Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 08, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
NOVINKY Z ČECH
Ptvodnt Informace od spra vodaje "Pak Zip'
V Praze 22' listopadu '99
V rskoosko-ňberskv motanici e pokníuje
Ciaaf satani v bor— flieaki rada-Mlolaier'
stvo Clary-ho — Situace Caski — Buch
Cechich -Zkonfiskovaní program fenky—
Morava tuil-Droboty
V rakousko-uherské motanici o
kvótě se pokračuje Čacbr ve
Vídni se nezdařil tož vlákali Ma
ďaři rakouské delegáty do Pešti
ale — neshodli se zas Tož nyní
si pisí Ale protože byl by boj
bezvýsledný v tomto oboru i v
ostatním zasáhl doQ podruhé ve
dvou měsících opět císař Dal si
povolati na hrad čelné předsedy
kluba a výborů a v rozmluvách s
nimi vyslovil svou vůli aby ne k
vůli yláJě ale pro státní nezbyt
nost povolili a dohodli se ve všech
oborech sporných tož o kvótě o
vyrovnání o rozpočtu A vy
slovil náhled Že uznává Činnost
pravice že snad Clary bude na
hrazen vládou odpovídající po
měrům v sněmovně ale že nyní
před skončením úkolu nelze na
jeho propuštění mysliti
Kvótová delegace první jeví
ochotu ku práci Smlouvá se
(ač Maďaři dvakrát rakouskou na
bídku edmftli po třetí a jeví ocho
tu — slevit Plní se tedy naše dávné
povědění že se páni sejdou tak u
35 proc Dnes už staví se na
jisto cifra 3435 proc Oč bude
ale pod 35 proc to prohrála Cis-
laitanie svévolně sama Neboť
kdyby nepovolila 35 proc už
císař byl odhodlán určit!
Říšská rada zasedá ale není v
ní interessu Ten leží mimo sně
movou Jak praveno císař vida
že Clary nemůže nikam zasáhl
osobně v rej a povolal k sobě
Dředsedv klubů žádaje jich o
výše naznačené "nezbytnosti'
Mezi jinými povolán téždrEngeL
Toto slyšení soustřeďuje veškeru
pozornost neboť faktum je ne-bude-li
do 1 ledna povoleno nc
neb aspoň "něcoT' z nezbytností
těch Clary i jeho nástupci jsou—
bankrot! Češi se Slovinci mohou
pak i bez pravice která zas a zas
kolísá po slyšení na dvorním bra
dě — Češi Slovinci oposiční Po
láci a ještě tu a tam některé frakce
mohou obstrukci zmařit všecky ty
nezbytnosti Na jejich rozhod
nutí tedy dnes lpí osud říšské rady
i vlády Říšská rada zatím hádá
se 'o pořadu jednání Bude se
jednat o obžalobách ministerstva
Thunova o vyrovnacích předlo
hách potom o zat rozpočtu
Pravice se trhá V kvótové de
putaci se zřejmě protivným hlaso
váním členů rozdělila neboť Če
chové hlasovali proti vší povolno
sti se Slovinci sami a nyní dle
ruchu v Čechách a na Moravě
naproti tomu pak dle poddajné
povahy pp Javorskiho Kithreina
a Lupula dojde k zřetelné for
mální rozluce Tito kejvaví tatíci
ač jsou den co den zasypáváni
hanou menšiny nemohou se přece
rozhoupati k rozhodnému činu
který ale český národ dnes ne
zbytně chce Zde není více střední
pěšiny zde nastává rozluka
Česká situace je dána hnutím
lidu To jak dále píšeme jest
hluboké a mocné Sic ve Vídni
pověsili na Čechy tři vějičky a to:
první tvrzením že prý nejedná se
povolením vyrovnání a rozpočtu
o vládu ale o státní nezbytnost
druhou a třetí vějičkou pak je slib
možuého propuštění vlády Clary
ovy a sestavení vlády nové koali
ce česko-německo-polské Jest
úžasno že možno Čechům a pra
vici vůbec s takovou proposicf
přijití Napřed Čechy do duše
urazí pravici odkopnou a pomo
hou menšině do křesla vládnoucí
ho potom v tísni opováží se
uražené Čechy a odkopnutou vět
šinu žádati aby dodělali co ura
