Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 17, 1899, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IFOKROlC ZÁPADU
a
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Rakousko-Uhersko Sarah Bern-
bardtova odjela z Paříže do Vídně
kde studovati hodlá nové Rostan-
dovo dramatické dílo 'Malý orel
Božská Sarah obdržela dovolen
bydleti v zámku Shonkburgu tak
dlouho mnoho-li času potřebuje
ku svým studiím Proslavená tato
herečka objednala zároveň do
zámku četu umělců kteří obkre
slovati budou zámecký nábytek a
dekorace — V nejbližší době
bude veřejně oznámeno zasnoube
ní vdovy po zavražděném korun
ním princi Kudoltovi princezny
Štěpánky s uherským attaché ra
kouského vyslanectví v Londýně
Zeních StěpánČin jest uherský
hrabě Lonyai jenž jest o mnoho
roků mladší než jeho nevěsta
Hrabě Lonyai byl povolán císa
řem do Vídně kde z prvu bylo
pomýšleno na to aby poměr tento
byl přerušen konečně ale císař
přece povolil a dal svolení k sňat
ku avšak Štěpánka musela se zří
ci všech nároků vůči rakouskému
dvoru — Polenská vražda budí v
celém Rakousku nové vzrušení
zatčením bratra zavražděné dívky
Anežky Hrůzové Zatčený Hrůza
obviněn jest že on vlastně za
vraždil svou sestru a sice jedině
proto aby zmocnil se podílu se
střina v obnosu aooo zlatých za
něž koupil prý někde v Německu
usedlost Praví se též že na
vraždě má podílu matka zavraždě
né Zprávy tyto jsou velmi prav
dčnepodoboé - a proto nutno vy
čkati až' dojdou poštovní zprávy
z Čech — Ministr-president ra
kouský hrabě Clary v rozhovoru
svém s dr Škardou a Pacákem o
možném zrušení jazykových naří
zení vyjádřil se Že zrušení těchto
jazykových nařízení jest nevyhnu
telné poněvadž jsou nespravedli
vými oproti Němcům a nejen to
ony jsou prý i na překážku nové
mu konečnému jazykovému kom
promisu mezi Němci a Čechy Na
vyjádření toto prohlásili oba zá
stupci české delegace na říšské ra
dě že Čechové vstoupí do oppo
Nlmecko Dcera chicagského
sládka Schoenhofena Lilian pro
vdala se v Baden Badenu za ně
meckého poručíka hraběte Stauf
fenberga '——Při volbách do zem
ského sněmu sasskébo jenž
odbývány byly v minulých dnech
nebyl zvolen ani jediný soicální
demokrat
Anglie Irvingova divadelní spo
lečnost přibude v oejbližších
dnech z Liverpoolu do New Yor
ku Společnost tato veze sebou
veškeré scenerie kostýmy vůbec
vše potřebné pro osm her jež ve
Spojených Státech bude hráti
Veškeré tyto potřeby divadelní
váží celkem 400 tun
Itálie V den výročí 861etých
narozenin italského hudebního
skladatele poctil oslavence král
Humbert čestným řádem svaté
Annunciaty který jest nejvyšším
vyznamenáním jež Humbert může
komukoliv poskytnouti
Francie V Paříži koluje pověst
o souboji jenž měl býti odbýván
mezi baronem Rotschildem a svě
toznámým pěvcem Jeanem de
Reszke Příčinu k souboji zavda
la následující událost: Rotschild
při jedné příležitosti pozval de
Reszke-ho ku hostině při čemž
jej požádal aby zazpíval Pěvec
Žádosti této vyhověl a když ukon
čil přistoupil k němu Rotschild
podávaje inu nevyplněnou bankov
ní poukázku při čemž hlasitě tak
aby ostatní hosté každé slovo
mohli slyšeti se vyjádřil že de
Reszkovt ponechává na vůli aby
obnos vyplnil si na poukázce sám
Tím byl de Reszke nanejvýš ura
žen tvrdě že byl pozván jako
bost a ne jako najatý zpěvák a
také poukázku před očima všech
roztrhal doloživ Že zakončení
celé této záležitosti následovati
bude příštího dne" Rotschild vy
