Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 31, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Pokrok Západu
SEMI WEEKLT ED1TION
PoblUhed bj National Printinr Ca
5S911 So 12th8t — Tl 1008
Subslptloa tv aul
$250 per yeur
Vycháxl fcaidá étery" patek
Vydává - - Národní Tiskárna
509-511 ltiníl2ul~TlefM 1001
Řídící redaktor:
J Rosický
Předolataás
V místi dodávkou do domu bet přílohy éSOf
S přílohou
I3A
n „ BuUn Bíi & Kanadu bet
Knihovny Americké
S Knihovnou Americkou
rv řK ho nřilohv W
H přílohou
S45C
Každý předplatitel oprávnta jek premll
Ohlášky
Drobní a rtizné ohlášky uverejnulem pensi
fen kdvž uenize k objednávce prlloseny Teou
Za drobné obliizy obyěejDé velkoati nectě-
%huji' f palec čítáme 75 cent 8 za třikrát Za
zazni ohliieni blahopřání émrtí a jiná fit-
tne 1100 ' tři palce za každé uveřejněni
Nunhť k 'f Droto Dřlloií objednávce tulil
pentz jak velkou ohlášku míli ai přeje Ceny
chláiek na dělil doba oznámí te ochotní na
požádáni
Zeailky peaez
jsou nejbezpecnílij kdy ae koupi na poltě
neb expressu "Money Order" a téi nása e
zaile Tál t retnetrovaném dopise anek f
ukázkou bankovní Jeat zásilka jista Kec
chce platin "eneexem na oann necnr
le
o centu TÍce proto ze tolik musíme platit
banku za kolekci aneo ar koupi aratnku
(draft) na Omanu Chicago neb New Verk H
místi drobnfcb oenéc Dlilmeme tes I 1
&centové kolky Všechny zásíiky nechť Jou
zaslán pod jednoduchou adresou pouta tak-
Pokrok Západu
Omtht Kok
Omaha Nebr 31 října 1839
Dělnické stávky se potkXvají
všude s dobrým výsledkem kde
jest dobrá organisace To by si
mži veškerý lid pracující vzíti
srdci i rolnictvo neboť jen spoje
nému úsilí práce se podaří přinu
titi kapitál k povolnosti
SEKRET AK NÁMOŘNICTVA NAVRHUJE
ve své zprávě povolení pro budou
cí rok 173000000 pro odbor vá
lečný Čili $24000000 více než
co povoleno jest pro rok tento
Před třemi lety postačilo ještě
27oooooo Jak viděti milité
rism pokračuje znamenitě botami
sedmimílovými
' "Katolík" nechce znAti jesuitu
Jana Petra Gusy-ho (ti866) jenž
vydal r 1850 "Compendium theo-
logiae moralis" soustava ' katoli
cké mravouky dle A z Liguori
a učinila z něho jakéhosi Gury-ho
kteréžto jméno marně by kdo hle
dal ve slovníku Gury Gury Gury
a benediktinské morymnrymůry
se tak trochu rýmuje
: v anglickem parlamentu se jen
několik irských zástupců zastává
Boerů a ostatní jdou vesměs s vlá
dou Nový to důkaz jak málo je
posud těch kteří dovedou opravdu
hájiti svobodu a právo sebeurčení
Irčané co národ utlačovaný to
zkusili sami na sobě a proto se
zastávají i národů jiných aby do
poroby anglické neupadli
Zásady politické se osvědčily co
nejlépe a illinoisského senátora
Masona Ze zásady že neuznává
vládní politiku presidenta podě
kuje se ale zatím přijme úřad
který mu vynese % 12000 ročně
To je ta vysoká politika Co spol
kový senátor si udělá veliké jmé
no jež pak dobře zpeněží co ú
fedník soukromé společnosti
President McKinley ve svých
řečích na minulé své cestě Minne
sotou a Dakotou blábolil že když
vede válku proti Filipincflm koná
jen svou povinnost a že nemůže
být řeči o rozpínavosti jelikož prý
již Filipíny k Spojeným Stát&m
připojeny jsou A to mluví prvn
muž v zemí vzhledem k tomu že
válka započata byla pouze a jedí
né jen na osvobozeni Kubánců a
kongres slavně prohlásil že pou
ze jen ▼ zájmu utlačeného národa
