Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 08, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
3
Northwestern dráha
pět vlako denně do Chicaga
640 ráno
1055 ráno
415 odpoledne
455 odpoledne
7 jo večer
♦Zvláštní rychlovlaky
S Čítárnami buffettovými a jfdel
nimi vozy
Poznámka The Northwestern
musí vysýlati více vlaku než
která jiná dráha mezi Omahou
a Chicagem
Nová městská úřadovna 1401 —
(403 Farnam St
Dr E H0L07TCHINER
ČESKÝ LÉKAŘ
OVFIOK db robu ífi a Ooward nl Bheelr's
uiuck eis a ven giv xeieron iwe
V pisároě k nalezeni od 10 do 12 hodin ráno
oaiooi oapoii ontoaiaoi večer
Telefon residence 1874
Vyléčím koktání
RiriRKNCB! Nejpřednějíl lékaři v Ornáte
Podrobnosti sdarma Julia E Vturbaa
dUMrl m RamitB Hlog Ouiataa Neb
JOSEF TUČEK
DcjslarSí český Mml t Oinazc Mi
vMsl©20USo 13ih8t
hěkr barvv olele Itíteeskla krt kart&ie
věeho dnbu vína a 1'hoviny pro lkař4kě po
tfoťjr iS "líoceptúm věnuje e zvláiiui posor
noat OlIDH
HGifloriMD Gco Bictneli MD
adroSezii léleexíi
ZRAKU SLUCHU
I404 FARNAM UL OMAHA NIB
lU3m
"Číslo telefonu 789
Ofliaba Stora Bspir Works
1207 Dooirlas nliee
maií na skladě vŠechnv druhv
správek ku kamnům vařícím i to
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
O D KIPLINGER
rota 13 a Fanxtm
Dontnltářs! a tattáčnicty oticlofl
ROMMjfl
Hrne America Favorite TOM MOOBB
ENBi GBOliGB dobré 6c doutnlsv
Chas Kaufitiati
ft pojišťující jednatel 0
u a veřejný notář Q
Zaxtunojo eJIepll pojljfiijícl společnosti
protiava Knpujť nnijitivK nemovitý vydav
W'eUvní lístky 1 Evropy a do t v ropy aUL
k te na nemovitý majetek
flmaM5rol1 13 a Donglas nl
%j J -tJ yr viř vir V
i
Dr ČEPELKA
v Čechách promovaný
i tkufený
ORDINUJE
▼ ČESKÉ LKKÁBNB
F NEDĚLY & SYNA
V METE NEBRASKA
Veškeré předptny lék arské vy ho-
HIDJI W WWI llr UK 1 JI IID
svědomitě i neltlstéicb a otjlen
licn léčebních prostřed k 6 gr if
NAVŠTÍVÍTE OMA1IU?
Jsrt-H ano arupoincflts sc sastavltl t skvost
nl taHaenéni bortind a boť-lo
vťíalo 1232 jižní 18 nlice
Mimo výu-ťné lihoviny a doatnfky ohdrtlta la
velkr pohodli Jako kaidési botsla prvé tfl-
Aw JIHla nSItmnván tana éu Knftatilm AvakAhn
1 smarkkéha Hnet&ni venkova věnuls ss
trláttnt posoraoet a podobného pobodít Jsko
M
a onoa i aajaoa nisae
CHCETE
LACINOU
FARMU '?
Teď anad ví Jil UUý ie LACINÉ
a DOBRÉ pozemky Jsou nyní k dostáni
Jen ve YVieconiinu Viak ne kaldvfle
nejlépe nejlevněji a nejspolehlivěji
mízo k on pili Jen tehdy kdyí kupole od
železničních společnosti přímo Jestli
kapnlete od jednatelů koupíte třeba těl
dobry pozemek ale ne tak levně jako
kdybyste ae obrátili přímo na společ
nost A pak nejíte jisti íe pozemek
který jata koupili takéskutečné mále
Cbicairn Milwaftkee ABtPaul dráha
tni pres 0200 akru pozemka podél trati
svých blito mesleíek v osadách mají
cích školy kostely atd kteréf prodává
po 3 00 alnelvyte W00 akr Jak násle
duje! Jednu létli nu kotovi ostatek v
piti rocnlrb splátkách I B procenty úroku
Pamatulte kdyi koupila od drsbr jste
Jisll i máte dobrá právo majetnlcké ie
vaie panice jsu bezpečny koupit la
nejlevotái moinou cenu PUte li anglie
ky o cirkaláf obsahujicf popia těchto
pOMmkft — — "sssisaBBv
II O GAUGEN
Ld Com'r G M A 8L P Ry
IILWiriEE WIS
AMKB AA
wrttá
ČfíMopiN zdarma!