jádřil se že de Reszke byl by bý
val poukázku přijal kdyby mu
byla bývala nabídnnta cestou sou
kromou Ostatně de Reszke opo
menul doatavíti se v určitý čas na
místo souboje a proto prý Rot
schild následkem toho neuznával
za nutné aby souboj přijal
Srbsko — Bývalý král Milan
stávi se obludou den ode dne
větší V minulých dnech dal totil
znesvětit! - hrob srbského bojovní
ka proti Turkům v roce 1806 Ji
řího Karaďorděviče takže nezby
la ani stopa po hrobu kde odpo
číval tento hrdina srbský jeni
opěvován jest srbským lidem za
své hrdinství Znesvěcení hrobu
-Karaďordivičova stalo se jedině
mezi
proto aby Milan pomstil se po
tomku Karaďordčvičovu nápad
niku srbského trůnu
Holandsko Do Haagu došla
zpráva ze dne 39 září že na
ostrově Cebam jenž leží v Oceánii
mezi ostrovy Boerrem a Papuou
událo se zemětřesení při čemž za
hynulo více než 5000 lidí Na
ostrově tomto žije celkem asi
200 obyvatelů
Turecko Do Cařihradu došla
z Bukurešti zpráva že na rozkaz
sultánův utopeno bylo mnoho žen
z harému sultánova které prý
byly zapleteny s členy strany mla-
doturteké
Transvaal Sotva že byla válka
republikou traasvaalskou a
Anglií vypovězená započato bylo
na obou nepřátelských stranách v
pokračování její se vší rázností
Boerové překročili hranice země a
nalézají se ve výhodě proti Angli
čanům kteří nejsou ještě k válce
úplně připraveni Veškeré děti a
ženy byly poslány do Kapská
kdežto žádný muž neb jinoch
jenž může unésti pušku na rame
ně nebyl propuštěn nýbrž musí
bojovati proti anglickému nepří
teli Na straně Boerů mimo oby
vatelstva svobodného státu oranž-
ského jsou veškeří cizinci tam
dlící kteří hotovi jsou Boerům
pomáhati Ba proti Angličanům
vyslovilo se i několik tisíc přísluš
nfků anglické národnosti v Kap-
sku kteří nyní jasně vidí že prá
vo nalézá se na straně Boerů —
Angličané dosud zaujali stanovisko
obranné — Vláda anglická posta
ví v jižní Africe do boje celkem
70000 mužů s nimiž hodlá zvítě
zili Vrchním velitelem celé této
kampaně bude generál Buller
jenž odjel minulou sobotu ze
Southamptonu na místo svého ur
čení za ohromného jásotu místní
ho obyvatelstva Generál Buller
jest vojínem — jak se říká — od
hlavy až k patě a bude míti v této
válce moc téměř neobmezenou
Buller nechtěl převzíti řízení vá-
ečné kampaně dokud nebude
míti moc jako svého času Well-
ngton volnost jako měl Kitche-
ner a k disposici nejméně 70000
vojska — Válečný plán Boerů
jeví se čím dále tím určitěji neboť
nyní se již ví že vojsko každého
státu (boerského a i oranŽského)
bude operovati samostatně Boe
rové pokračují na jih a Oranžané
na východ do Natalu Dle jedné
zprávy podnikli již Boerové útok
na Mafeking avšak byli odraženi
Jiná zpráva uvádí že byla již sve
dena bitva v Natalu mezi vojskem
generála Whita a vojskem oranž
ským ve které získali poslednější
značné výhody Další zpráva o
znamuje velkou bitvu mezi Boery
a Angličany při níž zabito prý
bylo 3000 Boerů kdežto na stra
ně anglické byla prý ztráta pouze
nepatrná Zprávě této nepřikládá
se však mnoho víry poněvadž
Boerové jsou dosud v přesile a
jsou lepšími střelci než Angličané
Dop londýnské "Daily Mail"
oznámil včera svému listu Že
Boerové přerušili komunikaci na
dráze v Belmontu a že zmocnili
se železničního nádraží dráhy
Spyfontein Účel tohoto energi
ckého jednání prý jest zajmouti
Cecil Rhodesa Dle téže zprávy
obsadilo vojsko pod velením Vil
joena Newcastle v sobotu odpo
