Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 03, 1899, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZPRÁVY ZAE3AH1ČKÉ
Tetn rtlcké
Rakousko-Uhersko — Minulou
sobotu konána byla prvá zkouška
s novým vynálezem rychlého te
legrafování pomocí jehož možno
telegrafovat! za hodinu až 100000
slov Zkouška konána byla mezi
TI J líť~M
ceriinem a ouaapesiem u ymum
nosti vynálezců Viraga a Poláka
a zpravodajů amerických telegraf
ních společností dále byly zde
zastoupeny vlády francouzská a
německá jakož přítomny byly
četné autority v oboru- elektřiny
Zkoušku řídil jeden z vynálezců
Polák a za hodinu odtelegrafoval
78000 slov což jest rychlejší vý
kon než-li mluva ' Systém nově
vynalezený vykoná jedním drátem
tolik- služby mnoho-li vykoná
Šestnáct drátů stávajícího systému
— V Budapešti uspořádali sociali
sté velikou pouliční demonstraci ve
prospěch všeobecného hlasovací
ho práva při níž došlo ku bouřli
vým scénám takže policie musela
zakročit! zatknuvši mnoho osob
— Císař přijal v sobotu resignaci
hraběte Thuna a svěřil sestavení
nového ministerstva hraběti Cla-ry-mu
jenž zastává přítomně úřad
zemského presidenta ve Slezsku
Jak bude pracovati nové minister
stvo jež Clary sestaví o tom ko
lují různé domněnky poněvadž
Němci žádají zrušení jazykových
nařízení mají-li vstoupiti opět do
vládní většiny kdežto Čechové
postavili se rozhodně proti tomu
to stanovisku a stojí věrně při
těchto nařízení hrozíce že vstou
pí do opposice budou-li nařízení
tato odvolána Jelikož pak bez
Čechů a s nimi spojených poslan
ců žádné pravidelné jednání není
možné bude míti hrabě Clary po
stavení velice obtížné Ministrem
orby bude sám ministr-president
ministrem vnitra Kerber mini
strem drah dr H Von Wittek
ministr národní obrany hr Wel
sorheim ministr spravedlnosti
Kindinger ministr financí baron
Kolbonsteiner ministr Školství
dr W von Hartel — Hilsne
rův soud a vyjádření jeho že na
vraždě podílely se jiné osoby a
sice jakýsi Wasserman a Erbman
stále zaměstnává mysl české ve
řejnosti neboť dle nejnovějších
zpráv jest zjištěno že Hilsnerem
obviněné osoby nalézaly se v do
bě kdy vražda byla spáchána do
cela v jiných místech" Z toho
soudí se že Hilsner obvinil oba
jmenované jedině proto aby sebe
zachránil před smrtí
Ntmecko — Socialista Schmidt
jenž jest říšským poslancem od
souzen byl v Magdeburce na tři
léta do vězení pro urážku císařské
rodiny Schmidt vzdal se práva
ímmunity a dal se dobrovolně za
tknouti Francie — Vážnými otázkami
zabývají se přítomně ve Francii
politikové kteří předpovídají že
nynější vláda nebude míti dlouhé
ho trvání Jako příštf předseda
ministerstva označován jest na
prvním místě generál Gallifet ay
nější ministr vojenství jenž osvěd
čil se ▼ poslední době jak rázný
muž jenž vůli svou prosadí ne
hledě na žádné překážky Velkou
pozornost obrátil na sebe ? proce
su kapitána Dreyíusa kdy bee
ohledu napadl generála Billota
Rogeta a Zurlindena a zastal
plukovníka Pícquarta o němž
tvrdil že nezneužil tajného fondu
v době kdy byl náčelníkem vy
zvědačské kanceláře Mimo to
