Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 03, 1899, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Béda lhářům
Pokračováni
II
Velebný stařec Řehoř biskup
Velehradský přicházel zahradou
krokem zdlouhavým v hlubokých
pohřížen myšlénkách V rukou
držel několik listů pergamenu
kdežto chvilkami zastaviv se my
šlénky své zaznamenával
"A vaše řeč budiž: Ano ano
Ne ne! Neboť cokoliv zlého lid
ská přirozenost chová — převrá
ceného ohavného — nejhoršívše
ho je falešné slovo lež! Kdyby
byl člověk pravdivý byl by také
dobrý Neboť tak by mohl kde
hřích obstáti kdyby lháti klamati
neuměl? — a to nejdřív sebe
potom svět — i Boha kdyby bylo
možná Zlosyn musel by sám
sobě říci: Ty jsi ohava! — a kdož
by pak snesl vlastní opovržení?
Avšak lhaní všelijak oděné — jako
samolibost pýcha nepravý stud
i zase velkomyslnost a síla jakož
platný prostředek při špatném ú-
myslu — to všecko zahaluje tvář
naší hanebnosti a točí se kolem
chce-li člověk do zrcadla svědomí
svého nahlédnouti A jakž teprve
zúmyslná lež! Jak ti možno zničo
vat! tvůrce svého celý svět? Jak
ti možno říci že není co předce
jest aneb že jest co nikdy
nebylo? A na čem je posléz vše
cko založeno co nás poutá svaz
kem krásným — přátelství láska
soucit— nežli na slově pravdivém?
Pravdivá jest veškerá kolující pří
roda pravdivý je vlk jenž vyje
nežli pohtí pravdivý je strom
plamen voda záhubná Což ale
ty jsi jenžto bratra obelháváš
přítele klameš a bližního podvá
díš? Ty nejsi zvíře — to jest
pravdivo Jsi ďábel — ten jediný
jest lhář! A protož jen v pravdě
setrvejme bratří milí a řeč naše
budiž: Ano ne — až navěky!"
Zemdlen posadil se nyní stařec
na drnové sedátko Bylť dopsal
a odpočívaje po práci liduspasné
vlastní záležitosti na mysli pře
mítal
"Takto tresčí sebe sám a pýchu
svou'' jal se na to myšlénky zas
hlasitým' slovem pronášeti "Ne
boť kdybych byl pravdu řekl když
se mě andy král tázal co bych si
přál: byl by nyní drahý můj Mi
lota na svobodě a já bych se ne
trápil Že jsem ale z dobré ovšem
příčiny řekl: Pane mně není
třeba statku tvých hněviv se ode
mne odvrátil a Milota můj úpí v
okovech
Mezi tím byl Stojmír domácímu
správci šťastně uklouzl a blížil se
nyní k velebnému starci
"Tu sedí!'' promluvil několik
kroků od něho se zastaviv "a pro
živý Bůh! s obnaženou hlavou
Nesnídá — pak jde na ranníchlad
né povětří — sám sebe zabíjí Na
mou věru! kdybych zůstal ještě u
něho ve službě koupil bych čepi
ci a hodil mu ji do cesty Snad by
ji předce zvedl Sám si ji nekou
pí Hanebné skrblictví! Teď ale
musím začíti sice přijde Bohun a
4ude po řeči"
S těmi slovy přikročil až k bi
skupu a hluboko se poklonil
"Co jest? Kdo jsi?" tázal se ho
Jcmet z myšlének trudných vy
tržen "Jsem Stojmír tvůj kuchtík
otče velebný"
"Ty? — a kde jest tvá zástěra
tvůj nůž? A co to leží tamto v
písku?"
"Ml zástěra i nůž Obojí jsem
v hněvu odhodil"
"Tedy je s mírnou myslí zase
zdvihni!
"Nehodlám pane — ''
"Jestli ti za těžko sám to uči
ním" A vskutku při tom povstal
-chtěje pohozené věci zdvibnouti
"Vari vari pane!" zkřikl mla
dík uleknutý a nůž i zástěru sám
popadnaonen zastrčil tuto si ob
vázal "Copak počínáš?"
