Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 08, 1899, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
JPOKROK ZÁPADU
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Slepec sbtrmistrem Pěvecký
uspořádal dne 18 mm besedu ve
prospěch spolku pro podporu
slepců na Moravě a ve Slezsku
Sbormistrem je p T Slezáček
býv chovanec moř -slez ústavu
pro slepé který za této příležito
sti několik svých skladeb jako
"Chaloupka u kostela a"Mařen
ka" oba smíšené sbory provede
Sluší i podotknouti že p Slézá
ček zmíněný kroužek pěvecký z
vlastního popudu založil a vůbec
v buzení národního uvědomění
zdárně sob$ počíná
Za teskétde" čtyři mlsice pev
nostního vzenl Země branec Fr
Bureš z Krouny nádenník otec
čtyř dítek syn stařičkých 7ole
tých rodičů kteří na tohoto bran
ce svou výživou jsou odkázáni a
který před měsícem pro hlášení
se "zde" při bouřlivém kontrolním
shromáždění v Skutči byl zatknut
a k vojenskému soudu v Josefově
dopraven odsouzen byl k pevnost
nímu vězení na čtyři měsíce
Vyhotený protektor Zbytkem
zlatých krásných časů "cblumČá
ckých" bylo protektorství ve spol
ku voj vysloužilců ve Vlkoši a
Kanovsku Spolek ryze českých
lidí měl za protektora známého
německého lišáka bar Chlumecké
ho Konečně se poznalo že pře
ce je to ostuda a že se má odstra
oiti Na valné hromadě spolku
bylo usneseno aby bar Chlume
cký Čestného protektorátu byl
zbaven Psaní kterým výbor
usnesení toto řikovickému pánu
sdělil může si baron Chlumecký
dát za rámeček
Na roh nabodnuta V Mníšku
bydlící 361etá Žena kočího Anna
Brabcová přišla onehdy do chlé
va kde proti ní neuvázaná kráva
se rozběhla a nabrala ženu na
rohy Když splašené zvíře bylo
přikvapivšími lidmi přemoženo
shledáno že nebohé ženě bylo ro
hem vyraženo pravé oko
Usmrcen vlakem Na řičanském
nádraží vzniklo ve čtvrtek 16 m
m z příčin dosud nezjištěných
neštěstí kterému v oběť padl ži
vot lidský Když téhož dne o 5
hodině ranní bylo dáno znamení
k odjezdu osobnímu vlaku a týž
uveden v pohyb ozval se srdce
rvoucí výkřik Rozjetý vlak byl
opět zastaven a shledalo se že
po koly lokomotivy nalé zají se
částí lidskéba těla Po odjezdu
vlaku byla rozdrcená mrtvola od
straněn aa dle průkazů nalezených
v oděvu nebožáka zjistilo se že
přejetý muž byl 75letý israelita
Jáchym Schick z Nového Bydžo
va Jakým způsobem ke pod kola
vozů dostal není známo ale dle
všeho stalo se to vlastní jeho neo
patrností Pro "solo' Smutně zakončila
svatba I osela Novohradského z
Tčchova s Josefkou Mikuláškovou
ze Žďáru u Boskovic Po svateb
ní večeři přeloženo bylo svatební
veselí do hostince kde se tančilo
Když asi kolem q hod zahráli
hudebníci solo pro těchovské sva
tebČany vyzval starosta žďárský
žďárské tanečníky aby netančili
Rozkaz tento rozdráždil nemálo
Engelberta Součka a hluchoněmé
ho dělníka Kakáče ze Žďáru kteří
vyvolali se starostou Nečasem vy
tržnost Z hádky povstal? pračka
a Souček s Kakáčem byl konečně
vyhozen z taneční síně Pak tan
iilo se dále Pojednou zazněl v
předsíni Žalostný hlas volající o
pomoc Hudba utichla a svateb
čané hrnuli se ven kde naskytlo
