Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 03, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
Pokrok Západu
8KMI WEEKLT ED1TION
Pablhed by National Printin Co
509-U So 12th St— Tel 1008
uHrttttod ty nati
$250 per yeai
Vychail každé litery a pátek
Vvdávi - - - Národní Tiskárna
509-511 lm ulice-Telefon I00l
řídicí redaktor:
J Rosický
Předolataé i
V miste t dodávkou do domu bet přílohy Wn
6 přílohou - — — OB
a„„i„„i tttittv a Kanadu bez
ťosiou pru to u
Knihovny Americké
Q tTnlhnvnnn An—rlckOU ÍWM
Do Čech bel přílohy f
S nfílnhnn
H50
Každý předplatitel oprávněn Je k prémii
Ohlášky
Drobní a rfizná obláíky uveřeJBujem pouze
ea když peníze k objednávce přiloženy jsou
Za drobné ohláiky obyčejné velkostí nepře
obujíc í palec čítáme ?5centA za třikrát Za
Azná ohíáíeni blahopřáni úmrtí a jiná CiS
ma 1100 tři Dálce za každá uveři lnění
Nnchť k "f Droto Dřlloíí objednávce tolik
peniz Jak velkou obíálku míli al přeje Ceny
ohlálek na deláí dobu oznámí se ochotní na
požádáni
Zásilky peněz
Jsou nejbezpečněji! kdyi se koupi na poťte
neb expressu "Money Order" a týi nám
zaJle Též v registrovaném dopise aneb pě
ti kázkou bankovní Jest zásilka Jista Kde
face platltl "cheekem" na bank nechť zaeje
eraeenta vice proto že tolik musíme plattt
banku a kolekci aneb ať koupí satSaku
(draft) na Omabu Chicago neb New Verk Ha
místi drobných penis plljmeme tál i 1- a
S-centovi kolky Viechny zásilky neohf jsea
zaslány pod Jednoduchou adresou pouze tak-
Pokrok Západu
' Omaha Neb
Omaha Nebr 3 října 1899
Jakou moc má organisace dělni
cká osvědčilo se opět v Chicagu
kde panstvo muselo učiniti po
vůli dělnictvu a zahoditi základní
kámen pro vládní budovu tesaný
dělníky neorganisovanými Na
místě kamene "skébského" bude
tam položen "uniový" a tím jest
vyhověno přání dělnictva Inu
ve spojení je síla
Filipínci se počínají svářiti a tu
se nelze ubrániti podezření že
ony sváry mezi nimi mohly býti
vyvolány penězi americkými Na
jdou se v každém národu lidé
nízkých povah kteří za úplatek
zradí i vlastní krev Pro důkaz
se ohlédněme jen mezi námi omaž
skými Čechy a seznáme ihned že
Hromádkové jsou také mezi Fili
pínci možní
Vykládání a otáčení zákonů se
žene v Americe až do krajností
Zločinec může uniknouti zaslou
ženému trestu jen pro technickou
chybu jako se stalo zde v Omaze
při soudu s černochem Givensem
Ze nestálo v žalobě totéž slovo
jaké obsahuje zákonník musel
býti zloděj propuštěn Ne dle
ducha ale dle písmeny zákona se
jedná a pak se divme když zloči
nec unikne zaslouženému trestu
zvláště když je bohatý
Zdejší "Bee ' si nechala z New
Yorku telegrafovat! od jistého
Welshanse že vítězná brána po
stavená tam na počest Deweyho
nevypadá větší než zdejší na vý
slavisti Na newyorskou bylo
vynaloženo 150000 kdežto omaž
ská stála jen J6ooo a tu by buď
museli v New Yorku bodně mno
no za vše počitati nebo ten pan
zpravodaj rozumí vítězným bra
nám a uměleckým pracím na
nich jako koza petrželi
Odsouzení kapitána Cartera
který okradl vláda asi o 2 miliony
dolaru dalo na sebe dlouho čekat
Vládní orgány to omlouvají že
prý se chtěla dáti Cařterovi vše
