů —
ryzá bodrá to staročeská duše
které jsou téměř vzácností Rozen
ve Vrbové Lhotě u Poděbrad při
stěhoval se sem před 33 lety
Sotva se usadil staral se o národ
ní ruch Byl zakladatelem první
ho spolku Táboritů který po dvou
letech připojil se & 42 členy a
spolkovým majetkem k Slovanské!
Lípě — Mimo tento spolek zalo
žil Kviz četné jiné spolky jež
dnes utěšeně zkvétají
1 V manilském listu "Ameri-
can' ze dne 10 října cim se
zmínka o zranění krajana Viléma
D Urbana od setn K 37 pluku
Zmíněný krajan byl posádkou v
San Pedro Macati a jednoho dne
při čistění pušky tato spustila ač
Urban myslil že všechny komory
jsou prázdné a kulka ustřelila mu
dva prsty na pravé ruce Krajan
byl velmi oblíben a znám byl jen
pod jménem "Buffalo Bili" Slou
žil dříve u setniny K 23 pěchoty
1 V Owattoně Minn odbýval
řád Minnesota č 67 ČSPS bazar
ve prospěch Českého Domu Obec-
A JEIIO OKOLÍ
kdy válka byla problaženařttala vesnice
ního jenž se vydařil v každém o
hledu Během bazáru konán byl
zápas o hodinky jenž byl nejlepší
atrakcí po celou dobu jeho trvání
Vítězem zůstal p V Martínek
jenž obdržel 9739 kdežto jeho
soupeř obdržel 9297 hlasů Jsou
to nejcennčjŠÍ hodinky v tamní
krajině Celá výstava vynesla asi
12500
1 Strašným způsobem přišel o
život cedar-rapiďský krajan Josef
Štefan byv přejet železničním vo
zem dráhy B C R & N u níž
byl zaměstnán jako přesunovač
Pohřeb nešťastného krajana te
prve 25letého odbýván byl na Če
ské hřbitov cedar-rapidský
1 Náhlou smrtí skonal v Cedar
Rapidsích p Josef Hašek člen
tamní Školní rady Zesnulý byl
35 roků stár a zanechává zde
manželku a tři dítky Hašek byl
řádným a horlivým Čechem a po
dílel se Čile v našem národním ži
votě Byl členem Čtenářského
spolku lože Jan Hus IOOF a
j V městské Školní radě zasedal
pět roků
1 Pí Lízinka Severová která
nalézala se na farmě chudých již
dva roky oběsila se tam v neděli
na klice u dvéří Musila přised
oouti aby se zardousila
Průvodce novým rokem
Jest jf-dna kniha kterou by každý mel
hledět dostat pro nový rok Obsahuje
jednoduché a cenné pokyny ohledl
zdraví mnohé zábavné anekdoty a velmi
mnoho vsenbcsého poučení Míníme
Hotettrův kalendář vvdávsný od Tbe
II Mtrtter Compaoy Pittsburgh Penn
Osvédét se velmi cenným pro mnohou
nmcarm Na této cenné knize pracuje
80 osob Vydíní pr 1900 eíiá přes 80O"
000 výtisk 6 tiMěaých v anglické německé
fraucoueakéwileské uorvežske i védská
bolMýnské ctské a Ipanélské rert Obsa
ťuje dnkazy o vydatnosti HottetwYt
Stonech Bittera výborného léku pfipra
vovaaébo wdavatelr a Mojí sa pečlivé
uschováni Kalendář ten dostaaeU zdar
ssa a každého lékárníka aneb obchodníka
ta ssaiaaaýa ahosisa v cl
HOVORNA
"onra dotazy plnjm jménem tasstelsapattaaé
uojuou DOTimnoii aoapovMi uasJur
pohodlného místa v kut
PRAHA Neb Prosím sdělte
v Hovorně: i Kde bych mohl
dostal českou bibli tištěnou v la
tince a zač 2 Z čeho vyrábí
McCord Brady & Co v Omaze
syrob Z cukrové řepy ani z cu
krové třtiny se to nezdá být tedy
z čeho by mohl být?
