Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 12, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    „ 1
ZÁ
v POKROK
PABU
OMAHA NEBIL T ÚTERÍ DNE 12 ZÁŘÍ 18W
Drtjtkaiíki: Séník TIL čífllo 104
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ:
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Pomstil se Francouzfim
V Indianapolia vykonal kapitán
Wallace Foster pomstu na Fran
cii tím že na ulici spálil prapor
francouzský za to že byl Dreyf us
znovu uznán viným zrady Této
odvetě přítomno bylo veliké množ
ství lidu který jevil velikou ra
dost nad tím když vlajka fran
couzská bvla na ohni zničena
Také jeden Francouz byl příto
men
Mil bytí lynčován
Ve státu Mississippi zavraždil
McAlpin Jana Thortona a byl u
vězněn Veliký zástup lidu se
shromáždil mezi Brandon a Re
leigh aby vraha lynčoval guver
nér státu však zakročil přísně a
soudu lidu zabránil Povolal na
rychlo vojsko a nechal převésti
vraha do sousedního okr Smith
Matka vojáků
Po spCtsobu vojenských vyslou
žilců z občanské války organisují
se též vojínové kteří sloužili v
době války se Španělskem Orga
nisace ta zvolila si newyorskou
milionářku Helenu Gouldovou
za matku nebo také jinak řečeno
za kmotru SI Gouldova přijala
vyznamenání toto s díky a naši
vojáci mají mladou a bohatou
maminku Helena Gouldova se
vyznamenala v loni svou lidumil
ností vůči vojínům z Kuby do
New Yorku dopraveným jichž
v veliký počet v domě svém nechala
léčití a ošetřovati
Zase výstava
Ve Filadelfii bude ve čtvrtek
zahájena výstava vývozných před
mětů nazvaná National Export
exposition v níž budou vystaveny
nejen veškeré výrobky jež Spoj
Stáíy do oiíny vyváží nýbrž i
výroba jejich Bude se tu prová
dět výroba předmětů od jehly
a knoflíku až po locomotivu a že
lezný most Výstavní budovy
stály asi milion dollarů a prove
deny byly v pěti měsících Vý
stava tato zůstane otevřena do
konce listopadu a roříj v ní bude
zahájen sjezd zástupců mezinárod
ního obchodu jemuž bude příto
men mexický president Diaz zá
stupcové asi 30 cizých vlád a 125
zahraničních obchodních komor
Vlak oloupen
V Arizoně zastavili 4 lupiči vlak
dráhy Southern Pacific u místa
Cochise a vyloupili jej Když lu
piči vlak zastavili odepjali pošto
vní a expresní vůz od ostatních
kar odjeli asi míli dále a tu pro
vedli svou loupež S revolvery
v rukou donutili úředníka expresní
společnosti k otevření káry kdež
pak dynamitem rozbili železnou
pokladnu a sebravše rychle co se
dalo zmizeli -Za lupiči bylí brzy
vysláni stíhatelé ale není po nich
ani stopy Jak se sděluje není
kořisť lupičů značná
Žlutá zimnice
Z různých míst na jihu dochází
zprávy o šíření se žluté zimnice
V Key West onemocnělo až posud
155 lidí na nákazu z nichž jen 10
zemřelo Všecky podezřelé pří
pady jsou pilně střeženy a nemoc
ní dováženi do Dry Tortugas aby
se zabránilo dalšímu šíření náka
zy Z Jiksoa Miss došla zpráva
o jednom onemocnění a z Tampa
Flo o několika Některá města
ve státu 1 Mississippi Georgii a
Floridě zavádějí karanténu čími
obchodní spojení jest úplně pře
rušeno V New Orleansu se vy
skytly tři případy lehké ale dále
se nákaza nešíří AŽ do New
Yorku zaveženo bylo několik lidí
t Key West kteří onemocněli na
žlutou zimnici avšak byli dání do
nemocnice osamělé kdež se po
zdravuji Keítžstf MdTanácfe
Nedaleko Columbia v již Karo
líně probořil se most pod náklad
dním vlakem vše spadlo s
výše 50 stop do údolí řeky BroadL
Most byl právě nový a prohlášen
za dobrý když se pod vlakem na
loženým granitem sesul čtyři
lidé přišli při tom o Život někteří
