Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, November 28, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok ZApajou
Nápady mého stryiki
Sděluj Jud Šotek
Pro samou tu evandělickou ne
návist a česko-bratrskou ostudu
— pravil ondyno strýček — ne
mohl člověk ani pořádně ostatního
světa si všímat Vylítla zpráva
slavné filipínské komise — - a my
nic Byly volby — a my nic
Jen stále zabývali jsme se sami
sebou t j americkou větví če
ského národa Nu na škodu to
snad nebylo neb bližší je košile
než kabát a ty národní naše zá
imv důkladného přetřásání ná
ramně mnoho potřebují neb byly
zanedbávány ve veřejném tisku
bez výminky až zločinné — pra
vím až zloČinně Po léta četl
člověk české noviny nic jinak než
jen co překlady novin jinonárod
nich neb o našich vlastních věcech
zájmech a potřebách zmínka se
v nich nečinila leda o nějakých
těch produkcích divadlech a ple
sích Redakce vvhvbalv se vše
mu viíni národnímu' co by trochu
iiné práče a zodpovědnosti vyža
doválo iako čert kříži A dle
všeho budou vyhýbat se zas
Albieri usnul Tuně spáchal du
chovní sebevraždu Ringsmutha
v Rapidsích mravně odpravih C
vlastně on si to udělal sám :
Humpálka — pomalu dokonává na
mravní úbytě Jaké tedy další
namáhání a rozčilování? Národ
je šťastně spasen — a vůdcové
mohou spáti dále A tak to skoro
kouká — Nu uvidíme! Dnes
však hochu musíme si zase aspoň
trošinku promluviti o té filipínské
záležitosti která tou (šikovně
před volbami vydanou) zprávou
komise značně utrpěla Četl jsem
od té dobv v anglických noví
nách které před vydáním oné
zprávy nakloněny bj ly samostat
nosti Filipínců že když i ad mi
rál Dewey myslí aby se jim pro
zatím samospráva neposkytovala
poněvadž jí schopní nejsou pře
stává všechen odpor a politika
vlády musí se za správnou uzná
vat Dewev! Dewev! — lá to
věděl že teď co Dewey řekne
bude se u velké většiny Američa
nů za svatou a neomylnou pravdu
pokládat ó toho zbožňování
vítězů a rekůl Co zla už způso
bilo a dosud lid se ho nenabažil!
Co pak člověk stává se výlupkem
veškeré moudrosti jtímtéž okamži
kem kdy podaří se mu Šikovným
způsobem rozbít několik španěl
ských lodí? — Nesmysl! — A
pak vždyť to byly právě první
zprávy Dewey-ovy t toho predse
dy komise Schurmanna které
utvrdily nás v přesvědčení že
Filipínci sami sobě vládnouti do
vedou Ci nebyl to Dewey co
dal iim krásné vysvědčení vzdělá
ných lidí schopnějších samosprá
vy než sami Kubánci? Odkud
tedy to couvnutí ve zprávě komi
se jím samým též podepsané
která zase tuto schopnost jim
rozhodně upírá? — Či ubožáci
zhlounatěli- od té doby co s nei
vzdělanějším národem světa přišli
do nepřátelského styku a musí s
ním se zbraní v ruce o právo
své všem lidem od přírody dané
zoufale zápasiti? Tak to aspoň
vypadá Neb před tím byli schopni
a teď jsou neschopni Zajisté špat
ný to výsledek našeho civilizator-
ského povolání! Cl ne? — Bu
deme-li tam dost dlouho civilizo
vali stanou se z nich naposled
zase divoši Div by to nebyl
Neb co tam od nás nyní vidí
podobá se stokráte více divošství
než vzdělanosti Napřed vyjed
náváme a smlouváme nimi ústy
i pérem svých velitelů col nikým
- Popřeno nebylo antl npřitt se dd
o pomoc jejich zásobujeme je
zbraněmi za tím vvslovnvm úče-
_ 0 0
lem aby pomohli nám SpanČIy z
ostrovů svých vyhnat což oni
také skoro výhradně vlastni silou
a nroudv své hrdinné krve učinili
Ale potom když nám Španěly ze
země své vyhnali t i ke kapitu
