Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 05, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Založen i Xík XXIX
OMAHA NEBIL Y ťTERt DNE 5 PROSINCE 1899
Drojtýdenníku: Uočiiík Vlil číslo 24
HOYÉ ZPRÁVY DOlhw
POLITICKÉ
Zkoniresu
V pondělí určité o 12 hodině
polední byl zahájen 56 kongres
Spoj Států jak obyčejně modlit
bou Při čtení jmen ohlásilo se
352 zástupců přítomných což pro
hlášeno za quorum načež přikro
čeno k volbé mluvčího či předse
dy Navrženi byli od strany repu
blikánské Dav B Henderson od
etrany demokratické JD Richard
son od populistické J C Bell a
od stříbrařské F G Newland Při
hlasování obdržel Henderson 177
hlasů Richardson m Bell 4 a
Newland 2 načež Henderson byl
co mluvčí nastolen Složil přísahu
načež i zástupcové se přísahou
zavázali ku svědomitému plnění
svých povinností
Senát byl taktéž zahájen o 12
hodině modlitbou sezení však za
bájil prozatímní předseda senátor
Frye z Mainu Pověřující listiny
nových senátoru jakož i různé pro
testy proti dosazení jich byly před
loženy a odkázány dotyčným vý
borům načež ohlášeuo úmrtí ni
městka presidenta Hobarta Při'
jata byla resoluce soustrasti t
senát se odročil z úcty ku zemře
lénru
X Minulý týden odjížděl boss
Newyorské Tammany Croker do
Evropy a před odjezdem vyjádřil
se že mimo veškeru pochybnost
W J Bryan bude znovu kandidá
tem presidentství v budoucí volbě
X V Kentucky se rozechvění
myslí poněkud utišilo neb se čeká
na rozhodnutí volební komise
Očekává se že komise vydá do
svědčení o zvolení jednomu z kan
didátů čímž spor bude ukončen
neboť republikáni nahlížejí že by
s většinou demokratické iegi-datu
ry ničeho nesvedli Vydá-li ko
mise certifikát republikánskému
cuvernéřii obrátí se demokraté
na legislaturu která jej netížná a
dosadí přece Goebla' za guvenéra
Nynější guvernér Bradley se již
připravuje k odchodu ze sídla gu
vernérského patrně nahlížeje že
bv odporem proti demokratické
legislatuře ničeho nesvedl
X Člen národního republikán
ského výboru Henry C Payne z
Wisconsiou hodlá při schůzi vý
boru kteráž se ve Washingtonu
za týden odbývat! budenavrhnou
ti aby zastoupení v konvenci ná
rodní bylo na základě počtu ode
vzdaných hlasů pro republikán
skou stranu a sice jeden zástupce
na každých 10000 hlasů To by
ovšem byio zastoupení nejsprve
dlivější ale je pochybno že výbor
k němu svolí Dle nynějšího za
stoupení má každý stat dvojnásob
tolik zástupců co členů kongresu
v sněmovně i v senátu
Z Washingtonu
X Zákonodárci se radí o Robertse
mormonského zástupce z Utah
kterak by jej zbavili práva zasedati
v kongresu Usjednotili se na
tom že budou protestovati nej
prvé naproti přísaze jeho aby
nebyl totiž ku složení přísahy při
puštěn Pak podají kongresu re
soluci v níž budou dokazovati že
Roberts nebyl volitelným na zá
kladě zákona Edmundsova z roku
18S9 jímž se mnohoženci zbavují
práva volitelcosti Resoluce ta
bud odkázána zvláštní komisi
která pak po vyšetření všech okol
ností odporučí kongresu co mi s
Robertsem učinili Podobné pří
pady se již staly v kongresu když
e z jižních států hlásili záitupco
vé ku zasedání kteří tomu na zá
kladě jižního odštěpenství opráv
něni nebyli
X Americký konsul Macrum v
Pretorii ▼ Transvaalu Žádal opět
za propuštění a vláda naše se od
hodlala mu vyhověli Jedná se
teď jen o jeho nástupce který má
býti vybrán konsulů amerických
jižní Africe se nalézajících
X Zpráva tajemuíka Hitchcocka
udává že 991319 osob bere pensi
% ta běžný rok ubylo 2195 P°'
stů Průměrný obnos na jednoho
