Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 01, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
NOVINKY Z ČECH
ptvodnl informace od spravodaje "Polt Záp
Boj Cech o právo ve Vídni: na řítaká radí
v kvótoví deputaci a v komisi pro kon
trolu státního dlunu Clary v dxkých -Boj
Čechu doma demonstrace bouřlivá
kontrolní shromážděni lid odmítá vojako
a Setníky práce pro semápanská úřady
Clil vojsko do Čecb - Morava ae p robou
xl - ÚUÍ volby v Praie - Droboty
V Praze 14 listopadu '99
Pozornost celých Čech ba po
zornost vlebo Slovanstva dnes
zaujímají dvě záležitosti: Boj
ČechA ve Vídni kde zápasí po
slanci za české právo a boj Čechu
v zemích koruny svatováclavské
kde zápasí lid s orgány vnucené
německé vlády Obojí boj jest
napjatý a výsledek obou ceka se
zde i u vás za mořem najisto ne
dočkavě
Boj vt Vídni zdánlivě po pádu
Tbunově ul už ztracený náhle
nabývá jiné příznivější tvářnosti
Neboť vláda Clarova je hrozně v
úzkých Ve své slepé důvěře
německou vSemohoucnost přestala
souditi a klopýtla Co měla vlast
ně úkolem tato vláda? Po
vinností její bylo: odvolat jazyko
vá nařízení dostat Němce z ob
strukce dosíci parlamentní práce
projednati rakousko-uherské vy
rovnání sjednati shodu o kvótě a
vydati rozpočty řádné a jazykový
zákon Obrovské dílo A
pustil se do něho ministr orby!
Zoral je také Vhrnul se do prá
ce soudě že před ním vše padne
na břich Odvolal jazyková na
řízení slákal Němce slíbil jim
hory doly k vůli nim odkopl vět
šinu a pohrdlivě se k ní choval
dal zvoliti deputace kvótové de
legace předložil zatímní rozpočet
a — oznámil jazykový zákon To
vše učinil pravda ale to vše není
pranic neboť to jest pouze pod
nit k jednání o věcech těch které
má provésti A jak daří se tedy
jednání samo?
Jazykový zákon Clary nemá kdy
by 1 měl platným nebude
Co nvní? Nyní nutno hledat
parlament a v parlamentu větší
nu Ta jediná může schválili
vyrovnání může vydati 59 milí
ono může schváliti rozpočet
jazykový zákon může začít pra
covati Ale Clary většinu odkopl
hově menšině a — leží na břichu
Jinde vláda bez parlamentní ma
jority byla by dávao pryč U nás
to jde Ale jak Stojíme jako
druhdy Ale ne ve vřavě obstrukce
a příboji nadávek a scén bouři
vých Stojíme v klidu — kde
vše přemýšlí A toto stání jest
osudné a Rakousko zaplatí je
těžce Říšská rada už měsíc
zasedá ale také měsíc planě se
schází Tam se to dotáhlo s po
litikou protičeskou My psali
posledně: pane Clary kdo napo
sled se směje nejlíp se směje
Vás pane hrabě už smích pře
chází vždyť Vaši dnové jsou už
sečteni! A to není ještě vše
Sřekli-li se Mladočeši na oko zu
řivé obstrukce pro udržení praví
ce mají náhradu v tom že zasta
vili veškerou státní akci A - pra
vili isme: to není ještě vše Toť
počátek pouze Majorita má ku
svržení vlády celou řadu jiných
prostředků kterými v pouhé klid
né opposici dovede účelu svého
dosíci A — dosáhne ho bude-li
pevná — — '
Boj v temích koruny svatováclav
ské se od předešlého podstatně
liší Tam bojují klidně vůdci
zde nadšeně lid Nemůžete si
ani předstíviti té vytrvalostí a té
nálady V celém království a
markrabství není osady kde by
nebyl odpor proti nové vládě dů
razně projeven K demonstracím
proti vládě zadávají příčina nej
více kontrolní shromáždění vojen
ská na nichž chce dftstojníclvo
aby se záložníci hlásili německy:
"bier'' Ač pro neuposlechnutí
za české "zde" kyne žalář až
'Týdenní přece statečně hlásí se
mnozí branci česky a lid je za to
oslavuje Důstojníkům odepfrá
ae všude byt i strava četnictvu
vojska rovněž Tito musí sídleti
v panských zámcích v úředních
