Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 08, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
f
%OKROK ZÁPADU
V7
Založen 187 l--Roéník XXIXK
OMAHA NEBR Y PÁTEK DNE 8 PROSINCE 1899
Dvojtýdenníku: Ročník YIII číslo 25
KOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z kongresu
V úterý bylo v domě zástupců
celá zasedání stráveno záležitostí
utažského zástupce Robertse má
li býti připuštěn k zastupování
aváhn státu Ricbardson vůdce
i strany demokratické navrhl reso
luci v níž žádal aby byl Roberts
vzat pod přísahu a jeho záležitost
odkázána právnímu výboru Ná
vrh jeho byl však zamítnut a při
jat 302 hlasy proti 30 návrh Tay
lorův aby Roberts nebyl připu-
štěn k zasedání záležitost jeho
pak aby byla odkázána zvláštnímu
výboru k vyšetření Debata trvala
po 3 hodiny v niz 1 lujuens uu
držel slovo a mluvil skoro hodinu
Řeč jeho byla doprovázena hluč
ným potleskem galerií kde se na
lézalo mnoho ženského Jpohlaví-
Po odhlasování resoluce Tayloro
vy ustanovil mluvčí na výbor ná
sledující: Taylora Landise Mor-
riseFreeraLittlefielda a McPher
hlikánv Lanhama a
_ _ 9 - -1 j
Meyerse demokraty Před zahá
jením debaty o Robertsovi bylo
čteno Doselství presidentovo což
trvalo 2% hodiny
Ve středu bylo v domu zástupců
jednáno o předloze finanční již
podala strana republikánská a de
bata o ní položena na pondělí
Zástupcové republikánští se usne
sli Ze budou hledět prosaditi
předlohu tu leště před vánočními
prázdninami
V senátu bvlo podáno asi 800
předloh nejvíce rázu soukromého
NejdůležitČjší z nich jest předloha
jíž se odporučme povolení řii
000000 na podmořskélano zeSan
Franciska do Manily přes Hono
Mulu a ostrov Guam Dále sen
)Kyle navrhuje zařízení poštovních
SDOfitelen vládních teleerata a
telefonů' při poštovní službě Sen
Cbándler navrhuje' aby zákony
celní a o vnitrozemních daních
byly od 1 led xgoo platný též
pro Filipiny Kubu a Portoriko
Sen Mason podal resoluci vyšlo
vující sympatii Boerům a přání
aby uhájili svou samostatnost před
Angličany Též smlouva vzájem
nosti s Francií byla senátu před
dložena avšak obsah její se drží
posud v tajnosti
Ve čtvrtečním zasedání senátu
podal Beary z Arkansasu resoluci
lepislaturv onoho státu v niž se
žádá za volení senátorů spolko
vých všeobecným hlasováním Zá
ležitosti senátorů Clarka z Monta
ny a Scotta ze Západní Virginie
bvlv odkázány výboru který má
Ty etřiti jsou-li oprávněni k za
sedání Tentýž výbor má v rukou
též záležitost senát Quaye Dále
se senát zabýval potvrzováním od
presidenta navržených úřadníků
společností vyrábějících trubky
na plyn a vodu spojilo se v jedno
a uzavřely smlouvu že budou pra
covati společně Rozdělily si tí
žemi každá společnost obdržela
od druhých výsadu v dotyčném
obvodu všecko potřebné zboží do-
dávati a při veřejných nabídkách
že jedna a druhou nebude konku
rovali Trust ten byl žalován u
obvodního soudu'státu Tennessee
když byl odsouzen co nezákonitá
organisace načež se odvolal k
nejvyššímu soudu Nyní i nejvyšší
soud Spoj Států rozhodl že spo
jení se oněch 6 společností je tru
stem a potvrdil rozsudek první
kterým se zapovídá oné kombinaci
vésti dále obchod na zásadách
imi ujednaných
Železnice iowské
Železniční komise iowská vyda
la svou výroční zprávu z níž vy"
svítá že dráhy ve státu tom při
jaly za rok $48466158 Daní
zaplatily íi 415465 jen ve státu
tom a 321385 zaměstnancům svým
vyplatily mzdy $18406383 tak
že průměrný výdělek dělníka na
drahách íowských obnáší $56867
Nyní jest na železnicích tamních
zaměstnáno o 1200 dělníků více
než v nejlepších letech dřívějších
a mzda jejich jest o $1200000
