Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 31, 1899, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    pokrok Západu
6
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Tclegraflck
Rakousko-Utvrsko V poslane
cké sněmovně přišel do válečné
nálady v posledních dnech minu
lého týdne přívrženec Schoenere
rův poslanec Tuerk jenž velkou
hubou prohlásil že budou-li Če
chové na dále brojiti proti zrušeni
jazykových nařízení a proti opráv
něné nadvládě NěmcQ v Rakou
sku vtrhnou prý Prušáci do Čech
Moravy a Slezska aby je naučili
znáti manýru Co budou Prušáci
po svém "vpádu'' v Čechách dě
lati telegram moudře neudává —
Že Mladočechové v pravici jsou
pátým kolem u vozu nasvědčuje
ta skutečnost že výkonný výbor
této strany usnesl se aby pro bu
doucně nebylo dovoleno jednotli
vým klubům podávati poslanecké
nnXmAiinX vt A trlt 1 A frliA níKl'l XT
OUCUJUVU UAIlUJf %wdvv MWJBJ
projeduány a schválený celým vý
konným výborem Opatření toto
namířeno jest hlavně proti Mlado
Čechům ačkoliv exekutiva tato
udává za důvod že předejde se
tím mnohým výtržnostem a bouř
livým scénám
Nlmtcko Newyorská pojišťo
vací společnost New York Life
Ins Co obdržela v těchto dnech
dovolení obchodovati v Německu
— Dle některých zpráv sejde se
německý císař s carem ruským y
Darmstadtu Schůze tato má býti
uskutečněna dříve nežli císař Vi
lém odjede do Anglie ku návštěvě
své babičky královny Viktorie—
Ve Wuertembersku vynalezl K
Rapp nový druh bezdýmného
prachu za kterýžto vynález mu
vláda wuertemberská nabídla
1000000 mar Prach tento vyniká
tím že nepůsobí žádný třaskavý
hluk a po výstřelu není po něm
cítiti Žádný zápach 0
Itálie Papež v rozmluvě s bi
skupem indianapolským msg
Chatardem 'vyjádřil se že presi
dent McKinley měl by se zasaditi
o prostřednictví mezi válčícími
stranami v jižní Africe tak aby
dalšímu krveprolévanf bylo zabrá-l
nčno a nové století aby nebylo
zahájeno válkou — Vláda italská
bedlivě střeží přístavy aby nemo
hli dobrovolníci vseďati na lodi)'
jež plují do jižní Afrky Lid ital
ský jest vesměs na straně BoerŮ a
proto nalézá se tam také hojně
lidí kteří volni jsou jiti Boerům
na pomoc v Čemž však jim vláda
všemožně brání chtíc udržeti naí'
prostou neutralitu
Francie V diplomatických kru
zích rokuje se živě o tom jaký
účel má cesta řeckého krále do
Paříže VSeobecně se soudí že
král Jiří přijel do Paříže za úče
lem prostřednictví aby Francie
Rusko a Německo společně za
kročily ve prospěch Boerů proti
Angličanům Domněnka tato jest
tím pravděpodobnější jelikož v
Paříži se nalézá též ruský státník
Muravěv jenž každodenně a krá
lem Jiřím a panem Delcassém od
bývá dlouhé porady — Princ
Jindřich Orleanský vydal v Paříži
prohlášení Že nezakládá se na
pravdě zpráva o jeho zasnoubení
princeznou Asturskou sestrou
španělského králíka Alfonse jež v
v pádu úmrtí svého bratra stala
by se sama královnou španělskou
— President Loubet Časco vychá
zí incognito na procházku do po
lích Elyseyskýcb jsa provázen
svým syném Oba zajdou často
do menší kavárny kde Čtou večer
ní žurnály a pozorují život kolem