laci přiměli jdeme my s těmitéž
Spanilý o mír se smlouvat kou
pfme od nich za dvacet millionů
dollarů ostrovy statečných Fill
pinčů našich milých spojenců ve
válce — ostrovy které vlastně
Španělům nl nepatřily následkem
orává dobytí poněvadž Filipínci
je z nich vypudili a teď obrátíme
se na bývalé přátele a pomocníky
tvé še slovy: "Vale ostrovy ve
íly koupí v naše majetnictvf jsou
tedv i a vámi naším vlastnictvím
složte tedy pokojně a bez reptání
zbrani jimiž dřívější pány své
jste vyhnah a uznejte nás nyní za
sté oásy a vladaře jimiž po pra
b isme a ostat i chceme" A
kivl hrdinní osvoboditelé vlastí
chrnutí a překvapení naším jed
rizit i tilů oa tix rozualti nám
nechtějí ale žádají od nás co po
rozumu i právu očekávali od nej-
pokročilejšlho národu světa od
vyhlášeného zastance všech utiš
těných a porobených od zbožňo
vaného osvoboditele na zeměkouli
— tu jako zuřivci rozsápeme se
na ně s urážkami a opovržením
rozkazujeme jim okamžité pod
danství a bezpodmínečné odevzdá
ní se do vůle naší a konečně
obrátíme proti nim střely své i
meče a honíme střílíme a rozse
káváme je jako divou zvěř Jestli
toto naše jednání nepodobá se
stokráte více jednání divochů
anebo aspo3 barbarů nežli vzdě
laných lidí pak věru už není žád
né linie dělící barbarství od vzdě
lanosti a všechno všudy na světě
je humbug a podvod ukrutný! Co
pak za málo více než třicet let po
válce protiotročnické v níž 300-
000 nejkrásnějších životů bylo
utraceno a jež ukrutná břemena
složila na lid a podnět dala ku
vykořisťování národa pod nimiž
podnes sténá a jímž trpí a dlouho
ještě trpěti bude je kupování
chytání podmaňování a otročení
lidu zase počestným povoláním i
ve Spojených Státech? K vůli
osvobození čtyř millionů jižních
otroků nejvznešenější 'duchové
této země agitovali a pracovali po
celá desitiletí nejzáhubnější se k
vůli tomu svedla válka obrátivší
jižní ráje na pustiny — a teď
tentýž slavný národ co osvoboze
ní toto provedl koupí si na novo
ne čtyry ale deset millionů otro
ků a poněvadč pokojně pode jho
otrocké jiti nechtějí dovolávajíce
se svatých nezadatelných práv
člověka na svobodu a sebeurčová
ní střílí je s toutéž bezcitností
jako hejna koroptvi A to že je
vzdělanost? — Zvrhlost jest to
zvrhlost! Horší než divošství a
barbarství Když divoch trýznil
a barbar podmaňoval — nevěděl
jinak My ale víme My víme
že pášeme hřích a konáme zlo
ale opanováni ziskuchtivostí 1
lakotou přece to činíme Ó ná
rode národe! — Hřích jižního
otroctví tak zle jsi odpykal a do
nového se vrháš Do horšího a
zlověstnějšího První bezmála tě
rozerval a jdruhý snad zničí do
cela
Tenhle toledský mayor Mr
Toneš — pokračoval strýček -
vyvinul o minulé volbě v níž sa
mostatně "běžel" za guvernéra
státu Ohio značnou sílu která
sice měla velký vliv na výsledek
volby ale daleko moc daleko ne
stačila na jeho zvolení Byl to
pěkný agitační prostředek pro
jeho pokročilé a lidumilné zásady
který snad svým časem žádoucí
přinese výsledek ale víc nic On
snad měl tolik rozumu že zvolení
neočekával neb to bylo absolutně
nemožné Jeho zásady a učení
mohou se dost všeobecně líbit on
osobně těšiti se může povšechné
oblibě ale ve vážném okamžiku
volebním může člověk jeho rázu
až dosud počítati jen na hlasy
nejpokročilejších a rozumově nej
samostatnčjškh živlů Na víc
nic A to se také ukázalo Do
stal asi devítinu všech hlasů ve
státu Ohio odevzdaných tedy