peosistn připadající obnáší í 132
74 Tajemník odporučuje kon
gresu aby upravil zákon o vý
službě Uk by vdovy po vojínech
nebyly oprávněny k peni kdyl
mají z jiných prameni příjem
Dřesahuiící lato ročně O zavod-
ftováoí suchoparů udává i by nalpo #5000 několik příbuzných do-
:ch ro2lozea9 74ooooookr(l
Zástupcové v kongresu odbý
vali v sobotu sve kaukusy a sice
obě strany politické V republi
kánské poradě zvolen byl kandidá
tem pro úřad mluvčího generál
Henderson o jehož navržení se
již dávno předáci strany usjedno-
t li Pro všecky ostatní úřady
sněmovní byli kandidáti zvoleni a
poněvadž má strana republikánská
většinu je to již jako by byli
zvoleni Demokratičtí zástupcové
zvolili za kandidáta úřadu mluvčí
ho Jamese D Richardsona z Te
nnessee který ovšem nebude zvo
len domem zástupců avšak to jej
staví v čelodempkratikých zástup
ců co vůdce straoy
X Koncem minulého týdne usta
noven byl Richard b Berlin z
Omany supervisorem censu pro
pro druhý kongresní distrikt v
Nebrasce Jest posledním ze su
pervisorů jenž byl ustanoven U-
stanovení pro tento distrikt zdr
želo se tak dlouho proto že po
slanec Mercer činil nárok na to
že on sám jedině bez ohledu na
senátora Thurstona jest oprávněn
k odporučení kdo by superviso
rem státi se měl kdežto senátor
Thurston si vyhrazoval že mu má
odporučení Mercerovo předloženo
býti ku schválení Mercer odmít
nul vůbec jakékoliv odporučení
učiniti a když konečně minulý tý
den vyzván aby odporučení své
odeslal učinil tak dopisem v
němž pravil že neodporučí niko
ho jestli má míti v tom slovo též
senátor Thurston pak-li však od
něho samotného to závisí že od
poručí Berlina A Berlin byl u
stanoven Mezi těmi kdož se o
úřad ten ucházeli byl Fred Brun
ing John Rnsh( R C Rowley K
S Fisher a šerií McDonald
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Výbuch v prachárnž
"Nedaleko Kansas City 'se udál
pros výbuch v prachárně Laflin
Kandově - Prachárna jest 9 mil
vzdálena od Kansas City a v mě
stě tom se otřásla země jako při
zemětřesení Telegrafické spojení
prachárnou bylo přerušeno
Zpráva tajemníka Roota
Nአministr vojenství Root
odevzdal již svou výroční zprávu
tisku v níž pojednává o organisa-
ci armády o válečných operacích
na Filipínách o příštích plánech
co se ma stati s ostrovy bpaně
lům odňatými a o nutnosti pře
tvoření armády Spoj Států Líčí
postup vojska proti odbojným Fi
lipíncům a orgaoisaci obcí a pro
vincií v krajích americkým voj
skem obsazených Dále pojednává
Kubě že tam panuje pořádek
a hospodářskézdravotnf i kulturní
poměry že se stále lepší Násled
kem toho byla již část vojska z
Kuby odvolána a ještě více ho
bude odtud staženo v době krátké-
Na Portoriku se věnuje hlavní po
zornost vzdělání rdu tamního v
samosprávě a povznesení hospo
dářských poměrů které velice
utrpěly ohromnou bouří Zpráva
ta se zabývá široce otázkou příští
ho vládního zřízení na ostrovech
vydobytých a klade hlavní váhu
na to že kongres v příštím zase
dání rozhodne otázku tu v sou
hlasu a ku spokojenosti obyvatel
stva ostrovů těch Tajemník Root
se přimlouvá za udržení Španěl
skýrh zákonů na ostrovech těch
s malými změnami neb rychlé za-
vedeoí zákonů amerických bv bylo
pociťováno od lidu tamního t co
násilí Ve zprávě se uvádí nutnost
brzkého telegrafického spojení
přes Havanské ostrovy Wake a
(juam do Manily což by stálo asi
18 500000 Na konec odporu
čuje přetvoření soustavy vojenské
tak aby byla pro případ války
velká armáda rychle pohotově
aniž by bylo třeba vydržovali čet
