Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 05, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
3
Northwestern dráha
v pět vlaků denně do Chicaga
640 ráno
1055 rao
t 415 odpoledne
r-
730 večer
"Zvláštní rychlovlaky
S čítárnami buffettovými a jídel
nimi vozy
Poznámka The Northwestern
musí vy sý lati více vlaků než
která jiná dráha mezi Omahou
a Chicagem
Nová městská úřadovna 1401 —
1403 Farnam St
Dr E lOLOWCHIHBR
ČESKÝ LÉKAŘ
OPřICM na rak ti U a Howard ni Bhsly'i
bkjck as aven jív xeieroa isas
V pisároě k nslaseaí od M to 12 hodlá rlno
oa x 00 1 oasoiean oa 7 ao s večer
Telete residence 1(74
Vyléčím koktání
RsmitKNCa: Nejpředněji! lékaři v O nice
1'oflrobnostl zdarma Jalls I
E Vssffess
dtWrl
430 Bamge BldK Omaha Neb
JOSEF TUČEK
nojsíarší CestfléámíkTOinazeMr
T čísle 2013 So 181 h St
tiky barvy oleje Itítce skla kyt kartíče
vleho druhu vina a 1'liovlny pro lékařské po
třoby 9 "Receptům věnuje se ivláiiol poxor
nost aiiDír
E Giflord MD GeoBictneli MD
adaraáenxi lélcetíi
ZRAKU SLUCHU
1404 FARNAM UL OMAHA NEB
dU3m "ěV-"""-člslo telefonu TM
OMa Ston Bflpalr Ms
1207 Dcoirlas allee
mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím t io
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
O D KIPLING-ER
xoTcl 13 st Faxaavm
Jootiltžhtt a MtMt oliclifli
Boiesfláme Amerlcas Favorita TOM MOOR1
a HENKY GKOKGK dobré 6c doutníky
} Chas Kauf man
v n pojišťující jednatel n
i 0 a veřejný notář °
ZaMurmje 'cjleplí pojliftijtcl noleCnnat
irmiavs a kupuje majnicK nemovitý vyni
p'eplavoi liatky a Evropy a do hvropy atd
k r-so nemse na nemovití majetek
iiMScT-Zoiroli 13 a Doalas ni
4
ux W£ia7 nuna
Cechách promovaný
i tkuíený
OEDINDJB
V CESIÍ LSKÍRNÍ
F NEDĚLY & SYNA
V CIBTE HEIIAKA
Veškeré předpisy Mkařská vyho
tovuji M v této lékárně správně
1
Hok tétobáich prosiředkt gf-tf V
NAVŠTÍVÍTE OMAHU?
Jt-U ano aesapomcSt se ustavit! v skvost
ni isHseoéa hottind a bolela
t Čísle 12S2 Jliní 11 allee
Mina vyWné Úhořiny a doatatky obdrfiUi la
veěkeré pohodli Jako v katdéa bolela prvé tří
dy Jldls připravována Jtoa dl sptaoba trakého
I ssMrlekého Hoettn a venkov věnn)
avMItni poionoat a podobného pohodli Jako
a Johna" neaajdoa nlkda
CHCETE
ioirvou
Teď snad ví Jil kaJd íe LACINÉ
a DOBRÉ pozemky jtoa nyní k dostání
JenveVTaconaino Vlak ne každý vfie
nejlépe nejlevněji a nejspolehlivěji
maže koupit! Jen tehdy kdys kupuje od
železničních společnosti pHrao Jestli
kupujete od Jednatelů koupíte třeba též
dobry pozemek ale ne tak levně jako
kdybyste ae obrátili přímo na spoleo
nott A pak nejste Jisti ie pozemek
který Jíte koupili takéskutečné mate
Chicago Miiwaftkee ABtPaul dráha
má pře 0300 akrft pozemků podél trati
avych blíže méateřek v osadách mají
cích školy koately atd které! prodává
po $3 00 al nejvýše 1800 akr Jak náale
dujet jedna leatina botové ostatek v
piti rořnírh splátkách 6 procenty drokn
Pamatujte adri koanite od dráhy Jste
jisti le mát dobré právo majetnické ie
vaáe penfze jentj bezpeény a koupit ta
nejlevneiu mocnoa ceno run ei aog 11c
ky o drkolát obsahujid popis těchto
pozemků aa
H G GAUGEN
Land Com r C M St P Ry
ElLWAUKtZ WIS
ANKB HA
Wřáli
dsnx
CixHopiN darmá!
