Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 05, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Nápady mého strýčka
Sililuje Jun šotek
Jenom nezoufat hochu jenom
nezoufat — pravil ondyno strýček
Já sice jsem též podle našich
protestantských vykupitelů a Oli
veriovských mučedníků jedním z
té samovražedné sorty českého
národa ale na hořejší zásadu moc
držím Nezoufat nezoufat! Vždyť
človčk nevf dne ba ani minuty
kdy se vše může změnit a k lepší
mu obrátit Považ jen abych si
tak byl minule zoufal a osudnou
klíčku kolem krku otočit k vůli
tomu přímo bláznovskému velebe
ní Deweyho od něhož myslím
toho velebení mnohé ilo pro zemi
jsern očekával Co bych si nyní
musel v nebi načiniti výčitek pro
ukvapený svůj Čin! Sotva několik
uplynulo dní pakli to nebyl než
jeden a všecka neb skoro všecka
sláva Deweyho jako se střechy
spadlý hrnec byla v střepinách
S oltáře u něhož ještě včera ve
zbožné úctě pokleká lid svalila
se modla — a bylo po slávě Ve
washingtonských divadlech hlou
pé urážlivé vtipy na slavného
admirála provázeny radostným
potleskem a veselým smíchem
kdežto podobizna jeho pozdravena
zahanbujícím sykotem Nu tak
vidíš jakého hrozného nesmyslu
zoufaje si byl bych se dopustil!?
Bláznivým zbožňováním
nadnášením šťastného námořníka
ohrožená vlasť neočekávaně a na
ráz od nebezpečí toho osvobozena
— jediným naškrtnutím jeho jmé
ns vlastní jeho rukou Kdo by
to byl jenom řekl? — Taková ma
ličkost a takový obrat! — Oh lid
]e lid! — Pořád jiný ale' pořád
stejný Vzdělanější a vzdělanější
pokročilejšf a pokročilejší — ale
stále vrtkavý jako divoch Dovede
milovat i nenávidět ruky obratem
Velebit i hanit lichotit i plvat
hladit i tlouct Takový jest lid
pořád a pořid Včerejší polobůb
— rek který podle newyorského
mayora vykonal tolik pro svou
vlasť že ani vylíčiti se to nedá —
je dnes skoro všeobecným terčem
posměchu a hanlivých útoků A
proč? Inu opojen radostí nad
krásnou a poměrně mladou ženou
již sláva mu přinesla chtěl jí
ještě jiným spůsobem dokázati
jak ji má rád a překvapil ji jak se
patří vystaveným 'deadem" na
němž ani vlastní jeho podpis ne
chybil kterým postoupil jí svůj
dum od vdečnéno národa za
skvělé služby své darem obdrže
ný Nu a bylo zle! Co pak lid
rozumí lásce a něze? Jeho chra
brost získala mu dům — ona také
vydobyla mu ženské srdce Co
přirozenějšího než jednu vymože
nost za druhou vyměnit? Za Živé
srdce mrtvý dáti dům Co dům
vedle srdce vřelého láskyplného
f srdce? Přístřeší se Dewey-mu
nikdy nedostávalo to stále měl i
ve svém vdovství ale srdce ženské
mu chybělo— to něžné drahé
milé srdce ženské Že jí dal za
lásku její svůj nejlepŠÍ skvostný
dar národní bylo hned zle a zle
Národ byl uražen a snad i žárliv
Dewey může mít svou mladou že
nu rád moc rád — ale národa má
si prý vážiti více a neurážet ho
zahazováním daru jeho všelijaké
ženské bez toho už nad míru
bohaté To nebyl prý takt ani
pieta a Dewey ukázal prý se v
tom nesmírně maličkým a nehod
ným božské úcty jež se mu vzdá
vala A konec byl konec! Už
ani tu vítěznou bránu v New
Yorku níž vedli velikého vítěze a
jež budoucnosti zachována slouti
měla branou Deweyovou nebudou
po něm jmenovat Bude na příště
známa už jen co brána námořni
cká Jak pravím hochu jest po
slávě vší slávě Jak slabounký
musel být podstavec té celé slávy
jediný skutek snad přemrštěné a
pošetilé ale přece jen manželské
lásky jediná beztaktnost a nepie
ta k několika lidem co dům ten
mu koupili (neb národ to nebyl)
mohla ho nadobro zvrátiti?! Jestli
zásluhy Deweyho nebyly větší než
aby obstály i vůči jedinké a
celkem dost nevinné této pošeti
losti — proč tedy byl oslavován?
