Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, September 08, 1899, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok jZApadu
Svctodcf zednáři v Čechách
Nejpodivnéjší pověsti o záhad
né a tajuplné společnosti svobod
uých zednářů jsou dostatečně
známy leč v širší veřejnosti do
sud neosvětlen ani vznik ani po
sobení a snahy spolku zednář
skÝch Původ jich určiti možno
přibližně opomenutím ovšem
dobrodružných pověstí jež určují
jej dobám nejdávnějším nábo
ženským mystériím starověku
zejména pak stavitelům tyrským
kteří v dobS své tvoříce tak zvané
bratrstvo Dionysovo jedině stav
bou divadel a chrámů se zabývali
a aby se vzájemně poznávali po
užívali jistých tajných znamení
Pověsti vypravují Že členy Diony
sova bratrstva poslal tyrský král
Hiram aby pomáhali stavětí pro
slavený chrám Šalamounův a té
muž klade počátek svobodného
zednářství Stejně v hodnotě
jsou další pověsti že v mystériích
eleusinských spolku Pythagoro
vě nebo sektách Therapeutů či
Druidů leží vznik zednářství a
nebo v jiných podobných sek
tách nebo řádech jež ovšem po
kud záhadnosti se týče zednář
ství se podobají — leč v časové
souvislosti s ním nejsou Toto
jest zavedením novověkým a dě
kuje století osmnáctému svůj pů
vod sahajíc však svojí institucí
pojmenováním i symboly svými
do středověkých dob Středově
ká bratrstva stavitelů a zedníků
jemu přecházela Známo že
proslavené středověké katedrály
a vynikající budovy byly od spol
ků stavitelů a kameníků budová
ny tito společně žili v boudách
kolem staveniště a měli svá
zvláštní zřízení společenská a zá
roveň poskytovali si vzájemnou
ochranu putujíce všady kde bylo
očekávati znamenitou stavbu neb
kam byli volání Příslušníci spo
lečenstev těchto nazývali se svo
bodnými zedníky
Katedrály v Remeši v Kolíně
nad Rýnem Burgosu klášter v
Batalge Eskurial a mnoho jiných
velikých budov v jižních zemích
i Anglii byly stavěny svobodnými
zedníky Do těchto spolků svo
bodných zedníků vstupovali i ne
odborníci: biskupové opati pre
láti Šlechtici a jiní jimž jednalo
se o to aby měli slovo při vede
ni a budování staveb svých chrá
mů klášterů a paláců Časem i
jiní vzdělaní a proslulí mužové
stávali se členy svobodného zed
nářstva až toto utvořilo se jako
zvláštní společnosti o nichž mož-
no jedině to pověděli co o nich
ve spisech jimi vydaných řečeno
bylo a co přísná přísaha mlčeli
▼osti sděliti dovolila: dobročin
nost v širokém smyslu slova pěs
tování humanity lidskosti morál
ky! — Tof však příliš neurčité
a dalo by se vyložiti že členové
svobodného zednářstva tvoří bra
trstvo jehož každý člen je druhé
mu rovefi při čemž rod hodnost
bohatství jsou věcmi vedlejšími
ano i náboženství a víral Zed
nářství dopomáhá svým členům
aby nedbajíce státních ani církev
níci řádů pracovali pro svobod
nou říši rozumu a tvořili vzornou
společnost lidstva
Předně než o zavedení zednář
ství v Cechách s milým čtená
řem promluvím nastíním stručně
poměry jaké v 13 století za pa
nování císaře Karla VI v Ce
chách panovaly V pohraničních
krajích českých na východě žilo
tisíce a tisíce tajných nekatolíků
jicbž ani uvnitř země české přese
největší bdělost a ostražitost řá
du jezovitskébo nescházelo A
jako prostý lid tak též tehdejší