žeč avésti nemůže!" Kde v ději
nách parlamentů čteme podobné
ho případu? Což je parUment a
většiny jeho k tomu aby asseku
rovaly vládu která je poráží? O
nikoli Ani nejvySSÍ pokyn ne
může tu nic svésti Naopak Za
kročení mocnářovo jest důkazem
že stala se oproti Čechům a větši
ně chyba a proto logickou důsled
ností vedena pravice musí naléhat
aby odvolána a nahrazena byla
urážka jí učiněni aby nová její
poměrům odpovídající vláda na
stoupila hned a potom — potom
teprv di se jednat! o — nezbytno
stech Pochybujeme že většina
se k této rozhodnosti rozhoupi
PodUhá vlivům dvorským a byť
aecoovla plně formáloě couvne
l~zt i rJes volání polského vo-Ll-iva
která rádi aby polití
{-lizd s fcstjmi jiivboji
zůstali Tak dojde k formální
rozluce v pravici dříve naznačené
Češi musí do obstrukce To jest
náhled jediný nejsprávnější Ať
rozsype se většina ať padne vlá
da ať nezbytnosti se neopatří
hrdost národní cit a právo tak
káží Zde marná byla cesta Engel
ova na hrad mamo naléhání pra
vice totiž Poláků a klerikálů
Sic český klub teprve dnes po
vyslechnutí Englovy zprávy má se
o postupu rozhodnouti ale — my
předem referujeme co chce český
národ slovinský a částečně i pol
ský Co stane se — dočtete se v
telegramech
Clary-ovo ministerstvo umrlčinou
smrdí Ceká se denně jeho skon
Předcházející naznačená činnost
posl českých o tom rozhodne
Zkonfiskovaná ale přijatá a už
prováděná nyní pak vládě i posl
známá resoluce z nedělních sjezdů
zní:-
1) Trváme nezvratně při prá
vech království českého a zemí
koruny české kterýžto samostatný
útvar státní svobodnou volbou
vstoupil v právní svazek s nejjas
nější dynastií a prohlašujeme že
vší silou domáhati se chceme
upravení státoprávního postavení
koruny svatováclavské k ostatním
zemím monarchie a že neustaneme
v tomto zápasu dokud historická
osobnost právo svobodného urče
ní a 'samospráva království České
ho nebude uznána a ve skutek
uvedena
2 ) Prohlašujeme že pokládáme
to za přirozené smluvní a zákonné
právo národa českého aby jazyk
český jiko jazyk většiny obyva
telstva jako jazyk národa který
zemi této dal dějiny a který svou
vyspělostí osvětovou svou prací
hospodářskou a kulturní svým
významem historickým posud ze
mi tuto představuje měl plné
právo aby jako jazyk úřadní v
celé zemi nejen ve styku se stra
nami nýbrž i v úřadování vnitř
ním byl užíván
3) Skutek vlády hr Clary-bo
jímž způsobem protiústavním a
protizákonným jazyk český vylu
čovati semá z vnitřního úřadová
ní úřadů státních pokládáme za
neslýchané bezpráví jakého ve
státě ústavně spravovaném žádná
vláda dopustiti se nesmí pokládá
de za urážku a křivdu národu
českému spáchanou ale zároveň
za libovolné základní zákony
státní a zemské porušující jedná
ní které pro nikoho nemůže mít a
nesmí mít závazné moci jehož vý
kon tudíž každý občan i ůřadník
jest povinen co nejdůrazněji od
mít nou ti Proto také zařídíme
veškeré své konání tak abychom
tuto protizaiconnost odstranili a
jsme odhodláni stíhati každé po
rušování práva jazyka českého
zákonem zaručeného jako zřejmé
porušování zákon 1 a jako čin své
vole vládní na lidu páchané
4) Odvolání vlády hr Clary
bo a odstranění křivdy touto vlá
dou na národu českém páchané
pokládáme za nejmenší míru za-
dostučinění které národ český
požadovati může Dokud se nám
zadostuČinění toho nedostane do
kud v Čele státní správy stojí
mužové kteří porušili zákon po