se jim hrozné divadlo: účastník
svatebního veselí aoletý topič
Martin Šváb z Těchova válel se
na zemi v krvi a ze zející na krku
rány řinula se mu krev Okamži
ti přivolaný lékař mohl jen kon
statovati smrt Podezření z toho
činu ovaleno bylo okamžitě na
Součka a Kakáče kteří buď omy
lem neb z pomsty že to byl "tě
chovský" přepadli Švába když
vyšel ven — Smutný tento pří
pad projednával se před Čtyřčlen
ným senátem n brněnského zem
-soudu K přelíčení povoláno ai
: svědku kteří výpověďmi svými
'usvědčili Součka z činu kdežto
iKakáČovi nemohli dokázati zdali
ii -on na ubohého Švába ruku
-vztábL Po obbajovacf řečí dra
Bulína vynesl soud rozsudek jímž
-odsuzuje se Souček do těžkého
žaláře na dobu to měsíců kdežto
Kakáč byl osvobozen
Zvléltnt poknntU k tebevraUl
Fíed 14 dny oběsil s v Reiově a
£yxasJova rolník Julius Schaal ve
tvi ft&izl Ffi pátrání po pří
íi KUvraliy j£9 bylo
r- :i rty Mvvn~ai
ze strachu že při obecních vol
bách bude volen — starostou
RoipuMnt dllnické spolky Kla
denský orgán sociálních demokra
tů sděluje že v minulých dnech
rozpuštěno bylo v Cechách úřadně
mnoho spolků vzdělávacích Osud
tento stihl na Kladně spolek
"Omladinu' v Hnidousích spol
"Omladinu" ve Vinařících "Po
krok" ve Svinařově "Všeob hor-nicko-hutnický
vzděl a podporu
jící spolek'' a ve Slaném vzděl
spolek na "Lohu" jejichž před
sedům doručen výnos: "Konaným
šetřením bylo zjištěno Že "Všeo
becně vzdělávací spolek '
větší počet anarchistické směry
podporujícího periodického časo
pisu "Omladina' pokud se týká
"Předvoj odebýrá a tytéž nvšem
také rozšiřuje tím však podporu
je tento spolek státu nebezpečné
účely a cíle směru anarchistického
a jeví se tudíž býti sám ve vyso
kém stupni státu nebezpečným
An jmenovaný spolek tímto způ
sobem podmínkám svého právního
trvání více nevyhovuje rozpustilo
praesidium c k místodržitelství
dle vynesení ze dne 2 listopadu
1899 čís "19714 jmenovaný spo
lek v základě § 24 zákona ze dne
15 listopadu 1867 č 134 ř z"
Zemský archivář moravský pan
Vine Brandl odchází na svou žá
dost na odpočinek Význam Vine
brandla pro dějinné pátrání na
Moravě a literaturu českou vůbec
je všeobecně znám Jím odejde
z důležitého úřadu zem archiváře
moravského muž kterého těžko
bude nahradit
Společnost pro spalováni mrtvol se
sídlem v Praze konečně úřady po
volena Stanovy ponejprvé zada
né nebyly schváleny poněvadž
prý pohřbívání mrtvol jest upra
veno zákony jež nelze obcházeti
Teprve když stanovy podruhé
drem Scheinerem byly zadány
dostalo se jim schválení takže
bude nyní možno přistoupiti k ře
šení důležité této otázky Usta
vující valná hromada společnosti
ku kteréž již četní členové se hlá
sí konána bude v nejbližších
dnech
Starost vlády hr Clary ho o Čechy
jest věru více nežli otecká takže
ani jediná z vlád ústaváckých o
blaho českého národa tak vysoce
"dbalých" nemůže se ani zdaleka
porovnat! s nynější vládou — ú-
řednickou Vrcholem však této
starosti udržení pořádku ve
městech českých jest povolávání
četníků do těchto měst z Haliče
pocházejících většinou z krajů pro
řádění skvrnitého tyfu uzavřených!