"Tak -— nyní vím kdo ji''
řekl stařec mladíka si prohlížeje
"nůž a zástěra mi to zjevují Dří
ve mohls býti zlodějem a přichá
zet! te zlým oumyslem Nyní jsi
kuchtík můj a již tedy mluví"
"Rád bycb nevím ale jak to
půjde Mám co Žalovati — a sice
na tebe"
"Tak? A já na tebe deanS ve
da žaloby"
"Ne vlak jako já Nikoli co
Stojmír — ne leč jako tvůj ku
chtík tvůj sluha pane veda Žalo
ba l aebc lim skoupí nenávidíš
— 1 ai nepřejel Nemoha te na
ta dle dívali Jisti musí člověk
— a nechť ai co chce poiívávidj
u ta na alm o kile Jez krmě
pszUsS — mysl ochabne jezpeCe
ti — cd wkZZ pij IZi vína —
tl l vcul a rfxltnf Nic na!
O CIla r k£Jl po"-
"Ty jsi dnes již jedl?"
"To se ví!"
"Proto tak moudře rozprávíš !''
"Moudře nebo nemoudře prav
da je to přece Včera tu zvěřinu
— prodati jsem ji zas musil''
Byla tuze drahá příteli!"
"Pro tebe? Nebyl drahá —sko
ro zadarmo — ano zadarmo
Chceš ji pane? Je doma ještě —
dárek nábožných lidí — ěru pou
hý dar"
"To lžeš!''
"I co — "
"Běda lhářům!"
"Lhal-li jsem stalo se to k do
brému cíli a z dobrého oumyslu"
"Aj co pak je tobě známo o
cíli a úmyslu — ty slabý červíku?
To se spravuje na nebi Pravdu
máš mluviti bohaprázdný kluku!"
"Nu tedy jsem toho kus masa
za tebe zaplatil K cemu tolik
vády! Nemyslil jsem že by to
byl hřích Již to neřeknu — ani
neudělám '
"Odejdi I''
"Eh tedy s Bohem!" doložil
Stojmír mrzutě i odcházel najed
nou se však zase zastavil "Ještě
mi slovo dovol otče velebný! řekl
— "a nezlob se! Já jinak nemo
hu Tebe i lhaní z nouze popou
zí — a sám přece — nehněvej se!
— - sám jsi přece skoupý Je to
co hezkého?
"Jak ti to napadá?"
"Dovol pane — já tě viděl s
penězi měšec líbati Je to věc
hezká — co?"
'To tedy! Již vidím že se o-
mluviti musím neboť má býti pa
stýř duchovní dobrým příkladem
a chrániti se všeho pohoršení Po
saď se a poslyš!"
"I však já postojím — "
"Posaď se povídám!"
"Nu tedy staů se!" odpověděl
mladík poněkud ostýchavě a posa
dil se na zem k biskupovým no
hám 'Tebe to mrzelo" jal se na to
stařec mluviti — "a snad i jiné že
jsem uchráněný poklad líbal? Po
slyš proč to činím Bude tomu
rok co se uzavřel mír s pohany
za Dunajem Obě strany daly si
rukojmě že se mír nezruší I sy
novec můj po bratru jediný syn
musil odejiti k divým pohanům —
k těu zástupům loupežných Ma
ďarů mezi nimižto zvířecí a lid
ská přirozenost ještě pomíšena
leží ale sotva že se tam octnul
ubohý již válka zradou probuze
ná zase povstala a obě strany se
nyní krutě mstí na nevinných li
dech jižto jsou v zástavě Můj
Milota jest otrokem!
"I ty můj Bože!" vzdychl mla
dík
'Chtěl jsem ho vyplatit" vy
pravoval stařec dále "pán jeho
žádá však za něj sto kop dobrých
peněz — a tolik nemám '
'Netrop žerty otče! Třikrát
pětkrát tolik dává ti do roka obec
Velehradská-"
'To je chudých statek nikoli
můj! Biskupům se divá aby zase
rozdávali Jen roucha pokrmů a
potřeby tělesní může biskup jako
jiný člověk požadovati a co mu
z toho zbývá je snad jeho — snad
povídám snad také není Já se
osmělil to vyložiti a kdykoli z
podílu svého peníz uschráním
stranou ho dávám a snad i někdy
políbím Vždyť je to výplata za
syna mého za mého Milotu!
"Mnoho-h pak jsi již uschránil
pane? zvolal Stojmír zvědavě a
ycble se vzchopil
"Deset kop"
"A sto jich má býti? Pane —
to budeš ještě dlouho ukládati a
mladý panáček zatím se utrápí"
"Toho se bojím také
'Tak to nejde pane! To musí
me jinak navliknoutil Kdybych
měl deset chlapíků jako já jsem —
u všech čertů — ne ne! Bůh je
můj svědek! — tedy bych ho vy
svobodil — A já to dokáži sám!