kládáme se za sproštěm povinno
stí poskytnouti státní správě této
vládě podřízené podporu samo
správných sborů kterou tak ochot
ně jsme vždy při provádění úkolů
veřejné správy poskytovali Na
opak my zástupcové sborů samo
správných chtějíce aby v zemí
naší platil zákon a řád musíme k
tomu především hleděli aby pro-
tizákonnost porušení rádu a ve
řejného pořádku byly odstraněny
a odSat byl vliv na tyto záležitosti
všem kteří buď nedostatkem roz
hledu aneb zlým úmyslem sahají
na právo velkého národa
Tento národní program byl
zkonfiskován Ale vy jej přece
čtete a naši poslanci vláda a jiní
též O konfiskaci podána byla na
říšské radě interpellace a proto
teď lze program Čisti
Ruch v Čechách je nyní značný
Jak jsme oznámili po sjezdu staro
stů ▼ Praze konaly se v nedělí
19 listopadu ve všech krajských
městech v Čechách schůze staro
stů měst obcí a okresů Byly to
schůze bez planého povídání s
určitými návrhy a s rozhodnými
důsledky A byly to projevykteré
nám maně připomněly dávné tá
bory a nadšení z let osmačtyřici
týcb Bez rozdílu smýšleaístarec
i mladý muž tu svorně přísahali
na společný postup a usnesli se
vytrvati se svými zástupci v nej
rozhodnější oposíci proti vládníma
systému hr Clary-bo dokud ne
budou odčiněny křivdy na českém
národě spáchané A bylo až do
jem ao viděti jak tito zkalení
nikoli snad nevyspčlí mulové z
nichž většinu krášlily ctihodné
ficdiay jak tito vážní v čele lidu
stojící občané a poslanci po schů
zích jako jedním hrdlem bouřili
hněvem spravedlivým proti nové
mu deptání českých práv a jak
potom za zpěvu národních písní
provázeni tisíci obyvately táhli
městy k nejvyšším úřadům ode
vzdat zde pepřenou resoluct
U hejtmanství bylo v neděli úzko
Hejtmaté dávali se buď zapírati
anebo odepřeli -přijetí protivlád-
nich resolucí Pochopitelno proč
Však mnohému odmítajícímu při
tom volno nebylo Sám z lidu ze
strachu o své bytí zamítal hlas
lidu Projevy odepřené zaslány
pak přímo do Vídně neb do Pra
hy Městy bouřily protívládní
projevy hesla písně Leč klid
nebyl nikde porušen zakročení
vojska ani četnictva nikde nebylo
třeba a to pálilo mnohého špicla
mnoho
Mámeť bohu žalováno trpce
v těžké době nynější kdy národ
zápasí o své právo haldy jidášů
kteří za mrzký žold prodají vlastní
krev udáním úřadům neb zatče
ním V Praze shromážděno bylo
v neděli nejméně zástupců Asi
150! Přirozeně neboť venek byl
v krajských městech Za to venku
bylo živo Vlaky nabity lidu
plno V Plzni sešlo se starostů
na 800 Zde dr Schwarz připo
mněl že "císař František při za
ložení říše rakouské r 1804 ve
svém patentu vyslovil že každý
Čísař rakouský je povinen se dáti
korunovati za krále českého
V Chrudimi sešlo se na 500 staro
stů okresních městských a obec
nich v Něm Brodě v Lounech
rovněž v Hradci Králové bylo
zástupců těch 712 v Jičíně v C
Budějovicích v Táboře na 500
V Brně shromáždila se celá Mo
rava! A schůze majíiž dnes dů
sledky! Poslanci vláda i místodržitel
jsou zahrnuti spoustami projevů
rozhořčeni Daně státní vybfrati
i jiné práce dosud c k úřady
vykonávané obce dnes už ode
přely Ve Vídni je z toho úzko Bojí
se tu že mínění lidu rozhodne o
činnosti poslanců Boj roste a se
prohlubuje Ruch v Čechách nedá
se víc tajiti Ač ruch tento ne
přesahuje meze zákonné tož svou
všeobecností a rozhodnosti zaráží
Zaráží už i u dvora kde se chyba
nahlíží A plec náprava?
