Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 08, 1899, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
I : — — — —
Telegrafické
Rakousko- Uhersko ~— Ve Vídni
odsouzena byla k smrtí provazem
Mane Kučerová manželka do
Slovního úřad nik a pro kruté za
cházen' se svými nevlastními
dítkami Kučerová provdala se
za nynějšího svého muže jako
vdova s jedním synem kdežto
Kučera měl sedm dítek do nebož
ce své ženě Žena tato manželo
vy dítky nenáviděla a trýznila je
tak krutým způsobem že mimo
děk čtenář se zachví když Čte
veškeré ty útrapy jež nebohým
sirotkům bylo snášeti Vyhlado
včlé a utýrané dítky musely konati
ty nejtčžší domácí práce dlouho
do noci při čemž bvly ku rvchlei
Šímu jich vykonávání popoháněny
karabáčem jejž v rukou třímal
zamilovaný vlastní synáček Kuče
rové Dítky tyto nebyly však tv
ráay pouze nevlastní matkou a
jeiím synem nýbrž i vlastním
otcem jenž mnohdy tloukl je tak
nemilosrdní až sám vysílením
klesl Dvanáctiletého nevlastní
ho syna přivázala kdysi ku Drknu
na dvou židlích položenému tak
aby vysazen byl žhavým Darskum
l i I DOStVlkv kde V nesčetném mnn
} ) i ství mouchy na jeho tílku se
pásly Mučeni toto trvalo po
osm dní Loni v prosinci zemře
la jedenáctiletá leií nevlastní dce
ruŠka Anna která taktéž snášeti
musela krutá muka od své mace
cby Tělo její bylo Doseto ote
klinami a podlitinami ba některé
idy její těla byly zpřelámány
Přelíčení s nevlastní macechou
sledováno bylo se Živým zájmem
v celé zemi a každý jest spoko
jen s odsouzením Kučerové na
šibenici Manžel její byl Droou
Stěn beztrestně — Filharmonický
spolek vídenský provedl dne 3
prosince poprvé Dvořákovu sym
fonickou báseň "Holoubek" —
Ve Lvově zemřel minulé pondělí
po delší nemoci dr Fr Smolka
ve stáři 89 let bmolka byl roku
1845 odsouzen k smrti pro vele-
zrádu avšak později byl amnesto-
ván byl však mu odňat doktorát
Roku 1848 účastnil se slovanské-
ho sjezdu v Praze později byl též
poslancem v říšském sněmu jehož
'svého času byl 1 předsedou Před
sednictví zastával do roku 1893
načež jmenován byl členem Dan
ské sněmovny a dán do výslužby
s ročním platem 7300 zl — Hra
bě Goluchowski zahraniční mi
nistr rakouský vyslovil se obšírně
- před výborem pro zahraniční zá
leŽitosti o politice rakouské Po
měr rakouské vlády k jiným moc
nostem jest přátelský a poměr
k Německu a Itálii jako ku spo
jencům lest prý nezměněný Z
řeči Goluchowského vysvítá že
bylo by bláhovostí domnívali se
Že nějaká změna v troispolku na
stane poněvadž základy jeho jsou
příliš solidní než aby mohly býti
otřeseny bpolek těchto tří moc
ností jenž osvědčil se již v minu
lých ao létech jest rozumný a
bylo by nepraktické vzdátí se ho
nyní Ku konci své řeči poukáza
ministr na nutnost zvětšení ra
kouského loďstva válečného které
prý přítomně stačí sotva k ochra
ně pobřeží — Parlamentní ko
mise které odkázán byl pověstný
14 paragraf jímž dává se právo