vyšší než loni Do 1 ledna 1900
musejí býti všecky iowské vozy
železniční zaopatřeny automati
ckými spojovadly a vzdušnými
brzdami nalézá pak se na drahách
těch 190736 kar z nichž však jest
již 180505 těmito přístroji zaopatřeno
Opit nový švindl
V St Louisů byli 5 pros za
tčeni reverend W C Henderson
a Wm Edmonds poněvadž pod
vodně lákali hlavně z černochů
peníze Ještě John C Watson
měl býti zatčen ale ten nebyl k
nalezení Roku 1896 se1 nechali
r Cheyenne Wyo inkorporovati
společnost hornickou s kapitálem
f2ooooco pod zvučným jménem
Wyoming Smeltiog Refining Mi
ning & Investment Co Po celé
zemi rozšiřovali oběžníky lákajíce
z lidí peníze za sliby velkého vý
nosu z qoiq svyen kterez ale ne
měli Když docházelo do Wyo
mingu mnoho dotazů ponejvíce z
lihu vyšetřil státní tajemník zále
žii o t tu a shledal že 'dotyčná
společnost nevlastní zcela žádný
majetek Zatím však Watson co
předseda a Edmonds co řiditel
společnosti zmizeli z Cheyenne
usadili se v St Louisů kdež svůj
švindl provozovali dále až jim to
spolkoví maršálové zastavili Ob
žalováni jsou pro zneužívání pošty
ku podvodu -
brookovou ukrutným způsobem
Nejprve ji ranou do hlavy omráčil
pak jí podřízl krk břitvou a když
nebylo ještě po ní dobyl ji seke
rou Byl zatčen a odvezen do
Covingtonu neb se bylo co obá
vati lynče Přiznal se ku zločinu
a měl býti v Maysvillu odsouzen
kam jej šerif z Covingtonu vezl v
průvodu 6Ílné stráže Avšak v
Maysvillu očekávalo již téměř ve
škeré obyvatelstvo zločince který
byl vzat z rukou stráže doveden
za město a spálen za živa Man
žel zavražděné a bratr podpálili
roští nahromaděné kol zločince u
kůlu přivázaného a pozvolna jej
upekli Byl prý na cestě k po
pravišti mučen kdosi mu vlil ží-
ravinu do obličeje a na prsou po-
1 t w '
rezan Kval bolesti žádaje za
rychlou smrt avšak nikdo ze zá
stupu se nepohnul aby ranou z
revolveru trápení jeho konec uČi
nil Ohořelá mrtvola byla pone
chána na místě a ještě děti na
snášely hořlavé látky dopekajíce
až do pozdního večera zbytky upá
leného zločince Koroner odbyl
hned také vyšetřování a vynesl ná
lez že Coleman byl spálen ''mo
bem" ač veškeré obyvatelstvo
města a okolí se na činu tom
Častnilo
Více svlndléřfi
Po odhalení Millerova zloděj
ského syndikátu v New Yorku
vyskytují se nyní na všech stra
nách podobné švindléřské podni
Ky v Minneapolis Minn ve
dli takový obchod Ward & Wat
son kteří slibovali těm již si pe
níze u nich uloží 50 procent zi
sku Nyní však když se strhl po
celé zemi poprask zmizeli bankéř
Ward a Watson z města spálivše
dříve všecky listiny které by je
mohly z krádeže a podvodu
svědčitt
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Předbížný rozpočet
rAA~t £nxf tj
— 1
'lozil aomu zástupců svaj preauez
í ný rozpočet v němž odhaduje vy-
' dání pro příští rok totiž od 1
července igoo do 1 cce 1901 na
I631081gg4 V rozpočtu tom
žádá o I34235024 více než na tě
žfcí rok bylo povoleno Požádav
t__ i :t-t ti -1
Ky jenu jsou nasicuujici: nu zá
konodárný odbor žádi $94436
257 pro výkonnou moc $257140
pro statni odbor 92 133 270 pro
pokladní odbor $162171442
pro válečný 1190112 851 pro
námořní $76469690 pro vnitro
zemí $174660841 o poštu $4
581685 pro zemědělství $4306
a57i Pr0 odbor práce $172980
pro soudní odbor $8322187 Na
pense se Žádá pro příští rok
$144000000 na nové stavby ná
mořní akademie v Annapolis $3
536000 na opravu přístavu vSan
Juan na Port oři ku $50000 a na
pobřtžní pevnosti a
toho $5980000 Celkem na o
pevnění pobřežní se ládi $119
728938 mimo to ale ještě $2-
%oooooo na kasárny v těchto per-
? í 1 X
ní řeky Missouri žádi tajemník fi
Bankovní lupič"!
