Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 17, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
7
I Buďfo zdrávi a zůstaňte zdrávi
užíváním proti
n ed uhňm jatcrním
lidnatosti
nečisté krvi
Dr August Koenlg'8 Hamburger Tropfen
kteréž tií i neduhu
LAAAAAAAAAAAAi
Rukopisy Králodvorsky a Zelenohorský
Pejatarií fcasolcke památky české vyšlé nákladem Pokroku Zásadu
K nim připojen jet fotolitoprafickí snímek čtyř stran původních rukopisu
a provází je vysvětlivky o původu nálezu a sporu o jich pravost a důkladná
přednáška o jich kulturním v 'známu kterou mři dne 25 května 90 v sín
Těl Jed Sokol v Chicagu p J A Oliveri'18 Rukopisy zahrnují následujíc)
zpěvy hrdinské milostné x zlomky :
Rukopis Králodvorský:
Záboj a Slavoj (v původním zněni staročeském) — Ctimtr a Vlaslav— Jaro
mír a Boleslav — BcncS Heřmanov— Jaroslav — Lidu Se a Lubor — Zbihoa—
Jelen— Kytice— Opuštěná— Růže— Žehulice-Skřivánek — Jahody
Rukopis Zelenohorský:
Báseň ''Libušin soud" a zlomek básně "Sněm"
Cena rouze 25c Adresujte: Pokrok ZáDadu Omaha Neb
y na
T
The Western Bar Ftxture & Billiard Table Supply House
1401 1401 1405 Jackfton Street
JOHX HOCHSTKASSElt majitel OMAHA NEB
Lee-GÍass-Ándreesen Hardware Co
— prodávají VB velkém — —
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
Železný plech a kovové zbožf— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské zboží
l2l9-'223 Harney ulice OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
B JETTEE znajitol
V'í
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pate Export"
Teleton ▼ South Umaže 8 """
METZUV e PIVOVAR
vyrábí vyhlášený a po celém Ma-J-vŮit objeťlnavfcám věnujeae
tápadě za nejlepií uznaný iilC IxU Y lvttizvlá£tní pozornost
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
celém západu rozesýlá výtečný ležák
Paroplav Spol Sev-nčmeckého Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
w3 Přeplavní ceny £S5-
Po parolodích expreaerifch s New Yorku do Břemen 13300
pravidelných t " " " 130 00
44 " expresaních f Břemen do New Yorku 13850
" pravidelných t " " " " 13650
HLAVNÍ CftADOVNA:
osr-ieiCKCs áz co
HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁrAD
HAMBURSRO-AMERICKA LINIE
NeirČtSf paroplavební společnost na svété
Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení a Evropou
dvoušroubovými lodřmL Nejrychleji jízda t New Yorku do Hambur
ku Lodí odjíždějí ve Čtvrtek a v tobolu
Hambarako-Ameritká' Unie Jeat nejturií Německá Trann-Atlinticki Paro
plavební Bpolřfnont a vlaatní 147 lodi jících obrané anoaaost 4Í5767 tun 76 a
těchto laoe veliké aároofaí parníky naernojíd M dvouHrobovch parolodí které ko
K bodli cettojících aUf tHny }oo Takový počet parolodi aevlaatai ladná
4 apolecnonU Oklednl přeplave a cen obrafte m aa
HAUBUB6 - AHERICAN LINE
31 Eriw stSi lu Tirl1159 t:ti tet Ctícm El
eeee Jejich Jednateli
oprostí a vyčistí
yfelon yoflii
jutii mu
ITizlcé ceny "Velič é xáunslay
Katalog ííslo i Káplxy na kořalky zdarma '
" Skleněné zboží do náleven zdarma
j Sábytek do hoHtincfi Zdarma íUst
Oensmore psací stroj
jest neJJedndusHÍ nejtrvanlivěji!