sebe při sklenici piva neb láhvi
vína — V Paříži zahájena byla
agitace jejíž účelem jest aby
známý básník a vlastenec francouz
ský Derouléde o němž v posled
ní době tolik mluvilo zvolen byl
členem francouzské akademie Bu-de-li
Derouléde skutečně zvolen
bude to ntfti za následek vystou
pení několika Člena z akademie
což nestalo se již po dvl století
švýcarska V Lucernu vynesen
byl soudní výrok jímž má býti
vyplaceno inženýrům a k on trakto
rům ťunchaid McTaggart Low
ther & Co vládou Kolutnbickou
1 000000 franků za práce jež
podnikli na dráze Medellin-Mag-dalena
River Výlohy se soudem
spojené krýti budou obě strany a
sice Kolumbie 60 proceat inže
nýři ostatnfcb 40 procent
Indie — V pfadlárnácb indi
ckých pracovat! se bude nyní
pouze 4 dny v týdnu jelikož Čín
ský trh v pravém slova smyslu
jest přízí a lácí jejf zaplaveš-
Amglů — Známý básník aígli
cký Rudyard Kipling napatí bá-
seft jej Li motiv vztahuje ac na ny-
ť 'J Tilio jlio-círickon
Válka jiho-af rická
Do Londýna došla v neděli k
večeru zpráva t Ladysmitbu že
Boerové ve třech kolonách stahují
se k tomuto městu a proto kaž
dým okamžikem lze očekávati
zprávu že svedena zde byla roz
hodná bitva Dvě kolony šestá
vají z Boerů a jedna sestává z
vojska oranžského avšak všeobec
né panuje přesvědčení Že pouze
jediná osoba tento pohyb řídí Ko
lony tyto postoupily již tak dale
ko že mohly umístiti na cávrší
Tinta Ingoni dvě velká děla Ná
vrší toto nalézá se od anglického
ležení pouze 4500 yardů takže
děla tato mohou způsobiti v angli
ckém vojsku veliké Škody Aby
mohli angličtí velitelové poznatí
rozložení boerského vojska vy
stoupil v neděli večer generál
White s generálem Hunterem v
balonu a tu seznali že Boerové
pracují na přerušení železničního
spojení mezi Colenzeni a Pieter
maritzburgem Úřad ní zpráva o bitvě na návr
ší Taliáni u Dundee oznamuje
že Boerové ztratili celkem 500
mužů mrtvých a raněných kdežto
ztráta na straně anglické udává se
pouze na dva zabité kterými jsou
poručík Hannah a jeden dělostře
cký seržant
Vrchní lékař anglický v Glen
coe zaslal sekretáři transvaalské
republiky díky za vzorné zacháze
ní s raněnými anglickými vojíny
které generál Yule na ústupu u
Dundee zanechal v moci Boerů
Boerové zacházejí s nimi jako
kdyby ranění byli jejich vlastní
vojínové ošetřujíce je dle mož
nosti Dle nedělních zpráv z Kapská
došlých svedena byla bitva u
Edanslaagte v níž Boerové ztrati
li 36 mrtvých a 64 vojínové byli
raněni - V bitvě této účastni byli
též němečtí dobrovolníci v počtu
asi 600 jimž velel kapitán Alde
byli Bitva jež byla svedena minulé
úterý blíže Kimberley vyhrána
byla dle anglických zpráv vojskem
áhglickým neboť toto ztratilo prý
pouze tři mrtvé a 21 vojínů bylo
raněno Boj který byl velmi
piťndký trval plné čtyři hodioy
během kteréžto doby obdržely obě
válčící strany posily Konečně
byli ale Boerové vytlačeni ze své
posice a Angličané vrátili se zpět
do města odkud Cecil Rhodes po
zoroval celý průběh boje V boji
tomto byl raněn velitel anglické
ho vojska plukovník Both Kim
berley jemuž přezdívá se město
