Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, November 28, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
f
J
?
PADU
Založen sn-nál£%kj
0M1U1 NEDIt Y 0TEEÝ DNE 28 LISTOPADU 1899
Drojtdenníku Ročník VIII číslo 22
POKROK
ZA
nOYÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
1 Minulý týdeo odbýval demo
kratičký národní výkonný výbor
poradu v Chicagu Tato byla více
méně soukromá a do veřejnosti
dostalo se něco jen tak mimocho
dem Ve výboru převládal ná
hled že otázka volné ražby stří
bra roá zůstali jednou z hlavních
otáok v budoucí volbě Dle zprá
vy výboru finančního by'opro pří
ští kampafi upsáno již $175000 a
Z toho složeno $147000 Bylo
prý usneseno zaloŽiti zvláštní od
4 bor jehož povinností bude sbírati
určité zprávy ohledně trustů vy
loha továrních a tržních cen vel
koobcbodnícb i prodejních aby se
zjistilo jak velkou měrou trusty
obyvatelstvo okrádají a pak zprá
vy tyto pilně rozšiřovat! Otázka
schůze celého ústředního výboru
ponechána byla v rukou předsedy
Tonese Má se za to že se bude
odbývati někdy v lednu Ve vý
konnéni výboru převládá rozhod
ně smýšlení příznivé Bryanovu
1 Dle úřadního sčítání obdrže
v Ohio republikánský navrženec
pro guvernéra Nash většinu 49
023 Celkem vrženo bylo 908159
hlasů z nichž obdržel Nash 417
too McLean (demokrat) 3681 76
lones íneodvislý) 106721 Ellis
(Union reíorm) 7799 Hammel
(proh) 5825 a Bendlow (sociál)
2439 Při čítání hlasů shledáno
že asi 40000 těch co hlasovali
pro Jonese nehlasovali pro ostatní
část tikety
1 V New Yorku odbýval se vý
roční banket komory obchodní
pH němž zúčastnilo se as 500 ob
chodníků new-yorskýcb Hlavní
mi řečníky byli Depew guvernér
Roosevelt bývalý předseda sně'
i movny Reed president Yale uni
versity Hadley Whuelaw Reid
jiní Tyto hostiny pozoruhodné
jsou zejména projevy řečníků a z
toho stanoviska nejpozoruhodněj
ší bvla řeč Reedova v kteréž do
vozoval že lze očekávali od pří
štího kongresu přijetí zákona kte
rýmž by naše měna byla postave
na na základ zlatý a vyslovil své
přesvědčení že se tak stane Mezi
řečí vysvětloval že v minulých le
tech kdy on sněmovně poslané'
cké předsedal to bylo nemožno
jelikož senát byl myšlénce té ne
příznivý
X Poslanec Sulzer v New Yorku
prohlásil se že jest kandidátem
demokratického vůdcovství v bu
doučím kongresu
J V Kentucky jedná se nyní o
to která strana nad druhou zvítě
zí pletichami Podle všech zpráv
v minulé volbě zvítězil navrženec
republikánský Taylor však demo
kraté usilují o to aby hlasy z Jef
íerson County v kteréž leží město
Louisville byly zamítnuty a sice
prý z té příčiny že tam byla po
volána v den volby milicie aby
držela pořádek Když by se tak
stalo měl by většinu navrženec
demokratický čítači výbor onoho
okresu odmítnul žádost demokra
ta a tito odvolali se z tohoto roz
hodnutí ku státní čítači komisi od
kteréž očekávají že jim učiní po
vůli
t Ve Frankfortu Ky rozhodl
appelačnf soud že má býti repu
blikánskému kandidátu Taylorovi
připočteno 1197 hlasů které byly
komisí volební odmítnuty V jed
nom okrem bylo na hlasovacím
lístku vytištěno W P Taylor
kdežto rep kandidát slově W S
Taylor soud appelačnf rozhodl
že hlasy ty právem náleží Taylor
Ovi Čímž bude jeho většina nade
vší pochybnost postavena ' Nyní
