Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 01, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK
ZÁPADU
OMAHA NEBR Y PÁTEK DNE 1 PROSINCE 18V
Drojtdenníku Ročník YIII číslo 23
V
1
)
KOYÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
řOLITICKÉ
{ V Chicagu se seSel výkonný
' vtfbor republikánských stříbrařa
ku poradě Strana prý má orga-
niaaci tvou v i atitu a bude-li
přiití platforma demokratická té
hol rázu jako roku 1896 bude
orl svolina národní konvence
r
Thos Collins neda
ž snažil se odstra
kolejí aby pře
se nV
niti rubv
aesei nev roaaruo se mu
to ale v tom Se přihnal vlak kte
rý hrdinného dělníka usmrtil na
místě
" Spory o
Ve Fort Scott
byl horník John
miii
Kan odsouzen
P Reese na tři
republikánských stříbrařa zárovefl měsíce do žaláře a k pokutě Jioo
za to ze přestoupil zákaz soudu
vejitím na půdu South-westero
Coal Co u níž jsou dělníci na
stávce Pokutu zaplatí organisa-
ce uhlokopft a pokusí se o vysvo
bození Reese který byl uvězněn
v Topeka V Kansas City nalézá
se 300 děvčat na stávce poněvadž
nechtějí síti kalhoty za 4 centy
žádajíce 4 Pozvaly si do schů
ze obecenstvo hlavně kněze aby
vyslechli jejich stížnosti Ve
Crampově loděnici ve Filadelfii
zastavili práci nýtovači a jich po
mocnící žádajíce o ghodinnou
dobu pracovnou za mzdu f 150 a
I135 denně
Neštěstí
v numDoiat ia spadlo na
stavbě nového elevátoru lešení se
dvěma ' tesaři z nichž jeden se
zabil druhý poranil — Při pře
jíždění tratí dráhy Burlingtonské
u Love Tree v Iowě byl zabit
Adolf Rossman i jeho pár koní—
Nedaleko Rivertonu la vezl
rolník Inghram banku gasolinu z
města která se mu převrhla a olej
vylil Když pak Škrtl sirkou
vzňal se celý vůz a Ioghrarr
uhořel
- a konvenci demokratickou k na-
vržení společného kandidáta jímž
prý bude opět Bryan
Z Washlflftoai
X Dle zprávy komisare pro
-vnitrozemní daně bylo v nebras-
'ském kolektorském distriktu vy
bráno I3438075 nadáních K
distriktu tomu náleží nejen stát
Nebraska ale i obě Dakoty a na
té rozsáhlé prostoře se nalézá jen
335 vy rabi tel q doutníku 34 pivo
varv 31 ia orodavačů lihovin v
drobném a 28 ve velkém Liho
vin se během: roku vyrobilo 2
339653 gallono jež složeny byly
do skladišť 1875193 gallono
bylo jich vzato skladišť po zapla
cení daně a 357634 gallony byly
vyvezeny ze země bez daní
' t V lezení kabinetu presidento
va bylo pojednáváno o poselství
ku příStímu kongresu při Čemž
bvla učiněna zmínka o Kubě a
' nynějším hnutí kubském naproti
ustanovení civilního guvernéra
Tajemník Root se vyslovil že
vláda nebude Ciniti nic co by se
Dotkalo s odporem Kubánců a
vláda ustanovením civilního gu
vernéra měla na zřeteli jen od
stranění vojenských guvernérů
t Gen Wood guvernér pro
vincie Santiago na Kubě přijel
28 list do Washingtonu povo
lán jsa vládou ku poradě o zále
lítostech ostrova vyslovil se
pochvalně o poměrech tam panu
jících lid pilně pracuje a je spo-
koien v brzku pak zavládne v
provincii Santiago značná Činnost
v okresu hornickém
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Oběhové prostředky
Kontrolor oběhových prostřed
kft Chas G Dawes vydal svoji
výroční zprávu která končí 31
říjnem Na konci tohoto účetní