ledne načež byla tam vztýčena na
radnici boerská vlajka — Anglie
má v Natalu k disposici: v Lady
smithe 7 baterií 32 děl 4000 pě
choty v Estcourtu 300 dobrovol
níků a v Colenzo 427 dobrovolní
ků Toto vojsko jakož i ono v
Pietermaritzburgu činí celkem
15000 mužů anglického vojska v
Natalu — Postup Boerů stěžují
veliké plískanice sněhové jakož i
silné deště takže mohou jen zvol
na pokraČovati Přednosta sta
niční na řece Modder telegrafoval
vládě že Boerové zaujali Ganger
shat od jižní i severní strany kde
se opevnili — Dle posledních
zpráv bojují Boerové přítomně u
Kimberleye asi s 3000 muži na
proti čemuž mají zde Angličané
té! tak velký 'počet bojujícího
mužstva Výsledek boje znám
dosud není ' Město Ladysmith '
včera večer bylo úplně prázdné
poněvadž den před tím odjelo od
tamtud asi 3000 žen a dětí na že
lezničních koleskách — Vojsko
oranžské přetrhalo telegrafní drá
ty a zničilo železniční spojení v
Norvalspontu na jižaí straně hra
nic Svobodného státu oranŽského
Najímání dobrovolníků pro
armádu na Filipinecb jeat skonče
no a všecky pluky mají dostatečný
počet mužstva Nejposledněji
byly doplněny dva pluky černošské
ČEŠI V AMERICE
1 Smutný osud stíhá dítky sta
řičkého krajana chicagského Fr
Kabeláče Před rokem posláná
mu byla jedna dcera do ústavu
choromyslných a v těchto dnech
bude tam posláqa druhá Kateřina
Obě nešťastné dívky nyní 21 ro
ků staré jsou dvojčata a vina za
chmuření myslí lench přičítá se
tomu že v mládí svém utrpěli po
ranění splašeným koněm Rodina
Kabeláčova jest rodem z Křenovic
u Bernartic v Písecku
1 Čechové newyorští mají pří
tomně svého kandidáta za alder-
mana v 36 assembly distriktu
osobě p Alberta Marouška
jenž nominován byl ústřední děl
nickou jednotou v níž soustředěny
jsou české unie MarouSek jest čle
nem doutníkářské unie' — O kan
didaturu aldermana uchází se prý
vážně též tamní krajan Jan Fíča
sice na lístku Tammanystů
Fíča jest vyrabitelem známého
Hlaváčova šňnpavého tabáku
1 Sebevraždou zastřelením se
šel se světa minulý čtvrtek chi
cagský Čech Jan Pecha Sebevrah
přijel asi před šesti lety z Vídně
do Chicaga a při každé příležito
sti tvrdil že jest VídeHák poně
vadž prý tam byl od maličkosti
Asi před týdnem Pecha byl bit od
jakéhosi Klímy což dojalo jej tou
měrou že živobytí svému učinil
konec ťecha byl zenat a man
želka jeho s jedním děckem nalé
zá se dosud ve Vídni
1 V Clevelandu odbývána byla
minulou sobotu schůze tamních
svobodomyslných Čechů v níž
projeven byl protest proti známé
mu pamfletu cedar-rapidskému
Schůze svolána byla Těl Jednotou
Sokol Čech
1! Ochotníci clevelandští hráti
budou dne 5 listopadu Shakes
pearovu tragedii "Julius César" v
Česko-národní síni Čistý výtě
žek věnován bnde ve prospěch
základního fondu Českých škol v
Clevelandu Hlavní úlohy v jme
nované tragedii spočívají v rukou
pp Šíchý Kysely a Smíška Pan
Šícha hráti bude Bruta p Kysela
Marka Antonia a p Smíšek Cassia
1 V Cedar Rapidsích odbývána
byla minulou neděli v budově řá
dů ČSPS velká schůze svobo
domyslných Čechů které účastni
lo se asi 1500 osob z nichž velmi
mnoho bylo též z Iowa City Ely
Solon Western a okolních měst
Účel této schůze byl protestovati
proti pamfletu Vokounovu v němž
tento uvádí že svobodomyslnost
jest příčinou četných samovražd
mezi Čechy americkými Hlavní
mi řečníky byli prof B Šimek z
iowské university a L J Palda z
Elgin la mimo nichž vystřídalo
se 1 několik jiných řečníka Ve