Co mi dáš pane? Já řku — to je
tak pouhá řeč — ale co bys mi
dal kdybych ti ho" přivedl? Jen
kdybych tam již byl však já bycb
ho vylhal!"
"Běda lhářům !"
"Ah je pravda!'' zarazil se
mladík "Nu jak se ti panelíbí
ale za 'zaplať Pánbůh' bo nepřítel
neposti Nezbyde tedy nic jiného
nežli mluviti pravdu a aecbati pa
náčka kde vězí Neměj mi za zlé
otče' Já to myslil dobře"
S těmi slovy odcházel
"Ty otče všech nás — ty
mi syna zachovej ! vzdychl za ním
biskup nábožně — an ta k nemá
mladík zase přistoupil
"Odpusť pane jestli mi co vy
klouzlo!'' vece mírně "Člověk
ani neví jak a tebou rozprávěli
Ta mi vlak něco napadlo jak bych
panička tvého tím bloapým divo
chům t rskoa chytře vyviíil Ale
pravdou pane to sotva —
"Nevydá! křivého svědectví
rozkázal Bůh při bouři a blesku"
"Pomysli ale — "
"Běda lhářům!"
joonpomozi — pane co to se
mnou činíš? Jsem nyní také ve
vazbě trápen ubit a nebudu mo
ci si odpočinouti dokud Milota
tvůj v dálce — Za Dunajem pra
vil jsi že jest v zajetí?"
"Za Budou''
"Budiž tedy s Bohem — a pro
[pusť mě ze služby!"
"Co zamýšlíš?"
"Vydám se za Dunaj" odpově
děl mladík s jiskřícíma očima —
"a přivedu ti bratrova syna'
"Hodláš tu se mnou žerty tro
piti?1' "Uchovej Bůh! Toť moje pev
ná vůle že ti panáčka přivedu"
"A kdybys i chtěl a vkradl se
do nepřítelova obydlí a sklamal
důvěru s nížto se člověk blíží k
Člověku a lhaním Milotu mého
zprostil okovů: já bych ho nepři
jal poslal nazpátky a proklel jej i
tebe!"
"Aj tedy s pravdou se pustím
do toho! — Kdož ale pomůže
nebude-li smět trochu lsti pomoci?
což jiného pomůže?"
"Bůh!" zvolal stařec velebný
týlo napnuv a plápolavé zraky k
nebesům pozdvihna "Bůh! Můj
tvůj nás všech Bůh!"
"Běda mně!" zkřikl Stojmír a
sklesnuv na kolena tváře na zemi
ukrýval
"Co se ti stalo?" tázal se ho bi
skup s velkým účastenstvím se k
mladíku skloniv
"Zablýsklo sel"
"To v tobě duch pravdy zablý
sknul — a co se ti v tomto okam
žení dobrým býti zdá to učia a
zústaB věren sobě sám i Bohu!
Běda lhářům!"
"Tedy pane dovolíš?" ptal se
Stojmír a vstával se země
'TTJtsí t : mw T2Aut"
(Pokračování bod)
Mark Twaina první literární
práce
Slavný humorista americký S
L wiemens jenž přijal spisova
telské jméno Mark Twain nikdy
ještě nezmínil se ve veřejnosti
jakým způsobem byla uveřejněna
jeho první literární práce Udá
lost tu do veřejnosti dal teprve
generál B Bunker jenž Sdělil ji
zpravodaji new-yorského časopi
su Generál Bunker hrál kdysi
na parníku mississippském v kar
ty při čemž Clemens prohrál vše
na konec i kabát spodky i boty
Z originálních poznámek jež
mladík při hře prohodil shledal
generál že tento Mr Clemens
značně vyniká nad úroveS obyčej
ných lodivodů parníků a když po
několika dnech poslán byl do
Aurory vyzval Clemense aby šel
s ním a ten pozvání přijal Den
po návratu tázal se Clemens ge
nerála chce-li vyslechnouti popis
výletu jejž byl sepsal
"Dobrá" vypravoval Bunker
dále "vyslechl jsem tu historii a
a musím doznati že byla tak
skvělá že jsem byl radostí všecek
bez sebe Již dříve byl jsem tu a
tam překvapen občasnými záble
sky jeho ducha ale to bylo jako
plné zářící světlo poledního slun
ce Mluvili isme o jeho článku
"Same co chcete počít s touto
skizzou"
"Co bych s ní počal?"