válka se zvedá To tvrditi může
vůči tomu že kongres potud ne
rozhodl o osudu Filipínců že
kongres neměl pranic co dělati
vyjedná váním o smlouva míra že
tato jen z podnětu jeho samého
vyšla a jen jeho největšítnu úsilí
podařilo se schválení většina jed
noho hlasu pro ní docílili
Naši roun kari mohou se mnohé-
mu přiučiti od Kubánců a Filipín
co Guvernér Rivera ač ve služ
bě Spoj Států nechtěl tančit i jak
na z Washingtonu pískali a proto
brl sesazen Gen Sacret zase
nechtěl přijmoati výnosný úřad
na od Amerikánů nabízený po
ažvač nechce složití přísaha odda
nosti vládě Spoj Států ARuper
to Santiago na Filipinech pracoval
pro aeodvislost své vlasti vzdor
tona! jest bofaat a nalézá se pod
ia od Spoj Stíta Kterak noboo
tc!i rclili tLi takovýmto
r -'cl-LlrzZi U KtU a Fi
' " Tň"" — 1 eifi-!=í fovía
" " Tr—'!t—
peČÍ rozpínavé politiky vládní že
v zemích těch musí býti udržová
na Četná armáda po dlouhou řadu
let než národům těm se vytluče z
hlav touha po svobodě a samostatnosti
Ušlechtilost a vzdělanost re
dakce "Katolíka ' opět zazářila
minulý týden když vyšťourala
(nejspíše z nedostatku látky ku
polemice) z květnového čísla "Po
kroku Západu" článek o zásadách
mravouky jesuitské "Katolík" pí
še následovně: Samozvaní učíte
lové národa (redaktoři nevěrec
kých plátků) špatně věru křiklavě
Špatně nesvčdomitě ba darebácky
vedou si téměř napořád Pod zá
hlavím "Zásady mravouky jesuit
ské' snad quartem kořalky osvíce
ný redaktor Pokroku Západu pro
poučení Čtenářů? klábosí atd" —
Takto opováží se psáti redaktor
katolického listu vůči svému čte
nářstvu jedině proto že v článk
našem vzatém z dějin řádu Tova
ryšstva Ježíšova jež napsány byly
profesorem Tomášem V ♦ Bílkem
jasně vylíčeny jsou hanebnost
páchaDé jesuity na lidu věřícím
době kdy měli nad ním nadvládu
Ovšem redakce "Katolíka" jest
rozhodně větší autoritou(!)v tomto
ohledu než osvědčený dějepisec
český jehož historické spisy vy
dávány jsou nákladem Musea krá
lovství českého "Katolíka' nepo
chybně trápí že "Pokrok Zápa
du" ignoroval bláznivé hájení po
věstného pamfletu Vokounova se
strany Katolíka a proto snaží se
slovy napadati nenáviděné jim
lidi jako uličníci přepadají pocti
vé lidi kolem uliček kráčející
Kdo jeto?
Náš krajan (před volbama)
Rosewater v nedělní Bee přines
článek v němž píše: '
"Jest veřejným tajemstvím
že
Holcomb a vůdcové zdánlivé re
formy skládají své naděje tento
krátě na hlasy občanů cizého pú
vodu S tímto úmyslem doužíI
volební fond sebraný "Coin
Harveym od lehkověrných Neb-
rasčanů ku koupi prodejných če
ských a německých redaktorů
polských a skandinávských řeční
ků v tom očekávání že mohou
obrátiti hlasy lidu těch národností
od republikánské ku fusionistické
straně
"Heslo kteréž použito býti má
při tomto plánu jest imperialism a
militénsm Těmito vodítky hodlá'
jí přitábnouti přistěhovalé voliče
do popokratické 'ohrady a příměti
je ku podpoře svobodné ražby
svobodného obchodu a finanční
anarchie pod záminkou že musí
spasiti svou novou vlasť před ne
bezpečím despotismu a neustálé
války
"Musíme doznati Že militérism
jest rozhodně protivným mnoha
přistěhovalcům z nichž mnozí
přistěhovali se do této země aby
ušli službě vojenské v armádách
evropských
Jest však pochybno zda-li vo
I1Č1 přistěhovalí se dají obloudit
takovouto taktikou Oni roz
umí jak dalece mohou důvěřovat!