schůzi tčto vypracována byla reso
luce odsuzující veskrze lživá udá
ní tohoto pamfletu jímž jméno če
ské mělo býti pokáleno před ve
řejností anglickou
H Dne 5 října přijela z Čech
do New Yorku vdova paní Anna
Hrušková z Nové Kdyně se svou
dcerou Annou a jest dosud zadrže
na v Barge Office bude poslána
zpět jestliže se některý ze synů
nebo dcer co nejdříve nepřihlásí
Paní Hrušková má zde pět dětí
její dcera Františka do nedávná
sloučil v Č 773 — 162 ul Její
syn Josef jest zámečník druhý
syn Antonín jest pekařem a matka
jejich má za to že všichni jsou v
New Yorku ale adresy jejich neví
Kromě těch jest zde ještě syn
Ludvík a dcera Marie Jest nej
vyšší čas aby se dítky přihlásili o
svou matku ježto jinak poslána
bude ipět do Čech
T Dr Černý v Chicagu byl před
několika dny jmenován lékařem ir
bridewell Místo toto považováno
jest za dosti pěkné a předchůdce
černého zastával místo to asi 12
let a jen nerad se s ním loučil V
úterý nastoupil Černý úřad svůj
ale již ve čtvrtek ku velikému
překvapení všech oznámil že se
místa vzdá
1 Příští neděli odpoledne bude
se' odbývati v St Louisů protestní
schůze svobodomyslných krajanů
proti utrhaČnému "samovraŽedné
mu" letáku
SOUTH OMAHA
— Grocerista Hart v Albright
měl ve čtvrtek těžký zápas s nezná
mým člověkem o němž se domní
vá že ho chtěl oloupiti Vejda
do krámu žádal cigarety Hart
však zahlédl že má v ruce revol
ver Chtěl se zbraně cizincovy
zmocniti ten však se bránil při
v v vi v
cemz vysiy tri rany z rovoiveru z
nichž jedna kule zavadila o hlavu
grocensty způsobíc mu lehkou
ránu Cizinci se přece podařilo
vyrvati revolver Hartovi s nímž
rychle zmizel Policie byla o
případu tom ihned obeznámena
ale nepodařilo se jí člověka toho
vypátrati
— Na stavbě Armourova skla
diště bylo již ve čtvrtek započato
s kladením cihel jichž se spotře
buje na tuto budovu asi 3 miliony
Skladiště to bude 130 stop vyso
ké a bude to tedy nejvyšší budova
So Omaze
— V mydlárně Cudahyho spadl
ve čtvrtek na Jana Reida zvedák
a poranil jej tak těžce že v noci
na to zemřel Přijel sem před 5
měsíci z Hay Springs Neb kdež
má rodinu a nyní na místo výděl
ku jej stihla smrt Vyšetřováním
se zjistilo že Reid při čistění
pod zvedákem neučinil náležité
opatření bezpečnosti
— Městská rada south-omažská
byla již dvakráte svolána k mimo
řádnému zasedání ale nedostavila
se potřebná většina radních tak
že nemohla býti schůze odbývána
Mayor se chce pokusiti do třetice
svolání radních aby rozhodli o
kontraktu na stavbu stoky na Q
ulici
' ' Rer 8 A Donahoe
ivUU áobrek TlHtioatwh Ckam
berlaiťa Cemf k XmAj
Dne lOHina 1897 Bev SADonahoe
psstor M~£ církve jižní Point Ph-a
mdI W Va nastudil se veliee a na
ttnrent provázeno bylo od plátku
liloýa kallea On praví: "Kdji
Jsem- tknuiel několik Uk sváných
-jlatych" léků Jei Jsme měli v dome
bez á Sloku koupil Jsem si ' liber
ChamberUtiťá pougb Bemedr jel pů
sobilo ekort tfxracoě 8 oejvětiím
potffenlaa odpnrooéfa J cbceenstvu
Na prodej 've vaceh lékárničtí
— Prohnaný šejdíř Atkinson
byl nedávno propuštěn z vyšetřo
vací vazby pro udávání paděla
ných čeků nyní však byl opět
zatčen pro tentýž zločin Nalezly
se na různých bankách padělané
čeky na Franka Pivofiku v obno
su I50 a má se za to že je tentýž
Atkinson buď sám padělal nebo
spoH udal Jest totiž jisto že
má spojence neb byl s ním viděn
jak se dělili o peníze za podobný
falešný ček stržené
— V Hammondově nakládár-