"Same máte ve svém mozku
jmění jen chcete-li ho zuiitko-
vati Pošlete tuto skizzu redakci
"San Francisco Union" Dosta
nete za ni sto dollarů"
"Co to pravíte! Kdo pak by
takový nesmysl otisknul?"
Konečně přiměl přece generál
Sama aby poslal článek do Sa
Franciska ale v jedné věci zůstal
neústupným odepřel rozhodně
podepsat se vlastním jménem
Nechtěl aby se kdo zejména jeho
matka dověděla že píše takové
nesmysly Podepsal tedy skizzu
pseodonynem Mark Twain Ně
kolik dní po té otiskl časopis v
San Francisku skizzu a expresním
dopisem dosel chek na 100 dolla
rů- ZnH ovšem na jméno Mark
Twain a všichni byli zvědavi kdo
to asi je Agent expresinf spo
lečnosti nemohl nalézti Žádnou
osoba tohoto jména a také dopis
vydavatele časopisu jenž iáďal
Marka Twaina o další příspěvky
zůstal ležet na poště Teprve
později vyšlo tajemství na ievo
Sam dostal svoje peníze a tak se
ma otevřela nová kariéra
Oslabené tělo stane se lehce ko
řistí nenralgických bolestí jest ale
posíleno á občerstveno použitím
St- Jacob's Oel kterýž posílaje
bdcsti ervácb odstraSnje
llMYlilTYTl Ti TV A TA1T JAAA
vuuviiu umí uiir iirmi
lllUiillU lny UV1V ICfUU
14 aždému z našich předplatitelů ať starému či novému
kdo zaplatí na rok ku předu poskytujeme opět letos
tak jako po minulých 22 roků cenné prémie a sice máme
letos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dříve
Novým odběratelům zvláštní výhody !
PRE3IIE
Po 22 roků již a
za jednu z prémií
Dva kalendáře
za 1
PrčmM" dáře následující:
Občanský Kalendář
rok 1900 kterýž mimo obyčejných částí
kalendářních obsahuje 13 povídek váž
ných i žertovných a množství razných
Jiných článků částečně poučných čá
stecně humoristických ozdoben ia čet
nými vyobrazeními celostránkovými i
v textu Krámská cena tohoto kalendáře
jest 85 centů
Kdo by si nepřál
Mapy
rŮZných StátS Colorado Idaho
Missouri N Dakota South Dakota Texas Washington Wiscon-
sm aneb mapu celých Spojených
a nejdůkladnějši z proslulého závodu tiskařského Kand McNally
& Co kterýž jak známo má v oboru tomto oověst neileoší MaDv
r - -
Idaho Montany a obou Dakot
ostatních států jsou 21x28 palcích mapa Oklahomy 26x34 a mapa
Spojených Států 22x32 palců Při každé mapě jest seznam všech
měst městečeK a pošt vykazující obyvatelstvo každého místa okresní
sídla expresní a železniční společnosti pošty na kterýchž se vydá
vají poštovní poukázky telegrafní stanice dráhy a vůbec veškeré po
učení jehož jest zapotřeby Cena těchto map jest 50 centů
Mapy Čech
Moravy a SleZSka platílfl připojili jsme ku prémiím též mapy
vy a Slezska Obě tyto mapy poskytujeme za jeden z kalendářů To
tiž kdo si přeje tyto obě mapy na
mu ochotně poskytnuty
ROMÁNŮ A JINÝCH SPISŮ
Moderní Otroci Velppootav román od
B V Macklandera Obsáhaje 1120 atran pěkni
bo formátu Cena 75c
Zločin ft láska U Crlme de Jean Mallnry)
Roman o i A rn Daudeta ptel J Bomrf řiti
stran Cena 60c
Besedy slovanské Dii I o i3 etr obra
kaje Gogolova hlrtor kozickaa povert Tanu
Šalba cena Kc Dii 71 o 151 tr obeahnje hlt
povídky r r 1813: Nájezdy od MarliveUjho a
povídka Kamořtiik Nlklttn od teboi apleovatele
Cena diln II tue Oba díly i tahá vieani dohro
mady za jedua premll
Caram matky Boží v Paříži tm Bme-
ralda apanlli dírce elkaiieki Román evlto
rn orného epiovatele Vlkt Bago Čiti 53t atr
Cena Mc Tajemný hrad r Karpatech
Veltpootavf román od pověstného rmanoplK
franeoozekeho Jole Verno-a 19 Hrnu Cena
25e Oba tyto romány za jedna premll
P ptilMCi VelepoaUTy román ve tfi-ca
dílech od Vic Vleka 470 velkých atran Cena
SOcentB
Dědictví lltékftT román se Urota na d le
kem aápadě americkém ve I dílech 8epaal
P Dupleaxia 7S velkých atran Cena 60e
Děti kapitána Grante jdo i nejvítifch
a nejponUvíJíích romana Jalia Verne-a Zaují