ještě bude záležet! na státní vo
lební komisi která se sejde v ně
kolika dnech zdaž uzná námitky
demokratů proti guvernéru Brad
leymu ie vojenskou hotovostí za
strašil mnohé voliče louisvillské
takže nemohli hlasy své odevzdat
Pakli komise námitky ty neuzná
oebude prý demokratický kandidát
joebel činiti žádné námitky více
proti dosazení Taylora za guver
néra 1 I Wcct:tli
X
Gen Wood vojenský fuver-
nér s provinci saatiagské na Kn
bi byl povolán do Washingtonu a
si m za to l nepodiviřl fcuia
Bttxaovta ptrmzisma cc!o ©
£73 Tef jiicty za fllrtn-
vala nase k trvalému pobytu
na Kubě " '
X Komisař pro indiánské zále
žitosti ve zprávě své udává ze o
byvatelstva indiánského nepřibý
vá V různých indiánských ško
lách je 20522 dítek indiánských
Poměry v indiánských territoriích
kdež sobě několik různých kmenů
samo vládne jsou neuspokojivé
panuje tsm korrupce a nepotism
— to snad se to naučili od svýe
bílých spoluobčanů Příčinou po
vstání Chippewa Indiánů v Minne
sotě bylo přílišné okrádání týchž
Jedině při odhadování dříví na po
zemkách jež postoupili byli prý
okradeni asi o tři Čtvrtě milionu
dolarů
X Guvernér Aljašky Brady od
poručuje ve své výroční zprávě
aby byl co nejdříve zřízen telegra
fický kabel do území tobo Dále
odporučuje aby se zakázalo žabí
jení tule&ů na 10 let a samice tu
lení aby byly cejchovány velkými
písmenami U S což prý se dá
snadno provést! lidmi zkušenými
pomocí nejnovčjších elektrických
vynálezů Též odporučuje vysta
vění veřejných budov v Sitce za
cenu asi % 1 1 o 000 Výtěžek zlata
za letošní rok odhaduje guvernér
Brady na Aljašce asi na 3000000
dolarů
X Následkem postoupení domu
darovaného admirála Dewey-ovi
na jeho manželku jevila se veliká
nevole mezi obecenstvem již též
mnohé časopisy projevovaly Ny
ní však dochází admirála ohromné
množství dopisů z celé země
nichž se opět projevují sympatie s
ním Dopisů a telegramů je to
lik že je nestačí adm Dewey ani
přehlédnout!
X Konsulu Macrumovi v Preto
ni v lransvaalu bylo telegrafo
váno že vláda Spoj Států schva
luje jeho jednání v záležitosti
zajatých vojínů anglických
$ Žádosti o náhrady způsobené
americkým občanům ve válce ame-ricko-španělské
dostoupily výše
125000000 Dle smlouvy se
Španělskem uzavřené má vláda
Spoj Států všecky nároky na ná
hradu vyrovnati a očekává se od
příštího kongresu že zvolí komisi
k vyšetření všech těchto žádostí
' X w a
v zoologickém museu se vy
íhlo 62 mladých hadů brazilského
druhu boa jehož samici daroval
brazilský guvernér dr Paes de
Cavalho washingtonskému mu
seu Mladí ti hadí měří 16 palců
délky a 1 palec v průměru každý
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Spojeni dobytkiřfi
V roce 1892 se zorganisovalo
1 3 společnosti pčstovatelů dobyt
ka utvořivše "American Live
Stock Ass'' k vůli světové výsta
vě chicagské Před třemi roky se
utvořila nová organisace zvaná
National Live Stock Ass která
čítá mnoho pčstovatelů dobytka a
k té nyní přistoupila i ona starší
jednota dobytkářů Nyní čítá
American Live Stock družstvo asi
70 spolků dobytkářských a maje
tek všech se páčí na 300000000
dolarů
Nález koroaerfiv
V Sioux Falls S D odbývala
koronerova porota vyšetřování
příčiny smrti 6 dělníků kteří za
hynuli nedaleko Humboldt na
dráze Omaha Porota se shodla