budovách Povoláno do čecb
na Morava množství četníkú z
Tyrol Haliče a bůh ví odkud
Lid přišlé kamenuje posmívá se
jim Starostové obcí je odmítají
protestují proti jich v obci osaze
ní odmítají veškera působnost
přenesenou na obce s úřadů země
panských Dochází k sráž
kám lida a vojska neb četníků
Těch se lid zprva bál Ale
svykne-li i těm Lze domy
slit? ifyslí páni ve Vídni? Nebo
i stále cktí hráti ohněm? Spi
lka st tím ohněm ni více a proií
w:::cJi Učí nti jFao Clary
LWers t prtUzJ VýJkov
Íz 3 i L"J tli tjl Pod
ručí německého vedení vrácen o
posledních volbách Čechům
Němci sami z nátlaku vlády která
se tu bála nepokojů v rozvlněné
éře nynější nabídli kompromisem
Čechům v zastupitelstvu většinu a
tím rozhodnuto o rázu města bez
boje — Také Litovel bude asi
dobyta Třetí sbor je jistý už v
ostatku to snad také půjde Tak
vrátí se české dvě velké osady
českému vedení Ten houšť zde
na Moravě A det bože 1 ve
Slezsku
UIH volby v Prate konají se
zítra ve středu Pravda byl
kompromis ale — je boj Staro
češi zakukleně íedrují své kandi
dáty Tak Staročech dr Pra
chenský shání pro žida dra Ba-
štvře v kasině oblíbeného zle
hlasy i mezi Němci MU'
dočeští zástupci se durdí proto —
Dobře ale tak Proč jste dělali
kompromis? Nejednáť se nyní
doplňovací volbou o Baštýře nebo
Scbaría o Černohorského či Klu
sáčka ale — jedná se o — příští
ho starostu Při dnešní rovnosti
hlasů Staro s Mlado na radnici
bude hlas padati na váhu a roz
hodne volbu primátorskou To
je to ťroto popiacn rozae
Mělo se jít do boje otevřeně 1
dnes snad byl už cop z radnice
venku
Droboty
Znak rakouského mocnářství r
1878 byl takový že na bankov
kách byly císařský orel a znak
zemí uherských spojeny r 1887
byly znaky vypuštěny a letos na
řízením císařským znaky budou
zas na pečeti oba ale — bez spo
jení Není to jako rozvod?
Či to náběh k personální unii
Uher? —
Proč do království českého to
lik četníků voláno? Tomu diví
se kde ' kdo ale vládní listy
hlavně úřadní list nás o příčině
zpravují Proto prý aby se ukhd
nily mysli a zabezpečila bezpeč
nost Čí bezpečnost to je nová
otázka Inu bezpochyby toho
nespokojeného lidu '7- za mříže
mi Teď ale' ptáme se
my: spal pan místodržitel nebo
co dělal když se pálily české do
my ba když spálili na žateckém
náměstí zuřivci němečtí i obraz
císařův? Proč tenkrát kdy domy
vyvráceny vojsko kamenováno
komisaři kdy utíkali až přes hra'
nice — proč tenkrát nevolal po
moc četníků z Tyrol a z Iatris —
Je to přec zajímavá ba až dojem
ná starostlivost O bezpečnost
Čechů má pečovati Němec který
sic slova česky nezná ale za to
vřele sympatizuje — s výtržníky
a provokatéry německo-židovský-
mi — Stačí —
Bouře na české universitě
Známý prof Masaryk professor
na universitě chefredaktor a ná'
čelník pokrokářů muž vysoce na
daný jak my psali už v dávných
listech svých napsal nedávno
brožuru v níž nesouhlasí s od
souzením Hilsnerovým a vytýká
soudcům jednostrannost Za to
mu studenti udělali kocovinu
Chtěli ho vypískat z přednášky
když ale z opatrnosti a tuše kon
ce ani nepřednášel už týden na
před šli až k jeho bytu a zde mu
zaváleli: "Abcúg pereat ' atd
Loučení Pan hr Clary prý
už má uzlík svázaný a — aby mu
nebylo líto váže si jej i náš pan
místodržitel tfoze to je
škody! — Co toto jsme psali
fakticky jak nyní při odesýlání
listu se dovídáme má vláda Cla
rova sečteno — Chystá se alli
ance německo -česko-polská — Ale
beřte a reservou Napřed puště
na kachna Skutek dosud není a
nebude takový cele Stane se
poleva Přijde nová vláda snad
vydá jazykový zákon ve vládě
bude snad zase Čech ale dost!