Ohni na venkovl V nejbližšfm
okolí Brandýsa nad Labem po
vstalo v minulých duech pětohfiů
z nichž největší ve statku dědiců
Beniesových v Přemyšlení způso
bil škody na 6000 zl OheS tento
vznikl v bývalých stájích které
jsou přeměněny na obydlí pro
slovácké dělníky a rozšířil se záhy
na zásoby píce jež zničil—
Druhý požár vypukl ve stodole
při kolegiátní kapitole ve Staré
Boleslavi a způsobil konventu a
nájemci stodol Pavlu Schulhófo
ví škodu přesahující 4000 zlatých
Ohefi byl asi založen zločinnou
rukou -— Druhý den na to vyho
řelo v obci Chrástu obytné stavení
a kolna patřící rolníku p- Václavu
Ketneroví Týž utrpěl značnou
škodu neboť dravý živel zničil
mu skoro veškeré domácí nářadí
peřiny šatstvo skvosty jakož i
hospodářské stroje a náčiní dále
zásobu píce a asi 15 centů cibule
Český voják odsouien v Krakovl
Jak "Moravská Orlice" sděluje z
Krakova byl syn moravského po
slance Sýkory sloužící v Krakově
odsouzen do žaláře na tri roky a
ke tříletému dosluhování poněvadž
prý důstojníka který jej uhodil
šavlí spoličkovaL
Příier nou smrti skonal ve všeo
becné nemocnici pražské devítile
tý synek dělníka Karel Dér z Ho
stivaře Hošík v bytě svých ro
dičů kde byl úplně osamocen
hrál si pro ukrácení chvíle se sir
kami způsobil ohefi plameny ho
obklopily a dříve než ze soused
ství přikvapili lidé utrpěl hošík
těžké popáleniny V nemocnici
kam byl odvezen byla mu sice
věnována svědomitá péče ale po
pětidenním trápení přece zemřel
Básníku K J Erbenovi má býti
postaven pomník v jeho rodišti
Miletíoě Komitét k tomu účelu
založený vypsal 15 listopadu L r
veřejnou šestiměsíční konkurenci
pro české návrhy jel mají býti
odlity v sádře v měřítka i :8 Ná
klad určen na 6000 korán Nejlep
ší tří návrhy budou odměněny 3
nami: 100 K a 00 K 1 50 K
V jary tastoapeaa mč "Usnik-
cká beseda" a "Mánes'' po jed
nom členu a komitét vyšle tři ju
rory z nichž jeden bude umělcem
Projekty po ' rozhodnutí poroty
budou 8 dní v MiletínS veřejně
vystaveny
Stará pohřebiM Z Plumlova
oznamuje se "Lidovým Novinám'
Že při opravě stodoly uhodil rol
ník Hanák motykou na dvě kostry
"s hlavami v mísách'' Polekal
se tak že všechno honem zaházel
jistý odborník zjistil že hroby
pocházejí z mladší doby kamenné
Nalezeny byly v nich mísy a krás
ný pohár
Pívec te dvlma hlasy Pražské
hudby a zpěvu milovoé obecenstvo
sezná v nejbliŽšf době zcela zvlášt
ní opravdu sensační a svého dru
hu snad vůbec ojedinělou specia
litu: zpěváka s dobře vyvinutými
a co zajiti avějšího — řádně vy
školenými dvěma hlasy: tenorem
a sopránem Je to Karel Cordon
Rus rodilý z Vilny jenž již od ú
tlého mládí ve pěveckém umění se
vzdělával a oba hlasy stejně kalti
voval takže jeho výkony překva
pující měrou od sebe se lišící a
přece v každé příčině vysocí u
mělecké naplniti musí každého
svrchovaným podivením Pan
Gordon je však také z té příčiny