na výroku že za neštěstí to činí
zodpovědnou společnost železnič
ní která není dosti opatrná při
vysílání vlaků dělnických a ruč
ních vozíků Italský konsul byl
obeznámen o smrti 5 Italů aby se
postaral o vyhledání jejich rodin
Vesslca splácaaoti
Ve státu Washington následkem
prudkých dešťů se rozvodnila ře
ka Nooksack z lesů pobrané
dříví utvořilo blízko ústí jejího
velikou hráz asi míli dlouhou
Následek tobo byl Že se rozvod
něni žeka obrátila v jiný směr a
spláchla úplně vesnici Lummi se
svého místa Byla to indiánská
vesnice a obyvatelstvem asi 200
osob v níž bylo skladiště kostel
Škola pro Indiány kmene Lam-
mu ťovodeS zastihl ves v noci
u úterý a lid a zachránil v loď
kich před atonutím Indiáni ztia
Ci c2ré tvá záacfev na zima
♦ —
Rytíři práce
Někdy mocná organisace Rytí-
řů
práce odbývala sjezd v Bosto
nu ku konci zasedání Dak ořiiala
resoluci v níž presidenta McKin
leyno prohlašuje za nepřítele děl
nictva a vybízí lid aby pro něj při rodei vyzradili majoru Croninovi
příští volbě nehlasoval Dále via ten ho zajal V Tarlacu se
resoluci jest odsouzena politika
potlačující Filipince odsuzují 9e
národní banky a zavrhují nepřímé
daně Obcím se odporučuje abv
veřejné práce nezadávaly kontrak
torům volná ražba stříbra bv prý
měla býti zavedena i poštovní spo-
htelny : volba presidenta náměst-
ka senátorů spolkových a soudců
nejvyššího soudu Spojených Států
by mělo býti prováděno celým ná-
rodem přímo
Svindlérský podnik
if
V Brooklyně byl založen švind-
lersicy podnik který sliboval kaž-
dému kdo si u něj peníze uloží
10 procení tyanicn arono cm 320
procent ročně Nazývalo se to
ťranklin syndikát a oznámkami
nalákali tolik hloupých lidí že v
om ci společnosti té bylo zaměst-
náno 40 písařů Lidé tam nosili
své úspory v celých houfech až
zakročil soud Velká porota Kings
County dala v obžalobu původce
toho švindlu Wma Millera a jeho
tajemníka Cecila Leslie když však
měli býti zatčení nebylo jich ni-
kde Policie zatkla bratra pů-
vodce švindlu toho Louisa Mílie-
ra který byl pokladníkem á zaba-
vila hotovost 115000 v úřadovně
nalezenou Kol zlodějské office
bylo plno ještě lidu který sem
nesl své úspory V sousedním
domě bylo nalezeno ieště la 000
ukrytých u jakési slečny Gory
která byla též zatčena později
však propuštěna Miller šidil lidi
iž po dva roky avšak nyní se jal
svůj švindléřský podnik ohláškami
rozšiřovati což upozornilo na něj
policii a vedlo ku obžalobě
Právníci odsouzeni
VeFnadelfii odsouzeni byli pinských jádalo gen0tise o do
orávníc Ellery Ingham a Harwey voieni ab se smm vrádti do
Newitt každý na 2 roky a 6 mě- Manilv '
síců do žaláře jakož i ku pokutě
ti a zaplacení soudních útrat
n souau s paoeiateii kolku na
doutníky chtěli podplatiti tajného
maršála spolkového aby nesvěd
čil proti spiklencúm začeŽ se jim
oostaio trestu vvse uvedeného
ngnam Dyi oistriktnim návlíd-
ním Spoj Států Newitt pak jeho
přírUČÍm
Přičiní ženské vzpoury
Velká porota vyšetřila příčiny
Fuuiy uevcai v poiepsovne mi-
a — 1_ 1 f 1 1 _ 1 ů vař I
Jlla I V v 1
uurmsas u ica woines la ai
Mneaaia ze s aevcaiy pyio velmi
ze s
krutě
nakládáno
oyiy na reiez
O— 1_ i
vazovány ku kládě ve sklepě a
jinak trestány v ústavu pak se
píše zkazily než napravily Velká