nejlehčeji pracujíc! méně správek
rjža tající nei kterákoliv Jiný
V lávodu Pokroku Západu pouílrá m nakolik
DENHNOKE pwwtcb stroJA lit po kolik rokt a to
k dplní uprikojenosll KtUdemu kdo by l přál
dokonal troj tcikfml pismenitml aneb pouie
len anglickml mtieuie UKNMMOitE co nejlépe
odporuíitl dtWtnlO
ťllte l o lllustrnvaD clikuláF který! obdr
Ilte úplní idurma od
UNITED TYPEWRITER & SUPPLIES CO
NEW YORK CITY OMAHA NEBR
ClaUSSenlVLQ dsCo
SeaXSeatťberm Street CMcaíiIU
Z NAŠEHO MĚSTA
— Konečně má kožešník Stu
ckert zpěl kožešiny jež mu byly
ukradeny přede dvěma měsíci
Přivezl si je z Chicaga kdež byly
od zlodějů dobře ukryty a vrátil
je zpět majitelům Stálo ho to
mnoho peněz on však jest spoko
jen an dokázal že není podstatné
podezření jako by měl sám vinu
na ztrátě oněch samých kožešin
— Krádeže v městě se stále
množí St Clair na Sherman
ave měl na zadním pavlánu kam
na a ty mu někdo vyfoukl Kováři
Rupertovi na již 10 ul ukradeno
bylo ve čtvrtek náčiní v ceně asi
Í5o Duvisovi hostu v Her Grand
hotelu ztratily se z pokoje hodin
ky velmi cenné v malé chvíli co
se vzdálil
Originál Budweiser — pravé Bu
dějovické — stále čerstvé na čepu
v Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
na skladě dt4ití
— Jakási milovnice psího ple
mene jela po káře a na sedadlo
podle sebe usadila vykrmeného
psíka Konduktor oznámil dámě
že to není dovoleno sázeti psy
podle lidí na sedadlo ale psovod-
ka si toho nevšímala Když jí po
chvíli ještě jednou konduktor
oznámil pravidla dle nich se
cestující mají v kárách říditi do
pálila se laskavá ta dáma a ucho
pivši svého miláčka utekla z káry
V ráži té a starosti o pejska za
nechala však tobolku na sedadle
již pro ni uschoval podle sedící
občan který však neví kdo by
ona milovnice psího pokolení byla
totApěčská cvičení německých vojínů
V nfimecké armádě zavedena Jest novinka jež spořívá v tom že vojáci při cvičení
vrhají te a výie do vodních hlubin 8 puškou v ruce nařež musí doplouti ku
hřebu ovAem nedalekému kde vystoupí a počnou ausiti a olejovatí avé pusky
Hlaveň pusky jest ovsem ucpána
— Několik mladíka se bavilo
ve čtvrtek večer s děvčaty na
Dodge ul a Častovali je pivem
Zábava byla hrubého zrna a tu
není divu že se z ní strhla prani
ce ne ale mezi mužským pohla
vím nýbrž mezi obojím V pranici
té bodla černá kráska Brightová
Petra Cookfaira nožem do prsou
blízko k srdci způsobíc mu ránu
asi palec dlouhou a půl palce ši
rokou Byli oba zatčeni a poli
cejní lékař obvázav ránu Cook
fairovu prohlásil že není nebez
pečná — Podél tratí dráhy Union
Pacific se ztrácelo mnoho pražců
železničních narovnaných tu na
hranice Obyčejně za tmavé noci
v místě osamoceném zastavil vůz
u hranice pražců naložil a odejel
aniž by bylo lze vypátrati pachate
le Konečně byl zatčen McKee
jsa přistižen když prodával ná
klad pražců lidem co palivo Měl
prý jakéhosi pomocníka ale ten
dostal "luft" a zmizel z města
— Český výbor politický odbý
vá každý čtvrtek až do volby
pravidelné schůze v Národní Síni
na rohu 13 a Williams počínaje
v 8 bod Účastenství všech Členů
jest nutným
J F Přibyl F Svoboda
taj ' před
— Až z Chicaga přijížděli sem
zloději na krádež mosaze z kar
železničních avšak tajný Vízzard
je vystopoval a prosadil jejich
potrestání Vrátil se z Chicaga
minulého týdne a mi za to že
bude na nějaký čas pokoj od chi
cagských zlodějů
— Venkovan býval od jakŽiva
vhodným předmětem pro měšťáky
aby jej kde možno oškubali O
tom se přesvědčil minulého týdne
zase Samuel Higgins který sem
přivezl te strany iowskč fůro sena
Na rohu 9 a Farnam ul jej za
stavil jakýsi vozka a tázal se je-li
seno to na prodej Brzy se do
hodli a na to šli piti "litkup" do
nejbliiší hospody Tam bylo více
lidí kteří se dali do hovoru s
Higginsem častujíce ho a vyptá
vajíce se jak mnoho sena doma
ještě má až uběhla hodina Milý
farmer jde 8 tím který seno kou
pil k vozu za rohem stojícímu a
tu ku své hráze sezná že jest ho
téměř polovice pryč Kol vozu
Higginsova si nastavěli vozkové
své koně neb bylo právě poledne
a pokrmili tu co se do jejich
hovad vešlo Jak spatřili farmera
vycházeti z hospody práskli do
koní a ujeli Onen který seno
koupil nabídl se ještě že půjde
pro policajta a nechá schytat ony
darebáky kteří seno skrmilizatím
ale odešel a nevrátil se více
Higgius si postěžoval policii ale
ta nemohla nic dělati poněvadž
žalobce neznal žádného z těch
kteří jeho seno sktmili
— Chcete dáti svým dítkám
dobrého obchodního vzdělání ?