ho roku nalézalo se ve Spojených
Státech 3595 národních bank
jejichž splacený kapitál obnášel
#605773970 a v nichž uloženo
bylo #3450735595 co vklady
cizí Proti loňsku jsou vklady
o #419371055 větší a v tom po
měru i všecky obchody bank
Kontrolor Dawes praví ve své
zprávě -že nynější množství obě
hových prostředků úplně stačí pro
normální obchod pro podzimní jemný Mezi ohořelými papíry a
švindle Millerovy
Mezi zabavenými věcmi švin-
dléřského podniku Millerova na
lezeny byly čeky razných bank
které byly vyplaceny jakož i ně
kolik knih obchodních Z toho
se da aspoň částečné souditi na
rozsáhlost obchodu toho neb tu
bylo nalezeno asi 3000 jmén lidí
kteří podvodníkům těm peníze
svěřovali v Téměř ze všech částí
Spojených Států a Kanady sem
byly zasýlány peníze v obnosech
od #10 až do #1000 Jen v době
od 14 října do 16 listopadu w
platila banka ta vkladatelům svým
a5559 10 ae přijala #602
545 Louis Miller pokladník
banky té nalézá se ve vyšetřová
cí vazbě dosud avšak po bratru
jeho Williamovi který byl vyná
lezcem a duší toho švindlu není
ani stopy jednou se oznamo
valo že byl viděn na cestě do
112n1 Ameriky ale ústěno se o
něm nic neví
Poštovní zloděj
V poštovní budově v Kansas
City vypukl v noci na pondělí
oheů jehož původ byl Velmi ta
mrtvol a poraněných 30 z nich
někteří ještě zemřou Mnoho
lehčeji raněných se odebralo ještě
do New Yorku nechtíce jíti do
nemocnice v Patersonu Zabití
ranění náležejí vesměs třídě boha
té neb rozbité vozy byly Pullma
novy palácové káry
Anglie protestuje
Anglická vláda protestuje
naší vlády naproti verbování
dobrovolníků v zemi této pro
Boery - Nezůstalo to tajemstvím
)£— 1T v a
ze se v new xorau a OK011 orga-
nisují výpravy na pomoc jiho
africké republice které jsou do
statečnými penězi zásobeny a jež
zde řídí zvláštní agent transvaal
ský Od Holanďanů a Francouzů
bylo prý hojně peněz sebráno v
zemi této za něž mají flibustýrské
výpravy do Afriky býti pořádány
Vláda americká ujistila anglického
vyslance že zamezí každou ozbro
jenou výpravu ze Spojených Států
do Afriky'
Uprchlý kasir
Ze St Louisů zmizel pokladník
Tuchshmidt zaměstnaný ve vlád
ní berní úřadovně Již od srpna
zpronevěřoval peníze avšak teprve
nyní se přišlo na jeho krádeže I
on se přiznal ke všemu Mezitím
co se berní inspektor radil a ko-
ektorem Tuchshmidt zmizel AŽ
posud bylo zjištěno že zpronevě
řil #7000 poněvadž ale úplná
prohlídka kněh není skončena
může jeho schodek býti větší
sklizen úrody odporučuje aby
bylo národním bankám vydáno za
zbývajících 10 procent jejich zá
ruk oběhových prostředků z nichž
však by byly povinny platiti 3 aeb
3 procenta vládě Pro dobu
zvláštních obchodních krisf Činí
totéž odporučení jako v loni aby
totiž bankám ku pomoci byly vy
dány zvláštní peníze avšak za
značný úrok tak aby po uplynutí
krise byly opět staženy Tvto
výpomocné peníze by se vybily
bez záruk v poměru ku kapitálu
jimi kte-t banka vládne a z vyso
kých úroú by se kryly možné
ztráty kdyby některá z bank uči
nil úpadek
Panik se vrátil
Dopravní parník Victoria který
vezl na Filipiny 410 koní a mul
pro vojsko byl donucen prudkou
bouří vrátiti se do přístavu v
Seattle zpět Vyplul 33 listo
padu a vrátil se 38 ze 410 zvířat