porota pokárala celou správu
ústavu a odporučila aby příště
mladé dívky nebyly pohromadě se
staršími již zkaženými
Mladí zlodiil
r vuiUÍ a tltcuu uyio 5
T r„A- T- _x L1-
7 do 15 let po-
něvadž se vloupali do pisárny
mínnhn nhrrirulit a nlrraillt řn
TIX A~ A JX-A
- 1
mm iivufui m t uuhui luujf JC91
tletý hoch zámožných -rodičů
terý 1 svého 7letébo bratra ku
rádeŽi přiměl
Pohřeb HotartSv
Ku pohřbu náměstka presiden
tova sjelo se veliké množství před
ních mužů celé země a skoro
Šichni členové vlády Téměř ze
všecb států se dostavili členové
kongresu do Patersonu aby pří
tomni byli pohřebním obřadům
teré byly odbývány v malém
ostele presbyteriánském skvost-1
ně kvítím vyzdobeném Kostel
ten pojme jen asi 600 lidi a tu
ArtfnMn4 nnfatr nnn caiiíařn ttvli
ien lidem vvŠSÍ společnosti kdežto I
id obecný plnil všecky okolní
- - I
nlice daleko široko Město Pater-
son oděao bylo ve smuteční háv
tak Že nejen veřejné nýbrž i sou
kromé budovy byly zahaleny od
znaky smutku Po odbytých ob-
adech ! církevních byly tělesné
pozůstatky Garrct A Hobarta
loženy do hrobky rodinné na
hřbitov Cadar Lawu kde a nalé
zají i tUtné pozůstatky fíaé
couy íefco
Z FILIPÍN
Gen Otisovi byl přiveden bý-
- valý člen ministerstva Aguinaldo-
va sefior Bucncaminn enzaiatoc
- j Uchýlil se do jedné vesnice neda-
- leko San Fabiano kdež jej domo-
zase vzdal gen MacArthurovi
j Bautista bývalý předseda filipin
ského kongresu a zřekl se veške-
réno spojení s povstalci Před
vypuknutím povstání mu bylo
nabízeno místo soudcovské on
však je nepřijal a šel k povstal-
CQm- Nyní tvrdí že mimster-
stvo i sněm filipínský jsou roz-
prášeny a nikdy se nesejdou
Mnozí se již vrátili do svých do-
movů a vojáci všichni složí zbraB
až seznají pravdu
Cabanatuam které po vzetí
Tarlacu mělo býti hlavním městem
vlAdy povstalecké bAo též ob-
1 _ - 1
sazeno Američany V šarvátce tu
svedené bylo zabito 5 amerických
vojínů a 27 raněno Bylo tu však
povstalcům odBato 18 děl 6 ruč
nic a mnoho nábojů
'Z Manily bylo oznámeno že
křižák Charleston nebyl více spa-
třen z lodi Culgoa která vyslána
byla z Hong Kongu k jeho pro-
hlédnutí zdaž se dá zachrániti
I Poslední bouře jej nejspíše roz
DlIa 0 skalisko na němž vězel
Z Hong Kongu se oznamuje že
se tam nalézá několik velitelů po
vstaleckých kteří se tam dostali
přímou cestou z Manily Oče
kává se tam též Aguinaldo pro
nějž byl tajně zjednán malý par
nik který kdesi v zálivu Lingayen
mi přijmouti vůdce povstalců a
dopraviti
jej do Hong Kongu
] Bývalí
vůdcové revolučního
hnutí se jeden po druhém vrací ku
svému zaměstnání a tři bývalí
guvernéři provinciální žádali gen
Otise aby je uvedl do jejich bý
valých úřadů pod novou správou
Dr Luna bratr generála povsta-
lesxeno vratu se 00 Manily a
mnoho jiných předních mužů fili
Je nyní známo že Aguinaldo
započal svůj ústup s 2000 muži z
Tarlacu a když byl posledně viděn
v Trinidad byl doprovázen sotva
průvodem 200 mužů
vt_ j
in a osirove Minoanao se podro-
bila americkému vniakn ri nrn
vincie Zamboanea Lid ozbroientf
skládá zbraně do rukou ameri-
cktfch dflstoinílíft a nářptnfoi řam
nich kmenů skládají slib posluš
J y — - — ~ — — — HSV
nosti Snnipntfm tiřftm ' Tfm h
bvlo novtánf n ntr„vx tnA
' W
na0 téj skončeno
Oznamn e Mani1 VA
rnvA nnuarlři k?„i: if