něco přes sto tisíc Ač i to jest
s podivením že už přsce tolik
opravdových t j křesťanských
křesťanů (ostatní jsou pohanští
poněvadž jen podle jména) se tam
nalézá Je známo Ze Mr Jone
sovi za" základ všech jeho oprav
ných snah slouží Golden Hule t
j zlatá pravidla křesťanská pro
život Ale vezme to nepochybně
ještě dlouho nežli těch "pravých
křesťanů" bude tam důstatek ab
Jonesové mohli vládnout a "zlatá
pravidla křesťanství"' naplňovat
Neboť tihle pohanští křesťané
jsou v tom ohledu náramně kon
servativní a liknaví Oni snesou
křesťanství v kostele ale v životě
toto V tom jim nevoní Kde
pak také? Považme jen tu hlou
post: "milovat bližního svého
jako sebe samého a nečinit jiným
co nechceme aby oni činili nám'
To by potom nebylo pánů ani
sluhů dělníků ani zaměstnavate
lů vykořisťovaných ani vykoři
sťovatelů nebylo by taškářů vy
dřiduchů ivindlérů podvodníků
zlodějů atd atd A takový kře
sťanský život naši páni křesťané
vůbec nechtějí Ten je dobrý
dost pro všelijaké reformátory
socialisty anarchisty a jiné mír
nější lidovce A to se též oká
zalo o volbě Nejvzornější kře
sťan v Ohio Mr Jones dostal
nejvíce hlasů ▼ dělnicky nejpokro
čilejším městě Clevelandu a tam
zas ve wardách českých sociali
smem a tedy nekřesťanstvím
(osvojeností) hodni prosáklých
Ob Uvímm křesťanství sál lid
vždycky a všude rozumí! Jenom
modlařenínel Tomu ne! —
Tak tedy hochu měla redakce
"Pok Zip ' k vůli nám mrzu
tost s protestantskými reverendy
v Omaze či ten jeden vlastně
není reverendem Pánové my
sleli to do opravdy když si na
redakci došlápli a já myslel to též
do opravdy když jsem ti to po
vídal Jenom že každý tu pravdu
jinak pojímal Já myslel na ty
protestantské spratky co nám tu
ostudu udělali a pro něž není
Žádné pojmenování dost špatné
co nám dosud řeč naše dává a
mělo by se nějaké extra ohavné
pro ně vynajít — a páni zase
mysleli že všechny protestanty
spratky nazývám Znám sílu
nesmírně hodných lidí vzorných
Čechů a upřímných národovců
mezi našimi evandělíky k nimž
chovám tu největší čest a nechtěl
bych jim za celý svět ublížit Ale
za to přece nemohu já že ti pra
prapramizerní hanobitelé všeho
Českého hlásí se k evandělíkům
též a co tací zrovna zrovna
zrovna tací útok ten na Českou
větev v Americe učinili — Či
ano? — Naši upřímní spolurodá
ci vyznání evandělického všude
kde jsou tedy i v Omaze měli by
nějakým způsobem veřejným se
ohradili proti ostudě již na ně ti
hanební souvěrci uvrhli a zatra-
titi zrádný jejich čin Potom by
každý věděl kde a jací jsou a oni
nemuseli by potahovat! na sebe
žádné nadávky
Mistrná karakteristika Ra
kouska Znamenitý francouzský spisova
tel Albert Sorel ve svém velkém
díle "Revoluce francouzká" (Část
I) mistrně líčí karakteristiku
Rakouska dle níž čtenáři naší se
znají že politické poměry rakou
ské znají odborní cizinci mnohem
lépe než domácí politikáři ně
mečtí Pan Sorel mezi jiným pra
ví:
Ve velkých krisích evropských
Rakousko dává lidi jeho spojenci
poskytují peněžité prostředky Za
sedmileté války vytahalo Rakou
sko z Francie více než 75 milion
ův Za válek Revoluce zaplatila
to Anglie Z tobo plyne Že Ra
kousko nepotká-li nějakého Lud
víka XV zaslepeného tak aby
se udělal podřízeným nemůže
vésti války tak jak ono samo chce
Pokusí-li se začíti válku svými
vlastními prostředky nemůže ji
dlouho vésti Problém jímž jsou
Rakušané posedlí jest: soustřediti
státní moc a vymknouti se z těch