cka příležitost k obhajobě zatím
ale příčina otálení toho spočívá
někde jinde Carter nebyl sám
zlodějem větší část lupu onoho si
přivlastnili jiní ovšem že mocní
pánové Bezpochyby ti svým
vlivem docílili odložení trestu
když mu zabrániti nemohli Co
zatím odsouzenec bude pykati za
hříchy své t cizí budou ti vyšší
zloději požívati spokojené výsled
ky lupu onoho
Na jiném míst přinášíme ohlá
šku pozemko v Polk County
Missoun Státu tomuto nebyla
dosud věnována dostateční po
zornost se strany těch kdož do
mov meaaji aiai ten jest na
rozhraní mezi ttáty severními a
jižními Okres Polk leží v stejné
poloze jako jižní Kansas aneb
4 jižní Illinois a stát Miisourí pro-
' sluly jest jak svou úrodností tak
'i vhodností ku plátování ovoce
Pan J Em Kroupa bývalý re
daktor zdejší "Osvity'' přesídlil
'se tam minulý měsíc a jak vysvítá
tc sdělení jeho v čísle minulém
učinila oa něho krajina ta dobrý
dojem Zdi se nim že by ti
kdož ohlíží ae po novém domova
e=2i plet!2eti ttiseoári m£i
ty ta r!rjviiliti jcttli by nebyla
Scbnrmaa o Ffllpinecta
Jacob C Schurman president
university Cornellovy byl vyslán
na Filipiay s vládní komisí která
měla vyšetřiti tamní poměry Při
nesli jsme jeho vyjádření o sou
ostroví tom a jeho obyvatelstvu
nyní však podáváme také jeho mí
nění o politice týkající se ostrovů
těch Při zahájení vyučování na
universitě promluvil ku student
stvu asi následovně:
Když jsem se před rokem vy
slovil že bychom neměli Filipíny
anektovati byl jsem za to s mno
ha stran odsuzován avšak událo
sti se střídaly tak rychle že neby
lo ani času k uvážování o té zále
žitosti Při uzavírání míru se
Španělskem byla vláda naše ve
řejným míněním donucena' aby
Filipiny od Španělska převzala
Nyní pak nám předléhá otázka:
Co máme činiti s Filipiny? A
otázka ta nemůže zodpovídána
býti jiným než presidentem a
kongresem my pak se můžeme
nadíti že bude také moudře roz
řešena Mezi rozpínavostí Spoj Států
a Velké Britanie jest veliký rozdíl
zvláště co se týče Indie Oby
vatelstvo Spoj Států jest stejné
kdežto obyvatelstvo Indie různé
Amerikáni ať v New Yorku nebo v
Oregonu vládnou sobě sami
kdežto Indové jsou držení v celi
vosti jen mocným ramenem cizým
Amerika vzrůstala z věnčí Anglie
se zvětšovala výbojem Naše
svrchovanost nad Filipínci jest
zcela rozdílná od dřívějšího zvět
šování Síření se Spoj Států od
Atlantu k Pacifiku dělo se v kra
jinách nezalidněnýcb kdežto Fi
lipíny jsou četně obydleny Malaj-
ci kten zem tu jiz dlouho obý
vají Někteří naši občané mluví o Fi-
lipinech co o našem majetku a
dokazují že můžeme s nimi činiti
co si přejeme Toto jest příliš
barbarské stanovisko a nelze ho
s vážností pojímati Výrazy "vlast
nictví a majetek'' jsou zbytky bar
barismu pakli se jich užívá ve
vztahu jednoho národa k jinému
Vrchní vláda na Filipinech ne
vlastní ničeho jen má zodpověd
nost za pořádek Náš poměr k
Filipinám nebude správně pojí
mán pokud si budeme plésti po
jem vlády s pojmem vlastnictví
Následkem smlouvy pařížské má
me jen právo vládnouti nebo na
pomáhati u vládě na Filipinech
My však jsme se až posud nedo
stali ani k první povinnosti vládní