diamantové jest úplně osamoce
no avšak velitelové posádky pra
ví Že mohou vzdorovati po dobu
šesti měsíců
Do zálivu Delagoa jenž náleží
vládě portugalské vepluly dva
francouzské křižáky a praví se
že ruské válečné lodi připlují sem
v čase nejkratším Vláda fran
couzská však nehodlá ponechati
zde tyto dva křižáky nýbrž vy
slala již dle zpráv z Paříže dal
ší tři obrněné lodi do jižní Afri
ky jimž velí admirál Biennaim
Včera zahájena byla očekávaná
bitva u Ladysmitbu k níž vzhlíží
téměř celý vojenský svět s velkým
zájmem Někteří stratégové pra
ví že Angličané budou zde pora
ženi jelikož nemají dostatek voj
ska aby mohli čeliti boerským
střelcům Výsledek bitvy není
ještě znám a nedojdou-li odjinud
zprávy než z Londýna nezví ve
řejnořt skutečnost až teprve za
několik dní
Z KUBY
Gen Ruiz Rivera byl propuštěn
z úřadu civilního guvernéra pro
vincie Havany Sefior Capote co
tajemník gea Brooka zasadil se
o propuštění Rivery poněvadž
odporoval správním úřadům ame
rickým a kladl jim všeliké pře
kážky při provádění oprav
Bývalému vůdci povstale) kub
ských gen Lacretovi nabízeno
bylo místo dozorce sad policií a
vezeními v Havaně on vlak to
nepřijal ač místem tím spojeno
jest služné J200 měsíčně a La
cret jest chudý Odvětil na na
bídku tu že místo ono nepřijme
jen proto le by složiti musel pří
sahu věrnosti Spojeným Státům
což on však ačiniti nemůže
Y okolí Santiaga pršelo po pět
dní a 29 října se přihnal strašný
vítr který natropil mnoho Škod
Pro mocné vlnobití nemohly lodi
ani do přístavu vplouti aniž jej
opustili
Studené vlhké podzimní noci
působí revmatické bolesti kdyl
vlak použije olej Sv Jakoba aá-
aU2aj jl-U ryUUaí
Z FILIPÍN
Generál Young postupuje na
Cabatuan velice zdlouhavě poně
vač cesta vede přes četná řečiště
a úvozy přes něž mosty byly od
povstalců strhány V nížinách
jest plno bahnisek a doprava zá
sob nemožná krajina pak byla od
povstalců vypleněna tak že tu
vojsko americké potravy nenalézá
Koně americké nejsou na trávu
domácí zvyklí a musí býti i seno
dováženo za vojskem
Dělovice Laguna de Bay roze
hnala povstalce kteří za Santa
Rosou zřizovaly náspy Dělovice
ta naběhla na mělké dno řeky a
uvízla
Aguinaldo s tak zvaným kon
gresem fiilipinském nalézá se prý
dosud y Tarlacu
V Iloiiu byl zatčen bohatý plan
tážník Ruperto Santiago který
složil Amerikánům přísahu věrno
sti patají však kul pikle proti
nim V domě jeho se scházeli
členové junty a vybírali příspěvky
k účelům revolučním organizují
ce povstání na ostrově Negros
kde má Santiago nejvčtší plantáž
cukrovuíkovou Jeden parníček
Santiaga' byl zabaven když vezl
zásoby pro povstalce Zpráva o
zatčení jeho vzbudila velké rozči
lení mezi domorodci a rychlým
zakročením vojska amerického
byla vzpoura v čas potlačena
Batailon pěchoty a sbor námoř
níků vydal se ku Conception
provázen po vodě dělovicí Con
cordem Výprava pátrala po dů
stojníku z dělovice Concord který
tu byl nedávno přepaden když
přistál pod vlajkou míru a zajat
Výprava nalezla Conception opu
štěný od lidu a vojsko spálilo za
trest veškerá stavení