umělcem naprosto výminečným
že neprodukuje se abj získal vý
dělek nýbrž pořáJá koncerty
svoje k účelům dobročinným V
Praze uspořádá zajímavý umělec
tento koncert v sále Žofín ském a
to ve prospěch nemajetných po
sluchačů české university pražské
Jak mnohému je povědomo býva
li již za starších dob zpěváci so
pranisté totiž kleštěnci kteří je
ště za dob Morartových v nej
přednějŠích operách Ženské úlohy
představovali a nad míru skvěle
honorováni byli Podivuhodná
vlastnost hlasu páně Gordonova
souvisí patrně se zvláštním útva
vem hrtanu Umělci vydalo mno
ho ua slovo vzatých mužů vysvěd
čení nejskvělejŠL
Rodíte utrýmili své vlastni ditl
Podali jsme již telegrafickou zprá
vu že ve Vídni odsouzeni byli k
trestu smrti provazem nádenník
Joeí Hummel a jeho Žena poně
vadž způsobem až bestiálním utrý
znili svou vlastní #5 roku starou
dcerušku Aničku Manželé Hum
mlovi nenáviděli Aninku a milo
vali jen své mladší dítko které se
jim narodilo po svatbě kdežto
Aninka před ní Proč nenáviděli
Aninku? Věru těžko v tomto
případě dohádati se příčiny Ale
muka jichž si vymýšleli aby dítě
umučili byla ukrutní bestiální a
rafinovaná Když byla vážena
mrtvola skoro pětiletého dítěte
shledalo se že váží jen 8 8 kg
tedy ani ne tolik co váží dítě jed
noroční Malá Aninka byla sy
stematicky mořena hladem Dítě
dostávalo na celý den hrneček
černé kávy a k tomu zřídka kou
sek chleba Ano stalo se i jeden
krát kdiž dívka plakala hladem
že byla přivázána k posteli a před
oči byl jí položen kousek chleba
ale tak aby ho rukama dosábnouti
nemohla Několikrát v týdnu
stávalo se že necitelní rodiče od
cházeli ráno o 6 hod a vraceli se
domů až o 10 hod večer a po
celý ten Čas bývalo dítě zavřeno
v komoře po tmě a bez potravy
Jednou za trest pro nečistotu mat
ka cpala mu vlastní lejna do úst a
pro neposlušnost strčila mu ruce
do horké vody následkem Čehož
utrpělo děcko tak strašných popá
lenin že sedm prstů zahnisalo
mu až do kosti Hummel vracel
se domů obyčejně opilý Jednou
když byla Anička již nemocni
nutil ji opilec aby mu zula boty
Poněvadž se dítě k totru nemělo
dal mu pohlavek až odletělo za
skřífi a padlo polomrtvo k zemi
Dítě bylo den co den bito holí od
otce jejž nelidská matka stále
proti němu štvala Matka pálila
jednou dceruška svou rozžhave
ným pobrabáčem a ptala se jí je
ště zda to bolí Křičeti při tom
Anička nesměla neboť byla jí ústa
zacpána Když v březnu tohoto
roka bylo nalezeno dítě mrtvo na
kufru kde spávalo pravila Hum
mlová sousedce: Anna v noci (flá
kala a chtěla jsem jí dáti pohla
vek poněvadž jsem myslila že se
jen přetvařuje ale v tom se již na
táhla Mrtvola děcka byla obra
zem nesčíslných ran a útrap: dva
prsty byly ochromeny Zebro pře
raženo několik zubů zkaženo
rána na rtu jíž byla způsobena
otrava krve byla bezprostřední
příčinou smrti Kéž by straioý
tento obraz malé mučen nice povo