jsou Gallífetovi přízniví royalisté
kteří jej počítají za svého přívr
žence Gallifet učinil si dobré
oko též v kruzích úřadních svým
vyjádřením vůči vévodovi Orlean-j
skému že vzdor jeho přátelství k"
nápadníku francouzského trůnu
on (Gallifet) byl by prvním mu
žem jenž zasadil by se o to aby
vévoda byl zastřelen když by od
vážil se vstoupiti na půda fran
couzskou neboť prý přísahal cbrá
niti republiku a slovu tomu též
dostojí Vévoda orleaaský totiž
kuje nové pikle aby mohl vyli
nout! se na stolec francouzský o
čemž svědčí řada royalistických
piklenců kteří přítomně nalézají
se před ne j vyšším soudním dvo
rem Listiny o tomto spiknutí v
rukou soudu se nalézající dotvr
zují že vévoda Orleanský mil za
znamenané úřadníky které by byl
ustanovil po tvém nastoupení na
trůn Na seznamu tom nalézala
ae fada nynějších prefektů pod
prefektů a jejich sekretářů soud
cové a policejní inspektoři z
nichž některá jména kdyby byla
uveřejněna způsobila by veliké
nlkniif V rnlrAn tUMuliifliA
dvora nalézá se též dopis v němí
varuje své přívržence před vfticcm
vlastenecké ligy Derouledem jenž
tárovefi jest ve vězení na obžalo
bu z vlastizrádyi — V Creusot vy
puknuvší stávka dělníků nabývá
hrozivé tvářnosti a hrozf rozšířili
se po celé Fraacii Dle jedněch
zpráv povstala stávka -následkem
toho že továrník Schneider pro
pustil své lidi proto ie nechtěli
jiti ku zpovědi Vláda přichází
stávkou touto též do nesnází po
něvadž továrník Schneider má
kontrakt na železné stavby paříž
ské výstavy jež příštím rokem má
býti odbývána " Schneider vida
že ani výstava ani dráha pod
zemí Metropolitain nemůže býti
dokončena bez ocelových ploten
jež on má dodati jest bezstarost
ný poněvadž jest přesvědčen že
vláda musí mu pomoci V nejtrap
nějším postavení nalézá se ministr
Millerand socialista jenž vyvolal
veliké rozhořčení v kruzích socia
listických vysláním vojska na mí
sto stávky ač na druhé straně jest
jednání jeho omlouváno poněvadž
Millerand jest též úřadní hlavou
příští výstavy ' Nalézá se tedy
mezi dvěma ohni
Španllska — V Madridě odbý
vána byla ohromná schůze repu
blikánská které účastnilo se více
než 6000 osob mezi nimiž nalésa
li se četní vůdcové francouzských
italských a portugalských republi
kánů Během schůse bylo pro
mluveno několik řečí v nichl úto
čeno bylo na nynější vládu španěl
skou Ve schůzi byl svolen též
výbor jenž má založili republi
kánskou ligu Mimo ta přijata
byla resoluce aby učiněny byly
rozhodné kroky ku osvobození
španělských zajatců z rukou Fili
pifianů Turecko — Celní úřady v Caři
hradě odepřely dovoz 20000 py
tlů americké mouky jež právě ze
Spojených Států byla přivezena
poněvadž mouka tato jest prý ne
zdravá Proti tomu opřel se náš
vyslanec v Cařihradě Oscar S
Strauss jeuž prosadil že mauka
tato byla připuštěna
Austrálie — V Queenslandu
prosazeno bylo referendum 38488
hlasy proti 30009
Egypt — - Z různých míst do
chází zprávy že voda v řece Nilu
klesla na stupeň jako nikdy dosud
takže 260000 akrů půdy kolem
břehu jest mimo dosah zavodňování
ČEŠI V AMERICE
1 V Houston Evening Record
