Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 08, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
Pokrok Západu
8BMI WKtUlt ED1TION
Prtbliehed by Vttioal Pria ting Co
509-U So 12th St — Tol 1006
SubsTlptlorj ty mU
per year
Vychází naidé téry' a pátek
Vyiivl - - - Národní Tiskárna
5Qg-iimiinin-Tei€r8iioos
ildícl redaktor:
J Rosicky'
Přadplataá i
V místi f dodávkou do domu bet přllobj 3O0
Spřilohon W
Poílou pro Spojení Stát a Kanadu be
Knihovny Americké
Dik miiibnn 0890
IV U 1 HU ~ — —
ňh kiKlnhV OO
' !
ti přílohou
KMt před pHtitel oprávněn Je kpremll
50
Ohláikv
Drahné a rizná onlilky uvefeJBujem ponze
ni W rtMAťlnáVM nHlf}Ž0DV
drol
r obláSk obyěejné velkosti nepře
ezn ohlášeni blahopřáni úmrtí a Jtn cit
ni! i natec fitame 7S cenin za iriarsc 4a
ne 1100
tři nitlce za kaidé uvehjnénl
annéL lak Ťelkou ohUlku miii sl přeje Ceny
'J proto přiloží onjeanavee ioi
hlátek na delsi dobu oznámí se ochotné
peiadani
TAilkv neněz
toou nejbezpecnejii kdyl se koupí na polti
Srb iprBsu "Money Order a tyž nám e
zale Té reíistrovanéni dopise aneb po-
rz2- kl„:i éllUu listu Kda
shee platit! "ebeckeia" na bank nechť zašle
éSbeeota více proto ie tolik musíme platit
kn ku za kolekci aneo ar loupí smeoKi
wc " 1 : - _ r : i 4 i
wUfiinOmhu Chlcairo neb New York IN
mřat oreonycn
m La lf
jiio K ' 'i"" - -
A- nri(tAtn t 1 1
2sláoy ped JedaOuuehOu adresou pouze tak-
vsecnny zasuity necnt jwg
Pokrok Západu
Omaha Neb
On ihn Nebr 8 pros 1899
' TO JE RÁMUSU S UTAŽSKf M ZÁSTUP
cem Robertsem že má více než
jednu ženu Takových je v kon
gresu asi více Rozdíl jest jen
ten že Roberts se ke svým ženám
a dětem hlásí kdežto ti druzí ne
NXŠ PRESIDENT UDĚLAL CELÉMU
světu svým poselstvím radost
Andičané Němci Mexičané —
všichni mají radost z toho pěkné
ho písma páně presidentova Jen
ale budou-li míti také radost
toho co kongres upeče
Omaha jest dle víroku odborní
ků nejzdravějším městem v Ame
rice Rádi věříme A nejen v ohle
du zdravotním nýbrž i v ohledu
Dolitickém neboť naši občané
r
dovedou provětrávati kanduše po
Htickvch bossů kdykoliv toho
j --- -
potřeba káže
s Senátor Hayward SMRTÍ svou
uprázdnil zase jedno místo' hlado
vým politikářům Teď je guver
nér se všech stran škubán aby
toho či Onoho vynikajícího politi
káře ustanovil spolkovým senato
torem lední chtějí míti toho
druzí onoho a všem se zachovati
nemůže Škoda že k radosti úřa-
dolovců neumírá každý týden ně
kolik těch dobře placených ůřed
níkú!