e vlak podivnou náhodou zachrá
nili Na dráze Filadelfia Erie
nedaleko Tiona Pennsylvanii
razily se dva vlaky přičemž
ivinur( uhimiit ili iinf _JF(-
mvw j — — - § 1
tencí byli tělce poraněni t
Zvýšeni mzdy
V dolech na železnou rudu v
okolí Marquette Mich byla všem
dělníkům zvýšena mzda 010 cen
tů denně Lepší ceny za rudu a
nespokojenost dělníků přiměly
správu dolů ku zvýšení mzdy
Jestli se dělníci s tou malicherno
stí spokojí a nebudou-li žádati vět
ší přídavek uvidí se brzy
Mrtvý státník
V Newportu R I zemřel Ja
mes S Eustis bývalý vyslanec
Spoj Států ve Francii Mrtvola
jeho byla dopravena do New
Yorku kdež vzdána bývalému
státníku pocta od mnohých vyni
kajících mužů načež byl dopra
ven do Louisville Ky ku pohřbe
ní vedle své manželky Eustis se
velice zajímal o soud Dreyfusův a
psal jeho průběh nedočkal se
však jeho zakončení
Zemřel při kázáuí
V Pierre S D zemřel náhle u
prostřed kázání rev OH Sproul
methodistický kazatel Byl v
místě tom po mnoho roků kaza
telem Prachárna vládni
U řeky Potomaku nedaleko
Washingtonu zařizuje odbor ná
mořní rozsáhlou továrnu na bez
dymný prach Jest na ní zaměst
náno asi 1200 dělníků kteří staví
malé domky jeden od druhého
Takových domků bude asi 25 a v
každém bude jiná práce vykoná
vána aby v pádu výbuchu celá
továrna nemohla býti zničena V
továrně se zařizuje ten nejdoko
nalejŠÍ elektrický stroj a veškeré
zařízení bude dle nejlepších vý
zkumů provedeno Prachárna má
býti hotova během dvou měsíců a
bude spůsobilá vyráběti 2000 lib
bezdymného prachu denně
Lesni požáry
Ve Wyomingu hoří lesy v okolí
Laramie Peak a podél Muddy
mountains Do okolí Laramie
Peaku vysláno bylo mnoho lidí k
hašení a jest naděje že se jim to
brzy podaří avšak v Muddy moun
tain nelze na hašení pomysliti pro
hustý dým Podél řeky Tongue
západně od města Sheridan vyho
řely 4 městyse a větší město
Rockwood Mnoho pil a skladišť
dříví padlo požáru za oběť a kdy
by byli lidé v lesích pracující na
byli v čas varováni vyslanými
jezdci před nebezpečím bylo by
zajisté i mnoho lidí zahynulo
Panuje domněnka že požáry ty
vznikly od ohfiů tábořících dělníků
Plavba po jezerech:
V úžině z jezera Superior do
Michigan se potopil parník Dou
glas Houghton Čímž plavba lodí
byla na několik dní zastavena
Konečně byl vrak lodi dynamitem
rozbit a zastavená plavba mohla
pokračovati Přes 200 lodí bylo
na obou stranách úžiny nahroma
děno za 4 dni největší to fiota ob
chodních lodí amerických jaká
kdy byla pohromadě Odstranění
vraku bylo provedeno v době tak
krátké že se toho kapitánové lodí
tu čekajících' ani nenadáli
Malá úroda bavlny
Dle zpráv statistické úřadovny
washingtonské bude letošní úro
da bavlny nejmenŠÍ v posledních
10 letech Zvláště Texas a Okla-
homa vykazují nejmenŠÍ úrodu
Pro tamní rolníky však to mnoho
neznamená neb jest bavlna zase
o to dražší a naděje na vyšší cenu
stoupá
Cice se biti Esterbázym
V Kansas City vyzval kapitán
Tomáš Phelan hraběte Esterhá-
zyho na souboj pro záležitost
Dreyfusovu Jest dobrým dueli-
stou jak na sečnou tak na palnou
zbraS a podporován jest od boha
tých Židů kteří mu chtějí pomoci
na cestu do Londýna
Hasiči se zadusili
V Cincinnati O spadlo 4leté
děcko do jámy za domem k če
muž byli povoláni hasiči aby dítě
vytáhli Dva z hasičů přispěchali
s žebříkem ale oba zůstali na dně
jámy mrtví zadušeni jsouce ply
nem
Zdroj kterýmž krev jest zneči
sťována jest žaludek Ten vyčistí
Dr August Koenig's Hamburger
Tropfen krev nebude přijimati
lidné nečistoty více vyléčení
pak následuje