ze dne 23 září čteme následující
zprávu: "F G Přibyl dovedný
puškař vedoucí obchod na Con
gress blíže Travis St obdržel z
patentové úřadovny ve Washing
tonu včera večer patent na různá
zdokonalení stroje psacího mající
za účel posunouti zpět cylindr a
upraviti prostoru mezi písmenami
soudobně nohou pomocí šlapadla
V zápětí na to obdržel nabídku od
jedné filadelfické firmy že koupí
právo k výrobě aneb sprostřed
kuje prodej nových patentů" —
Pan Přibyl před několika dny v
dopise nás obeznámil tím že
patent očekává připomenuv zá
roveň že on sám byl původním
vynálezcem psacího stroje již v
létech 1857 a 1858 v St Joseph
Mo jakož i připomíná též že
krajan Josef Bárta z Oshkosh
Wis byl vynálcem stroje k vazbě
obilí a krajan Antonín Bakovský
byl v roce 1857 vynálezcem spa
cího vozu kterýž zřízen byl tehdy
pro dráhu St Joseph & Hannibal
1 Západní Česko-Bratrská Jed
nota sesílena jest opět o jeden
nový řád Minulou neděli uváděn
byl do tito Jednoty klub Perun v
Menominee Mich Uváděcích
obřadů jakož i po té rozproudivší
se zábavy súčastnili se členové
řádu Krkonoš č 49 ZČ-BJ z
Kewaunee jakož i řád Green Bay
1 "Česko-Slovanská Bratrská
Podporující Jednota" odbývala
v minulých dnech desátý svůj
sjezd v Chicagu na němž zavedla
některé důležité změny stanov
První důležitou změnou bylo při
jetí manželek Členů za řádné Člen
kyně Jednoty s vlastním samo
statným pojištěním v pádu úmrtí
na t 300 Dle tohoto ustanovení
tvoří ženy zvláštní třídu jež na
nemocenský fond nic ' neplatí a
také Žádnou podpořit neberou
Třída tato zbavena jest placení
vitupnéha a tél placení na úmrtní
fond Úřad hlavního lékaře byl
zrušen Podpora v pádu úmrtí
jest obmezena následovně: Kdo
koli z členů aejde se světa sebe
vraždou X jakýchkoli pohnutek
během prvního roku svého tlen
stvf obdrží úmrtaí podpora v
obnosu f 100 kdo učinf tak do
pěti let svého členství obdrží
POIOVIDU pUJIBICUCUU uuuwsu
kdo sejde se světa sebevraždou
jako člen déle než pět roků k
Jednotě patřící obdrží pozůstalí
částku pojišťovací v plném obno
su Úmrtní podpora pro přístf
bude vyplácena do 60 dnů Další
důležitější usnesení jest aby Jed
nota pečovala o zachování české
ho jazyka Příští sjezd odbýván
bude za pět roků a orgánem Jed
noty znovuzvolen byl denní list
Svornost Sjezd tento přijal téi
resoluci odsuzující lživý pamflet
sebevraždách ve spolcích C S
P St C S B P í a I T Na
žádost resolučního výboru uveřej
ňujeme ji v plném znění:
"Jelikož nedávno vyskytl se v
různých dennících této země vy
dávaných v anglickém jazyku Člá
nek útočící na dobré jméno a
pověst předních českých bratr
ských spolků ve Spoj Státech
totiž Č S P S- Č S B P J a
J T v tom smyslu že velmi
značné procento jejich členů sejde
sebevraždou že dotyčné organi
zace ledrun nevěru a ze protiná
boženské nauky a zásady přímo
zaviSují pnen velký počet samo
vražd a
Telikož vvzírá z úředních zá-
zaamů a číslic Hlavního Řádu Č
S B P ] že ve skutečnosti
počet sebevražd je pouze jedna
čtvrtina počtu do světa nesprávně
hlásaného a
Jelikož datyčná organizace ne
má za svůj účel vštěpování nevě