časopisům a redaktorům kteří
přes noc udělají kotrmelec a změ-
ni sve poiiucKe presveaceni za
krátko pod záminkou vlastenecké
oddanosti ku svobodným zřízením
pouze k vůli příjmu
"Přistěhovalý občan může ně
kdy býti oklamán a sveden bez
zásadnými vůdci své vlastní ná
rodnosti avšak oa nemůže být
odevzdán co zboží lidmi kteří
předstírají že ovládají hlasy při
stěhováků
Článek tnto jest dojista zají
mavý naším čtenářům neboť týče
se též českých redaktorů a proto
nebude snad -z místa když mu vč
nujeme trocha pozornosti Pan
Rosewater tvrdí že byli nějací
čeští redaktoři koupeni aby obrá
tili republikány k íusionistom
Máme ve státu tři české redaktory
a jednoho Rosewatera který před
volbama též se k nám hlásí vá
Nuž který z nich by to mohl být
na něhož se obvinění pana Rose
watera vztahuje? Oba populisté
pp Kostoryz a Hospodský to asi
nejsou Um maji asi málo čtenářů
mezi republikány a pro fasionisti-
ckoa strana kupovat ie nebvlo
potřeba Mohl by to býti tedy je
den ze zbývajících buďred P Z
aneb red Bee Redaktora t L
sotva mohl pan Rosewater míniti
Nikdo neví lépe než pan Rose
water ie Rosický nikdy nebyl ani
na prodej ani ka koupi nýbrl Ie
svého SAletébo působení při
časopisu jednal vidy jen dis svého
přesvědčeni dis zásady bez oUe-
ca ci r~r:o eíí r—
M _ tt a a
volbě nedal se Rosický koupiti na
bídnutou sinekurou kterou "zvlá
stě pro něho" utvořil bývalý dopi
sovatel jeho listu první příruČÍ
vrchního pošt mistra ani žádnými
jinými nábídkami a přípověďmi
které činili mu republikánští vůd
cí jež jej znají méně než p Ro
sewater Ostatně naší čtenáři ví
že jsme vůči státní tiketě zůstali
inosteinými myslíce sobe: "Mor
na oba naše domy' nechtíce pod
pórovatí Reese na platformě ím
perialistické stojícího a nedbajíce
podporovat! Holcomba z příčin
jež hned po jeho nominaci jsme
uvedli Proto jest absolutně ne
možným že by se insinuace Bee
mohla vztahovati na redaktora
Pokroku Západu Jelikož to ob'
vinění nemůže též vztahovat! na
p Rosewatera proto že sn fusio
msty nepodporuje jest patrným
Že celé to obvinění na jak dalece
mířeno je na české redaktory je
nejapnou úplně smyšlenou
veškeré podstaty postrádající lží
Pravdu naproti tomu má asi p
Rosewater že voličové čeští "roz
umí jak dalece mají důvěřovat
časopisům a redaktorům kteří
přes noc udělají kotrmelec a změ
ní své politické přesvědčení"
toho důvodu máme za to že bude
málo těch českých voličů našich
čtenářů kteří budou důvčřovati
Bee a panu Rosewaterovi Naši
Čtenáři ví všichni že Pokrok Zá
padu zůstává důsledným a není
jiným než byl před počátkem
kampaně Naši čtenáři ví že
otázce rozpínavosti a militérism
my stojíme tam kde jsme vždy
stáli Když učiněn byl prvý krok
v tom směru když k přání a nalé
hání kapitalistů a nynějších impe
rialistů president Harrison krátce
před svým odstoupením plánoval
a přistoupil na pokojné anektová
ní ostrovů havajských Pokrok
Západu krok ten odsoudil a zřej
mě označil co první krok ve smě
ru imperialismu a militérismu
Když po nastoupení McKinleyh
tento krok první konečně prove
den zavrhoval jej Pok Západu
Když začala válka se Španělskem
Pokrok Západu stále varoval před
zrůstáním ducha vojenského
buzení choutek anektačních Když
během lofiské kampaně kandidát
ze 4 kongr distriktu pan Hin
shaw jehož jsme z počátku pod
pórovali počal bláboliti imperiali
sticky odmítli jsme rázem veškeru