Fr Zrůst ml
Odp i Českou bibli v latin
ce můžete ODdrzeti u pana r
Švách}' 1938 S 11 St Omaha
Neb Jsou rozdílných cen Za
dolar obdržíte bibli v pěkné úpra
vě 2 Většina syrobů nyní pou
žívaných vyrábí se z glukosy to
tiž z kukuřice chemickým způso
bem FORT ATKINSON lowa —
Prosím sdělte v Hovorně pokud
možno a jak je vám známo co
soudíte o pozemcích v Sanborn
County v Jižní Dakotě a v okre
sích přiléhajících Možno-li na nich
s prospěchem farmařit? Bylo zde
několik agentů kteří lákali tam
lid Pak jsme se doslechli že se
dotýčné pozemky nehodí jen na
pastvy že prý klimatické poměry
nejsou příznivý farmaření totiž
že tam trpí stálými suchy V o
kolí Artesian není žádných Čechů
kteří by mohli podati zprávu a
proto se obracíme na vás
F K
Odp Jak dalece nám známo
není okres Sanborn jedním z těch
v němž jistě každým rokem dosta
tek vláhy ku docílení hojné úro
dy spadne Však každým rokem
se tam sklízí částečná úroda když
ne úplná Proto musí dobytkaře
ní zůstati hlavní oporou tatnnější-
ho hospodářství a kdo tím způso
sobem bospodařiti chce může do
sti dobře prospívati Jak vyrozu
míváme může tam koupiti dost
dobré pozemky od $6 do Jio akr
a jest-li je opatrným při koupi a
nepřeplatí nemůže tam mnoho
chybiti Nemůžeme raditi niko
mu aby kupoval zajíce v pytli
nýbrž jsme vždy tou radou aby
každý se dříve jel podívati do kra
jiny v kteréž se mu pozemky nabí
zí a prohlédnul si nejen krajinu
nýbrž i dotyčný pozemek Jsou
případy že třebas jedna čtvrt v
sekci má cenu vysokou a druhá
nestojí úplně za nic
SOUTH OMAHA Nebr— Žá
dám o laskavé vysvětlení v Ho
vorně: Musejí-li býti záruky úřad
níků podporujících spolků opatře
ny 50c kolky jak válečná daS
nařizuje ZároveS zasílám ctěné
redakci Pokroku Západu vyBatek
ze Svornosti ze dne 19 listopadu
1899 "Válečná dafi a bratrské
podporující spolky:" Washington
18 listopadu — Komisař Wilson
v úřadovně vnurnicn aani ucinn
důležité rozhodnutí že pojistky
pojišťoven všeho druhu ať vzá
jemně pojišťujících neb jinak
podléhají válečné dani ale pojist
ky bratrských spolků pracujících
ve způsobu loží neb soudělnicky
jsou z daně té vyjmuty když totiž
nevedou pojišťování své pro zisk
Komisař dí: "Mám za to Že to
bylo úmyslem kongresu aby byly
pojistky bratrských spolků poji
šťujících na život vyjmuty Vzá
jemně pojišťovací společnost není
bratrským spolkem ale společno
stí ziskovou a proto podléhá vá
lečné dani vládou uložené'' —
Potud Svornost Doufám že ct
redakce Pokroku Západu zavděčí
se všem navzájem se podporujícím
spolkům právě v tento čas
Jakub Slegl
Odp — Podle zákona musí
všechny záruky opatřeny býti 50c
kolkem a záruky úřadníků podpo
rujících spolků nejsou vyjmuty
Zmíněná zpráva ve Svornosti ne
vztahuje se na záruky nýbrž na
pojistky policy neboli certifikáty
Zmíněný zákon totiž ukládá daS
nejen na záruky nýbrž také na
pojistky pojišťovací a sice osm
centů na každé f 100 pojištění na
Život a půl centu na každý dolar
pojistného na pojistku proti ohni
Tento kolek na certifikáty nemusí
spolky bratrské platiti
Syn jednoho obchodníka ohioského
vyléčen t chronického průjmů Syn
můj trpěl po lata chronickým prfi
jmem Před nějakým časem přiměl
jsem Jej k tomu aby nilval Cbamber
lain'a Colic Cholera & Diarrboea Be
medy Po využití dvou láhvióek pěti
centových byl vyléčen Divám toto
vysvědčení v té naději ie někdo Jeni
podobně trpí je bude Číst a bode ma
prapeioým Thomas O Bower
Gleuooe O Ba prodej ve rlech lékir-
LITERATURA
iSvojatí čtvrtletně vydávaný
časopis zahájil šestý ročník a také
toto nejnovčjŠÍ číslo obsahuje cen
né Články jež valně přispějí k po
učení svobodomyslných čtenářů a
odporučujeme "Svojana"všem kte
ří hledají poučení v duchu svobo
domyslném Vychází čtyřikráte
ročně a každé číslo obsahuje 80
stránek velkého formátu Před
platné na celý rok obnáší pouze
80 ctů Objednávky adresujte:
A VaBouček 150 W X2th St
Chicago 111
Sedmnácti čelným universitám
v zemi byla nabídnuta cena faooo
buď hotově aneb ve zlatých meda
ilích za nejlepší pojednání o před-
mětu: "Modem Education: Does
It Educate In The Broadest And
Most Liberal Sense Of The Term?"
