Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 08, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
7
Wepořádky Jater
příčinou NEČISTOTY KRVE
Játra se regulují používáním
Dr Augusta Koenlga Hamburger Tropfen
Stmi se krev zčistf a nabudeme
opětně zdraví
Lee-Glašs-Andreesen Hardware Co
— prodávají ve vel ktai—
Tlačené vyráíené a lakované plechové náčiní— Cínován plech
železný plech a kovové zbolí— Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské zboží :
I2l9-t223 Mamay ulice - OMAHA NIB RAŠKA
South Omaha Brewing Co
B TEITBB EQaJltel
tsM )
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Onutae 8
METZUV PIVOVAR
vyrábí vyhláíený a po celém Mvr"ftir Ir Objednávkám věnuje se
západě za nejlepil uznaný
aJlaVMWT ivurszvláitnl
Omaha Brewing Ass'11 Pivovar
vyrábí celém západu rozeaýlá výtečný ležák
V lévodu Pokroku Západu používáme
úplním uspokojením a niMeme Je svědomité
vtwwttm Knihovnu Americkou
Předplatné obnáší pouze $100 ročně
iztfcl kaidý předplatitel obdrží 26
arAit o M ktranacn celkem iw atran
-
1
I
Q
á
8
Jedno natřeni často dostačí
aby vypařeny bylý bolesti x kaž
dé řáati tři a vezme-li se k tomu
i SEVERŮV
OLEJ Sv GOTHARDA
60 rtů
KftČMl dítě celé noci dostá-vá-R
zoubky a má li horkost
SEVERŮV
TIŠ1TEL DĚTÍ
je lit uspí a vyléčí
25 rtů
SEVEROVY
PIL!JLKY
pro jitra spraví
Vám stolici zbaví
Vás nadýmání ob
tíží vtrO zabrání
vzniká mnohých
nemoci
28 eta
SEVERŮV
PRO
zůstává posad nejlepíím
lékem proti nastuzení
chřipce chrapotu a bole
stem v
Vyléčí kaidý kakL
35 a SO cti
Máte-li obtiZO s močením řc
xavko bolesti v zádech iluton
I4' SEVERŮV
SIUTEL LEDVIN A JATER
Vás rychle vyléčí
75 ct a $125
Vypadávátli VlasÚ jest mnu
tým bolou hlavu nemá nikdo rád
SEVtRÚV SILITEL VLASŮ
spůaobí Vám bujný vzrůst vlasů a
nčiní j jemnými
60ct&a$100
Zvláštní léky za $300
i pozornost
PSACÍ - STROJE
ison nvní nezbvtnou notřebou v každém
obchodě a moíno říci ie v každém zaměstná
ni kde se více piie rřl koupi psacího stroje
dlužno pHhlíietl hlavní k jednoduchosti a do
konalosti zřízeni neboť to zaručule trvanli
vost V téchtu ohledech anlt JakýohkoUvěk
jiných jest nepředstliltslným
Plité sl o popisný katalog na
DniiEi Tyjewriter & Supplies Co
New Tax City a piriaVia XTsOsx
Densmore psací stroje Již po kolik rokft
odporoučeli
velkých seSitú nejlepSích románů kaidý
Adresa:
Knihovna Americká Omaha Veh
I
I
v
v
v
I
?
v
v
v
Y
Y
Y
?
Y
Y
Y
Y
Jste-ll Stiženl revmatismem
SEVERŮV
LÉKPRC REVMATISMU
-ychle Vám pomale
$100
Ztratili Jste chuť k Jídlu?
Jste slabými nevrlými ?