to nucených aliancí Josef II
utrápil se tím a málem by byl tím
zahubil svoji říši
Národa rakouského není a pro
středek utvořiti jej neexistuje
Habsburkové nemohou jiti ani
cestou Kapetovciv ve Francii ani
drahou Hohenzollernův v Prusku
Rod rakouský sdružil ve svém
dědictví celé národy jako jsou
Maďaři Češi jež mají své vlastní
tradice a zvláštní své zájmy pří
pojil odtržené části národa jako
jsou Poláci v Haliči kteří jsou
hrdi na to že zachránili svůj pů
vod Aby takto rozličné obyvatel
stvo splynulo v jeden jednotný
celek jest stejně nemožné jako
aby se vládlo jim společně Po
kouší-li se podrobit! je týmž zá
konům a centralisovati je na způ
sob francouzský vzpírají se 1
bouří Snaží-li se naopak dáti
jim nějakou autonomii a seskupili
je ve federaci jsou ještě příliš
blízko své nesouvislosti aby ne
toužili dosáhnouti jí znova a svo
boda jež se jim vrací slouží jen
aby odtrhla je od koruny
Rakousko je vším jen ne Ra'
kouskem je všude jen ne doma
kosmopolitické v základu svém
jako by bylo vlastním územím cizí
moci a své vnitřní záležitosti vede
se zálibou jako vnější záležitosti
nějaké centralisované říše Vlastně
není to stát jelikož nemá institu
cí ba není to ani způsob vlá
dy jest to administrativní diplo
macie Rakousko vládne ve svých
provinciích jen ohlížejíc se na
Evropu a na Evropu se ohlíží
jen k vůlí svým provinciím Má
jen jeden prostředek aby udržela
je v poslušnosti prostředek jímž
Evropa sama se udržuje: poutáním
protivných sil Pro tuto říši třeba
použití definice kterou Michelet
ďal pro Německo: malá Evropa
▼e velké Rovnováha Rakouska
existuje stejně jako rovnováha
evropská ale rovnováha jest sku
tečná a zaujímá místo ústavy
kdežto rakouské státy mají jedno
ho jediného vladaře jeni vládne
brannou mocí
Rovnováha má zde též důsled
ky jaké má i v "republice evrop
ské Rakouská monarchie jest
nucena aby sama k sobě tak se
chovala jako chovají se evropské
moct mezi sebou ve svém neustá
lém soupeřnictví a v nepřitržité
protivě svých zájmů To zname
ná že jeho veřejné právo jest
utvořeno z kontradikcf Svým
původem mělo by Rakousko býti
vzorem moci jež chrání ustálené
právo dobré zvyky a dobré mravy
politické
Založeno jest na smlouvách a
dědictvích Veřejné právo může
býti v zásadě zvráceno svrchova
nost národa zaměniti lze za svr
chovanost krále aniž by francouz
ský stát byl střesen ve svých zá
kladech z rakouské monarchie ne
zůstalo by v podobném případě
ničeho Výjma tituly z archivu
država tu nemá žádného práva!
jelikož ji národové nepodporují
Každá změna práva na němž spo
čívá svrchovanost uvádí stát v
nebezpečí Dovolávati se v tom
případě národů z nichž jest utvo
řen znamená prohlásiti jeho ne
souvislost Ve Francii populár
ní revoluci prohlásí íedralism za
zločin proti národu v Rakousku
každá revoluce aby byla národní
a stala se populární musí nezbyt
ně býti federalistická
Ostatně Rakousko jest nejdy-
nastičtější moc Evropy: zůstává
panujícím domem a zákony po
sloupnosti jsou konec konců zá
kladní státní zákony žádný dvůr
neměl by je důsledněji horlivěji
hájiti a udržovati dynastická prá
va Ale podivná formace Rakou
ska jest příčinou že nemůže zvčt
šiti své moci aniž by otřásla svým
základem aby spojilo roztroušené
části říše aby bránilo a upravilo
prolomené bránice musí dobýva
li dobývati musí ještě aby mladí
členové rodu byli usazeni koneč
ně musí dobývati aby lační sou
sedé ho nezaplavili a nezmenšili