Vojsko pod generálem Young
em postoupilo na sever od San
Isidro ku Cabanatuan kdež zaří
zena zásobovací stanice do níž
dodáno bylo zásob na 3 měsíce po
řece San Juan Na pochodu tom
se vojsko setkalo jen s malým od
porem Dopravní parníky Tacoma a
Sheridan přistály s vojskem v
Manile 27 t m
U Santa Rosa severně od San
Isidro strhl se boj s povstalci v
němž dva američtí vojínové byli
zabiti a jeden raněn: Povstalci
byli zahnáni a jejich zásoby pad
ly do rukou Američanů
Lidské tělo
Vida vSf má soWS nyní více mechanismu
lidského tóla než kdykoliv dříve Shleda
la že v&echny vymoženosti zdar neb
nezdar itéstí neb mizérie tčlem ae řídí
Naučeni z toho Jest patrnm Zdokonalte
své telo To se mfiže siáti ponze pro
střednictvím žaludku Jestli jest slabým
pftsobí Jedovaté výměty a oslabuje každý
úd v tele Mažete Jej posilnili a udržeti
silným užíváním tlostetters Stomacb
Bitters To jest přirozený žaludeční lék
kterýž působí mfrně a Jemné Vyčistí
télo povzbudí játra posílí ledviny
zlepší tělesné zdraví vóbec Požadujte
je od Váženo lékárníka a přihlédnete k
tomu aby zvláfttni nás berní kolek kryl
brdlo láhve
TRŽNÍ zprávy
Ch'an W Hjna MM
Trh obllot je nyní ochabl jii Pieaice koncem
mlnilibo týdne trocbn v eeni poklátit a t&aiivi
v tomto tura tetinka červeni Cla t prodiri
ae ta 70371 pro proelnec ttiyiX kveten 7't
Q73H- Jarka Ma t Je ta 0Sa72c
Kakoflce mi alce odbvt dobry ale cena Jeat
téi ocbablrjii a olUi Cla S Je ca 82 pro pro
to t% a kvílná Xc
Urea taž trocha ocbabool (la t- Je aa tS bl-
1 ®2c
Zito jetcany vylil ca K'i
Jetmea trvi v cen! neuněoioi ca S&8c
dle Jakoall
Lnini aemrno teď také trocha ochablo Cialo
I prodiri ae aallrai 17
iluizt dobytek bjl v po ledních iohich ceny
ochableji! ale tento týden poťlná nadějněji Dne
byl odbyt tVý aa eaoy pvni Nejleplt Jatrfnl
voli pro vývon prodávali a po IS Q&7 pr-
atredni i dobft I400I4& volt k lira ltS03
4-76 hrivy a Jalovic IV((a & ni teiealil
11900470
Vepřovy dobytek JI! po kolik týdai J ceny
ochablé Dbm tle Běl odbyt ÍI1J a cena byla
prrntjei aviak vzhledám k oenaia sinalého
Mn ptoco )a nUki Tělkf dobytek k na
kládáni plama J po ttM&t 10 milený ti ISA
4U a lahkj HUfci
Omaha ) Kina US
pffvoa btbea tydaa sinalého byl Jak aiale -
laj:
Hov Ven Skop
V0 S2
BVSM M
SSMt In UM SM7V
1IM KrW
ťMkMB ca min tfdoav
Trla kunt ti Hjna
Týden koní 14 října
Týden kont 7 hjna
Trh b4JH v hlavních vteich drti a oraam dl
trhl vfchodnkt a pfeee calkea vaato éiyUk
bitrtai tii poměrné erna eknro lenil nei aa vf
cbnd klané proto i ptivoa takoného Mni
HHi hojafm Vlah I dobytek k lira aatoai
odbyt kojný Dna ponte aa pil torr ták lad I vo
II u& prlwsen a ty veaaéa byly )M praatrad
t al obetojaf a prodány po ěsaQiéS Krivy
a htlovtc Jatotni pmdivioy po aLX#4Ji a voli
k Hra tintHS)
Dubytofc wprovf frat eray ochablé a aliké
Jak aa východě prodá'! e aa t4-K04 KV
V)c m ayai cny ecahl)éi a ttctaert
Maka poflaé topad obyto]4 pndáH ta
ItMli Mflapal toli éamárt 1217 a miaW
vealmsawail Drihni tt eaoy levadv aktpiea prodá rajl
aa H)ée lani kahta 7 kachay akawyllvi