SEVEROVA
ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ
Vám chnť k jídlu vrátí dodá Vám
síly a veselé mysli 60c a $100
Kdo trpí sla
bostí nervi vysf
kností třesavko)
tomu pomale jen
SEVERŮV
NERVOTON
Dámy po porodu
měly by ho vidy
niívati $100
BALSiM
PLÍCE
krm
i
Nečistá krev jest příčinou vět
iiny nemoci Máte-li vyrážky
na těle boláky a vředy jste-H
ospalí mrzutí
SEVEĎVKKVEČISTITEL
Vás uzdraví $100
Vaie iena nebo dcera často
trpí raznými chorobami ienaký
SEVERŮV
RECUUTOR ŽERSXVCfl
NEMOCÍ
učiní je zdravými kvetocíim
krásnými $100
Y
V
Y
po&te-li popis cícocI
Ail
I
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÍ
Zahraniční tisk a " 'afair a" O-
čekávalo se všeobecaě jak se
kdysi "Journal des Debats" pro
nesl že bude v čase renneského
procesu zahraniční tisk chladno
krevně pohlížeti na "affairu" kte
rá není jeho ale francouzskou
záležitostí Francie se zmýlila
zahraniční tisk si počíná jinak než
se očekávalo Mezitím co je
Francie na dva tábory buď vinu
neb její opak dokazující rozděle
na rozhodla se žurnalistika ciziny
jež nyní spojila se by nevinnost
obžalovaného prohlásila — před
rozsudkem a vrhá se s nevídanou
sběsilostí na generální ítáb fran
couzský Zpravodajové zahrani
čních listů spílají generálům s ne
uvěřitenou brutálností a užívají
proti nim viech zbraní kterých se
jim od orgánů revolucioniřskýeh
a anarchistických dostalo Tako
výmto počínáním chtějí získati
spravedlnost podmaniti si právo
a pravdu Doma by si počínali
ovšem jinak a dbali by poněkud
více hlavních zájmů státu a vlasti
Hle co -dnes píše "Journal des
Débats": "Francie je zemí v níž
otázky spravedlnosti a humanity
vždy více ozvěny a větší důležito
sti než jinde vyvolávaly Není
jistě druhé země v níž by podob
ná záležitost tak úžasných rozmě
rů nabýti mohla jako "affaira
Dreyfusova'' ve Francii Tato
vrozená velkodušnost a šlechet
nost je sláxou a ctí Francie která
se takto často stává i obětí Cizi
na ji zneužívá a namlouvá si že
je obhájkyní spravedlnosti a prav
dy championem této příčiny na
celém světě "Ponechejte mi přec
péči o mé záležitosti já nejsem
nepřítelkyní práva a pravdy vždyť
jsem to nesčíslněkrát dokázala
PRINC JINDŘICH PRUSKÝ A JEHO CHOŤ
Princ Jindřich Pruský bratr nynějSího
byl velitelem německém loďstva
"Deutschlanď v 8a n Francisku
Washingtonu ťrinc Jindr:cb oženil
rou Louise vel kové vody Hesského
odpovídá jí Francie hleďte si va
šich vlastních záležitostíl Vaše
poněkud neuspořádaná intervence
nemůže než uškoditi příčině kte
rou se zastávali domýšlíte!"
Affira ta afférou Kromě
"hlavní" afféry kolem níž se nyní
ovšem celý svět otáčí nemožno
nezaznamenat! "aflérku" Doyena
Recluse Známý chirurg a dů
věrný přítel Laboriho dr Doyen
přijel sotva že rána z revolveru
vrahova zaduněla do Rennes a
nabídnul obhájci Dreyfuse své
služby Přepočetl se ale zapo
mněl na dra Recluse' který k ra
něnému byl povolán pařížského
kolegu špatně přivítal a ohledání
rány drem Doyenem ani slyšeti
nechtěl Kdo první přišel — bude
léčit jinak ne! Pan Doyene
odejel s nepořízenou a stěžuje si
na prsou redakce "Figara" který
s přítelem horké slze roní! A jaké
šelmy Pařížané již jednou jsou —