Berou-li oni i Rakousko musí
bráti jinak ztrácí svoji relativnou
převahu a co jest horšího nechá
se obklopití (nepřátely) Tyto
příčiny vedou je k tomu aby vždy
snášelo násilí druhých a k němu
se připojovalo nečiní-li násilí pří
ze své vůle
"Bylo by dobře psala Marie
Terezie jednoho dne v upřímném
pokání jednati jak jednají Pru
sové a zároveň bjlo by dobře za-
chovati zdánlivost poctivosti' Ku
konci 18 stol jest to všechna po
litická morálka Rakouska Tak
praví Sorel A my všichni cítíme
že ku konci 19 stol tato politi
cká morálka změnila se jen potud
pokud jest rozdíl v tom že v
Prusku pronásledují se národové
považovaní za cizí kdežto v Ra
kousku osud tento stíhá "věraé
národy jeho Veličenstva" A ne
jen věrné nýbrž také nejvěrnější
ty již dovedou při každé příleži
tosti tak skvěle činem dokázati
že jsou — se vším spokojeni
LITERATURA
Národní album sbírka podobizen
a životopisů maiů a žen české
práce národní blíží se právě vy
daným sešitem 23 ku svému za
končení Zmíněný sešit přináší
podobizny dramatických umělkyň
Alž Grégrové a Mar Huebnerove
zahraničných Čechů Jonáše Vac
líka Jezbery Klácela Korbela
Dobruského Moravanů Ig Wur-
roa Jos WurmJos Sv Wurma
Jos Kramáře Rud Kallusa Kar
Vojáčka professorů-spisovatelů
Jana Fr Hrušky V Vojáčka
Fr Polívky dr los Hanuše
Ant V Šnnrka L F Sasky
Slováků Čajdy Pietora Pauliny-
Tótha M Hodžy dra M Mud
roně Jána Jesenského a Lud
Štúra řadu podobizen našich pae
dagogů techniků agronomů a
skupinka dramatických umělkyň
Národní album vychází nákladem
Jos R Vilímka v Praze Zvláště
ještě připomínáme že se dílo toto
po svém ukončení stane výborným
dárkem k vánocům Jak ae právě
dovídáme podal mistr V Oliva
návrh na skvostné desky pro toto
dílo
Ckamberlalťs Pala Baln rylé
tli jlaé pro ně té!
"Hoje ofelka používala Cbaabtr
Uln's Fain Bála dobrým vfsledkess
pro oebtona v pléd kteráž jí působí
la Dolest neustála po devět roků
Zkoušeli jsme všelijaká léky a lékaře
soli by cokoliv prospělo Jednou jsa
viděli ohláJka tohoto lék o m napadlo
oáa jj ckaeltl eoi Isme aěioill k os
lem a otjlepifaa uspokojení Poulila
ponte Jedna lábev a plee jest skoro v
pořádku — Adolpb L Ulliet Man
chester 2Í H" Ks prodej ve vkch
lérárnách- 1
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
CLARKSON Neb — Ct red
"Pok Záp"! Dopis posledně
mnou "P Z' zaslaný nelíbil se
snad jednomu našemu občanu v
Clarkson nevím skutečně proč!
Snaha kterou jsem měl při psaní
dopisu toho byla aby se všem
líbil a on přece ne Inu "není
na světě člověk ten aby se zacho
val lidem všem" též také já
Díky vám pane! — Ve středu
dne 15 t m jsme zde měli krás
ný pohřeb jakého tu snad dosud
nebylo Zemřela dceruška pana
Jos Vítka Pohřeb odbýván za
velkého účastenství ze síně řádu
Západní Svornost čís 28 Z Č
B J V čele průvodu kráčela
dlouhá řada družiček a mládenců
Pohřeb vynikl zároveň tím že to
bylo ' prvně co sbor zpěvák 1 Z
Č B J v Clarkson zapěl své po
hřební písně schválně za tím úče
lem sestavené což se celému
shromáždění velice líbilo S ro
dinou br Vítka cítí zármutek
veškeří sousedé clarksonští neboť
dcera - jeho byla hodná a vždy
zdvořilá a zároveň nad míru pra
covitá Důkaz citů k truchlící
rodině byl onen krásně provedený
pohřeb S úctou
Ant Odvárka
SAN JOSE Kalifornia 21 list
Vydřiduch C P Huntington pre
sident dráhy Southern Pacific pre
sident Panama dráhy a parolodní
společnosti (The Pacific Steam