_
poradu v Bavambomru it lišto
padu kde se uradili na rozdělení
svých sborů na malé oddíly které
mají znepokojovati americké voj
sko na všech stranách Následek
tobo se pociťuje neboť se ozna-
muji ceme maie potyčky s po
vstalci Ve vsi Malasinui pře-
i
ť-u" a""8""" ooyvaieie a oapra-
I vilt fit atrncnftm nAaiMkASM
puBwutm aiaiu'
„VSkr„ Wř — „ X
„i4trt„ _ft iz „„-' tí
Lříř - annat r'„„
'
Atlarln nnířŤZ fi1
— -- — -v -i
Z KUBY
V Havaně byla odbývána obrov
ská schůze občanů v níž se pro
testovalo proti ustanovení vlády
civilní na Kubě Žádala se úplná
samospráva V lečích tu prone
sených se dalo na srozuměnou že
vypukne odboj proti Spoj Státům
pakli se pokusí o to aby Kubu
učinily odvislou zemí
Do Chicaga přijel ruský
vládní jednatel baron Viettnghofi
aby nakoupil pro ruské vojsko
dalších 1000 kont poněvadž se
P"ni iisic aopre osveacii
TnjéBntTÍ príplaTl
k t ' a
dáni "UjematTl prápUvo" Po 400 rokft
ipei aora TjpraT cny sta M Tjaif
i&atává lato otázka eroxreaeni Zet&é
loaJci a teméipTtci ayai soadl ia araf
líánéka apojeni vodaíbo mesi Atlaati
kera a Pacifikem í% bývala lednoa doba
kdy oM poiokoala sketové byly od teba
odděktny toeaa tHÍ lidé víeai Jaoa
lidé kteH ahledáTaJI prát uk aikýn
nalešti tajemství sdravl TH alra pov(
vána ecato — adravý ialodak Talasaatif
toto Jaat Hoatcttaťa Stostack Li tun
Oay ÍUi sacaaj wmŘiTÍtvUtm éffmmi
a vtaraar M4or tar a ktdvta VyLa
trvaaaaJLailaaad Vtcaal
lOas-iei la ptvv'! a aéft svtCtmt kar
Nejlepší tvrdé
Dochází nás nyní lesklé
me svým zaicazniKom aDV se uniím na zimu zásobili nonSa art M
v brzku stoupne
1750 tuna
luuavniuc
COUTANT
Telefon 930 Sklad: 17 a
DROBNÉ ZRPÁVY
V San Francisku zemřel ná-
hle montanský starý osadník James
C Singer v jehož kufru bylo
nalezeno za 1150000 dluhopisů
Spoj Států a v Butte Mont za
nechal též značný majetek V
poslední vůli odkázal vše Marion
Bennie a Alici Tenkinsové iež
však veřejný administrátor nemůže
nalézti
Američtí kaoitalisté nzavři
v Číně smlouvu na Dostavení -
lezmce z Hankow do Cantonu
V republice San Domingo
nedovolil finanční ministr zabaviti
Němcům majetek bývalého presi-
denta rieureauxe za dluhy poně
m — -
vadž prý náleží státu Vynašlo
se totiž že president bral ze stát-
_ 11 _j _
ui uuKiaanv Denize 010 sebe ai
nová Vláda si Chce maVřlrn iehr
- 4 B K — I
schodek nahraditi
j 1-""
'
Jeden majitel dolů ve státu
Sonora v Mexiku tvrdí že válka
"
mezi vojskem mexickým a Indiány
kmene Yaquis bude trvati asi dva
roky a vládě mexické že se jedná
o vyhubení Indiánů těch aby si
mohla jejich cennou půdu přivlast
niti
V Chicamauga parku na ně
kdejším bojišti v době občanské
války postaveno bylo 107 pomní
ků a náhrobků od občanů státu
Illinois které byly 23t m slav-
nostním způsobem správě parků
odevzdány "
severní pacincka drána vy
dala prohlášení že chce solatiti
první dluhopisy v obnosu $4490
000 které nesou 6 procent úroků
po novém roce pak nebude platiti
žádné úroky více těm kteří své
bondy ku splacení nepředloží
V City of Mexico uspořádali
23 list všichni cizozemci velikou
demonstraci presidentu Diazovi
XAAU -1 _ 3
au uuci uniat aanui-
daturu za presidenta od stranv
liberální V průvodu
Amerikán
=~ uBkinn
r ranCOUZl JN emci An-
Belgičané Italové i Ra-
— ' w - - — —