Naopak: za to že se nám
vzalo chce se na nás — záchrana
rakouských věcí Možno to? —
Ano rozhodně ano Však dají se
češi znovu obelstíti? čím by
bodni byli potom býti? VzpomeQ
me Čechových "Písní otroka"!
Morava se uší Navykli jsme
čisti z Moravy vždy jen zprávy
Jobovy Leč Moravěnka se pro
budila V demonstracích proti
vládě Claryho nedala se odstrašit
ani bodáky a zaburácela tak moc
ně byť i krev za projev dala že
pánům ve Vídni špatně zazněla ta
hudba I do 1 a se jí Němci lekli
Ve Výškově honem ustoupili Če
chům o volbách do obce a baron
Skena poslanec za velkostatek
Němec — vzdal se mandátu uzná
vaje správnost českých požadavků
A dnes z Moravy nová zvěsť
Litovel město velké dosud v ně-mecko-židovských
spárech se na
lézající dobyto pro Čechy úplně
Tak rozumíme boji boji s prací
Morava jakoby rázem ozdravena
a posílena hýbe se dnes celá I
projevy měst a okresů jsou tu na
dšené Nuž jen dál ftou světlou
stopou A také i na Slezsku I
Droboty
Demonstrance v Čechách a na
Moravě sic nekrvavě ale dál se
ještě vedou Schůze průvody
okázalé projevy nepřízně vládě
den co den se tu naskytují čeští
poslanci jeden co druhý mají už
sta projevů od voličů a všechny
tý projevy zní souhlasně: "Proti
této vládě až do krajnosti!"
Jak se fabrikuje utlačování
Němců — Na důkaz toho obrázek
V Konopišti na majetku arciv Fr
FerdďEste sloužil sluha Fritsche
Němec V době demonstrací proti
Clarymu užil situace a abv zostu-
dil Čechy vytloukl si okna ve
svém bytě a — na cestě z Benešo
va do Konopiště roztrhal si oděv
a povaliv se na zem dělal — pře
padeného Dostavivší se pomoci
pak oznámil že byl přepaden
Čechy že mu čelí z nenávisti vy
tloukli okna atd Němci na
foukli ndalost t bouři protidyna
stickoo o níž i vy jste četli A
zatí-n? Soudní vyšetřováni zjistilo
Fritschftv podvod a odsoudilo ni
čema na dva měsíce do žaláře
Německým listům pak ostala ostu
Pro vlastasvotoin
Národ milující vlast a svobodu
jest nepřemožitelný Takovým
národem jsou Boerové Prosti
málomluvní avšak hluboce cítící
Jejich obětavost pro vlast a svo
bodu- Učí jeden anglický dopiso
vatel následovně:
"Ve středu sé rozdávaly Mause
rovy ručnice po celém okolí obča
nům i těm cizozemcům kteří se
nechali dobrovolně zapsati v se
znamy vojenské a brzy na to došlo
vyzvání k dostavení se Nastal
všeobecný poplach v městě neb
to není velice příjemný pohled
viděti každého druhého muže s
ručnicí na rameně Všecky dílny
byly zavřeny a dvéře zabedněny
Koně osli a muly byly odpřahány
od vozů a kočárů na ulicích aby
jich bylo upotřebeno pro vojsko
V pátek na to jen odtud vyjelo 6
vlaků s vojskem k Volksrustu
Myslím že není -jiné země na ce
lém světě kde by cosi podobného
bylo možno Ve 24 hodinách
jsou občané vyzbrojeni do války
vyzvání a odveženi
Můj pán zanechal celou domá
cnost jak byla a jen mne požádal
abych na vše trochu dohlédl načež
odešel s ostatními Na nádraží se