nou stálou armádu
Majetek HotartSv
Poslední vůle zemřelého náměst
ka Hobarta byla odevzdaná do
úřadovny pozůstalostního soudce
okresu Passaic N I t pros
Není v ní udána cena veškerého
majetku odhaduje se sa 11500-
000 I toho má vdova odkázáno
1 1000000 pak 5 dobročinných
oábožeoských ústavů v Patersonu
hromady asi $70000 a co zbude
má býti rozděleno mezi matku 1
syna pozůstalé po mfstopresiden
tovi
Spory dřlnlcké
forman pn zeiezoiitectvl v
Pittsburgu zastavili opět práci
aby si vymohli nejnižsí mzdu f 3
denně Tentokráte mají za sebou
celou jednotu formařů kdežto při
předešlé stávce neměli podporu
orgamsace — Ve ťalls Kiver
Mass se usnesla jednota tovární
ků bavlnářských že od pondělí
11 pros zvýší všem svým dělní
kům mzdu o 10 procent Zvýšení
to se týče asi 28000 dělníků
Ladně palivo
V Chicagu se utvořila společ
nost která chce v některých mě
stech iowských zařídiů veliké ply
nárny Ve státu Illinois a Iowě
se nalézající měkké uhlí se prý
výborně hodí k výrobě plynu jejž
se dá z tuny novou methodou vy
robili 8—10000 kubických stop
a koks zbylý se také ještě dobře
odbude V Des Moines Dubuque
Davenportu Ottumwa a Council
Blufíj budou nové ty plynárny
zařízeny největší však v Council
Blufís odkud se bude plyn dodá
ván 1 do Umahy Dle pláoú této
společnosti mfiže prý plyn navaře
ní dodáván býti za 40 centů 1000
krychlových stop a čistý svítiplyn
nebude přesahovali cenu 50 ctú
za 1000 kub stop Společnost
ta vládne kapitálem {3000000
jejíž hlavním účelem má býti vý
roba koksu a plynu k topení
Zpráva fen Otise
Vojenský odbor dal do veřejno
sti zprávu gen Otise o událostech
sběhlých na Filipínách od doby
jeho přistání do Manily až do 31
srpna Je to zpráva obsáhlá na
273 stranách velkého papíru k níž
připojeny jsou ještě zprávy menší
důležitosti také skoro tak obsáhlé
Ve zprávě té vysvětluje gen Otis
příčinu proč obmezil přistěhova
lectví čínské na Filipíny dokazu
Že -mezi Filipínci a Čínany4přáxdeJle° filadejfických ujednalo se
panuje plemenná zášť která vede
k častým sporům někdy i krva
vým Os poměru jaký panoval
mezi Aguinatdem a gen Otisem
před vypuknutím nepřátelství' se
zmiňuje zpráva Široce Dokazuje
se v ní že mezi Filipínci bylo
umluveno přepadnouti a povraž
dili nejen Amerikány ale i všecky
cizozemce v Manile Válka s po
vstalci naučila prý Filipínce po
znávati rozdíl mezi vládou povstal
ců a Američanů Kdežto povstalci
vzali lidu kde co měl aneričtí
vojínové jej chránili aniž by mu
byli cd vzali Sbor vojenský může
protáhnouti celým ostrovem Lu
zonem bez obtíží avšak za jeho
zády se povstalci opět soustřeďují
a proto je třeba oosaditi vojskem
každé důležitější místo Ku konci
iprávy odporučuje gen Otis zaři
zování škol neodvislých od církve
což bylo již dávným přáním Fili
pínců Sondy a dělnlctvo
Na místě uvězněného Reese od
hornické jednoty vyslán byl James
Boston do Fort Scott Kan aby
řídil stávku tamních uhlokopů V
St Louisů zadal zástupce Reesův
žádost za habeas corpus u apelač
ního soudu aby vymohl svobodu
uvězněnému Reese se vyslovil
ve vězení že bude-li propuštěn
vrátí se do uhlodolů a bude činiti
totéž co činil dříve a k čemuž má
každý občan americký plné právo
O soudci VVilliamsovi který Ree
se nechal uvěznili panuje mezi
dělnictvem mínění velmi opovrž
livé Veliký požár
Ve Filadelfii vypukl ve středu
ráno v department storu Patridge
& Richardson oheB který zachvá
til nejen celé vnitro domu nýbrž
se rozšířil na domy sousední
Lippincottova vydavatelská firma