Ano proč? — Inu proto aby měl
národ koho oslavovat! Už dávno
ládné hrdiny neměl a tak se mu po
nich hrozně stýskalo Chytil se
tedy toho nejpr vnějšího co mu
pod ruku přišel Národové když
nemohou si občas před fiákým
lidským tvorem ▼ prapsovské úctě
pozaplazit je jim zle a zle Nám
r Americe ni bylo náramně zle
Dewey přišel zrovna jako na zavo
láni A my na zem- na zem! — A
teď kdyl jsme si po chuti poza
plazili — mažeme zase -báze ti na
slbo kameny Ubohý Dewey! To i
je moc škaredá lázeň Po té von
né teploučké a miloučké sprše
tahle smradlavá studená a odpor
ná Člověku samotnému to zrovna
až v kostech mrazí Inu světská
sláva polní tráva! Mně jest ho
upřímně líto Ty víš že jsem se
před ním neplazil a to nadnášení
přeceňování a zbožňování ho od
počátku rozhodně odsuzoval ales
radostí přiznával mu všechnu zá
sluhu co si opravdu vydobyl i
slávu z ní vyplynuvší Proto mne
to hrozně dožírá když vidím lidi i
noviny co dříve jako psi u nohou
se mu plazili nyní celkem pro nic
za nic nemilosrdně ho trhati a
zlehčovati Po tomto národním
Skandálu — a škandál je to — mohou
si američtí Čechové i jejich noviny
k tomu blahopřáti Že nedali se
všeobecným proudem strhnouti a
nikdy neleželi v božské úctě a ve
psovské poníženosti před velikým
admirálem
#
Už dávno hochu chtěl jsem se
zmíniti Tobě o výtečném mladém
n uži jenž pod jménem František
Baley občas velmi pěkné dopisy
"Slavii" posílá Prodělal jako
americký vojín válku na Kubě a
teď bojuje v řadách našeho vojska
na Filipinech O citech jaké asi
ve všech osvícenějších a probudi
le jších vojínech našich panují
kteří okolnostmi odsouzeni jsou
válčiti tam proti hrdinným via
stencům a bojovníkům za svobo
du učiniti si může asi správný
pojem kdo přečetl dopis p Baley
ho před časem ve "Slavii" uve
řejněný jímž vojíny české tam
válčící ze skutku toho omlouvá
Už to Že cítí se mravně povinna
omlouvatí svou službu naznačuje
jaké pocity ho ovládají Už to
dokazuje jak nesvatí je to válka
když dobrovolný vojín poznav
později čemu služby své zapřísáhl
musí svědomí své všemožnými vý
klady upokojovati aby povinnosti
na se vzaté jakž tak plniti mohl
Bylo mně mužíka toho — a je roz
tomilým — až líto jak se namáhal
dokázati české Americe že za ten
boj viny na něm a ostatních Če
ských vojínech není I ovšem že
není statečný mladíku! Vy slou
žíte národu svému národu a vina
je na těch co nyní "runujíce" vě
ci- národa vás tam vyslali a drží
Vám nikdo nezazlívá a zazlívati
nebude leda byste tak sprostí
byli jako už se stalo a psali do
novin jak ty černé Filipínce jako
zajíce honíte a máte z toho nekře
sťanskou radost když před vámi
utíkají Jinak každý ví že co je
mus je tn us a kdo se dal na voj
nu musí bojovat S mravního
stanoviska jsme za tu zlověstnou
válku zodpovědni všichni celý
národ neb kdyby ten byl jak se
patří se ozval panující vláda mu
sela by v boji ustátí Ale národ
ve velké síle své proti ní se neo
zval mlčením ji schválil a proto
může v ní vláda pokračovati Dě
jiny vzpomenou sice té poctivé
menšiny která vůči ní se bránila
ale celý národ za ní odsoudí Neb
není možno aby někdy spravedli
vý soudce dějin mohl schválití
válku o níž i prostý americký
vojín původu českého v duchu
kajícné omluvy psáti musel jak
ukázka tato dokazuje Píšeť p
Baley: "Z výše uvedeného naho
dilý čtenář třebas domnívatí by
se mohl že americké vojsko za
hrnuté v kampaň proti povstal
cům trpce nenávidí a možná Že
hrubě klne bojovníkům filipín
ským kteří jsou příčinou že voj