Jak se odhlasuje vyrovnání 59
milionů kvóta a rozpočet půjde
to vesele po rakouska dáL —
Parlament se teď živí bouřemi
Čechách a na Moravě Víc dělat
nemůže Nejedná tedy o předlo
hách nové vlády ale o protestu
proti této vládě To jest "děl
nost"
Až na ta nehodu jinak a aá
pohoda Časová letos dodržela
Takých podzimků jako letos
bylo málo Slunečno až do půl
listopadu Brambory řepa zelí
vše dobře doma Nu jen cenu
za to a — ze srdce přáno zJaru
je ho třeba Pozdrav! — ica
Při práci aneb zaměstnání na
venku během této roční doby měl
by každý býti opatrným aby ne
dostal revmatické bolestí v kříži
St- Jacob' Oel jest však prostře
dek kterýž v každém případě
rychle a jiatl vyléčí ~
Ti roztomilí Mladočeši
Nešťastná závist a chlebíčkář-
ství zapustily v národě českém
tak hluboké kořeny že snad ani
vyplenění nejsou Vyskytne-li
a M 1 m W V
se na oDzoru česnem muz jenz
kvapem soustřeďuje kolem sebe
široký kruh obecného lidu jenž s
důvěrou vzhlíží k němu jako ku
svému zachránci již vyskytují se
v zápětí odpůrci jeho kteří vše
možnými prostředky snaží se jej
strhnouti v prach a neustávají
dokud cíle svého nedosáhnou
Jeden takový křiklavý příklad
podávají nám pražské Národní
Listy jež v poslední době vrhly
se na osvědčeného učence české
ho a radikála poctivého prof
Masaryka Za Národními Listy
vrhla se naů i celá řada venkov
ských listů českých které vždy
cky tancují jak pánové od národ
ního žurnálu pískají A proč
medle najednou takový poplach
proti muži jenž dosud osvědčil
se býti nejen hodným synem své
ho národa nýbrž i prokázal mu
již břitkým svým perem platných
služeb? — Inu jest to ona pro
kletá závist že prof Masaryk
spěje výš a výše u českého lidu
jest to 1 hamižné chlebičkárstvi o
něž jde pánům od Národních
Listů poněvadž prof Masaryk
snaží se vydávat! radikální denní
list v Praze jehož existence
uvbciu uyia uy ureiauu tauuu
X I I -'-I
zasazenou vůdčímu listu mlado
českému Národním Listům -'
Jest známo našim čtenářům z
telegrafických zpráv Že zabavena
byla v Čechách brožura prof
Masarykem vydaná v níž tento
vysvětluje proč měla by býti pro
vedena nová revise pověstného
polenského soudu
Masaryk zaslal po té v tomto
smyslu psané pojednání do vídeS
ské "Neue Freie Presse" která
je v plném znění uveřejnila a z
toho povstalo ono válečné tažení
proti němu se strany české žurna
listiky jež dle všech známek
počíná si tam neomaleněji než
pověstný benediktinský "Katolík"
chicagský
Z konkurence cblebíčkářské
konkurence a snad také proto
že by vybledla poněkud sláva
slavné redakce orgánu "mladých
staročechů" zahájen jest boj pro
ti muži jemuž především jde o
to aby lid český ten dobrý český
lid prohlédl k jakému pokoření
vedou jej říšští poslanci mlado
čeští kteří pro červenou pentličku
a tučný Žlab učiní vše naprosto
vše!