lané kraby přiměl k vhodným o
p třením Tak se torno také zdi
Vc Vidní kde te vyskytlo v po
slední dobi několik případů nelid
ského nakládání s dětmi dostala
policejní komisařství rozkaz aby
nejen vyšetřovala přísně došli
udání o ukrutném nakládání s
dětmi nýbrž aby též později bdě
la nad osudem těchto mladistvých
obětí Státní zastupitelství bylo
pak vyzváno aby při vážnějších
případech nepodávalo žalobu pro
ti rodičům na překročení domácí
kázně což mívá obyčejně za ná
sledek málo působivou důtku nebo
napomenutí ale na poranění způ
sobené v úmyslu nepřátelském —
Oba k smrti odsouzení manželé
odmítli návrh obhájce aby podá
na byla zmateční stížnost Oba
chtějí raději viset než se léta trá
pit v- žaláři Jeden nyní strká
vinu na druhého Hummel řekl
že chtěl již skončit sebevraždou
poněvadž se nemohl dívat na tý
rání Aničky vlastní matkou Hum
mlová zas uvedla že její muž nej
spíše tajně dával dítěti křídu k po
žívání a tím že ji usmrtil
Vái lékárník ručí za každou lábev
Chmberlain's Ccugh Re medy a vrátí
každému peníze kdo by nebyl spoko
jen po využití dvou třetin obsahu
Jest to nejlepší lék na své tě proti
chřipce kašli nastuzení krů: u a čeř
nému kašli a jest příjemný a bezpečný
k užívání Zabrání tomu aby uastu
zení přeMo v zánět plic
2Tejlepišl ze všecli!
Po padesát let Mra Wlnalov'g Boothloff
Pyrup matkami pidávan Jloh dítktm v době
kdya dimlávsjí aouťky Jutě vyruiovínl v
noci a xbavovánl spánku churavým násled
kem buleni aubo platícím dítkem? Jestli hoo
aaílete al Ihned pro láhev "Mra Vlnlow'a
Kouthlne Syrup" pro dílky dostavující xoubky
Cena JebnJeHt neodhadnutelná Uleví ubohá
n u trpícímu dílku Ihned Spolehnete ae oaB
matky Vylétl projem irtvuluje ialudek a
střeva vylétl koliku imí-Une dásní imirni
Tápal dodá svHeall celému úntrojl "Mra
W lnnlnw'8 SuothinK ttyruii" pro dítky zoubky
doaUvaJiri Jest pHJemne cbutl a Jeat před pí
rem Jedná i DfjHtarVcb anejlepíich tenskvuh
lékařek a opatrovnic ve Spnl Státecb Jeat
db prodej u viecb lékárniko po celém avěli
Ona ZAc lábev Buďte jlatl a požádejte o
' Mra Wlrwlow'a Boothlos gyrnp'1
' Adresář spolkli
Česko-Slov Délnické Podpor Jednoty
pro severozápadní atáty :
Minneaota Iovra Wisconsin Nebra
aka a obé Dakoty
Hlavní Jednota v Monta-emery Mina
odbyvi svá ochoze kaadon 4 tobola v mé tlel v
slul V V MaSka o 8 b večer Velkopredseda
J Neatával Velkotajernník K V Stanek
Velkodcetnik Jot E fokol Velkopokiaduik
Josef Maniaka
Č I v Montgomery Minn
odbýrá své achnze Icaidou ít vrtná nedři] v
miaict Předseda fr K Staněk TaJemo'k
Fr Mixa Úíetník Jos E Sokol Pokladn
Torná Havel
Č II Mladočech v Le Suear Center
Minnesota
odbývá svá achftae aaldoul neděli v mieusl
síni ÍOOK Přrdseda Jakub Krenlk tajemník
V Štípán Lexlnirton Mino áietoík Jan Bi
cek pokladník Vio Kráva
Č HL r 8L Pani Minn
odbývá svá achtrs katdou 3 středu v misie!