THE WESTEBN TMU
Jest okrášlen pěknfml pohlody na noví kra
jiny Ktorsz se nyní oauji puuoi
Rock Island dráhy
V 0KLAH0MA A KANSAS jakož
V INDIÁNSKÉ TERRITORII
Poilete sl proB OIdr(te Jol sdarma vyplace
ny pusou Aaresujus
JOHN SEBASTIAN Q
Chiuago lil
P A
Na zamisRisgippská mezinárod
ní výstavě v Omaze obdržel
v odboru pivním
Krugr&v liaUc
Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII
riludě jeho cixtoty a Jnbo osvi
leleb a posllsujícícb vlastnosti
Objednejte bednliku od
Fred Krne Brewln? Co
1007 Jiiokson Wt
TatcroH 490
ADKESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKU
OMAHA
Rád Palacký i 1 ZCBJ
Odbívá své pravidelné scbfire ka?dtu ftvrtou
nuuiMl v meMcl o z h oup
na 13 a Wllllam ul 1'fedx
n Klunetkv
Lé uerKo in) vac
Sobek UWS 4th 8t nfetnik V A Souhra
da 1317 Williams ulpokl Kr Mab
Těl Jed Sokol v Omaha
odnývt své pravidelná soh&ze Vldf druhf
ítvrtek v mMcI vitir ve své mixtnoatl '!£&
Ho I3th St 1'rtyls Kud Havelka 1457 Ho 14tb
St tajemník II W Bartoi 1418 rear ťoppleton
ave ncetnia irj riaia mib roppinum ave
Pokladník Ant Kment 1247 Ho lftth Btr
Podp Sokol TyrS i 1
odbj t své sch&ze dvakrit mesICni kafdou
lnedíll a 3 nondělí v měsíci v slnl Metrové
Celoroční schazu odbřvá se I nedéll v HJna
pAlletnl schate I nerfiíll v dubna a čtvrtletní
v lednu a srpnu Předseda Kr Svojtek tni
stopFedseda ťr svoboda taj John Chleborad
Ii4 11 15tá ul ASeinik Jinef Kaipar 1420 jli
U nl Pokladník V F Kunci 1314 to 18 Btr
vbor majetku Jos Němec praporeěnlk Jos
Nera aosorce rr vojteca
Jan Hn Loie i i Ryt Pytkla
odbřvi sch6ze kairinu Divní a ifeti středu v
měsíci v Nárdni slnl na 18 a Wllllam ul Ve
licí kancléř Kred Siáma Htraice archivu a
peCetl f Jelen IA a Center Htráice (nanoi
V áo PMbvl M tk 19 8u Pokladník Jos No
vák lfllí Jit 13 ul
Bohemia Leše i 81 A0CW
odbývá své pravidelné scb6ze v Národní slnl
každou i a 4 třelu večer Frant Svojtek
M P K W Randbauer Záp IWH 8o 13 Htr
J V Vacek úfeinlk 2210 rio 14 8tr O Bose-
srater spot lékař Mi Hee Hunaing
Tibor Columbug l 69 WOff
odbf vá srhAze každé 9 litery v měsíci
v Ná
ervlnl nl v h
ISi4 II If ul MUtouh-dseda ťr Bemln Taj
ecer rreuMHia r r ovoooaa
K J Kltle Zll N W st 8o Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal 1334 Jíš 14 nl Hra
vodil Josef Novotný
Tábor Nebraaka í 4771 MWA
odbf vá své pravidelné sch&ze každou prvou a
tfatl středu v mísíc! v osm hodin večer
valní pana Jana Hrocha Konmii k pmrKiiv
sky M3 Dominion Hti návodM Jan Brázdi
J V 1'Hbvi 810 liU-korv : Drívodči V DoleJ
oanker jos vnuiKaa m miiiwn um: hibtk
vnitřní strát Josef Hruly: venkovní stráá
Bart Mathnnser výbor majetku Jan umooo-
rád Mlke Votava narei smraovsay a r j
Haazelln
Tábor Nebiaflská Lípa i 18S WOW
odbf vá scb&ze kaldý druhý a Čtvrtý ítvrtek v
f nl Hrochově Josef Sin předseda lOlt Homer
Ht: Václav Doleil mUtopředseda John Sa'ar
pokladník WU Williams A V Novák taj
zoo raci ne st rr nuuaup pruvouci
Sbor Ylantlslava i 29 JČD
odbývá sch&ze kaldou 1 oeděll v měsíci v Ná
rodní smi o ♦ noa nap rn-am-iurne nm
Bartoi tajemnic M Ruchánek 1124 Ho 13lh
Ht pokladnice Karolloa Beránek očetnlce
Mane Mlcnai ihub naason nt
Sbor Boleslara 60 JČD