jevil' zvláštní pohled Obdivuji
se ženám a dívkám těchto Afriká
nů že jsou tak statečné Tu ne
bylo pláče a nářku nic podobné
ho 'Konej svou povinosť — po
líbeni ruky podání — a již vlak
odnáší manžely bratry otce z
nichž mnozí se nikdy více nevrátí
Ti již tu na nádraží zbyli mávají
dlouho ještě klobouky a šátky za
vzdalujícím se vlakem nad nímž
se třepotá 4barevný prapor
O dojemné scény není tu také
nouze Starý Ferreira se tu louči
s pěti syny každý z nich měří 6
stop On sám je starý bojovník z
dob utrpení Nejmladší synek
teprve as 15 let čítající připlížil
se ku zbrojnici a žádal tu o ručni
ci že půjde též na vojnu A starý
tatík konečně povolil žádosti sy
nově 'Drž se jako muž'' napo
míná jej naposledy a tfm se roz
loučí Staří i mladí bohatí i chudí
vše se chystá do boje bez reptání
bez váhání Na první vyzvání se
shrnou v jediný sbor zanechajíce
tu vše co svým nazývají — - vždyť
vlast je volál Není tu třpytících se
epaulet neb knoflíků ani hudby
ani chlubných řečí jen vážnost a
důstojnost se jeví na těch posta
vách odhodlaných Nad těmi
Anglie nikdy nezvítězí
Jedna paní německá nemohla
potlačiti city srdce svého a běžíc
podle řady vozů železničních
tiskla drsné ty pravice mužů z
vozů jí podávané volajíc: "Jestli
pak se všichni zase vrátíte?" —
"Nemůžeme vás o tom ujistiti"
zněla odpověď "ale pokusíme se
o to"
Je to cosi dojemného viděti tu
velikou lásku ke vlasti u Boerú
V druhém okrsku krugeršdorf
ském bylo povoláno do zbraně
400 mužů ale dostavilo se jich
670 Velitel se pokoušel o to aby
oněch 270 přespočetných mužů
pohnul ku zůstání zpět ale mar
nou byla snaha jeho V Marau-
burgu bylo jich 150 povoláno ale
dostavilo se jich 800 Všichni
od nejvyšších k nejnižŠímu json
plni nadšení a důvěry v boha
Htmůism at odspMtitobo potěšení
bychom neuvefejnill dopis jejž obdr
ieli jsme od osoby která jest vřrohod
nou a na ulovo vzatou Můžeme
ivolati: dnes Jsem to iizítra to můžeš
býti ty! Čtete onen dopis a uvalujte
o néro
MUteavkee Wii 15 tiH 1395
Dr PeterFabrney Cnicagj IU
Musím se vám zmf niti o jistém svém
příteli jeni soužen byl zlou kožoí ne
moci a s nimi Vál lék Dra Petra
Hoboko způsobil pravý div Bez mála
jeden rok trápen byl nepřljemoou vy
rážkon po celém téměř těle a ta pŮ
obila mo velikou palíivost Jeho
lékař umal to za eezerau (svrab)
Využivši mnoho různých mastí a ma
zaní atd bez všelikého výstelku tak
Ie konečně ani lékaři nevěděli si rady
On též pozbyl veškeré naděje že ae
toho tla kdy zbavi Náhoda tomu
chtěla že jeden t jeho přátel zmínil ae
mu o Dra Petra Iloboku Ani neměl
ehntl zkusitl tohoto prostředku neb
byl zkosil liz bezvýsledné přemnohých
Jiných a utratil mnoho pěnéz s lékaři
Kooeěoě na naléhavou žádost Jebo
manželky počal pravidelně oživ atl Ho-
boka A výsledek? Po využití dvou
láhvi Jeho kůže brala na sebe přiroze
nou barvo a vyrážka zahojila se úplně