Rozdílení Samojských ostrovu
Nynější válka jiho-afaická a
světový obchod Anglie přiměly
vládu hrdého Albionu ku rychlému
skoncování rozepří jež vláda an
glická měla se svými "přátely'
stran ostrovů Samojských to jest
skoncovala otázku Samojskou tím
způsobem že vzdala se nároků na
tyto ostrovy davši svolení aby
připadly vládě německé budou-li
s tím totiž spokojeny Spojené Stá
ty které v této otázce mají též
slovo rozhodující Jak z denních
zpráv Čtenáři naši se již dozvědě
li vláda naše kroku tomuto nebu
de klásti valné překážky a tak
celá tato záležitost odbyta bude
bez dlouhých průtahů a také An
glie si přeje aby nebylo mnoho
mluveno o tomto postupu poně
vadž značí to pro Anglii ústup je
muž po dloubou řadu let nebyla
zvyklá
Ostrovy Samojské byly příčinou
neustálých rozmýšek již po léta
mezi Spojenými Státy Německem
a Anglií Nešváry mezi domo
rodými náčelníky a řevnivost mezi
jednotlivými vládami které nad
těmito ostrovy kontrolu vedly
byly příčinou neustálých zápletek
jež nepřipustily aby pokoj a mír
zde zavládl Poslední rozmýŠky
před několika měsíci povstavŠÍ
jež byly příčinou i velkého krve
prolití byly sice vyslanou tam ko
misí urovnány avšak v zápětí na
staly tam třenice nové takže
komise pozůstávající ze zástupců
výše jmenovaných mocností ne
mohla tam ničeho svésti a vrátila
se do svých domovů aby podala
zpráva svým vládám o svém pů
soben L
Vláda anglická jsouc poněkud
v úzkých následkem nynější vá
lečné kampaně v jižní Africe a
nemohouc věnovati této otázce
plnou pozornost rozhodla se že
zřekne se nároků na dotyčné
ostrovy jmenovití pak na západní
skupinu ostrovů Šalajaoanskýcb
na niž Činilo Německo nároky
oebrafiovací Naproti torna něme
cká vláda vzdala sc aároka aa
ostrovy Tongské a Savajské začež
obdržela dva největší a nejcennější
ostrovy ve skupině Samojské a
sice ostrov Savaj jehož rozloha
obnáší 1707 čtver kilometrů a
obyvatelstva čítá 13000 duší a
ostrov Upolu s rozlohou 881 čtver
kilometrů a 17000 oby v Spojené
Státy obdrží ostrov Tutuilu v roz
loze 139 čtver km a s 375°
lobvv jakož 1 malé ostrůvky Ma-
nua v rozloze 585 Čtver km a s
1421 obyv (O ostrově tomto
zmínili jsme se podrobně v t 1
ze dne ai listopadu)
Není pochyby že německý tisk
jenž vždycky zbytečně se rozčilo
val když někdy německé návrhy
na ostrovech těchto nevesiy v
platnost nyní rozplamení něme
ckou myšlénku na těchto ostro
vech a s jásotem bude vyprovázeti
anglického a amerického nejvyšší-
ho soudce až z Apie budou se
stěhovati aby učinili místo něme
ckým "kulturtraegrům"
Kdož může říci jak dalekosáhlé
následky bude miti ultimatum
Boerů ještě v dějinách lidstva?