LlIVtaUVl aVblKlblUC ilálUVC 1 XV i
auoauc vsiujui uimevovail SOU-
I-X - X-U- i
II ~ W v a I
nias s nynejsi zemespravou Dia
zovou
Z Yankton S D uprchlý
okresní pokladník Peterson byl
posledně viděn v Mmneapolis
odkud se ztratil beze stopy Ti
již jej naposledy viděli praví že
neměl mnoho peněz ba ani žádné
ho vaku aniž zimníku
Vláda čínská splnomocnila
bohatého čínského obchodníka v
Chicagu aby na státní výlohy
nechal vykopati a do Cíny zaslati
tělesné pozůstatky 65 zemřelých
Cínanů kteří jsou tam pohřbeni
Duše jejich prý by neměly klidu
kdyby těla nespočívala ▼ posvátné
zemi rodné
Ve Fort Scott Kan rozhodl
soudce že manželka může soudně
vymoci peníze od karbaníka který
by může jejího obehrál
Topiči na lokomotivách drá
hy pennsylvanské požádali b zvý
šení mzdy z čehož může oásledo-1
vati velká stávka
v JJetroit vyhořel velkoob-
chod střížního zboží A Krolik &
Co Čímž zničeno majetku asi za
£3000
V Černých Vrších kolem
Deadwood S D kvetou macoš-
ky a jiná kvítka v značném množ
ství
V Indianapolis byl 34 list
odsouzen šerif okresu Scott k za-1
placeni náhrady Johna Tyller-
ovi za to Že nechal lynčovati jeho
syna
♦ V městečku Cotulla asi 60
mil západně od San Antonia Tez
se udála 14 list průtrž mračen
V půl hodlal spadlo 4 palce deště
mJ tki 1 1 _a: I
m vwus uuu hiuwuw uujrui při
čemž ae otopil obchodník Walker
se svou manželkou f
V Naaticoke Pa- atávknjíd
havffi a jejich ženy svedli tohý
bej pecisty doly gtHSkfmL
i ř_
i 1 j
a měfeé uhlí
suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí
icí loeuo uranu uonmcke od 4
100 do
£l 3QUIIÍE3
Masen Pisám! liiw
Ve státu Indianě zachránil
14'letý Frank Williams vlak dráhy
Vandalia nA
2loraeno-u kolě mici MlLl
přijíždějícímu vlaku ieiž také v
čas zastavil
V Council Bluffs se oere stará
společnost pouličních drah s no
vou o právo používání ulic Jedna
druhou chcepředstihnouti se stav
bou dráhy a berou si obě soudní
zápovědi jedna proti druhé
1HŽNÍ ZPRÁVY
Chicago tl HttorUi UH
Poměry t trhá eblunUm m uui iwii
ochblot kUri nUI uiimat 11 k_
eenam pfcnlea oJrf0j rtál to pHílnn
ktr jli iHwi bylo pookáOne ie totil ziwbr
viditelní totli ve skladech crtteUlf Ofcw
epinnj aoaze jen Uu zemi nbrl jen nom
bUnoi 1 ochabloeti t triích
~J ~ HoH M - kto-
1 uiiiqh cerrena
eis t aboil katarinin
I dávali u dnea
a 67M9S8 pro prosinec 8 a
I pro kTětea 79c
tnnísn
' eis s jest aa mam% a
? !1"Hc trpeia pod TllTm abio plenice
I ft ItlMlia s elf
kTtten&K-
pro prosinec nu n
Ore Jert tél ceny ochábleilf i uti
mm-
Zito prodári ae za MHO 55c aa tU t
Ječmen jest ceny klidní takřk Hniu
za KW dle jakosti
Lníué semeno stoupá posad a prodírá as nyal '
íis 1 u 1188
Herezi dobytek dokonale rrkrnii w
pevní Nejlěplí jateínt roly plemen ailecotěnych
prodíraly e pro Tfvos ai do $700 pěkní roly Ja
tenlpo$5!6ao0 a nroftřednl
4 O0©580 JateínI kríry prodáránypo t00e4-
V' TZJJT'
Veprory dobytek jert cenr ochhU nisu
emílený prodírá se po $380@8 9řii píko Ulkf '
po l86®37Ha lelky t37SiaS
Omaha 27 listopad! MM
minulém tdnl nbrlo znaíně n nHin
bytká horezího a koporího TfaklraproríhopH-''
tí se hojníjl Jak rldetl s nssledajld tobalky
Celkem ta min tfden S M 54 IM
Tíden koní 18 ll"„ JtIms 61 ' m lili
TMenkoní II lst 180 s2TS
TJden koní 4 list k iíi 3ř22 S2?