odbývá scb&ze katdou 2 neděli v mřlcl v Ná
rodní siní o noup rreuseoKa snu nmeoi
1227 JI 1& ulice tajemnice Frantllka Čapek
1314 Martlia St Atetnlee Marie Příborská rob
14 aťaatehaa Bt pokiaanice zvaronna r 101
Kar 1MM jli U ul
Sbor Hrezda Nové Doby i 86 JČD
odbývá své sch&ze kaidou 3 neděli v měsíci ve
z bod oap v siní Meicove rreaneaKyos in
Knanlthaler tal Vllbelnvna Rartošuva ZM
!k luh Bt útotnlce Km Ubleborád 1418
Poppleton ave
Sbor Martha Urorc 1 10
odbýví své pravidelné aeh&ze vzdvé neděli
italcL v Národní alnl PredseOkyns Meiue
dvobouH mUtouřed-wdkvně Anna Brodil ta-
lemnlce Ktmle havlU l'63 rto 16 HU pokladni
ce M Bou kalová 1301—14 ul průví
Fannie Petok
Sbor Čechle D oř H l 161 A0CW
odbývá pravidelné ach&ze kafdý t a 4 ítvrtek
v měniví ve dvě hod odpoledne v místnosti
nana J Havlíčka Národní slnl Předsedks
Antonie iionman ujem jowe ™ is
Pokladnice Anna Wluni'ko soolk lékař C
izol 14 ul aeetnire a fvoiten imí ni o si
Bosewater ta Bee Uulldlng
Sbor Lilie l 0 Kruhu Dřerařek
dbfvá své pravidelné sch&ze vtdy v Čtvrtou
sedkyoě Marie Jirák 1iM
lertřii v mtnlcl v místnosti
rltli v měsíci v miatnoatt o J Hrocha Přeď
Uvně Marie Jirák liMrtJUol 16 ul místo
předsedkyně Jos Homola tajemnice Marie
?amec lójlá Uul
Z314JIÍ II ul pr&vodkyoé Antonie THska
nokladnlce Kat Woir
Podp sbor Sokelek Tjrl l 1
odbývá své srh&se Jednou oiěsICně a sloa
kaidou druhou neděli v slnl Metroví Ceoi
ruCol schlze odbývá se v HJna pělletnl v du
bna a Čtvrtletní v lednu a srpnu Přdsedky
Dá Frantllka Kootaký mfstopředsedkin Ma
rie Recán tajemnice Htasle Benák ll IHih ít
N Ht bV Omaha Atnlce Marie Bilek M a
Cliarlas BtOtuaba pokladnice Bot Bukácek
sorrrxx oxcatta
Til Jed Sokol v So Omaha
odbývá své pravidelné orbise Jednoa mtaiCnl
a atre kaids tni pondéli v mnici v mUtooetl
Koetskýbo
na mho 91 a O
t-l Frantlěek Kadí! W a 8
starosta
Josef Vonáek
nl
1- - k nurUk Kllník fMRllUb
Hájek tn ssesl HiOuL
Praha Loie i t29 A01 W
udbfvl své pravMelne arhlst Lat středa
v aouiri v slnl n Koolekf ho Tbomaa l-vaee
Rxmlatr Fr Wellrh Mistr Práre FJ FltK
taj nesl O a PPtr Jos Váchal ářeiolkZO
ať ulice Poklad Bodř DlenstWer ziiOiL
Tábor Žilklr Dah { US WOW
odbývá své sehlse kaidou první neděli v ssěai
el elal a Fralkaau a n altre Pfntaeda Fr
Ktrts miMnpreaewia rraaa nrania tajess
Jum Formáaek SV tL sneol K a M Doklad
Aaloa Plvoaka tL a Q ul
Rid PaJmevé Dřevo 1 7
Kruh mermřvk v Ho Omasaw odbývá orbise
své koJdé anaiedal aonděll ssedej v mwteo
stl Br Koutskýrh Marie VoanáCka Daatojoá
smrveatra RaUe Tossska ietopřio— dka
Katte vor sos a asr ao as atr tarae"
Fraatstka PlroakabMbérka FraatUka Brn-
oda aovkreasalee Bvttora Bacefe artvoaCL
ti valUai sirša Aaaa fchsc
Ze zlatého území
V minulých dnech zaslal Vilém
Snyder svého času vyrabitel ko
čáru na Harney ulici v Omaze
dopis svému příteli )aou Driscol
lovi jejž uveřejnila zdejší "Bee"
a z něho vyjímáme některé zajíma
vé statě Snydera zmocnila se
asi před půldruhým rokem zlatá
horečka které neodolal násled
kem čehož vydal se na cestu do
Klondiku hledati Štěstí jež dle
jeho tvrzení také našel Dopis
zaslaný Driscollovi oplývá chvá
lou o krajině kde Snyder se nalé