podporu Když po návratu pře
sidenta z návštěvy jeho ve výstavě
Zamississippské vznikly pověsti
že ustanovil se na přivtěleaí Filí
pinského souostroví Pokrok Zá
padu úmysl ten odsuzoval Když
protiimperialistická liga vybízela
k protestům proti schválení člán
ku o Filipínách ve smlouvě míru
Pokrok Západu byl jediným časo
pisem ze všech v Omaze který pe
tice na své výlohy vytisknul a ro-
zesýlal a k podpisování vybízel a
neustával směru tomu odporovati
Za minulých 12 měsíců bylo málo
čísel našeho listu v nichž by ne
byl článek neb zmínka proti směru
rozpínavosti A v tom směru krá
číme dále My tedy jsme se ne
změnili
Avšak pohleďme na pana Rose
watera který před volbou bývá též
tak trochu Čechem a na jeho Časo
pis Kdo jej čítal a čítá ví že až
do počátku letošní kampaně po
zvednul mnohokráte svého hlasu
výstražného proti rozpínavosti 1
imperialismu ale že v této kampa
ni
přes noc a "za krátko" udě
al kotrmelec a bude nyní pilně v
tonu imperialistickém a schvaluje
vše co president McKinley vyko
nat Proč ten kotrmelec? Jestli
jej neudělal "k vůli příjmu" proč
jej udělal?
Přistěhovalí občané byli nepo
ch) bně klamáni a sváděni bezzá
sadnými vůdci své vlastaí národ
nosti a nejlepší příklad toho vidí
me na panu Rosewaterovi Před
1 #
minutou Konvenci rep klamal a
sváděl české voliče předstíráním
pomůže Cechoví na tiketu 1
kdežto předstíral přátelství české
mu navrženci jehož sám k uchá
zení se o úřad vybídnul zárovefi
pomáhal stovkami zvoliti jiného
kandidáta aby Čecha porazil Vi
děl kdy svět podobné petfidie
zrádnosti podlosti podvodu a
hurobugu než jaké provedl pan
Rosewater?
A kdo prosíme jest ten kupec
lidských duSÍ českých voličů?
Není-liž v politických kruzích dáv
no zakořeněno přesvědčení Že p
Rosewater ovládá české hlasy a
může je odvésti kdy a koma se
jemu zlíbí? Zda-liž není zde vše
obecně známo v letošní volbě ie
zásoben jest psa Rosewater ko
rnpčníaa fondem v hojnosti nevy-
čírr--k kecrxí kslii teti
rého studu a citu pro právo
pravdu a poctivost prázdná? Zda
liž může pan Rosewater popříti
že nabízí peníze hojně peněz kaž
dému kdo by pracoval mezi Če
chy v zájmu podporování městské
mašiny? Zda-liŽ může popříti že
vysýlá své náhončí ku každému
kdo jen je přístupen svůdnému
hlasu zvonivých důvodů aby je v
pokušení uvedl? Takovouto ha
nebnou a nekalou práci koná letos
pan Rosewater přičifiujíc se vše
možně aby zostudil avnevážoost
uvedl české voliče aby vzbudil
utvrdil doměnku — kdyby cíle
svého dosáhl a pomocí placených
náhončích je od zásadního boj
odvrátil — že skutečně ovládá
České hlasy že jsou hračkou
loutkou v jeho rukou s jakou mů
ze po iiDosti nakládati ze jsou
zaprodajným stádem které může
dle potřeby skoupiti Že jsou bez
zásadnou smečkou nevědomců
nehodných práv občanských a ne
dovedoucích je oceflovati Nebylo
dost na tom že sliby s falešným
předstíráním před konvencí učin
české voliče směšnými teď ještě
hanebnou korupcí snaží se uvrh
nouti je v potupu hanu a opovr
žení
Jestli pak jest kde někdo na ně
hoz se obvinováni a insinuace
Bee lépe a trefněji hodí než n
jejího redaktora? Věru že nikdo
nemohl trefněji sebe vylíčiti než
učinil to náš kiajan (před volba
mi) p Rosewater
Jen ještě jedno by měl p Rose
water dodati aby obrázek by
úplný MU Jy svým čtenářům po
vldUi jaké jsou jeho osobní pohnut
ky s kterých mu tak velice táleli na
tom ady pan Holcomb nedosáhl tvo
lení!