Aby se pomohlo Portoričanům
i Filipíncům z bryndy má býti od
straněno clo ze zboží které se tam
odtud sem dováží Hezké je to
pomáhati národům zbědovaným
ale kdvbv tím nebyly zase poško
zeny zájmy lidu domácího Takto
národ americký nejen že musí
zaplatiti všecky válečné výlohy
přímé nýbrž má platiti ještě ty
nenřímé totiž dooomoci na své
C '
útraty ku náhradě válečné lidu
který jí o vše přišel
Teď se již počíná jeviti následek
politiky rozpínavé v nespokojeno
stí lidu pracovného Kolnici
dělníci se obávají soutěž Kubán
ců Portoričanů a Filipinců která
by zničila výrobu cukru z buráku
pěstování tabáku i výrobu doutní
ků pěstováni rýže a jiných plo
din Mimo to by otevřena byla
brána přistěhovalcům ze zemí těch
hlavně z Filipín kde je velké pro
cento Číňanů Bude-li politika
rozpínavosti provedena pak se to
stane jen na újmu pracujícího
lidu
Stále chvástá se o lidu americ
kém na iaké vvši vzdělanosti a
humanity se nalézá avšak domní
váme se že větší bestiálnostt neo
ani a neiplnokrevnějších divochů
jaká osvědčila se v minulých
dnech u obyvatelstva městečka
Maysvillu v Kentucky kde bílý
lid za Živa upálil a nejhroznějším
mučením trápil černocha jenž sta
vrahem A to vykonal lid jen
denně modlí se k svému bobu
"Pane odpusť nám naše viny
jakož í my odpouštíme svým vín
níkůml"
V SENÁTU BYLY PODÁNY VELMI Dů
ležité předlohy ale je otázkou o
s nimi tento sbor vyvede Je tam
návrh aby byli senátoři voleni
přímo lidem aby byly zařízeny
Dottovnf spořitelny telegrafy a te
íeíonr aby vláda sama zařídila
podmořský telegraf na Filipíny
atd — ale možná ie všecky ty
návrhv osnou ve stolcích výborů
Přece nebude nikdo očekávali od
w-"rí nanft senátorů ie budoa
r— ~nvti aami Droti sobě oebof
Ti
Poselství presidenta McKinlcyho
Poselství presidentovo ke kon
gresu — v iivrope tomu nicaji
trůnní řeč — jest delší a obšírnější
než kterékoliv z dřívějších nevyjí
maje ani Clevelandovo Podati je
v plném znění aneb v obšírnějším
výtahu jest takměř nemožností u
istů jiných než denních a proto
musíme obmeziti se na stručnější
výtah nejdůležitějších bodů
President McKinley započíná
poselství své zmínkou o smrti
vice-presidenta Hobarta a věnuje
mu tklivou vzpomínku Upozor-
fiuje pak na to že kongres započí
ná své zasedání v době kdy panu
je všeobecný blahobyt v zemi do
brá vůle mezi lidem a mír a přá
telství vůči každé zemi na světě
Náš přívoz a vývoz byl za minulý
úřadní rok větší než v kterémkoliv
jiném roce v dějinách země Naše
příjmy byly o $100000000 větší
než v roce předcházejícím a též
vvdání bvlv hoiněiší Pro tento
rok očekává se přebytek $40000
000 Vzhledem k tomu bylo o
právněným kupování úpisů vlád
nich pro umořovací fond jež
minulých týdnech sekretářem po
kladny provedeno bylo
Tak se očekávalo odporoučí
president aby měna naše byla po
stavena konečně na jistý a bez
pečný základ Praví mezi jiným
"Odporoučím naléhavě aby k ú
čelí udržení zlatého základu a rov
nocennosti mincí obou kovů zlata
stříbra i každého jiného dolaru
v každou dobu a ku placení dluhů
sekretář Dokladnv obdržel další
moc a uloženo mu za povinnost
prodávati úpisy Spojených Státe
a učiniti dalsicn takovyen vyaat