Ku objasnění otázky této přispěli
Čelní učitelé v zemi zahrnujíc v
to i pres Gilmana z John Hop
kins Dwight z Yale Hadley z
Yale Harper z Chicago university
Andrews z Brown a jiných -již
příspěvky své zaslali do sloupců
časopisu Cosmopolitan Debata
přenesena byla nyní do řad stu
dentů a zlatou medalii aneb sto
dollarů v hotovosti obdrží studen
ti z každé z následujících univer
sit: Yale Harvard John Hopkins
Michigan Wisconsin Princeton
Brown Pennsylvanie Chicago
Cornell Columbia California Le-
land Staníord Jr Notre Dame
Georgetown a Virginia Po roz
dělení těchto odměn ti jimž budou
přiřčeny budou pozváni ke schů
zi ve Harvard Universitě před ko
misi sestávající z mužů národní
pověsti se těšících a £300 obdrží
ten student kterýž nejlépe otázka
tuto objasní a vyloží
Jistý lék proti cronpu
ÍStiUté ntuntáli poulítáni vidy te tdarem
První známkou croupu jest oebrap
tění a spozorujeme-li to u dítka může
se to vzíti za jisté znamení že nemoc
tu dostane Po cbraptění následoje
zvláátní hrubý kašel Dává li se k
užíváni Chamberlains Gough Remedy
tak brzo jak dítko ochraptí aneb i
když se již kaSel dostaví předejde se
onemocněni Používá se ve mnoha
tisících domovů v této zemi a neskla
me nikdy starostlivé matky Ješti
jsme nezvěděli o jediném případu
v kterémž by se nebyl osvědčil vydat
ným Žádná jiná připravenina nemů
že se výkázati takovými výsledky —
25 roků reustálého používání bez
nezdaru Na prodej ve všech lékár
nách Oř Karel H Breuer
ČESKÝ LÉKAŘ
MA zvláštní zkušenost v léčeni ae
noci ženských očních nšnlel a
krčních a ranhojlčství
ÚŘADOVNA NA SEVER STRANÍ NÁMĚSTÍ
DAVID CITY NEBR
Jede na savoláni do viecb okolních miatefek
Zavolejte jej v pádu potřeby telefonicky neb -
teiegranoay
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO
Dr FRANT TRDHLÁÍ I
osveJČen-f žesk- lékař
o Clark8on Nebr
Specialista: Ženských nemocí tastara
lyvh neduhů re v mat nu Zvládni
proHtřt-dek pro čištěni krve základ
to vieho idraví — Poplité sv&i ne
duh vyietřím a poradím v dopise
sdarma 21tf -
V pKteB STjcb krajanu se odporoučí
St Fr Tnťhlaf
nejstaríl teský lékárník v Nebrasce
má lékárnu v Prague Neb
Je vidy čerstvě záaoben všemi do
mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejtíky iCá
vičky prášky mastě pro různé bolest
jako podlom tfellon] mast pro otravu
krve začínající v končetinách masté
pro kofiské boláky léky pro koCskom
kolika různá mazání pro lidi I pro do
mácí zvířata' to vše připravuji dle
dlouholetých osvědčených rkušeností
Prostředky skoro okamžitě účinkující
proti pícháni v nšleh proti rýmě pro
ti bolení zubů a tolení hlavy masti
proti kuřím okdm užívání pro játra
a ledviny Elexir pro změnu života a
ženských a kdo ví co Jiných věcí
Tím ml ovlem zásoba léků vzrostla
tak ie mohu vyplnit každý recept aC
ho psal kterýkoliv doktor Dovoláva
je se Valí přízně doufám ie v eaa
potřeby navUivite vidy
A MA_fllWItT
Kníhkopectví Pokroku ZápaJo
Máme na skladě velké množství pi
sft zábavných a poučných ze všech
moiných oborá Divadelní spisy má
sne váechuy jel jsou k dostán! v rús
nfch sMrtách Piite ai o s-znam a
ob£riítt Jej adarzna Adresujte jedao-
rstrH zapaaa