ně spáchána byla vražda minulého
patku a jak se dle všech okolností
Jídá stalo se to náhodou Tom
Glynn a Fr Montague přišli spo
u z Ottům wa la bvdleli spolu
a byli vždy dobrými přátely až
před několika dny vznikl mezi
nimi spor pro maličkost Glynn
prý pocákal Montagua vřelou vo
dou a od té chvíle se stále hašte
řili Tak se stalo i v pátek ráno
když se oblékali v pracovný šat
Glynn dopálil Montagua a ten ve
zlosti uchopiv břitký nůž řezni-
ký vrhl jím po svém spoluděl-
iníku Nešťastnou náhodou nůž
vjel hrotem do prsou Glynnových
zasáhna plíce i srdce jeho tak že
byl v okamžení mrtev Přivolaný
lékař nalezl již jen chladnoucí
mrtvolu kdežto vrah uprchl
avšak šel dobrovolně na policejní
stanici kdež se udal sám Ne
věděl že nepředloženým činem
svým zavraždil přítele a když mu
to bylo aa policejní stanici ozná
meno dal se do usedavého pláče
Vyznal vše co vedlo k neblahé té
události a jeví velikou lítost nad
tím Byl převežen do okresního
vězení kdež jeví týtéž známky
lítosti nad činem svým Jeho
spoludčlníci jsou většinou na
straně Montaguově a vypravují
že byl často od Glynna týrán a
snášel od něho mnohé posměšky
Je to mladík 22letý ale vypadá
ještě mladším aniž by jevil jaké
koliv známky zloby
— Registrační a volební míst
nosti ku příští volbě jsou jak ná
sleduje: V první wardě: 1 pre
cinkt'2512 M ul 2 precinkt
budova Delaneyho na J mezi 25
a 26 3 precinkt Collinsůvzávod
hudební 24: a K — Druhá ar
da: 1 precinkt Remerúv Hotel
25 ul mezi N a O 2 precinkt
PivoBkúv krám 21 a Q ul 3
precinkt Davisova holírna 21 a
Washington ul — Třetí warda:
1 precinkt Metropolitan Hotel
28 a R ul 2 precinkt 3019 Q
ul — čtvrtá warda: Stan na 32
aQul
— Řády Hvězda Svobody čís
45 a Jiří Poděbradský číslo 73
Z-ČČJ snížily vkladné na J300
do konce t r V poplatku tomto
zahrnuto jest veškeré vydání které
každý člen při přijímání zapraviti
musí Každý kdo by se členem
státi chtěl nechť se a některého
člena výše zmíněných fádů při
hlásí --tt S Tioxa
— Nedávno založený spolek
Čechie Clilo 1 1 Česko-Slovanské
Dělnické Podporující Jednoty
usnesl se v minulé své schůzi že
věnuje $$ na vydržování české
svobodné školy Vlasteneckého
tohoto příkladu měly by následo
vati -i ostatní spolky Test sice
pravda že učitelské pily konají
práci svou zdarma avšak vzdor
tomu jest potřebí peněz na různé
učební pomůcky jež některé dítky
koupiti si nemohou a jež zakou-
piti musí následkem toho sbor zá
stupců — Nakládárna Cudahyho obdr
žela zakázku na 3500 beden kra
bic nakládaného masa které má
býti zasláno do jižní Afriky Zá
sylka ta bude odeslána během asi
3 dnů a bude obsahovati 90000
krabic hovězí uzeniny
— Obchodníci south-omažští
kteří musí jezditi do Omahy s po
tahem jsou prý ochotni přispěli
nějakou částkou ku vydláždění
Vinton ulice v Omaze mezi 20 a
24 V oněch místech byla před
lety položena dlažba špalíková
kteráž ovšem dávno shnila Ob
čané podél ulice v těch místech
nechtí nésti výlohu znovuvydláž
dění a město Omaha nemá práva
aby na obecní útraty dlažbu pod
nikla a tak zůstává ulice v těch
místech nesjízdná
— Nedávno založený zde řád
Jiří Poděbradský čís 72ZČBJ
kterýž teprve před dvěma týdny
byl uváděn tuží se a jde dobré
budoucnosti vstříc Ve schůzi v
neděli odbývané bylo uváděno již
šest nových členů a dalších devět
navrženo tak že bude Čftati v
brzku kol padesáti členů a závě
ti iti tak se starším řádem Hvězda
Svobody Přejeme zdaru!