ship Company) a pouličních drah
v San Francisku vykoupil od pí
Jane Stanfordové podii v drahách
železných který obnášel na 20
mil dol Tím ten dfič lidu stal
se opčt mocnějším tak že žádné
oposice báti se nemusí a proto
dle' libosti co dopravy se týče
vládnouti a odírati bude ve státu
našem jako neobmezený panov
ník Pí Jane Stanfordová plní
věrně vůli odkazu svého zesnulé
ho chotě věnujíc všecko Leland
Stanford Universitě čímž dána
příležitost nemajetným dopomoci
dětem svým ku vzdělání beze
všech výloh To možno nazvati
bílou vranou neb z tobo množství
zdejších milionářů obětuje málo
který pár dolarů k účelům pro
všeobecné dobré Jsou to neci
telní vyssávači a podlí dravci k teti
nedbají zntčiti kolem sebe všecko
jen když jim zlata na hromadách
přibývá To vidíme nejen u mag
nátů železničních nýbrž všude ve
všech podnicích — Zde v San
Jose máme časopis— neodvislý re
publikánský — založený před 56
roky jest to výborný denník
"Mercury" Před rokem byl pro
dán akciové společnosti -pozůstávající
asi ze 300 členů— za sto tisíc
dolarů List byl ze 6 na 8 sloupců
zvětšen a vychází o osmi někdy
o deseti a v neděli vždy n 16 stra
nách má zprávy telegrafické spo
jeného tisku jest nepřekonatelný
v úvodních Článcích a ve zprávách
domácích Čili místních v politice
neslouží bůdlu 'aneb mašinám
vůbec co do zpráv a úpravy vy
rovná se listům našeho hlavního
města a v poctivosti je předčí
Druhý list zde jest "Herald" —
demokratický vychází denně na
večer a byl založen před 25 roky
je výborně řízen a dobře si stojí
Mimo těch máme zde dva malé
denníčky asi půl tuctu týdenníků
a 2 měsíčníky San Jose jest od
San Fraociska 50 mil vzdálen a
velké listy tamnější majíce dobré
ho zde jednatele byly tu dosti
rozšířeny dodávány jak nejry
chleji možno chlapci na kolech a
rychlými koňmi jejich čtenářům
"Mercury" však nelení a dodává
list o něco dříve Lid zdejší jest
náruživý pro noviny takže časně
z rána možno viděli tu neb onde
osobu státi u braňky aneb plotu
ba někteří vycházejí až do půl
cesty a vyhlíží zdali chlapec s no
vinami již jede a tudíž dodávání
"Mercury" o něco časněji jest v
jeho prospěch Avšak největší 3
časopisy v San Francisku "Chro-
nicle" "Call" a Examiner"— prvé
dva republikánské a třetí demo
kratický—jichž majitelé jsou mno
honásobní milionáři dohodli se
na zhltnutí veškerého zde čtenář
stva a od 1 prosince budou spo
lečně svých ranních listů posýlat
do San Jose zvláštním rychlí
kem kterýž bude zde před
pátou hodinou ranní Zde pod
správou lench lednatele F A
Taylora bude tištěna část (na způ
sob přílohy) s domácími událostmi
a to se bude k jmenovaným listům
přidávat hned na nádraží což
dělati budou roznášeči kteří zde
čekati budou a po rozdělení roz
jedou se po okresu na vše strany
Cena je s "Mercury" stejná J600
ročně s dodáním do domu Zvlášt
ní vlak bude atát f 800 měsíčně a
Í400 měsíčně dostane jednatel co
bonus za obstarání přídavku lo
kálního Není-li to čiré vydři-
dušství? Tak značného mimo
řádného vydání mohou si jenom
milionáři dovolit! Tím nebude
ublíženo jen časopisům zdejším —
podílníkům tiskařům redakto
rům a jich spolupracovníkům —
nýbrž rozšířením dostane se jim
na újmu menších listů v San
Francisku sice oznámek volavky
to ku zdejším čtenářům ku naku
pování tam zboží čímž utrpí naši
obchodnici a s nimi všechen lid v
okresu Tu možno říci: Ať lid
hází jich noviny zpět neodbírá a
nepředplácí jich! Ano ten lid!