THE WESTERH TRAIL
Jest okrállen ptknfml pohledy na nová kra'
Jlny kterég se nynt osazuji podél
Rock Island dráhy
V 0KLAH0MA A KANSAS jakož 1
V INDIÁNSKÉ TERRIT0RII
Poilete al profl Obdrflte Je) rdarma vyplace
ny poiou Aaresujte:
JOHN SEBASTIAN G
Chicago m
P A
Na zamisslsiippské mezinárod
ní Titavé t Omsze obdržel
v odboru pivním
aCragnl-v lsricAJc
Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII
1 ákladl Jeho Čistoty a Jeho osvě
leleh a posilňujících vlastnosti
Objednejte bednltka od
Fred Kruč Brewiif Ce
1007 Jaolcaion St
TsLBron lis
AbKESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Rád Palacký č 1 ZCBJ
odby vi vé pravidelné scb6is každou ítvrtou
nedAll v mísící o 2 h odp v síni p Klepetky
na 13 a Wllliam ul Fredo L Berka taj Vác
Šebek 1107 8 4th 8t Ufetnik V A Souhra
da I17 Williams uLpokl Tr Mach
Tel Jed Sokol r Omaha
odbývá své nravldelné scMzff ksfdf druhf
ttvrtek v mf íol vp{r ve své místnosti 2223
So 13th 8t Prens Rud Havelka 14IS7 80 Mtb
8t tajemník H W Bartoi 1418 rear Poppleton
ave dCetnik Fr J Klaia WH Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 80 l&th Btr
Podp Sokol Tyri č 1
odbývá avé sch&ze dvakrát mřsiíní kaidon
I neděli a i pondčli v méaíci v sf nl Metsově
Oeloroenf sebose odbývá se I nedill ▼ řijnn
ptlletnl sdíste I nedéll v dubnu a Čtvrtletní
v leonu a srpnu rrvasraa st evojtea mí
stopředseda Vr Hvoboda taj John Chleborád
IMfjlt 15té nl ůíetnik Josef Kalpar 1420 JIŽ
U al Pokladník V V Kunci 1316 80 1S Btr
vfbor majetko Jo Němec praporaCnlk Jos
aiers aosorce rr vojwca
Jan Has Laie č i Ryt Pytkla
odbřvá schtse kaidnn první a treti stfedxi v
Bésici v Národní siní na 13 a Wllllaro ul Vo
licí kancléř Fred Sláma 8traCos archivu a
peCetl V Jelen 15 a Center Htrálce flnanol
Váo PHbyl M 80 12 Bt Pokladník Jos No
vák 1319 Jit 13 ul
Behemla Uie č 814 A0CW
odbývá své pravidelné sch&se v Národní stol
kazoou z a siřenu veerr rrni bvojhk
M P r W Bandhauer Zán 1U0S 80 12 8tr
J V Vacek Ufetnik 2210 80 14 Btr O Bose-
water spol leitar uee uunaing
Tábor Colnmbas č 69 WOW
odbváschftxe ksldél dterf v mtsícl v Ná
rodní síni v li h veier ťreiliteda Fr Svoboda
1334 JIH IV ul Místopředseda Fr Bemln Taj
V J Fltle 211 N IH at So Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal 1224 JI 14 ni Pr6
vod£i Josef Novotný
Tábor Nebraska č 4771 MW1
odbfvá avé pravidelné schtse kstdoo prvou a
třetí středu v mísící v osm hodin veCer
v síni Dana Jana Hrocha Konsul K 8mrkov-
ký 1113 Dominion 8t: návodM Jan Brásda:
er JOS vnutí na a a vtiiiiam uncoiaiera
PHbyi 810 Hlckory ! prlvodCi V ĎoleJI:
F
vnltřni
straš Josef Hrubý venkovní eiraz
rád Mlke Votava Karel Smrkovsky a P J