sko toto z namnoze pohodlných
posádek jest v kteroukoliv dobu
voláno do zbraně a vrženo v pole
proti povstalcům již takto stávají
se metlou jejich Tomu tak však
není Velká většina vojínů našich
nemá jim povstání jejich za zlé a
k nízké nenávisti nepřítele v poli
se nesníží Mnozí s povstalci
upřímně sympatisují buďto tajně
nebo veřejně — Nenávidět po
vstalce? bažit po krvi Filipínců—
Proč? protože bojují za osvobo
zení své vlasti? — Ani jich nena
padá! Nejsou lidmi toužícími po
Ikrvi něčí obzvláště krví lidské
Hsou ale vojíoy — vojíny americký
mi jimž každé přání vlády a náro
da jest rozkazem Bojují a čelí
kulím povstaleckým proto že tak
vyžaduje vojenská a národní jejich
čest Skoro každýjvojín náš po
važuje za lepší a snesitelnější
padnout a zahynout nabojišti než
býti vysmíván a považován za
muže zbabělce nehodného slouti
vojínem o opásánu býti zbraní již
svěřila mu vlast"—
Všecko co osvojencí čeští v
Americe podnikají — pokračoval
strýček — vede skoro vždy tuhý
zápas o existenci Je to jednak
nepochopení nevšímavostja neo-
bčtavost I ten časopísek pro
mládež "Svobodná Škola" jenž
by ani v jedné osvojené rodině
scházeti neměl není s to z před
platného vycházeti a musí dovolá
vati se milodarů a pořádati bazary
pro svou podporu To je bez
mála hanba — ne-li zrovna stoná
sobná hanba pro naši stranu
Naše časopisy měly by tu věc více
a vydatněji fedrovat Ostatně ne-navykne-li
si česká mládež záhy
čtení českému a neoblíbí-li si je —
kdo pak bude čisti jejich noviny?
Či myslí: "po nás ať potopa!"
Tak to aspoň vypadá Na takové
podniky měly by též spolky pa
matovati — nikoli dary neb almuž
nou ta hlavnímu účeli nepomůže
ale získáním odběratelů Vyda
vatelský výbor pak měl by se po
starat aby ''Svobodná Škola"
stala se opravdu Školoj pro mlá
dež a nikoli pro dorostlé Jak to
nyní vypadá je to sbírka povídek
a skoro všechny v "pokračování'
To je snad dost dobré pro odrost
lejší mládež - ale nikdy pro dítky
Ty co chtějí vědět chtějí hned
vědět Pro ně jsou krátké co
nejkraští povídky a všechny za
určitým poučným úielem V každém
čísle měla by být nějaká dětem
srozumitelná rozprava o různých
jejich povinnostech doma ve ško
le na ulici při hře ad atd
Nějaká lehká jim pochopitelná
úložka z českého dějepisu ale
nikoli ukrutná rozprava o pádu
na Bílé Hoře výborná pro do
spělé čtenáře ale nikoli pro dítky
Takové úložky mohly by se učit
na zpamět a rodiče neb starší
sourozenci je vyslýchat Podobizny
slavných našich mužů byly by
výbornou pomůckou ale životo
pisy jejich musí býti lehké mysli
dětské přístupné a vždy tak psány
aby v nich též probouzely ctižá
dost a vůli následovati je Ale
mluviti jim jako tuhle při podo
biznách Hejduka a Vrchlického o
reflexivním eposu epice lyrice a
jiných hrozných věcech je přímo
nesmysl Také lehounké krátké
a tendenční básníčky měly by být
v každém čísle jedna neb dvě
Ničeho mnoho neb dětská mysl
jednotvárností ještě více se una
vuje než mysl vyspělá Také
několik lehkých pravých humo
reíkfl z dětského Života vychova
telsky účelných je velmi žádoucno
v každém čísle Všeliká krátká
pojednáníčka z různých oborůvždy
účelná byla by mnohem více na
místě než spousta povídek Ro
diče by se tím též více interesova
li vidouce že jim časopísek tako
vý dítky řádně vychovávati napo
máhá — Ale takováhle práce
nemůže se žádati od jednoho člo
věka i kdyby byl nad míru schop
ným Tu jich vypomáhati musí
více Výbor měl by se tedy se
žádostí obrátiti na osvědčené síly
o výpomoc Máme tu básníky