Toto dokazuje ie Dra Petra Floboko
Jest lékem nepřekonatelným Rtdotf
jeho rodiny a přátel nsd jeho ozdrav
nim jest nesmírná V naději ie
dělení toto bude Vám milým
jsem v oeti Vál
JISDĎ1CH KMOLKA
787 lat 8tr
Dra Hatra Iluboko oenl k dostáni v
lékárnách nýbrž a ístntcb Jednatelů
Adréamjte: Dr Peter Faaroey 111-
114 So Eovne Ave Cniea-o IIL
Anglické vroubky na riskéro
rovášl
Vážný jeden petrohradský časo
pis uveřejnil v minulých dnech
článek ve kterém podány důkazy
že Anglie ve válce za osvobozeni
Jihoslovanů r 1876— 1878 tajně
i zjevně pomáhala Turkům a maři
la všemi spůsoby šlechetnou i obě
tavou akci Rusů Že si to Rusové
nyní připomínají dokazuje že ne
přátelství a úskočnost anglická
hluboce se vryly do jich srdcí a že
účty mezi oběma státy dosud nej
sou vyrovnány
Anglie válku rusko-tureckou
předvídala Ještě když Rusko s
Tureckem bylo ve hlubokém míru
angličtí důstojnici opev&ovali Sum-
lu Varnu Ruščuk Kars stavěli
baterie na březích Jantry Osmy a
na jiných místech kopy anglických
důstojníkův a na sta námořníků
služebně bylo umístěno na turecké
vojenské lodi angličtí potápěči
vyndávali ruské miny ze dna du
najského angličtí plukovníci a
generálové (Sieger Becker Lay
ard Fife a mn j) byli hlavními
rádci tureckých pašů anglické ko
ráby přivážely do tureckých vojen
ských přístavů děla pušky prach
střelivo a zásoby V Londýně
veřejně mluvili o potřebě aby
Anglie pomohla Turecku Angli
cký vojenský agent při ruské ar
mádě plukovník Wolseley vyřidil
ruské vládě od své vláJy že potr-vá-li
vojna do prvých dní 1878
anglická vojska v síle 1 10000 m
pospíší na pomoc Turkům V kon
ci koncův Angličané obsadili Gal-
lipol jejž byli už dřivs opevnili a
poslali své obrněnce pode zdi
Cařihradu i do Baltického moře
Obsadivše poloostrov Gallipol a
bulairská opevněni Angličané po
stavili se téměř tváří v tvář vojům
ruským Severní břeh saroskébo
zálivu a Mramorového moře stře
žen byl řetězem kozáků S oby
čejnou rozpustilosti a neomaleno
stí angličtí důstojnici nespokojili
sé projížďkami po saroském záli
vu ale rozhodli se vystoupiti na
severní břeh a rekognoskovat jej
Kozácké stráže rozpoložené skry
tě po břehu již dávno pozorovaly
Angličany a když jednou dva an
gličtí důstojnici na vojenském Člu
nu přistáli k ruskému břehu saro
skébo zálivu nemálo se podivili
že nevidí ani jediného kozáka
Zdálo se jim že Rusové nestřehou
již břeh Angličané vypravili se
hloub do pevniny ale skrytí kozá
ci nepozorovaně vytáhli jim člun
na břeh Když Angličané vraceli
se k loďce ustrnuli nenalezše jí
Tu byli zajati a dodáni do hlavní
ho stanu ruského Po poplašných
telegramech v anglických listech
že se jim ztratili dva důstojnici
byli oba propuštěni načež už
Angličané varovali se přiblížili se
místům obsazeným kozáky
Roku 1877 lord Beaconsneld
zamýšlel vysadili značný oddíl
vojska v Perském zálivu aby od
tud přišlo na pomoc Turkům u