V Cornell 111 vloupali se zlo
dějové do banky a roztrhnuvše
dynamitem pokladnu vybrali z ní
asi $8000 Dva lidé jsou na po
dezření zatčeni V Poplar Grove
111- 6e též dobyli lupiči do banky
a roztrhnuvše výbuchem pokladnu
odcizili z ní asi $3000
Bojí se moro
V newyorském přístavu kotví
několik lodí s nákladem kávy
Brazílie kdež se objevil černý
mor Na jedné z lodí těch zemřel
lodník na tuto nákazu a zdravotní
komise přístavní nechce dovoliti
složení nákladu ze Žádné lodi kte
rá připloula ze Santos v Brazílii
Veškerá ta káva bude prý poslána
do Bostonu kdež se zdravotní
komise vyslovila příznivě o slože
ní nákladu tobo
LonpeŽná vražda
V Racine Wis se vloudil lu
pič do domu baptistského kazate-
te Cheneye byv však překvapen
manželi Cheneyovými jal se po
nich stříleti Paní byla střelena
do prsou její muž má střelnou
ránu v břiše a jinou v prsou oba
pak zápasí se smrtí Lupič uprchl
děla ostrova vrdof omu e ÍeÍ jalostíhati
veškeré okolní občanstvo nebyl
zatčen Na hlavu jeho vysazena
byla odměna $500
čeraock ipilea
V Maysville Ky byl opět 6
L tn proveden jeden akt tak zva
Zvýšení mzdy
Ve státech novoanglických zvy
Sují továrny bavlnářské mzdu děl
níků Společnost přádelny Amos
keag v Manchestru oznámila asi
8000 svých dělníků zvýšení mzdy
010 procent od 18 prosince
tomtéž místě oznámila správa to
várny Amoryho zaměstnávající
1500 dělníků a správa Stárkovy
továrny v níž 2000 dělníků pra
cuje podobné zvýšení mzdy Ve
státu New Hempshire oznámeno
zvýšení mzdy o 10 proc v továrně
Snucook Dále došly podobné
zprávy z několika jiných továren
bavlnářských v Lawrence Mass
v Tanutou Mass a Pawtucket R
I v nichž asi 14000 dělníků za
městnáno jest
Druhá strana
Utažský senátor Roberts uve
řejnil v N Y Worldu obranu
u -
svou v níž praví že jednání v
kongresu naproti němu je ukvape
né Na tomtéž základě jako Ro
bertsovi může příště odepříti kon
gres právo zasedací katolíku pre
sbyteriánu nevěrci neb komuko
liv kdo bude tak nešťasten a bued
vydán všeobecnému předsudku
poštvanému až do zběsilosti lži-
vymi vymysiy fctvanl naproti
němu bylo zahájeno jen proto že
je členem neoblíbené sekty nábo
ženské Záležitost jeho není osob
ní ale jedná se tu o právo státní
býti zastupovánu v kongresu
Továrna vyhořela
V Reading Pa vypukl dne 7
prusiuce preu poieanem onen v
punčochářské továrně Nelds &
Horstkampa v níž bylo zaměstná
no asi 600 dělníků nejvíce žen
ských Nastal strašný poplach
neb vše se hrnulo k východům
Dělnice pozorujíce nemožnost vy
váznutí dveřmi a po záchranných
žebřících vyskakovaly z oken dru
hého a třetího poschodí Dcle
stojící lidé některé z nich zachyti
li ale některé dopadnuvše na