Předseda Jan Bednář tajemník Frank Skok
683 West 7lb SU otel nik Frant Bélka 67) W
7tb au St Paul Mino
Kare! Havlíček Borovský í IT v
Mlnneapolis Minn
odbývá tvá achfoe kadon I nedřll v měsíci v
síni l til erner of Washington 4 Cedar ave
Ho Předseda Petr Simka taj Aujrust Mendl
1411 S St 8n pokl Josef Poapílll dietní Ic Joa
Aubrecht Wl t% St Bo
t 1 v Nové Praze Mino
°dbf vá tvá achftae kadoo 4 nrdMl v miste!
Ptodoeda Vol-a Cbalupaký taj K J Novot
ný ácetolk Václav Homt pokladník Jakub
Svoboda New Prasue Minn
Konenský I TI v Hayward
Minnesota
odbývá avá achftiu I nedéll v méafcl Preds
Jo Pelldoaoroejns Punfár laj K Kunfár
Olenvllls Minn odetnía J Kniera poklad
MatéJ Beneá Oakland Minn
Karel Teliký ě TU v Soré Třeboni
Minnesota
odbývá svá achftta každou 4 neděl! v měsíci
Předseda Jan Klelo pokladník Joaef Nový
0Vtutk Jan Plllpek tajemník Jan Jindra
Kllkeney LeSueur Co- Minn
Č TIII Rornost Owatonna Minn
odbývá svá scbftxe kaldoa L neděli v měsíci v
slnlfi B P 8 Předseda Fr Malxner uilem
nlk Antn J VaDous fiCetnik Karel El nic
bofer pokladník Josef A StraoakýOwatoona
Mlnn
Spolek ř IX v Plne City MinnesoU
odbývá avá achtes katdOa ťtrrtoa neděli v
Běsíci Předseda Anton Pávek místopředseda
Jan Stncbl tajem Joa Bartoi box 3S Beroun
'etnik Jas Uejda Plos City Minn poklad
ťrank Pávek
£ X Čcehoslovaa v Olirla Minn
Předseda Karel Kohn místopředseda Mat
PetHeka Ujem nik Prant W Kvěcb box Mi
Ollvla Minn stotnfk Bedřich Koček poklad
ník Václav O Ptuvbart
Čeeklo L XL v 8C Omaha Heb
Odbývá rchfcxs kaidý drnhý čtvrtek v měsi
€á o osm bodla vster v siol i Konukýba Před
SMlaVáe ínajdr tajoraník Jan Kootský na SO
a Q sL atetais Jan Uajoý pokl J KotrC
ÍÍU XII Ckradíss v Kaelne Wls
odbývá svá scklas kaldnn třetí sobota v má
sád v T borti a veoer Předseds Jos Dotek 101
HaitererSt taj Joa H ehlik laof MUvauaax
Sl ácetaik J L Bya loď Hlb fet
ťlalo XIII Český Ler v BeMew Mlaa
odbývá icfalas kaldosj dra boa naděli v ataici
Prctseda Fr šlsteb tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác PhrtaUa Belvlew UadsKioi
Cm Minnesota
Pinfta úfaáník&m spolků
Čřrnl (ohchodnf) tnihy ja-' UrdR
era 'oornala denní kninj a jiné
íjc najKita Pokr-k "áodo
Octatcíkfin a milovníkům
divadla
' V Irnihlrapectvf Pok Zip jsoa k do
atani vlechny divadelní spisy jel ry
Uj 'Jakém v Cechicli a neiaoti roiebii
my Úplnjf seznam viecb apisft uái
e vlea na poiidioí adárma V azn
jnosi avedenr viechny kasy d!t
arch mísví a při fcaidčs j n vedeno
fakjf kas Jo kolik Jednání a kolik ono
vviádajc Pitu o acxnam pod aalro
mw rmmrm%Upmám
Nejlepší vánoční
Blíží se vánoce a každý pomýšlí na to jak
by nejlépe potěšil své milé a drahé něja
kým dárkem Pro ty rodiny české y kte
rýchž se péstuje zpév a hra na piano
chystáme neco co budou moci použiti za
vítaný dárek Máme totiž v tisku a béhem
budoucích čtrnácti dnů počneme rozesílat!