Bart Mathsnser: výbor majetku Jan umeoo-
Haaseua
Táber Nebiasská Lípa Č 18 WOW
odbývá schtse kaidý druhy a Čtvrt? Čtvrtek r
(al Hrochové Josef Sin Dřadaeda 1012 Homer
Rt Václ a v Doletí aifstODredseda John Baar
pokladník IMS Williams A I Novák taj
Shor TUstlsUva ě í JČD
odhfvá ach&s katdoa 1 nedll v aiSscl r Ná
mi ni ainl o tu hod ndn Předsedkyni Kat
Sartot tajemnic- M Suchánek 1114 So lSth
pokladnlca Karolina Beránek ůíetnlcs
Mane Michal 18W Maaaoa bt
8er Balešlaya i 0 JČD
odbyvi schtse kaldou 2 nedřll v měsíci v Ná
rodní siní os a oop ř-roaseaaa nv &mant
IStT jll 1 ulice tajemnice Frantllka Čapek
IIU Martha Bt ňCatnloe Marta Příborská roh
14 aCertellae Bt Dokladnlos Karollaa Flbl-
gar lawtjlá 13 ul
Sbor Hvtsáa Korá Daby 84 JČD
odbývá své sebtat kaldou a nedli! v městci ve
I hod oop v siní Metsove rreaseasyne m
Bb Uth 8U oCetnlce Em Chleborád 1418
Fnae thaler tal Vllhelmiaa Bartošova 134
Poppleton ave
Sběr Marika ttrave í 10
odbývá tvé pravidelné sohtM vidy 4 neděli
ičsfcl v Národní slnl Předsedkyně meiue
bnda mtatsiořednedk vni Anna Brodil ta-
temnice Koale David 1253 Ho I SL pokladni
ce M Bon kalová 1301—14 ul prtvodkyni
aaols ťeeek
Sbor Čechle D oř H í Ml AODW
odbývá pravidelné schtse kaldý 3 a 4 Čtvrtek
mest cl ve ave noa oapoieane v misianau
J Havltfka v Národní slnl rtedsedka
Antoni Hoffman tajem Joule Vacek al3
Utni li nl_ nfotnlffi A Hvoltek 1537 nti n8t
Pokladnice Anna Blnnlfko spolk lékař C
Bosewater 223 Bee BuUdlnc
Sbor Lilie i Enkí Dřerařek
dbývá své pravidelné schts vidy v Čtvrtou
iedII v méaíci v misinnatl p J Hrocha Před
sedkyně Marie Jirák llMAjliol 18 al místo
předsedkyně Jos Homola tajemnic Marie
Samec 12S6 Jll 13 ul pokladnice Kat Wolf
WlSjl 12 ul převodky oe Antonie insaa
Pdp br SkIek Tyrl t 1
odbývá avé schtse jednou měsfCně a sice
kaidou d robou neděli vsinl Metzove ien:
roCol schtse odbývá se v října ptlletn! v du
bna a Čtvrtletní v lednu a srpna Přededky-
ně Frantlika KouUký místopředsedkyně
rleBeeán tajemnice Stasle Benák luft IHth c
ipreaseaayne a-
N Mta H Omaha átotnlce Mario Bílek 38 a
Charles Bt Omaha pokladnic Bol Bukáíek
SOT7TX3: OLXAHA
Těl Jed Sekal r S Omaha
odbývá své pravidelné ar hile Jednou měsíCnt
a sic kalil é lni pondělí v mtlct v místnosti
aaa Kootskýho na mho Stu a Q
Josef Vonáerk taj Fraottěrk fUdl] l a B
DHnaw
těetnlk Jaarr Macaa pokladník rrantuek
Hájek 20 snesl N a O ul
Praha Lle l 828 10UW
I své pravidelně ertits I a I středu
v městci v slnl o Koatakýho Thomas l-yrc
KimHstr Fr Welich Mistr Prar F J Fltle
taj O mexl O a P 8tr Jos Váchal tnik 20
ar ulic foklad Bedř Dleaatbler ttsOsL
Tábr iUkiv Dab í 1U WOW
odbfvá své ar hlas kaldou první aeděll v asěai