spisovatele učitele a učitelky kteří
snad vybídnuti k tomu občas by
přispěli nějakou prácičkou Tím
"Svobodná Škola" stala by se
rozmanitější poutavější zajíma
vější — opravdovou školou našich
dítek Ať dotyčné kruhy pokud
se jim slova má ku slechu dosta
nou nepovažují toto za nějakou
snad kritiku jejich v pravdě upřím
ného konání ale za návrh "pro
dobro Svobodné Školy" A na
denním pořádku už snad ten ná
vrh je
HOVORNA
Pouce dotazy plnm Jménem tazatele opatteoí
uojuou povšimnuti aoaprirccii uopl
nepodepsané a anonymní nataxnou
pohodlného mi la koíl
BLENCKER Wis — Prosím
sdělte mi zdali mohu složití před
platné u vás na časopis "Z říše
vědy a práce a ronoholi
Jan M Fait Blencker Wis
Odp Knihkupectví Pokroku
Západu přijímá předplatné na ja
kýkoliv časopis v Cechách vvebá
zející Časopis "Z říše vědy a
práce volné rozhledy na poli
průmyslu obchodu a řemesel stojí
Ji 50 na rok 1 se zásilkou z Cech
přímo
Střežte se mantl aratl katarraa absa
Jících Haf
poníradl rtof tnWI ilffeaaplo poikodfeely
Totem Tnlknarildo njKl!tnatým porrt-hrm
Takováto ptodmtty nemají brU nikdy pouti
án leť na předpis Muteoéao Mkare Jellkol
Ikoda iimí aptnotena Jet desetkráte vMM
clil dobro íe wim anad i nich vanlknooU
mohlo Halí' Catarra Cure ry rbo f i
ťbeney tOi Toledo O BohahuJe iá4
aoa rt f byrW braná raltraa éílokoj pH
do aa krev a aern)iek relébo j terna Kdl
kupujete Hali t Catmrrh Core prearhlti aa
abysta doatall ten prarf Lži té ae vnitra a
ňotorea jeat ioixKi Ohio polMooaa 1 1
UBeoey vo — iMporneesi adar
Jta prodej ack lékárníka Ke laser
0r Ba41 Family Pilulky Jaoa nejlep!
— V udělení nej vyšší odměny
a Zlaté Medalie Cadahy Diamond
"C mýdla na Trans-Mississippi
výstavě dokázáno že jest to nej
lepŠÍ mýdlo ku praní na svitě
Persle mezi Ruskem a Anglií
Zpráva že Rusko na perských
hranicích vojska stahuje vyvolala
všude jistě velikou sensaci a do
kázala že se mezi Ruskem a An
glií kromě jiných i o otázku
Persie jedná která Rusům po
případě přístup k omanskému zá
livu zajistí neb jim později při
postranním útoku na Afganistan
a pochodu z jedné strany na Kan
dahar od severu ale údolím Héri
Rudským na Hérat volný průtah
povolí!
Anglie pozoruje od drahné doby
blížící se nebezpečí a je přesvěd
čena že je nijakým způsobem od
vrátiti nemůže Nikoho ani říše
nemine to co jim souzeno!
Ruská politika mladá Loba
novem založená a přítěže Gorča
kovštiny zbavená škola dipoloma
tická se těší na východě rozhod
ným úspěchům o čemž dnešní
vlivuplné postavení Rusů v Tehe
raně nejlépe svědčí A přec tomu
není více než dvanáct let co per
ský šach ruského konsula v Meše
nu trpěti se zpěčoval co sir
Drummont-Wolff výmluvností de
seti milionů franků vezíra pro své
zájmy získal u nedůvěřivého pa
novníka paroplavební právo na
řece Karům prosadil a německému
finančníku a řediteli zpravodajské
kanceláře Reuterovi koncesi cí
sařské perské banky v Teheraně
vymohl
Ruská diplomacie rozpoznala
ihned celou situaci a nabyla opět
tak pevné půdy v Persii že se za
krátko o tajné konvencí rusko
perské šeptati počalo kterou prý
Rusko právo ku stavbě železnice
mezi Kaspickým mořem Perským
zálivem a Indickým oceánem zí
skalo Od roku 1189 zatlačována
Anglie přes to že se jí všemožné
slibovalo systematicky do pozadí
kdežto se důležitost spojení
Ruskem v Persii víc a více uzná
valo Peršanúm jest ostatně Anglie
příliš vzdálena kavkazští kozáci
a nájezdné hordy Turkmenů ale
tak blízké že se Persie pro přá
telství s Ruskem rozhodnout!