Pain-Killer
(PEItTiY DAVIH )
Jistý a bezpeťný lék v kaidém
případu neduhů břišních jest
Pain-Killer
A To jest rozhodně pravdou a ne- T
y lze na to klasu dosti dorazu
J jednoduchý bezpečný a rych
le působící v případech
i ttcíí kašle rtvmaíisran
] Rolilcy nastuzení' neuralgie
1 nrfiimn lrrnnn Mriií zntift
DVĚ VELKOSTI 25c a 50c
Mljte jej u sebe Střežte se ná
podobeni Kupujte pouze pra
vý — Perry Davis
m Na prodej víude
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Záp jsou k do
stání všechny divadelní spisy jež vy
šly tiskem v Čechách a nejsou rozebrá
ny Úplný seznam všech spisů zašle
se všem na požádání zdarma V sezna
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svých názvů a při každém je uvedeno
jaký kus je kolik jednání a kolik oso
vyžaduje Pište o seznam pod adre
sou: Pokrok Západu
Omaha Neb
Dámské plyšové kejpy pouze za $275
Tento krá-ný dámskýlmední kejp dělán z dobrého
plyšů délky 18 palců míry kolem kejpu dole 80 palců
tetimovaný pertletni dle vyobrazení límec a předek má
uobrou Arctic kuži Slušně dělaný a lepší nedostanete
ani za $6-00 Zašlete nám 50 centů a pošleme Vám tento
kejp na Vaší expresní stanici k dobrému prohlédnutí a
budete li spokojeni auzuáte že jest velmi laciný a prá
vě tak jak ho uveřejňujeme zaplatíte Vašemu agentu
na stanici doplatek $225 a zajisté se s ním uspokojíte
neb za tak nízkou cenu ho jinde nekoupíte Zvláštní na
bídka těm kdo pošlou "plnou částku s objednávkou!
Předplatíme železniční dovoz až na jejich stanici Ob
jednejte nyní dokud zásoba stačí Při objednávkách
neopomeňte udati Vaši adresu a též expresní neb železniční stanici Peníze zašlete
v registrovaném psaní neb na Money Order Dále udejte míru kolem pasu
Při objednávce zmiňte se laskavě ie íetli jste oznámku tuto v tomto listu
NOVOTNÍ & CO 99 W Randolph St CHICAGO
HAYDEW
BROS
Roh 16
Dodge ul
Oděvní zásoby vyraoifele
za méně nežli výrobní cenu
Úplné zásoby obleků a zimní
ků vyhlášených Ncw-york-ských
vyrabitelů šatstva Sins
hcimer Levenson & Co jež
vykoupeny byly za hotové
naším newyorským jednate
lem dány byly sobotou počí
naje do prodeje Ušetříte po
lovinu obyčejné ceny a obdr
žíte nejlepší šatstvo hotovené
každý
$500
mr i i f ltl _ a jC 1 lnXX lAtl
MUZSKe 8pOiefUlve OOieicy znoiuvene e zceia viucuc iai&y
oblek přesně upraven mají cenu řgoo v této zvláštní
výprodeji pouze
Mužské zimniky v barvách modré černé a světle hnědé se sameto
vým límcem silnou podšívkou dobře přiléhající kratší i delší
kabáty tyto byly zhotoveny k prodeji po giooo D flfj
naše zvláštní cena v této prodeji lJ)JUO
Muiaké pěkné obleky — každý oblek zaručen že jest zhotoven dle
nejnovějšího střihu pevně vrouben Zhotoveny ze Skotských
cheviotfl pěkných kašmírů atd — pravidelná cenajio (hH DO
až f 1200 — naše zvláštní cena v této prodeji pouze y I JU
Muiski torchniky — na každém znát! přesné zhotovení — coverts
kerseys atd v barvách modré černé a hnědé všechny jsou do
bře podšité a vyrovnají se svrcbníkflm které jinde pro- Dfl
dávají po £1250 naše cena v této prodeji $luU
0"fcleky pro liooliy
Ušetříte od 25 do 50 procent když koupíte šatstvo od nás Nej
včtší výběr obleku jaké jste kdy viděli v cenách od 75c do $500
Máme dobrý cheviotový druh dvouřadových obleků
majících cenu la 75 až I300 v této vý- 01 "7D
prodeji pouze V J
300 oblek q pro hochy z nejlepŠích Dickey Kerseys
látek a kašmírů ve všech velkostech od 6 do 16
let mají cenu J400 v této prodeji ÓQ JJfj
pouze VUiUU
275 velmi pěkných obleků pro hochy jež nikde jinde
neobdržíte pod f 500 a dráie v této ÓÓ Cíl
prodeji -VOJU
lvi fe!a! UM cen! Wí zt3žl!
HAYDEN BROS
1