etysSoi p Franka W a Balte Přwlasda Fr
Kavaav mastopreaseoa rraas n raoia tajena
Jame Formánek as mest N a M poklad
Aaton Pí vokka HaQoí
fci4 PalmTá Dřevo i 7
rab Dřoomřak to Omaaa odbývá srktss
rr kaddá tnaMai pns3fil aM v mno
U r Ktakýcb Maria Tossář ha Msaojaá
potoč- Kati Vosnarka lanprsdsshs
fatl Vorak m Bav 83 Btr Utssasdes
řraatwa Plvnaka hrka rraartia vo-
BjFWMuS 4ftofl
vntsrai strad Aaa Ktalrt
Dělení Rakouska
Otázky mezinárodního rázu za
městnávají nyní veškerou mysl va
tikánského dvoru Papež jehož
mysl přístupna jest všem novým
proudům postřehuje že bouřlivá
doba blíží se pro katolické národy
latinské race jest nemožností
nevSímatí si skutečnosti že An
glie podnikla-li nynější válku s
Transvaalem učinila tak jedině s
dohodnutím Nžmecka bez obavy
že bude proti ní z této strany za
kročeno Jakou náhradu za to
slíbil Vilémovi II Cecil Rhodes
Chamberlaín a Salisbuiy? Na ja
kém základě sjednotily se něme-cko-saské
válečné moci?
To jest dosud záhadou Před
pokládá se v dobře informovaných
kruzích že Anglie hodlá ponechá
ti Prusku volnou ruku v jeho plá
nu podmaniti si v budoucnosti
Rakonsko
V prvních šarvátkách jichž he
slem bylo: "Pryč od Říma!'' spo
zorovala záhy vatikánská diploma
cie že toto protikatolické hnutí
jest pouze větvičkou velkého plá
nu šíření se pangermanismu Stra
na Wolfova a Schoenererova po
stavivši se naproti rakouské dy
nastii jež přátelí se s německou
protestantskou dynastií nestýdatě
odkryla plány její v severních pro
vinciích týkající se přivtělení
Terstu k německému panství
Tuto zrádnou politiku a terrori
zovánf otevřeně podporovali lute
ránští pastorové mnichovští í
všichni němečtí mravně i hmotně
Odloučení od církve nebylo sice
všeobecné a luteránská synoda
sama přiznala úřadními číslicemi
ie na místě hromadného zřeknutí
se víry nebylo obráceno více než
3000 osob leč hlavnější věcí jest
VELKÉ M0LINEUXOVO
Udává ie íe Roland B Molineux měl záít proti Harry-mu B Cornishovi a že láhev
prá&ky proti boleni blavy v níž vtak nalézal ae jed zaslána byla anonymně
Íejim pnvoacem uornisn aai pi uaterme J Aaamsové dávku tohoto prásku
terá následkem toho krátce po požiti zemřela Obrázek náš znázorňuje ob
žalovaného Jeho dva obhájce a Jeho otce '
že v této zápletce má Prusko čet
nou činnou stranu na březích Du
naje Ono má spojence v pevno
sti Záhadný poměr Bismarka k
úřadním žurnálům rakouské vlády
v době kdy byl kancléřem vy
světlen byl po jeho odstoupení
když subvence dávané těmto žur
nálům plynoucí z tajného něme
ckého fondu za podporování po
litiky Bismarkovy byly zastaveny
následkem čehož Časopisy - tyto
zkalily Čistý pramen vlastenectví
svým voláním po pomstě: "K
Berlínu!'