Již nyní jest jím válečná hotovost
Anglie zcela mobilisovánav evrop
ských kruzích diplomotických jeví
se veliké nepokoje Japanci a jiní
asijští národové jsou jím k výboji
rozplamenent a nová vláda na
ostrovech Samojských jest zavede'
na Kde dříve vládly tři mocnosti
vládnouti bude nyní výminečně
Německo nad dvěma nej většími
ostrovy a nad ostatkem vládnouti
budou Spojené Státy — Ostatně
vlastenečtí a udatní Boerové mo
hou ještě jiiný luk na angličany
spustiti který již po dlouhou dobu
jest napnut a cíle svého jistě se
nemine
Česká národnost v Americe
Pro "Pokrok Západu" pile A V K
Národní život Čechů amerických
pohroužen jest v hluboký spánek
Nebýtt několik těch osobních po
letník a národních schůzí na obha
jobu českého jména vůči několika
padlým vůdcům a nyní českým je-
zovitům nevěděli bychom že vů
bec existujem
Lesk dollaru zastifiuje nám ce
stu národního sebevědomí Může
me a máme hmotně prospívati
ale nemáme odkopnouti původ
svůj a zapomenonti že dlužni
jsme vlasti své oddanost kterou
každé vlastenecké Brdce vázl si
nad zlato
Byly doby kdy přes českou zem
valili se vlny které smésti měly
ten malý český národ s 'povrchu
zemského Tento maje ale pevný
základ odolal všem a dnes stojí
na předním stupni osvěty A snad
i nyní ta vlna zasáhla nás ve Spoj
Státech severoamerických a chce
nás zaplaviti aneb odnésti do pro
pasti kterou si sami otvíráme
Ona povšechná krise a neúrodná
léta utlumila činnost ve všem
Unes iest opět lepe a tudiz 1 na
čase abychom se probudili a po
čali pracovati dále Ve svobodné
zemi možno nám vykonati více
z lepším úspěchem než možno
rodákům v sevřené české vlasti
Nyní jedná se nám pouze o ná
rodní orgamsaci abychom se na
vzájem poznali společně a společ
ně program činnosti sestavili i
tu náhled p Paldy by se ty osvo
jena sešli jest na pravém místě
až na to že náboženství by v tom
obledu nemělo mlt roznodně co
dělat Máme upřímné vlastence
ve všech řadách vyznání a proč
Činit rozdíl v tom co ten který
věří Nesmrtelný náš Jan Hus
kázal a věřil něco jiného nežli
josvojenec Ingersoll a přec lneme
k oběma a zbožBujeme jejich činy
Jedná se nám pouzé o to jak začít?
Pan Oliverius viděl vhodný počá
tek ve sjezdu CSPS
Tu opět naskýtá ae nám námit
ka co medle a těmi druhými orga-
nisacemi které jsou dnes také
národnosti naší zastoupeny Ty
sotva by se přidaly k společné
práci kdyby viděly že pouze jistá
organisace stojí v popředí podni
ku onomu
Mimo to každý vidoucí občan
uznává že česko-slovanské spolky
stojí si dne v konkurenci a Že
všelijaké poměry tak jako nábo
ženství pojišťování atd kladou
překážky by co těleso k účastně
ní pobídnuty býti mohly Nezbývá
tedA nic jiného než začíti neodti
sle Dát příležitost každému ná-
rodovci ať evangelík katolík
osvojenec nebo žid všude najde
me dobrých a upřímných rádců a
pracovníků kteří by pro účel vy
tknutý vespolně pracovali A ta
bylo by snad vhodné poukázat na
to zdali nebylo by nožné a aložit
r každé české osadí w každé české
čtvrti národní ligu která by zvo-
ila a vyslala do toho prvního
jezdu jednoho zástupce po pří
padě 8plnomocnila jiného kde by
na základě finančních poměrů ne
bylo jim samým v začátcích tak
možno učiniti
A nyní dovolím si obrátit list a
dotknouti jedné snad z nejchou-
ostivějších otázek a to jest naší
slavné české žurnalistiky
Dovedete i vy ctění již náš lid
učíte se opanovat při takovéto
příležitosti byste ntznali byznysu
víry sobeckosti titěrnosti a vy
stoupili mužně v popředí národní
ho hnutí a podporovali účel tak
což by vám dojista dalo snad to
nejlepšf vysvědčení v historii ame
rického novinářství jaké jste si —
posud nebyli s to společně vydo
býti!