SLIBY ČINĚNÉ NEDODRŽENY
český kandidát zavríen republikán
skou konvenci
Velké rozhořčeni panuje mezi
Čechy všeobecně nad výsledkem
republikánské Konvence kteráž se
minulou sobotu odbývala Očeká
váno s veškerou důvěiou že
splněny budou sliby panu Burešo
vi a teďy Čechům činěné a že týž
postaven bude na tiketu pro úřad
jehož se domáhal Však nejen že
nedostalo se českým voličům žád
ného ohledu a p Burešovi žádné
podpory mimo oněch ward kde si
úsilovnou snahou krajanů svých
delegaci vydobyl nýbrž ani těch
nedostalo se mu podle slibů čině
ných a kdyby jeho přátelé nebyli
se bránili zuby nehty nebyl by
obdržel ani hlasy těch ward kteréž
pro něho krajané vybojovali
Aby čtenářové seznati mohli
perfidii politickou chceme je se
známili s průběhem celé té zrády
Pan Bureš nebyl kandidát a ne
ucházel se o žádnou nominaci až
před několika týdny vzkázal mu
p Rosewater že si přeje S ním se
poraditi a vybídnuv jej k tomu
aby ucházel se o úřad klerka
krajského soudu sliboval mu vše
možnou pomoc jestliže zvítězí v
městě frakce jehospojena s frakcí
pana mayora Moorese
Pan Bureš radil se s mnoha
krajany a když shledal že každý
je ochoten mu přispěti jestli mí
něno jest do opravdy aby se stal
kandidátem městské "mašiny"
přivolil Byl varován sice před
tím že za oklnostf jak se utvářejí
nebude mít i za sebou žádnou de
legaei rozhodně pro sebe an ve
wardě v které bydlí není mnoho
Čechů a nemůže se pustiti v zá
pas o delegaci vlastní Však do
stalo se mu ujištění že delegace v
jeho wardě (sedmé) i v druhé sě-j
staveny budou a manipulovány
pouze vzhledem ku jeho zájmu
kdežto delegace z 1 a 3 mu též
připovídány
Pustil se tedy v zápas a krajané
jeho stáli při něm s horlivostí
chvalitebnou V první wardě vy
rozumívalo se že spolčen jest s
delegací Elgutterovou a pomocí
hlasů českých dobyto bylo skvělé
vítězství nad delegací tak zvanou
"proti-Rosewaterovskou" Ze 450
hlasů odevzdaných bylo ku 350
pro delegaci Ellgutter-Burešov-
skou V druhé wardě Češi na
obou tiketách byli tušíme příznivi
p Burešovi ale vyrozumívalo se
ze tiketa Antnesova je cela pro
Bureše kdežto na druhé tiketě
pouze Češi jsou jistými a proto
Čeští voliči dávali přednost tiketě
Anthesově která zvítězila V
sedmé wardě pomocí polských
a českých hlasů zvítězila tiketa
BureŠovsko-Thomasova Ve všech
těchto třech wardách Čechové
přispěli platně ku vítězství a o
poslednějších lze říci s jistotou že
bez přátel p Bureše byly by při
padly frakci druhé a i první warda
bez podpory Čechů bývala by
nejistá V ostatních wardách ve
vlech zvítězila "městská mašina"
tak že jsme směle počítati mohli
na podporu celého města tím
spíše an my své tři wardy náleži
tě dobyli a splnili vše co se od
nás požadovalo a očekávalo
Vlak ono zatím hrálo se jinak
V sobotu ráno sdělil p Rosewater
neočekávaně panu Burešovi 2e
slíbil svou podporu mimo něho
ještě i jinému kandidátu pro ten
samý úřad a sice již před časem
Onen kandidát onemocněl pak na
měsíc před konvencí a proto že
ohlížel se po někom jiném a po
vzbudil pana Bureše Však mi
mo očekávání onen druhý kandi
dát Baright se uzdravil Proto
vybízel nyní Rosewater pana Bu
reše k tomu aby se ucházel o
jiný úřad a sice o pokladnictvL
To pan Bureš učiniti odmítnul
jelikož tří z jeho kolegů byli kan
didáty pro ten úřad a on nechtěl
žádného z nich zkrátit Pan Ro
sewater mu sdělil tedy le učiní
pokus pohnouti pana Barighta k
nstoupenf a přijmutí nominace za
pokladníka V zápětí na to ná
sledovalo jiaé překvapení Pan
Elgutter a první wardy který! j
úplně srozuměn byl tím aby!