U porovnání s tímto rakousko
nčmeckým směrem "pryč od Ří
ma" šíří se všude heslo přijímavé
jako mezinárodní Článek víry že
dokud císař František Josef žije
Rakousko nemůže serozpadnouti
Theorie tato nalézá ohlasu všude
na každém rtu Tajná propagan
da učinila z ní základní pravdu
evropských politiků Jestli někte
rý neodvislý myslitel vysloví svou
pochybnost o její správnosti jest
ihned s opovržením okřikován že
jest zpátečníkem Ve Francií tato
smrtící idea přijata jest jako du
chaplná a příznivá Jsou však
také francouzští politikové ač v
počtu nepatrném kteří mluví s
přesvědčením jakoby idea tato
byla osudnou v historii
Odkud vzniká toto přesvědče
ní? Kdo vyvolal toto smrt přiná
šející ovzduší? Zdá se že svobod
ní zednáři ve všech zemích spojeni
jsou se stranou pangermánskou
V Itálii Šíří tuto cizí myšlénku
signor Luzzati a ve Francii jest to
M Léon Bourgeouis Ve Vatikáně
nikterak nepochybují o přítomném
spiknutí proti katolickým náro
dům Hledíce na tn věc z tohoto
stanoviska jsou pro ně velmi dů
ležité plány císařovy a jak pohlí
ží db itřed (v ffliké radě) kostel
a církevní nadvládu v Německu
Některé z císařových řečí zdají se
býti povrchním posuzovatelam vý
středními jež dráždí k úsměvu
avšak Vatikán není toho náhledu
Dřímající nadvláda 'církevní má
přímý vztah na blížící se krisi v
diplomacii německé Jelikož ně
mecky mluvící provincie rakouské
a Terst jsou katolickými a jelikož
Německo obmýšlí založiti svaté
římské císařství jest chování se
císařovo pouze předehrou k velké
mu aktu do něhož zapletena bude
celá Evropa Dojde-li jednou k
založení katolického císařství ně
meckého navráceno bude papeži
plné dědictví svatopetrské začež
musí slíbili že vůči panování ně
meckého císaře v katolické říši
bude příznivým aneb aspoS ne
stranným Ačkoliv v Římě jsou
přesvědčeni o existenci tohoto plá
nu doposud se neví jak bude
proveden Aby uveden byl ve
skutečnost Německo musí nalézti
Francii buď bezmocnou ku zakro
čení aneb jako svolující stranu
Vyjednavatelé pracují tajně na
francouzsko-německo-ruském do
rozumění na následujícím základě:
Francie obdrží Mety Rusko pro
vede federaci slovanských národů
pod protektorátem carovým a
Prusko shltne rakouské provincie
Může míti Francie podíl na 0
pětném dělení Polsky?