rtratila veliké skladiště knih jichž
cena se páčí na půl milionu kdež
to departmentní obchod Patridge
& Richardsona se cení na celý
milion dolarů Ještě dva vedlejší
obrovské obchody byly v nebez
pečí ale úsilí hasičů se přece po
dařilo je zachránili Mezí tím co
tento požár řádil vypukl jiný jen
4 bločky od prvního a také se
rychle Sířil Tento požár zachvátil
několik továren čímž asi 2000
dělníků pozbylo zaměstnání ško
da oběma těmito požáry způso
bená se odhaduje aa 1 2 000 00a
Americká pošta
Zpráva vrchního poštmistra Sp
Států udává že schodek pošty
$6610776 obnášející je zaviněn
hlavně zásilkami druhé třídy
Bedlivým pozorováním všech zási
lek druhé tříd přišel vrchní pošt
mistr k přesvědčení že dobrá po
lovička tiskopisů zasílaných za
2 centy libra nenáleží do této
třídy a měla by přináležet! do třídy
třetí z níž se platí 1 cent za dvě
unce Udporučme v tom ohledu
změnu zákona aby se laciné do
pravy poštovní nemohlo zneuŽÍ
vati k účelům jistě výdělkářským
čímž by přímý pošty byly roz
množeny o více než {24000000
Tím by nejen schodek na pošty
tyl odstraněn ale pošta by při
nesla státu zisk neDo by se mohly
za tyto úspoiy 'poskytnouti uné
výhody lidu O poštovním zaří
zení v osadách Spoj Státy fdrže
nýcb praví zpráva že jsou záleži
tosti jich řízeny zvláště od do
mácích pošt neodvislé avšak pod
správou zkušených amerických
úřadníků poštovních Všude se
však hledí k tomu aby domorodci
byli co možno nejvíce ke službě
poštovní na ostrovech těch dosa
zováni O bezplatném dodávání
pošty do domů po venkově praví
správa že se to osvědčilo a mělo
by býti dále šířeúo Nyní je zří
zeno 1268 stanic venkovských na
nichž pracuje 8460 poštovních
zřízenců dodávání pošty pak se
děje podél cest 177747 mil v
délce
DŽInlcké spory
Ve wyoming-ských uhlodolech
v Diamondville zastavilo asi 600
dělníků práci žádajíce o zvýšení
mzdy Do uhlodolů bylo přijato
něco málo skébů -jež však ženy a
dcery horníků ozbrojené klacky
noži i ručnicemi z dolů vymlátily
V Chicagu usnesla se Federace
práce Že bude boykotovati továr
ny na piana které prohlásily vý
host dělníků — Dělnictvo asi 40
požádati za zvýšení mzdy Stupni
ce mzdy o jakou dělníci tito žá
dají jest již zavedena v některých
továrnách a má se za to že bude
bez odporu přijata i v těchto 40
Krutá bouře v Texasu
Podél pobřeží zálivu mexického
zuřila 1 pros krutá bouře která
natropila velikých škod na vodě i
na zemi Několik rybářských lo
dic bylo pohřteno v moři i s ry
báři z nichž tři utopení byli
vyloveni z vody v zálivu StCharle3
Prudký vichr zahnal několik tisíc
kusů dobytka hovězího a skopo
véno do zálivu kdež utonul V
okresích Reíugio a Arkansas řádi
lo prudké krupobití které zahubi
lo vše živé co se v úkrytu nenalé
zalo Padaly tu kusy ledu v
průměru až 5 palců které rozbily
i střechy obydlí V okolí města
Lamar utlučeno bylo 703 kusů
hovězího dobytka a z obydlí lid
ských trčely třísky Z ostatních
domácích zvířat i z ptactva nezů
stalo téměř nic na živu Na po
břeží nalezeno bylo 160 pelikánů
usmrcených Krupobití s prud
kým větrem spojené řádilo v šíř
ce 6 mil a započalo asi 15 mil za
Refugio načež se táhlo na moře
Neštěstí na drahách
Na dráze Denver & Rio Grande
v Coloradu vrazil vlak rychle je
doucí na jiný který před ním na
trati státi zůstal Zadní dva vozy
Pullmanovy byly rozbity a v nich
6 lidí bylo zabito několik pak po
raněno — V Chicagu vrazil vlak
dráhy VVabash do elektrické káry
na 31 ul při čemž bylo 11 lidí
poraněno ale nikdo zabit aČkára