bylo však již 55 mrtvo a ostatní
potlučena tak že málo t nich asi
bude vyléčeno Krutá bouře
zmítala lodí tak strašně že se
koně utloukli o stěny stájí nebo
zranili což přimělo loď k návratu
do přístavu
Obětoval se
Zvláštní vlak který vezl dobro
volníky ze Saa Franciska do
Trnaessee byl zachráněn v Te
xaaa před velkým neštěstím Na
trati pracoval právě sbor dělníků
kuří ta nělt ruční kára oa níž se
dělníci na potřebná soísta dopra-
pytli poštovními ' byly nalezeny
zbytky registrovaných psaní z
čehož padlo podezření na nočního
klerka McKinneyho a ten byl za
tčen ' Při vyšetřování se přiznal
ku krádeži že vzal z dopisů regi-
gtrovauých peníze a aby krádež
zakryl založil oheň V domě
jeho bylo nalezeno přes #400
ukradených peněz
Vojenské právo
V Jacksonville Fla poručil
plukovník Durbin v loni zavříti
krámy obchodníků v okolí vojen
ského ležení poněvadž lihoviny
ovoce a jiné věci tu prodávané
osvědčily se býti vojsku škodlivý
mi Obchodníci žalovali na ná
hradu nyní však soud rozhodl
že vojenský velitel má právo za
vříti každý obchod když shedá
ie jest na škodu vojsku
Srážka vlakt
Na dráze Delaware Lackawan-
na & Western v Patersonu N J
vrazil vlak zvláštní do zadních
vozů vlaku pravidelného který tu
na přejetí jiného vlaku čekal
Lokomotiva rozrazila dva vozy
na kusy rozbila se též a v tro
skách pohřbeno bylo mnoho lidí
Od ohně pod kotlem lokomotivy
zapáleno bylo dříví rozbitých
vozů a ze spod se ozýval srdce
lomný nářek raněných Policie
a hasiči patersooští byli rychle na
místi ohefl byl brzy nhasea a
práce zachrafiovací započaty V
místi tom bylá tma a ta a tříštěk
vozů byly po straně rozdělány
v jí Vlak m objevil náhle aejsalohBě při nichž teprve se moklo k
cSsiaváa cel saleMo &la&Tpocore4aa o&UscaJ trosek pti
ů fa a trati aptcili Doaofcc 1 kroiiti Z voz bylo vvtaixoo 6
Z FILIPÍN
V Manile přistál parník Manau-
ense po aidennl plavbě ze San
Franciska ve stavu zbědovaném
Nalézalo se na něm asi 400 vojí
nů kteří byli namáháním a nedo
statečnou stravou velice vysíleni
arnik byl nedostatečně vypraven
na cestě pak byl porouchán a
voda se do něho dostala Čer
padla nepracovala i dynamo vy
povědělo službu tak že parník
oyi ve jme a vojáci museu vodu z
prostor lodních vylévati nádoba
mi podávajíce je jeden druhému
Veliká část potravin se zkazila
tak že vojáci v posledních dnech
museli žiti jen o sucharech pivu
a kořalce
Povstalečtí vůdcové Alejandri
no a San Miguel byli přepadeni
neočekáváně vojskem plukovníka
Bella v táboře na vrcholi bory
kde se povstalci domnívali býti
úplně bezpečnými před útokem
Povstalci byli zahnáni a zanechali
v rukou amerického vojska ležení
se zbraněmi a náboji Plukovníku
Bellovi byla přiřknuta medaile za
statečnost již osvědčil v boji u
Poraku 9 září
Ze zajetí povstalců bvlo iiž
mnoho Španělů osvobozeno a do
praveno do Manily Asi 300
jich bylo osvobozeno od generála
Wheatona a 1 1 5 od gen Lawtona
V Mangalarenu zanechali prchají
cí povstalci 7 zajatých amerických
vojínů a 94 Spanělú kteří se dali
pod ochranu vojska Osvobození
zajatci udali Že se u Filipinců
nalézají ještě dva američtí vojáci
v zajetí a pak čtyři sběhové vojen
ští z nichž jakýsi Howard od