(Jsme připraveni že najdete
své "proč" a "proto" ale doufá
me že to nebude ve slohu jenž by
účéli škodil) '
Jakmile se přihlásí více českých
kolonií mohl by se pomocí ce
ských listů ustanovit! prozatímní
výbor jenž by předběžné práce
vykonal
Příhodné místo pro odbývání
takového sjezdu bylo by nejlépe
zvoliti místo ve středu českých
osad ve Sdoi Státech a tu na
prvním místě iest snad St Louis
Účel jejž by sjezd vytknul stra
nu pusoDeni isaroani ugy oyi
a # ati _ á
bv zaiisté dalekosáhlý a měl by
blahodárných účinků na češstvo
americké ale i vůči rodné s&emi
Toto jest pouze soukromé po
jednání a daly by se celé strany
popsat nechci ale do krajností za
bíhati a ponechávám 1 dalším au
toritám cestu by podnik ten
úvahu vzaly a volám k svorné
práci vlastenecké — Nazdar!
LITERATURA
Hojili nebo Darwini — Došei
nás výtisk úpravné knížečky jež
obsahuje přednášku dra A Do
dělá profesora na curišské uni
versitě k níž vzal si za thémaDar
winovu nauku o původu člověka
Přednášku tuto přeložil do češtiny
Vilém Kroužilka jenž lehkým a
srozumitelným" slohem seznamuje
českého čtenáře s duchaplnými
myšlénkami Dodelovými Kníže
čku tuto odporučujeme všem na
šim Čtenářům kteří mohou ji ob
jednatí u nakladatele pana Aug
Geringera 150 W 1 1 th Street
Chicago 111
Nový časopis věnovaný studiím
filosofickým vycházeti bude jako
dvouměsíčník nákladem J Laicb
tra (na Královských Vinohradech
v Žižkově ulici číslo 10) redakcí
docentů filosofie na české univer
sitě pp Fr Cády Fr Drtiny
Fr Krejčího Dle prospektu no
vý list nebude se přidržovati žád
né soustavy filosofické ani zor
ným úhlem jejím posuzovat! jevy
filosofické v minulosti a přítomno
sti Sloupce jeho budou otevřeny
všem pracím filosofickým je-li jen
podkladem jich práce vědecká
jsou-li psány metbodou vědeckou
List chce býti listem českým ne
jen slovem ale i duchem Vysti
hovati ducha českého v dějinách
v době přítomné stopovali vývoj
jeho chápati a tlumočit! zvláštní
způsob v němž zračí se mu zába
dy světové objasniti českou mys
v poměru jejím k vědé a vire — to
mu úkolu sebepoznani chce re
dakce věnovati zvláštní péče —
Předplatné na celý rok obnáší
zlaté
ox-r 1 1 L ~ l _
dutím se awu pivu uwr
bsa
knjídek rtof
pooávadi rtof inKi (leh a áploá poikodl celý
svatem vol k a n vti do bj lisnalfnt aovrcn f m
Takováto předměty aemajl byu nlkd
viny let aa předpis iiutoaábo lákáte Jellkoá
ákuda Jimi spambená Jeat desetkráte vátái
acáll dobro Jeá vám sond snlvfa vtulkaouU
motalo Hll' Catarrk Cure vyráběná Vl
Chána v Toledo o_ neobaakiite áád
on rt tm byvll braaa vnltfaá á£lnkuJepH
aoo aa krev a sevnájáek celého syHemu Kdy á
kepuj-te Hairs Oatarrb Core presvádtie ae
abyste oosiaJI lea pravý tiuvs se vourne i
hotoven Jest v Toledo Ohio spoleCnosU F i
Cheney a Uo — Odporntenl adarma
Ma prodej viech lákárofkt T5e láhev
VT Hall'a Family PUulky Jeoa aejlepil
£Tejlep&L xa "vóeclil
Po psdeaáto let Mra WlnkT' Bootkinf
Byrap matkami pdáváajlch dilkáta vdob
kdys u můra j!