Erzerumu Plukovník McGregor
učinil vše nutné přípravy k tomuto
pochodu ale mezi tím Rusové do
byli Karsu i Erzerumu a tím plány
Angličanů zmařili
V červnu 1878 štáb ruské armá
dy v Turecku obdržel přes Petro
hrad zprávu z Londýna v niž mezi
jiným bylo oznámeno: Anglická
vláda vynakládá všechno úsilfaby
spůsobila rozpadnuti Ruska Uží
vá všemožných prostředkův aby
vyvolala povstání na různých mí
stech ruské říše zvláště na Kavka
ze ve Finsku a v nově obsazených
zemích Londýnský RotŠild ob
držel ze všech konců ruské říše
překvapující množství rapportův a
rozličných zpráv o přípravách k
této akci (Beaconsneld jenž
tehdy řídil zahraničnou anglickou
politiku a pracoval za jedno s
Rotšildem byl také Žid) Angliča
né nelitovali peněz na podporu
rozličných rejdů v Rusku Sou
časně politickým protahováním
Angličané chtěli Rusko přivésti k
bankrotu Židé a Řekové praco
vali společně s Angličany
V tčtéž zprávě bylo oznámeno
Že Anglie sorganisovala celý spo
lek vrahů ruských generálův a dů
stojníkův Spolek tento měl svůj
počátek v Malé Asii a měl rozpřV
stříti svou Činnost na všecka mě
sta turecká kde ležela ruski voj
ska K závěrku zmiBujeme se že An
gličané dosud přfsně hlídají Bos
por neblíží-li se mu nějaká ruská
vojenská loď Po obou březích
Bosporu json turecké majáky na
26 verst před nimi otevřené na
Černém moři stojí plovoucí ma
ják jehož povinností je diti zna
není modrou svítilnou kdyby se
v nocí ukázala roski vojenski loď
II aják je podle jména turecký ale
Angličané konají na něm službu a
vydržují jej s ročním nákladem
53000 rublů ve zlatě NL
Střelte se masti proti kaUrrho bsa
bujících rtuť
nonlradl rtuť tnlCI (lohaiolně Doikodlcelř
rolem vnlknuviido néjallinatttn povrebrm
Takovéto preomeiy nemají oyu nuay pousi
ván l£ na nhwlula mušeného lékaře lallkot
ikoda Jimi sp&iobena jeat desetkrát véUi
nelil oooro jet vam snaa s mun vnmnouu
motala HUs Catarrh Oura vyráběni F J
Cheney k Co v Toledo O neobnahuja lid
nou rt r byvlt braná vnitrně účinkuje pří
mo na krav a levnějěek celého syntertu Kdy t
kupujrte HairtOatarrh (Jura preavěd&e ae
abyste dostali ten pravý Uilvt ae vnitřně a
hotoven Jeat v Toledo Ohio společnosti t J
Cbeney i Co — Odporučeni sdarma
Na prodej n viecb lékárníka 75o„ libev
tjr BaU's Family Pilulky json nejlepil
NejlepŠÍ cesta do Kalifornie
jest ve spacím voze touristském
kterýž osobně jest spravován po
burlingtonské dráze Neměníte
vlaky Jedete rychle Vidíte nej
krásnější krajiny na světě
Váš vůz není snad tak nákladně
vypraven jako palácový spací vůz
ale jest právě tak čistý a právě
tak pohodlný právě tak dobrý k
jízdě — a skoro o £2000 levněji
Má široké vestibuly Pintschovo
plynové světlo a vysoké lenochy
u lenošek Pullmanův posluha
jest v stejnokroji Čisté prádlo
postelné pohodlné zařízení k umý
vání stoly a vytápění Byvše
pevně a těžce staveny jeuou hlad
ce jsou teplé v zimě a chladné v