ta tV kracaai Bvl aa Hc -
Braaahovy jmm krraé a b3c bniL
Rom tm oay nmlihi Z výtia
pěkné ) aa IS90 prnatřadal a aUtlii
M Lont tn nian MM
rVntcn y tmj ewhablaMI a IM- Odtahá
tervvNki v 1 tjrndé vi w aa ajra proae
t h vatám ?B7
Kakaftcai t téd Mvnéjat M fcHprnpvnoi-
Caete tatlý Ukiaá
SOUTH OMAHA
— Městská rada se konečně se
šla ku poradě ve Čtvrtek a pojed
nala o některých důležitých zále
žitostech obecních Přijala na
bídku south-omažské vodárny na
osvětlování ulic kterážto společ
nost chce dodávati obci sílu elek
trickou pro svítilnu pouliční za
f 1050 měsíčně a za žárovku 50
centů Nyní se platí $12 za svě
tlo velké lampy pouliční a za žá
rovku dle míry spotřebované síly
Společnost ta žádá výsadu na 25
let aby mohla vésti dráty pro
osvětlení po všech ulicích a ulič
kách což městská rada ve čtvrte
čním zasedáníschválila jednohlas
ně Bylo také uzavřeno dáti
srovnati uličku mezi L a M ulice
mi a mezi 25 a 26 ulicí načež má
býti vypsán konkurs Pojednání
o vetu mayorovu na stavbu stoky
na Q ulici bylo odloženo do pra
videlné schůze listopadové Ve
schůzi této byla předložena žádost
Vine Vrzesinkého na náhradu
£5000 za poranění utrpěné na
viaduktu na L ulici Farrellovi
dán byl kontrakt na kladení chod
níku až do 30 června za 30 centů
střevíc 4 stopy širokého a za 40
ctů 6sv jpového chodníku
— V druhý registrační den v
South Omaze nechalo se zapsati
do seznamu voličů 1505 občanů
z nichž se co republikáni přihlási
lo 540 co demokraté 539 co po
pulisté 30 a co neodvislí 382 S
prvním dnem jest registrováno
2605 občanůz nichž 954 co repu
blikáni 949 co demokraté 62 co
populisté a 626 nestranných
— Lepší příležitosti nenajdete
nikdo jenž chce nabýti domova
než nabízí E S Rood South
Omaha
— Pracuje se o to aby po obou
stranách L ulice od 24 do 27 byl
položen pevný chodník Na ulici
té bylo během leta postaveno 20
nových domů před nimiž se staré
schátralé chodníky špatně vyjíma
jí Až bude podána ordinance
městská na zařízení trvalých chod
níků bude v to zahrnuta též 25
ulice mezi L a O jakož i 26 mezi
L a O ulicemi
— Poslední déšť způsobil v u
íicích south-omažských mnoho vý
molů a komisař Ross musel na
i 3 místech nechat nebezpečné
jámy ohraditi Pracuje se sice
na zavežení výmolů těch ale bude
to trvati mnoho dní než budou
zase ulice do starého 'pořádku
uvedeny
— Navštivte E SRood Glas
gow Block South Omaha a pře
svědčte se jak snadno nabydete
domova
— Na vedlejších kolejích u
Swiftovy nakladárny u Q ulice
byla zařízena stanice pro zkoušení
vzduchových brzd Pomocí stla
čeného vzduchu se tu zkoušejí
brzdy na vozech železničních a
opravují když se toho nutnost
objeví Dříve se to dělo v Omaze
a Cheyenne avšak nedostatek kar
objevil nutnost aby zkušební sta
nice zařízena byla v So Omaze
by se získal čas s přešinováním
kar spojený Každá vzdušní brzda
musí býti vždy nejméně jednou
do roka vyzkoušena
— Ve dnech 8 a glist zasedati
bude rada vyrovnávací vždy od 9
hodin ráno do 5 odpol Všichni
ti kteří si chtějí vésti stížnost na
nespravedlivé uložení mimořád
ných poplatků mají se v těch
dnech přihlásit!