Těžko říci Náhrada Met jest
směšnou Den kdy země bude
obklíčena rozšířenou německou
vládou s Terstem na jihu a s Ant
verpami na severu i bez Janova
po němž Prusko touží Francie
bude s tíží více než prefektura
nové teutonské monarchie Po
zději byla by hlavou hegemonie na
moři i souši tak jako tak Proč
císař tak vytrvale stojí na svém
TŘELÍČENÍ V NEW YORKU
aby bylo zvětšeno německé loď
stvo? Vilém II počítá také na
bezmocnost francouzské vlády
On přál by si ji viděti poníženou
v kulturním vývoji i vnitřním ne
pokoji a to snad bude jeho rozlu
štěním této záhady
Co se Ruska týče ono ještě spí
še než Francie nemůže propůjčiti
se k spolupůsobení v této veliké
hře vidouc v Bulharsku příklad
vděčnosti osvobozených zemí Čím
bude pro Rusko federace slovan
ských národů? Neobrátí Něme
cko mocné v srdci Evropy
konfederaci proti carovi při nej
bližší příležitosti ? Neodvrátí proud
rusoňlství od Asie kde samo má
civilizační úkol vyplniti? Zdá se
že v Berlíně mnoho počítají na
hraběte Muravčva jehož přáním
jést uvolniti svazek mezi Paříží a
Petrohradem a utužiti svazky mezi
Německem a Ruskem
Nynf právě lze to pozorovati
kdy Anglie zajistila si přátelství
Berlína v záležitosti transvaalské
— Mimo rusko-francouzskou alli
anci Vilém II jest zaměstnán
nastávající otázkou stran nynější
války s kterou bude míti plné ruce
práce Ku uskutečnění své idei
pracuje německý císař pomalými
avšak jistými kroky NYSun
Vál lékárník ručí za každou lábev
ChamberUin's Cough Remedy vrátí
kaidému peníze kdo by nebyl spoko
jen po využiti dvoa třetin obsahu
Jest to nejlepií lék na avětáj proti
chřipce kalil nastuzení krůpu m der
nému kašli a jest příjemný bezpečný
k užívání Zabrání torno aby naeta
tenípfeilo vzloitpUc
— Hotovení Diamond "C"
mýdla Cioěno jest svědomitě Cuda
hy Packing Co South Omaha
— PMpláooju svýn přátelom do
Čech ba Bospodihr poaxa 81JS roě"4
0 všeslovanském jazyku
(Z "Národních Llstt")
Otázka všeslovanského jazyka
dostala se v poslední době na pro
gram veřejných rozhovorů Hor
livěji než kdykoli jindy podávají
se nejrůznější návrhy A jsou to
nyní zejména listy ruské jež jindy
toliko velmi slabě zkoumaly po
dobné podněty jež se teď horlivě
účastní rozhovorů Nedávno při
nesl ruský sborník "Ruskij Trud"
z péra svého redaktora pana Ša
rapova dobrého znalce slovan
ských věcí pozoruhodnou stať
která stojí za uveřejnění Zavdě
číme se zajisté čtenářstvu podá
me-li tresť této úvahy svědčící o
znalosti látky i samostatném uva
žování o této zajímavé otázce
Pan Sergěj Šarapov může mlu-
viti o této věci s jakousi náležito
stí neboť mimo svůj rodný jazyk
mluví a píše dvěma jazyky slovan
skými a dovede čísti ve všech
slovanských jazycích A vývody
jeho dokazují že o otázce jazyka
všeslovanského důkladně a samo
statně přemýšlel Nejprvé kárá
dost ostře ony ruské publicisty
kteří prosté dekretují: "Slované
jsou povinni osvojit si ruský ja
zyk Test nás sto millionů
a
"tíf-íi lam1 n&ialrá hrcřlía Alťs
především na řešení této otázky
jest již hotová šablona Pohleďte
na Evropu — tam již věc rozlu
štěna nadobro bez odvolání Ve
Francii jazyk francouzský pohltil
veškerá krajinská nářečí V Ně
mecku jazyk hornoněmecký dobyl
úplného vítězství nad dolnoněme-
ckým a ostatními nářečími Při-jmeme-li
tuto šablonu v otázce o
všeslovanském jazyku naskytne