letě
Každou partii výletníků provází
zvláštní konduktor z Omahy až
do Los Angeles
Vlaky vyjíždějí z Omahy každý
čtvrtek odpoledne a přijedou do
San Francisco následující neděli
do Los Angeles v pondělí Pouze
tři dny od břehů Missouri ku pa
cifickému pobřeží zahrnuje zastáv
ku jeden a půl hodiny v Denver á
půl hodiny v Salt LakeCity dvou
nejzajímavčjsích městech celé pe
vniny Pište si o folder' v němž na
leznete úplného poučení
J Francis Genl Agt
Omaha Nebr
Drůbež na farmé vychovaná
Jest pro ku noe lepli pmtole Jeat
Milná íili xdrari a vychová adra
ví potomstvo Viechna dr6bef
kttrou prodáváme Jet vycliovaní
na farmě Ná velkf apUodobe2i
vám o ( Jnk nadelatl ninoio pe
něsadrfibrti Spis mi cenu fcftoo
ale a lt centft je poile:
John Baucber Jr Box 193 Freeport nilnola
Mohu vis nauCItl poětou sa tM městoa an-
Sllcky mluvili ííitl a mátl poěla vi n Jedna
lohu n a kouk ti Take Jaem leptal a mim na
RiodeJ iH riině knihy k ucenl ae h il angllok
ynl spisuji a vydávám aesitecn Spině nor
aoallcko-eeakf slovník který bude největli a
neilepil: poiln vám na ukáiko Pláte nyní
Adraaa: Aat M Soakap aW W líth st flíaaa
Station Ualoaro 111 vtt-lr
Domov a samostatnost
kaidj tajlstltl at mftle sakoopenlm poiemka
V OKBESC POLK MjSSOUBI
v Hrdel rjrnutulěho ovocného teilnářsWho a
dobjtkihikěho kraje Podnebí mirniaidravi
uma KratKa voaa pramenní v naaoviKo a
íluti jak kMtťal holnoat prameni a notokt
HoieMiky Jnou: prérie leanate i vlníte Cena
nevi1ě'anýrb od 13 vzdrixnych od (10 ryěe
Neóroda věci nenámon dafl ae tu nejen ovo
ce a selenlna nbrl I obili a traviny vieno
aruuu Ukree nema zaanycn aiuna a proto
dani jsou nfxki Čeiti osadnici Jsou svliiti
riiinl Poloviční jlidoé po drase dvakrát
měaieni Vrikera podrobaoatl a popisy na po
iádial sdílí a talie:
ADAMH McKISSEY k LEA VUT
JiOLIVAU POLK Co Mo
Pldte teakv a udělte ie ietll Jate oinámku
tuto v Pokroku Západu torní -
český pr&vnllc
ftirn t iíi 3H 1 7 Liti BHí„ OxiL
Kdokoliv potřebuje právnické pomoci hl
divpann Berkovi právníka skuleného který
dlounokitou ikuienoatl svoji mile krajanim
ni)n kdykour právně poslnuálu Kt-tr
C H KUBÁT
ztnScnf Cesty prtTnlt
Plsárna: Barier Black roh l m
Farnam Čísla pokoje 22
Jediný českýn
q závod olovoický strojnický
a zámečnický v Omaze
vlastni
Leo Barooli
noa eio íatti utr—u
Telelon U67
Zaváděni vody plyn o kanalísacs pro
vádí se levni a dobře ttiif
Stitaí leaeatektví are Ie41ai errěeěe
aé tleveUadaké plval aaaipy
1TAN SOMBERKTĎ
opozornnle vtechnv avé krsjsay
te Jeho hojni tásobeny
řeznický obchod
kde Jeat pohotoví analoatit vwjlepllat ier
atvfai nurn sasdtao draho jakut iaaaate-
ihm 'fa i jiiraH-rati a Jaym
kym hoi - vlastni vfrohy aaotevaafa
BcJteniVli draai ataaa
_ Viscaao sbeal v ecrb aJlevnaVB
Pronan saawa aae koaatU BtMvWcíasi se
i KM SOMBiaK sosi UL řkaree %L
— Předplácejte ae na Hospo
dáře pouze Iree ročni