Zda-li ano nechte je navštěvo
vat Omaha Commercial College
Jestli k tomu se odhodláte tedy
se dříve přihlaste v tiskárně P
Západu a dozvíte se jak ušetříte
peněz na školném ft
— Asfaltová dlažba na Capitol
ave byla dokončena od 9 ku 20
ul a od pátku jest odevzdána ku
všeobecnému používání
— Na 16 roh Douglas ulice
přejela paní Boylesová stařenu
Knightovou způsobíc jí několik
odřenin na prsou a hlavě Stařena
právě přecházela ulici když Boy
lesová zahýbala kolem rohu a ne
mohla již koně dosti rychle zasta-
viti tak že ji přejela Rány
Knightové nejsou nebezpečné jen
že se stará a mladá žena ta velice
polekala
— Fr Craig černý kluk který
vypomáhal podomkovi v Bee bu
dově při uklízení kradl ze stolků
různých písáren poštovní známky
a zase je prodával Konečně byl
přistižen při činu a odsouzen na
30 dní do okresního vězení
— Zimní sézona kvapem se
blíží a s ní zároveň nastanou nám
dlouhé večery Jak využitkujeme
nejužitečněji těchto zimních veče
rů aneb pochmurných nedělních
dnů? Domníváme se že v naší
České Omaze mohla by býti letos
zavedena novinka jež nevyžádala
by si žádných obětí finančních
avšak byla by nepopiratelně velmi
užitečnou jednomu každému kra
janu Novinkou touto jsou před
nášky jež mohou býti každý
týden jednou pořádány a účelem
jejich bylo by poučování a zušle
chťování našich krajanů Jest
nepopiratelné že vhodnou před-
! náškou a věcně volenou docílí se
mezi posluchači účinku zdárného
! Pokud nám známo má ve svém
programu pořádání poučných před
nášek Tělocvičná Jednota Sokol
jež získala by si mezí krajany
j našimi velký vděkkdyby pokusila
se přednášky podobné zahájitL
Mezi členy jmenované jednoty je
hojně Cechů kteří schopni jsou
aby přednášky poučné pořádali a
našli by se zajisté i jiní kteří s
ochotou by jim vypomáhali Dou
fejme že Čilí Členové myšlénky
této se uchopí a o uskutečnění
její se zasadí
— Všechny doby roční jsou
stejaými pro neuralgické bolestí
kteréž se mohou dostavit kdyko
li věk St Jacob's Oel posiluje
nervy a přemahd tyto bolesti Lé
čí rychle
Nový zákon volební v Nebrasce
Od té doby co zaveden byl
australský způsob volby flikuje
mění a opravuje týž každý sněm
našeho státu Jak známo původní
australský systém pozůstával v
tom že jména všech kandidátů
pro všechny úřady tištěna byla v
jednom sloupci a sice jména růz
ných kandidátů pro jisté úřady
tištěna byla pod ohlavením toho
úřadu v abecedním pořádku Za
jméno každého kandidáta následo
val název strany která jej navrhla
Při tomto systému musil každý
z voličů dělati na lístku tolik
křížků pro kolik kandidátů hla
sovati chtěl neboť jen hlasy pro
ty u jichž jmén křížky byly při
pojeny mohly se počítat: Tento
způsob volby nelíbil se demokra
tům a proto jej před několika léty
změnili podstatně a sice tím způ
sobem že pak od té doby lístky
nebyly tištěny více s jmény kan
didátů po sobě v abecedním po
řádku nýbrž tištěny celé lístky
tak jak navrženy byly jednotlivý
mi stranami a sice na prvním
místě na levo tištěn byl lístek
strany kteráž při minulé volbě
nejvíce hlasů odevzdala Podle
něho na právo lístek strany kteráž
měla druhý největší počet hlasů
atd Změna tato byla učiněna
hlavně ze dvou příčin a sice jednak
proto aby lístek spojených stran
demokratické populistické a stří
brařské třikráte otištěn byl a tak