pan Bureš obdržel všech deset
hlasů totiž před primárními vol
bami oznámil mu v sobotu ráno
že prý mu nehodlá oněch deset
hlasů dáti jelikož má dohodnutí
s Barightem od něhož za hlasy
první wardy dostane hlasy pro
sebe Když pan Bureš protesto
val proti tomu bylo námitkou p
Elguttera že mu Bureš nemůže
dát žádné hlasy navzájem Marné
bylo dovozování že pomohl mu
získati jeho vlastní wardu jakož i
druhou V druhé odvolával se
Elgutter na Anthese jemuž prý
musí dáti deset hlasů za pokladní
ka Delegáté Cornish a Rosický
prohlásili však rozhodně že bu
dou státi při původním dorozu
mění a nechť si pan Elguter jedná
jakkolivěk své hlasy dají panu
Burešovi a usilovati budou též o
ostatní
V konvenci nové překvapení
očekávalo pana Bureše a jeho
přátely Delegáté sedmé wardy
páně Burešovy kterouž on zvoliti
pomohl zdráhali se mu vůbec
jaké hlasy dáti a pouze jen kra
]an mezi delegáty pan Krejčí stál
ovšem na tom že panu Burešovi
hlasy náleží Konečně však bylo
docíleno dohodnutí že obdrží ze
své vlastní wardy aspoň pět hlasů
a pan Elgutter dohnán byl k
splnění slova hrozbou českých
delegátů z druhé wardy že mu
podporu svou odepřou Když
pan Bureš ohlížel se dále shledal
že nebyla splněna přípověď že
totiž bude moci ovládati druhou i
sedmou wardu což ohledně po
slednější vysvítalo již z toho že
se zdráhali pro něho hlasovati
Třetí wardu též nedostal Kan
didát pro úřad šerifa pan Burme
ster nechtěl mu dáti jináče hlasů
než když dostane nějaké od něho
navzájem což bylo nemožností
Tak tedy pan Bureš z celého po
čtu 168 hlasů odevzdaných obdr
žel pouze 434 a sice mimo po
desíti z první a druhé wardy pět
hlasů z wardy vlastní dva a půl
hlasu získaných pro něho v Clont
arf precinktu a 16 hlasů získaných
panem Koutským ze South Oma
ny Mimo těchto žádný z kandi
dátů navržených ani žádná jiná
warda aneb precinkt nedali ani
jediného hlasu panu Burešovi za
mítnuvše tak okázale a ostenta
tivně' nároky českého voličstva
Všechny sliby panu Burešovi
dříve činěné rozplynuly se v pou
hý dým a poznal on i přátelé jeho
že sloužil za pouhý nástroj ku
docílení vítězství pro kliku Moore
Rosewater v první druhé a sedmé
wardě načež jej odhodili jako
vymačkaný citron
Není proto divu že četní přá
telé pana Bureše byli rozhorleni
a netajili se s rozhorlením svým
Pan J Rosický delegát z první
wardy opustil konvenci ihned po
dokonání zrady Po jeho odcho
du při skončení konvence byl
bez svého vědomí a svolení navr
žen za delegáta do státní konven
ce tak jako i pp Václav Blažek
a H Vávra z druhé wardy a Fr
Fitle a Jos Koutský ze South
Omahy Všichni tito vzdali se
zastupitelství následujícím přípi
sem zaslaným republikánskému
ústřednímu okresnímu výboru:
"My nížepsaní uctivě zamítáme
nominaci co delegáté do republi
kánské státní konvence a členové
okresního ústředního výboru
jsouce přesvědčeni že toto jedná
ní jest úplně v souhlasu s jedno
hlasným skoro smýšlením spolu
republikánů české národnosti kte
ří po věrných službách více než
čtvrt století jsou již nabaženi aby