"Co je to vlastně s tou ránou La
boriho?" táže se jeden druhého —
"Ale co není vůbec poraněn! od
povídá druhý jinak by byli ránu
Doyeooví ukázali ! —
A pevnost "Chabrtr se stále py
Inl tvedá I Útokem unáno ne
bude vláda hodlá krveprolití za
každou cenu předejití četná vy
jednávání se doposud rozbila k
vyklizení opevněného domu nedo
šlo Guerinovci vzdorují dále a na
sta strážníků před domem a v o
kolí se nudí a přešlapuje a zívá o
sto šest Vyléti vykojřiti Gue
rina nemohou ale — vyhladověn
jej se jim snad též — nepoštěstí
Ostatně kdo vL Jisté je již dnes
ie se Goerio k prosbám a k ústup
kům pohnout! nedá le se se tvou
četou vyřítí al bude nejhůře a Ie
se saad policajty probije Pařílan
policii raději nevidí a sympatisuje
s "povstalci" Proto se též bom
bardujeTort Chabrol" přes hla
vy policii ze sousedních domů
neustále — šunkami pecny chle
ba ovocem atd Nešikovně "vy
střelené" projektilky jako pome
ranče se často zmýlí a zasáhnou
uŠBupaný nos rámě spravedlnosti
načež nové vyšetřování zatýkání
a podobné "moderní" legrace
Vše to by bylo zajímavé zábavné
konce ale nelze jistě předvídali
Konečně ještě něco: Jistý plavo
vlasý syn Albionu se chtěl ke
Guerinovcům na 14 dní nastěho
vat! a nabízel 150000 fr nájem
ného Slavnostní "vjezd" se měl
konat zvláštním balonem řízeným
známým vzduchoplavcem
Ruské místo v činí Car Miku
láš II vydal rozkaz kterým se
nařizuje založiti ruské město v
čínském přístavě DaljaBvenu jejž
vláda Čínská spolu s přístavem
Arturem dala Rusku k užívání
Nové město nazývati se bude
"Dálný"" Dálný bude východi
štěm velké sibiřské dráhy na Žlu
té moře Úkaz začíná slovy:
"Imperie naše 1 objímajíc obšírná
prostranství Evropy i Asie povo
lána jest Prózřetelnestí boží k
mírnému' sblížení národů západ
ních s východními' Dále vzdán
dík bogdychanovi že tomuto ru
skému dílu byl nápomocen
Vynechán v připitku Při svatbě
černohorského následníka v Cety
ni pronesl kníže Nikola přípitek
všem panovníkům — jen na Viléma
II zapomněl V Berlíně to neušlo
a honem se pátralo a studovalo
proč černohorský kníže německé
ho císaře vynechal Konečně se
berlínští státníci usjednotili na
tom že příčinou bude že Něme
cko nemá na Cetyni pověřeného
diplomatického zástupce
císaře německého opouští čínské vody kde
Na své cestě zastaví se se svou lodí
Načež pevninou americkou pojede do
se v roce 1007 s princeznou Irenou dce
Jubilejní slavnosti umllce Slavné
a malebné město flamské Antver
py oslavovalo tyto dny 3ooletou
památku narození slavného malíře
Antonína van Dycka President
akademie de Vriendt uvítal cizí
hosty a poukázal na velký kultur
ní význam slavnosti antverpské
Krásnou řeč promluvil proslulý
anglický malíř Alma Tadema
Veuturi mluvil o vlivu Van Dycka
na italské umění a nazval ho "il
perfetto cavaliere dell arte' jmé
nem německého umění mluvil sta
řičký Ludvík Menzl a za Fran
couze uchopil se slova známý
kritik a historik umění Lafenestre
Vrcholem slavnosti byl nádherný
průvod který v duchu van Dycko
vy slavnosti ve stylu jeho doby
uspořádalo 10 uměleckých sdru
žení Průvod představoval vývoj
umění během staletí Byl uspořá
dán' ne'en s velkým přepychem
ale i s nejvčtŠÍ péčí uměleckou