se nám následující obraz: kultur
ním světovým jazykem bude ru
ština ostatní jazyky budou jazyky
místními jakýmis přežitky jež
ponenáhlu vymizí s povrchu země
Vzdělanému Slovanu nebude mož
no obejit se bez ruštiny rusky
budou psána veškerá učená díla
Slované mezi sebou budou hovořit
rusky a tímto způsobem podrobí
si ruština ostatní jazyky a učiní je
zbytečnými "
Pan Šarapov prohlašuje že
tato myšlénka jest nepřijatelná
ba tvrdí že myšlénka všeslovan
ského jazyka jest neudržitelná
Možno prý mluvit o jazyku mezi
slovanském ale všeslovanského
jazyka není a nikdy nebude a ns
třeba toho litovat nýbrž naopak
těšit se z toho Dle jeho názoru
jest Slovanstvu souzeno podati v
oblasti jazyka obraz svrchovaně
originálný a nikoliv plochou šablo
nu podrobení několika jazyků je
diným "panujícím''
Předně v našem slovanském
jazykozpytu není nijaké podobno
sti se vzovy západními Jazyky
slovanské nejsou nikterak pouhá
místní nářečí nýbrž skutečné kul
turaí jazyky a nejsou mezi sebou
v podobném poměru jako dolno-
německý k hornoněmeckému ný
brž v témž poměru jako francouz
ský španělský a italský mezi
sebou Nikdo neslyšel že by
komu bylo napadlo zasazovat se o
slovnické sjednocení latinských
národů Frančina jest zajisté ja
zyk světový uznaný jazyk diplo
macie avšak jedinému Francouzi
nenapadlo — - i když šlo o politi
cké sjednocení latinských národů
sloučených mimo to jedinou vírou
církví — učinit frančinu jazy
kem všelatinským
Všeslovanského jazyka být ne
může a není toho třeba avšak
každý vzdělaný Slovan povinen
jest znát a dokonale rozumět
všem pěti živým slovanským jazy
kům (rusky polsky česky srb-
sko-chorvatsky a bulharsky) a
třeba i znát jazyk staroslovanský
Není to tak nesnadno jak by se
zdálo
Kořeny slov jsou skorém všude
společné Naučit se formám a
výslovnosti skorém zbytečno Ob
tíž způsobuje různý význam týchž
slov "Paměť srbsky znamená
"um" "milošč" polsky znamená
"láska'1 atd Takových slov jest
všeho všudy několik set v celé
skupině slovanských jazyka a na
učit se jim není tak nesnadné
Jestliže tímto způsobem budou
postupovati též ostatní Slované
totiž bude-li se každý učit svému
jazyku na základě srovnávacího
rozboru jazyků ostatních otázka
rozřeší se sama sebou Bude to
as následovně: dva Slované se se
tkají Každý mluví svým jazy
kem a drahý mu úplně rozumí
Každá slovanská kniha bode pří
stupna všem Slovanům
V každém zasedání slovanských
učenců nebo jiaých odborníků ba
doa všichni mlaviti rodným jary
kem a všichni si budou navzájem
rozumčti! Nebude to mnohem
těžší ntž porozumčti řeči Malo
rusa s jeho přízvukem a měkkým
i aneb řeči Volgžana jenž vyslo
vuje o tam kde Moskvan vyslovu
je a ťhvyknouti odchylkám a
výslovnosti nebude těžko Dlužno
toliko míti na paměti že mluví-li
Srb o "novině'' znamená to ča
sopis a uslyšíte-li od Poláka slo
vo "surový1 značí to "syrový'
"Myslím že předně bez znalo
sti a zejména bez hluboké filolo
gické znalosti staroslovanského ja
zyka i nových jazyků slovanských
nikdy jak náleží nepozaáme svéhe
ruského jazyka Za druhé myslím
že ruský jazyk osamocený od
skupiny slovanských jazykňv a
vydaný cizímu kulturnímu vlivu
jazyků neslovanských mrtvých i
živých konečně by porušil všeli
kými neslovanskými slovy a obra
ty (Autor cituje zde následující
monstrum "moderní" ruštiny:
"V naší době intelligentního pro