byli považováni pouze za dost
dobré k službám nádennickým"
Mezi českými republikány vy
slovováno jest všeobecně pře
svědčení že jest na čase aby se
dalo jednou straně republikánské
pocítiti ie jsou tu též čeští voli
čové a jestli že tento týden popo
kraté sestaví dobrou tiketu a po
staví na ni některého oblíbeného
a řádného krajana iest velmi
pravdě podobným že dostane se
tiketě té všeobecné podpory če
ských voličů bez ohledu na politi
cké přesvědčeni Tak jako syna
patbizovali demokratičtí krajané s
kandidaturou pana Bureše tak
by dojista sympathizovali krajané
republikánští t kandidaturou ně
kterého dobrého Čecha demo
Nejlepší tvrdé a mSké uhlí
Dochází nfa nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdá uhlí a radí
me svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
▼ brzku stoupne — Prodáváme též všeho druhu uhlí měkó od $350 do
$7 00 tuna 104 m 6
Cautanú c&
Telefon 930
Sklad: 17 a Mason
l NAŠEHO MĚSTA
— Republikánská konvence
okresní odbývala se minulou se
botu odpoledne a začala věru
mnohoslibně Předseda ústředního
výboru Burbank po obvyklém
obyčeji ustanovil za prozatímného
předsedu konvence právníka De
bordavšak s tím nebyla konvence
spokojena a zvolila si předsedu
jiného totiž John C Whartona
Asi po čtvrt hodiny panoval rá
mus a zmatek k nepopsání neboť
oba předsedové řídili schůzi Ko
nečně se jeden z delegátů dostal
ke slovu a navrhnul odhlasování
kdo předsedou býti má a tím
zmatek skončen neboť Wharton
zvolen téměř jednohlasně Po
dobu pak vyšetřoval výbor opráv
něnost delegátů a spor z páté
wardy i z Clontarf precinktu
Ohledně poslednějšího odporučil
připuštění obou delegací kažctau
s polovicí hlasů a ohledně páté
wardy odporučil zamítnutí delega
ce zasedající a připuštění delegace
kontestující Pak šla práce rychle
ku předu D M Haverley za
County Clerka N P Swanson za
koronera Geo McBride za měři
če a Henry E Ostrom za okresní
ho komisaře zvoleni byli akkla
mačně Za okresního klerka na
vržen byl Irving G Baright z
šesté wardy za šerifa Louis Bur-
mester ze třetí wardy za poklad
níka nynější příručí téhož F B
Bryant z deváté wardy za okres
ního soudce D M Vinsonbaler ze
čtvrté wardy za okresuího škol
dozorce znovu E J Bodwell a za
komisaře" třetího distriktu James
Walsh Pak navržen byl též ještě
za policejního soudce a b
Thomas a za státního senátora p
Václav Bureš kterýž jak známo
ucházel se o úřad krajského klerka
Jak na jiném místě sdělujeme hyl
p Bureš zaprodán a zrazen a
ovšem zcela přirozeno že nabíze
nou mu prázdnou čest za senáto
ra pro nedoslouženou lhůtu k če
muž byl nominován za své nepří
tomnosti ihned odmítnul a sice
následujícím dopisem republikán
skému ústřednímu výboru:
"Ctění pánovél — V mé nepří
tomnosti v místnosti konvence
byl jsem jak vyrozumívám na
vržen pro úřad státního senátora
pro nedokončenou lhůtu— a týž
absolutně odmítám Nechci býti
zrádcem na mých českých spolu-
krajanerh kteříž tak horlivě zasa
zovali se při primárních volbách