U přítomnosti kardinála-arcibisku-pa
malínského byla slavnostně
otevřena výstava děl Van Dycko
vých -
Buďte ttčí
a aiívejte Cbamberlaluův léa proti
kolice choleře a průjmu viem bole
stem Žaludku a veškerým nepravidel
iwMtm vnitřností Vyléčí vidv
V žádné domácnosti by
neměla chyběti "Pralski domáíi
mast' Jest osvědčeným prostřed
kem proti zapáleninám ranám
vředům a oteklinám které zhojí
v nejkratší době Jsou z lékárny
Dr Fragnera v Praze a hlavními
zástupci téboŽ pro Spojené Státy
jsou: Ivdt6ih5tf
Prague Import Co POB a 53
New York City
Předplácejte ae na "Knihovnu
Americkou" I100 ročně
Z ČESKÝCH VLASTI
Mnoho-li váli učitel a farář
V jistém českém městě konal se
sjezd učitelstva při čemž ustano
veno navštíviti místnMázně Láz
ní účastnili se 43 učitelé Jak
obyčejem jest dal se každý jed
notlivec zvážiti 43 učitelů váži
lo dohromady 3751 kg Nedlouho
na to konán v témž městě sjezd
farářů z okolí I oni navštívili
místní lázně a dali se zvážiti
Celkem 31 farářů vážilo 306135
kg Z toho patrno že jeden
učitel vážil průměrem 655 kg
kdežto jeden velebný pán 9875
kg Dovozovati z toho něco není
potřebí závěry vnucují se samy
sebou
Dldie se hledá Od roku 18 15
leží obnos 230 zl 42 kr pro
Františka Paseku z Vlčnova v
soudním uschování' František
Paseka totiž konal v onom roce
službu vojenskou při císařském
pěším pluku Kdo by nároky své
na ono dědictví činiti chtěl obrať
se na opatrovníka p dra Ad
Eichena advokáta y Uh Brodě
kterýž ochotně každý dotaz zod
poví neboť jest jemu soudem
uloženo aby dědice tohoto kapi
tálu y najiti se snažil
Beznohý íllenee ulekl Ze zem
ského ústavu pro choromyslné v
Opavě utekl před nedáv-
nem šílenec jxovak Který
nemá pravé noby a chodí o berli
Tak patrno v opavském blázinci
je vzorný dozor když í beznozí
mohou utéci
Šaty příčinou smrti Marie
Schwarzová 22letá dcera tesař
ského mistra v Praze zemřela
tyto dny v ukrutných bolestech
následkem otravy krve Způsob
jakým neštěstí se stalo jest tak
podivný že už k výstraze zaslouží
býti zaznamenán Schwarzová
byla na pohřbu kamž se odebrala
s několika příbuznými pěšky
Měla na sobě zelenou hedvábnou
blůzu Při velkém vedru které
panovalo se dívka spotila blůza
pustila barvu Náhodou měla
dívka pod ramenem malý vřídek
jenž při chůzi se odřel násled
kem čehož zelená barva blůzy
vnikla do krve a tím zplsobena
otrava která konstatována teprv
když již bylo pozdě
Rozmary přírody Dle zpráv z
různých krajin jsou v Čechách
letos změny počasí tak rychlé a
neočekávané že meteorologická
stanice by musila denně třikráte
až čtyrykráte vydávati bulletiny
pozorovací Úpalné horko střídá
se s chladem ba zimou prodle
ním několika hodin takže chou
lostivější lidé jsou v nebezpečí
akutních onemocnění K tomu
řadí se ještě pro postrach lidstva
tak nevídané a hrůzyplné zjevy
přírodní že- sebe chladnějšímu
pozorovateli není při nich volno
Ve středu dne 16 m m po 7
hod večerní snesla se v krajině
kolem Kolína Peček Poděbrad
Nymburka a zajisté i dále tak
strašná bouře že není pamětníka
přírodní scenerie tak příšerné
jako v bouři té asi hodinu trva
jící Zářilať veškera obloha jak
na jasných místech tak 1 v mrač
nech a oblacích pronikajícím a