Dych kroků jakých by bylo zapo
třeby" -— Odporoučí k torru cíli
vydávání úpisů na kratší dobu a
na nižší úroky nežli jak ustanove
no jest zákonem z roku 1875 i
upozorSuje na to že nynější doba
jest příležitější než byla kdykoli
věk dříve k upevnění zlatého zá
kladu Veškeré finanční transakce
vládní dějí se na tom základě
veškerá naše měna ražená aneb
vvdaná iest na tom základě naše
příjmy a vydání se vyrovnávají a
nejsou zádně schodky a proto
žádná příčina k obavám Test
tedv doba příležitá by se odstra
nila zbývající příčina jež by způ-
sobiti mohla finanční nesnáze
sekretáři pokladny udělila se moc
aby mohl naší měnu na základě
zlatém udržetL V ohledu tomto
odporoučí dále aby část hotovosti
ve zlatě byla dána do zvláštního
fondu z něhož by se vládní noty
a jiná papírová měna po případě
vyplácely
Ohledné národních banků od
poroučí aby zákon byl změněn
tak aby mohly býť zakládány ban
ky takové s kapitálem $25000 v
menších městech Upozorňuje též
kongres na obchodní naše loďstvo
jež má zapotřeby podpory a po
vzbuzení
O trustech praví že by kongres
měl jim pozornost věnovati "Mu
sí býti nějaká cesta jak zameziti
zlu vyplývajícímu z podobných
organizací praví "Jestliže ny
něiší zákon lze rozšířiti tak aby
najisto obmezil a přivedl pod kon
trolu tyto monopoly a trusty mě
lo by se tak státi bez odkladu la
kouliv moc kongres v tom ohledu
má měl by jí bezodkladně po
užiti"
Stať věnovaná naším poměrům
se zabraničnými zeměmi jest ob-
šírněiší také než kdykoliv dříve
Značně místa věnoráno jest nepo
kojům v nho-americkýcb republ
kách Záležitost nicar jguanského
průplavu odporučena jest k bedli
vé úvaze kongresu Dále vyzýván
jest kongres aby vedl péči o roz
šíření odbytu v čině jak na naše
suroviny tak i výrobky Též při
mlouvá se president za hojné obe
slání pařížské výstavy Odporoučí
též aby soudům Spojených Států
dána bvla právomoc v trestních
případech kdy jedná se o zjedná
ní spravedlnosti pro občany ji
ných zemí Připomíná nedávné
lynčování několika italských ob
čanů v New Orleans a připomíná
že již před několika lety měli jsme
podobnou nesnáz Italském a ne
dávno opět Rakouskem
Vůči válce v jižní Africe zacho
váme přísnou neutralitu poněvad
se nás netýká
Hlavními body poselství jsou
ovšem ony jez vztahuji se na
naše nové državy Ohledně Kuby
praví president ie zodpovědnými
isme za budoucí dobrou vládo na
Kubě a jest proto nalí povinností
dohlédnoati k tomu aby vláda v
náležité formě Um byla zřízena
tm podstatný pokrok v tom amera
byl již učiněn Veškerá admini-
trativní opatření na Kubě přijatá
čelí k tomu aby umožnily její
brození a zjednaly svrchovanost
zákonu a spravedlnosti Kdekoliv
to bylo možno svěřena správa do
rukou domorodého obyvatelstva
zavedeny potřebné zdravotní opa
tření rozšiřováno vzdělání pod
pórován průmysl a obchod vště
pována obecná mravnost zkrátka
iněny veškery možné kroky ji
miž by přispělo se lidukubskému
by dospěl na stanovisko sebevě
domé úcty a sebedůvěřujfcí svor
nosti kteráž činí vzdělanou obec
schoDnou samosprávy ve svém
vlastním oboru a k plnění všech
závazků mimostátních Tento ná
rod přijal nad sebou před světem