o mé navržení pro úřad krajského
klerka a kdybych nyní před ně
přišel s něčím jiným řekli by že
jsem je vyprodal Cením více úctu
mých krajanů než jakýkoliv úřad
který by mi mohla strana republi
kánská dáti"
SOUTH OMAHA
— V South Omaze utvořil se
klub jenž aese jméno „Jiří Po
děbradský" a hodlá se připojiti
ku Západní česko-Bratrské Jed
notě Jmenovaný klub čítá do
sud 35 členů a uvedení do Jedno
ty provedeno bude dne 30 září
Kdo by ještě z krajanů chtěl při
stoupiti k tomuto klubu může
tak učiniti v příští schůzi která
odbývána bude budoucí neděli
dne 17 září v síni p Koutský
ho — Divadelní představení po
řádané minulou neděli Katolickou
Besedou v South Omaze v síni p
Fr Frafika setkalo se s úplným
zdarem Účinkující snažili se o
becenstvo upoutali svou hrou
což se jim plnou měrou podařilo
neboť výkony jednotlivých ochot
níků přijímány byly s velkým po
vděkem Obecenstva k divadlu
sešlo se hojně což jest zajisté
bezpečnou zárukou že jmenova
ná beseda těší se přízni tamních
krajanů
— Neočekávaného a milého
překvapení dočkaly se minulé so
boty pí Marie Hájková a Aana
Squiers
Písárnat 1402 Farnain
Schneiderová obě členkyně dám
ského sboru „Vlastenky Západu"
č 34 Sesterské Podporující Jed
noty Výše jmenovaný den u
spořádána byla v místnostech p
Fr Frafika soukromá zábava ku
poctě obou paní při kteréžto pří
ležitosti uděleny jim byly v uzná
ní zásluh o Sesterskou Podporu
jící Jednotu skvostné zlaté odzna
ky spolkové Obě paní horlivé
členkýně Sesterské Jednoty byly
velmi překvapeny vděčností svých
spolusester ovšem mile a uznání
toto bude je pobádati ku další
činnosti ve prospěch spolku k ně
muž náleží
Tiděti naším citem
Jeden lékař tvrdl že vidíme svým citem V
tom Jest více pravdy než mohou postřehnouti
tl kdož nepřemýšlí Na přiklad vezměme
muže neb ženu se slabým žaludkem kterýž
nemá moci aby krvi dodal výživy Jež tato po
třebuje Tělo Jest plno Jedovaté žluči Špatná
krev proudí mozkem a oslabuje Jej a trpltel
jest úplně neschopen těSlti se z jakékoliv krá
sy ba z dobrého oběda Příčinou proí žlučnat
a dygpeptlkové kteří užívají Hostetter's 8to
mach Bitters shledávají život příjemnější a
veselejší jesi že toto ělstí tělo a posiluje žalu
dek Přihlédněte aby náS vlastni kolek kryl
hrdlo láhve
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 11 záři 1899
Obilní trh jest nyní značně ochablým a to Jed
nak následkem příznivějších zpráv o úrodě evrop
ské a jednak těž následkem mírumilovnějších
zpráv ž Tranevaalu Ozimka červená íís 2 zbo
ží hotové klesla na 73c pro prosinec 72% a kvd -ten
74! Jarka číslo 2 jest za 70@70J4 a tvrdá
58 -ic
Kukuřice jest pasohením vlivu pSenice též
levnějěí zboží hotové číslo 2 81H pro prosinec
iS% a pro květen 29J4V
Oves jest ceny pevné 8 2 21 pro prosinec
%% l-ro květen 22 Bílý test za 23@24
Žito jest opět ceny pevnějSí za 56)í@56_
Ječmen jest málo vSímán a cena takměř ne
změněna za S8@40 dle jakosti
Lněné semeno klesá tak náhle jak dříve stou
palo Kleslo na 1C4_@106 severozápadní
ll07@107S_