ku potlačení povstání a k zavede
ní pořádku a pokoje
V dějinách vlád koloniálních
není důkazu že by zisk státu
nebo občanstva jeho byl výhrad
ním účelem kolonisačním máme
dosti důkazů kde taková politika
vykořisťovací vedla jen ku vzpou
rám aVeštěstí Bude-li se národ
cbtět jen z kolonií obohatiti ože
bračí vše když ale bude napomá
bati blahobytu osad získá bi
zámožném jeno ODyvateistvu jen
výhodné odbíratele
vrcnni viaaa musí bytí na o
strovech Filipínských vykonává
na zástupci a ti musí býti pod
jedinou zodpovědnou hlavou
Schledáme pak brzyjak mnoho za
takové správy se dá s obyvatel
stvem tamním docílitL Filipínci
se mne často tázali zdaž naši ú-
ředníci jsou lepší než španělští a
v tom ohledu nám jen nedůvěřují
Musíme jejich nedůvěru vyvrátiti
dokonalým úřednictvem a očeká
vám že to také dovedeme Pravím
však s důrazem že dobrý výsle
dek naší vlády na Filipinech závi
sí více na muži jejž tam v čele
zeměsprávy postavíme než na
kongresu
Proč máme vládu svou šíři ti na
cizí země a národy? Dle mého
mínění jedinou omluvitelnou pří
činou toho jest abychom zavedli
v připojených zemích dobrou vlá
du povznesli lid tamní v ohledu
civilisace a naučili jej ovlidání
sama sebe tak aby se konečně
stal spúsobilým k samosprávě af
již úplni samostatně nebo pod
vyšší mocí Tak jako konečným
cílem jednotlivce jest zdokonalení
cílem společnosti pak jest bohat
ství tak jest konečným cílem
politické obce neodvisIosL Pokrok
vzdělanosti nestrpí aby lid někte
rý byl udržen ve stálé podřízeno
sti nebo jen odvislosti od jiného
lida Tuto pravdu seznala Aa-
glie kdyi o aí dostala - ponaučeaí
zdařilým povstáním své první
državy
Na ostrovech Filipínských jest
asiím cílem vzdélati a povzoésti
obyvatelstvo a aaočiti je samovli-dS-
Nesaísa Um zahájiti politi
ka a&voa tfeba tam svoji avrcho-
vanost I mocí zavedli Nesmíme
obyvatelstvo tamní ani utlačovatf
aniž opustili musíme však - pocti
vě s 'ním pracovati na docílení
spravedlivé a pevné vlády v níž
oni budou bráti stále většího úča
stenství dle pokroku a zkušeností
nabytých Pokrok lidu ve vzdě
lání a civilisaci vývin ideí národ
ních zdokonalení prostředků do
pravných volnější styky mezi
jednotlivými kmeny srdečný styk
domorodého obyvatelstva s Ame
rikány to vše přiměje Filipince k
tomu že uznají nejlepší politické
tradice naše a přijmou je i za svůj
ideál
Blíží se ku konci
S nastávajícím podzimem blíží
se ku konci výstava Větší Ameriky
a s ní zmizí krásné bílé město na
březích řeky Missouri V několi
ka týdnech nebude více oněch ne
vyrovnatelných výtvorů stavitel
skeno genia zručného sochaře u-
měleckébo zahradníka a vynaléza
vého elektrika a společné jejich ti
šili bude a zůstane již jen krá
sným snem minulosti Málo je
těch kdož zřeli krásy stavitelství
a umění zahradnického kol male
bné laguny a Čarovné to večerní
osvětlení skorém stotisícem žáro
vek aby se jiebjli cítili jakoby
přenešeni do kouzelné říše pohá
dek a každý z nich dojista bude
litovati že zmizí jako přízrak pou
ště navždy Málo bude dojista
těch již viděli výstavu loňskou a
letošní kteří se dožijí opět nějaké
velké neb světové výstavy zde na