silným jasem severní záři ne ne
podobným Kdežto však jindy
pozorována severní záře za klidu
a jasné hvězdoaté noci sršely v
ten den s jasna blesky nepřetržitě
takže lidé s hrůzou utíkali do
svých domovů Rozčilující tento
zjev přírodní trval v Kolíně asi
hodinu
Obdivuhodné vyléčení projmu
Čelný redaktor ve Virginii byl po
važován skoro jii za mrtvého avšak
navrácen dokonalému zdraví Chám
berlaloovým Colio Cholera & Diar
rhoea Remedy
Čtats jeho rsdakíol vyjádfsní
Z The Times HUlstlle Va
"Trpěl jsem průjmem po dloubou
dobu a myslel jsem ie jii nemobu
být vyléčen Utratil jsem mnohé pe
něz a caau a utrpěl mnoho bolestí
tak ie jsem skoro byl odhodlán vzdáti
se veškeré naděje na vyléčení a oče
kávat! výsledek Uviděl jsem však
nhláUu Chamb-rlain's Colio Cholera
& Diarrboea Remedy a téi několik
vysvědčení o tom jak obdivuhodné
vyléčení bylo docíleuo a odhodlal jem
se skusitl Jej Po vyuiitf několika dá
vek byl jsem úplni uzdraven od mého
neduhu a přeju si říci dále mým čte
nářům a spolutrpitelům ie Jsem zdra
vf a silný člověk nyní a cítím se tak
zdravým jazo kdykoliv z mého ii
voU O R Mooren Na prodej ve
všech lékárnách
Vyléčím koktání
Kmsumra: KelsřednSjtt Wkařl v Ossaas)
PrxIrotoaoaU adaraa Jafta E Vsscl
SUMrt
49 stesky Udc Ossa Heh
WoJlopCl so vůoc2ar
„Po padesát ls sfrs Wlnslows SoothtM
Bvrap matkami podávio Jlcbdltkans v dob!
kdya dostávají spnbky Jste vyrušováni
nod t sbavovánl spánku ohuravVm násled
kem boleni subs plačícím dítkem? Jestli aao
saileto si ihned pro láhev "Mrs WinaloVS
UilnKyrop"pTOdItkydosUvajfofaohkT
Cena Jeho jeat neodhadnutelná Uleví ubohé
mu trpícíma dítku Ihned Spolehněte se nal
matky VyMi příjem sregniluje laludak s
střeva vyletí koliku smikns dásně amirai
sápal a dodá svělestl oelěmu Ostrojí "Mra
Wl nslow's Boothlnr Syrop" pro dítky soobk
dostávající Jest příjemné obuti a jest prudpí
aem led oé s nejstariich s nejlepileb Cemkfdk
lékařek aopatrovnlo ve Spoj Btáteon JeaS
na prodej u vleob lékárníka po celém svetf
Orina tfte láhev Buďte jjsď a poiádejta '
Mr& Wlntow's8aothtnf ByrugT~
Adresář spolků
Česko-Slov Džlnkke Podpor Jednoty
pro severozápadní státy
Minnesota Iowa Wlsconsin Nebra
ska a obé Dakoty
Hlavní Jednota t Montfcomery Mlía
odbývá své schfize kaidou 4 sobotu v městci V
siní V V StaBka o 8 b večer Velkonredseda
J Nestával Velkotajemník F V Staněk
VelkoáCetnik Joa E t-oko Velkonokladnik
Josef Maruika
Č I v Montgomery Mínu
odbývá své schftse kaidou Čtvrtou neděli v
měsíci Předseda Fr K Staněk' Tajemník
Fr Mixa Uěetnik Joa E Sokol Pokladnlk-
Tomai Havel
Č II Mladožech v Le Sueur Center
Minnesota
odbývá své schfize každou 2 neděli v měml
sinilOOT Předseda Jakub Kreník tajemník
V Štěpán Lexlnjrton Hinn něetnik Jan lu
cek pokladník Vic Erava
III v St Psal Mlnn
odbývá své schfize kaidou 1 středu v městci
Předseda Jan Beduář tajemník Frank Bkok
583 West ?th SU éietnlk Franc Bělka SM 01-
Dorn st st ťaui Minn
Karel Havlíček Beravský ř IT v
MfaaeapoHs Minn
odbývá své schfize kaidou I neděli v měsíci v
siní 2 291 corner of Washington & Oedar ave
So Předseda Petr Straka taj August HendL
1411 St So i
kl Josef Posplill ácetnik Jas
AuDrecnt iu
ISH St So
í T v Nové Praze Minn