vládě vládnouti v pádu potřeby
bez parlamentu usnesla se 20
hlasy proti 12 hlasům aby tento
odstavec byl zrušen ~ V Terstu
byla zvolena zvláštní komise
která má rozhodnouti zdali má
býtí zničeno 50000 žoků kávy
nalézající se na lodi Verenica
která očekává se každým dnem v
přístavu -terstkém z Brazílie Pří
čina proč káva tato má býti
zničena spočívá v tom že na
lodi Verenica zemřeli dva lodníci
hlízovým morem
Francie — V minulých dnech
odbýván byl v Paříži socialistický
kongres v nemz jednalo se blavné
o rozkolu jenž nastal mezi fran
couzskými socialisty následkem
_ 1 k 1 r 1 1 j
iuuu ze Buciausia miueraou při
jal ministerské křeslo v kabinetu
Waldeck-Rousseau-a jejž oposič
ní strana pod vůdcovstvím soci
alisty Guesda nazývá kabinetem
burřoáckým Guesd nazval mi
nistra Milleranda zrádcem věci
socialistické kdežto socialista
Jaures omlouval Milleranda ie
iinak čínití nemohl a ie socialisté
neměií odmítnout! Dodooru renu-
— - — 1 —
blice v době kdy armáda nalézá
se pod kontrolou gen Merciera a
jiných kteří přizpůsobují jí pro
Imejdy royalistické — V Paříži
založen byl spolek majitelů lep
lích botelů kteří nanesli se ie v
době výstavy nebudou pronajímali
jcdtn pokoj pod 1500 denně a
sice bez stravy za kterou musí
Každý host zvlášť zanlatiti —
Generální návladní departmentu
sekvanského věnoval 200 franků
pro fond jehož účelem jest po
stavení pomníku bráběti de Ko
chambeau jenž byl velitelem
francouzského vojska v Americe
v době kdy tato bojovala proti
I Anglii za neodvislost Pomník
má býti postaven ve Washing
tonu
Itálie: — V Římě zvolen bvl ve
středu biskupem santjagským na
Kubé ragr Donato Sbarret 1 —
Papež upoután jest opět na lůžko
následkem náhlého nastuzení Byl
k němu povolán dr Laponni
avšak ten vyjádřil se že nehrozí
papeži žádné nebezpečí
Portugalsko — Minulou středu
odjeli z přístavu lisabonského dva
ruští plukovníci jeden francouz
ský generál a jeden plukovník do
Lorenzo Marquez odkud odebé-
řou se do Pretorie aby pomáhali
hájiti město proti anglickému
vojsku Důstojníci tito bvli vv-
provázeni na loď francouzským
vyslancem v Lisabonu
Rusko — V Moskvě panují ve
všech kruzích velké obavy o hra
běte Tolstého jenž leží na lůžku
v povážlivém stavu nalézaje se
již dva dny v úplném bezvědomí
Nyní jest mu poněkud lépe avšak
vzhledem k jeho stáří obavy o
jeho život neutuchají
Anglie — Při vjíždění do- pří
stavu liverpoolského vrazil minu
lou středu anglický parník Indore
do rakouského parníku Orfeus
při čemž poslednější byl značně
poškozen Také ztráty utrpěl par
ník anglický doposud zjištěno
nebylo — Anglický parník Citv
of Worcester naběhl na úskalí u
Crasteru jižuě od řeky Tweed
kde se stroskotal Veškeré muž
stvo na lodi bylo zachráněno
avšak vrak nepochybně bude po
nechán svému osudu — Londýn
ské Times uveřejnily minulou
středu dopis jistého amerického
občana v jižní Africe v němž ten
to praví že byl nucen opustit!