byla úplně rozbita
Z KUBY
Kubská liga a národní strana
zasedijf ve společné schůzi Má
se tu zvoliti vyslanectvo do Wash
ingtonu které by působilo pro
samostatnost Kuby ale jeví se
malý zájem o to Časopisy kubské
posuzují zprávu tajemníka Roota
dosti příznivě a čerpají z ní naději
pro samostatnost Vdova po gen
Maceovi přijela do Havany kdež
byla velkým zástupem lidu přijata
a doprovázena do domu gen Go
meze Sbor policistů santiagských
čítající 150 mužů byt postaven
pod vojenské velitelství poněvadž
obecní správa měla s vojskem
stálé mrzutostí skrze policii
NejlepSí tvrdé a měké uhlí
Dochází ntts nyní lesklá surbé a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí
me svým zákazníkům aby SHulilím na zimu zásobili poněvadž cena
v hrzku stoupne - Prodáváme lil všeho druhu uhlí mčké od $4 00 do
1760 tuna
COUTANT
Telefon 930
Sklad: 17 a
Z JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKY
Na chilské město Santiago se 2
prosince přivalila obrovská vln
mořská která na pobřeží mnoh
škod způsobila Mnoho lodí
pobřežních staveb bylo prudkýn
nárazem mocné vlny zničeno
Peruánské ministerstvo se po
děkovalo následkem adresy nedů
věry od sněmu přijaté
Ve Venezuele se povstání stále
šíří neb jest od boháčů podporo
váno penězi a zbraněmi Vůdce
povstalců gen Hermandez nalé
zá se nedaleko Valencie s vojskem
asi 6000 mužů a očekává se tam
velká bitva Velitelem vládního
vojska je černoch Ben Ruiz zná
mý pod jménem Rafael Bolivar
na jehož polapení vypsala vláda
washingtonská r 1885 cenu pro
zapálení lodi Colnn
Vůdce venezuelské revolnční ar
mády gen Hermandez zmocnil
se po boji 16 hodin trvajícím
Maracaiba hlavního to města
provincie Guleia
V Mexiku navrhne strana libe
rální opět Diaze za kandidáta
presidentství s Čímž se jeví velk)
souhlas po celé zemi Výkonný
výbor svolává konvenci strany li
berální na 10 února Z území
Indiánů kmene Yaquisa došla zprá
va že vojsko mexické svedlo 18
listopadu tuhý boj s odbojnými
rudochy v němž bylo zabito 48
Indiánů a 5 mexických vojáků
Rudoši byli zahnáni a při stíhání
jich zajato bylo přes sto Žen a
dětí téhož kmene
- Z HAWAII
Na souostroví Havajském zave
de Cross soustavu Marconiho te
legrafování bez drátů Byl v New
Yorku a získal od Marconiho prá
vo k využitkování jeho vynálezu
na souostroví které sestává z
mnoha malých ostrůvků málo
vzdálených jeden od druhého
Stroje tam mají býti dodány na
počátku února tak že od 1 března
se bude moci docíliti telegrafické
ho spojení na celé skupině sou
ostroví Havajského Budou se tu
konati též pokusy o vyléčení i
malomocenství pomocí jakéhosi
keře rostoucího ve Venezuele
jímž se již mnoho vyléčení docíli
lo Keř ten sc dobře daří na
Hawaii kam byl poslán vrchním
lékařem Wymanem
Z FILIPÍN
Při vzdání se města Bayambong
v provincii Nueva Viscaya zajato
bylo 800 povstalců a osvobozeno
ze zajetí 70 Španělů s několika
Američany Město toto chtěla
vláda povstalecká učiniti svým
sídelním městem po vzetí Tarlaku
avšak Američané svým rychlým
postupem to zamezili
Gen Lawton se nalézá v místě
Bamboog 20 rril jižně od Bay-
ambongu kdež jest ve spojení
telegrafickém s povstalci Vyjed
nává prý s nimi o podmínKách
pod jakými se vzdají Američa
nům
Z ostrova Panay se oznamuje
že tam byli povstalci poraženi u
Passi a zahnáni do hor při čemž
padlo Američanům 10 děl do ru
kou a mnoho nábojů V posled
nich třech týdnech bylo povstal
cům odejmuto přes 50 děl z nichž
některá jsou moderní
Na ostrově Miodanao panuje
klid od té doby co bylo od Ame