Pak by bylo vylíčení úplné Pak
by čtenářové jeho teprvé poznal
jej v celé jeho nahotě 1
NEBRASKA
— V Hastings se tvoří společ
nost akciová která tam chce zaří
dit! pivovar
— West Point jest nyní spojen
telefonem s Omabou a omažská
společnost telefonní prodlužuje
spojení dále do St Charles a Mon
terey "
— V Hastings se usnesli ob
chodníci na zavírání krámů' v pů!
sedmé večer mimo soboty lékár
níci a holiči budou zavírati v 8
hodin
— V řece u Plattsmouth byla
nalezena v písku částečně zaplave
ná mrtvola muže Nikdo nezná
utopeného a proto byl pohřben
nepoznán
— Na stavbě budovy pro vyšší
školy v Tekamab se sřítil železný
trám na němž 'pracoval zedník
podavač oba muži utrpěli pádem
těžká poranění
— Zítra bude uváděn v Milli
gan nový řád Západní Jednoty
Svatopluk Cech čís 76 Bude
uváděno as 25 členů vesměs no
vých a mladých
— asi tri mue od Arapahoe si
vzal Život rolník Fr Ratigan
Domácí sváry vyhnaly ženu jeho z
domu před týdnem a nyní ze zou
falství se Ratigan zavraždil
— V Crete vypukla difterie
mezi školními dltkamf a školní
rada nařídila uzavřeni škol pokud
nákaza nebude potlačena Učitel
ka Atwaterová zemřela již na di
íterii
— Krajan Václav Hájek a Wil-
ber jehož manželka před nedáv
nem spácnaia samovrazdu byl
před několika dny raněn mrtvicí
na voze cestou do města a násled
kem toho zemřeL
— brázka vlaků udála se na
nádraží burlingtonském v Platu
mouth Osobní vlak se tu srazil
s nákladním jehož parostroj a ně
kolik vozů bylo rozbito Cestující
se jen polekali k úrazu však ne
přišel nikdo
— Ve West Point se pokusila
o sebevražda Louisa Brundiková
podřezavší se ve vězení kdež
držena byla co cboromyslná než
by mohla býti dopravena do blá
zmee Byla však záhy spozoro-
vána a dána v lékařské ošetřování
— Stodola a ipýchar pana los
Šmejdíře blíže Pleasant Hill byly
nedávno zničeny požárem 1 s obsa
hem Shořely mezí jiným též dva
koně postroje obilí a hospodář
ské stroje ObeB způsoben byl
nepochybně dítksmi kteréž v ne
přítomnosti rodičů si s ním 'hráli
Takové hračky způsobily jíl mno
hou Škodo
— Jak jsme se jii zmínili byl
ve Wiíber navržen spojenými stra
nami za smírčího sudého pan J V
£asilk lest ta mi toilzíaf a
tomu potřebný čas včnovati a
souditi bude dle práva a spravedl
nosti a ne dle chvilkové nálady
Proto očekáváme že české hlasy
na něm soustředí a ku slavnému
vítězství mu dopomohou
— TDuda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhu
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí)
— Následující zajímavou zprá
vu přináší "Columbus Journal':
Mezi hloubkou v které se dosahu
je voda a v jaké byla před 25 léty
je velký rozdíl nejen zde nýbr
i jinde J C Turner měl studnu
vrtanou v r 1873 která byla hlu
boká 86 stop Voda v ní se ztra
tila a novou studnu musil vrtati
do hloubky no stop David City
Press sděluje: Před 25 léty byla