zá a navnadil Driscolla tou měrou
že tento příští jaro odebéře se se
svým synem do země krutých
mrazů aby pokusil se dobyti bo
hatství prospektorstvím
Snyder zaujal pozemek v Cape
Nome na Aljašce při ústí řeky
Snake kde tato se vlévá do Be
ringová meře 120 mil od jižních
hranic Sibiře V těchto místech
nalézá se městečko Nome a zde
postavil si dům odkud má pěkný
rozhled na šíré moře takže může
pozorovati každou loď do těchto
končin přijíždějící neb odtud od
jíždějící Podnebí jtst zde mno
hem teplejší než ve vnitrozemí
V Nome založena jest malá osada
prospektorů a obyvatelé založili
si zde veškeré obchody které k
živobytí jsou potřebné ba jsou
zde i dva časopisy týdně vycháze
jící o 4 stranách čtyřsloupcových
jež přináší zprávy o nových nále
zech zlata a místních událostech
V každém z těchto časopisů nalé
zá se též několik sloupců ozná-
mek) v nichž oznamuje se cena
zboží těch kterých obchodů a čte
náře naše bude snad zajímati u-vedeme-
li některé ceny potravin
W F MILLER NAFOLEON FINANCÍ
Podobizna naíe představuje W F Millera z Bronklyna jenž v minulých dnech
zpnsobil znacnA ▼zrušeni po relé zemi rafinovaně prováděnými finančními mu
ninulnneml Miller tnlii 7ftloiil finsnřnl rfsfav icní nriilmal vblnriv vířit In
z nichž nabízel pl ititl 10 procent tírokft
vypmcei ao tě dony nez nvi nv ipdio urany zrušen a praví geze podvody
tyto vynesly Millerovi čistých 1 250 000 bbem nřkolika měsleft
jak oznámeny jsou v jednom z
těchto týdenníků:
Maso libra 75 @ 100
Dříví sáh $35-00 @ 5000
Mouka 100 lb Í1000
Máslo libra $100
Krabice nakládaného masa 75c
Brambory 100 lb $10 C") í 15
Hlávkové zelí ioolb $10 @ $15
Uhlí tuna $75000
Dříví 1000 stop $25000
V restauracích prodávají se u-
pravené pokrmy za následující
ceny:
Porterhouse' steak $250
lenderloin steak 350
Sobí pečené 200
Vepřové řízky 150
Telecí řízky 150
Káva a zákusky 50
Uzené hovězí maso iso
Ostřicová polévka 150
Studená uzenina 100
Hamburger steak 150
Sardinky krabička 100
Uzenina s vejci 200
Káva čaj neb čokoláda - 25
Bochníček chleba 25
Z cenníku tohoto možno posou-
ditiže každý oby vtamní musí míti
značný příjem aby mohl dopřáti
ti dostatek pokrmů ku prodeji na
bízených a ten tamní dělníci mají
Halič na příklad Čiti v Nome za
ostříhání vlasti $150 a za oholení
$100 za jednoduchou koupel
pak musí každý zaplatili $200
tm vyprání flanelové košile platí
se 50c za vyprání plátěné barev
né košile 75c a za vyprání bílé
košile $100 Chce-li si někdo
koapiti doutník neb sklenici nápo
je pod 50c jej neobdrží Lodní
nakládači jsou téi dobře placení
neboť obdrží za hodino práce $2
B tesaři $150 — Předplatné na
kterýkoliv týdenník tamní obnilí
12500 a jednotlivé číslo prodává
se za 50c
Potoky a strouhy v této krajině
oplývají prý báječným bohatstvím
a také v roklích nalézají se hrud
ky zlata z nichž mnohé mají cenu
až Í150 Z jedné takové rokle
vytěženo bylo za minulý léto za
1400000 Rokle z které toto
bohatství bylo vytěženo jest z
délf jedné míle a každý ze čtyř
"klejmú" jež se zde nalézají roz
prostírají se v délce 1320 stop
Na potoku Anoil nalézá se 18
"klejmů'' a z jednoho vytěžil Ch
D Lane za léto 175000 Na ji