velkou zodpovědnost za budoucí
dobrou správu Kuby Přijali jsme
tuto zodpovědnost a její splnění
vyžaduje nejpřísnější svědomitost
a používání největší míry moudro
sti Nová Kuba musí teprve po
vstati z ooDele minulosti a musí
_ r m
nutně poutána býti s námi páskou
důvěrnosti a síly jestliže má pro-
spfvati Nechť svazky tyto bu
dou organické aneb konvencionál
ní budoucnost Kuby jest v něja
kém spravedlivém způsobě neod
volatelně sloučena s naší vlastní
však kterak a jak dalece o tom
rozhodne budoucnost Cokoliv
bude výsledkem musíme hleděti
tomu aby Kuba byla svobodnou
skutkem a nejen slovem
Ohledně filipínských ostrovů
prohlašuje president že nám ná
leŽejf jak po právu tak spravedl
nosti a že nelze je ponechati sobě
samým Praví mezi jiným: "Kdy
bychom je ponechali sobě samým
ponecháme je ihned bezvládí
konečně barbarství Vhodili by
chom ie co zlaté jablko nešváru
mezi sporné mocnosti z nichž
žádná nemohla by přivoliti k to-
mu
aby některá jiná se jich zmoc
nila" Odmítá že by mohly trvati
neodvisle pod naší protekcí jeli
kož prý tím bychom se dopustili
věrolomství Praví že pakliže
kongres neučiní náležitá opatření
použije president své ústavui mo
ci aby udržel svrchovanost Spo
jených Států na Filipínách jako
všude jinde kde náš prauor prá
vem vlaje Neodporoučí sice nic
určitého ohledně toho jaká správa
jaký způsob vlády by tam měl
býti zaveden Ohledně ostrova
Negros sděluje že ustanoven tam
byl vojenský guvernér jemuž stojí
k ruce rada neboli ministerstvo
volené lidem Voličské právo mají
pouze jen mužští obyvaté ostrova
v stáří 21 roků neb výše kteříž
mluví a znají čisti a psáti buď
anglicky španělsky neb visajan
sky aneb taktéž musí býti ma
jiteli majetku v ceo4 $500 aneb
platiti nájem na majetek v ceně
$7000 a musí miti daně zaplacené
než hlas jejich přijat bude Z toho
již můžeme ovšem souditi že také
pro ty ostatní částě naších nových
držav uznává pan president obme
zené voličské právo jaké zavádí
Jihané a proti kterémuž se repu-
blikáné vždy vzpírali za patřičné
a náležité Že tím bije se v tvář
největší když ne jediná záruka
svobody všeobecné právo hlaso
vací to pan president ani nepo
zoruje Ohledně Porto Rico praví že
toto jest již připraveno k tomu
aby udělen mu byl nějaký způsob
místní samosprávy přimlouvá se
však za to aby plodinám Porto
Rica otevřeny byly dokořán naše
přístavy aby vše z ostrova toho
přiváženo bylo k nám beze cla
Činí opět zmínku o tom že bez
ohledu na soudy a zákony béřou
často občané spravedlnost do
svých vlastních rukou lynčujíce
provinilce a opakuje co v minu
lém poselství svém ohledně toho
uvedL Konečně k závěrce dovo
zuje že rozšíření působnosti zá
kona o civilní službě následkem
nařízení kteréž vydal dne 8 květ
na 1806 osvědčilo se dobrým a
prospěšným
Senátor Haywird
V úterý ráno dokonal svoji Ži
votní pouť v Nebraska City M
L Hayward poslední legislaturou
zvolený senátor spolkový Byl
jli po několik týdnů nemocen a
od minulé neděle se nalézal ve
stavu bezvědomém tak ie do
úterka jen některé orgány tělesné
jevily život Zvťsť o jeho smrti
byla telegrafována na vlečky stra
ny a po celém státu vztýčeny byly
prapory na půl stěžně na znamení