odbývá své schůze kadou 4 nedělf v město
Předseda Vojta Chalupský taj F J Novot
ný neetnik Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prague Minn
Komenský č YI v Hayward
Minnesota
odbývá své schfize t neděli v měsíci Předa
Joa Pell4ozoroe Job Funfár taj K Fnnfár
Glenvlllo Mlnn úietnik J Kučera poklad
Matěj Beneě Oakland Mlnn
Karel Teliký č Til v Nové Třeboni
Minnesota
odbývá své schfize kaidou 4 neděli v měsíci
rreaseaajan tuein potiaanik Josef Novy
Aěetnik Jan Flllpek tajemník Jan Jindra
Kllkeney Le Sueur Co Mlnn
Č Vlili Rovnost Owatonna Mlnn
odbývá své schfize kaidou 1 neděli v měsíci v
sínlč S P 8 Předseda Fr Malxner tajem
ník Anton J Vařlous nčetnik Karel Bluf
hofer pokladník Josef A StrauskýOwatonna
Mlnn Spolek L IX v Plne City Minnesota
odbývá své schfize každou ítvrtou neděli v
měsíci Předseda Anton Pávek místopředseda
Jan Stochl tajem Job Bartoš box 32 Beroun
učetník Jan Hejda Plne City Mlnn poklad
Frant Pávek
JČ X Čechoslovan v Olivia Mlnn '
Předseda Karel Kohn místopředseda Mat
Petříčku tajemník Frant W Kvěch 'box asi
Ollvla Minn účetník Bedřich Boček Ipokladr
nik Václav O Plovhart
Čechle ě XI r So Omaha Neb
Odbývá pchfize kaidý druhý čtvrtek v měsí
ci o osm hodin večer v síni J Kontskýho Před
sedaVác Šnajdr tajemník Jan KoutskýnaS)
a Q uL účetník Jan Hajný pokl J KotrC
Čísla XII Chrudim v Eacine Wls
odbývá své schfize kaidou třetí sobotu v mt
sici v 1 hodin večer Předseda Jos Bulek 101
Hagerer St taj Jos Stehlík 1602 Mllwaukea
St účetník J L Sys ÍOSK Blgh St
Cestování ve Skalném Pohoří
"Scenic Line of the world" drá
ha Denver & Rio Grande poskytu
je turistům v Coloradu Utah a
Novém Mexiku výběr výletních
míst a cestovatelům t ran skon tinen
tálním nejvelkolepější scenerii
Dvě zvláštní a rozdílné dráhy ve
dou Skalním pohořím a lístky ve
skrzné jsou použitelný po které
koliv z nich Jest to přímá dráha
do Cripple Creek největšího tá
bora zlatokopů na světě Dva
vlaky jezdí denně s Pullmanovými
a s turistickými spacími vozy mezi
Denver San Francisco a Los
Angeles a Denver a Portland Nej
lepší dráha do Utah Idaho Mon
tany Oregonu a Washingtonu
přes Ogden Gateway Pište na
S K Hooper G T & P A
Denver Col o illustrované popis
né brožury 95io
nejstarlt íesiý lékárník v Nebrasct
má lékárnu v Prague Neb
Je vidy čerstvě zásoben všemi do
mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejíčky Iťá
vičky práiy mastě pro různé bolest
jako podlom ífellon] mast pro otrava
krve začínající v končetinách masti
pro koňské boláky léky pro kofiskoa
koliku různá mazání pro lidi i pro do
mácí zvířata to vše připravuji dle
dlouholetých osvědčených zkušeností
Prostředky skoro okamžitě účinkující
proti píchání v uších proti rýmě pro
ti bolení zubů a tolení hlavy zsast
proti kuřím okám nžívání pro jitra
a ledviny Elexir pro změnu iivota a
ienských a kdo ví co jiných věci
Tím n)i ovšem zásoba léků vzrostla
tak ie mohu vyplnit kaidý recept af
ho psal kterýkoliv doktor Dovoláva
je se Vaší přízně doufám ievěaa
potřeby navHivíte vidv
A AIAj&INDTJ"
PáDftsi úfadflíkftia spcikĎ
Úcetnf (obchodu 0 knihy Jalr: Lcdg
ers 'onrnala denní kniny m jtnés4
5c uaJkoru a Pokrok VotíIi