spíše pozornost voličů upoutal a
za druhé proto aby umožnil hla
sování kratším způsobem totiž
jedním křížkem pro celou tiketu
Zároveň však dovoloval zákon
hlasovati pro kteréhokoliv kandi
dáta z tikety jiné křížkem při jeho
jménu Systém tento se rozhodně
neosvědčil a jak dokázáno vedl k
velkým podvodům volebním Při
pouštěl aby po odbytém hlasová
ní když by volba pro některého
kandidáta nevypadla podle přání
těch již hlasovací lístky v opatro
vání měli mohly tyto být zfalšo
vány zcela jednoduše a rychle
naděláním křížků u jména toho
kteréhož si zvoleným míti přáli
na tiketách jež pro celou stranu
protivnou odevzdány byly Proto
minulý sněm přijal opětně změnu
a vrátil se k dřívějšímu způsobu
až na nějaké výminky Při letošní
a budoucích volbách budou opět
tištěna jména všech kandidátů v
jednom sloupci čili v jedné řadě
tak jako bývala druhdy však ale
nebudou srovnána v abecedním
pořádku všichni kandidáté pro
každý úřad nýbrž na prvním
místě bude kandidát neb kandi
dáté té strany kteráž měla nej
větší počet hlasů v minulé volbě
pak následovati bude jméno neb
jména kandidátů mající druhý
největší počet hlasů atd Pro
každého jednotlivého kandidáta
musí se voliti zvláště totiž musí
se udělati znaménko při každém
jménu pro kteréž volič bude chtít
hlasovati tak jako bývalo dříve s
tou výminkou však že když bude
volba presidentská tedy pro
všechny navržence za volitele pre
sidentské bude se moci hlasovati
křížkem jedním Kdo nebude
schopen sám lístek svůj vyplniti
může požádati přísedící volební
aby tak učiaili Navedení voličům
zní v překladu jak následuje:
1 ) Osoby kteréž chtí hlasova
ti musí obdržeti lístky od příse
dícího volby
2 ) Musí pak odebrati se aniž
by opustili hlasovací místnost do
oddělení a připraviti si lístek
3 ) Lístky připravují se jak
následuje: Udělejte křížek ve
Čtverečku na pravé straně při jmé
nu každého kandidáta pro něhož
chcete hlasovati Ve volbě pre
sidentské udělejte křížek v kruhu
nebo li kolečku na pravé straně od
skupiny presidentských volitelů
podle svého přání jestli chcete
hlasovati pro všechny volitele jed
né strany chcete-li hlasovati jinak
pak nedělejte známku v kroužku
nýbrž udělejte křížek ve čtverečku
na pravé straně při jménu každé
ho elektora pro něhož hlasovati
chcete Nedělejte Žádnou jinou
známku na hlasovacím lístku
vyjma jak tuto naznačeno Jestliže
zkazíte hlasovací lístek vraťte ho
přísedícímu volby a požádejte od
něho lístek jiný nemůžete dostat
lístků více ne2 čtyry celkem
Když jste si naznamenali hlasova
cí lístek složte jej tak aby jména
a znamení na přední straně nebylo
viděti avšak aby jména psaná na
zadn straně byla viditelnými
Pak odevzdejte lístek přísedícímu
volby a dejte pozor aby jej dal
do hlasovací skříně načež opusťte
ibned hlasovací místnost
4 ) Chcete-li hlasovati pro ně
koho jebol jméno nen tištěno na
lístku napíšete jeho plné jméno
na prázdnou řádku hlasovacího
lístku pod ohlavením úřadu pro
kterýž mu chcete hlas dáti a udě
lejte křížek ve čtverečku naproti
jeho jménu
5 ) Nebeřte pryč žádný hlaso
vací lístek z hlasovací místnosti
tím byste pozbyli práva hlasova
cího Podle zákona budou registrační
dni pro registrování voličů v příští
volbě jak následuje: Ve čtvrtek
dne 19 října v pátek dne 27
