Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 03, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "A
ZÁPADU
POKROK
k r
Ztiiiea I871--Biaík
03AZXA HEBU V ÚTJCRÍ DNE 3 ŘÍJNA
Dvojtýdeaníku: Ročník VIII čísk 6
HOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z WMhlnftono
$ Admirál Dewey odejel z New
Yorku do Washingtonu v pondělí
po poledni Na -celé cestě bylo
shromážděno množství lidi kteijý
vítal jásotem vítěze manilského
Ve Washingtonu byl uvítán teprvé
ohromným množstvím lidu a nej
vyššími úředníky Spoj Států při
bohatě osvětlených ulicích Slav
nostnf odevzdání čestného kordu
Deweyovi odbývá se dnes
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Obešli se
Nedaleko Fort Dodge la byl
nalezen I2letý Rudolf Nissen v
sýpce oběšen Dle všeho se to
stalo nehodou Chlapec se učil
' házeti provaz jehož jeden konec
" měl otočený kolem krku a druhý
zavěsil na hák upevněný na trám
ci Nejspíše se mu nohy smekly
smyčka se zadrhla a chlapec se
uškrtil
Vojsko na Filipíny
Ze San Franciska vypluly tři
parníky s vojskem a zásobami do
Manily Jsou to parníky Charles
Nelson Glenogle a Sheridan na
nichž se nalézá 2500 mužů voj
ska totiž 3a a 33 pluk pěchoty
s několika nováčky od jiných
pluků '
Žlutá zimnice
Z New Orleansu se oznamujítři
nové případy žluté zimnice a v
Centerville Miss se nalézá pět
nemocných na tutéž nákazu Z
Key West se oznamuje dalších 74
onemocnění a jeden zemřel V
Meridianu a Hansborough Miss
byl mráz a ač je to neobyčejné v
této době byl by vítán po ce
lém jihu neb jedině mráz učiní
konec Šíření se žluté zimnice
Veliký požár
V Cincinaati vypukl požár ve
skladišti dráhy Big Four které
zaujímá celý čtverec a vzdor veli
kému úsilí hasičů rozšířil sena
vedlejší kůlny a budovy nádražní
Ohromné množství zboží všeho
druhu bylo zničeno 40 vozů že
lezničních již zbožím naložených
a 30 prázdných padlo zhoubnému
živlu za oběť tak že celková ztrá
ta na majetku páčí se nejméně na
milion dolarů
Bratranec presIdeitSv zabit
V hornickém okrsku Galena ne
daleko Deadwood S D byl vý
buchem prachu zabit W C Lynn
bratranec presid McKinleyho
Přišel do Černých vrchů r 1876
a zastával tu po dlouhou dobu
místo postiliona dopravuje poštu
a cestující z Pierre do Černých
hor Byl vždy hrdým na to že
má bratrance presidentem Dal
si ohřáti střelný prach ke kam
nům ten však vybuchnul a Lynna
zabil
Vojsko do Manily
Ze San Franciska vyploulyzase
dva parníky s vojskem a zásobami
na Filipiny Tentokráte tam vezou
' také muziku aby vojínům nebylo
smutno jede tam 7 setnin 32
pěšího pluku pěchoty s hudebním
sborem téhož pluku
Sporvovnáa
Konečně se v Chicagu dohodly
sporné strany o základní kámen
na spolkovou budovu Mezi zá
stupci dělnictva zorganisovanébo
a členy výboru slavnostního došlo
k dohodě že památní kámen tesa
ný od dělníků nesorganisovaných
nebude upotřeben nýbrž že bude
jiný vytesán z domácího kamene
od dělníků k unii náležejících
Nyní jsou tedy vlečky překážky
odstraněny a slavnost položení
' památního kamene na chicagskou
poštu bude moci býtí 9 října od
bývána řtpraak ta tane
V New Orleansu na burse bavl
nové počala v pátek cena bavlny
náhle stoupali neb se rozšířila
zpráva že Liverpoolu cena také
stoupla Mezi bursiany nastal
veliký poplach a ceny stoupaly
úžasně až se svědilo Že prní
zpráva z Liverpoolu byla falešná