kalifornských dobrovolníků slouží
v povstaleckém vojsku co kapitán
dělostřelecký
Gen Otis oznamuje do Wash
ingtonu že povstalci jsou úplně
rozehnáni a nejsou schopni posta-
viti se na odpor Američanům
Válečná loď Oregon vysadila 300
námořních vojínů u Viganu na
pevninu bez odporu obyvatelstva
které vojsko ještě vítalo Neda
leko odtud v Banguedu semají
nalézat! zajatí američtí i španělští
vojínové a k místu tomu má ame
rické vojsko postupovati od seve
ru 1 od jihu aby je osvobodilo
Se strany severo-východnf postou
pil gen Lawton do provincie
Nuova Viscaya kdež se mu vzda-
o 500 povstalců
A I J #
Agmnaiao se nejspíše nalézá v
provincii Abra karai se ubíral
skrze Namacpacan
U Pavie na ostrově Panay se
utkalo vojsko americké v boji s
povstalci silni obraženými jež
však po krátkém zápasu zahnalo
do bor
V Manile se scházejí stále vyni
kající nulové r revolučním hnutí
fcliplaakém Generál UcArthur
tasa poslal Charibriaaa saiaistra
ftaaad a teaaa Lia Gosa lidke-
le železnic a pošt vlády filipínské
Matka Aguinaldova jest též uby
tována v Manile v domě seBora
Legarde který nebral podílu na
odboji Vynikající osoby ať vo
jenské nebo civilní zůstanou v
zajetí kdežto jiní zajatí Filipínci
jsou ihned propuštěni
Nyní se teprve dostala určitá
zpráva americkému velitelství 0
zajetí poručíka Gilmora a jeho
podřízených z válečného člunu
Urdaneta Při vzetí Viganu od
námořního vojska byl ze zajetí
filipínského osvobozen jakýsi Son
nenschein který byl po dlouhý
čas uvězněn v Abra s Gilmorem a
jeho lidmi Dle jeho výroku chtěl
nechat gen Luna zajaté Američa
ny postříleti avšak na zakročení
Aguinaldovo to neučinil
DROBNÉ ZRPÁVY I
Ze San Franciska vyslán byl
vládní parník Ranger na jakousi
tajnou výpravu o níž se veřejnost
ničeho nemůže dopátrati
" V Laramie Wyo pokusil
se zločinec na 30 let do káznice
odsouzený o útěk posadiv do
své celi vycpaného panáka sám
pak sé ukryl v železničním voze
který naložen košťaty v káznici
vyrobenými měl právě vyjeti ze
dvora
v vnicagu cineny Dyiy po
kusy s telegrafováním bez drátů
skrze sedm pokojů jichž dvéře
byly uzavřeny a pak skrze ohni
vzdorné sklepení na němž bylo
připevněno 30 drátů telegrafi
ckých V obou případech prý se
pokus zdařil
V Plymouth O Šli kon
stéblové skolektovati jakýsi dluh
k farmáři Moorovi který ze zlosti
se chopil ručnice zastřelil jedno
ho z nich a druhého poranil
W J Bryan s manželkou se
ubytoval v Austinu Tex u býv
guvernéra Hogga a zdrží prý se
Sam přes zimu aby nabyl nových
sil ku příští kampani volební
V Montaně řádil prudký
vichr který na dráze mezi Great
Falls a hranicemi kanadskými
převrhl vlak dělnický Od kamen
se vozy vzňaly jichž 6 shořelo i
v jednom z nich uhořel dělník
V Indianapolis odbývali vy
rabitelé košťat sjezd kdež usnesli
se na zvýšení ceny svých výrob
ků Následkem slabé úrodv slá
my pometlové vystoupila cena její
ze #60 na #300 za tunu a zvýšená
cena košťat neodpovídá prý ještě
daleko zvýšení ceny metlice
Rybářské lodi vracející se z
rybolovu do St Johns N F
oznamují velké ztráty na lodích
utrpěné poslední bouří
Ve Wilburtonu v Indiánském
území omráčili dva zakuklenci
poštmistra a vybrali z pokladny
#300 Na útěku je chtěl zadržeti