mnozí vynikající Šlechtici byli
„liberálního" smýšlení o věcech
náboženských a slovo „Řím"
pozbylo mnoho na svém zvuku
Z Francie Nizozemí a Anglie za
vanuvší vítr rozumových zásad
hlásající i materialistické učení
nasel rychlého pochopení u vyi
lícb kruhů a protestantští íilosofo j
ve kteri Dyn odpovědnými ne
ffátely jezovitů stoupali v úctě
vliv jich na tehdejší státníky v
zemích habsburských došel vý
sladkfi trvalých vypuzením po
£Iji fáda jezovitskébo z Rakouš
tí a zrušením bezpočetných klái
tara a lida církevních Josefem II
Václav Easeb kníže Lobkovic
niaktr Leopolda I zapřísáhlý
trwiel lidu jexoviukéno xaba
t :t feáa pcfitickv Činných mulů
!"? UííiM jlo šlépějích a
tne cívb£ kde mohli ooaexo-x~"t-
Zcpa£aa v Čechách moder
rj ti' s£es! docházelo ohlasu
xťCJX v cH2 Cm stmrtho
c- - 3 cer :— !Í r tzLh sipad-
bodné učení" i „liberální zásady"
též skutky vykonávali
Vynikajícím příznivcem a před
ním hlasatelem nového rozumové
ho směru v Čechách byl František
hrabě Spork jeden z nejbobat
ších kavalírů tehdejší doby 1
kulturním i společenském životě
nejvýznačnější osobnost veliký
přítel umění a věd Jsa synem
známého generála jízdy Jana
Sporka z války třicetileté zema
na z Westfálska jenž ve vojnách
s Turky a Maďary skvěle se vy
znamenal byi ]iz v 13 roce po
slán na universitu do Prahy
když výtečně byl prospěl v koleji
jezovitské v Kutné Hoře V roce
1667 procestoval západní země
evropské a seznámil se u dvorů
knížecích i královských s četnými
v době té filosofy učenci a uměl
ci a r 1684 nastoupil v dědictví
panství Lysou Hradiště Choust
níkovo a Malešov Vynikal ob
sáhlými vědomostmi a vášnivou
láskou k výtvarným uměnám a
byl jak řečeno nadšeným přívr
žencem nového učení filosofů
francouzských nizozemských
anglických a — fanatickým nepří
telem jezovitů Stala se pověst
nou nesmírná jeho štědrost jakož
i statisícové nadace udílení darů
na všecky strany vynikající stav
by Ač sám císař při jeho
domácích slavnostech býval příto
men přední hodnostové zemští a
státní přece jeho dynastická věr
nost byla v pochybnosti u dvora 1
Jezovitský řád neustával Špor
ka ve Vídni očernovati ze spojení
se západní Evropou najmě Fran
cií a ne bez důvodů: hrabě Fran
tišek Antonín Špork prvý uvedl
do Čech a tím i do říše habsbur
ské svobodné zednáře! Týž řád
záhy zpozoroval že znamenitý a
osvícený kavalír ten moderní uče
ní v Čechách propaguje
Hrabě Špork při prvé své ná
vštěvě Nizozemí seznámil se s
tamní společností „přátel kříže"
kteréž vznik byl mu vylíčeu ve
spojení s Janem Amosem Komen
ským a českými vystěhovala z
Jednoty českých bratří Zákla
dem byly jí humanita a osvětové
zásady Šíření vědomostí v lidu
V Anglii poznal zednářství jež z
bývalých společností osvětových
á humanitních bylo vzniklo a od
starých zednických hutí jméno
přijalo přidržujíc se zásad Ko
menského obsažených v jeho
„Panegesii" t j v „Obecném
Probuzení" Hrabě stal se horli
vým ctitelem ideí zednářských a
když toto roku 1717 se sorganiso
valo a ve Francii Nizozemí
Skotsku a severním Německu v
čelo své všady zednářskou hlavní
loži postavilo počal ie zavádčti
do Čech Při počínání tom byl
nucen pokračovat! s úzkostlivou
opatrností neboť stát i církev
pronásledovaly zednářství krutě