ném z těchto ''klejme'' nalezena
byla hrouda zlata mající cenu
$300 Za misku země platí se od
{32 výše však koupě takové se
mnoho neprovozují nýbrž kupují
se hlavně celé "klejmy'' za $13
000 až ?i4ooo Během léta vy
těží se z takového "klejmu'' až
$115000 ba jest zde příklad že
WH Pricejenž máklejm navýše
jmenovaném potoku vytěžil za
minulé léto zlata {192000
Jedním z nejbohatŠích zlatoko
pů v Cape Nome jest Charles D
Lane známý v politických kru
zích nebrasských z minulých let
Muž tento v roce 1896 účastnil se
saint-louisské republikánské kon
vence stříbrařské a věnoval znač
né obnosy Bryanově kampani jež
ovšem vytěžil ne ze stříbra nýbrž
ze zlata avšak to nikterak nevadi
lo aby nebyly přijaty pro stříbrař
skou agitaci Zlatokopové v Cape
Nome dlící odhadují jeho klejmy
na potoku Anoil na $1000000
Lane jest majitelem ve zmíněném
distriktu čtyřiceti neb padesáti
klejmů a za tři z nich nepochyb
ně cejcennějších zaplatil $185-000
týdné tudíž 520'procent ročně Úroky
Celkem možno říci dle odhadu
zlatokopů že v zlatonosném di
striktu Cape Nome od řeky Snake
ku řece Cripple vytěžilo se za
minulé léto za $12000000 zlata
čímž zaměstnáno bylo 650 mužů
v potocích a 2000 na pobřežních
dolech Denní výdělek dělníků
obnáší $10 a $16 avšak zlatoko
pové kterým štěstí přeje pracují
s nepoměrně větším ziskem neboť
mnozí vytěžili denně až $100 Vy
početlo se že 2000 zlatokopů za
minulou sézonu vydělali průměr
ně po $1500 což ovšem neušetří
dělník v hustě obydlených kraji
nách Spoj Států ani za mnoho
roků
Češi a Rakousko
Krátce po nastoupení minister
stva hr Claryho uveřejněn ve zná
mém maďarském listu "Budapešti
Hirlap'' na úvodním místě článek
nadepsaný: "Češi" V článku
tomto mimo jiné čteme následují
cí: "Nejstarší národ v Rakousku
jsou Češi Při stěhování národů
přišli na místo Markomanů v V
století po Kristu tedy 400 let před
příchodem Maďarů Od Karla Ve
likého trvá jich boj s Němci
Čechy jsou starší Německa starší
Rakouska které povstalo po smrti
Otakara II po bitvě na moravském
polí Po 30tileté válce x třech
milionů Čechů zůstal jen nepatrný
počet Minulo 250 let doba slu
žebnictva a ponížení Němečtí
císaři neobmezeně panovali v kra
jinách české koruny a Činili totéž
t Uhrách osazovali v zemi Něm
ce Miláčkové německých cí
sařů dostali koofiikované statky
českých pána Ponímiily se M j
dy škola armáda jazyk společen
ský i literární Čechy staly se ra
kouskou provincií A hle divným
způsobem český národ ještě žije
Praha stala se opět českým hlav
ním městem Česká literatura
zkvetla učenci čeští vyrovnají se
německým Lid je pilný spořivý
bohatý a vzdělaný v kultuře sto
jící na stejném stupni s Němci
Národ ztvrdl v bojích trvající sta
letí V bojích na život a na smrt
které vede proti Němcům nikdy
neměl pomoci Německé moře
pohltilo Slovany od Labe po Vislu
odebralo jim východní Alpy Štýr
sko a Korutany — v Čechách
jako v nějaké skalní pevnosti po
stavil se tento zápas o slovanský
kmen a na místě nejohroženějším
udržel se uprostřed největších bou
ří snášel tyranii i germanisaci ale
zachoval svůj plemenný charakter
jazyk národní kulturu a í zbytky
svého státního práva A když
Prusko vyhodilo Rakousko z Ně