zem těžce se zranily 57 lidí
nejvíce ženských bylo poraněno
z nichž asi 30 velmi těžce To
várna shořela úplně a na spáleni
šti nalezena ohořeli mrtvola jedné
dělnice
nančoí #1000000 a na Mississip- né idotť prvedlnosti spálením
pi $3000000 M IÍT4 mhiiho černocha a pří-
Trest prohrál tomnosti ohromného zástupu lidu
Před nejvyllím spolkovým sou- Mladý černoch Rich Coleman
dem byla rozhodnuta pře naproti byl zaměstnán na farmě Lashbroo
trustu trnbkahkéma na tikladě I kově nedaleko města kdež přede
zákona protitrustového šest I dvěma měsíci zavraždil paní Lash-
Farmář Gates bydlící nedale
ko LadoryIaměI v prádelníku u
samé hlavy $350 a než se 1 pros
ráno zbudil někdo mu je vyfoukl
Krajský soud Spoj Států v
Kansasu uznal neústavním zákon
přijatý minulým sněmem kterými
telegrafní společnost měla zákona
podrobena býti
Z FILIPÍN
Z Hong Kongu se oznamuje že
Aguinaldo jest ochoten se vzdáti
Filipínci kteří jsou ve spojení s
ním prohlásili že jest ochoten se
vydati amer konsulovi Wildmano
ví v Manile pakliže se tam chce
Wildman dostaviti Filipínská
junta v Hong Kongu mu to prý
sama radí aby se vydal do rukou
Američanů
Také New York Herald obdržel
zprávu'z Manily že matka Aguí-
naldova si přeje konečně míru
aby bylo povstání skončeno ne
boř prý tím rodiny povstalců trpí
nesmírně O synu svém neví ni
čeho
Asi 800 povstalců přepadlo po
sádku americkou ve Viganu která
Čítala jen asi -200 mužů V boii
nastalém bylo 8 amerických vojí
nů usmrceno a mnoho raněno
avšak povstalci byli přece zahnáni
do hor zanechavše na bojišti 35
mrtvých
Gen Otis oznámil do Wash
ingtonu že od 29 listopadu ni
čeho neslyšel o gen Youngovi a
jeho vojsku které sestává ze 13
setnin pěchoty a 9 škadron jízdy
Posledně došla o něm zvěst do
Viganu kdež svedl boj s 800 po
vstalci jen malý sbor vojska ame
rického jež vedl plukovník Par
iter uen xoung se nalézal asi
20 mil jižně od Viganu a pustil se
za Aguinaldem do hor Generá
Otis myslí že se nalézá v krajině
z níž jest nebezpečno vysílati or
dinance které by podávaly zprávy
o vojsku gen Younga' poněvadž
by byly na cestě přepadeny
i Dne 7 pros bylo konečně
známeno z Manily že gen Young
phrazil do Viganu Stíhal po
vstalce do San Quentin kaňonu
osvobodil 600 španělských zajat
ců Ti vypravují že povstalci
drží již jen několik Amerikánů
prominentních Spanělů v zajetí
Krajina jest hornatá a těžko voj
sku přístupná avšak od Dovstalců
nehrozí tam vojsku nebezpečíneb
se bojí postaviti na odpor
Dle zprávy gen Otise nalézá
se již jen asi 1000 povstalců pod
velením gen Pilara mimo men
ších sborů roztroušených v severní
v jižní části Luzonu jest síla
jejich také nepatrná
Nejlepší tvrdé a měké uhlí!