ričanů obsazeno hlavní město
Zatnboanga Obyvatelstvo uzna
lo svrchovanost Spojených Států
a odevzdalo zbraně podrželo pak
veškeré domácí zřízení jako mělo
posud Třináct moderních děl
bylo odevzdáno veliteli válečné
lodi Castine osm jich podrženo
od vojska amerického ▼ městě
jakož i 200 ručnic s náboji Děla
ta byla vzata povstalci t vá
lečných Člunů španělský h které
vláda americká od španělské kou
pila a jichž se povstalci zmocnili
Sbor zvědů sestavený z domo-
& SQUIRES
Muson
Písárna: 1402 Farnam
ir
1U
)dců se osvědčil výborně a bude
alně rozmnožen
Gen Young se svým sborem
ojenským stíhá Aguinalda do
lor kamž se vůdce povstalců
ichýlil Nalézá prý se v hor
ském průsmyku Benguet k němuž
oba vchody dobře opevněné se
nalézají v rukou Američanů Vel
mi dobře opevněné místo jež 600
Filipínců mělo obsazené bylo
dobyto bez boje neb povstalci t
utekli jakmile zvěděli že se Ame
ričané blíží Obyvatelstvo chová
se k vojsku přátelsky a vítá je
všude s radostí
Z Chicaga vysláno bylo 14
Železničních voz i vepřovinyurče
né pro anglické vojsko v jižní
Africe u Kenilsworthu 111 se
však rozbily
V Mitchell Ind se otrávila
celá rodina Foxova bulonskými
salámy jedno dítko zemřeloostat
jsou ještě těžce nemocni
Redaktor časopisu American
Agriculturist telegrafoval presi
dentu McKinleyovi aby nepři
pouštěl plodiny tropických ostro
vů beze cla do Spoj Států že tím
bude velice poškozeno rolnictvo
americké
Východní syndikát koupil v
St Louisů 1250000 liber vlny
za cenu o 4 cty na libře vyšší
než se loni prodávala
Otto Grantz v Lead S D
vypůjčil se na svůj nedávno obje
vený zlatodol (1000000 v Den
ver aby mohl na důkladném vyu
žitkování jeho pracovali
Dráha Burlingtonská zadala
smlouvu na stavbu nové dráhy ze
stanice Talooka na tratí do Bili
ings vedoucí směrem jihozápad
ním sktze Big Horn krajinu
Patrně že míří ku Solnému jeze
ru jestli ne až k oceánu
Nemůiem i odepři ti lolm poté$euf
bych m iieuveíejiiili dopis jejž obdr
želi jsme od o-oby která jest včnbod
nou a na t-lovo vzatou Můžeme
gvolati: dnes jsem to J4 zítra to mnžeš
iiýti ty! Čtete onen dopis a uvažujte'
a něm
MilwMkee TVit 15 t iH 1S9S
Dr PeterFihruey C ňsg lil
Musím se vám zrní ni ti o ji-ttéui svém
příteli jenž soužen byl zlou kožní ne
mocí a a iiIojž Váš lék Dra' Petra
Hoboko způsobil pravý div Ur1 z mála
jeden rok trápen byl nepfljfmnou vy
rážkou po eriém téměř téle a ta pů
sobila mu velikou paliivost Jeho
lékař uznal to za eezerou (svrab)
Využíval mniiho rflznýVh mastí h ma
zaní Htd bez všelikého vy e Iku tak
i konečně ani lékaři nevěděli si rady
On též pozbyl veškeré naděje že se
toho zla kdy zbavf Náhoda tomu
c itfl že jeden z íelm přátel zmínil sa
mu o Dra Petra lloboku Ani neměl
cimti zkusili tohoto prostředku neb
1 zkusil již bezvýaleituř přemnohých
jiných m utratil mnoho pěněz s lékaři
Konečně na naléhavou žádost jeho
manželky počal pravidelně užívali Ho
bok A výsledek? Po využití dvou
láhvi jeho kůže brala na nebe přiroze
nou barvu a vyrážka ah jiU ne úplně
Toto dokazuje že Dri IVtra Moboko
lest lékem uepřekoiiatt-lným RidosC
jeho- rodiny a přátel nd jeho uzdrave
ním jest nesmírná V naději ie
tdíleuí toto bude Vám milým
Jsem v ňtě Váš
J1NDĎICII KMOLRA
787 lt Str
Dra Iletra Hoboko není k dottání v
lékárnách nýbrž 11 tuítnch jednatelů:
Adrettuitr: Dr Peter Fairnev 112 —
114 S t Hoyne Ave Chicago III
OCHRANNÉ pAcv —
GUMOVÉ PUNČOCHY
Berle
Supporters
Baterie
-r Gumové zboží
OMedoJvky potto
vy fixu II m rychle a
právoi
U0S Faraia
OaaU M