západě Mládež doby nynější búde
vyprávěti v dobách budoucích s
nadšením potomkům svým o tom
čeho byli svědky co viděli vlast
ním zrakem svým v mladých letech
svých a výstavy obě zanechají do
jista dojem a upomínku pro dobu
dlouhou Budovy nynější výstavy
byly již prodány za £50000 spo
lečnosti kteráž je počne bourati s
prvním listopadem a výstaviště
samo uvedeno bude v pivodní svůj
stav Ti kdož posud nepoužili
příležitosti výstavu navštíviti ob
zvlášť ti kdož ani loni se výstavy
nezúčastnili neměli by déle otáleti
a použiti nejbližší příležitosti kte
ráž se jim naskytne v dnech kdy
budou snížené ceny do Omany
Ač výstava letošní nemůže co se
výstavek samých týče rovná ti 1 se
loSské přece snesen tu nesmírně
bohatý materiál který zajímati
musí každého a kterýž důkladně
sobě prohlédnouti nebylo by mo
žnoi kdyby se mu věnovalo něko
lik týdnů Jest tu viděti dost
dost zajímavého V budově kde
loni byla výstavka vládní nalézá
se na stotisíc různých pamětihod
ností ze všech dob dějin ameri
ckých Jsou tu různé upomínky
na Lincolna Garfielda a jejich ná
silnou smrt na Washingtoná 1
zápas o neodvislost země na onen
dlouhý a bratrovražedný boj válku
občanskou v kteréž sever a jih
americký stály nepřátelsky proti
sobě v nej větší a aejdelŠÍ
válce tohoto století vyjma válku
napoleonskou a vůbec ze všech
pamětihodných dob země této
Budova krásných umění obrazár
na totiž a výstavka soch jsou skoro
tak zajímavými jako loni Budo
va hospodářská nemá ovšem vý
stávku takovou jako byla lofiská a
přece nechybí tu na mnoho zají
mavýcb předmětech Budova prů
myslová není též tak obsazena
jako loni však jest tu mnoho před
rrčtú jež stojí za vidění Zmiňu
jeme se pouze o pětitisícových vá-
sáchjež byly též ve výstavě vídeň
ské a pařížské Ve výstavě kolo
niální poutá především hojná
sbírka živočišstva mušlí a lastur
nástrojů a jiných předmětů z
Filipín V zábavné části výstavy
v Midway samotná vesnice filipín
ská již stojí za to aby k vůli ní
cesta z daleka sem konána bvla
Předvádí se nám tu totiž Filipínci
tak jak jsou jak žijí Šatí se a baví
O jiných pozoruhodných a návště
vy zasluhujících zábavných míst
nostech ani se nezmi&ujem Kdo
ještě výstavu nenavštívil měl by
co nejdříve tak učiniti 4 déleoeod-
kládati neboť co zde tentokráte
viděti může dojista nikdy a nikde
více neuvidí
Z EílTEÍ Úřiiovuy ZČ-B J
Ctěným fid&m ZČ-B-J se tím
to oznamuje že opětně bude do
Jednoty uveden nový řád a sice
Tábor číslo 74 v Pleasanť HilL
Neb dne 8 řfjaa iSoo Veškeré
dopity a blahopřání buďtež zasílá
ny aa Frank Fencl box 54 Plet-
laat HnLSaliM Ca" Nebraska
jos ŽUaek Alois Blíb
r#átaCiBAax tacfi£ai
REBDASIA
o
— V Tekamah
odsouzen byl
farmář' T N
Te Poel pro týráaí
svých dítek k pokutě JJ25 a útraty
celkem JJ75 05
— V pondělí chytilo se přístře
ší (awnfng) u lékárny p Neděly v
Crete 'zalétlou jiskrou a 6hořelo
Jiná Škoda se nestalá
— V Jobnstownu spadl brzdař
na dráze s vlaku mezi káry z
nichž 4 přes něj přejely a přeřízly
tělo jeho ve dvě půle
— Příští neděli bude uváděn
opět jeden nový řád do Západní
Jednoty a sice v Pleasant Plili
Bude to již řád čís 74
— Ve Wilber společnostkteráž