Johannesburg jedině proto že či
nily se mu tam různé nepříjemno
sti a útisky a americký konsul
nemohl jej dostatečně chrániti
Dotyčný Američan trpce si stěžuje
na to že americká vlajka v jižní
Africe není náležitě respektována
— btále zvětšující se počet boer-
ského vojska a strategické jeho
pohyby budí v Londýně úžas a
úzkost Královna Viktorie jest
již celá zoufalá a také princezna
Walesská vyslovila se při jedné
příležitosti s hrůzou o ztrátách
anglického mužstva jež denně do
Londýna dochází Anglická šle
chta obléhá válečný úřad jsouc
žádostivá zvěděti pravý stav věcí
jakož i touží po spolehlivých
zprávách o svých synech a pří
buzných kteří nalézají se v před
ních řadách bojujícího vojska —
Jistý irský soudce jenž vyjádřil
se u přítomnosti dělníků nějak
příznivě o Boerech byl úřadu
svého zbaven kancléřem Irska
lordem Ashbornem
vého Boerové střílejí na město
I
působí u vnitř města zhoubu sví
rají je stále více a více avšak to
je vše
Zpráva ze dne 4 prosince
došlá z Lorenzo Marquez ozna
muje iže vrchní velitel Boerfi
Joubert jest nemocen tak že byl
nucen odebrati se do Volksrustu
ku léčení Místo jeho zaujímá
nyní gen Schalkburger jehož
splnomocnila váleční rada abv
podnikl nový útok na Ladysmith
dne a prosince Výsledek tohoto
útoku dosud nenf znám
Zprávy z Mafekingu docháze
zející jsou pro Angličany truchli
vé a není nijaké pochyby že
Boerové města tohoto se v brzku
zmocní poněvadž obležené vojska
anglické nemá dostatek potravy a
je velice sklíčené
Již několikráte došla do Londý
na zpráva že Cecil Rhodes jest
připraven by v pádu nutnosti
mohl utéci z Kimberleye taktéž
Boery obleženého Za tím účelem
má Rhodes připravený balon v
němž hodlá vznésti se do výšin
ovšem v noci tak aby boerské
kule nemohly mu v letu jeho brá-
niti
Město Colenso trpí též obleže
ním se strany Boerů kterých v
okolí tomto nalézá se celkem asi
15000 Boerský oddíl vojska má
sebou též 15 velkých děl jež pro
kazuji jim neocenitelné služby
Anglické vojsko u Frere v Na
talu má postavení též povážlivé
poněvadž nedostává se mu dosta
tek potravy takže veškeré operace
musely býti zastaveny do té dobv
než dojdou nové zásoby z Durba
nu Situace tato dá sé vysvětlili
tím že Boerové zničiti žeřl a ode
hnali veškeren dobytek od řekv
Orange aŽ ke Kimberley a od řeky
M001 až ke Colensu následkem
čehož jest anglické odkázáno
pouze na nepatrné zásobyjež mají
v táboře
SOUTH OMAHA
— Pat Brennan z CrestonIa
chce přestěhovati slévárnu svou
do bouth Omahy k čemuž mu ob
chodní klub chce poskytnout! sta
veniště Konají se sbírky mezi
bohatými občany z nichž bv se
zakoupil pozemek větších rozmě
rů na němž bv se vykázala místa
jiným závodům jež by se do mě
sta chtěly přestěhovati
— Lněné límce TlAc vosko
vané zástěry do jatek ioc černé
salinové košile 45c pěkné černé
obleky na svátek {675 gumové
boty JS2 20 pěkné zimníky Í508
Vše ostatní velmi lacino Nebra-
skař Shoe & Clothing House roh
25 a N ulice South Omaha
Armourova nakladárna bude
v brzku zařizovati plechárnu na
hotovení krabic Budova pro díl
nu tu má býti 125 stop dlouhá
75 stop široká a po tři poschodí
vysoká stavěná z cihel
— Tělocvičná Jednota Sokol v
South Omaze sebrala £19 pro Ná
rodní dům ve Vídni V hlavní
schůzi odbývané minulé pondělí
byli zvoleni pro příští rok následu
jící úředníci: B Dienstbier sta
rostou D Hlávka náměstkem F
Benák tajemníkem Vác Brabec
účetním a Frank Hájek pokladní
kem
ALLENS
LUNG BALSAM
Skládá n YTd
ncb aoncá-Uk kofin-
ko rdítlln která
cbomícky Jsod vytle
ny tik Ie podrží avon
plnou léčivou vlnttnnM
Pfirobf poclstiiě na
plíce kterél ná-led-
kem toho vybazojl He
rny poTtboinle odmé-
lováni Iití krev léíi
řínlďnou a podraidi-
noa lltfnfrt ' nntlnlA
iravia otrojl a dndirá sliy celému tilu
takoTé Jaoo okunllté a oppokojlvé tí
ledky tak ie lze ruíltl ca vyléčení I tobo
nejhorifho knile Neobsahuje opium Na
prodej a Tiecb lékárníků
Neodkládejte
vyléčili ten
Icaěsl
použitím
ALElYS
LUNG
BALSAM
Ťftl VELKOSTI
25c 50c a $100
Nlmecko — Tiž několikrát do
šlo zpráva Že náš velevyslanec v
Berlíně White požádal vládu
aby byl na jiné místo přesazen
avšak nevěřilo se jí Nyní konečně