— Proč platili nájem když mů
žete koupit si domov skoro za ty
též splátky E S Rood jednatel
pozemkový ioxim
— Řeznická unie jakož i unie
klerků zahájily po celé South
Omaze čilou agitaci aby zavírány
byly veškeré obchody v neděli
dopoledne Vyzváni tohoto upo
slechli jii i někteří čeští obchod
níci a ti doufají ze příkladu
jejich následovali budou i obchod
níci ostatní
1 Z Ely ťowa zmizel krajan
Václav Bulíček Dne 5 října
vydal se na cestu do Iowa City a
rodina jeho měla za to Ze se tam
nalézal Však tam nepřišel a není
po něm stopy
Nechfsi játra přijdou do nepo
řádku t jakékolivěk příčiny měla
by se jim ihned pozornost věno
vali Dr August Koenig Ham
burger Tropfen jest lék kterýž
reguluje a obnovuje
S 1 a SO akrová akratlalrké rámy
aa HnM nob rýntěan Pimeonk Icéá not 4 mr
a mil llbo-Týrhodně od MU Omaky a )#
avion rmywiww ygw™ w-ww
1 nT1 _tí_t IMié nkliCt PmiU
im mm amadaé a4Étky aob vyván aa Jiný
?% JTlOl ifkAKKK
Lrl II — tan niaainnip-aarT
GÁmmA -
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou Pouze I100 ročně
Srdečné díky
Dovolujeme sobi tímto vzdáti
srdečné díky všem těm dámám
a pánům kteří našeho lSletébo
syna v nemocnici svatého Josefa
kdež přišel o nohu navštívili
během jeho nemoci aneb sou
strast svoji cám projevili Hla
vní dík nechť přijmou ví : Vac
ková Sluniéková Seíčfková
Bílková Myslivcová Mikulááo
vá Svojtková a Krejčová jakož
i všichni ostatní kteří nám přá
telství důkazy zřejmými na jevo
dali
J a Teresit Hlávka rodiíe
Omaha dne 30 října 1899
C H Brewer & Co
pohrobníci a půjčovatelé koní
420-423 aev 86 al Ho Omaha Neb
tf - jmmmmm Telefon ěí&loao
W G SLOANE & CO
obchodniolt
v Citle 407 400 411 aev 86 ulloe
South Omaha
Telefon
ZboZi ae Drodává dle liboatl bud i
hotov
41tf
aeb na tplitky
NEBRASKA f
roh 16 a Callfornia allce
OMAHA HEBBA8KA
J KLEIN majitel
JirO 1 Ol dElPi
Tímto dovolujeme al ocnimltl nailm íeským cikacníknm že jim moíeme prodat
nejlepii likéry viebo druhu aa nejlevněji! oeny Nlto podáváme několik nailch cen:
Kalifornské ilu té kjselé víno 76c galon
Kalifornské červené kyselé víno 75c galon
Blackberry f 100 galon
Červené sladké víno S150 galon
Snra $200 galon
Hořká 9200 galon
Kmínka S200 galon '
Jsme avláStními Jednateli pro importované české lihoviny v lahvích
Děkuje ctěným tvým krajan&m aa
budouenoatt i ynaxnatím te aby každý
nami spokojen vteenny Krajany t ncte
HAYD
přivetUi ceny
Řekneme-li že při této prodeji slevujeme polovici obyčejného
výdělku jest to pravda doslovná a skutečná a znamená to více u nás
než v kterém jiném závodu Šatním v Omaze protože máme schopnost
koupiti ne j lepší a nejmodnější obleky od 25 do 35 procent levněji
než jiní obchodníci nmažští Kupujeme v takovém velkém množství
víme jak koupiti Veškeré naše koupě jsou přímo od nejvěhlasnějších
a nejspolehlivějších závodu na světě Nedáváme žádný výdělek pře
kupníkům a mažete u nás obchodovat s jistotou Jestli by byla něja