Ta nastal nový poprask tícb oši
zených kteří koupili příští dodáv
ky bavloy za cena přehnanou
tak le předseda bursy musel dali
jednání zastaviti odročiti bursa
do po ") Teď z toho povsta
nou sou vaeboť ošizení nechtí
smlouvy dodržeti jelikož se to
stalo následkem lživé zprávy
Dílo žháře
V Menno v malém městečku v
Jižní Dakotě vyhořel dům pí
Heiserové a v téže době co požár
tento byl hašen V7í5ala se stáj
půjčovny povozů v jiné části
města Obě budovy byly zničeny
a panuje všeobecné přesvědčení
že na obou místech ruka zločinná
požár založila
Dakotštl dobrovolníci doma
Po 17 měsících vzdálenosti z
domova vrátili se konečně seve-ro-dakotŠtf
dobrovolníci v neděli
1 října Na všech stanicích
kudy dva dlouhé vlaky vojíny
vezly čekalo množství lidu který
s velkým nadšením vojíny vítal V
Jamestownu jim byl připraven
oběd od občanstva a do Fargo
přijely vlaky až v 8 hodin večer
Na 10000 lidí je tu očekávalo a
při objevení se vojska vše huláka
lo do ochraptění v kterýžto jásot
se mísil piškot parních pišťal a
zvonění všech zvonů
Zlato v Coloradu
V okolí Cripple Creeku se vytě
žilo během měsíce září za í 1731 -000
nej větší to množství v jednom
měsíci Od r 1891 kdy zlato v
té krajině bylo objeveno bylo
tam vytěženo za $62057292
zlata
Adm Dewey v hotelu
Po obrovské slavnosti uvítací
uchýlil se adm Dewey do hotelu
Waldorf Astoria aby si odpoči
nul ale sotva ráno vstal byl ihned
obtěžován znovu Přišla deputace
města Filadelfie aby jej pozvala k
návštěvě jejich výstavy a deputace
i Chicaga která jej zvala na
slavnost kladení základního ka
mene ku vládní budově Dewey
přijal obě deputace ale napřeď
se nechal omluviti n:ayorem města
New York aby mu rukou nepo
dávali Při sobotní slavnosti mu
od samého potřásání rukou pravá
ruka tak umdlela že ku posledu
podával levici ale v neděli nemohl
již ani rukama pohnouti Slíbil
na obě pozvání měst těchto ale
čas k tomu neurčil V úterý jej
čeká aové uvítání ve Washingtonu
a na to se musí posilniti odpočin
kem proto již žádných návštěv v
hotelu nepřijal -
Carter odsouzen
Kapitán Oberlin M Carter od
ženijního sboru Spojených Států
došel konečně zaslouženého trestu
za zlodějství které spáchal při
opravách řek a přístavů Vládní
pokladna Spojených Států byla
jeho podvodnými manipulacemi
ošizena o 1 j4 až 2 miliony dolarů
Že on peníze tyto neshrábnul ný
brž Četní jeho pomocníci političtí
leží na bíle dni avšak ti zůstanou
neodhaleni a Carter sám za ně od
pyká 5letým žalářem ztrátou vo
jenské důstojnosti a pokutou pět
tisíc dolarů Žalobu na kapitána
podal 31 prosince 1897 generál
Ženijních sborů John M Wilson
obžalovaný byl již dávno uznán
viným zločinu za vinu mu klade
ného ale jeho četní přátelé a
bezpochyby i spoluvinníci snažili
se všemožnými úskoky potrestání
jeho zameziti Teprve 30 září
byl presidentem McKinleyem po
tvrzen rozsudek vojenského soudu
a kapitán Carter v New Yorku
dán do vojenského vězení aby byl
převežen do káznice ve Fort Lea
venworth Kan kdež si trest od
byde
Ústav BlBChonřaýcn vyhořel
V Little Rock' Ark vyhořel
lišta v pro hluchoněmé v noci na
30 září Jen s těží byli chovanci
ústavu zachránění a vyběhli z bo
řící budovy v nočním obleku 38
jícb vyšlo samo ale dva t horního
patra museli býti již sneseni od
hasičů Celá budova vyhořela
úplně Čímž způsobeno státu za