má 711 atr Cena 69c
JiOYÍ MMte Kristo Naplnivy román dě
jin poveiánl 1'brácb od Jnlea Vernt-a K
atran CenaTSc
LIBUŠE
Výborné knihy vycházející nákladem Libuše poskytujeme
těm kdož na celý rok 1900 se předplatí ZDARMA TéŽ
prodávínae je a sice odběratelům
Máme na skladě následující ročníky:
Ročník 1 — Dv matky román od M i-
Švarcovi — Vynikejte! i~ny mimo krnk rodlamy
od Lod &lmáíkavé — Rodina její ataroetl a ra
doett od Bed Bremerovd— Johana a RoimHála
manlelka JlHno Poděbrad od Lafická — Cel
kem leet evazkl Bfc otraoaco
Roť nik 4 — T pravý romáa od K lufte
Švarcovi: ♦díly — f-kjnfky hoch román ed K
riyrari Rarlinovi £ díly Celkem avaaki
obeeaejlei fJMettaa
Roěaím 7— Tanec vavNnov romane Vic
Vleka třeli vyaiai knih o W4 atran
R tik t— O l ává harecki romáa 1 i
SUfikovfkého t díly — Am-fka Ptemyalova at
atorlcky roeiáo ad 2ot Podllpeki td3f— Máv
al dra bMorkkf obvaa ed AI Jlrfcka— Povíd
ky malina aatwta od V Loilckit Olkem
avazkl obeaaajkich VdU atraa
Kaěík ! — TrilM ilvota romaa anftle-
aibo ad Wl MknaaM Thackeraya PtvU V
B Moarekvaakaebahajicichlí'J4 atraa
Rajaik 11- Jaroetv fiterakrrk biatorlckf
ia od iáe Prdlipeki 4 avazky-Vy a vy
aa od V Lamcki t avaaky eolfeaei avuká
e4r
aUěaft 17 mi atMah aáŇadajld: Dvi a
vidkr od Pr Bertteaa 14 wran-aaaaka par
od A) Jlrifka 1M atraa- I naeHInfch mlat
aahravaraki ahrázky t MA ilmilka 140 atraa
Sahraai pataki povídky a aovally Ftelotll
ArxAt Sek vak Palabikf Mi atraa- X aaat aa
roaai aanMaaad arahmi írty ed Teveale No
vákovi I4S atraa— Bakiearaa reaaáa ad V La-
Otlkaaa araakl e tUMetr
Boěaik 1 - 5rvo)aie% pevUk ed Aloiee
Aaaka - Ceoasvaky od Karaliny Svit li -
C PaBaCak eakravataf ajavfdka ed K A SlmA
tka - Bii draky ooar hemarkiďckA aavidka
KMky KrfciauoiofiU — Drooai pwidky ad
Biliap Kaaltteki - Vaeakt povídky ad O B
atalickfta-Olaxa rvaaki imotna
Běaía II — taaMaaaáV reaia ad Vic
YUza t avazkl - BratK aovala ad Šhairoa
ivaaak - Cadkea waaká IIM
TtW t — Povídky ad V
t mail zaWia earáaká ed V
ba -Pravá Meky raaaaa ed L PeClaaka— Chla
aiv aeaaaahi aoraap aVty a ajaáala aeaaala V-
LeaWhi % aaamV"M-Baaal aa BofAzz a ajpaamV
efe aa Baahaaal váika raifci lamhia aapeal
ZDARMA
tak opět i letos nabízíme čtenářům
kalendáře a sice k vůli rozmani
tosti dva kalendáře za jednu prémii Jsou to kalen-
Vlast
prostonárodní kalendář na rok
moresek nepočítaje kratSÍ 1 del&í články
poučné Obsahuje též hojně a pčkných
vyobrazeni a velký obraz titulní Krám
ská cena tohoto kulendáře jest též
35 centů
Oba tyto kalendáře dáváme sa Jedna
premii
dva kalendáře tomu poskytneme
na místě jednoho kalendáře mapu kapesní kterého
koliv z následuiících států: Arkansas California
Illinois Michigan Montana Ohio
Pennsylvania Oklahoma Iowa Kansas Minnesota
Států Tyto mapy jsou nejnovější
# a
jsou velkosti 14x21 palcích mapy
Každému je dojista milá mapa vlasti své a
proto abychom přišli vstříc přání našich před-
vlasti českých totiž mapu Cech 1 mapu Mora
místě jednoho z kalendářů budou
'
nabízíme všem celoročním předplati
telům na výběr jeden z následujících:
Elba a Waterloo hiatorick román od F
Stolte Cena 60c
Mezi protld bútorlckf román s džjln te
nkých a aice a doby predebázejic! války hnaltfké
a lijící poměry tťhd-jíl a kvaaeni v lida pana
jící jrt vd!o koneční kn válce od AI Jlráeka
Cena Oe
Nebezpečné tajmstrí román I anil od
Chae feuda cena 40c Tajemství (IočlllU
na Porter řtynare román t anglcna40c
Oba tyto romány za Jedno premll
Osudnou atopOU ?elcpooUv román od ob
líbeného romanoplaca Brn Gahorlan Obaahn je
418 atr Cena 85c V dzích službách po
vídka a díjln í-íktch vy právo je Alola Jiránek
nejnlavníjii ná! novodobý noveliata Čitá 254
etrancena 20c Oba apiny aa jedno pramil
x „
Míoiui zákony v Sebrance MejnovSti!