října a v sobotu dne 4 listopadu
Registrační místnosti budou v
různých distriktech na obyčejných
místech kde volba se odbývá
Čeští registrátoři byli ustanoveni
v různých distriktech jak násle
duje: v první wardě v prvním
distriktu J W Rousek v třetím
Josef Wolf a Karel Smrkovský v
pátém V L Vodička a Josef R
Fiala v sedmém Chas Pospíšil a
v osmém Adolf Křenek V druhé
wardě v druhém distriktu Josef
Michal ve čtvrtém Oldřich Jelen
v pátém Frank Krejčí v Šestém
S A Beránek v sedmém Josef
Panuška v desátém Frank Urban
a v jedenáctém Josef P Braun
V sedmé wardě ve čtvrtém di
striktu Josef Krejčí
Buďte tiší
užívejte Cbamberlainův léK proti
kolice choleře a průjmu všem bole
stem žaludku a veškerým nepravidel'
nostsm vnitřností Vyléčí vzdy
Do Beroifl Miu„ a
Všem tamním odběratelům sdě
lujeme tímto že pan J Schuelle
jest ochoten přijímati doplatné i
předplatné na naše časopisy aby
mu tudíž jakékoliv částky pro nás
určené s důvěrou svěřili
Vydavatelé Pokroku Západu
Hospodáře a Knih Americké
Lešetmský kovář
Před několika lety vydána byla v
Praze úchvatná výpravná básefl Svato
pluka Čecha "LeSetínský kovář" Lí
ceno v ní otrými tahy ponžmčování
českých dčdin cizozemskými fabrikan
ty a vřelá láska lidu českého k řeči
otců svých Lešetínský kovář vzor
pravého Čecha vzdoruje snahám po
němčovacím a "uplatí vzdor svůj živo
em neboť za pončmčovately stojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Báseň psaná v slohu lehkém a přece
úchvatně zajímavém spůsobila veliký
rozruch VSak ten trval na krátcel
Vláda ii skonfiskovaaf Jen něco málo
výtisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
že přijdem vstříc přání každého milov
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseS tuto v
plnéa znění konfiskovaného vydání
A v očekávání tom jsme se nemýlili
Během prvého roku rozebráno prvé vy
dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydání druhé v mnohem lepší a doko
nalejší úpravě a větším formátě než
bylo prvé Báseň tvoří knihu o 88
stranách a prodáváne ji po 25ct Do
Čech se zaručením za 50c z druhého
vydání (ana kniha valně těžší) za fóct
K dostání za hotové u
Pokrok Západu
ituaha Neb
Za sníženou cenu!
Máme posud několik výtisků spisu
Královské vénné město Mělník
a okres mělnický
Který s velkou píli sestavil a ku velké
své škodě vlastním nákladem vydal
řiditel měsiské školy pan Lud Boehm
Jest to spis objemný neboť Č'tá 934
btran velkého formátu s 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a města
Každý rodák mělnický měl by choyati
spis tento obsahující popis a dějiny
jeho rodiště Pan spisovatel oprávflu
je nás ku nabídnutí zbytku spisu za
cenu valně sníženou a sice budem týž
prodávat! nyní za $200 1 s poštovní
zásylkou Dřívěj£I cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvati
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pravdě levnou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu
Omaha Seb
s piíKOííi vozy
DO TEXAS
Yajrjierory Eaííetoíé spací rozy a rolne
sonortorč rozy na TiccH TlaricH
NeJlepSÍ dráha do viech tuíat
Kaaas Indiánském ázemi Texasa
Mexika a aa Pacifickém pobreH
Jde přímo do
"jpLen CbjnnaYn OthstU
EaSat FL Worth Eilbbaro
WaxahacMflvWMO Tmp!e
ííaltcn Taybr (há&esriZIaj
iocihart Eearietta SuKarcat
LaQnnp Seslcs Ainnda
M _ V