f 1 $0000 ikody kdežto učitelové
a chovanci utrpěli za $10000 na
osobním majetku Legislatura
státu Arkansas nepovolila ▼ po
sledním zasedání žádných peněz
na pojištění a teď má stát ohrom
noa škodu
V Cedar Raoids la má hiťx
— — j
do ledna postaveno nové auditoři
nm v ceoě $19000 Kontrakt na
stavbu byl jii zadán
Slavnost Deweyova
Ohromný nával lidu víude
Lodní paráda new-yorská v pá
tek 29 září se vydařila znamenitě
neb ač byl déšť prorokován a byl
takřka na spadnutí přece se od
poledne vyjasnilo Lodi válečné
jak jsme je minule vyjmenovali
následovaly za sebou avšak ostat
ní lodi občanské tvořily msssu
přes půl míle širokou Celý záliv
new-yorský a ústí řeky Hudsonu
se loďstvem všeho druhu jen
hemžily a celé to ohromné množ
ství plavidel se v 1 hodinu s po
ledne hnulo vzhůru po Hudsonu
Na obou březích bylo všude kde
jen jaké místo se vyskytlo obrov
ské množství lidu kterýž usta
vičným provoláváním slávy téměř
ochraptěl Zdálo se jako by
obyvatelstvo New Yorku a okolí
se zdvojnásobilo -
Když Olympie a ostatní lodi
válečné doplouly naproti hrobce
Grantově vypálen byl s každé
salut 21 rána z děl k čemuž se
připojil ' ohlušující piškot a trou
bení všech lodí parních tak že
sotva rány z děl slyšitelný byly
Odtud se průvod lodí ubíral zpět
avšak lodi válečné tu zůstaly v
řadě státi kolem nichž pak celé
to množství lodí ostatních ploulo
po řece dolů Nastala již úplná
tma a ještě nebylo konce lodím
kol válečných korábů plujícím
Admirál Dewey jemuž ku poctě
toto pořádáno bylo stál po celých
šest hodin na lodním můstku mezi
svými důstojníky na všecky stra
ny se kloně a chvílemi čapkou
mávaje
Zprávy různých drah v New
Yorku končících oznámily že do
pátku přivezly do města 1500
000 osob K tomu se musí ještě
připočísti množství lidu po lodích
sem dopraveného tak že lze cizí
obyvatelstvo na dva miliony od
hadovati Na lodích které po
řece s průvodem plouly nalézalo
se nejméně půl milionu lidí kdež
to množství po obou stranách na
březích se nalézající jest odhado
váno na tři miliony duší Tak
obrovská a okázalá slavnost ne
byla ještě nikdy a nikde uspořá
dána ani žádnému vítězi staró
neb novověkému aniž žádnému
vladaři
Sobotní slavnost po ulicích
New Yorku byla teprve ohromnou
demonstrací Na chodnících ulic
kudy se měl průvod s vítězným
admirálem ubfrati stavěli se tisí
cové lidu již od časného jitra aby
své výhodné místo udrželi Zvlá
ště pak pátá avenue od 40 do 59
ulice kďe se průvod rozcházel
byla lidem v pravém smyslu slova
nacpána Četná policie pěší i
jízdná stěží udržela střed aveny
prázdný aby se průvod pohybo
vati mohl Některé chvíle byl
tlak lidu z postranních ulic tak
mocný Že byly řady policistů za
tlačeny až do ulice a dalo mnoho
práce než cesta byla uvolněna
Okrasa ulic po celém městě
byla sice nádherná avšak po
Broadway i j aveně kudy se
průvod ubíral bylo téměř plýtvá
no nádherou a přepychem Jsou
tu části města kde jsou nejvčtší
obchody a pátá třída jest ulicí
největŠích boháčů Každé okno
každá střecha a jakýkoliv výstu
pek byly zaujaty lidem Itterý je
vil nadšení ustavičným provolá
váním slávy a pokřikem všeho
druhu
Již v 7 hodin ráno připloula
policejní loď Patrol pro admirála
Deweyho na Olympii dopravila
jej i se štábem na Battery odkud
v kočárech dovezena byla celá
společnost do městské radnice