opravená a dopliiiné vydáni ZíellllJan Roalcký
cena 60c
1'amátky českycb emigranta Vyplní
oead6 prvních pHlibovlc6 1 Čech do Ameriky
PtvodnI epia p Tomáíe Čapka 9 povodními
vyobrazeními Obeahuje ! atran Váz 75c
Rukopisy kralodvorský a zelenohorský
ae enfmkem níkollka listů prvíjlibo a poutavoa
pfednUkon o nfch od 1 A Ollvarloaa Cena
15c LeSeUnský koTáf báeB rWeUpl Čecha
dle povodního T Rakookn zkoiiArkovanéno vy
dáni Čitá m atr Cena Sc Oba tyto epiay aa
ledna premll
po 50c neodběratelům po 75c
Ročník 9t — ŠttMi román napeal M A
ftlmáek — Kreeby a Irty aapeala Teréne Nová
kovi— Poaemrký prach novela od Žula Pedllp
rka — Ml vyknanei kkfU povídka od Joeen
Branná ~ Knlba novel Bapeal l M Hovorka
— Celkem 7 evazU o ltM Mranáck
Ročník 22 - "etnik nalabard mmáa od
Vác Vlfka t evazkf- — Člm ardoa im Jal zhre
lilo potidka od i Dt Konráda— Kvítlny len
povídky V Lužická — Kniha povídek od K V
Raka — Vreeová vila povídka a hor od Vénea
lavy Lullcká— Calkea T avaaki o 1S0S atr
Rořaík23-cW jaaero romáa mladáke
erdce od Vác Vlčka t avaaky— Praayai Otokai
II romáa ad Zuna Podllpeká í evazky — Nova
povídky od Boleny Vikoá-KDtticU — Calke
T evazkft I1S4
Ročník St— Trri povídky a malomaatekiba
tlvota aapeal F Bttea - Belnki Crky od T
Svatovi— Dvi Uelvrkrhi povídky lit pooieta
loatl Joa Bruna — aiavia Ceekck tra podává
Ter Noviková Díl I ed aeUrUah dob do
aaovazraaeai oáreda eaakiho t avaaky — Ce
rHa pro evM od R J Kroabaar Celkom T
vaika ellajirick 1144 Klu
Roeaat ti — Obeakojo oAeb-daJíd aaivy:
Bermtaa od S B BeOria Na nietrti padA od
R ovobde vi Start pU-S od 8 Podllpeki
Mna BkddrBWa prek'ad fraacaaaakiaa ad
A B Soata berte I ialo ed ř X Bvobody V
Dvoa Kneoari ed J D Koarida Kvottep o
íray ad V Laikki OeUtooi T evszki a 1H
otreadrh
WofBÍa- ti - Povídky Báaaay Svakodovi
MB atraa — PotAtky a kosen Nad nvjaeeti dví
povMky od oUa Jarkevakibe ral atraa- Bo otl
ai a jará iltf obraz a Inu Ikot oapeale
vmeba Plllaoiavo m atraa - Dva nemilý ed
Soao PodRpoU lat atraa- Výchova fadkeaa pra
oeaa rodlřa a vyikivolila orpaal Vis ílibrtal
a atraa - V bOdai dvorci ooamm ad Veaea-
UaVhA m otraa Colkaai tvoaAI a
KarVa 27 - Joo ow baa jdiD Soa
koa Piaao od Sede PalHpahi tMy aa
Jhei pevVaky ed SaaWeva
breead lulbiay ed Terasy Wnehmá Evoakry
o Bray ed Vlonalavj UáVaA IyTira rjbzl) B
Promio za doplatoh
Kdo nepKI by il iádnou s vedle uvede