tato zpráva se potvrzuje White-
ovi činily poslední doby jisté
osobnosti pobyt v Berlíně zvláště
nepříjemným a mimo to některé
americké časopisy označovaly jej
jako by byl více Němcem než
Američanem Tak zachová
vláda vůči jeho přání doposud
známo není — Německý profesor
Josse učinil důležitý vynález jímž
možno zvýšiti sílu páry o jednu
třetinu pomocí kyseliny sírové
Jistá továroa německá vynálezu
tohoto používá již po tři měsíce
a správa její tvrdí že získala o
56 procent větší sílu u stroiů
jichž používá
Válka jiho-africká
Vrchní velitel anglického voj
ska v jižní Africe gen Buller
spěchá na pomoc gen White ovi
jenž jest sevřen Boery v Lady
smithu avšak válečný úřad lon
dýnský odpírá veškeré zprávy o
jeho postupu a o jeho plánech jež
snadno mohli by dozvěděli se
Boerové kteří neváhali by pak
činiti mu v pochodu všemožné
překážky S tažením Bullerovým
však nezdá se býti válečný úřad
mnoho spokojen poněvadž pro
slýchá se že bude nabražen jiným
generálem Zpráva tato není za
ručena a proto dlužno vvčkati
času jak dalece je pravdivou
O stavu města Ladramithn ne-
oznamují zprávy středeční oic aov
Daily Chronicle uveřejňuje ve
středu poněkud podrobnější zprá
vy o bitvě na Modder řece tedy
týden po svedení bitvy Píše ná
sledovně: Boerové vrhali spoustu
granátů na anglické pěší voisko
avšak ani jediný výstřel z pušek
jejich nezazněl dokud nenalézali
se na 800 yardů před nepřítelem
Jelikož Angličané nebyli nikde
kryti byl dán povel aby se polo
žili Plné tři hodiny pršely střelv
na anglické vojsko a ještě nikdy
snad nebyli tito takovému zhoub
nému ohni vystaveni jako při této
střelbě Linie anglická nalézala
se asi 600 yardů od jižního břehu
řeky a statečně odpovídala na
střely boerské avšak po nepříteli
nebylo dosud ani potuchy jelikož
byl ukryt Na různých místech
učiněn byl pokus dostati se ku
předu při čemž zvláště statečně
počínala si gardakteré překvapila
oddíl Boerů jež vesměs pobila
Když horalé drali se přes řeku
bylo na ně stříleno od- nedaleké
ho domu Někteří z nich padli
načež zbylí udeřili na dům a
zmocnili se jej a ač nepřítel
vztýčil bílou vlajku kde co živé
ho nalezli pobili Odpoledne
soustředila se anglická děla na
střed boerského vojska a když za
nedlouho dostalo se anglickému
posily bylo v brzku zsátf účinek
anglických granátů- Nepřátelská
děla ochabovala až za nedlouho
umlkla Jnadobro Anglické era-
náty zapálivše domy podél břehu
řeky vypudili odtud Boery Boj
trval nepřetržitě 14 hodin a padlo
v něm mnoho set Boerů jež v
zásekách bylo lze všude pozoro
vati Anglická kolona 00 té oře
kročíla řeku a zaujala oba její
břehy
Dle středečních zpráv měla být
svedena čtvrtá bitva mezi een
_ _ o
Methuenem a gen Cronjem v mí
stech 24 mil od Kimberley fZví
tězf-li Methuen v této bitvě bude
míti značně usnadněný pochod
- 1
do oblezeného města avšak ztra-
tí-li toto bitvu musí padoouti
Kimberley do rukou Boerů stůí
co stůj
Včerejší zpráva londýská ozna
muje Že gen Methuen ienž v
jedné z minulých bitev bvl raněn
do stehna opět ujal se velení nad
svým voiskem a každé noci nalé
zá se ve spojení s posádkou kim
berleyskou pomocí heliografu
Vojsko jeho jest prý dobré mysle
President svobodaého státu o-
ranžského Steyn připojil se na
ece Modder k vojsku boerskému
což vyvolalo u tohoto veliké nadšení
Oraniský svobodný stát nra
hlásil zabrání Dordrechtu jež na
lézá se asi 50 mil severně od
Quecastowau v Kapské kolonii
V áterý byly udělovány ce
ny v dobytčích ohradách za nei
lepší dobytek sem přivežený Prv
ní cenu obdržel George Hau ze
bt Edward piano za i7S Dru
hou cenu J100 v penězích obdr
žel Wes Valentine z Kearney a
třetí 150 Kiley Bros z Albionu
Za nejtěžší prasata obdržel Nelson
z Touhy za $75 vůz a AI Burke
ze iilver Uty obdržel % 50 odmě
ny Sutton z Wahoo obdržel šicí
stroj za nejlepší jehřiata Pointer
z Gibson j5so a L Sides vozík v
ceně $50
— Právě jsme koupili z ořezá
sobeného výrobního skladu vel
kou zásobu obleků a zimníků jež
nabízíme ku prodeji od Í375
vzhůru NebraskaShoe & Cloth
ing House South Omaha
Aiatt uarner o němž se
myslí že byl účasten při přepad
nutí Trimbla s Cummingsem by!