ry je beznáboženská a žádné
požadavky nečiní co se týče nábo
ženství vůči těm kdo stanou se
členy a žádné obmezení neklade
ohledně víry a vlastní účel jedno
ty dodatečně k podporám nemo
cenským a v pádu úmrtí je pěsto
vání nejlepších a nejvznešenějších
snah a ctností lidských a
Jelikož poměr sebevražd k
úmrtím z jiaých příčin porovnává
se příznivě s tím u všech ameri
ckých podpůrných spolků a že
mnoho členů sebevraždou se svě
ta sešlých náleželo mezi nejvěr
nější a nejpevnější věřící v křesťan
ské náboženství a
Jelikož účel dotyčného článku
byl zlomyslně falšovanými udání
mi hanobit svobodomyslný živel
z kteréhož Č S B P J Částečně
pozůstává a který ve všech osa
dách je vážen jako inteligentní a
pokročilý
Budiž usneseno zástupci podří
zených řádů v 10 sjezdu shro
mážděnými že prohlašujem do
tyčný článek a všechna udání v
něm obsažená za nepravdivá lži
vá a za zúmyslné a zlomyslné úto
ky oa čest a dobrou pověst české
há lidu v této zemi a veřejnosti
podané za tím jediným účelem
nespravedlivě snížiti náš spolek v
míněnf všech lidí
Budiž dále usneseno že roz
hodně odsuzujeme bezohledný a
neospravedlnitelný způsob kte
rým bylo útočeno na naši národ
nost a organizaci
Budiž dále usneseno aby opis
resoluce byl dodán chicagskému
časopisectvu k uveřejnění
Za resoluční výbor:
M Schamal J Linhart J Sý
kora Jos Mčkota a V A Gerin
ger 1 Dohra "čestné' polemiky
mezi p P Albierim a p V A
Jungem v Clevelandu byla zakon
čena minulý týden a sice "důstoj
ně" Clevelandský "Plain Dea
ler" přináší o tom delší zprávu
kterou clevelanská "Volnost'' též
uveřejnila Ze zprávy té vyznívá
že pí Albierová přepadla na ulici
p Junga a tohoto několikráte bi
číkem Šlehla
1 Jako v Chicagu pořádali i
Čechové milwaučtí indignační
schůzi v níž protestováno bylo
proti cedar-rapidskému Rings
muthoví jenž učinil útok na svo
bodomyslné Čechy jich hanobe
ním Schůzi přítomno bylo asi
300 Čechů jimž předsedal bývalý
gen konsul p Jun Karel Ve
schůzi přijata byla resoluce odsu
zující jednání lidí kteří hanopis
ten vydali a přeložili
1 Výbor zvolený v indignační
schůzí svobomyslnýcb Čech O chi
cagských aby zjistil kdo přeložil
pověstný pamflet cedar-rapidský
uveřejněný v tamní Tribuně vy
šetřil Ie překlad onen nevypraco
vala pí Humpál-Zemanová Do
výboru zvoleni byly pí Marie Bia
hníková Marie Čufiátová slečna
Emma Zerzanová a právník Kříž
h 1 Krajan Slezák se Cedar K-
plds jeni před časem zle poraněn
byl vlakem dráhy BDR & N
obdržel za svá poranění ' náhrady
$2500 jel dráha dobrovolně mo
nabídla " "
SOUTH OAAIU
' i h- ? " '
— špatně odměnil se krajan
Jan Sodomka svému dobrodinci
Klátovi Sodomka byl strávníkem
p Kláta Po jaru postihlo jej
neštěstí jak jsme své doby sdělili
Padl na něho při práci poražený
kus dobytka a zlomil mu nohu še
redně Sodomka neměl chuti jiti
do špitálu a zůstal ležet u Kláta
Noha hojila se dlouho a když se
zahojila žádal Sodomka náhradu
od společnosti a sliboval Klátovi
zaplatiti až náhradu obdrží Mi
nulý týden náhradu obdržel ale s
penězi se již domů nevrátil nýbrž
zmizel — Čiň čertu dobře peklem
se ti odmění!