spolkový maršál jejž VŠak lupiči
zastřelili a prchli
U Rivertonu la vybuchla
gasolinová kamínka v domě Ingh
rámově který uhořel
Toledský mayor Jones od-
přisáhl veškeré své výlohy při
poslední' guvernérské kampani na
#500 jež však vydal jen za ce
stovné Státní výbor který kam
paB tu řídil měl výloh #7866
Nedaleko Portlandu Oře
vyjel osobní vlak z kolejí při
čemž byli strojvedoucí s topičem
zabiti a jeden brzdič poraněn
Do illinoisské káznice byl
dopraven minulého týdne Alonzo
Whiteman někdejší senátor státní I
v Minnesotě který byl pro pod
vody odsouzen ku dvouletému
uvěznění
Chas Coghlan herec a dra
matický spisovatel zemřel v Gal
vestonu Tex 37 listopadu Se
psal kus "The Royal Box (Krá
lovská lože) který provozuje
nyní společnost po městech západ
ních a přítomni se oalézá v Oma-
ze Při provozování kusu zde
obecenstvo mělo herce -hlavní
úlohy za Coghlaoa kdežto on
ležel v té době v Galvestonn v
posledním tažení
V San Francisku se opil vo
jenský kaplan D H Shields a
vyváděl při tom nijaké nekřesťan
ské skutky takže jej gen Shafter
pohnal pléd vojcaaký bosnL který
bod laasiati 1 poeiace
Nejlepší tvrdé a mčké uhlí
Docbázf nás nyní leaklé suché dobře prosáté tvrdé uhlí a radí
me svým zákazníkům aby ae uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
y brzku stoupne - Prodáváme téi všeho druhn ublí měké od 4 00 do
750 tuna
COUTAHT & SQUIBEO
Telefon 980 Sklad: 17 a Kasán Fígárnat 1402Faraa
Duch našich ohlášek
Jest duchem naSeho obchodu Obrazy
slovní kresleny jsou dle živfch modelů
skutečnosti věrné a avSdomité vylíčení
skutečných poměrů nezbarvené nepře
hnané Jestliže výroky tyto jsou silným)
tak je 1 zboží Ceny na papíře nejsou
▼Stsf než cenv ve skutečnosti Knunč
jež nabíjíme při našich Oold Coin
ventiduct kamnech se spodním tahem
od$25výSe našich "Favorit-' zahřívá
cích kamen od $2500 výSe a The Jewell
ocelových rangí od $85 00 výie Jsou ne
vyrovnatelné v Omast Pak naíe Hmetir
Oak kamna kteréž drží oheň 48 hodin
nemají sobě rovných Prodáváme kráječi
Biuiui jmuury po viuv
-A O RAYMER
1514 Farnam ni Omaha
2408 N ni South Omaha
tf '
V Concordia Kan se nalé
zalo nádraží od pošty 1324 stop a
tu musel úřad poštovský platiti
f 145 ročně za donášení poštovních
zásilek Nedávno však vyšší úřad
ník poštovský přeměřil vzdálenost
tu ve směru co nejpříměřenějším
a shledal že vzdálenost ta obnáší
jen 131 1}4 stopy a tu dle poštov
ních pravidel by si měla dráha
sama poštu dovážeti Aby se toniu
však vyhnula postrčila nádraží o
kousek dále neb na vzdálenost
větší než 1320 stop má si pošta
sama zásilky dodávati
V Detroit se srazily 25 list
dvě pouliční káry při čemž bylo
osob poraněno Jedna kára
couvla na vybýbku druhá pak za
ni jedoucí do ní vrazila '
Vláda počíná v San Fran
cisku propouštěti z vojenských
služeb soukromé parník v Dva
byly již vráceny majitelem a další
budou následovati
V Rockportu Mass byl 24
list zkoušen nový křižák "Ken-
tucky" a při zkoušce té osvědčí
rychlost o něco více než 16 uzlů
za hodinu
V Chicagu odevzdal německý
vyslanec Holleben německým vo
jenským spolkům prapor jejž jim
poslal německý císař Němci 1
počtu asi 2000 shromáždění pro
volávali císaři "hoch"!