ných prémií zdarma má ns vy bér nekle
rou i následuj ících prémií sa doplatek
Atlas celého světa Í!?náim$L
" -a—— aaaaaaaBBi mmm m ním Opatfitl
naMm ctenářňm pohodlný a dokladný
atltti totiž mapy viecta temí na ivAté Jiz
dávno pátrali Jíme po ipiau tikovém
kterýž byl by dokladný a dokonalý a
v mírné ceně a také Již několikráte Jíme
zaopatfili některé na zkoušku nabízejíce
je odMratelftm nafifm Vfiak to v řádném
případu nebylo co Jsme sobfi přáli co
bychom rádi poskytli n&éfm předplati
telům Letoi vsak vydán byl spi takový
kterýž v každém ohlelu vyhovuje a
plňujo naSe očekáváni jak v ohledu do
konalosti tak i upoleblivoiti AtlusovSem
že anglický ktetýž nMm odběratelfira
nabízíme čítá celkem 103 atran z nichž
90 bude anglického popisu a 00 map 63
stran zaujímají mapy Severní Ameriky a
ovsem jest tu mapa Spoj Státo mapy
▼Šech jednotlivých států tak jako i n
nady Kuby a Porto Rica Evropa za
u)(má 13 stran map a sice jak následuje:
Evropa Anglicko e Waleském Skotsko
Irsko Souostroví Britské Francie i Bel
gickem a Švýcarskem Německo Nizo
zemím Španělsko i Portugalskem Itálie
Rakousko Švédsko i Norvéžskem a Dán
skem Rusko Turecko Řecko a státy
balkánské Mapy Asie zaujímají gest
stran Afriky Austrálie a Jižní Ameriky
po piti stranách Mapy jsou vdsmég zře
telně a pěkně tistěnv se víeml ODravami
až do letoíka neboť Jest to atlas ne lno
vě JM Utot vydaný Podobni i veškeré
popisy provázející mapy obsahuji Dej no
vě jňl statistiku tak že jest to kniha
v každém ohledu nad očekávání cenná
Tento atlast prodáváme za 1100 však co
premii jej poskytujeme všem celoročním
předplatitelům za nepatrný doplatek 25
centů
Velké náStěnné cbázl nás dotazy a
— — poptávky o nástin-
iy zdarma g
né a velké mnvv různých států ma
ticí po straně druhá mapu celého světa
Mapy tyto Jsou rovněž jako mapy kapesní
nejdůkladněji a nejdokonaleji! ze v$ech
vydávaných z věhlasného závodu Rand
McNally & Co a krámská cena jejich
jest 200 kus Jsou to mapy tak zvané
sflkcionálnl touž mající naznačena hra
nice sekci hranice townsbipfi a jejich
jména a čísla hranice a jména všech
okresů všechny řeky okresní sídla tištěné
silnějším písmem všechny dráhy všech
na mc-sta a poAty všechny potoky 1 jeze
ra atd Mana celého světa na
druhé straně vykazuje všechny pevniny
more prouay všechny daieziteisi města
a stručné popisy všech zemí Každý
čtenář kterýž poněkud chce sledovat!