Tato poslední byla rozeštvána
proti svobodným zednářům na
nejvyšsl míru poněvadž tito 1
západních zemích proti ježovi
tům velice bojovně a příkře vy
stupovali a když i v politické vé
ci počali se vkládati nahnán vlá
dám zejména rakouské strach
Sebrav několik nejznámějŠích
a nejdůvěrnějších stejně smýšle
jících založil v Praze tajnou
společnost zednář
s k o u která v prvých létech
scházela se v jeho paláci v tehdej
ší Andělské zahradě na Novém
městě pražském Dne 24 června
1726 zahájena první lože zednář-
ská v Cechách pode jménem
„Lože u tří hvězd" Odznakem
byl měděný maltézský kříž mo
dře emailovaný nahoře bylo číslo
3 v prostřed J (Jehova) na ostat
ních částech kříže okřídlení andě
lé Na paměť prvé schůze a za
ložení společnosti svobodných
zednářů v Čechách dal špork u
tehdejšího ryjce pražského Kris
tiána Wermutha raziti zvláštní
pamětní peníz na líci s vyobraze
ním nového Jerusaléma se dva
nácti branami a záhadným nápi
sem naznačujícím působení lože
na rubu byle poprsí hraběte Spor
ka Týž byl v prvé schůzi zvolen
velmistrem lože zednářské a tří
hvězd a členy téže: baron Franti
šek Karel Sweerts hrabě Norbert
Vrbna hrabě Václav Kaiserstein
hrabě Quidobald Martinic hrabě
Ferdinand Paradis hrabě Josef
Kiniký a j šlechtici dále bylo
členy několik nčencú a spisovate
lů Karel 11 David a několik vy
nikajících v Praze sídlících vlaš
ských kupců Schůze bylo nntno
kooati co nejtajněji neboť jezo
vřté neustále šporka a jeho
přátely ostííbaJi tušíce jejich
sedalTsk snahy a vykajíce je
Ctila fxko vdke mtz?li
ťJjl ZtLzf j -jvi P EciiH
své tiskárně v Lysé dává tisknou
ti nebezpečné a pohoršující knihy
a spisy a je mezi lid dává roz
dávati Konsistoř královéhra
decká 1739 na to způsobila že do
Kuksu poslána komise 'která v
noci ke hraběti vnikla a knihovnu
36000 svazků zabavivši do Hrad
ce Králové odvézti dala
Sedm let vyšetřován byl hrabě
Špork — leč knihy i on sám pro
hlášeny nevinnými!
Nástupcem prvého velmistra
zvolen byl r 1735 hrabě Ferdi
nand Paradis královský hejtman
pražského Nového města jenž
nedbaje že jest osobou úřad ní
uvedl do lože i jednání o politice
a věcech veřejných Jeho pravou
rukou byl Šl Karel David hájící
v loži zednářské náhled že Marie
Terezie nemá právních nároků na
český trůn ale že bavorský kur
fiřt Karel Albrecht dle smlouvy
Ferdinanda I s Bavorskem jest
zákonitým nápadníkem českého
trůnu Pragmatická sankce Bama
svým nejasným zněním byla této
tajné agitaci podkladem a ti kteří
přesvědčeni byli že posloupnost
náleží starší dceři Josefa I choti
kurfiřta bavorského nezúčastnili
se již r 1720 stavovského sjezdu
na kterém bylo o pragmatické
sankci jednáno
Tak v zednářské loži pražské
položeny byly základy ku potom
nímu převratu politickému a r
1741 to bylo kdy šlechta v Če
chách jednak zednáři jednak' taj
nými jednateli bavorskými svede
na kurfiřtovi jako králi českému
holdovala Statky její ovšem i
zednářů propadly konfiskaci
Po potlačení téhož povstání
zřízena byla lože znova a její tr
vání přeneslo se až do tohoto sto
letí — leč mizí na počátku napo
leonských válek veškera stopa po
svobodných zednářích v Čechách
Nejúhlavnějším nepřítelem zed
nářství byla povždy církev In
kvisice ve Španělícb a Portugal