aucl aibevován
kdi dortávali armbkv Jste vvrnáováal
aorl a luevovanr spaná e cnurevD eawiea
kefli boleni sub ptattlctni ditknar Jestli aoo
mM al lhaná nro láhev "Mrs WlaaJnv
IkaiUilia Hrmo" orodfiky dostáv Ik-fsuabky
Cena J-ho Jest neodharfnateiná L I ví ubtb
e a trplciii-a 'Iftku lboed Hpulehntieee ni
matky Vyletí prájem sreculale tsludek a
stfeva vyfctf kolika aiakae dasne smírní
iápa1 a dodá (vMestl oeiěmn aatmjl "Ml
!lokw's aln evrop" proditky louhl
vajtrt Kt pn)mn ranil a )mi pl
a I1b4 s arJtarbaDrjleDch ánskieh
sn-k opatrovnic ve v"i Btáfrh Jrat
lesah-k a opatrovnic ve ř
a nrlel u váech ťkára
vtech 1'kirmt po crim světs
Ona řV láhev BwfTte JMI a puáádejte
jara m wwHa
Moha vás asnř Itl poftosj ca tN svMre asy
filrky mlsvliLcistlabasUs piala vá e Jedae
álotia as 1 koutku Taká term seansvl a mém aa
prodej til rtsaá knihy a irfenl se Mi aacIMS
Kyai eptasjl a vydávám sešitech aple povy
eeiVk-Mtf atovelk itery Psee aeivetm
aeilefas: posla vása as ekSTks Ptá pral
Adresa: -t M ar IsaVtad W IMfe 0 řsise
114 Bav-u
mm
Adresář spolků
Česko-Slov Dělnické Podpor Jednoty
pro severozápadní a ti ty:
Minnesota lowa Whcontiin Nebra-
ska a obe IJakoty '
Hlavní Jednota v Montffomery Mina
odbývá avé ach6se kaidon 4 sobotu v míjicl v
aini F V BtaBka o 8 h veíer Velkopředaedo
J Nestával VelkotaJemnlk F V Staněk
Velkoííetnlk Jot E eokol Veikopokladoik
Joaef Marulka
Č I v HontKomerr Mina
odbývá tvá schúie kaldou Čtvrtou neděU v
měsíci rredeeaa rr etanea rajema'1
Vr Mli ťlíňtnik Joa E Bokol Pokladani
Torná! Haval
Č II Hladaěech v Le Snear Center
Minnesota
odbývá tvá aShtwě kaidon 1 neděli v nastol
aini lOOF Předseda Jakub Krenlk tajemník
V Stínán Lexlnrton Mlnn úíetnlk Jan Bl-
cek pokladník Váo Kráva
Č III V St Pani Mina
odbývá tvá cbtae kaldouS atferiu v méeiot
Prědieda Jan Beduáf tajemník Frank Skok
WS West 7th 8U tCetaik Frant Bálka Kt W
7tn au 81 Pani Mlnn
Karel Havlíček Borovský I IT v
Miaieapolis Mina
odbývá tvá aeboie kaldoa i nedáli v mULa v
aini i Stí eorner of Washlnittoo ft Oedar ave
Ho Předseda Petr Straka laj Auiuit memai
Mil t Bt Bo pokl JosefPof pliti atotaik Jea
Aubrecht U& 2 Bt 8o
C T v Hové Prase lina
°dbývásvá tchuie kadon 1 neděli v másicl
Předseda Vojta Ohalopaký taj r J
ný ářetnlk Václav Posel pokladník
Vojta Chalupský taj V i
Novot
JaJpab Svoboda New Pracné Mlnn
Kosaeaský ě TL v Havwaré
MlBaesota
odbývá tvá acn&w neděli v městci Prodá
Joa PelL dosoroe Joa řunfsr taj K Fanfár
Ulenvuie Mlnn ncetma j ivucera dokům
Motej Beneá Oakland Mlnn
Karel Tellký ř TH v Horé Tfefcral
Mlaaesota
odbývá tvá ecb&ie kaidon 4 neděli v morlc!