Dobytek hovězí jest nyní ceny poněkud o
chablejíí NejlepSí jateční voly k vývozu pro
dávaly se po t5 70@665 prostřední a obyčejné
po $410@565 voly k Žíru $325@490 krávy a
jalovice $200@525
Vepřový dobytek jest nyní ceny tiochu pevněj
Sí pěkný těžký 14 40@67tf lehký $4S5@4 70
Omaha 11 září 1899
Přívoz dobytka víeho druhu v týdní minulém
byl Jak následuje:
Hov Vepř Skop
Celkem za tento týden 21111 23461 28535
Týden konč 2 září 2079 27051 28906
Týden konč 28 srpna 24755 84077 2310
Týden konč 19 srpna 18548 81604 9147
Týden konč 12 srpna 15908 37934 28559
Týden konč 6 srpna 124S7 82689 10485
Voli jateční jak vykrmení tak i z pastvy
prodávali se dobře po celý minulý týden bez jaké
podstatné změny Přívoz jak viděti byl pouze
prostřední Jelikož odbyt byl dobrý ceny se
držely uspokojivě Též krávy a jaloviee Jateční
se dobře prodávaly a to ku konci týdne skoro o
10 centu výSe než zpočátku Pěkný dobytek k
žíru se drží v ceně dobré však prostřední jest
trochu ochablelií Dnes počíná trh cenami
ochablejšími za dobytek jateční Stáda jež byly
dnes v trhu prodaly se po 520@570 Krávy a
Jalovice placeny po $30G@445 a voli k žíru 1320
©445
Dobytek vepřový Jest též ceny trochu ocnablej
ií a sice prodává se po S415@4 35
Vejce čerstvé jsou ceny pevné a vySíi za 14c
tucet
Máslo jest ceny pevné obyčejné prodává se
za 11®12Hc nejlepií etolnl 14@15 másloven 18
@20 centu
Drobe! jest ceny nezměněné slepice prodávají
se za 7H®8c jarní kuřata 10 kachny a husy
živá t5@a krocani živí za 8c
Brambory jsou levné ca S0@c buíl
Seno je ceny ustálené nezměněné K3OQ750
tuna dle Jakosti
Kožetemvé čía 1 Jsou po 74c čís J4c
Solené čís 1 9o čís 2 8c Telecí 8 až 10c
8t Louis 11 září 1890
Plenice kleá v ceně Odmka červená tis 2
Je ca 68H@70 pro květen 744Í Tvrdá í __ 7U
®69c
Kukuřice Jest též eenv ochablé LLnll
pro prosinec 26 a květen Í7S4
Bavlnajest ceny pevné a vylSI prostředni 6c
SjOltOIOItOltOltOltOltOI(OltOltOI(OltO
Srdečné díkůvzdání
ndr i i _ O
K pé díky vSem nailm ct sestrám sborn o
O Vlastenky Západu čís 34 8 P i r po £
O kvapeni večer dne 9 záři v síni pana Ji
O odznaky Dám darované Zároveň rada- Jt
f vám srdečné díky ct spoluseotrám a O
O aočastněni se Bateho překvapeni a tlca m
ff paní Pivoňkové Ant Horáčkové a A o
r FraftknTá- dá! a naním U ITnnuliIni m
Í H Sírové a Betty Frankové O
~ umin nwit přijmou nase zviastnl dl- 4
V ky vlichni páni manželé naSlcb sester 2
- jao i uaie uveaenycn pani Deb Jen
Jejich přičiněním Jsme se bavily do 2
° pozdní hodiny ranní Věřte milé Petry M
™ ze aen ten tam navždy btkvt v milé v
o paměa a ony krásné zlaté odznaky pH-
o J'J"me °d V4 zato eofemeprv 2
ly jjg inati povinnost ale přijímáme le 2
í ™ pravé v aM sesterské lásky m
tfft nae přáni by Jste JI I na dále k 2
gf r ™ —"-" _ Tun -sena mm _r
Jedenkrát vzdáváme srdečné diky 2
Anna Schneider Maru Hájek o
O Bo Omaká 13 záři 1HW M
W P
q00000oaOeO10OelOOljJ
Pieta ůř aisíkfta spcIXO
Účetní (obchodní knihr iako t-edtr
era Jonro-ia denní knihy a jitt-L '!
fUJ-ora ťosrota nvmau