průměrná hloubka studní v tomto
městě 36 do 40 stop avšak voda
roku 1893 stále stoupala tak že
byla tou dobou v hloubce 24 až
28 stop Od vté doby klesla o 8
stop a skoro v každém domě mají
noszi o vodu
— Mělo se všeobecně za to že
pravidelné volební lístky ku příští
volbě budou tištěny dle vzoruna
lézajícího se v zákoně Zákon
jak přijat byl minulým sněmem
ustanovuje že jména všech kandi
dátů mají býti v jedné řadě po
sobě jména kandidátů pro každý
úřad pohromadě a sice napřed
jméno kandidáta strany kteráž
největší počet hlasů při minulé
volbě obdržela po té pak ostatní
v tom samém pořádku totiž: Kan
didáté té strany kteří obdrží více
hlasů napřed a kteří nejméně až
naposled V zákoně zároveň uve
den byl vzorek a tu na první mí
sto postaveni kandidáté republi
kánští Ovšem v minulé volbě
kandidáté republikánští byli pora
ženi kandidáty spojených stran
však dovozovalo se Že spojené
strany jsou vlastně tři a že tedy
žádná z nich sama o sobě nevrhla
tolik hlasů co strana republikán
ská a tedy republikánským kandi
dátům že náleží přednost Státní
sekretář však tomu jinak rozumí
tftt
BTAKÍW1 £1
ml
OMAHA
Výroční prodej
kuchyňských kamen a rangí
i ' ' '
Ušetřte jednu třetinu peněz — velké smlouvy kteréž jsme
uzavřeli umožňují nám prodávati levně vzdor stoupnutí cen
Star Ettate ocelor rance velmi pfkoe tbo-
oif a mršin jykii Tyieroene opa
třená nikluvf ml ozdobami s dvéma roty
K?trceV:r'p'n$2750
Peninsular ytápd kamna se spodním tahem
maji mni tezuou Mimu a pln niklované
velké ohnlat a dárajl dobr (kJ4 CA
teplo stoji ta SJ600 teď po 9£40U
itKrov kamna praní a vařeni Ulká 1 tlna
nají kiiwi plnila oourt vyupi cIBIICky
mofaoD se hrsti kolkolem ceny U
tlUi pouta VÓV9
Roma Coral vyUpeei kamna te spodním ta-
ui-iHB pio niuuveoe ia paioove
obnlitt dobré a stáli I ésporné HIC c i
kamna ceny Kavoo u 91901
DŮlCŽitO: PřJele ' adílin obecenstvo ie vteebno o ale iboií na natí hlavni
podlaze lako HHini ebolf rmrerie a stfilr nriH4K
za botové Zboží v viech ostatních poschodích Jako botoví lautvo módní tboií
nábytek koberce kamna a Jiné potřeby domácí bodoo se prodávati Jako dotud
buď ta botové aneb na mlroe splátky
Cony Ml dokazují: 20 prodávám]
groceríi ncjljvnoji
AbytU sa stall Mastnými tohoto prodeje motíU přinésU1 sebou tuto ohláiko
ZDAllUA! pytej ZarBfeBi seS
OoU Nadal asoaka pytal Ib Ote
Inowflakt asoaka pateatová pytel SOa
K Ib g raaalovaaafco eatra lál a
SH Ib dobré tjoláaaaaá Hocha a Java kéry_tSe
Faary Ho I alatá RJo káva libra Use
pMeries Japane Ul aové skUta Ib-tse
s la pytlík časté Graham awaky pouae la
N Ib pytlík MM ajset Hutá kakaMaá
hrapMkjr — TMe
Ikafahraaycb faaotf — Ua
ovwb4 kafvp4M poviaW Ne
Marrota hrách Pj ateeaovfca poaa te
kw tybe-v m pl trhovka pnuta -Hc
Saká jahlUha psa4 Mb sésthovta ac
Ten rozeslal vzorky lístků v nichž