Dochftzf nás nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí
me tvým zákazuíkfim aby a uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne - Prodáváme též všeho druhu uhlí mžké od ti 00 do
760 tuna
COUTANT & SQUIRES
Telefon 030 ' Sklad: 17 a Mason Písárna: 1402Farnam
Duel) m cli ohlášek
jest durhem na&eho obchodu Obrazy
slovní kresleny Jsou dle živfch modelu
skuleřnosti věrné a gvřdoniilé v líčení
skuieínycb pomčrů nezbarvené nepře
hnané Jestliže ýroky tyto jsou silnými
tnk je i zboží Ceny na papíře nesou
vétší než cenv ve sknteřnnafi KminS
Jež nabíjíme při naSicb Gold Coin
ventiduct kamnech ge spodním tabem
odí25ýše naSich "Favorit ' zahřívá
cích kamen od $25 00 výSe a The Jewell
ocelovýrh rangíod $35 00 výSe fsou ne
vyrovnatelné v Omaze Pak uaše Hemetir
Oak kamna kteříž drží oheň 48 hodit
nemají sobě rovnven Prodáviímn kriiWf
stolní příbory po $100
1514 Farnara ul Omaha
2408 N ul South Omaha
DROBNÉ ZRPAVY
V Milwaukee a v New Yorku
se radí jednatelově různých želez
ničních společností o zvýšení ceny
za dopravu zboží Očekává se od
nového roku všeobecné zvýšení
cen
Nedaleko Creston Iowa šel
příručí šerifův Walsh zabaviti
farmáři Williamsovi nějaký maje
tek za dluhy byl však od něho
zastřelen
# O 1 _ 1 ' 1 t w
opuisK íowsKycn leKaru se
zúčastní výstavy pařížské celkově
k účelu tomu si již zamluvili
parník City of Rome který 30
června příštího roku vypluje z pří
stavu new yorského Výletu toho
se mohou účastniti též lékaři ze
států Illinois Missouri Nebraska
Minnesota
Výpomocný poštmistr Heath
ve Washingtonu rozhodl že žen-
ké v poštovní službě zaměstnané
mají býii propuštěny z úřadu když
provdaí
V Denver zemřel sedmý člo
věk následkem srážky vlaků která
se udála 4 t m na dráze Denver
& Rio Grande a ještě jeden s pře
raženou páteří musí neštěstí to za
platili životem
V Chicagu byl zanešen do
něh mortgage na $5000000 na
pozemky American Malting Co
(sladovnická spol) které se nalé
zají v 5 různých státech Válečná
daň na mortgaee ten obnášela
500
V iowském okresu Pocahon-
tas byl obžalován správce chudin
ské farmy Elliott že a chovanci
surově zacházel Dii a kopal nejen
muže ale i Ženy
Slévači pittsburgští vyhráli
stávku a docílili zvýšení mzdy 6a
Í3t denně
Bellova společnost telefoní se
spojila American Telephon &
elegraph společností a New York
bud středem tohoto monopolu
kam se přestěhují hjavnf úřadov
ny t Bostonu
V New Yorku udělala úpadek
nakladatelská firma Harper Bros
a postoupila veškerý majetek na
State Trust Co která bude dále
u vydávání tiskopisů Harperových
pokračovali
Fall River Iron & Cotton
Mills přidali dělníkům 10 procent
na mzdě
Na dráze Pencsylvanské u
Cranberry byl vlakem zasažen
omnibus trať přejíždějící při
čemž byly tři ženské zabity a voz-
ua tezce poraněn
w Velké dráhy Spoj Států ob
jednaly pro příští rok 5000000
železničních pražců z nichž asi 3
miliony mají býti dodány z lesů
minnesotských a dakotských
Společnost McLeanova v Illi
nois přidala uhlokopům 5 centů
na tuně vydobytého uhlí a bude
platili 60 a 70 centů ač uniová
mzda obnáší jen 55 a 60 centů od
tuny f
V táboře dělnickém na stavbě
nové trati dráhy Northwestern v
Iowě se poprali dva dělníci se
dvěma farmářskými mladíky při
čemž děla Gilmorovi byl přeříznut
krk a tvář McDonoughovi rozpá
ráno břicho Kdyby byli bratří
Mayneové kteří to způsobili ne
utekli byli by od dělníků lynčo
váni
Zloděj koní Harry Rogers
byl veden šerifem a jeho pomoc
níkem z okresního vězení south-
u-iKuisKeno uo statni Káznice na
cestě však se ve voze železničním
zavraždil několika ranami do krku
nožem kapesním jejž rau sám pří
ručí šerifův zapůjčil