musila Kaspickými oblastmi lze
totiž nejúrodnější části perské
říše snadno vojskem zaplavili a
zabrati aniž by tomu anglická
loďstva zabránili mohla
Persie je dále absolutně ne
schopnou se uhájiti vojsko jí sice
neschází za to ale vnitřní pořá
dek a peníze dvě nemoci které
na ni od století udeřily
Persie má 77 praporů pěchoty
což asi 64000 mužům odpovídá
Vojsko toto ve všech Částech říše
roztroušené nelze ale snadno spo
jití polovice je stále na dovolené
zbytek bez žoldu a opatřen zbra
němi které by žádné sbírce staro
žitností hanbu nedělaly Dělo
střelectvo jet v žalostném stavu
a nečítá než asi čtyřicet děl pra
starého systému Jedině jízda je
poněkud lépe organisována a Čítá
v míru 25000 mužů kteréž číslo
v pádu mobilisace výše 40000
dosáhnouti může Obyvatelé ze
mí starých Partů nejsou bojovný
mi a pozuinírali by jistě strachy
kdyby jim bylo proti nepříteli vy
táhnouti Co do hlavní příčiny
nepokojů — náboženství jsou
Peršané jak známo vyznavači
Šiismu učení mohamedánské sekty
která se od Ali-ho datuje Kromě
tohoto vyznání dlužno zázname
nati i jiné sekty jako ku příkladu
"Cabysty'' stoupence Mirza-Aly-Mahumeda
"Bab" (Brána boží)
zvaného kteří krutě pronásledo
váni Šacha Nazr-Eddina zavraž
dili a neustále pikle kují
Nepokoje a bouře se množí v
Persii čím dále tím více a jsou
jak lehce pochopitelno rozvoji
země ve všem na závadu ač se od
posledních návštěv mladších pří
buzných panovníka v zemi tak
leccos k lepšímu obrátilo Perská
mládež navštěvuje pilně dle způ
sobu evropského zařízené Školy a
bývá posýlána na vyšší úřtavy do
Ruska a Francie kde svou intelli
gencí často vyniká
Jistý lék proti troupa
ÍStiltU nerutálá poulítáni ttdg M tdarem
První známkoa eroupa Jest oebrap
tinl a spotorujeme-M to o dítka mftie
to v liti za Jisté znamení io nemoc
to dostána Po cbraptenf následuje
tvláitní hrubý kálel Dává li se k
uiíváoí Chamberlalns Coogh Bemedy
Uk brto Jak dítko ochraptí aneb 1
kdy! m již kale! dostaví předejde se
onemocnění Používá te ve mnoba
tisících domovů v této zemi a netkla
ne nikdy starostlivé matky íeltl
jsme nezvěděli o Jediném případu
v kterémž by tm nebyl osvědčil vydat
ním Žádná Jiná připravenina nesa-
i se ff kázati takovf mi výsledky _
roka tausUlébo používání bet
nezdara Na prodej vt viecb lékár
nácb
Činnost vládních odborů
Zpráva tajemníka zemědělství
ukazuje jakých služeb prokázala
pozorovatelna povčtroosti nejen
tomuto důležitému odboru národ
ní práce ale i plavectví Blížící
se bouře byly vždy napřed ohlá
šeny tak že množství lodí se před
nimi uchýlilo do přístavů a ušly
takto zkáze Nyní lze již na 48
hodin napřed určovati povětrnost
což jest důleŽito nejen pro země
dělství nýbrž i pro plavbu Po
zorovací stanice jsou zařízeny i
na Kubě a Portoiiku což se tam
osvědčí zvláště prospěšným při
dávání výstrahy lodím když se
hurikán blíží
Velkých služeb bylo prokázáno
rolnictvu zkušebními stanicemi
Pozorováním se zjistilo jaký druh
obilí neb pícních rostlin 'se hodí
pro kterou krajinu a podnebí
Bylo tu vyzkoumáno které druhy
obilí dovedou nejlépe vzdorovati
suchu které stromoví se daří v
chladných a které v horkých kra
jinách jakož í kterak možno s
dobrým výsledkem čeliti nákaze
dobytčí nebo zhoubnému se roz
máhání hmyzu plodiny rolnické
poškozujícího
V suchých krajinách západních