Tu se shromáždil takřka výkvět
celého národa neb byli přítomni
nejvyŠŠÍ státaf úředníci mnoho
guvernérů a všichni vojenští veli
telově na vodě i na zemi Na
veliké tribuně před městskou rad
nicí byl mayorem města New
Yorku odevzdán památný pohár
admirálovi s příslušnými - řečmi
Slavnost odevzdání památné číše
té byla sledována ohromným
množstvím lidu který caujal kaž
dé místo ku stání a při kaldé pří
ležitosti jevil nadšení pokřikem
ohlušujícím (Památný: pohár
I Deweyov přinášíme vyobrazený
lna jiném místě) Po skoočení
'slavnosti této započal teprve pro
vod po ulicích který vyšel z
městské radnice ve čtvrt na dva
náctou a trval až do večera
Průvod měl v čele četu jízdné
polieie již následovalo námořní
vojsko z lodí válečných ve třech
batailonech brigáda pravidelného
vojska s kadety west-pointskými
v čele batailon sboru ženijního
pak 6 batailonů dělostřelectva
Pak následovaly sbory domobra
ny v jichž čele milice new yorská
pod velitelstvím guv Roosevelta
a za nimi sbory vojenských vy
sloužilců jak z války občanské
tak i z poslední Průvod vojen
ský pak uzavíraly různé vojenské
a polovojenské organisace a nej-
záze jely vozy ambulanční aby
obíraly padlé od únavy neb tla
čenice
Kočáry s vynikajícími osobnost
mi jely ovšem v čele průvodu hned
za policií a v prvním seděl admi
rál Dewey s mayorem Van Wy
ckem Pak následovaly kočáry
kapitánů lodí Deweyových a jeho
štábu s rear admirály Howisonem
Sampsonem Phtlippem a jejich
štáby s důstojnictvem lodí váleč
ných a s 12 guvernéry různých
států Dále jely kočáry s generá
ly Milesem a Merrittem s rear
admirály Millerem a Schleyem a s
různými předními úřadníky měst
skými a státními
Na Madison squarů postavena
byla vítězná brána ku poctě Dew-
eyově znamenité to dílo umělecké
a naproti ní tribuna s níž admirál
a jeho průvod přehlíželi paradují
cí sbory Bylo 2 hodiny 12 mi
nut po poledni kdy kolem tribu
ny počal kráčeti první sbor Dew
eyových námořníků a když po
slední muž průvodu toho dospěl
k témuž místu bylo 5 hodin a 40
minut Starý admirál byl od 7
hodiny ranní na nohou a když o
půl šesté večer dokončil přehlídku
průvodu vojenského byl tak una
ven že nemohl ani pravou ruku
podávati na rozloučenou nýbrž
podával levou Ještě několik po
dobných slavností a vítěz manil
ský padne takřka pod rukama
svých četných přátel a zbožňo
atelú Jak se zachází s dělníky
V Anaconda Mont jest již po
pět měsíců uvězněno mnoho hor
níků zatčených od vojska při po
slední stávce aniž by byli před
soud pohnáni Během doby té
zasedal dvakráte soud distriktní
ale žádná obžaloba nebyla mu na
ony horníky podána kdežto ve
vězení se s nimi zachází nelidsky
Předseda západní federace hor
nických jednot dovolává se pre
sidenta McKinleyho aby zakročil
v záležitosti této Někteří z uvěz
něných horníků byli pro mali
cherné přestupky vystaveni až po
8 hodin parnímu slunci a jiní
opět byli nuceni spáti na holých
prknech VězSům se nedostává
jiaé stravy než chleba a vody není
jim dovoleno mluvili a nikdo cizí
k nim připuštěn není
Stávka na Aljašce
Ve Skagway zastavilo 100 děl
níků na dráze koňské práci žáda
jíce zvýšení mzdy ze $3 na $4
denně Stávka trvala jen den neb
společnost má velice na pilno
jelikož zimní období se blíží a
doprava na dráze je veliká Skag
way má již 400 obyvatelů
JIŽNÍ AMERIKA
Z Bogota ve státu Kolumbii!