sku fanaticky proti němu zuřila
Římští papežové metali na něnej
strašnější kletby : — ale jako v
jiných případech tak i v tomto
svobodnému zednářství prospěly
blesky tyto dávno již zŽírajícího
ohně prosté
Za našich dnů jest svobodné
zednář stvo rozšířeno po celém
světělf Londýn New York Chi
cago Paříž Brussel 'Haag Ko
daň Berlín Hanover Hamburk
Alžír atd atd jsou sídla veleložf
která jsou ve spojení s přečetný
mi filiálními lóžemi I v Turecku
Číně a Indii rozšířeno jest svo
bodné zednářství -„
Mi avá důvody pro to Pan Wo
Vent s Aibland Wls podává náale
dovní důvody pro své vřelé schváleni
starého švýcarského bylinného léku
Dra Petra Hoboka Po minulých 14
roků byl jsem soužen reumatlsmem a v
posledních pěti letech neduhem ledvin
Lékaři mohli ml jenom na čas ulevitl
ale vyléěiti mne nemohli Asi před dvě
mi roky zvěděl Jsem o starém ivcýar-
kém bylinném léku sterý byl velmi
vyrfbce odporuJován Počal Jsem Jej
užívat! a jsem šťasten že mohu sděli
ti ie moe s obou nedubů vyléčil Dnes
jsem zdráv a silen— ani stopy po mých
bývalých chorobách oezůstalo Jest
tedy překvapující promluvímli při kai
de příležitosti o Dra Petra Hoboko
dobré slovo? S potěšením tvrdíme ie
léky Dra Petra Fahrneye s Chicaga
lil těsl se v našem miste vzácné po
věsti"
Dlouhé žití
mfižeii každý zajistit! tím ie bode
fádně žiti střídmě Jisti a střídmě piti a ve
Tiem nživau svého rozumo ochuraví-ll
SeverftT žítoUÍ baltám
listí mn nnm ři f V hnrnhti IlnM
jater nepravidelnosti Holice bolestech
niBTT unaTenosu v nervosnoati ptinaM
rycblou úlevu a Jistou pomoc Účinkuje
přímo na tluc a podporuje vyměiovani
této nejdůležitěji! Kávy v lidském těle
Cena 75 centO
Bolesti Bnoleně a chnrnhuil anlft a
svazó s rermatismem kaldého druha
otoky
fievertv Olej st Getkaria
rvekie tažena Jam antiaentfoktfm ťlatf
a bojí PH vrmknntl stuLlostia strnu
losti ddó koni pravé divy Cena 60 et6
W TP NEVĚRA
íesky Mklrník
CEDAR RAPIDS IOWA
Čtusopia zdarma!
m mm tbal
brtstoa aSkafai votyedy a bot4 kra
Uooiz Island dráhy
r csursaA a kamas fctil i
aTVia Itlmír 'JM'"
Nový seznam knih
Právě vydán byl nový seznam
knih nalézajících se na skladě v
knihkupectví Pokroku Západu
509—511 South I2th St Omaha
Nebr Seznam tento vykazuje
větší výběr a větší rozmanitost
nežli kterýkoliv jiný seznam z kte
réhokoliv českého knihkupectví v
Americe Jelikož mnohé ze sbírek
a biblioték uváděny jsou pouze jen
dle čísel a názvů spisů tak že za
ujímají co nejméně místa může
býti že není seznam tento tím nej
objemnějším ale to přece nemění
nic na té skutečnosti že poskytuje
jak jednotlivcům ták knihovnám
větší a lepší výběr než který sez
nam jiný Tak ku příkladu uve
deno jest v něm patera rozdílných
dějin českých a mimo to troje ději
ny české sepsané v řeči anglické
Z různých sebraných spisů jsou tu
zastoupeny spisy Herlošovi Spisy
našeho oejlepšího novellisty novo
dobého Jiráska žebrané spisy
Klicperovy Sebrané spisy Neru'
dow Sebrané spisy Světlé Se
brané spisy Tylovy Úpravné spisy
Smilovského a jiné Ze sbírek a
knihoven nalézají se tu Kabinetní
knihovna svazek iaž 90 Laciná
bibliotéka pro mládež svazek 1 aŽ
30 Levné svazky novel svazek
až 55 Libuše ročník 4 až ročník
27 Románová knihovna Světo-