SBÍRKU PÍSUÍ NÁRODNÍCH
A VLASTENECKÝCH
Jest to sbírka nápévů upravena částečné
v slohu lehkém částečné téžším pro
pro pino neb organ na dvé ruce
SBÍRKA tato obsahuje 98 písní národních a via
6teneckýcb a bude dojista velevítanou v každé
rodině kde český zpěv se pěstuje Jsme jisti že
přicházíme tímto dílem vstříc všeobecnému přání všech
milovníku hudby a českého zpěvu a to tím spíše jelikož
cena téže jest velice mírná v dosahu každého Stojíť
noty samotné v pěkné úhledné a trvanlivé plátěné vazbě
pouze řia5 a se zpěvníčkem obsahujícím text všech
těchto písní rovněž v plátně vázaném pouze $150 Mezi
písněmi kteréž sbírka obsahuje jsou: Hej Slované Kde
domov můj Tážete se proč jsem Slovan Žežulinka
Přicházím přímo z Moravy Těšme se blahou nadějí V
Čechách tam já jsem zrozena Zasviť mi ty slunko zlaté
Vystavím si skrovnou chaloupku Má zlatá Mařenko
Písně dcery ducha mého My jsme hoši od Šumavy Není
muže nad kováře Kde můj je kraj Nad Berounkou pod
Tetínem a vůbec nejoblíbenější písně národní a vlaste
necké 5 : : : : : : : : :
Objednávky přijímáme již nyní jakož i všichni naši jednatelé
a rozesílati budeme dílo do 10 pros tak že obdrží je před svátky
kdo nyní je objedná Kdo buď sám na piano neb organ hraje neb
má dítky jež hrají aneb se učí budď každý dojista potěšen sbír
kou touto
Připomínáme poznovu £e cena not obnáší SI 25 a textu 95 etů
obého dohromady $150 Cena muii objednávce při'oÍena býti
" Zasílejte objednávky pod adresou:
POKROK ZÁPADU OMAHA NEBR
VÁNOČNÍ DARY!
Nejmilejším nej zajímavějším a ncjtrrali
vějsím darem jest dobrá kniha V knihku
pectví Pokroku Západu nalézají se mnohé
skvosty naší české literatury kteréž se ho
dí výborné za dárky vánoční a novoroční
Mezi jinými uvádíme následující:
Ottfiv slovuík Naučný nejdokona
lejií s nejdůkladoějáí encyklopedie
veikerýcb nauk Al dosud vyilo 14
dílu jež vesměs k dostání jsou v
knibkupectvi Pokroku Západu a sice
buď nevázaní aneb v pAvodní vazbě
Jeduotllvé svazky stoji 1600 ni 1700
při odebráni v Šech čtrnácti řvazků
dle omluvy třeba na splátky přene
chají se po pěti dolarech
Letem českým světem Panorama
Čech Moravy a Slezska provázené
itručnými popisy 500 velkých obrazů
10x14 pal Ve dvou svazcích v původní
oádberné vazbě Cena tli 00
Obrázkové dějiny národa českého
od Berku a Dolanskébo obsahující
uesČíslný pučet vyobrazení namnoze
snímků znamenitých maleb Brožíka
Ilynalge a jiných niistrů českýcb Di
to v kdén ohledu velkolepé Cena
13 90
Obrázkové dějiny národa českého
malé zmenšené to vydání předcháze
jících obsahující té i mnoíství zmen
lenýcb vyobrvní Várané pntize
100 Dějiny čeké měly by býli v
kaidé České rodině bez výminky —
Cbcete-ll aby dftky vaSe měly úctu
k vám a k rodu z nřboi pochází na
učte je tnáti dějiny oic6 svých _
Dřjlny české v řeči Aoglické (Story
of Bohemia) od Maurlce nejnovějfií a