Zprávy osobni
— Pan Frank Doležal známý
právník Fremontský nalézal se v
Omaze za obchodními záležitost
mi minulý úterek a měli jsme po
těšení pohovořiti si s ním o nynější
politické situaci Pan Doležal
byl vždy horlivým republikánem
však uznává že nynější politické
proudy jsou neustálené a nebez
pečné Na straně jedné máme
tu politiku rozpínavosti kteráž
vésti musí k militarismu a bude
počátkem zhouby svobod lidu na
stianě druhé pak opět ohrožuje
nás nesmyslná politika znehodno
cení měny a zničení promyslu
svobodným obchodem Pan Do-
ežal jest toho přesvědčení že
vlastenectví a zdravý smysl většiny
národa rozluští 1 záhady nynější
jako rozluštily v minulosti ale
pochybuje že by pan Bryan byl
tím Mojžíšem kterýž povede lid
americký do země zaslíbené
okofcofcoliolioliofcofcofeottofcolioai
Za sníženou cenu!
Máme posud nčkolik výtiaHů tpisa
Královské vinné město Mélník
a okres mělnický
Který a velkos píli sestavil a ku velké
vé ikodi vlastním nákladem vydal
fiditel mfataké Ikoly pan Lnd Boehm
Jesttospia objemný neboť Č'tá 93
stran velkého íonnáta 55 obraty a
mapou okresa mělnického meata
Katdý rodák aaelaický měl by chovat!
spis tento obsáhající popis a dějiny
jeho rodiitČ Paa apiaovatet opráva
je na ka nabtdnatf tbytka jpisa ta
cena vaJnf mOcom a sice bud cm týl
prodávat! aynf ta ftt I a poštovní
tiaylkoa DHvěiti ceoa §400 žádný
lfiínUaa aemmal a nyní vymlovvaU
aa cena knihy neboť ta tato cena J
v prav4l levnoo Hlaste tw brti
kátmmUm ftaraa Tfatrfi
OS
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Záp jsou k do
stání všechny divadelní spisy jež vy
ály tiskem v Čechách a nejbon rozebrá
ny Úplný seznam všech spisů taŠle
ae vfiem na požádání edarma V sezna
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svých názvů a při každém je uvedeno
aký kus j kolik jednáni a kolik osob
vyžaduje Pifite o seznam pod adre
su Pokrok Západu
- Otnnht Dob
0000 ♦ 00000 é #
Zvláštní levné ceny ten týden
Pkné a levné obuvi
Mužské 1350 střevíce $3 00
Mužské 1250 střevice $200
Mužské 1200 střevíce ' $1 50
Ženské střevíce nejnověji! mody v nejls
vnřjlicn čenich -
Déteké Skolnf střevíce beze lva neroipárall
se Zkouíks (U přesvědčí Mažete koupili
střevíce levnSji u Din než kdekoliv Jinde
Pamatujte: Anton Bílek Jest posud nslfm
ceskym produvatem
C J CARLSGN 107 So 16th St
nástupce po W N Wbitner
naproti Hayden's
Hcyn-ňv dar Ještě měsíc
Každý ví ie udělen nim byl stříbrný
koflík — první cena -ta krásnou fotografu
v nedávné konvenci itograflsro — vtdor to
mu budeme viak diva zdarma krásnou po
dobiznu ve vodových barvách v plknún
rámci s každým Jednotlivým tuctem platino
kablnetních aneb vétlfch fotografií Podo
bizna vt vodových barvách sama má cena -ti
SO PresvědZte sel
fotograflsta
818-815-817
J 15 ni Omasti
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou Pouze íioo ročně
TELEPHONE 431
www
141 FARNAM ST
Mažeme Vis zásobiti
nejlepším
TVRDÍM a TM1
UHLÍM V TRHU
Nejaižší eeny
rychli dodivka
plni viha a
Nebratka Fuel Company
OCHRANNÉ PÁSY
GUKOVÉ PUNČOCHY
Berle
Supporten
Baterie
Gureové zfcsží
Obiedaivty pohon
vytí au ji asi rychle a
aprávae
ibuOt
KS
ca
i i
Í
I
I r
8
i i-
r
A