smutku- Též do Washingtonu
byla smrt Haywardova oznámena
spolkovému senátu v němž právě
mil místa zaajmoati Při miaolé
volbi stitní byl kandidátem iřadn
guvernérského a propadl jen men
šinou asi 3000 hlasů načež jej
legislatura zvolila spolkovým se
nátorem
Monroe Leland Hayward byl
narozen ve Willsboro ve státu
New York 22 prosince 1840 v
občanské válce vstoupil do 22
pluku dobrovolníků new-yorských
načež byl přesazen k 5 pluku
jízdy ale již ku konci roku 186a
byl od vojska propuštěn násled
kem špatného zdraví Pak teprve
šel do vyšších Škol a vystudovav
práva připuštěn byl ku provozo
váni prakce právnické ve státu
Wisconsin Do Nebraska City
se přestěhoval reku 1867 kdež
setrval až do své smrti
Sen Hayward nabyl značného
jmění neb má rozsáhlé pozemky
nejen v Nebrasce nýbrž i v Kan
sasu a mimo to má značné podíly
v několika rolnických a dobytkář
ských společnostech V politice
se účastnil sice ale nezastával
úřad žádný leč roku 1886 kdy
byl guvernérem ustanoven za
soudce distriktního na místě soud
ce zemřelého Po porážce své
co guvernérský kandidát byl zvo
len senátorem spolkovým a zemřel
právě kdy místo své zaujmouti
měl
Mrtvola sen Haywarda vysta
vena byla v domě jeho ve vší
nádheře až do čtvrtka kdy četní
návštěvníci ještě naposledy v tvář
jeho popatřiti mohli Mnoho
prominentních občanů se dostavi
lo ze všech části státu nejvíce
však z Lincolnu odkud přijeli
všichni státní úředníci Ve 2 ho
diny byl pohřební průvod jehož
se účastnilo velké množství lidu
kočárů
NEBRASKA
— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 79tí
— Ve Winside se dobyli lupiči
do Bluekova obuvnického krámu
a odnesli z něho 50 párů obuvi
$15 v penězích
— Rybářská komise se sešla v
South Bend minulé pondělí a zvo
lila krajana A J Sloupá z Omahy
opět za státního rybáře na jeden
rok
— U Culbertsonu zahynulo
farmáři Sidellovi 19 kusů hovězí'
ho dobytka následkem otravy ar
senikem jejž někdo namíchal do
soli
— V Elkhornu se lupiči v jed
né noci na 5 prosince dobyli do
nádražní čekárny do úřadovny
skladiště obilí a dc Goodhardova
salonu ale nikde valně nepocho
dili odnesše věci jen malé ceny
— Žádost Dan Freemana aby
ve školách Gage County zakázáno
bylo čtení bible a zpívání náto
ženských písní byla soudcem
Lettonem v Beatrice odmítnuta
Pan Freeman se odvolá z rozsud
ku k supreme courtu
— Y Beatrice si chtěla dát pí
Bakerová vytrhnouti zub a Žádala
zubního lékaře aby ji chloroíor
moval Když to učiniti nechtěl
došla si k jinému lékaři který j
chloroformoval a ona pod účinky
narkosy zemřela
— TDuda v linwood Neb
má na skladě vozy boxoy na vozy
kočáry všeho druhu drtiče Šroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhu
řemeni Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí)
— Dle všetio není ještě záleži
tost krajana dra B W Draského
v Brainard skončena neb jak se
dočítáme v anglických časopisech
vzala si tamní Medical college
soudní zápovčď aby státnímu ta
jemníku bylo zakázáno vydatí lé
kařský diplom dru Draskému
Vrchní návladní i guvernér od po
ručili vydání certifikátu který
však nyní vydán býti nemůže až
jak rozhodne státní rada zdravotní