události denní měl by míti tuto mapu při
ruce Odběratelům v místě poskytuje
tuto mapu "V $200 co
premii k celoročnímu pled placení
xxé zlaima Odběratelům na ven
kově zašleme Jí za náhradu 20c vvlohv
zásilky Můžeme posloužit! mapami ná
sledujícím: Nebraxka 61x34 pal Iowa
48x36 Kansas 66x32 Minnesota 40x56
Missouri 48x40 Severní Dakota 50x36
Jižaí Dakota 62x36 Wisconsin 41x58 a
Spojené 8táty 66x46
Pamatujte tuto dvoudolarovou mapu
můžete o držeti co premii zdarma
"beza -rrěelio doplatltna a pouze
Jen kde musíme néstí značně vysokou
výlohu zásilky po express požadujeme
20 centů náhrady ku krytí téže
' velký
saloně a na galejích román
šesti
dílný ze života pallřského od francouz
ského spisovatele Ponson du Terrai)
Román tento čítá přes 3200 stran a krám
ská cena jeho v Čechách jest zl 1380
Předplatitelům co premii nabízeme týž
zadoplatek pouze 1100
Tb Story of Bohemia y c Edmund
Murulce NejuovSjii a uejlepil dijioy lerké vy
dani v trii aniíllckí Itozdileny raa aa rl kápl
tol a aejdílelltijiím dobara v dějlnirk viaoviaa
Jert téi nejvitil pozornoet a ne lvice mleta jako
dobi vyvlna (ekího rtiln dob rvformaea a
dobt bilnboniki Jn% to dilo aejea bletorlcki
oybri aarovrB i krltlcki a a ť-hol potiHenl bf
miiemet k nám apravrdllvi Tn)imi Ut atran
mi 40 vyobraxeui mapa Čcb a Moravoo a opa-th-ao
Jeat ka knel d&kUdnm rt-jutrikem dla
nebol raedno vyklcdatl Use kaidoo oaobo o kte
ré Je poJi-dBivaao Ona rplao piknl vaxaaiho
ll-SO aneb va akntai polomarnkovi vaabi
ILIB Co premll poekytnjem jej nniiai odWrete
I6m aa dopleť-k Tf iento ve vaibi obyfejni a aa
11 ve razbt polumarokovi
Tajnaatl paHŽaké od Bacena 8oe eplae
vatele "VMniko ilda" "Salaauiidra" DUÍ
iky" "Prurokovául oenda" a Jlaych viwaai
aiyck díl Jnoa to 4 dily ve dvoa evazckh v do
bři vaabi a orli te vellki dílo vázané ae prodává
pe tlOO I aa aOIlkoo Vaa aaioa atojl ta dlar
oeb rfim Co prémie sa doplatek 75c
Palackém Dřjiiy národa cekeko v (V
ebarh a na Moravi Hple toňte patrl do knihov
ny kaerlino Ceeba neboť anetl dtjlny roda avibo
jeet povtuoneti kaidibo Čtyry díly velkibo řor
nita 14) airaa Co premll nabízíme uaalia
IVairim ca velmi anilenoo eena totll virchoy
díly awiaaai aa doplatek Itifl Vásaai aa tS 90
NEOBYČEJNÉ VÝHODY
1 KiJdý kdo ae oyai predplid na cel mk
bad aa dvojtýdnE Pokrok Zipada It M aneb
Kalbovtoa Amrrlrkoa H tO obdrtt laaopla do
novino roka adarma Za rotní předplatili bude
ktidf kvltovin al do konce roka ltJU
t Mimo te kaidy aovy prodpUUtol obdrit
svlietnl premll ktoril aamotaa mi rona rotního
pMplatoiho to )at velkf mmio aVaťdlInf
avany 'T balobě a BB mi4iíCBn kterji vy-
ebiai nyní v Knihovat A mníc ke Romia tento
jo ae KlvoU peHikino od traac splaovatole
do Terrll PoakeUri aa leeti díl i
airkl jea UUf dO jeat eamooUum aviak
viecbay dohromady tvofl jadlof celek Jeoo la
díly aialodajíd: L Tajnoetl Pafiteke otraa
ti B Klob ararevfch Klokt 44S etraa
cena to eeati Břiani Tmrkyoi 44l atraa eoaa
V 4 Kocambolo oVt otraa SOt Rocambole
ve viaaet M atraa ceno Sse o t Rlaaea Bed
maaahf p otraa v ceal kOc Olkern tedy ebdrft
kald aevý předplatitel teate ebrovokf ioatldH
af romia o vteo ai W ttraaacb avrtf v V
ekicb pvadavi aa aa II al ► kr ible BaaaTama
ca reamli k Pakr Západa
Tafcovi aabtdka plod peaso a vf hradel jea
pra aovi předplatitele ktall aa aa bedoaei rok
pfedpletl o ptatha bode )eo pro kriiky iaa
Plité rte Belo aeaklxka Álroea Jaéaedalo:
PUK BOS íiPADC
OBAJU BBB
ProaUie oeoaeialU evi-anaaily kleli Pokrok
Xeeeda aaedMraJi aa lata ae-Mial vyaodaoa
adbidka rjHliln je eeyae ilklmttl ataH
a maaa kam avtebtal areaata mUo aj aovf
pli llliWal vyveBM bal kbmakoHv a eaoVb
ha aebteiaae a vyaaadai aWTýal HOtUňim
aaekytaleaja aM vaaky rada "VMef bmT od
leHMřVllA
dee teatalel