přiveden do zdejšího vězení Bvl
zatčen v ťlattsmouth a sem Drive
zen ve středu Bude na něj vzne
sena žaloba pro loupežné Dřepá
dění
— Všeobecná schůze ve oro
spěch Boerů která měla býti do
řádána v sobotu byla odložena
na pondělí Odbývána bude v
pondělí večer v síni Osthoffově na
sev 16 ulici
Kdo nemůže sjáti pro neural
gické bolesti měl by použiti olej
Sv Jakuba jelikož jím od bolestí
úlevy se zjedná ZároveB soudob
ně léčí
— Hotovení Diamond "C"
mýdla Činěno jest svědomitě Cuda-
hy Packing Co South Omaha
C H Brewer & Co
Jí
pohrobníci a pftjéovatelé koní
3(M ae 25 nl Ho Omaha Neb
tf- aate Telflfon Síaln fL
Projev soustrasti
Jelikož naše milá sousedka Jo
hana Rychta a ctřný manžel Její
postiženi byli ztrátou dcerušky
MARIE
jež jim byla útěchou a radostí ne
úprosnou však smrtí jim vyrváoa
byla v stáří dvou měsíců vyslovu
jeme jim tímto svoji nejblubií
soustrast nad neštěstím Ie potka
vším Jménem Táboru Myrta čís
032 královských družek KNA
Marie Boukal pfedsedka
Marie timrkottký pokladnice
Anna Šemík tajemnice
Poplatek za telegrafické de
peše do Havany a na celou Kubu
bude značně snížen
Na pobřeží Nového Fundlan
du v Kanadě zase byly 1 prosince
stroskotány 4 lodi a jedna z nich
se považuje za úplně ztracenou i s
posádkou 10 mužů
Z New Orleansu zase bvlo
odveženo 900 mul do jižní Afriky
V Jacksonvillu bvl zatčen
John Williams když se chystal
ku pohřbení své zemřelé manžel
ky Lpí na něm podezření Že ii
svedl se světa
Ve Filadelfii zařídí tři firmv
německé továrnu na vlněné zboží
které pro vysoké clo sem vfce
importovati nebudou
Z Chicaga se chce vystčhova-
tí několik společností s kapitálem
asi 500 millionů dollarů poněvadž
legislatura i soudy státu Illinois
se osvědčily nepřátelskými korporacím
' Nejhojněji zásobenou
grocerii
vlastní nyní
r ěís 1246 jižní 13 nllee
Nová budova doví zásoby nové ceaj
levDřjSÍ nežil kdykoli jindy -eí-
Nabídnnti k sňatku
Hledám družku Života v
starších letech Dáma jež by
si přála sčatek se mnou uza
vřití nechť dopíše na níže
uvedenou adresu:
Steph Osvaldife
Carrolly Nebr
15tý- "Výroaiii Fles
USPOŘÁDÁ
Sbor Vlastislava č 29 JČD
v Sobotu Dne 6 Ledna 1900
YSTUPNÉ: Pán dámou 60 centň další dáma 25 centů
3
3
O yfu&né pobavení bHfi chutné likuBky dobrou hudba a vfibeo vše mbvk
nMfšVhn fihaV nrfsin£ln nrtatat nlni tL _xA 1 x 1 _i _ a_ t
— — j ť- -B'~v vwwBaaoo v uiuv tu 11 13 M Lili V iinzniyop nnnra ib
Davy úcté zvoucí jaj T-'b©
F L HA RaiS pFedaeda
E K HARRIS pokladník
HARRIS A rOMPfllMV
KOMISIONÁŘI SE ŽIVÝM DOBYTKEM
South St Joteph Mo — South Omaha Heb