zora svazek 1 až 28 Salonní bi
bliotéka svazek 1 až 100 Sborník
illustrovanýcb románů série 4
Ústřední Knihovna svazek 1 až
312 aj v Milovníci pěkné četby
když o tento nový seznam knih
požádají obdrží jej zdarma Milov
níci divadla mohou obdržeti též se
znam divadelních spisů na skladě se
nalézajících při nichž při každém u
vedeno jest jakého druhu kus to je
a kolik jednání a kolik osob vyžadu
je tak že se snadněji vyvoliti mo
hou kusy k nimž mají sil spúso-
bilých
Knihy posílají se pouze za ho
tové po obdržení ceny Na účet
aneb na ukázku se knihy Žádným
pádem a nikomu bez výminky ne
posílají Adresujte jednoduše:
Pokrok Západu
Omaha Nebr
Obrazy
K dofft&nf za hotové u Pok Západu
Jaa Amm Kameaskr podobizna ve
klmanéhe naíeho zakladatele moderního
školství— Cena 50c
Bm Dře ktneilea Koetalekvm Sní
mek znamenitého umělce Vic Brožíka
Cena 1100
Krititas před pllátem
_ _ i i
znamenitého díla
umu Buiuiea uurazu
věhlasného malíře
Munkacsyho ve světlotisku velkosti 21 1
as saaxs
Hos a Ziika krásné dva litoirrafované
obrazy představující české velikány
nusa a Zizku Hodící se pro spolkové a
veřejné místnosti Jakož i nro rodin v
Cena obon dohromady 1100
Ladimir KlaeeL věrná podobizna to
hoto věhlasného amerického svobodáře
Cena 50 centu
Bojarská svatba krásny- barvotiskovf
obrus od ruského malíře M Makowiky
ho cena 60c
Kolanbns na král dvoř tDaněl
skéa snimek znamenitého díla vefý-
lecnemno cesaeno maure v&cl aroiiía
kterýž obraz zakoupen byl nákladem
05000 a chová se v Metropolitan Musea
umění v New Yorku
RávratSuuwieeusMoskrr Překrás
nf barvotMíovÝ obraz předstsvujícl
uprostřed Napoleona v cele řady důstoj
níků v pozadí řady vojska a za ním záři
bořicí Moskva Nejznamenitěji to dílo
tnamenitého malíře Meissoniera 50c
Z výstavy keni Bnimek zdařilého
obrazu Rosy Bonbeurovy 60c
Krásné dva litorrafované obrazy
tiTedstavnjící ceaké velikány Hum a
Žižku hodící ae pro spolkové a veřejné
nutnosti lakot i
pro rodiny máme
ní na skladě
Prodáváme je oba pa
$100 aneb co prémii k Pok
Západu za
ooputea duc
Pokrok padH
?f fffff ?f ?????????????▼?
Lešetlsský kováf
Před několika lety vydána byla v
rraze ncivatna výpravna baaefl bvato-
pinka echa "lešeUnaky kovir ' tt
ceno v ní otrými tahy ponřmčovánl
ceakých dědin cisozemakmi fbrikan-
ty a vřel laská Jidn českého k řeči
otců avých Leíetfnský koviF vzor
pravého Čecha vzdoruje snahám po
aěmcovacím a zaplatí vzdor avú j živo
en neboť sa poněmcovately atojí mo
cné rameno "zákona a apravedlnostin
BáseO psaná v slohtt lehkém a přece
áchvatne aajfmavém apůaobila veliký
rot rach Vlak ten trval na krátce!
Vláda ii SMmkikotUt Jen něco málo
výtisků před konfiskací rozprodanýck
přišlo anezi lid Jsonc přesvědčeni
Ve prijdem vstříc přání každého milov
níka ušlechtil četby vydali isme ae
svoťflíai apisoratele bisefi toto v
plnéu sněni konfiskované'w vydáni
A v očekáváni ťtn jaane ae nemýlili
Během prvého roa rozebráno prvé vy
dání skrovné orlem a nepořádali jsne
vydání druhé r annohesa lepU a doko-
aieju a pra ve a veuim formáte aet
byle prvé Baael tvoH kniha o M
stranick a prodáváaM ji po 2íx Da
Cech se aaraceníaa aa Suc s drabébb
vydaní (aae kniha valai tC) se Wct
K tfaaOal se kotové
Íe?iee"ieVeeí ~ UeJve ! fili Ji?