před několika léty zbudovala tam
pěkný zděný hotel zbavila se
téhož prodejem Dr Robertsonovi
— V demokratické konvenci
okresu Cuming navržen byl znovu
za úřad okresního klerka pan A
F Walla kterýž úřad ten po
minulé dva roky zastával
— V Dorchester spáchala man
želka německého farmáře Stein
heidera samovraždu zvláštním
způsobem Oběsila se totiž tak
že si spletla vrbové větve kol
krku
— Krajan Strudl bydlící blíže
táborského kostela u Howells
přišel k úrazu při mazání větrní
ku Byl mu totiž při tom pro
střední prst na pravé ruce roz
drcen — Krajan' pan Josef Pojar u
Howells namlátil 22 buŠlů pšenice
po akru a Václav Telecký 21 buš
lů kdežto jiným sypala mnohem
méně Oba tito krajané měli se
meno z Minnesoty
— Blíže Rising v Butler Co
vyhořel v sobotu příbytek Edwin
Hinkleyho a shořelo mu 14000 v
hotovosti kteréž obdržel za pro
daný dobytek a jež bál se svěřiti
k opatrování bance
V Columbus přejeta bvl
vlakem německá stařena Kateřina
Boerová ' Přecházela trať při pře
šinování vozů a byla zmáčknuta
mezi ně a rozmačkána na kaši
— Zvěrolékař p J J Draský
Crete byl ustanoven guvernérem
za delegáta ku mezistátnímu sjez
du komisí dobytkářských a zdra
votnfcb kterýž se odbývá tento
týden ve Forth Worth Texas
— V okolí Central City bylo
ukradeno troje spřežení koní Dvě
spřežení byla nalezena v 0'Neil
kdež prodána byla jedno za $190
a druhé za JJ200 ale zlodějové
dosud chyceni nebyli
— Ve Fremontu vyhořelo skla
aiste na odui a v něm jen asi
2000 bušlů ovsa korný a ječme
ne Elevátor byl již starý a měl
býti stržen ale majitel si jej přece
cenil 1 2000 na což má jen I50
pojištění
— V okolí West Point bylo
loBského roku mnoho farem ne
pronajatých ale letos je najímáte
lů tolik že o každou farmu se jich
uchází 7 — 9 Na ohlášky v novi
aácb kde je farma k pronajmutí
došly nabídky až z východních
států
— Martin Apparius který se
oběsil nedaleko Columbus vydal
ještě dvě další směnky na nichž
podepsal jméno své manželky
jednu na Jjioo a jinou na f 25
Měl vždy dobrý úvěr a poctivé
jméno a proto se raději oběsil aby
ušel soudu a ostuda
— Na farmě p Foldy u Schuy
ler nabodnul se na násadu podá
vek Charles Van Housen Při
stohování hodil podávky dolů a
tyto zabodly se do země Spouštěl
se pak po provaze k zemi avšak
nějak mu provaz uklouznul a on
spadnul přímo na násadu
— V Lyons svážel Karel Sny
der kornu do Peaveyho elevátoru
nedaleko nádraží když tu přijel
vlak naložený pískem s do vozu
mu vrazil Snyder byl odhozen
asi 50 stop a omráčen ale opět k
vědomí přiveden aniž by vážného
úrazu utrpěl Vůz však byl rozbit
a oba koni Snyderovi zabiti
T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxnyna vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto-
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koni a všeho druhu
řemení Krajané učiní dobře
kdyi si o něho prohlédnou zásobu
a zeptat! se na ceny ae2 půjd
jinam koupit (4tí)
f — VBertrand vyhořelo nádra
ží BurKogton :dráhy éplně i se
vlíra příslušenstvím Praví se ie
budova tzapálili tuláci ohefl pak
šířil se tak rychle ie agent lelea
ničaí a manželkou a dítkem sotva