se provedly mnohé zkoušky se za
vodňováním a velké lány půdy
dříve neplodné byly uzpůsobeny
zemědělství Úřadovna zeměděl
ská chce odporučili kongresu aby
nechal provésti pokusy se zavod
ňováním některých východních a
jižních částí Spojených Států
dále aby určil na západě právo ku
zavodňování a zařizování nádržek
Pokusné stanice odboru země
dělského zařízeny byly na AljaSce
a budou v brzku zařízeny též na
Hawaiských ostrovech Portoriku
a Filipínách Spojené Státy do
vážejí ročně za f 2ooooooo tro
pických plodin které budou moci
býti sem dodávány příště z těchto
nových držav o což se odbor
ztmědělský zasadí
Zkouškami bylo dokázáno že
očkováním vepřového dobytka se
zachrání 75 až 80 procent nakaže
ných zvířat Velmi cenné jsou
zkoušky provedené odborem ze
mědělství s kukuřičnou slámou
Ta dříve nebyla ku potřebě žádné
kdežto nyní se z ní vyrábí potřeb
né věci Z houbovité vnitřní části
stonků kornových se hotovi pruž
ná látka jíž možno použiti částeč
ně na místě korku částečně i co
brnění pro lodi válečné Zkouška
mi bylo zjištěno že látka ta vzdo
ruje kulím dělovým lépe než
ocelové brnění a má jí býti použi
to k tomu účelu na některé lodi
válečné ' Dále se ze stonků kor
nových vyrábí pěkný papír na
psaní a jisté látky z nich používá
se ku dělání bezdýmuého střelné
ho prachu
Nejnovějším výzkumem oboru
zemědělského ve Washingtonu
jest hotovení pokrutin ze stonků
kukuřičných Celý stonek i s
listím se rozemele na mouku smí
chá s krví neb melasou neb s obo
jím a presuje v pokrutiny Zkou
šky s tímto krmivem se osvědčily
výborně a ono se hodí hlavně k
zasýlání do vzdálených krajin
Ukázky těchto pokrutin zaslané
do zkušebních stanic evropských
došly všude uznání a jest dobrá
naděje na jejich odbyt Zasýlání
jich jest snadné a hodí se pro tuto
dobrou vlastnost za krmení pro
koně vojenské na Filipínách Vý
roba jejich se zvláště hodí pro
krajiny jižní kde se každoročně
zkaií tisíce tun laciné melasy a
pro stonky kornové není též žád
ného upotřebení Tam se k té
muž účelu mohou upotřebit! také
stonky třtiny cukrové nebočirokú
Výroba této píce stojí íio— ř 12
tuna kdežto její výživnost se
rovná ceně %it — $25
Velice zajímavou jest zpráva
vrchního dozorce nad záchranný
mi stanicemi pobřežními Těchto
stanic se nalézá ve Spoj Státech
325 které jsou rozděleny násle
dovně: 193 jest jich na pobřeží
Atlaotu od Mainu až po leku Rio
Grande 16 jest jich na severních
jezerech 15 na Pacifiku a 1 na
řece Ohio u Louisville Ky Bě
hem roku minulého bylo mužstvo
záchranných stanic voláno 428
kráte ke službě v případech tonutí
velkých lodí kdež se jednalo o
životy 3903 lidí Z těchto bylo
3847 zachráněno a jen 56 lidí
utonulo Tonoucí lodě ty i ná
kladem měly cenu asi £8104000
avšak bylo zachráněno z toho za
16261000 majetku a jenom za
IL843 000 ztraceno
Mimo těchto velkých neštěstí
na pobřeží našem přihodilo se
ještě 294 malých kde malé yach
ty čluny neb jiná menší plavidla
se nalézala v nebezpečí Na
těchto bylo 671 esob ohroženo
utonutím avšak 664 jich bylo za
chráněno a jen 7 se jich utopilo
Majetek takto ohrožený odhadnut
hyl na ř 139275 z něhož bylo za
£129825 zachráněno a jen za
£9450 ztraceno V záchranných
stanicích bylo ubytováno 7051
lidí z tonoucích lodí jimž po
skytnuto potravy 1460 denních
porcí
Nejvíce lidí utonulo v bouři