:ete:e:etae-:eai't:l:#:i#:ie'e '"'
Rukopisy Králodorský a Zelenohorský
Nelittrli tUolckí památky Utki vyíM 4W4era Pokroku Zípsds
K nim připojen jest řotolitograflck anímek ťtyř atran původních rukopisu
1 ffovázi je vynvřtlivky o původu nálezu a aporu o jich pravost a dukladn
ořednASka o jich kulturním významu kterou měl dne 25 kvítna '90 v alnl
ŤH Jed Sokol v Chicagu rv J A Oliveriu Rukopisy aahrnují následinlcA
spévy hrdinské milostné a zlomky :
Rukopis Králodvorský:
Saboj a Slavoj (v původním zníní ataroíeském)— Ctimir a Vlaalav-Jaro
mír a Baealav— Benei Heřmano"— Jaroslav— LiduSe a Lubo — Zbihon-'
lelen— Kytice— Opuštěná— Kúr j— Žehulice-Skřivánek-Jabody
Rukopis Zelenohorský:
BáseS "Libuíin soud" a zlomek bánS "Sním''
Cena pouze 25c ' Adresujte: pokrok Západu Omaha Neb
? T i- T
Ti-
mi r"i"i-t"'v"'é r"i
Sdokonaiy šicí stroj?
Můžeme právem říci ie íicí stroje "Pokrok Západu" které Jsme po minulých
8 neb 7 rok 6 našim odběratelům nabízeli jsou dokonalejšími nežli stroje nabi
zené kterýmkoliv linvm časopisem ieskýnu Každý rok utvrzujo řás v tomto pře
svědčení neboť nikoliv atr j Pokrok Západu nabízíme na ekouSku na 80 dno a
komu by ae nelíbil v jakémkoliv ohledu tomu vrátíme peníze spět a přijmeme
stro oď něho po zkouSre takové přece rsud nepřihlásil se nikdo Jenž by byl
chtěl stroj vrátitl To jest dostatečným důkazem že sici řfc'~ "Pokrok Západu"
jsou nejdokonalejsími tak dokonnWmi jak vůbec iteré stroje Di :'sti může
Ai posad prodávali jsme pnvlifváme a ovsem prodávali ocde ae stroje s oby
Aejným zařízen 'm při kterémž svrSt-k totiž část obsahující hlavni pracující řiíst
stroje připevněn Jest na nloSe stolku nehybně Vsak móda vyžádala si tél změnu
ve stavbě sicích strojů V nejlepslch domácnostech chtějí míti nyní stroje při
kterýchž svršek Čili část obsahující celé pracující ústrojí stroje spoufttíse pod
plochu stolku licího a na místě obyčejné bedničky kterouž se pracující část při
obyčejných strojích přikrývá přiklopí se stroj pouze deskou na pantech zavěje
nou tak ie tvoří šicí stroj když Jest po p'rfci uzavřený rovný stolek jak vidí ti
jest na stroji tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy iicích strojů nazývá sa
Drop-Head Cabinet
S v
DROP HBAO CABINET ČÍS 4-
Jelikož neěuleme vždv o to abv naSím ětunářům a odběratelům dostalo sa
vždy to nejíepíí a neinovcJSÍ proto s po
třeni takové abychom mohli íkí stroje tohoto druhu naíím odběratelům posky
vati a sice sa cenu ai úžasně nízkou vzhledem ku obyčejné ceně krámské '
Dron-head cabinet stroie nrodávánv i nou lednatelf za tKi linlnvft nh VK
na splátku My obstaráme naíím předplatitelům "drop head cablneť' stroj Pokrok
Západu se zaručením úplné spokojenosti a vráceníir peněz do třiceti dnů když
by se nelíbil jak následuje:
Stroj Drop-head Cabinet Pokrok
šuplíky po každé straně a jedním uprostřed $2600
Tentýž stroj tis 4 s 2 šuplíky po
uprostřed jak vlděti jest na
Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním uprostřed
Ovlem ie mimo "drop-head cabinet" prodiívati budeme téi nadále jako dosud
stroje obyčejné soustavy jakéž jsme po minulá léta odběratelům nafiim k jejich
aplné spokojenoítl obstarávali a sice stroj "Pokrok Západu" Jak vlděti jest na
vyobrazení následujícím prodáváme za následující ceny:
i - -" - i -
fild stro) "Pokrok Zipuu" cis 4
V cení kteráž jest výše nvedení za stroje zahrnuto jest jli
! předplatné na taso:is na rok
Každý stroj opatřen Jest Českým I anflickýra Blvodem k ucházeni g ním
Tiechny tyto stroje zhotovrny
meiloíky % najlepiho_materiálu a
Jsou elejrantní úpravy Cluoík jest
í ř L Lil 11 J il f1 _ _
uciuuTr ihiuu a DciieuuuuumiiD u
Huni ktnutiinuiaiiAaM Ěfml
sa koneo nitě iestělunek navlečen Jehla
uryiu piiMiinui uu aiauau icny usaui se oez JaStaollV SVláštnf pozornosti pou
tym zastřením sama do pravé polohy KaJd stroj má tel samočinný naviják a
sbírka v úhledné skřínce které! obdrii se
Xvndem ahebod v litirli stmjkh a Bprxláí ) k váli rf dílka AuU }mom stroH klátil
ssbítlBM ptolK pralo j~U)M iadolA Maajle mh )ra n pnwpkka a Mmu nUlrk
Ctrnara optralnM tyto atn) prtaw kvanty as a a ta cay torirol a alKriaM tiat tsk
aolovtei al S IHtfay íl'T kirrtá by pljuiU ydf tek áo aaa atatoleb Mastall a blttateh I
fotkaalcfe )r4uoirla kuti Tllcbnt chrl a Biat4 Ifti ftrl m mami ftoto TydUifatU
OtwkaJsma co bm sneba nravlUt
Zaraéajeas áplaea spekejeneat nabízíme
umm mj — v viji jascaiBsiiy hum uf V aknalstL
ékMneaU prád ak v eVmkalir Jiném aevyravaal se aellepiiM strsJlsa
sstis Jej i ti My kdjkeU vraUU a aWrii své peaÍM íieU
- — # — — - - — —
' ~ " — 7-
Rodina
éaméti a atole mmt imIIU mkrammam a mtkJf _
f ommi+ mrm rfct kr)hmkam tytlw )1 mÁfmniammtl m-moklí n 4 tmmim immt tnUm
mmmtw aw wanaaa iyah
mm a attaian-nal rwŤrnll ii hiiani
SMliaait a mmtmt naWai eaMratHSta sa %Ukmmrnj Umu mtné tmmjT
Tuři" S jL in '
Jí
í e-ia-í exfr £? e SK
i
tížením sdělujeme ie Isme ufínlll opa
Západu čís 5 s třemi
každé strané a jedním
vyobrazeni $2500
šuplíkem na každé straně
$2400
Stroj "Pokrok Západu" čís 5
s 8 Supliky po každé straně
a jednfm uprostřed 42400
Tentýi stroj íís 4 s 2 šuplí
ky po kaidó straně a Jed
ním dlouhým uprostřed jak
vlděti na vedlejáím vyobra
zení 128 00
Tentýž stroj Čís 8 a jednfm
íu(líkem po každá straně
a jedním uprostřed 82200
Všechny tyto stroje Jsoo téíe so'i
suvy a téboi dokonalého se
stRvení Rozdíl v ceně řSnt
pouze a jedině Jen počet Sup
Hkú Stroje dodáváme buď s
tíievíi ořechového — tmavé aneb
t oubovébo světlá dle přání
1ÍÍ j — 77
jest samonaazovacl totii vloiíme f
zdarma
yaeai kdei straje #4 aás kenat Ual
vrmm a na la m BJstf Mra nll mkm
wpamntm a BonsMis aa mě i
F
Hiaas atn] rfU mrUmftk ttobidaM adMnUlla ulla Ml
Hitawía jakyi t-t+n sa -h4f-lta
Prth}! M stfo "bia" SM issto TÍH tesá rM
j - V
M saaiwi
rii 1 n
t17' M7iltl8
r li
i
vJr i
m
v
u
Mi
i
1
i''!
ÍÁ
ČI
li
(
r
a-
i
t
JO
V r _j
(