nejpůvodnřjil dějiny české v řeči an
glické Vázané II 50 Neznají li dítky
vaie čisti dobře česky tak aby si
mohly přečisti dějiny národa českého
v řeči otců svých kupte jim dějiny
čessé v řeči anglické ať seznají národ
s něboi pochází a naučí se jej ctíti a
býti hrdými na to ie jsou t rodu če
skébo
Sebrané spisy Václava Beneše Tře
bfzského 10 svazků ve skvostné a ná
kladné ?zbě Literární historik prof
Schulz odporoučí spisy tyto následují
ciml slovy: "Václav Benei Třebízský
viude skvěje ae Jakoito nalieuý apr
Splo3T pro
Chaloupka strýčka Torna ae čtyl
ma barevnými obrázky vázaná 85e
Mateři dooika povídky a básničky
od Vilmy Sjkoloté vázaná SOí
Národní pohádky a báje od Josefa
Kalenskébo velký svazek v pěkné
vazbě pooza II 00
roaledoí Mohykán v pěkné vazbě
85 centů
Fozdravy lna A a polí od Vilmy
Sokolové vázaná 60c
8pUy Nerudovy TyLvy Světlí
jioé vědmy Java v artnama Úplný
salto as ochotni na požádání
Objednávky sailete aneb seznaa knih al plita na:
pokrok JZdpadu fimaha ffebr
dárcltt
Stol nejryzejěí lásky k vlasti české
jakoito výmluvný hlasatel slávy a
práv národa českého ohnivý obránce
jeho cti a života Nynější nově dorů
stající pokolení ve čtenářstvu českém
zvláště jest povinno váiitj si spisů
Třebfzského jako vlasteneckého evan
gelia Čtenář historických novel a
obrazů Václava Beneie Třebfzskéno
musí se sláti a tfistatl upřímným sa
váelikýcb proměn kolem nás neohroie
ným věrným Čechem" _ Celou tuto
velkou sbírku ve vazbě skutečně nád
berné poskytneme za 116 00 za dolar
svazek
Velký Čech iivot působení a vý
znam Palackého o ten národa Velké
hojně {Ilustrované a nákladné dílo ve
skvostné vazbě 13 60
Salonnnf bibllotbeka podává vesměs
skvosty písemnictví českéha I poeile
české Máme svazky nevázané 1 v
nádherné vazbě a velmi vzhledné a
příleiité co dary PiSla si o seznam
knih abyste si vybrati mohli
Kshinetnl knihovní Míra výbor
oýcb spisů veriem i prosou Ony
Jednotlivých svazků vázaoýcb neb
nevázaných nalézají se v aenamn
knih knihkupectví Pokroku Západu
Cesta kolem světa od J Kořenské
ho s nesčetnými původními vyobraze
ními Dva velké díly v původní vazbě
oba dobiomady 1900
Babička od Bořeny Němcové v
pěkné vazbě 1 00
Večerní písně od Ilálka pěkné
(Ilustrované a ve skvostné vazbě} 00
Vnučka farářova historický román
z dob utrpení národa českého vt
skvostné vazbě II 25
V zajetí Armldy Kdyi Jsme táhli
na Paříž Od Tavla Albierlbo lilu
strovsné v pěkné vszbě II 60
Ze světa lesuích samot román od
Riostermaona v krásné vazbě 1160
33aláae±
Bobinson Crusoe dobrodrožné pří
běhy jinocha na pustém ostrově s
88 obrázky pěkně vázaná 1150
Stopař lesů amerických vázaná
66 centů
šelmobf joa povídka pro doapělejií
mládež se čtyřmi pěknými obrázky
cena 1100
Zlaté květy obrázky a čteni pro
ůllé mládí skvostně vázaná 80 centů
Jiráskovy Klicperovy fiailovskibo a
seznam knihkupectví Pokroku Z4pa4o