— Rolnictvo a města Nebrasky
se zasazují o vystavení dráhy od
tud až k zálivu Mexickému která
bv náležela úplně lidu Někteří
z nadšených podporovatelů této
myšlénky přikročili jii k prakti
ckému provedení jí agitujíce po
celé čáře kudy vésti má o roz
prodání akcií Ve městě Hender
sonu nechtěli občané o tom ničeho
slyšeti a za trest mi býti dráha ta
vedena směrem jiným aby se mé
sta tomu vyhnala Za práci
pozemky na dráha ta mají býti
vydány akcie Uk ie by to byla
dráha lidová po celé Čáře
— V Odessa asi 10 mil vzdá
lené odKarny byli
na 5 prosince paní Dinsmorová
a Fred Lane mrtvi Rodiny
obou bydlely v jednom domě v
dolním patře byla nalezena mrtvo
la paní Dinsmorové na zemi dle
všech známek otrávená v hor ni ti
poschodí byl zase Lane s prostře-
enou hlavou v posteli Dinsmore
vyprávěl sousedům že Lane otrá
vil jeho ženu načež se zastřelil
což i manželka Lane-ova tvrdí
orota koronerova však vynesla
nález že Lane zemřel střelnou
ranou vypálenou rukou cizí a o
pí Dinsmorové se nemohlo vyše
třit! následkem čeho zemřela
eji vnitřnosti byly podrženy k
vyšetření znatelům aby se zjisti-
0 byla-h otiávena a čím Obě
rodiny žily v dobré shodě a v přá
telství Dinsmorovi 'byli teprve
20 července t r oddáni při
Čemž jim manželé Lane-ovi byli
za svědky Dinsmore byl uvěz
něn a Lane-ová dána pod dozor
policejní
Zprávy osobni
— Jeden z nejstarších odběra
telů našich listů pan Jan Němec
Howells Nebr navštívil tyto
dny naši tiskárnu se svým synem
nalézaje se v městě za obchodní
mi záležitostmi Neopomenul si
ovšem opět předplatit! na PokroK
i Hospodáře
— Dávnoletý přítel a jednatel
náš pan Tomáš Duda z Linwood
Nebr byl zde tento týden a na
chvíli nás navštívil Byl jako vždy
pilně zaměstnán svými záležitost
mi obchodními a tudíž ani pro nás
mnoho času mu nezbývalo
— Známý lékárník p A Ma-
šinda z Prague byl včera v Omaze
za záležitostmi obchodními Pře
kvapil nás zprávou že zdravotní
ohledy nutí jej zmčniti bydliště a
že proto nucen jest hledati kupce
pro svou lékárnu kterouž po kolik
roků s dobrým úspěchem v Prague
vede Prague jest jak známo
město české v českém okolí a ne
pochybujeme Že v brzku najde se
panu Mašindovi kupec
— Pan J M Mundil obchod-
vedoucí parního mlýna z Clarkson
zavítal do Omahy počátkem týdne
Zastavil se u nás právě když byli
jsme velice pilnými a doufali jsme
že přijde ještě abychom mohli s
ním důvěrněji si pohovořit však
se nám' toho potěšení již nedo
stalo
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago T prosince 1899
OMlui trb sdejil v mlulycb týdnech by) ochab
lým s reny klesaly Teď Jcri m vttil němost
to pHíitá se Jedlni torna t přívoz se valni
nmcnlll — vnepocbybnt proto Ie rolnici nedbají
za nynšill poklesli eeny prodšvstl Ze se cena
teď opevnila a ileoiils lzs poniorsd za znám
ku ie klesáui dospí lo dna s lé cena se opit ušlá
if kdyí na zlepii Ozlmks temná As % z bolí
botová prodává M aa M®M pro kveten
Jsrkt íílo t Jest za Otytu s tvrdá tic
Kukuřice lil poklekla s prodáá ss nyní ils t
tlU pro prosinec %'4 s pro kvite ti ti%
Ovss lest opit pevnřjlí eeny tíalo 1 za Z3 hílf
Zito Je znova levni jli Cis 1 za Uc
Jařmen je ceny astálená prodává se dle jakosti