gresu kdy každé individuum pod
sankcí imposantních autorit to
hoto universálního kriteria my
šlénky směle projevuje altruisti
cké a liberální principy vůči inici
ativě adaptův obskurautismu koa
lici kasniotův a ultramontanským
ideám jeví se býti snahy slavjano
filů po "očištění'' ruského jazyka
munstruosní utopií" (Uvádíme
tuto větu "moderní" ruštiny če
skými výrazy aby čtenářové snáze
jí porozuměli: "V naší době roz
umného pokroku kdy každý jed
notlivec pod vlivem vážných Čini
telů totiž všeobecného soudného
posuzování myšlének směle pro
jevuje nesobecké a svobodomyslné
zásady vůči snaze přispůsobiti 'se
zpátečnickému spojení kasniotův
[přiznáváme se že tento výraz
neznáme ač prohledali jsme i
slovníků] a kněžovládným tou
hám jsví se býti snahy přátel Slo
vanC pro "očištění ruského jazyka
ohyzdnou smyšlénkou' — Poz
red) Za třetí konečně myslím že
takovéto vnucování ruštiny Slova
nům ve způsobě všeslovanského
jazyka toliko proto že "nás 139
millionů" jest neprospěšné a bez
výsledné "Neprospěšné proto že to ne
správné projevení hrubé síly ví
tězství massy mechanické většiny
v oboru duchovním přímo odpor
né bezvýsledné proto že ani je
den Slovan na to nepřistoupí
Slovanstvo toť kytice růzaotvár
ných květů toť sbor krásných a
různotvárných hlasů svobodných
svobodně harmonických Ale
ideál našich sjednacovatelů toť
německý kolovrátek''
Toť návrhy ruského pisatele
jsou praktické poněvadž je lze
snadno provést při trošce dobré
vůle Obtíže jsou toliko zdánlivé
jakož přisvědčí každý kdo třeba
dosti povrchně zabýval se stadiem
slovanských jazyků Jazyk slo
vanský v pravdě toliko jediný ne
naleznete nijakých patrných hra
nic jazykových mezi jednotlivými
hlavními kmeny slovanskými
Avšak nářečí jednotlivých hlavních
kmenů slovanských dosáhla tak
rozvoje Že je nelze porovnati s
nářečím jiných jazyků tím méně
odstranit je prostě podle západní
ho vzoru Způsob jejž pan Ša
rapov naznačil osvědčil se ostat
ně již v praksi v loni v Praze
letos v Krakově
Ruština jakkoli učení se tomu
to jazyku pokládá se v Čechách
za obtížné poskytuje Čechu zna
menitý klíč ku poznání ostatních
slovanských jazyků Jakmile jste
dospěli v ruštině tak daleko že
dovedete bez velkých obtíží poro
zumět! též jiným čelnějším jazy
kům slovanským a s trochou cvi
ku porozumíte pak i hovoru v
jiném slovanském jazyku a dove
dete hovořit česky tak aby vám
Slovan porozuměl Neboť o to
tu hlavně jde voliti slova co nej
lépe srozumitelná A tak učíce
se rusky získáváte nejen přístup
k nejbohatší literatuře slovanské
ale též vítanou pomůcku abyste
porozuměli ostatním jazykům slo
vanským B V
Prftvodce novým rokem
Jest jedna kniha kterou by každ měl
hledět dostat pro nový rok Obsahuje
jednodaché a cenné pokyny obJedtě
zdraTi mnone ZADavne anekdoty a velmi
mnoho všeobecného poufenL Mfnfme
Hostettrfiv kalendář vydávaný od Tbe
Hoetetter Company Pitlsburgh Penn
Orvědtl se velmi cenný m pro mnohou
domácnost Na této cenné knize pracuje
60 osob Vydání pro 1900 řítá pfea 8000
000 výtiskMisténych v anglické némecké
rrsacoaxsaewaieake aorvezske evedak
BoUtýMkA íeaké a ipeneliké fecL Obsa
háte dókazv o vvdatsosti Hostetter'a
Siomach Bittera výborného lék pfipra
vovaaeno TyaavateiT a hojí ca pocitve
nachováni Kalendář taa dottaneu sdar-
kaideo UAárrOka aaeb obchodníka
e BOoBýa sboti-a v celá stád