došel do Washingtonu telegram
že se tam utopil generál Julio
Rengiffo vyslanec republiky Ko
lumbie ve Washingtonu Ren
giffo zastupoval svoji vlasf u vlá
dy naší a oženil se ve Washingto
nu Nyní byl povolán do Kolumbie
aby převzal ministerstvo financí
na cestě k domovu se však utopiL
Americký konsul z Puerto Ca
bello ve Venezuele oznámil do
Washingtonu že se tam strhlo
několik bitev mezi povstalci a
vládním vojskem U města San
Cbristobal porazili povstalci pod
velením generála Castro vládní
vojsko a generál Sarria padl do
zajetí Později se strhla nová
bitva a téhol města avšak gen
povstalců ustoupil když zvědělže
s jiné strany táhne četné vládní
vojsko na bojiště V El Cobre
poraženo 1300 mužů vládního
vojska povstalci a z bojiště uprchl
jen velící generál se 72 muži
ostatní bvli aaiatí neb padli V
Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Docbází nás fayní lesklé suché a dobře proeáté tvrdé uhlí a radí
me svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne — Prodáváme též všeho druhu uhlíměkó od $350 do
$700 tuna
COUTANT
Telefon 930 Sklad: 17 a Mason rísárnat 140i Farsam
pohoří Lumbador se strhl boj
mezi vládním vojskem a sborem
povstalců pod velením generála
Castro který však nebyl rozhod
nut Generál Castro'ustoupil a u
města Cordero byl opět napaden
vládním vojskem asi 5000 mužů
silným Ani tu nebyla žádná stra
na poražena ač vládní vojsko
ztratilo asi 1500 mužů Dále táhl
generál povstalců do Toweru
kdež přemohl tamní posádku vlád
ní a ukořistil mnoho zbraní nábo
jů a potravin Také u Arenalsu
zvítězil generál Castro nad voj
skem vládním a hotoví se táhnou
cí na Valencii
Z FILIPÍN
Asi 3000 mužů amerického voj
ska jsou rozloženi kol Angeles
kdež jsou hlavní stany gen Mc-
Arthura Wheatona a Wheelera
Odtud se započne s válečnými o-j
peracemi na sever Celá část
ostrova mezi městy Mexico Gua
ga Bacolor a Santa Rita byla od
povstalců vyklizena kteří ustou
pili horskými cestami na západ
Povstalci vyslali do tábora ame
rického 14 amerických zajatých a
s nimi komisaře kteří by měli o
mír vyjednávati Vojínové ame
ričtí ze zajetí filipínského se vra
cející vypadali slušně a vypravo
vali že s nimi bylo co nejlépe za
cházeno S nimi přišli generál
povstalců Alejandrino plukovník
Orino a major Ortes Poručík
Gilmore a jeho lidé nebyli však
ještě ze zajetí propuštěni
Vyslanci povstalců vyjednávali
s gen Otisem jménem vlády fili
pínské jiŽ však Otis uznati ne
chce Jest prý ochoten vyjedná
vati s Aguinaldem co s velitelem
povstalců ne však co s presiden
tem jakési vlády filipínské Vy
slanci se zdrží v Manile několik
dní Navštěvují nemocnice kde
jsou ranění povstalci léčení a po
hybují se volně městem jsouce
jen pod dozorem vojenským Fi
lipinci v městě se chovají k vyslan
cům velmi zdvořile a navštěvují
hotel v němž jsou ubytováni ve
velikém množství
Jak ze zajetí přišlí vojínové
američtí tak vyslanci povstalců
tvrdí že Filipici se sice boje již
nabažili že však jsou pro samo
statnost nadšeni a chtějí pro ni
bojovati do posledního muže V
severní čá ti ostrova Luzonu mají
veškeré obyvatelstvo na své straně
a to zásobuje povstalce všemi po
třebami Z Iloilo bylo oznámeno že Ta
galové zajali velitele povstalecké
ho sboru Vinayana jelikož měli
jej v podezření že páše na nich
zradu Mezi jednotlivými kmeny
Filipínců se šíří sváry a nespoko
jenost Mnoho povstalců se i
vzbouřilo proti svým velitelům
čehož použili někteří ze zajatců
evropských a uprchli z tábora vo
jenského Gen Otis telegrafoval že po
vstalecký vůdce Garcia ve východ
ní Části ostrova Mindanao se chce
podrobiti vládě Spoj Států a slo
Žiti všecky zbraně povstalecké
V okolí lmusu se strhlo několik
bitek mezi povstalci a vojskem
americkým Povstalci útočili na
Američany byli však zahnáni zpět