vyvázli ) životem Přispěchavší
hasi& 9j£U cachráaili obchodní
hadovy aa tUskw aa aaaacL
lvi
— V Kearney vypukl ohefi v
dřevařském obchodu který strávil
ještě dílau na bicykle a tří kůlny
V továrně na kola vybuchla nádo
ba s gasolíoem výbuchem pak
rozmeteny hořící kusy dřev na vše
strany" Jeden oharek padl také
na střechu banky která počala již
hořeti ale oheň byl uhašen
— V Columbus' spadl rolník
Fred Schautre s vozu a přerazil
si páteř Byl dán do nemocnice
kdež mu lékaři přeražené kosti
srovnali a vložili jej do obkladku
sádrového Člověk ten žije a
uzdraví-li se bude to nový důkaz
pokročilosti vědy lékařské neboť
až posud se málo případů podob
ných zdařilo 1
— v uordon na závodišti se
prohánělo několik mladíků na
koních mezi nimi také 1 3letý
Johnson Náhle potkali kočár
čehož se kůň chlapcův ulekl
shodil jej Nešťastnou náhodou
padl Johnson hlavou na konec
voje kočáru rozbil si lebku a ob
ličej a nepřijda již více ku vědomí
brzy na to skonal
— wm j uryan cestuje po
státu a každodenně má řeč v jiném
místě před četným posluchač
stvem Ve Wilber mluvil před
shromážděním asi 3000 lidí a ve
Fairbury měl též četné posluchač
stvo Ve svých řečích mluvil více
proti politice rozpínavosti a proti
trustům o otázce finanční pak se
len tak mimochodem zmínil
— Asi míli od Hastings shoře
lo 7 stohů obilí Konrádu Knappo
vi a zcela nový mlátící stroj nále
žející C A Dayovi Stroj nebyl
ještě potřebován žádný oheň ne
byl na blízku stohů a tu jest pod
statné podezření že někdo zapá
lil Majitel mlátičky nechal za
tknouti Christensena a jeho dva
syny pro podezření z činu toho
jelikož měl s nimi mrzutost
všichni však byli na záruku pro
puštěni Počasí má mnoho co dělat s
trávením působí na tělo a zame
zuje dobré zažívání Dr August
Koenig's Hamburger Tropíen re
gulují a přivádí tělo do dobrého
stavu
Předplaťte se na knihovnu Ame
rickou pouze Ji 00 ročně
Vellitoololiolníci
FARNAM
OMAHA
(Tht Pcoplcs Fornitore k Qrpet CoJ
Prodej dek a přikrývek
Koupili jsme přes 50 tuctů dek
počet přikrývek a prodáváme je v
je platili asi 55 centů na dolar
ukazování a ohmatá vás í ale kvalita
5 druhů dek
DRCH 1 Bílí deky eeoy do 7&c
dou po rOj
DRUH 1 Bílá a lede deky plot velko- ÍO
su v cene ii-uu po w
DRCH 1 Bílá a led deky pln velkosti
pikná vlna ceny SZM pár Kí
aa prodej po ?ltV
DRCH 4 BIU a lede deky velmi Jemni vlna
cena nuu par aviasím oena myt r
prodejní
DRCH l BIU a tnái deky nejlepll austral
ská vine cena HIM par prodejní 5
Ptlneita tato oblá Sku bon
The Economy Grocery Store
Ušetříte třetinů výloh na živobytí a dostanete čerstvé zboží Ne
může být ani řeči o zboží starém my prodáváme zboží příliš rychle
Telefonem 1934 můžete dát objednávku a věnuje se ji pozornost
Ahjitt mohli tfl vfheint koupi poulit i
ň ibni je€n libra ooor aiete Mocna
ZDARMA a Java kávy ceny eratt a
kaádoa Unroa aaáefco vřtaiaefco Salder Um
japaaeasa caja aa~ - ee
M Uber pískováno eakra c
Tae Peoates Sapertor aeflepil pateatovi
iBsuua a— laa rrtai mm
OoM Medal aaoaka pytel SMr
Mls pytlík aaaia tavU Oraaaai aktaty He
e ib pytlík bíM aaa Bati aakaMai akoa-
Ib aratv rUmmé sv— i kraptaa Be