ká příčina k nespokojenosti vyměníme zboží' aneb peníze vrátíme —
cokoliv patřičného abychom si udrželi vaše přátelství a přízeň Tyto
příležitosti poskytujeme proto že je doba roční zpožděna a chceme
rychle snížiti naší nesmírnou zásobu#
Mužské obchodní obleky zhotovené z nejmodnějších ševiotů a
kašmíru pěkně kostkované i smíšené barvy též jednobarevné modré
a černé na jednu í obě strany zapínací každý oděv dobře AF flft
zhotovený a podšitý obyčejná cena f 1000 na prodej po OwiUU
Mužské módní obleky zhotovené z látek jako washingtonské
serges clay worsteds nejmodnější kašmíry a ševioty všech druhu a
vzorů pruhů a kostek drobných
modrých a Čeraých módního střihu a důkladně zhoto
vených ceny 1 1250 na prodej po
Mužské skvostné obleky zhotovené z pěkných hladkých mod
rých serge clay česaných a pruhovaných worsteds kašmírů a ševi
otů u velkém výběru vzorků všech moď se satinovými serge a ital
skými podšívkami s hedvábnými
aneb jednoduché ceny % 1500 —
v tomto prodeji
Mužské trvanlivé svrch niky
sukna modré černé se sametovým
mi zhotovené ku prodeji po f 1000 naše zvláštní cena
pouze
Mužské pěkné svrchníky zhotovené z Washington kerseys
coverts a frieze všech žádoucných barev s ©stříhnutým neb stehova
ným okrajem se sametovým límcem aneb soukenným všech délek
a podšívkou z italského sukna ceny $1250 naše zvláštní
cena
Mužské skvostné svrchníky největší výběr nejmodnějších svreb
níků v Omaze zhotovených z velmi ' oblíbených hrubých látek
Oxfords módních covers ceny do £2500 Qifí f fl-
p° ClUiLJ
HAYDEN 0 BROS
prodávají nejvíco
Pain-Killer
(PEBBY DAVW )
Jistý a hezptlný lék v kaldém
ť''J"" ncuuriu vrumcn jcíi
f
Pain-Killer
To Jest rozhodně pravdou a ne
lze na toklástl dosti důrazu
J jednoduchý bezpečný a rych
Jj le působící v případech
a třečí bite rematisiDu
W aIÍ W tm A m4ai MAtaii (tAnmitlaM
luiiijr uiwmy acuraiit
prtjmn trma boleni zubí
DVÉ VELKOSTI 25c a 50c
t
Mele jej u sebe Střežte se ná
podobeni Kupujte pouze pra
vý — Perry Davis )
-Na prodej vlude
Odbírejte časopis Hospodář
Peníze!
Peníze!
Každý kdo mi peníze Dfele si doiista abv
dostal nejlepii úroky a neJlepSl Jistotu tako
vou Jistotu kterou lzevldet než ae pěnice
pojci naproti tomu ten kao se etice pěnice
vydluiit na majetek oviem přeje sl Je na
mírná úroky Když ae mohou aetkati a domlu
vit! ten kdo pěnice mi s tím kao le pottebu-
Íb Jeoboum vyhověno V mně se půjčky ta
ové prostředku Jí a proto viichnt kdož cbtí
Senice pnjčlt na dobrou jistotu aneb se vy
lužlt nechť se n mne přihlásí
Lonis Berka
034 New York Life Bld - Omaha-
JQUOB ROPSE
žíslo 2602 aa S ulici
80 OMAHA NEB
▼&o eobnelder Mdltel
laskavon pHzeB v minulosti a naděje te jí I v
kdoi ke mně ca viti byl úplni ae zbožím 1 s ce
tve _
Roh 16
a '
Dodge ni
šatstva dolů
1 velkých 1 jednobarvých látek
yvu aami%mva
3750
laplemi aneb bez nich překládacír
naše zvláštní cena
$1000
zhotovené z coverts a Washington
límcem plyšem podlitými kapsa
y uii avfaa- -
$500
$750
čatrtva v Ot:?jz:
Elm