— V neděli odpoledne odbýva
la se schůze českých voličů v síni
p Koutského Jelikož v ten den
mnozí pracovali a v předcházející
noci byly dvě české zábavy byla
schůze navštívena jen prostředně
však byla rozhodně nadšenou
Radní p F J Fitle zvolen byl
předsedou a p Josef Koutský zá
pisníkem Předseda požádal red
Rosického aby objasnil situaci
což týž učinil Po něm mluvili
Dr Louis Svoboda kandidát pro
úřad koronera redaktor Buňata
Josef Koutský Aaton Kment a
Karel Pospíšil všichni vybízejíce
kú svorné a horlivé Činnosti tak
abychom si vynutili na politických
stranách náležitého uznání Na
návrh p Koutského zvolen byl
sedmičlený ústřední výbor který
říditi má záležitosti volební o sice
zvoleni byli: Z první wardy pan
Kopitz z druhé wardy pp F J
Fitle a 3 jiní jichž jména jsme
si nedopatřením nezaznamenali
z třetí p Venhauer a ze čtvrté
p Jos Koutský Výbor tento má
pečovati o to aby všichni krajané
ďali se registrovat a jinak působiti
k tomu aby svorně všichni hájili
čest českého občanstva
— Minulou sobotu večer byl
uváděn do Západní Jednoty nový
řád Jiří Poděbradský čís 72
Uvádění súčastnili se skoro všichni
členové a některé členkyně řádu
Hvězda Svobody a několik členů
i členkyS řádu Palacký Organi
sátorem nového řádu byl br
Štěrba a týž zahájil též uváděcí
schůzi požádav br Louis Berku
předsedu řádu Palacký aby za
stával úřad předsedy a br Rosi
ckého aby zastával úřad staršího
předsedy S jejich spolupůsobe
ním byl nový řád do Jednoty uve
den Dosazení úřadníků prove
deno bylo pak veřejně v síni
velké kde mezi tím zábava k
oslavě uvedení byla započala
Nový řád počíná působnost s 25
Členy a dojista že bude pokračova
ti zdárně
— Řád Palmové Dřevo čís 7
Kruh Dřevařek uspořádá na osla
vu svého 4letého trvání skvělou
taneční zábavu v sobotu dne 7
řfjna 1899 v síni p Koutskýho
O dobrou hudbu chutné zákusky
a výtečné nápoje bude náležitě
postaráno K hojné návštěvě zve
v úctě - v Pořádající výbor
— Poštmistr obdržel nařízení
aby držel zápis váhy veškerých
zásilek kteréž budou přijímány
a odesílány během celého měsíce
od 3 října do 5 listopadu Podle
této váhy bude se pak platiti drá
hám po celý rok
— Onehdy podali jsme zprávu
že vrchní soud rozhodnul proti
mayorovi Ensorovi a policistovi
Hejdukovi potvrdiv rozsudek
krajského soudu ukládající kaž
dému z nich pokutu $20000
Nyní se sděluje že se tak stalo
pouze jen proto Že jejich zástup-
ce opomenul poaati patřičnou
repliku a bylo jim nyní dovoleno
aby dodatečně tak uČiniti mohli
— Onehdy sdělili jsme že sbí-
řají se podpisy na petici ku srov
nání tg ulice od Q ku U Však
ohledně toho nepanuje jednomy
slnost a nyní započato bylo se
sbíráním jmén 'proti tomu Do
vozuje se Že navážka mezi Q a
S ulicemi byla by přílišnou a stála
by mnoho tak že by se s ní ještě
poseČkatt mělo
— Ch Wilson bydlící na 22
a I ulicích přijel večer v g hodin
před svůj dům a spatřil že v hor
ním poschodí někdo Škrtá sirky
Šel z ticha pro sousedy jež roze
stavil kol stavení každý maje
nějakou palnou zbraň V domě
se objevili tři muži kteří se dali
na útěk oknem a kde kdo aohl
každý po nich střílet Jeden ze
zlodějů byl střelen do ruky a chy
cen kdežto druzí dva utekli ' Na
cestě však byly stopy krve z če
hož se soudí Ze jedea s nich
aebo oba-byli postřeleni i Zatče
ý udaL tese jmenuje Clark a £
pocházf z Texasu druhé dva prý
nezná Policie však poznala v
zatčeném ptáčka jehož nedávno
zatkla na pouhé podezření kterýž
ale tehdy udal své jméno co
Swanson
— Pozlacené knoflíky k man-
šetám úplně zdarma za 75 obalů z
Diamond "C" mýdla
O II BRETTIB CO
Mhrubaíel a pújěovatelé smí
iev 36 ul 80 Omaká Kafe
tf - - ' auaUaaBTelefa linloBO
VY G SLOAME A 61
obchodnici
▼ čísle 407 400 411 aer 81 ulice
South Omaha
BBBBama~__ Telefon 234
Zboíi ee prodivi dle HbwM buď aa hotov
eb na splátky títt
" s
The Western Bar Fixture &
íwii im íwo
w ni wn-r
ta0
ii i !