která řádila na pobřeží novo-an-glických
států 26 a 27 listopadu
roku loňského Jediná tato bouře
zahubila 44 lidí v druhém zachra
ňovacím distriktu massachusetts
ském a to se stalo na skaliskách
daleko od břehu kam ze stanic
záchranných ani víděti nebylo
Z těchto ukázek jest patrno
jak ohromných služeb národu
prokazují některé odbory vládní
na něž vynaložené Části peněžní
se s hojnými úroky vrací národu
zpět " '
Bazar ve prospéch Sokolské síně
Ve schůzi dne 12 října usnesla
Těl Jed Sokol v Omaze pořádati
příštím jarem bazar z něhož čistý
výtěžek připadne k uplácení dluhu
na Sokolské síni váznoucího
Jest zajisté každému známo že
TJS podniknouc stavbu Síně so
kolské počítala hned z počátku
na podporu české veřejnosti omaž
ské ježto podnikla dílo Čisti ná
rodní Nyní nadešla doba kdy
Čechové omažští mohou své sym
pathie vůči tomuto podniku pro
kázat! spolupůsobením při uspořá
dání jmenovaného bazaru a to
podporou hmotnou a morální'
Dolepodepsaný výbor jemuž
bylo Jednotou uspořádání bazaru
svěřeno a uloženo obrací se tudíž
na ctěni spolky české na spaailo
myslné dámy obchodníky a vůbec
všechny kďpž by něčím přispěti
chtěli se zdvořilou žádostí aby
přání Jednoty vyhověli a národní
podnik tento podporovali Každý
dárek bude vítaným ať již jsou to
předměty obchodní anebo ruční
výrobky našich dam
Každé bližší sdělení aneb do
tazy ochotně vyřídí podepsaný
výbor
Doufáme že lám nikdo z Če
chů omažských podpory své neo
depře ve prospěch tohoto stánku
jenž sloužili bude zajisté ku po
vznesení a soustředění našeho ži
vota národního!
Výbor ku pořádání bazaru:'
Emil Čermák Jan Janák
předseda tajemník
Rud Havelka V Bureš
místopředs účetní
Ant Kment pokladník
Frank Novák Jos Mik
Josef Kunc SL Kostoryz
Jan Fiala F J Fiala
Můžeme se hodně nastuditi a
nevíme ani jak: nechť jest příčina 1
jakákolivěk jedno jest jisto že
Dr August Koenig's Hamburger K
Brust Thé jisté vyléčení spůsobí
Nejlepší cest do Kalifornie
jest ve spacím voze touristském
kterýž osobně jest spravován po
burlingtonské dráze Neměníte
vlaky Jedete rychle Vidíte nej
krásnějŠÍ krajiny na světě
Váš vůz není snad tak nákladně
vypraven jako palácový spací vůz
ale jest právě tak Čistý a právě
tak pohodlný právě tak dobrý k
jízdě — a skoro o £2000 levněji
Má Široké vestibuly Pintschovo
plynové světlo a vysoké lenochy
u lenošek Pullmanftv posluha
jest v stejnokroji Čisté prádlo
postelné pohodlné zařízení k umy
vání stoly a vytápění Byvš
pevně a těžce staveny jeuou hlad
ce jsou teplé v zimě a chldné
letě
Každou partii výletníků provází
zvláštní konduktor z Omahy až
do Los Angeles
Vlaky vyjíždějí z Omahy každý
čtvrtek odpoledne a přijedou do
San Francisco následující neděli
do Los Angeles v pondělí Pouze
tři dny od břehů Missouri ku pa-
ciíickému pobřeŽízahrnuje zastáv
ku jeden a půl hodiny v Denver a
půl hodiny v Salt Lake City dvou
nejzajímavějsích městech celé pe
vniny v a a - a a
riste si o "loider v něm 2 na
leznete úplného poučení
J Francis Genl Agt
Omaha Nebr
II UM II Xiilíll
rtricné dva litofrafované obrazy
ti?Hllinlr řekJ wlibínv II
1 — - j - - - — - - — ™ ---—- - — ~~
Zžku hodící a nro apolkové a veřejná 1
minoti jako! i pro rodiny máme I
nyní na aaiaae rronaratne je oba po
1 100 aneb co prémii k I'ok Zipadu u
Aplatek 50c Pokrok ápd
C 4a bav A-fj
X
i
I