Na straně naší padl jeden kapitán
a jeden desátník osm mužů bylo
raněno
Čtyry válečné čluny byly vyslá
ny k Oreni aby město ono bom
bardovaly a zvedly potopený tam
válečný člun Urdaneta
lacfcvatr tmít yléíany Zcbr-v a dt
TinM iialil po jednodenním ativáni Dr
Rltne't AmI Nerv Rwtoror Kailete J pro
St-00 laktv aa ckonlko Ohdrtíta JI zdarma
lír IL SUlo Ud Ml Area Sk Pbllad-lphla
Pa HlODTWtf
Vm nmů A Phnna o V akrwk v řta
att llruUťl toOablílClwkmiKel
proVj mm UttnrxAoé wplkikj satkrtid
léao (Mtataf lka pMtra VI optnttao
Virrkr maTby co tam átHf dobrán po
řádku tírf potok protéká pneenwk llá
faraa ]bea dlafea Koapi cetivf twtbtm
hltat a wC MarbaCUrkaoaaaba Jo Kaš
para V Pracaa fteb dtttblSir
E nawutnl t rftařafrti taebolc loti
US IiniCaUJ v Brova Farka ktráaiaji
cm Wnkaidf Kdo as afihlM Wbaai ni
koli ka pKttMai dat prodáš aga totrpatM
atam tuaawaaa n awpt
datel SlWnřteoaú
& SQUIRES
H V Chicagu začal vycházeti
katolický měsíčník "Jednota"
týdně Vydáván jest katolickým
družstvem a redaktorem jest F
Fišera
Vtta In Anton Mílek f Bydlel dtiTey Cary
SVlie JB station lácHenry Oo 111 Eádl
byotaom mu ohledni diležltá íáletltosU do
psali Kdo by o nim yéděl nechť nám laská
rě oinámí Vyd Pokroku Západu
PlOd& 86 fftnSIft "hrmfdóráníl
a dobrou rodou Blili! ipráyu podá
A 80HOENFBtDk
i 4x David City Neb
Tfloflám f- Johna Bodomku jehož bi
UlCUaill bem nemoci ošetřoval jsem od
24 května do 20 záři a Jen! po uzdraveni opo
menul mi zapravlti oiet Přál bych si aby
se se mnou vypořádal Dle doslechu má se
zdržovati u Jana Severina na Jižní 8 ulici
(Meat Market) St Louis Mo Kdo byoném
vědei nechť dopise nFr Klat 17 & P ul
8o Omaha Neb dt6-2x
Tflaloií on íeSti Jednatelé kteři by
IllUUajI C prodávali velmi pěkný v
běr zvláštnosti pro domácnost Ti kdož pra
covatl cbtí mohou vydčlatl dobrou mzdu
Hlaste se u C PADAMSCO
DT4-4k 1619Howard8tr
a více stálého výtěžku zaru
čujeme každému kdo pře
vezme jednatelství našich
vlasteneckých loveckých
přírodních a náboženských
obrazů Nemějte žádné oba
vy snad před ztrátou
O S 8ILBEKMANN
St Paul Minnesota
H-1-H-I-M"M-1-W"I-H"H-I-1-H~1-I'
1 Rí? Palmové Dřevo ::
íis 7 Kruh Dřevařek
uspořádá
A skvělou
taneční zábavu I
X na oslavu svého 41etého trvání T
v sobotu 7 října '99
i v sírfi pana Jana Koutskýho i
Í VSTUPNÉ: pán a dámou 60c Jednotil- 4
T O dobrou hudbu výteíné nápoje a T
T cnutne zaiiusuy Duae postaráno
V úctě zve SMaa V-y-bor
H„t i„H"H 'M"rH"M"H H 'H' l
od řádu Jan Žilka t 3Q$ A O U W
v Clarkson Nebr
Srdečný dík nechť přijmou:
Johana V Heř manová za laska
vé přijmutí úlohy co kmotra pra
poru Dále vřelý dík vzdáváme té
samé za vzorné a správné prove
dení úlohy Mimo to nechť přijme
vřelý dík za Částku £5-00 kterou
kmotra praporu věnovala do vín
ku a dík za citlivý projev celého
počínání v její úloze
Dále vzdáváme srdečný dík sl
Antonii Teplý za ochotné přijatí
úlohy při slavnosti svěcení prapo
ru — co "matka praporu" Záro
veň nechť přijme též srdečný dík
za věnování oboosu {5 00
Konečně nechť přijmou srdečný
dík br John Koza Ant Nikodim
a Anton Teplý za jejich ochotné a
správné služby při zasvěcení naše
ho praporu na památku Šestileté
ho trvání našeho řádu —
Co výbor resoluČní za Řád Jan
Žižka číslo 295 A O U W
vzdáváme ještě jedenkráte srdečný
dík za veškeré citu plné projevení
při vykonávání slavnostního pro
gramu
V Clarkson Nebr dne 9 září 19W
Fr Op ženský
Joser Hanei
Fr Wentnr
resoluíní výbor
CHRAŇTE SVÝCH OČÍ?
Oel prt a prtklMaeste s4ar
ata a Earaěajesis fitpakajraí
SaMáfcáaí traká srtssfcaje Wleu
Mary
Mand Udá boleata hlavy trpíc) aal 4al
tak veUé aievy by jla apaánMto pár vědecky
VTbraafca jirk traká pftměřeaýcfe brejlí
Her)eavéo£i praakovaaU aáa ale t to
aeiiUaM dtSOnttf
vot & Vtv$tA& Co
14 Faraa 1 Omaha S
mm
4
r
4