mecka Hohenzollerové stali se
německými c'saři a centralisace
Bachovská a Schmerlingovská utr
pěla porážku Habsburgové po
čali přemýšlet zda li by nebylo
lépe v Rakousku podporovat Slo
vany sesilovat jmenovitě Čechy
aby proti Německu oni byli stráží
dynastie Tato politika kterou
počali Belcredi a Hohenwart pod
Taaífem od roku i887stala se pa
nující Češi už dvacet let přiná
leží k většině a vládní straně
Teď se směrcbrátil: ČeŠi prohráli
v Rakousku wemci se radují ale
ještě si netroufají cítí svoji slabost
proti koalici Slovanů a klerikálů I
Češi jsou rozhořčeni a odhodláni (
jít do oposice O smíření ne
může být řeči Boj Slovanů a
Němců v Rakousku a za Rakousko
povede se dále Devět milionů
Němců proti šestnácti milionům
Slovanů! Význam tohoto boje jest
světodějný Avantgardu v boji
tvoří Češi a poznovu v českých
polích rozhodne se osud Rakouska
a střední Evropy!''
Potud maďarský list Bylo by
záhodno aby v obsahu tohoto
článku jenž vyšel z kruhu ne zro
vna nám nejpříznivějších přemý
šlěli nejen Češi ale i všichni
kouští Slované
ra-
ZPIÚVZÁMOŘSKÉ
PoSlovské nesnáze mezi Rakousko
Uherskem a Černou Horou Nedáv
no tomu co vídeňské ministerstvo
obchodu prohlásilo že zrušuje do
pravu peněžitých poštovních po
ukázek na Černou Horu Nyní
učinili totéž ve Vídni Za příčinu
udávají že Černá Hora je dlužna
rakouskému poštovskému eráru
500000 zl a Že černohorská vláda
na upomfnánf o tento dluh prostě
odpověděla že nemá čím platit a
nebude platit Černá Hora byla
od mnohých rakousko-uherských
listů které jí nikdy přátelství ne
projevily pro tuto poštovskou
roztržku hrubě napadána Poslední
napadení přimělo vládní kruhy
černohorské že zaslaly do záhřeb
ského časopisu vysvětlení jak se
věc má My z něho podáváme
tresť Černohorská pošta skuteč
ně byla rakouské poště dlužna
jistou sumu Rakouská pošta ne
působila pro ni černohorské poště
žádných mrzutostí Zatím černo
horský dluh rostl a pošta již jej
nemohla zmoci Věci ujalo se
zahraničné ministerstvo černohor
ské aby skrze rakouské vyslane
ctvo na Cetyni vyjednalo s rakou
skou vládou platebně lhůty Po
dobalo se že vyjednávání se zdaří
Ale najednou po cestě knížete
Nikoly do Cařihradu vídeSská
vláda oznámila černohorské že
zastavuje s Černou Horou poštov
ský styk dokud dluh nebude za-j
placen Černohorské vláda se do
mnívá že rakouská jí proto tak
dlouho ustupovala aby ií posléz
rázem způsobila tím větší rozpaky
Dopisovatel praví že Černohorská
vláda brzy zapraví Rakousko
Uhersku všechen dluh tak přesně
jako vždycky přesně dostávala
všem svým peněžitým závazkům
Připomíná Že ze spoiu Černá
Hora bude míti jen prospěch Již
to jí bude prospěchem že bude
vědět jak dále se chovati k vídeS
ské vládě jež tu zapomněla Že z
obchodních styků mezi Rakouskem
a Černou Horou jen ono má úŽi
tekneboť dodává na černou Horu
všechnu manufakturu a jiné tova
ry kdežto na černohorský dobytek
uvrhlo Rakousko tak vysoké clo
Že jeho vývoz do Rakouska stal se
nemožností
Jubileum republiky Malinká re
publika San Marino nalézající se
na území království italského sla
vila minulého měsíce půldruhatísí
cileté jubileum tvé neodvislostl
Drobounký tento stát má také