Mlíulmne penlre na dobytek k žfrn — Chceme íeským rolník&m dokaiatJ
co pro oi mftieme v kterémkoliv i olou Jmenovaných trhů udělali Nejlepii odvo
roiení vtecb lémír baňká aneb ae obraťte ohledné nail apolehlivoatl na pokladní
ka banky v Ord Nebr Josefa Kokeie dtáxm8
EANKE BLI88 pnMavat JOB B0I88 nrod ovci a iren i
o00 proaavac novea dobytka J H BLISS prodavač dobvaňT
Kterýkoliv nich pracuje v aajmn ivycb lakaxnlkft
JOSEFU B3LISS
komisionář se živým dobytkem
2 jo New Exchange Building South Omaha Nebraska
Vtemoiná péie věnuje ie viem aásylkám 1 1 Franc Welmann vfonhprnS nnirrv
I obslouli krajany v ře£l tenké
1 rsmss
niaaaiiai
PSACÍ STROJE
obchodě a možno Hel ie v kaidém zaměstná-
kounl Dsaciboatrota
Jednoduchosti a do-
JJdělujeme ceny
3 pudahy'3
Diamond §
Zaíleme vám sfarma setnam cen
!i ýremil jel udllujeme kal
dému odkupnlku Piite:
SO OMAHA
NEB
W G SLOANE & CO
obchodnici
v fiate VI 411 mv SL allea
Sovtfc Osahá
' avBBTatefM
ah aa aplauy
nl kdA A vint ní bl
ii jcuunuuuiiuHu n ao-
konaloatl zřlXAnf nehnť £ IIJI ii
voat V těchto ohledech aniž jakfchkolivěk
InTCh lest nnhv)ullMnin
ťllte si o poptaný katalog- na
United TfDewritcr & Surolies Co
V Uvodn Hokfuau lapadn pouíiráme Densmora pac! atroJe '111 do kolik rnkk
l U llnnltl vlnAJItl - -
£ aplnjm uspokojením a mhleme Je avědoailtě odporoucetl
iiiiiiiiHniiimiiiiii im nimi n 1 1 minuli i ht
íi NejlepSí y méstc
Nejvétší a iiejyyhEanéjší zásoba knih
západně od Chicaga
Jsme v postavení ie mBžem nspokojiti všechny kupující na5e viten(
zásoba jest pohotové k přehlédnutí a Jestli náa brxo naviti víte budete mítl
brzo po starosti co byste méli koupitL
8hledáte přkné knihy přimžřeoe kaidému věku tobolky kapesní
schránky na navštívenky psací garnitury a mnohé jiié koiené tboži
Heiické ruině vyřezávané koiené zboil jest ve velké oblibě tento rok
Kalendáře a vánoční navštívenky jsou vidy patřičnými dárky a v si
čem jiném nenaleznete více uměleckého vkusu aeili v letošních kalen
dářích Nemáme místa abychom mohli vypočísti vSechny ty nesčetné předměty
v našem závodě jei jsou příhodnými za dary Brzká návštěva vás přesvědčí
ie to jest to pravé místo kopo vati dary vánoční
Dovolujem si zvláště upozornili na na&e kombinační hrad prkna
crokinole archkarena caroms a 23 Jinch herna prkně Toto Jest mi a o
veškeru pochybnost nejoMfbenějsí hra a poskytuje věUI rozmanitost do
mácí zábavy nei cokoliv jiného za ty peníze Žádn domov by aeměl
bti bez aich
í:egeatii síationery co
in
Telefon 234
Ml
1508 PAMAH GT
IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMMIIIIIIIIIIIIIHI
I