JOHN HOCH8TRASSER majitel OMAHA NEB
JSOU
VLAKY DENNĚ DO
UNION
PO
Jeden z nich
fáWo 425 odpol
Pěkně vypraveny s palácovými spacími vozy pohovkovými
vozy buffetovými kuřáckými vozy čítárnami a jídelními vozy
Městská úřadovna 1302 Farnam
HAYD
BROS
SKUTEČNOST A NE THEORIE
Nejlepší svrchník za tu cenu — 450 mužských zvláště pěkných Ve
netion weave covert svrchníkt podšívka z pravé italské látky
nejlepší sateenová podšívka v rukávech střih padnutí a práce
dokonalé v každém ohledu tento svrchník mající $1(1 ílíl
skutečnou cenu $1500 prodáváme po ylUUU
Nejlepší oblek za tu cenu — 380 mužských důkladných obleků z
kroucených worsted celovlněných veskrze úhledných vzorků
nejlepší podšívky a dokonalá práce zhotovených ku ' (Míl flíj
prodeji po £1750 budeme prodávati zde pouze po $lUiUU
My nekážeme prodej pod cenu my jej provozujeme Šatstvo výroby
jež my prodáváme je úplně zaručeno My máme důvěru v hod
notu látek použitých celovlněných a nejlepších barev Výrobky
z továren tak známých jko Hart Shaffner & Marx a vyrabitelů
s věhlasnou Vitals známkou jsou daleko před obyčejnými vý
robky ba i před obyčejnou prací zakázkovou Zaručujeme trvan
livost střih a dobré padnutí každého kusu oděvu
Velmi velký výběr mužských módních a dobře zhotovených obleků
z veskrze vlněných látek a nejlepších letošních vzorů Přičiníme
se všemožně docíliti dokonalého padnutí těchto obleků tak jako
při našich nejlepších druzích Přiměřená cena za tyto je od í 800
do 11350 My je nabízíme za levnou cenu tfD ílíl n Ofl
a sice
800 mužských pruhovaných a kostkových obleků zhotovených z krá
sných a čistých látek cheviotových nejnovějších vzorků a střihů
pro nošení všední den i ve svátek některé mají překládači vesty
obleky které se vyrovnají v
naše cena při této prodeji
IProdej svTchnílfťk
60 celovlněných Venetion covert podzimních svrhníků
velkostí 34 do 43 v ceně I750 prodám po
125 žíhaných (heningbone) covert svrch níků a celovlněných Šedých
worsted krátkých i pravidelné délky ani jeden ▼ ceně menší
než 1850 a mnohé stojí za fit 50 na prodej ' ( [j JJJJ
75 nejjemnějších lehkých svrchníků nové tříslové barvy' podšitých
italským suknem a Skinneťs latinem v rukávech prodávaných
všude po f to — v této prodeji pokud zásoba stačí - gJJ
HAYDEN é EROS
prodáyojí noíTído čatstra ▼ Omazo
Pain-Killer
(PERKY D AVI SI )
Jistý a bezpečny" lik v iaidm
případu neduhů břiinich jest W
i Kain-iviiier
A ' To Jest rozhodně pravdou a ne
™ lze na to klástl dosti d Arazn
J Jeduoduchý bezpečný a rych- k
a le posobici v pripadecn
i itGčl taslB rermansmn
i Vnlitv na trwrii nparalirip
Ě
prtjmn feraua íiolcní zibn
DVĚ VELKOSTI 25e a 50e W
Mijte jej u sebe Střežte se ná
podobeni Kupujte pouze pra
vý — Perry Davis
' — Na prodej riude
Předplaťte se na Hospodář pou
ze jtioo ročně
yiaífeloaToio -
ííto zffiy a Biw m Miy
XTixlcé ceny "Velíc é xáuasfejr '
Katalog řislo i Kapigy na kořalky Zdarma
" s Skleněné zboží do náleven zdarma
Nábytek do hostinců zdarma íliat
Billiard Table Suppfy House
iíucksuu Bireec
DENVER a
MÍST v
COLORADU
PACIFIC
(90)
a Jeden o 1155 večer
ul„ Omaha fTelefon 316
Roh 16
Dodge ul
VJUU Q piUU
ceně obyčejným f 2800
$1500
$375
EM