na první místo postavil kandidáty
spojených stran V Salině County
vznikl ohledně toho ihned soudní
spor Sudímu Hastingsovi podá
na byla žádost o nařízení aby
úřadnf hlasovací lístky tištěny byly
se jmény republikánských navržen
ců napřed avšak soudce odepřel
žádosti vyhověti dovozuje že
kandidáté spojených stran měli
větší počet hlasů počítaje všech
ny dohromady a že nezáleží na
tom jak byl docílen zdali spoje
ním se aneb jinak a že proto musí
postaveni býti kandidáté spoje
ných stran na prvaí naísto
Zprávy- osobni
— V pátek měli jsme potěšení z
návštěvy krajana pana F Lundá
la a společníka pana Kinga vyda
vatelů a redaktorů časopisu Tri
bune v Niobrara Nebr
— Pan J J Vlasák obchod
ník z Prague byl v Omaze minulý
týden za obchodními záležitostmi
— V sobotu navštívil nás pan
J Dvorský z Iowa City který při
jel aby dohlédnul na své majet
kové zájmy Pan Dvorský má za
to že naše městská správa je ha
nebně korruptní Dlažba prý stojí
zde asi čtyřikrát tolik co v Iowa
City a snadno se domyslit proč
Soudy zdejší prý též nerozhodují
dle práva a spravedlnosti Pan
Dvorský prý koupil jistý majetek
za daně kteréž byly pak neplat
nými prohlášeny a on přišel o své
Nyní nemůže ani nazpět obdrželi
co zaplatil Inuj že v té naši sprá
vě je něco shnilého je jisto Proto
čeští voliči také proti městské rna-
Sinž' "kopají"
Buďte tiší
a užívejte Cbamberlainův lék proti
kolice choleře a průjmo všem bole-
{tem žaludku a veškerým nepravidel
mtm vnitřností Vyléčí vidy
Oznámení
j Tímto oznamujeme ctěným řá
dům ZČBJ že ve středu dne
iho listopadu '99 v 1 hod odpo
ledne uváděn bude v MilliVan
Nebr Klub Svatopluk Čech do
slavné Jednoty Veškeré blaho
přejné dopisy a telegramy zasílány
puďteŽ na F O Kučera
12x3 taj klubu Milligan Nebr
Battle Ai kacbytski kamna velmi telká II
tloa dobře pefou velké trouba Otl Kti
stoji dobré ta 11200 prodávají seta9 1 vU
Šlapte
te Deprodaln vyUpéoi kamna dHvlm
óf poule? lliu' loJ' pln M $3 5
ta
Ooral Oak kamna vftetn k vyhříváni peknf
ocelový buben Miki mina nlkJo-tk} !4Í
váni ceny tltM po 9490
Sllver Gem kuchyňské kamna íké litina
niklované ceny tifcOu po
ci iruuua outirs pečou BOJDS OTU tU
Hladké trubky ke kamnim
kus ta
Uč
Trubky kekamntmt ruského plechu 1(1
oeny na prodej po 6v
aejlrseí bmSim as sviti '
Ptkaá stol al sil f ovUtkl ta
Me
Bafla aaah Chacaptoa hrna plechovka
varšava lAbe-v atodřldla
maájapamkárfaa ib
te
He
►
tt hoaahi kéiéhe rmaeéfao Otaasoad C aaet
Baau Cktaa mýdla pouta
Sardlaky v koKteJ
škrob aa prádlo ih po
A B C solacrackeralb poaa
re
ac
Me
Ha
Jl
O rape Nata potrava pra taota paklik
I Plcala šuaky ib poaaa
SeJleaJl saSka tTh hhattk
Iwatt ttteaa a veakuta rhpt Mat
madataaéataitilyi ialhpa itat
EéaiEraaaasMhs Elvia n
T
ratákaWlraikt4atae%aaaaaHe
txvwrf Cr~J mmrx ťxiwría — rx
fcrrj tris crd Czí
— ' „ _
tu