H ptetawvta E C priika k peSeal S
Velká láaev asaiieafea kirak poese c
Ba aveMraaS avaM WM fkeata avIaM
re-_ — S
tilk aiiakovka apial aaaialal rajekyari
Jaeiiy ~%m
SU
Zprávy sahal
— Pan F Kokeš z Valley Co
byl na výstavě minulý týden a
navštívil závod náš jehož rozsá
hlosti se podivil
— Paa Albert Čecha 1 náš jed
natel z Dodge byl v Omaze přes
neděli aby se podíval na výstavu
— Pan Jan Šára z Narka byl
v Omaze min týden za účelem
koupě volů k žíru a měli jsme
potěšení s ním se setkati
— Pan : Otto Komrs mladý
krajan z Thayer Co přijel min
týden podívati se na výstavu
— Pan Fitl od Wilber oteC
známého krajana ze So Omaby
radního druhé wardy tamnějŠÍ dlí
u syna svého návštěvou od min
týdne
— Starý přítel našich listů pan
J F Sobota z Praha Nebraska
spelu se svou manželkou a synem
nalézali se minulý týden v našem
městě a ovšem navštívili i naši
písárnu Pan Sobota navštívil
zároveň čelné obchody zdejší aby
nakoupil rozličných potřeb
— Pan J M Mundil sekretář
společnosti českého parního akci
ového mlýna v Clarkson přijel do
Omaby minulý čtvrtek s manžel
kou aby nejdříve prohlédli sobě
výstavu a pak aby též dohlédnul
p Mundil k obchodu Jak nám
sdělil p M včera prodal zde dva
nákladní vozy mouky která těší se
velké a zasloužené oblibě
— "Pan otec" Zvoneček maji
tel mlýnu ve Wilber Nebr byl tu
koncem min týdne v obchodních
záležitostech a navštívil též závod
náš Pan Z je yždy vítaným ho
stem — Pan Chas Palda cestující
pro doutníkářský závod otce své
ho p L J Paldy z Elgin Iowa
přijel sem na svých cestách v ne
děli Jak nám sdělil obchody
jsou všude dobré tak že jest vý
sledkem spokojen
Krásné dva litografované obrazy
představujíc! České velikány Husa a
Ziika hodící se pro apolkové a veřejné
místnosti jakol i pro rodiny máme
tuí aa skladě Prodáváme ie oba no
i SO aneb co prémii k Pok Západu za
feipiatca ůqc Potrat -analM
- : Oaaalia l"h
n prodavači vécho
jež sloužily za vzorky a stejný
tom samém poměru v jakém jsme
Některé jsou trochu pošpiněné od
je nezměněna
4 druhy přikrývek
Betky velká přlkrfvky dobra vyplněná a
oadobot proil vane 75c ceny 4)(}
Dobře thotovená přlkrfvky ptknt povlečeni
t ďbré povlaková látky pkncb vsorka
dobře vyplnlne pikal proiivaoi iQn
liOceny aa VOj
Zvlálti dobře abotoveni přikrývky vyplnini
Ollon vatou aotoveo s rrancouiakéb
teeon pekoe vsork v cena 13 UU
$198
Ne
ejlepil
skfcba
přikrývky
t hotovená 1 frinrnui
aateen
ma vvd
lnini bílou krumplova
noe vatou
osdobiie prosí vo
vybranfeh viorki v eeolMM poVwlO
dra JO
přinttlt tuto ohláíku t sebou
7f ADM 1 kos blWao ruskáho Dlsmond
aMIAAMA "C" aaeb Han ta Claas mfdla
kaldeoaa kdo knapl Jednu libra aaieaovf
burasho BiletetM Moc ks a Jára kávy tm sic
krok aa libry po lvi
PWaovka kottdeaaovBBáao Bliká plni
vaky 7(4
Vysuká plechovka terveafai losoeea SV
SvláM ptkai Halaki Ivestky libra Svfr
Novi kallferaeki Broskve Ubra TM
Mlb kbeiik ovocai JeUy Sec
LI berní BiOobky ovace aavWevaaik v
eakra Ubra So
K kaal mfdla k avaaj JakiaokoUv draka lva
rtkai eaUaai alanekl 1
m pra ptáky
et69
peJNkí
aaaptnf k attsrfstoiaieoU Se
Vekti pliranfra aaiaiaek v aatacl to
Ma t rVaJe Sasky Mbra %