eis t ss j7wac
Semene Ininá je ceny vysoká íis I za 1143
Hovizi dobytek přtJ jalecni vykrmen má
cena nezminiooa Nejlepli jstrcoi voly plemen
olleehlénjcB pro vvoz prodávají se tl za 17
pikná vuly JaU-ínl po IS K&tW i pro ihdni al
obHné po MaoÓSéO Mcnl krávy Jana po
t-0 ft 73 jsu-čni Jlovloe :) ffi®3 tO s voly k liro
I&KI&4 to Trxswká voly t pastvy I3ť?(4 25
Juntu! 1 1 1035 25 JaU-íuI voly západoi H 003
I23i
Vepřovy dobytek počal tento tydea s eenoa
pvn(jli a vylil sle dnes opit poklenol pikhf
f nejlepli Uiky Je aa ti lebky $389®
406
Omabs 7 prosince IM
PHvosa dobytka cvikem cbyvavlak nbjtek tes
jest blavtii dobytka z rentf kHHlto krmených )
trtnlck voli přházi a hojrljl Chybon Je ie
jen malá táat Toli prlveienrh dokonsle jest vy
krmena a proto nepřináli aelvyili cenu V tlerf
fcylo v trna nikollk neobytejiil pěkných stil
voli Jatetnfíh Jak aaii élecáH dojiata vypozo
rovali nspNviii ss sem pravidla nejlépe vykr
mená Jatetui voly allerhtioych plemen uk jtko
de ss trha rblcgkáai Aby přívos bitového
dobytka do trha zdej tibo povzhndilL vypaly
sdejil komlaeioaáfki firmy zvláltnl prémie
následkem tobe bylo v trha aul ťeet sUd
4eylka tobo drobí kterýt ss prodával po 1580
Q7S Obyčejná dobře vykrmená jatetui voly
dne f tras nebyly a prolrsdni pradáviny po
St iOS ii Cena krav poklasls Jateční krávy
prodávány po ItíBOi aV jalovice lí 6J i
vol k ini tUA&LS)
Vapřový' dobytek Je teď ssae ceny ochablá
prodával se po 771 90
Vejce pf řván se jsa ve skrovném mnoiatvi i
cena ja pevni 16c tacet
lláalo ie o-ny pevné obyCejaá dobrá dum id
14c pitné stol ni 16&I7 a máslovea 22320
Dribei mi camsj acvaoa slesice iivá po IM
vypařeU tQ"e kachny a heey vypařená
St a krocani S9c vypařená řiQlle
Zlřisy Ie stale kraval v trha Prelrnf
ples Jsem pe ftaoas-su křepelky UfOt-M
Kecka meDardky 00Q1 V jloé II tSOSn
Brambory maji ceas pevaoa jsu za @%c
hasl
JeMks sekni tapadsl jseej pe UmQXM ná
9 Yorská fSMOt o
EUejsoaeeay pevná! L syrová ca IHc i
t-TKe es L seiesm 10 fis I t wled tStOa
Sro mi cesia aatiWeon aejlepí a vflla
ttM peestřadai Hwt c aUla 90
tL Loals T pršel atsj 1M
Plealce Jest eny pevWjet Ba t eclmke Cer-
ssjaé snsaeá as aa tVi4S71 prj prselemi m%
apeakvU— TwaUBe t sarmOU -
Eaance)slsWjsm tV t as W%t prs kvitem
Barma ja esa yajvmi praatfiiai ea T T-le
V Des Moines sí chtěl kožeš
ník Speigcl pomoci k pojištění
vypálením svého obchodu ale po
mohl si k onmiletému žaláři
V Cedar Rapidsfch byly pod
strčeny pod dům právníka Crona
2 libry dynamitu a doutnák k ně
mu vedoucí zapálen Dynamit
však nevybuchl a tím stavení i
obyvatelé byli od záhuby zachrá
něni '
V Sioux Falls S D byl v
hotelu okraden Albert Mueller z
George la o $3950 Mezi tím
co spal vybral mu je prý zloděj z
kapes aniž by co o tom věděl až
když se ráno probudil
Zprávy spolkové
Tábor Colnmbus Čís 69 WOW
odbývá svou výroční schůzi dne
12 prosince 1899 a jelikož připa
dá volba úfadníků jsou bratří Žá
dáni by se všichni dostavili pod
pokutou 50 centů dle nového usne
Šení — Od nového roku bude náš
Tábor odbývat své pravidelné
schůze každé 1 a % úterý v měs
Frank Svoboda velící konsul
Frank J Fittle klerk