ten lid který tím ztratí nejvíce
bude tu špinavou opposici nejvíce
podporovat Nejlépe by bylo ta
kové milionáře ponořit do rozta
veného zlata a rozestavit je po
rozích hlavních ulic velkých měst
pro výstrahu jiným hladovcům po
71at& — Ca se doteče mne íA
jsem chvála pánu bohu zdráv a
ku cti panence Maru vede se mně
ucházejícně Když jsem se na
vrátil z cest spatřil jsem v kur
níku 6 pěkných kohoutků daro
vaných od manželů Gruncelových
a sotva jsme s pomocí boží spa
pali posledního přijechal jednoho
večera minulý měsíc pan Michael
Válko s krocánkem abychom prý
měli na posvícení co jíst Jelikož
do tohoto bylo více než 6 neděl
koupil jsem aby po ten čas pan
krocan netrpěl nouzi za dollar a
půl pytel kukuřice a vidím že
toho bude zrovna dost Minulý
týden milého ptáčka jsme zvážili
a shledali jsme že je 37 liber
těžký a od toho dne říkáme mu
"pane''! A on jakoby tomu roz
uměl zobe notně kornu roste a
tloustne očividní dál Krásný to
ptáček! Chodíme se na něj dívat
kolikrát denně Leč čím více se
blíží díkůvzdání za vše co s po
mocí dobrých lidí pámbů nám
nadělil tím větší z pana krocana
dostáváme strach Poznáváme
že čtverák pan Válko přivedl nás
do veliké starosti jak toho "pá
na'' sami — iá s manželkou — -
sníme? Co tu plánů co starostí
abychom jej zmohli O biskupa
— na ty mám vždy spadeno — se
postarám snadno ale co s tím
kousíčkem před biskupem? Mož
ná Že někdo se nám nahodí a z
úzkosti naší nám pomůže a tak
díkůvzdání učiníme za dost
Jar Vostrovský
Při práci aneb zaměstnání na
venku během této roční doby měl
by každý býti opatrným aby ne
dostal revmatické bolesti v kříži
St Jacob's Oel jest však prostře
dek kterýž v každém případě
rychle a jistě vyléčí
NejlepŠí cesta do Kalifornie
jesi ve djxuiu v luuuaisicui
kterýž osobně jest spravován po
burlingtonské dráze Neměníte
vlaky Jedete rychle Vidíte nej
krásněiší kraiinv na světě
Váš vůz není snad tak nákladné
— — j —
vypraven jako palácový spací vůz
ale jest právě tak čistý a právě
tak pohodlný právě tak dobrý k
jízdě — a skoro o $2000 levněji
Má široké vestibuly Pintscbovo
plynové světlo a vysoké lenochy
u lenošek Pullmanův posluha
jest v stejnokroji čisté prádlo
postelné pohodlné zařízení k umý
vá nř stoly a vytápěni Byvše
pevně a těžce staveny jeuou hlad
ce jsou teplé v zimě a chladné v
letě
Každou partii výletníků provází
zvláštní konduktor z Omahy až
do Los Angeles
Vlaky vyjíždějí z Omahy každý
čtvrtek odpoledne a přijedou do
San Francisco následující neděli
do Los Angeles v pondělí Pouze
tři dny od břehů Missouri ku pa
cifickému pobřeží zahrnuje zastáv
ku jeden a půl hodiny v Denver a
půl hodiny v Salt Lake City dvou
nejzajfmavějsfch městech celé pe
vniny Pište si o "folder" ▼ němž na
leznete úplného poučení
J Francis Genl Agt
4 Omaha Nebr
!
Ponízo!
Km&Af kdo ro peniar pf) ti dojwta by
otel BrJlapM érok? B)lrpA Jkrtnta tako
vou Jistotu kteKMi las vidit Mi peaia
p4j£L Naproti toaa In kdo cltra pmim
vydlttfit na)e(ek mlmm ptal a! } na
Bilni i roky Kari ae mohou aatkatl a dmula
1U tem kdo Danta aá tím kos la DMraba-
tt } obcoia rjhnrtntt Dbdm psisky ta
ova proxfodkaji proto vaichal kéo ent)
penfn ptKlt dobroa Jistota aat M n
diallt Mckf m pHoliat
Louis Dcrha
M4 Sew Terfc Life EM„
?izin tafadcíkCni spolků
Úřřnt (obchodní) knílir JV Lrtisr
era lottrnala denní kninj a jinť ot
)jc oabura Pokr-ia 4Úwdu