V Duluth Min ťal Jakub
schneider ženu svoji sekerou po
lil vše ve stavení petrolejem i sám
setre a zapálil Sám uhořel ale
těžce raněnou ženu vynesla dcera
hořícího stavení
W J Bryan byl v Elgin
Tex na nádraží uvítán velkým
zástupem lidí a musel tu promlu-
vitijakož 1 bývalý guvernér Hogg
Po řeČích byl Hogg provoláván
od lidu za příštího náměstka pre-
sidentského k čemuž i Bryan
tleskal
V St Louisů se dal do pra
nice Andrew Wind bývalý vojín
obsluhovačem zdvibadla Her
manem ťrali se na zdvihadle
které bylo v pohyb uvedeno
Wind byl přimáčknut ku stropu
jednoho poschodí a strašně rozmačkán
V Kansasu v malém městečku
Mid-Continent se dobyli lupiči
během jedné noci do tří obchodů a
roztrhnouce násilím pokladny vy
brali z nich f 254 v penězích a $42
v bankovních poukázkách
V Aberdeenu S D měli
míti Chas Calhoun svatbu se sl
Dreyerovou ku kterémuž účeli
šťastný ženich odevzdal veškeré
své 'spory nevěstě aby nakoupila
vše potřebné pro veselku a pro
domácnost Zatím ale nevěsta i
s penězi zmizela
- Výpomocný tajemník Davis
z odboru vnitrozemnfho odjede do
jižní Afriky kdei prý chce studo
vati poměry mezi Angličany a
Boery aby své zkušenosti později
zde využitkovaL
Nedaleko Branchvjlle v již
Karolíně vloudil se na vlak lupič
zakuklený který s revolverem v
ruce vynutil z expressních zřízen
ců $ 1700 a seskočiv z vlaku zmi
zel V Pittsburgu se sjeli samo
tatní vyrabitelé tabulového skla
íenáležející posud k trustu a utvo
'ili spolek na svoji ochranu proti
trustu
Na dráze Northwestern neda
leko State Center v Iowě položili
nějací zločinci kolejnici přes trať
chtícé vlak stroskotati na štěstí
to však zpozoroval strážce dráhy
a zastavil vlak v čas
V Des Moines byl odsouzen
na 7j4 roku do káznice Fred
Heins pro krádež klenotů Je to
syn bývalého okresního pokladní
ka zdejšího který se chytil špatné
společnosti a nyní to přivedl do
kriminálu
Ve schůzi vyrabitelů hospo
dářských strojů odbývané v New
Yorku bylo uzavřeno spojiti vše
cky v trustů Utvoří se novi spo
lečnost s kapitálem $60000000 a
ta všecky nynější závody vykoupí
a v jedno spojí
V Cheyenne Wyo zapálil
nejaky žhář stáje Hoffmannovy
při čemž 7 koní uhořelo a ztráta
na majetku obnáší asi $10000
V severním Michiganu Wis
consinu Minnesotě a Dakotě z
části i v Nebrasce napadl sníh
který utvořil sanici
V pondělí dne 11 prosince
od 10 hodin ráno do 4 hod odpol budeme
prodávat! náiedu1icí 8troe za polovinu oby
čejné ceny Považte e iiidíno koupili dobrf
stroj který udélá áobrf stech za 1100
Pravidelná cena V Pondělí
Kemlngton 16 00 8 00
ftuu
81'iuer 5oo
American 410
H°we 410
Domestlc 10 00
Wuite (tou
Domestlc dubrá Jak nová 2600
Slngar ' ' " 1400
Wilte " V " lim
singer "
H 60
100
200
1S00
600
4U0
1300
700
800
1500
Nová stroje od 11800 vzhftru Mime tál U
8té rtech ilcich stroji vyráběných
'Nebraska Cyole Co
roh 15 a Harney
aouo
PRO VÁNOCE 1899
Máme vřlml ptknf výbír alfppersft rieeh
druha a nejnovéjii mody za ceny kterái
vásaí překvap! Zalibi ae vá dolita a
seznáte i sobě aneb svým domácím ne
njůiemle lepíí pbodli zaiipatFiU net kou-
E' piru sllppersl třeba dru svátečního
' nás diwtanete uřl koupi vánoinich dárků
nejvíce za své penne Máme v llk výher
sa rftzoé cenyod nejlevoějiich k nejlepáim
Tn H rozumí ie prodáváme Ul
ilřetíet rotněi irtntf— aaaBsV
Po mnohá leta Vt obulubaje v tomto zá
vodě pan Anton Bilek své krajany anfluí
tak ochotně I tentokrát Zajděte docula
107 8 16 th ftr- naproti Hardens
C J CARLSOíf 107 So I6tb
nástupce po W N Wbltnejr
naproti Uaydeo's
Str
OCHRANNÉ PÁSY
GUMOVÉ PUNČOCHY
Berle
Snpporters
Baterie
Gumové zboží
LA
Obiednávky poitou
vjtízuil rychle a
právně
UetParuast
- A