Těl Jed Sokol
Schůze účetního výboru bude
dne 8 prosince u p Em Čermá
ka Dostavtež se určitě o nůl o
hod večer
Frank J Fittle předseda
Příští čtvrtek dne 14 prosince
odbývá se výroční schůze Před-
éhá volba úředníků a kdo se ne-
dostavípodléhá pokutě dlé stanov
B W Bartoš taj
Tábor Nebrasská Lípa i 188 tTOW
odbývá schůzi ve čtvrtek dne 14
prosince Jelikož předléhá důle
žité jednání a volba úfadníků
nechť dostaví se všichni Členové
Anton Novák klerk
Comenius Camp číslo 76 WOW
Všichni členové jsou žádáni by
se dostavili do schůze v sobotu
večer v 8 hodin dne 9 prosince
jelikož předléhá volba úřadníků
Jos J Kalčík klerk
Sokolky Tyrf "é I
Odbývají svou schůzi 10 t m
ve 2 bod odpoledne v síni pana
Hrocha Všechny členkyné
nechť se do schůze této dostaví i'
Stasie Benák taipmniro
Čenko-Nár Hřbitovní Spolek
odbývá pravidelnou schůzi příští
neděli večer dne 10 prosince
Vzhledem k důležitému jednání
jest důležito aby všichni zástupci
do schůze se dostavili
Frank Svoboda tajemník
Sbor Boleslava í 60 JČD
odbývá výroční schůzi příští neděli
dne 10 prosince v místnosti spol
kové určitě o půl druhé hodině
odpoledne Ježto předléhá volba
úřednic a jiné jednání tedy pří
tomnost všech členkyfi 6e žádá
Nepřítomné podléhají pokutě dle
stanov Františka Čapek
tajemnice
Můžeme se hodně nastudili a
nevíme ani jak: nechť jest příčina
jakákolivěk jedno jest jisto že
Dr August Koenig's Hamburřer
Brust Thé jisté vyléčení spůsobí
— V udělení nejvyšší odměny
a Zlaté Medalie Cudahy Diamond
MC mýdlu na Trans-Mississippi
výstavě dokázáno Že jest to nej
lepší mýdlo ku praní na světě
Vyleílti lastuuií v jednom dan
TJIfveJie Laiative Bromo Qnlnlne tabletky
Lékárníci vrán peníze Jeatl va nevyletí isV
Podpis na kaldé bednltos K W Crove lílma
Záchvaty trvale vyléčeny Zscbvay a aer-
vrwuoet zmlal po Jednodenním užíváni Dr
Kllne's Giat Nerve Bmtorer Zalleta pro
ai-w inacv u zamítnu uiiurwio ji zuarma
nr n auine iao au A rvu si
Pa
1'bihtdHphla
HlUDTSÍtf
OMAHA LOAN BUILTHNO AgtOCIATTOlf
n á lot na MeReath lil ze sutá ulice u Han-
erom rarani na kterémž jest ochotna ry
větl příbytek pro někoho do by chiél lot
Naltinger Hecy Bea Bldg
Koap u na menicui splátky Hlaste se u: U že
kv
8tf
IVU IUUIJ p&looťniaHoiilvycdoi
od Bloe H I II Nebr Cena l4uuo-ll OiO hotovi
zbytek oa tři roky aa 6 prorent tmai Adre
aujte o otaxy na: KKANI MAZEL
Sbil Hlue H lil Neb
V A IMl 1 k pronalmrjtf neb prodeji —
r AU HA UoGre obděláni farma o IftO
akrech blilo Crete Nebr punajme ee lad no
aa I li I roki aneb př idá vhodná partii aa
snadné podmínky Adresa Ita:
L L E STKWABT
řťmms M M 27
D S National Bank BulMInc
DT3S-k Omana Nebr
rioa stálého vytUka sam
lojema kaldéma kdo pře
Vfzme jexloateiatvi aalleb
vla-tenerkych loreckýr-h
phrodnU-b a nábriaVaLyrh
obrasi Nemějte iadoé oba
ry snad před ztrátou
O SfílLBKXMAHS
PS Sk Paul Hlnaeenla
TRPÍTE HLUCHOTOU?
a aidf druh Spatného slnrba lve nyní vy
létltl nonse hlnrbfisremi bcmmi k vy Meeait
NoviaJedoMlachiBetaade Hlučeni aasaoe)
okamtiU sMiliaeálawvay vyaatHsse a ao
radimeadarsna thktt
DIR DALTOIťS ADR AL CLINIC
— lplaeejM svým přátelům on
Oowb na Bosnodiir poate 9lt loimi
7—