vŠík ústavu tak prostou Že během
tak dlouhé doby plné změn ne
bylo možno poškodit jeho neod
vislost NejvyŠší vládní moc sklá
dá se ze šedesáti členů dvaceti
šlechticů dvaceti měšťanů a dva
cíti rolníků Tato nejvyšší rada
volí ze svého středu radu dvanácti
jež má nejvyšší soudní moc Vý
komá moc spočívá v rukou dvou
vládnoucích kapitánů volených
na dobu toliko šesti měsíců a kteří
za své úřadní činnosti toliko jako
odškodné mají služné 50 fr mě
síčně Armáda republiky skládá
se ze šedesáti mužů Ale republika
nemá také nijakých dluhů
14 - t Mi
CAS PRÍJDE
na kaidou staM pani kdy dSleZitf funktto-
nelnl Změna SS Stana Tntn mtt ntn "ZmAn
Života" Celé ostrojí se změní Brozné
moce jako rak a souchotlnv se ImmLo v tomto
eaae Oostavajl
-
McELREE'S
Tine of Cardu"
posílaje a Ostí eoU aatfojt a příroda koošeji
efho boa pohromy praš tyto nroDut Jako
Stínky jsou podlvakodné Ono Jsst dobré pro
vsoekar taMenl assoAao viak lest avláats
odporučeno v tomto čase Bacte se vassbo
lékárníka asptatt po snamanltém Vlně of
Cardol -tl00 Ubev - neb aasleto st proB
k vyráMUlom: "The ChatUaoofS "A-'Trt
Co ChattanoofS Tsna
tm fi iizoil a--1 f HHIai
tamvuA
Paa ToaáiJ Cooper TnwsxMlai_aravf :
"Moje sestra trpěla nepravidelným a bolest
ným měsíčním alekaH ji nemohli alseaéitt
Vlno of Cardnl JI nplně vyléctto stél pomoklo
moji matce pH "Změně Života"
OBJEDNEJTE DNES
$300
kdo nám Zašle obdrží
bednu obsahující 100 ku
sů praisMho mramorové
ho midla užitečného kn
praní i mytí se Nádavkeni přidáme zvět
šeny obraz kašdé podobizny dl libosti
objednavatele nám zaslaný jehož krám
ská cena si rovná $300 takže mýdlo jest
Zdarma! Činíme nabídku tuto by vý
tečné to mýdlo které Dy neničlo v žádné
české rodiiié cbybčti rychleji v trh se
uvedlo Pp obcbidnfci a kluby by
měli U to nabídky použiti
Objednejte dnesJ
y
u ]Fhe Jíircbman jo a
českých mýdlařů
55 Campbell Park - -
wH-2i-3m Chicago His
RYCHLÝ ÚČINEK
Krásna? nedráíJIvý lék proti
Zánětu sliznýcli blan
Zánétu průdušek
Chorobám plic
Zánétu plic
Chřipce jest
SEVERŮV Balsim pro Pifce
Joni vykázat! se mflZo nejvitfiim pos
tem vyléoenl pofiátka eouehotin Za
metl vidy vznik plioniob nemocí oil-
váli ao ho v 6m
zb a ou 01
SEVERUV
Ole] Sv Gotharda
Jest tízaáa za aejlepii lék proti
Yšem bolestem
Rermatizmu a Neuralgii
Strženiné Cena 50 ctů
HlaSte se o SeverQ v Kalendář
W F SEVERA
Codar Raplcta lowa
XXtiM ix Žižku
Krásné dva litoprafované obrazy
představující České velikány Husa a
Zižkn hodící se pro spolkové a veřejné
místnosti jakol i pro rodiny máme
nyní na akladé Prodáváme je oba po
řlix) aneb co prémii k Pok Západu z?
'iplatek 50c Pokrok ipadn
Ofiabapih
Čechovi a jejich zápas
o samosprávu
Nákladem Pok Zip vydána byla v
brožurce pfednaika pod vyáe uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal
da pro literární klub Astorovy knihov
ny v New York a a upravil pak pro mě
síčník Midland Monthly Teti to česky
překlad předííky tvoří brožurka 40
stránek obsahujíc vjrobrazenf Jana
Huaa Jana žiiky Jana Amose Ko
menského a Josefa Juncmana Cena
pouze lOctřeb v kolkách Dva aciit)
měsíčník a Midland Monthly rbaah
jící tatfl pfedniika r angikine za
iseto Pokro Upásla
raa