—- ww tpVfWVS
PMílnon ochabnnU pHroan boriiika Anhrtira
bylo hlavní le Obf rí pMrozn dobrtka s nrnfl
aC ade byl příros lehkým přece ceny byly irpfls
jeiixoE priroa r trzích východních byl hoj-
ujm aa ceny ocnaDi)il
K ochabloatl nHanl
rá 1 toIe tento tMn hnH jn -jit
I " r
řniio umu spoireoa maaa Orlem
íplD ykrmen Jwsi neutrpěl lidní
i
J 1 kleálnilti ns mni aiwlslr njb r
ují leTDejnm naproti torna rolí k IfrÉ nMilí
"Jm ™aj a ty mH cenn vyUi o mu c
ZITA1-
I trll ' ' '
l — — — ~~ nucijtH unn t iroti
v 111 ii íaišarn in n n niřia aii-M-u j
OTiem nebylo doqm nakolik roskrmunfch lk
il m1 íi- -i
jim řlkajl obřáté" a ty nrodÍTánr no la ant%
6 00 Jteíni krárr olacenr nn tt tku an
roly k lira po íaOOQ 60
Vepřory dobytek byl ? trhá zdejlím tak lak
na Tckodi echablm a ceny niUI Prodíral se
po la@8 80
Vajec pHrUÍ a ekrornt a cena le aerná:
Cerstrí za 18c
Máslo Je ceny perní obyíejní dobří domác
líc píkní stolní 1B@17 a máslorea aKaflL
Drtbelmá cena lernou jileoice lirí noáiaau
jarní kohoatl e®SKc staH kohontl a kachny a
husy o384c a krocani íc
Zríflny Je dosod skrornl r trba Pralrni le
píce jtoa po S00@4M křepelky 15fl®175
Kachny millardky as0D&325 jiná Sl ea32on
Bramoory mají cena pernou jaoa aa )035c
bnll
Kole jsoi ceny nast í 1 syrorí aa lite I
S 7MC {la 1 solení 10 íl t teladkaiOe
Beao aá eana astálenoa nellenai a rflla
$0 SO prostředni S6-0) a ailln SS 00
„ r(lUtopeía 1M
Fieoios J táia-tomto trba oenvocbablolM
Blili oaimkm íis t terrení uv$ri!- pro
prosinec th a pro krřten 71 Tvrdá fialo S
Kukuřice prodáTá M tál leraějL í za 80c
pro prosinec SDc a pro kréten S19I1MO
Barma je ceny perní prostředni aa T
Zvláštní levné ceny ten týden
pkn aa levn obuvi
MMBBitfsrics £g qq
Bf uiakínMetreTic ag An
Mniakí 1200 střevíc
$150
mody v nejla-
Žonakí atřevtes)
aejBoriJU
▼Dějaich eenáck
IMbikí Ikolnl střevíce beze ivt nerotpíraM
Zkooika via BřasrMM MhtMm krlnT
tfvíce levnljl a nás aei kdekoli v Jinde
Pamatolte: A ntnn RMlr tm-t um _
Ceakm prodavačem
C J CARLSOIt 107 So Kti St
aáatopoa po W Jt Whltney
aawotl Baydea'a
Rcyn-ŽV dlf Jejfé céstC
Kaldf v i a axMlea ním krt strTkraf
koOIk - prvni esaaa -aa kríaaoa tsaotrmfll
v aedíraí koaveDd -akraflat - vador sa-
ara bníeaa viak dávm adamia kríaaosj ps
aobiaM va vodorfeh barraok aacaaaa
rtanctakaMyna íednotlrvtai tactana atattaw
Bwawaiea aass vttaick tMaarrmřn
Z
n
vedovyck brvách aaaaa aaá
Ibv- I
eC?7r tit-cis-sir
J 1 al CaKlei
PftdsUcaKta u CaioTau Azae-
rickeu Pkmxeftoo rcíxl
ssvMesaa1