ťreaseaajan tvíem noaiaonis jamn nvy
úřetnik Jan rillpek tajemnic Jan Hošm
itukeney iBueurvM Minn
Č TIII Rovnost Owatonaa Mlasu
odbývá i vá icbftie kaldoa L nedáli r másicl v
síni 0 8 P 8 Předsedo Fr Mali aer tajem
ník Anton J VaBoua úíetnlk Karel iUnc
boler pokladník Josef A 8traokjOwatouno-
Mlnn
Spolek ě IX v Plae City MlaaeMta
odbývá tvá ecbftie kaidon átvrtoa neděli v
mtsici Předseda Anton Pávek místopředseda
Jan Btocht tajem Joa Bartoá bol 3t Beroun
úíetnlk Jan Hejds Pine City Mlnn poklad-
rranb ravek -
Č X Čeehoslovaa v Olirla Hlaa
Pfodaada Karel Robn mfstonředaeda Mat
Petříčka tajemník Frsnt W Kvách box SM
Olivla Mlnn úíetnlk Bedřich Boeek poklad
ník Václav G Plovhart
Čechle ě XI v So Osahá Ho
Odbývá rcháse kaid drahý Čtvrtek v mási
cl o osm bodlo večer v atol J Kouukýbo Plod
sedaVác Šnajdr tajemník Jan Kontokýnosa
a Q oL ocetma Jan uajny po j štotcot %
Čísla XII Chrudim v Baelae Wtn
odbývá svá scb&ie kaidon tfeti soboto '
v měl
k Ná I
aini v 1 hodin večer Předseda Jos Dttásk I
U _ I Inm ~a ImtlU M " " " U
St úeetulk J L Bys lOBt Bif h St
čísk XIII Český Lot t Belvlew Mlaa
odbývá sch&se kaldoa dra boa neděli v másial
Předseda Fr Slstek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác PlstoUa Belvlew BodwooJ
Co Minnesota
DomoT a samostatnost
koldý taJistlU al tn&le lakoonenlm posemka
V 0IRE8U POLK MlsSOUBI
vtrdol proal uláno ovocnáho leilnářakábo O
doby tkářakáho kraje Podnebí mírná a sdra vá
slma krátká voda pramenit t v nadbytko o
Čistá Jak křitral hojnost prameno a potokk
Posemky Jsou: prérie lesnatá I vlnitá ' Ceno
nevidáanýcb od 13 vidálaných od 10 výáe
Neúroda věci nennámou daří se tu nejen ovo
ce a selen In a nýbrl I oblil a traviny vlebo
druhu Okres nemá ládných dluhft % proto
daná Jsou nízká Ceáti osadntol Jsoa aviálU
vilánl Polovláni JUdoá po dráse dvakráu
mésifně Veikerá pod rob sos ti a popisy no po
sedáni sdíli s caále:
1DAMS McEINNET LEATITT
BoLIVaB POL 00 MO
Pllte Česky a udejte le tetll Jito otnáraku
tuto v Pokroku Západu tám
IliilitiittitttliliiiiAtS
Dr FRÁNT TRDHliS
osvéažeirj_česk' lékař
o Ularkion Nebr
Specialista: Ženských nemool tastara
lývb nedubá revmat au Zvláttni
prostředek pro Ustání krve sáklad
to vlebo sdravL — Poplila ne
duh vyletřim o poradím v dopise
xdarma íltf
V přiieB svých krajana se odporonU
Xx n TruLlxleL
TRPÍTE HLUCHOTOU?
htJdýdruh špatněno sluchu lis nynf vr
leCItl: ponte hlachooámi nejsou k vyláíení
Nováa Jednoduchá methoda Hliíťenl ustane
eksoiilte adálie vU stav my vyletrisse po
radimeadansav thktl
DIR DALTONS AURAL CLINIC
69t U8aUě Att Chicago 1ÍL
C H KUBÁT
ZtDtCDt w-Glt PrtíDlt
Plsárna: Barier Block roh IJ a
Farnam číslo pokoje 23
Ksx t Bi m 1 1 ti íit bú
KdokoHv potřebaje právnická pomoci sáile
dá v Mas Berkevt prán'ks ikunbo kterf
d touho Mnu skulenestl svoji maie krajan tm
asáim kdykoliv správná pt-sloutlu ss-of
Jediný českyrj)
q závod clovnlcky strojnicky
i zámečnický v Omaze
vlastni
T-ieb Betrooli
603 Bo tatk Htreet
TeWtoa ?
Zavtóíat vod t1 viq kaialiaoro oro
ridi oo lovai a doWo uátf